Onderzoek naar telefonische bereikbaarheid Gemeente Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar telefonische bereikbaarheid Gemeente Houten"

Transcriptie

1 Onderzoek naar telefonische bereikbaarheid Gemeente Houten INTERVIEW NSS Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder voorafgaande toestemming van INTERVIEW NSS.

2 Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY...2 Bereikbaarheid Centrale...2 Bereikbaarheid Afdelingen INLEIDING ONDERZOEKSOPZET...8 Steekproefgrootte...8 Validiteit...8 Meetlat TABELLEN BELANGRIJKSTE RESULTATEN...10 Doorkiesnummers...10 groepsnummers SAMENVATTING PER AFDELING/GROEPSNUMMER...13 Wooninformatiecentrum...13 Bouwzaken...13 Brandweer...14 Milieu...14 Openbare Werken...15 Secretariaat Ruimtelijk Beheer...15 Sociale Zaken...16 Burgerzaken...16 Secretariaat Samenleving...17 Welzijn...17 Projecten/Grondbedrijf...18 Ruimtelijk Beleid...18 Secretariaat Stadsontwikkeling...19 Facilitaire Zaken...19 Financiële Administratie en Belastingen...20 Personeel en Organisatie...20 Planning en Control...21 Secretariaat Middelen...21 Bestuursondersteuning en Voorlichting...22 Bestuurssecretariaat ALGEMEEN ADVIES...23 Bijlage BereikbaarheidsProfiel+ INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 1

3 MANAGEMENT SUMMARY Interview-NSS heeft op verzoek van de Gemeente Houten een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 5 september 2006 tot en met 29 september 2006, gedurende deze periode hebben we in totaal 599 keer gebeld naar de medewerkers van gemeente Houten. In hoofdstuk 3 staat de opzet van het onderzoek verder omschreven. Belangrijkste doelen van dit onderzoek zijn: - Inzicht geven in de kwaliteit en efficiency van het telefoonverkeer op dit moment; - Inzicht geven in de klantvriendelijkheid en dienstvaardigheid van de medewerkers bij telefonische contacten; - Inzicht geven in de sterke en zwakke kanten van de telefonische communicatie; - Praktische adviezen aanreiken voor verbetering van de telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Bereikbaarheid Centrale De bereikbaarheid van de centrale van de Gemeente Houten hebben we getoetst door 80 keer te bellen op het hoofdnummer (030) Bij de helft van deze oproepen hebben we een doorverbindvraag gesteld ( Kunt u me doorverbinden met ). Belangrijkste resultaten: - 98% van de oproepen naar de centrale werd beantwoord. 2% van de oproepen bleef, zelfs na een wachttijd van 60 seconden 1, onbeantwoord. Bij de beantwoorde oproepen werden we direct te woord gestaan door de telefoniste, zonder daarbij in een wachtveld geplaatst te worden; - 79% van de beantwoorde oproepen werd binnen 15 seconden beantwoord. 15 seconden staat ongeveer gelijk aan 3 belsignalen. Uit onderzoek weten we dat veel bellers na 15 tot 20 seconden wachten geïrriteerd beginnen te raken. Na 25 tot 30 seconden wachten haken de meeste bellers af; - In bijna alle gevallen namen de telefonistes de telefoon met een correcte begroetingtekst op ( Goedemorgen, Gemeente Houten of Gemeente Houten, Goedemorgen ); - Bij de helft van de oproepen naar de centrale hebben we de telefoniste verzocht ons door te verbinden met een medewerker van Gemeente Houten. Bij 46% van de doorverbindverzoeken kregen we daadwerkelijk de medewerker die we zochten aan de lijn en bij 33% van de verzoeken spraken we uiteindelijk een collega van de medewerker die we zochten. In de overige 20% van de gevallen bleven we steken bij de telefoniste; - Wanneer we bleven steken bij de telefoniste werd ons geen hulp aangeboden. Er zijn door de telefonistes geen terugbelverzoeken of boodschappen aangenomen; Om de uitkomsten van het onderzoek goed te kunnen interpreteren is het van belang om de behaalde resultaten af te zetten tegen een norm. Gemeente Houten kent nog geen norm voor bereikbaarheid, vandaar dat we de resultaten afzetten tegen onze adviesnorm. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de resultaten te benchmarken. 1 Een gemiddelde beller zal na 25 tot 30 seconden wachten de verbinding verbreken. Wij wachten 60 seconden. Dit betekent dat in de praktijk het percentage onbeantwoorde telefoontjes naar alle waarschijnlijkheid iets hoger zal liggen. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 2

