Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003"

Transcriptie

1 Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Den Haag, december 2006

2

3 Aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Huisartsenposten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Als zorgvoorziening s avonds, s nachts en in het weekend voorzien ze in een behoefte. De inspectie heeft in 2003 voor het eerst onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg van huisartsenposten. In het rapport dat de inspectie in 2003 uitbracht onder de titel Huisartsenposten in Nederland, Nieuwe structuren met veel kinderziekten was de conclusie dat huisartsenposten veelal niet voldeden aan voorwaarden voor verantwoorde zorg. Daarom heeft de inspectie in 2005 het onderzoek herhaald en daarnaast apart aandacht besteed aan de telefonische bereikbaarheid van huisartsenposten. Dit inspectierapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de zorgverlening, spreiding en toegankelijkheid van de huisartsenposten in Nederland. Het bestaat uit twee deelonderzoeken. Deel 1: Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 is uitgevoerd in het najaar van Deel 2: Telefonische bereikbaarheid huisartsenposten licht verbeterd, spoedoproepen bij enkele posten zorgelijk is in het voorjaar van 2006 uitgevoerd en is een vervolg op het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid uit De inspectie concludeert dat de in 2003 geconstateerde kinderziekten voor een groot deel zijn overwonnen. De huisartsendienstenstructuren zijn duidelijk volwassen, professionele instellingen aan het worden. Een aantal posten moet echter nog een kwaliteitslag maken. In het algemeen zijn nog verbeteringen noodzakelijk op het terrein van: 1 Telefonische bereikbaarheid met name bij spoedoproepen. 2 Normen voor onderwerpen als infectiepreventie, telefonische bereikbaarheid, apotheekvoorziening. 3 Richtlijnen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel. 4 Het triageproces, dat een kwetsbaar onderdeel van de zorgverlening in de huisartsenposten blijft. De inspectie zal met name de huisartsenposten die op enkele gebieden zijn achtergebleven bezoeken en aansporen tot verbeteracties. Zo nodig zal de inspectie dwingend optreden indien eerder aanbevolen maatregelen niet blijken te zijn opgevolgd. De inspectie zal de noodzakelijke richtlijnontwikkeling actief volgen. Gezien de huidige intensiteit van het toezicht op de huisartsenposten en de positieve kwaliteitsontwikkelingen binnen deze instellingen zal de inspectie de komende jaren geen vervolgonderzoek naar de huisartsenposten uitvoeren. Wel zal de inspectie de ontwikkelingen en de realisatie van te ondernemen acties nauwgezet monitoren en zo nodig sturend optreden. Hoogachtend, Prof. Dr. G. van der Wal Den Haag, december 2006

4 4 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

5 5 RAPPORT Samenvatting In 2003 concludeerde de inspectie dat huisartsenposten veelal niet voldeden aan voorwaarden voor verantwoorde zorg. Dit was aanleiding om de huisartsenposten opnieuw onder de loep te nemen. Behalve een herhaling van het onderzoek uit 2003, is ook separaat onderzoek verricht naar de telefonische bereikbaarheid van de posten. De resultaten van beide onderzoeken vindt u in dit rapport. De kwaliteit van de huisartsenposten is aanzienlijk verbeterd. De inspectie constateert dat de problemen in 2003 vooral veroorzaakt werden doordat de posten als organisatievorm nog in ontwikkeling waren en kwaliteitsbeleid nog van de grond moest komen. De kinderziekten zijn nu grotendeels overwonnen. De koepelorganisatie Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) werkt aan kwaliteitseisen en certificering, waarbij de ontwikkeling van veldnormen op bijvoorbeeld het gebied van infectiepreventie en medicatieveiligheid nog achterblijft bij eerdere toezeggingen. We zijn er echter nog niet. Een patiënt die buiten kantooruren hulp zoekt bij een huisartsenpost, moet eerst de post telefonisch zien te bereiken. Hoewel de bereikbaarheid over de hele linie wel is verbeterd, is het aantal keren dat de telefoon helemaal niet beantwoord werd fors gestegen. Dit geldt met name voor spoedoproepen, waarbij de huisartsenpost in 4 procent van de oproepen niet bereikbaar is. Het mag duidelijk zijn dat dit een zorgwekkende ontwikkeling is. Als een patiënt vervolgens een triagist aan de telefoon krijgt, vindt de inspectie dat er nog onvoldoende waarborgen zijn dat dit proces ook inhoudelijk goed verloopt. Een beoordelingsfout van een triagist kan potentieel levensbedreigend zijn, vandaar dat aan het triageproces hoge eisen gesteld moeten worden. Er is zeker verbetering ten opzichte van 2003: zo worden vaker protocollen gebruikt en zorgt de huisarts bij de meeste posten ook voor autorisatie van de triage-adviezen binnen 1 uur. Echter, het ontbreekt nog aan duidelijke opleidings- en vakbekwaamheidseisen waar een triagist aan moet voldoen. Ook blijkt dat huisartsen vaak niet getraind zijn in de supervisie van de triage. Zo lang dit niet geregeld is, vindt de inspectie dat de triage van spoedoproepen door een huisarts moet gebeuren. Dit wordt nog eens ondersteund door de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege van 30 mei Het College wijst op het gevaar van een ondeskundige triage in een situatie waarin voor triage geen plaats is en een triage die een ongeoorloofde inbreuk maakt in de sequentie van hulpvragen. Is een patiënt eenmaal in de spreekkamer van de huisarts, dan kan ongeveer eenderde van de posten relevante medische gegevens van de patiënt oproepen. Dat heeft grote voordelen voor de continuïteit van de zorg en kan bijvoorbeeld medicatiefouten voorkomen. Het percentage huisartsenposten dat toegang heeft tot medische gegevens stijgt weliswaar, maar het is van groot belang voor de kwaliteit van de zorg dat dit ook voor alle posten gerealiseerd wordt. De laatste stap die deze patiënt moet nemen, is als hij met een recept naar de apotheek moet. Dat betekent te vaak een nieuwe zoektocht (soms in het donker) naar de apotheek, die regelmatig kilometers van de huisartsenpost verwijderd is. De inspectie vindt het bemoedigend dat het aantal apotheken op dezelfde locatie als de huisartsenpost is toegenomen (30 procent), en verwacht dat apothekers en huisartsenposten de krachten bundelen om dit overal te realiseren.

6 6 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG De inspectie ziet als volgende uitdaging voor de huisartsenposten dat zij inzicht verkrijgen in de uitkomsten van de zorg. Waar bijvoorbeeld een doktersassistente van een reguliere huisarts ziet hoe het een patiënt vergaat, volgt deze terugkoppeling niet voor de triagist op de huisartsenpost. Voor het verkrijgen van inzicht in de daadwerkelijk geleverde kwaliteit en veiligheid van de zorg is dergelijke feedback van groot belang.

7 7 RAPPORT Inhoudsopgave Samenvatting 5 Belangrijkste conclusies en maatregelen 9 Inleiding 9 Kwaliteit huisartsenposten is verbeterd 9 Landelijke normen ontbreken nog voor aantal onderwerpen 10 Normen voor telefonische bereikbaarheid onvoldoende en te soepel gehanteerd 11 Ondanks verbeteringen in triageproces blijft triage kwetsbaar onderdeel van de zorg op de huisartsenpost 12 Beschikbaarheid medische gegevens nog onder de maat 12 DEELRAPPORT 1 RESULTATEN HERHALINGSONDERZOEK HUISARTSENPOSTEN 13 1 Achtergrond, doel en methode van het onderzoek Huisartsenposten inmiddels ingeburgerd systeem Organisatie van de huisartsenposten Risico s voor patiënt aanleiding voor onderzoek inspectie in Conclusies inspectieonderzoek 2003: posten voldoen niet aan voorwaarden voor verantwoorde zorg Doel vervolgonderzoek: voldoen huisartsenposten aan voorwaarden voor verantwoorde zorg? Methoden van onderzoek: vragenlijst, beperkt aantal bezoeken en telefonisch onderzoek Vragenlijst en steekproefsgewijze bezoeken Vergelijkbaarheid onderzoek Telefonische bereikbaarheid 15 2 Geografische gegevens: spreiding over Nederland en omvang verzorgingsgebieden Vergelijking 2003 en 2005 op hoofdlijnen Spreiding van dienstenstructuren en huisartsenposten Rechtsvorm Verzorgingsgebied en aantal inwoners per huisartsenpost Verzorgingsgebied 18 3 Personeel en management Vergelijking 2003 en 2005 op hoofdlijnen Personeelsbeleid: taken en verantwoordelijkheden Beschikbaarheid van personeel Taken en verantwoordelijkheden vaker vastgelegd Functioneren van de medewerkers Functioneringsgesprekken Procedures voor disfunctionerende personeelsleden 22 4 Toegankelijkheid: bereikbaarheid van de post en beschikbaarheid van hulpverleners Vergelijking 2003 en 2005 op hoofdlijnen 23

8 8 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 4.2 Telefonische bereikbaarheid Onderzoeken in 2003 en : wachtlimieten die HDS en hanteren bij spoed en niet-spoedeisende oproepen : gemeten wachttijden voor spoed en niet-spoedeisende oproepen Fysieke bereikbaarheid Tweederde van de bewoners kan binnen 15 minuten huisartsenpost bereiken procent kan binnen 15 minuten spoed-hulpvoorziening bereiken Beschikbaarheid personeel Nog geen ijkmaat voor beschikbaarheid personeel 27 5 Kwaliteitsbeleid Vergelijking 2003 en 2005 op hoofdlijnen Implementatie kwaliteitsbeleid Kritische kwaliteitskenmerken: veelal in beleid geïntegreerd Intercollegiale toetsing blijft achter Incidenten- en klachtenregelingen en patiënttevredenheidsonderzoek Deskundigheidsbevordering en werken volgens protocollen Deskundigheidsbevordering huisartsen schiet tekort; triagist scoort beter Werken met protocollen Triage Communicatie en registratie Medische gegevens Voorlichting aan patiënten 36 DEELRAPPORT 2 TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID HUISARTSENPOSTEN LICHT VERBETERD, SPOEDOPROEPEN BIJ ENKELE POSTEN ZORGELIJK 39 1 Inleiding Opzet van het bereikbaarheidsonderzoek 39 2 Conclusies en maatregelen Telefonische bereikbaarheid: niet in eenduidige normen vastgelegd WACHTTIJDEN en SPOED: Bereikbaarheid verbeterd, directe nummers beter bereikbaar VOICE RESPONS SYSTEMEN: verbeteringen maar maatregelen blijven noodzakelijk ONBEREIKBAARHEID: 4 procent van de spoedoproepen niet beantwoord NUMMERS: geen langere wachttijden dan reguliere nummers 44 3 Resultaten onderzoeksdeel Wachttijd Elementen Voice Responce Systeem Meldteksten directe oproepen 68 Summary 69 Bijlage 1 Gemiddeld aantal inwoners per huisarts, triagist of overig 71