4 De adviesnorm voor bereikbaarheid van centrales: - Oproepen moeten binnen 15 seconden beantwoord worden en daarbij moet de telefoniste de beller direct te woord staan (dus zonder de beller in de wachtstand te plaatsen); - Wanneer voor 90% aan deze norm wordt voldaan dan kunnen we spreken van een zeer goed bereikbare centrale. Conclusies: - Wanneer we de resultaten af zetten tegen de adviesnorm zien we dat 78% van de oproepen naar de centrale voldoet aan de norm. Dit houdt in dat de bereikbaarheid van de centrale nog iets te wensen overlaat; - Wanneer we Gemeente Houten benchmarken met de branche Overheid dan zien we dat de bereikbaarheid van de centrale van Gemeente Houten beter is dan gemiddeld binnen de branche Overheid. Gemiddeld voldeden de centrales binnen de branche Overheid in 2005 voor 67% 2 aan de adviesnorm; Verbeterpunten en advies: - Het belangrijkste verbeterpunt is de snelheid van beantwoorden. Om vast te kunnen stellen hoe de snelheid van beantwoorden verbeterd kan worden is het aller eerst belangrijk om inzicht te hebben in het aanbod van telefoonverkeer (aantal telefoontjes en gesprekslengte) ten opzichte van het aantal medewerkers dat dit telefoonverkeer moet verwerken). Naar alle waarschijnlijkheid is uit de management informatie van de telefooncentrale te halen hoeveel telefoontjes per half uur aangeboden worden aan de telefonistes en de gemiddelde gesprekstijd. Op basis van deze gegevens kunnen met behulp van Erlang-formules bezettingsberekeningen gemaakt worden. Zo kan vastgesteld worden of de bezetting van de centrale voldoende afgestemd is op het aanbod van telefoonverkeer. - Een ander verbeterpunt is de bereikbaarheid van de achterliggende organisatie. Het is gebleken dat de telefonistes 20% van de telefoontjes niet kwijt kunnen aan de achterliggende organisatie. De minder goede bereikbaarheid van de medewerkers in de organisatie is van invloed op de bereikbaarheid van de centrale. Hoe soepeler het doorverbindproces verloopt hoe bereikbaarder de centrale is. Dit is met name ook bij de invoering van het TIC een belangrijk aandachtspunt. De bereikbaarheid van een frontoffice wordt voor een groot gedeelte bepaald door de bereikbaarheid van de backoffice. Wanneer de doorstroom niet goed loopt ontstaat een flessehals. Adviezen op dit terrein worden hieronder (bij de resultaten van de doorkiesnummers) beschreven. - Het laatste verbeterpunt is het verwijzen. De 20% die bij de telefoniste blijft steken krijgt te horen dat de betreffende medewerker niet bereikbaar is, maar wordt niet verder geholpen. Uit het oogpunt van klantgerichtheid zou de telefoniste de beller kunnen vragen of ze een boodschap of terugbelnotitie kan aannemen. Let wel: om dit te kunnen doen moet er een duidelijk protocol zijn en moeten de telefonistes goed op de hoogte zijn van de aan- en afwezigheid van medewerkers. Daarnaast is het ook belangrijk om u te realiseren dat het aannemen en verwerken van boodschappen tijd kost. Het is raadzaam om op basis van de capaciteit en bezettingsberekeningen een besluit hierover te nemen. 2 Hierbij is wel een kanttekening te plaatsen: over het algemeen doen we onderzoek voor organisaties die klachten krijgen of twijfelen aan de bereikbaarheid. De benchmark cijfers zijn tot stand gekomen door alle (geanonimiseerde) gegevens uit de onderzoeken in 2005 te cummuleren. Binnen de branche Overheid zijn in 2005 in totaal onderzoeksoproepen uitgevoerd. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 3