9 9 RAPPORT Belangrijkste conclusies en maatregelen Inleiding Dit rapport beschrijft een vervolgonderzoek naar de kwaliteit van huisartsenposten. Een eerste onderzoek dat de inspectie in 2003 uitvoerde en waarvan het rapport in 2004 verscheen (Huisartsenposten in Nederland, nieuwe structuren met veel kinderziekten) wees uit dat veel huisartsenposten verantwoorde zorg niet konden waarborgen. Aansluitend heeft de inspectie alle posten bezocht, de resultaten besproken en suggesties gedaan voor verbeteringen. Bovendien heeft de inspectie intensief contact gehad met de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). In 2005 zijn de huisartsenposten opnieuw bevraagd om te beoordelen of inmiddels wel aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg wordt voldaan. Tevens is de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenposten een van de knelpunten - in de praktijk opnieuw onderzocht. Hierna worden de belangrijkste conclusies van beide onderzoeken besproken. Kwaliteit huisartsenposten is verbeterd Er is een grote verbetering zichtbaar ten opzichte van Over de hele linie is te zien dat de huisartsenposten, dienstenstructuren en beroepsverenigingen actief bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit. In het algemeen wordt inmiddels voldaan aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Desondanks zijn er nog dienstenstructuren die onder de maat scoren. Er wordt niet met protocollen gewerkt of toezicht hierop ontbreekt, bij- en nascholing zijn niet op orde en kritische kwaliteitskenmerken zijn niet geïmplementeerd. De huisartsendienstenstructuren (HDS en) Eilandspolder en Westerbork scoren over de hele linie niet goed op de criteria in dit onderzoek. Het zijn in feite opgewaardeerde waarneemgroepen die volgens een aangepast CTG-tarief gefinancierd worden. Er is hier geen overkoepelende organisatie die een kwaliteitsbeleid ontwikkelt en toeziet op de implementatie. Het is dan ook de vraag of deze HDS en op dezelfde manier beoordeeld kunnen worden als reguliere HDS en. Mogelijk betreffen het hier structureel andere organisatievormen, waardoor aan- of afwezigheid van proceskenmerken (zoals functioneringsgesprekken, triagekenmerken) geen voorspellende waarde hoeven te hebben over de daadwerkelijke uitkomsten van de zorg. Het is mogelijk dat zij wel goede kwaliteit van zorg bieden omdat de huisarts zelf veel taken (waaronder de triage) verricht. Deze bijzondere constructie geldt momenteel voor vijf dienstenstructuren, waarvan er twee zijn gestart na de ingangsdatum van dit onderzoek. Een (de Dienstenstructuur Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel) voldoet wel aan de meeste kwaliteitscriteria uit dit onderzoek. Maatregelen door de inspectie De inspectie zal deze vijf organisaties nader onderzoeken om te beoordelen of er negatieve effecten zijn op de uitkomsten van de zorg. Ook zal de inspectie actief folluw-up plegen op die huisartsendienstenstructuren die op cruciale punten slecht scoren in dit onderzoek.

10 10 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Landelijke normen ontbreken nog voor aantal onderwerpen In 2003 heeft de inspectie koepelorganisaties van huisartsen opgeroepen om verdere richtlijnen voor het kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Dit is nog niet op alle punten gerealiseerd. Veiligheid en infectiepreventie De inspectie constateerde dat voor veiligheidsaspecten als infectiepreventie, schouwen van overledenen, medicijnbeheersing en bewaking een eenduidig systeem ontwikkeld moet worden. Dit is nog niet het geval. Maatregel Binnen een jaar moet de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) zorgen voor richtlijnen voor bovenstaande onderwerpen die ook bij de huisartsenposten geïmplementeerd zijn. De inspectie zal dit traject actief volgen. Apotheekvoorziening bij huisartsenpost Wat betreft de medicatievoorziening en -bewaking is het een belemmering dat de apotheek buiten kantooruren vaak niet op dezelfde locatie of op loopafstand van de huisartsenpost is gevestigd. Uit oogpunt van medicatiebewaking zou één apotheek gekoppeld moeten zijn aan de huisartsenpost, niet verschillende met wisselende diensten. Bovendien vindt de inspectie het niet verantwoord dat patiënten soms nog kilometers ver moeten reizen (en zoeken) voor ze een recept kunnen inwisselen. Maatregel De huisartsendienstenstructuren (HDS en) moeten er in overleg met de locale/ regionale apothekers voor zorgen dat patiënten op of direct nabij de huisartsenpost toegang hebben tot een apotheek. Dit moet uit oogpunt van patiëntveiligheid een vaste apotheek zijn. In 2007 zal de inspectie ook aandacht aan dit onderwerp besteden in een vervolgonderzoek naar de zogenaamde dienstapotheken. Richtlijnen voor beschikbaarheid voldoende personeel Of de huisartsenposten gezamenlijk verantwoorde zorg kunnen leveren aan de inwoners van dit land, hangt sterk af van de beschikbaarheid van voldoende huisartsen, hun kennis van de problematiek in de regio en de bereikbaarheid van de posten. Hoewel de betere spreiding van posten over Nederland en de kleinere verzorgingsgebieden ten opzichte van 2003 positief zijn, kan niet beoordeeld worden of hiermee voldaan wordt aan voorwaarden voor de beschikbaarheid van verantwoorde zorg buiten kantoortijd. Een maat om dit te beoordelen ontbreekt.

11 11 RAPPORT Maatregel De inspectie vraagt de koepelorganisaties criteria te ontwikkelen voor de beschikbaarheid van huisartsen en triagisten op de posten. Hierbij moet niet alleen rekening gehouden worden met het aantal inwoners en de reistijden binnen het verzorgingsgebied. Ook de samenstelling en specifieke problematiek van de populatie is van invloed op een verantwoorde personele bezetting. Normen voor telefonische bereikbaarheid onvoldoende en te soepel gehanteerd De telefonische bereikbaarheid is over de hele linie licht verbeterd, maar het aantal telefoontjes dat in het geheel niet beantwoord wordt is gestegen. Van de spoedoproepen wordt in 4 procent van de gevallen de telefoon niet door een persoon opgenomen. Dit is een ongewenste ontwikkeling. De Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de huisartsenposten hebben onvoldoende gevolg gegeven aan de maatregelen die zij van de inspectie in 2005 (rapport Telefonische bereikbaarheid huisartsenposten) moesten uitvoeren. Er zijn geen eenduidige normen voor telefonische bereikbaarheid vastgelegd en geïmplementeerd. Er zijn geen richtlijnen gekomen voor het gebruik van VRS-systemen. Er is geen richtlijn gekomen om spoedoproepen te allen tijde direct en persoonlijk te beantwoorden. Een spoedoproep moet binnen 30 seconden beantwoord worden. Dit is ook de norm die de meerderheid van de huisartsendienstenstructuren hanteert, maar 10 van hen houden normen aan van 1 tot 3 minuten. Dit is te lang als het om spoedoproepen gaat. De inspectie vindt de norm van de VHN voor de telefonische bereikbaarheid veel te soepel; de normstelling is niet aangepast na het vorige inspectierapport. De kwaliteitsnorm van de VHN is dat 50 procent van de hulpvragen binnen 5 minuten en 100 procent binnen 10 minuten beantwoord moeten worden. De inspectie stelde al in 2004 dat de limiet bij niet-spoed de 2 minuten niet mag overstijgen. Maatregelen Alle huisartsendienstenstructuren moeten wachtlimieten implementeren voor spoeden niet-spoedoproepen. De maximale wachttijd tot de start van de triage bij een spoedoproep is 30 seconden. Bij niet-spoed is dat 2 minuten. Niet beantwoorden van een (spoed)oproep of doorverwijzen naar 112 mag niet meer voorkomen. De inspectie zal de betreffende posten hier direct op aanspreken en aanpassing afdwingen. Het betreft de posten Apeldoorn, Assen, Hoogeveen, Beverwijk, Salland, Waterland, Zaansteek en Tussen Maas en Waal. Drie hiervan zijn in 2005 ook al door de inspectie hierop aangesproken. De huisartsenpost Bergen op Zoom heeft eenmaal bij een niet-spoedoproep geen gehoor gegeven. De inspectie zal het traject van normstelling actief volgen.

12 12 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Ondanks verbeteringen in triageproces blijft triage kwetsbaar onderdeel van de zorg op de huisartsenpost Triage verloopt vaker volgens protocollen, vier van de vijf huisartsendienstenstructuren (HDS en) hebben een scholingsbeleid voor triagisten, en de autorisatie van triagegesprekken vindt bij een zeer ruime meerderheid binnen het uur plaats. Dit laat zien dat er sinds 2003 veel verbeterd is in de voorwaarden voor een verantwoord triageproces. De inspectie is echter nog niet gerust op de kwaliteit van de triage in de praktijk. Er zijn nog geen normen voor opleiding en vakbekwaamheid van de triagist. De Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) is inmiddels in een afrondende fase van een traject voor certificering van opleiding voor triage-assistenten. Veel huisartsen zijn niet geschoold voor de supervisie op het triageproces. De triage is een cruciaal onderdeel van de zorg. Iemand met weinig ervaring in een reguliere huisartsenpraktijk of spoedeisende hulp van een ziekenhuis, zal veel moeite hebben om op basis van telefonische informatie goed te kunnen inschatten welke zorg nodig is. Zolang normen voor de triagist ontbreken, houdt de inspectie vast aan haar standpunt dat de triage van spoedoproepen altijd door een arts moet gebeuren [1]. Maatregelen De koepelorganisatie moet binnen 1 jaar opleidingseisen beschikbaar hebben voor triagisten. Gezien de specifieke werkzaamheden op een huisartsendienstenstructuur, moeten ze binnen anderhalf jaar beschikken over een eigen bij- en nascholingsbeleid voor huisartsen, waarnemers, haio s en triagisten. Beschikbaarheid medische gegevens nog onder de maat De beschikbaarheid van medische gegevens van inwoners uit het verzorgingsgebied blijft ver onder de maat, al is wel grote vooruitgang geboekt ten opzichte van Zo n 30 procent van de HDS en geeft aan dat op de huisartsenposten direct toegang is tot het medisch dossier van de eigen huisarts of een samenvatting hiervan. Van risicopatiënten zijn bij de helft gegevens aanwezig. Dit kan serieuze problemen opleveren voor de kwaliteit van de zorg. Maatregel De inspectie verwacht dat huisartsendienstenstructuren aantoonbaar actief beleid voeren om met spoed toegang tot medische gegevens op de huisartsenposten te realiseren. [1] Uitspraak Centraal Tuchtcollege 30 mei 2006 no. 2005/058.