5 Bereikbaarheid Afdelingen De bereikbaarheid van de afdelingen van de Gemeente Houten hebben we getoetst door 459 keer te bellen op de doorkiesnummers van de medewerkers van de verschillende afdelingen en 60 maal op de groepsnummers van het WIC, Meldpunt Openbare Ruimte en de Belastinglijn. In hoofdstuk 3 vindt u meer informatie over de verdeling van de oproepen over de verschillende afdelingen. Belangrijkste resultaten doorkiesnummers: - 92% van de oproepen naar de doorkiesnummers werd beantwoord. 8% van de oproepen bleef, zelfs na een wachttijd van 60 seconden, onbeantwoord. - 73% van de beantwoorde oproepen werd binnen 15 seconden beantwoord. 15 seconden staat ongeveer gelijk aan 3 belsignalen. Uit onderzoek weten we dat veel bellers na 15 tot 20 seconden wachten geïrriteerd beginnen te raken. Na 25 tot 30 seconden wachten haken de meeste bellers af; - In iets minder dan 2/3 van de gevallen (61%) namen de medewerkers de telefoon met een correcte - Bij meer dan de helft van de oproepen was de persoon die we zochten niet bereikbaar. Op zich is dat niet uitzonderlijk (denk aan: besprekingen, parttimers, etc.). Het is dan echter wel van belang hoe de beller verder wordt geholpen. Slechts in 22% van de gevallen werd hulp aangeboden door een collega of telefoniste (b.v. door het maken van een terugbelnotitie of het aannemen van een boodschap). In alle overige gevallen werd meestal alleen gemeld dat de betreffende persoon niet bereikbaar was. Zo nu en dan werd nog wel vermeld wanneer de gezochte persoon weer te bereiken zou zijn. Uit het oogpunt van klantgerichtheid is het belangrijk om de beller niet alleen te informeren, maar juist te assisteren door hulp aan te bieden; - In totaal zijn er 28 terugbelafspraken gemaakt. Hiervan zijn 16 afspraken op tijd nagekomen, 4 pas na 8 kantooruren en 8 helemaal niet. Wanneer geen afspraak wordt gemaakt over het tijdstip van terugbellen verwacht de gemiddelde beller dat hij dezelfde dag teruggebeld wordt. Belangrijkste resultaten groepsnummers: - 95% van de oproepen naar de groepsnummers werd beantwoord. 5% van de oproepen bleef, zelfs na een wachttijd van 60 seconden, onbeantwoord. - 75% van de beantwoorde oproepen werd binnen 15 seconden door een medewerker beantwoord. 15 seconden staat ongeveer gelijk aan 3 belsignalen. Uit onderzoek weten we dat veel bellers na 15 tot 20 seconden wachten geïrriteerd beginnen te raken. Na 25 tot 30 seconden wachten haken de meeste bellers af; - In iets meer dan de helft van de gevallen (59%) namen de medewerkers de telefoon met een correcte begroetingtekst op ( Goedemorgen, Gemeente Houten, u spreekt met. of Goedemorgen, Gemeente Houten ); - Bij 87% van de oproepen bereikten we uiteindelijk de afdeling die we zochten. Bij 13% van de oproepen was de afdeling die we zochten niet bereikbaar. - In totaal is er 1 terugbelafspraak gemaakt. Deze afspraak is binnen 8 uur nagekomen. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 4