13 13 RAPPORT DEELRAPPORT 1 RESULTATEN HERHALINGSONDERZOEK HUISARTSENPOSTEN 1 Achtergrond, doel en methode van het onderzoek 1.1 Huisartsenposten inmiddels ingeburgerd systeem Wie buiten kantoortijd een beroep moet doen op de huisarts, komt tegenwoordig hoogstwaarschijnlijk terecht bij een huisartsenpost. Vanaf 2001 nam het aantal huisartsenposten sterk toe. Vanaf dat jaar vallen de huisartsenposten onder de Kwaliteitswet zorginstellingen en is er door het College Tarieven Gezondheidszorg een tarief vastgesteld voor avond-, nacht en weekenddiensten. In 2003 was 90 procent van de huisartsen bij een huisartsenpost aangesloten. [2] Dit percentage is gezien de toegenomen spreiding van de posten in Nederland - zeer waarschijnlijk toegenomen, al zijn daarover in dit onderzoek geen cijfers verzameld. Deze relatief nieuwe organisatievorm van huisartsenzorg is totstandgekomen op initiatief van de huisartsen zelf. Huisartsen die zich organiseren in een huisartsenpost, kunnen het aantal diensten buiten kantoortijden aanzienlijk beperken. Bovendien kan een efficiënt systeem van triage de eerste beoordeling van de hulpvraag van een patiënt door een gekwalificeerde hulpverlener de werkdruk voor dienstdoende artsen aanzienlijk reduceren. Een groot deel van de hulpvragen kan door de triagist telefonisch al beantwoord worden, zonder tussenkomst van een huisarts. [3] Organisatie van de huisartsenposten De huisartsenposten zijn aangesloten bij centrale organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van bedrijfsvoering, personele zaken en kwaliteitsbeleid. Deze centrale organisaties worden aangeduid met de term huisartsendienstenstructuren (HDS). Deze hebben vaak meerdere huisartsenposten onder zich. Er wordt niet alleen vanuit de HDS en zelf gewerkt aan een verdere professionalisering van de huisartsenposten. In 2003 is vanuit de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) als zelfstandige vereniging opgericht. Deze zet zich in voor de ontwikkeling van kwaliteit, automatisering, arbeidsvoorwaarden en bij- en nascholing van professionals en bestuurders. Als waarborg voor de kwaliteit wordt gewerkt aan een HKZ-certificering voor huisartsenposten. Verder buigt de VHN zich met het Nederlands Huisartsen Genootschap over de competenties, eindtermen en opleidingseisen voor triagisten, die van groot belang zijn voor de kwaliteit van zorg op de huisartsenpost. Het Nederlands Huisartsen Genootschap biedt vanaf medio 2006 opleidingen die specifiek gericht zijn op het werk op de huisartsenpost. Deze hebben echter geen verplicht karakter. [2] Engels, Y. et al: De werkbelasting van de huisarts neemt af. Huisarts en wetenschap 2003, 46 (9). [3] Giesen, P.H.J. et al: Centrale huisartsenposten: wordt de huisarts er beter van? Huisarts en wetenschap 2000, 43 (12).

14 14 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 1.2 Risico s voor patiënt aanleiding voor onderzoek inspectie in 2003 Patiënten moesten wennen aan deze nieuwe vorm van huisartsenzorg. In plaats van te bellen met de eigen huisarts of een vervanger uit diens huisartsengroep, krijgt een patiënt nu eerst te maken met een hulpverlener die de medische vraag beoordeelt (de triagist). Ze worden niet meer standaard door een huisarts te woord gestaan. En elke nieuwe organisatievorm heeft te maken met kinderziektes, zo ook de huisartsenpost. Klachten over onverantwoorde zorg hebben in de beginperiode tot de nodige mediaaandacht en Kamervragen geleid. [4] De huisartsenpost is naast de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis dé plek waar buiten kantoortijd mensen met spoedeisende hulpvragen terechtkomen. Een slechte organisatie van de huisartsenpost is in noodsituaties een groot risico voor de patiënt. Dit was in combinatie met de klachten en Kamervragen voor de inspectie aanleiding in 2003 een grootschalig onderzoek te starten naar de kwaliteit van zorg die door de huisartsenposten verleend werd Conclusies inspectieonderzoek 2003: posten voldoen niet aan voorwaarden voor verantwoorde zorg De resultaten van het onderzoek zijn in 2004 gepubliceerd in het rapport Huisartsenposten in Nederland. Nieuwe structuren met veel kinderziekten. De conclusie was helder: te veel huisartsenposten kunnen geen verantwoorde zorg conform de Kwaliteitswet zorginstellingen garanderen. De belangrijkste resultaten De organisatie en management van de dienstenstructuren en huisartsenposten laten te wensen over. Taken en verantwoordelijkheden zijn onvoldoende belegd en kwaliteitsbeleid is onvoldoende geïmplementeerd. Normen en richtlijnen voor het werk op de posten ontbreken. De triage vormt een groot risico door gebrekkige scholing van de triagisten en supervisie op de uitvoering van de triage. Omdat de triage op een huisartsenpost wezenlijk anders is dan in de dokterspraktijk, moeten hiervoor specifieke eisen worden ontwikkeld. De continuïteit van de zorg is in het geding omdat op de huisartsenposten veelal geen toegang is tot de medische gegevens van patiënten. Ook de overdracht van gegevens over patiënten die zich eerder tijdens de dienst bij de huisartsenpost hadden gemeld is bij een kwart niet geregeld. De telefonische bereikbaarheid is bij meer dan de helft onder de maat. Dit is onacceptabel bij spoedeisende hulpvragen. De wachttijden zijn te lang, een registratie van de wachttijden ontbreekt zodat hier ook geen beleid op gevoerd kan worden, en patiënten met een spoedvraag worden soms niet persoonlijk geholpen maar doorverwezen naar andere telefoonnummers zoals 112. De slechte telefonische bereikbaarheid was aanleiding voor een aanvullend onderzoek in december 2004 (rapport in 2005: Telefonische bereikbaarheid huisartsenposten ) waarbij de huisartsenposten allemaal op verschillende tijdstippen met zowel spoed als niet-spoedeisende hulpvragen werden gebeld. Dit onderzoek is inmiddels in mei 2006 herhaald; de resultaten zijn in deelrapport 2 opgenomen. [4] Huisartsenposten in Nederland, IGZ 2004, paragraaf 1.2.

15 15 RAPPORT 1.3 Doel vervolgonderzoek: voldoen huisartsenposten aan voorwaarden voor verantwoorde zorg? In dit rapport worden de resultaten van een vervolgonderzoek gepresenteerd waarin is beoordeeld in hoeverre de situatie ten opzichte van het inspectierapport uit 2004 is verbeterd. De belangrijkste vraag is: voldoen de huisartsenposten inmiddels aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg? Deelvragen hierbij zijn: In hoeverre zijn de aanbevelingen uit het eerste rapport opgevolgd? In hoeverre is telefonische bereikbaarheid daadwerkelijk verbeterd? (herhaling van het onderzoek dat in 2005 is gepubliceerd). Omdat de onderzoeksgegevens van de huisartsenposten zijn verzameld in respectievelijk 2003 en 2005 worden deze jaartallen aangehouden in dit rapport. 1.4 Methoden van onderzoek: vragenlijst, beperkt aantal bezoeken en telefonisch onderzoek Vragenlijst en steekproefsgewijze bezoeken Aan alle 50 huisartsendienstenstructuren (HDS en) is in 2005 een vragenlijst toegestuurd die via internet ingevuld kon worden. De lijst bevatte 84 vragen voor de HDS en 10 vragen voor de aangesloten huisartsenposten (in totaal 131). De vragenlijst is door alle HDS en ingevuld en geretourneerd. De respons was derhalve 100 procent. Daarnaast zijn vijf HDS en door de inspectie bezocht. Bij controle op de ingevulde vragenlijsten bleek dat deze betrouwbaar waren ingevuld Vergelijkbaarheid onderzoek Voor dit vervolgonderzoek is geput uit de vragenlijst die ook in 2003 is gebruikt. Er zijn wel enkele verschillen tussen de vragenlijsten. Het onderzoek is aangepast aan ontwikkelingen binnen de huisartsenposten en de resultaten van het vorige onderzoek. Dat betekent dat er enkele nieuwe onderwerpen of antwoordcategorieën aan de orde komen, en andere niet meer voorkomen in dit onderzoek. In het rapport uit 2004 zijn de resultaten gepresenteerd vanuit de huisartsenposten. In dit rapport is ervoor gekozen de HDS en centraal te stellen, omdat zij bepalend zijn voor het kwaliteitsbeleid op de posten. Om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken, zijn relevante cijfers uit 2003 als dat mogelijk was omgerekend van huisartsenpost naar HDS Telefonische bereikbaarheid Het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid is uitgevoerd door Interview NSS en bestond uit het bellen van alle huisartsenposten op verschillende tijdstippen met zowel spoedoproepen als niet-spoedeisende hulpvragen. De tijdstippen en aantallen telefoontjes zijn gelijk aan het onderzoek dat in 2005 is gepubliceerd. De belangrijkste conclusies zijn verwerkt in deelrapport 1. Het volledige verslag van het telefonisch onderzoek is als deelrapport 2 opgenomen.

16 16 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 2 Geografische gegevens: spreiding over Nederland en omvang verzorgingsgebieden 2.1 Vergelijking 2003 en 2005 op hoofdlijnen De spreiding van huisartsenposten over Nederland is evenwichtiger dan in Steeds meer mensen worden buiten kantooruren bediend door een huisartsenpost. Het verzorgingsgebied van de huisartsenposten is gemiddeld kleiner geworden: het gemiddeld aantal inwoners per post is gedaald. Daarnaast is het aantal huisartsenposten per HDS toegenomen. HDS en met meer dan één huisartsenpost scoren gemiddeld iets beter op kwaliteitsaspecten. De inspectie vindt dit gunstige ontwikkelingen voor de kwaliteit van de zorg. Het feit dat er nog steeds geen maat is waarmee beoordeeld kan worden of de bezetting van een huisartsenpost voldoende is voor dat specifieke verzorgingsgebied, is echter minder positief. 2.2 Spreiding van dienstenstructuren en huisartsenposten Tussen 2003 en 2005 zijn verschuivingen binnen de HDS en en huisartsenposten opgetreden. Hoewel het aantal HDS en vrijwel gelijk gebleven is (50 tegen 51 in 2003), is het landelijke beeld gewijzigd door fusies en nieuwe locaties onder meer in Friesland en Drenthe. Het aantal huisartsenposten is toegenomen van 105 naar 130 [5] en 12 satellietposten. Satellietposten zijn steunlocaties voor de huisartsenpost in een ander dorp of andere wijk waar tijdens een beperkt aantal (piek)uren een huisarts en doktersassistente aanwezig zijn. Op deze posten vindt geen telefonische triage plaats; dat gebeurt vanuit de hoofdvestiging. Vanzelfsprekend moeten satellietposten aan dezelfde eisen voldoen als reguliere huisartsenposten. [5] Er zijn in totaal 131 locaties, maar de posten Bergeijk en Eersel tellen voor één post omdat zij om de week geopend zijn.