6 Adviesnorm: Om de uitkomsten van het onderzoek goed te kunnen interpreteren is het van belang om de behaalde resultaten af te zetten tegen een norm. Gemeente Houten kent nog geen norm voor bereikbaarheid, vandaar dat we de resultaten afzetten tegen onze adviesnorm. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de resultaten te benchmarken. De adviesnorm voor bereikbaarheid van groepsnummers: - Oproepen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Beantwoording binnen 15 seconden 3 ; Wanneer een oproep doorverbonden moet worden mag dit maximaal 25 seconden duren; Als het laatste contact een collega of telefoniste is, dan wordt een positieve verwijzing gegeven. Een positieve verwijzing houdt in dat de beller wordt geassisteerd (bijvoorbeeld door het aanbieden van hulp of het aanbieden van een terugbelafspraak); Als het laatste contact een voic box is, dan moet de beller een alternatief geboden worden (bijvoorbeeld de vermelding van een alternatief telefoonnummer); Een gemaakte terugbelafspraak moet binnen 8 kantooruren worden nagekomen. - Wanneer voor 80% aan deze norm wordt voldaan dan kunnen we spreken van een zeer goede bereikbaarheid. Conclusies doorkiesnummers: - Wanneer we de resultaten van de doorkiesnummers afzetten tegen de adviesnorm zien we dat 36% van de oproepen naar de doorkiesnummers voldoet aan de norm. Dit houdt in dat de bereikbaarheid van de afdelingen op de doorkiesnummers nog veel te wensen overlaat; - Wanneer we Gemeente Houten benchmarken met de branche Overheid dan zien we dat de bereikbaarheid van de doorkiesnummers van Gemeente Houten iets slechter is dan gemiddeld binnen de branche Overheid. Gemiddeld voldeden de doorkiesnummers binnen de branche Overheid in 2005 voor 38% 4 aan de adviesnorm. Conclusies groepsnummers: - Wanneer we de resultaten van de groepsnummers afzetten tegen de adviesnorm zien we dat 63% van de oproepen naar de groepsnummers voldoet aan de norm. Dit houdt in dat de bereikbaarheid van de afdelingen op de doorkiesnummers nog veel te wensen overlaat; - Wanneer we Gemeente Houten benchmarken met de branche Overheid dan zien we dat de bereikbaarheid van de groepsnummers van Gemeente Houten iets slechter is dan gemiddeld binnen de branche Overheid. Gemiddeld voldeden de groepsnummers binnen de branche Overheid in 2005 voor 64% aan de adviesnorm; 3 Wanneer gebruik wordt gemaakt van een keuzemenu, zoals bij de Belastinglijn het geval is, dan geldt dat de wachttijd tot verbinding met het keuzemenu maximaal 15 seconden mag bedragen en de wachttijd voor beantwoording door de medewerker (na het keuzeproces) ook maximaal 15 seconden mag duren. 4 Hierbij is wel een kanttekening te plaatsen: over het algemeen doen we onderzoek voor organisaties die klachten krijgen of twijfelen aan de bereikbaarheid. Daarnaast is de branche Overheid de slechts bereikbare branche. De benchmark cijfers zijn tot stand gekomen door alle (geanonimiseerde) gegevens uit de onderzoeken in 2005 te cummuleren. Binnen de branche Overheid zijn in 2005 in totaal onderzoeksoproepen uitgevoerd. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 5

7 Verbeterpunten en advies: - Een belangrijk verbeterpunt is de snelheid van beantwoorden en het voorkomen van geen gehoor. Lange wachttijden kunnen veroorzaakt worden doordat medewerkers vertrouwen op de faciliteit doorschakelen bij niet beantwoorden. Bij deze faciliteit wordt een oproep na (meestal) 25 seconden doorgeschakeld naar de alternatieve bestemming. Dit is een prima vangnet, maar niet meer dan dat. Om wachttijden kort te houden is het belangrijk dat medewerkers actief doorschakelen wanneer zij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, bijvoorbeeld door de faciliteit follow-me te gebruiken; Ook kan de oorzaak liggen in de bezetting van de afdeling. Het maken van afspraken over een minimale bezetting per afdeling (ook tijdens lunchpauzes) kan verbetering brengen; Daarnaast is het van belang om afspraken te maken over de opvang van telefoonverkeer van afwezige collega s. De faciliteit call pick-up kan hierbij ondersteunen. Met deze faciliteit is het mogelijk om gesprekken die binnenkomen op het telefoontoestel van een collega op je eigen toestel op te nemen. Een ander belangrijk verbeterpunt is het verwijzen bij het beantwoorden van een oproep die bestemd is voor een collega. Het is noodzakelijk medewerkers te instrueren over de gewenste wijze van afhandeling van gesprekken die zij voor een collega voeren. Een klantgerichte afhandeling betekent dat hulp moet worden aangeboden. Om als "vervanger" goed op oproepen te kunnen reageren, is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van elkaars aan- en afwezigheid. Naast het informeren van de "vervanger" is het ook van belang afspraken te maken over de hulp die deze "opvang" kán en mág bieden (Mag hij/zij afspraken inplannen of heeft hij/zij alleen inzage in de agenda van de medewerker, hoe moet hij/zij verwijzen, hoe geeft hij/zij terugbelafspraken door?); Telefoonetiquette vastleggen, communiceren en monitoren is de basis voor een goede invulling van bovenstaande verbeterpunten. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 6