17 17 RAPPORT Figuur 1 Huisartsendienstenstructuren (HDS'en) met bijbehorende huisartsenposten (HAP s) en satellietposten in 2003 en 2005 Het aantal HDS en dat samenvalt met één huisartsenpost neemt af: het zijn er nu nog 21 en waren er 31 in Bij de overige varieert het aantal posten per HDS van twee tot negen. De grootste HDS is de Stichting Dienstenstructuren Huisartsen Utrecht die samenwerkt met de Stichting Diensten Huisartsen Gooi-Eemland-Veluwe (twee stichtingen met één stafbureau). In Amsterdam zijn negen posten, maar twee daarvan zijn nachtposten (nachtpost Oost en Nachtpost West). Deze twee nachtposten zijn ook de enige twee posten in Amsterdam die 's nachts geopend zijn. Daarom is het verzorgingsgebied van de posten daar in de nacht anders dan overdag. Oprichtingsjaar Aantal huisartsenposten 2005 [6] Voor Geen opgave 19 Totaal 131 [6] Tot het derde kwartaal van 2005.

18 18 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Rechtsvorm De verhouding in rechtsvormen tussen coöperatieve verenigingen en stichtingen begint te verschuiven in het voordeel van de stichting. Coöperatieve verenigingen zijn vaker in landelijke gebieden actief. Daardoor is de reistijd voor bewoners in hun verzorgingsgebied vaker langer dan 15 minuten. Rechtsvorm Aantal HDS en Stichting 29 Coöperatieve vereniging 19 Vereniging 1 Naamloze Venootschap Verzorgingsgebied en aantal inwoners per huisartsenpost Verzorgingsgebied Figuur 2 Verzorgingsgebieden van de huisartsenposten in 2003 en 2005

19 19 RAPPORT Steeds meer inwoners worden in Nederland bediend door een huisartsenpost. In 2005 werd de huisartsenzorg buiten kantoortijden voor 1,1 miljoen mensen niet door één huisartsenpost georganiseerd, terwijl dit in 2003 nog voor 1,8 miljoen inwoners gold. Als huisartsen niet samenwerken in een huisartsenpost, zijn er buiten kantooruren wel andere vormen van huisartsenzorg geregeld. Bijvoorbeeld door middel van een waarneemgroep. Circa 1 miljoen mensen vallen onder meer dan één huisartsenpost; in 2003 was dit 1,1 miljoen. Dit duidt op een suboptimale organisatie van de posten. Overigens bleek het net als bij het vorige onderzoek lastig voor HDS en om een nauwkeurige opgave te doen van het gebied (postcodes) waarvoor zij zorg leveren: het verzorgingsgebied. Figuur 3 Aantal inwoners in verzorgingsgebied per huisartsenpost in 2003 en 2005

20 20 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 Personeel en management 3.1 Vergelijking 2003 en 2005 op hoofdlijnen Het personeelsbeleid is in 2005 aanzienlijk beter op orde dan in Taken en verantwoordelijkheden zijn voor de meeste groepen duidelijk omschreven, en vaker worden afspraken met huisartsen en waarnemers contractueel vastgelegd. Voor praktijkassistenten (niet-triagisten) is het minst geregeld. Voor disfunctionerende medewerkers zijn weliswaar vaker protocollen beschikbaar dan in 2003, maar het is nog niet voldoende gemeengoed. Voor huisartsen ligt het percentage op 70 procent, terwijl slechts eenderde van de HDS en een protocol voor niet goed functionerende haio s heeft. 3.2 Personeelsbeleid: taken en verantwoordelijkheden Beschikbaarheid van personeel De huisartsenposten zijn vrijwel alle bemand door huisartsen uit de regio. Ook waarneming is meestal geregeld, waarbij dit iets vaker door de aangesloten huisartsen dan door de HDS gebeurt. 80 procent heeft afzonderlijk personeel voor de triage. Ondersteunend personeel en praktijkassistenten zijn minder vaak beschikbaar. Personeel waarover huisartsenpost beschikt (per HDS bevraagd) % Aangesloten huisartsen uit de regio 94 Waarnemend huisartsen 86 Waarnemend huisartsen door de HDS georganiseerd 50 Waarnemend huisartsen door de aangesloten huisartsen georganiseerd 62 Haio s 76 Triagisten 80 Praktijkassistenten, niet-triagisten (doktersassistenten, verpleegkundigen) 42 Receptionisten, telefonisten van de centrale doktersdienst Taken en verantwoordelijkheden vaker vastgelegd Het aantal dienstenstructuren dat taken en verantwoordelijkheden heeft vastgelegd van management en medewerkers is toegenomen sinds Verantwoordelijk voor medisch beleid HDS Slechts bij 60 procent van de HDS en is een huisarts verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijk beleid; dit is wel een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de 37 procent in De inspectie vindt het van belang dat de HDS een medisch beleid voert en dat een huisarts hier een sterke betrokkenheid bij heeft. Verantwoordelijkheden functies op de huisartsenpost HDS-breed zijn vrijwel altijd de verantwoordelijkheden van de aangesloten huisartsen vastgelegd; 20 procent beschikt echter niet over een taak- en functieomschrijving voor huisartsen. In het aannamebeleid zijn verbeteringen zichtbaar. 86 procent van de

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Den Haag, december 2006 Aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Huisartsenposten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Bijlagendossier Utrecht, augustus 2013 Onderzoek naar invoering van meldcode

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen

Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen J. Post, J. de Haan Samenvatting Doel: Het bepalen van wachttijden bij de doktersdienst voor de provincie Groningen en kop van Drenthe

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U jan. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U jan. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 28 jan. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Standpunt op SP-rapport

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

Wie heeft er nog belang bij kleinschalige huisartsenzorg op het platteland?

Wie heeft er nog belang bij kleinschalige huisartsenzorg op het platteland? Wie heeft er nog belang bij kleinschalige huisartsenzorg op het platteland? Zuidwest Drenthe Noordwest Overijssel HDS DZDNO? Dienstenstructuur Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel (DZDNO( DZDNO). Drie

Nadere informatie

Enquête. huisartsenzorg

Enquête. huisartsenzorg Enquête huisartsenzorg Mensen met psychische klachten geven huisartsen gemiddeld een voldoende op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 juni 2011 Betreft beantwoording kamervragen

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 juni 2011 Betreft beantwoording kamervragen > Retouradres Postbus 00 00 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 00 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n) Datum juni

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD 1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren

Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren Telefonische bereikbaarheid van huisartsen moet sterk verbeteren Den Haag, september 2008 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Het zorgsysteem in Nederland is zodanig ingericht dat huisartsenpraktijken

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 maart 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 maart 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Huisartsenposten onvoldoende alert op kindermishandeling

Huisartsenposten onvoldoende alert op kindermishandeling Huisartsenposten onvoldoende alert op kindermishandeling Inventariserend onderzoek naar de kwaliteit van de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Den Haag, november 2010 Huisartsenposten

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgings Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 Tien procent

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst) Datum aanmaak rapport:31-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van:

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Bezoekdatum: 8 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 26 oktober Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer PAK/ mw. drs. A.J. Link (020)

Uw brief van Uw kenmerk Datum 26 oktober Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer PAK/ mw. drs. A.J. Link (020) Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Datum 26 oktober 2006 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer PAK/26088542 mw. drs. A.J. Link

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt Deze factsheet is een uitgave van Nictiz en het NIVEL. Het betreft een voorpublicatie van de ehealth-monitor 2017 die in november 2017 zal worden gepubliceerd. De gegevens mogen met bronvermelding worden

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-544992 rapportage Aan Van Vie Kopie Onderwerp Minister van VWS Inspecteur-generaal Verloskundige zorg regio Meppel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Datum 31 augustus 2009 Onderwerp Ervaringen nieuw model medische zorg asielzoekers over de eerste 6 maanden 2009

Datum 31 augustus 2009 Onderwerp Ervaringen nieuw model medische zorg asielzoekers over de eerste 6 maanden 2009 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Inhoud. 2.5 De comateuze patiënt 22 2.6 Herhalen van receptuur voor bloedglucoseverlagende

Inhoud. 2.5 De comateuze patiënt 22 2.6 Herhalen van receptuur voor bloedglucoseverlagende Inhoud 1 Inleiding 7 11 Ontregelde diabetes mellitus en de werkwijze op de huisartsenpost 7 12 Contact op de huisartsenpost: verschillende patiënten, verschillende artsen 9 2 Hulpvragen rond diabetes mellitus

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden.

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Apotheek Schiemond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen?

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? L. Wigersma (KNMG) A. Brabers, M. Reitsma en J. de Jong ( NIVEL) Kijken artsen en zorggebr vijf jaar na de herziening van het zorgstelsel anders aan

Nadere informatie

LEVENSEINDEKLINIEK HELPT MEER MENSEN IN 2014

LEVENSEINDEKLINIEK HELPT MEER MENSEN IN 2014 2014 LEVENSEINDEKLINIEK HELPT MEER MENSEN IN 2014 De Levenseindekliniek heeft in 2014 aan 232 mensen euthanasie gegeven. Dat waren er 98 meer dan in 2013. Het grootste deel betrof mensen met somatische

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015 Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit Datum aanmaak rapport:13-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. R358O. Oor Inboeknummer robstooz8y Dossiernummer oo8.4oz za februari zozo Raads informatiebrief Betreft motie tot onderzoek Eerste Hulp- en Doktersposten. Inleiding In

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 3 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH)

Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH) Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH) Inventarisatie van huidige situatie Drs. P.C.E. van Steenwijk, Medisch Informatiekundigeonderzoeker (IQ) E.G.S. van der Sterren, Msc., onderzoeker

Nadere informatie