8 1 INLEIDING Een goede telefonische bereikbaarheid is van essentieel belang voor elke organisatie. Telefonische bereikbaarheid wordt door bellers op 6 punten beoordeeld: 1. Contact met de organisatie. 2. Wachttijd en beantwoording. 3. Correcte en vriendelijke begroeting. 4. Proces van doorverbinden. 5. Hulp bij afwezigheid. 6. Nakomen (terugbel)afspraken. De integrale aanpak die INTERVIEW NSS daarbij hanteert is gebaseerd op een drietal uitgangspunten: 1. Een goede bereikbaarheid is afhankelijk van de optimale afstemming tussen de factoren: Werkprocessen: activiteiten verdeeld naar taken zoals marketing, verkoop en productie. Communicatiestructuur: structuur van de telefoonafhandeling binnen de organisatie. Technische middelen: communicatieapparatuur en faciliteiten. Mensen: persoonlijke motivatie, kennis en vaardigheden. Technische middelen Mensen Werkprocessen Communicatiestructuur 2. Betrokkenheid in alle lagen van de organisatie: Management: voorbeeldgedrag, stimuleren van de medewerkers en verantwoordelijkheid. Medewerkers: bewust van het belang van een goede bereikbaarheid. 3. Meetbare resultaten: meetbare criteria en objectieve informatie. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 7

9 2 ONDERZOEKSOPZET Bij het verrichten van een telefonische steekproef zijn een aantal facetten van groot belang: - Steekproefgrootte (betrouwbaarheid van het onderzoek); - Validiteit van het onderzoek; - Telefoonbeleid van de organisatie. (normen en/of meetlat) Steekproefgrootte De steekproefgrootte is bepaald door de gewenste betrouwbaarheid van het onderzoek en de toelaatbare afwijking. Voorbeeld: wanneer een afdeling 100 keer wordt aangekozen kan een uitspraak gedaan worden over de bereikbaarheid van de betreffende afdeling met een maximale afwijking van plus of min 9,8%. Dit houdt in dat wanneer we in het onderzoek tot de conclusie komen dat 50% van de oproepen naar een afdeling wordt beantwoord, dit percentage in werkelijkheid tussen 40,2% en 59,8% zal liggen. Validiteit De validiteit van het onderzoek wordt o.a. beïnvloed door de toename van het aantal telefoonoproepen tijdens de onderzoeksperiode. Er is gekozen voor een tijdsspanne van 4 weken om te voorkomen dat uw medewerkers te vaak in een te beperkte tijd werden gebeld. Meetlat Uiteraard is het vanuit klantvriendelijkheid gewenst dat 100% van de oproepen binnen 15 seconden beantwoord wordt door de juiste persoon, maar waarschijnlijk komen dan andere bedrijfsprocessen in het gedrang en lopen de kosten enorm op. Om de uitkomst van het onderzoek goed te kunnen interpreteren zijn de behaalde resultaten afgezet tegen de adviesnorm voor bereikbaarheid. De telefonische steekproef geeft u inzicht in de huidige kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid van uw organisatie. In de periode van 5 september 2006 tot en met 29 september 2006 (exclusief weekenden) is uw organisatie in totaal 599 maal gebeld. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 8

10 Wij hebben uw organisatie aangekozen volgens de volgende opzet. Aantal Groepsnaam oproepen Bereikbaarheid Beltijden Beldagen Telefoniste 40 Hoofdnummer 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Bouwzaken 40 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Brandweer 10 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Milieu 30 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Openbare Werken 40 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Secretariaat Ruimtelijk Beheer 9 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Meldpunt Openbare Ruimte 20 Groepsnummer 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Burger Zaken 21 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Sociale Zaken 39 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Secretariaat Samenleving 10 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Welzijn 30 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Projecten/Grondbedrijf 40 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Ruimtelijk Beleid 40 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Secretariaat Stadsontwikkeling 10 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Facilitaire Zaken 20 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Fin.Adm. & Belastingen 20 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Personeel & Organisatie 20 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Planning & Control 20 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Secretariaat Middelen 10 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Belastinglijn Keuze 1 10 Via vrs naar afdeling 5 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Belastinglijn Keuze 2 10 Via vrs naar afdeling 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Bestuursondersteuning & Voorlichting 40 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Bestuurssecretariaat 10 Doorkiesnummers 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Wooninformatiecentrum 20 Groepsnummer 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Medewerkers via telefoniste 40 Via hoofdnummer 09:00-16:00 uur Maandag t/m vrijdag Periode:5 september 2006 tot en met 29 september 2006 (exclusief weekenden) De oproepen werden random verdeeld door een computer. Bij een 'ingesprektoon' werd de betreffende oproep maximaal 3 maal herhaald. De volgende informatie wordt in de rapportage weergegeven: De mate van bereikbaarheid van de medewerkers en de telefoniste van uw organisatie; De beantwoording en de beantwoordingssnelheid van de telefoonoproepen; Het gebruik van de (automatische) wachtstand bij beantwoording van telefoongesprekken; De wachttijd bij doorverbinden; De wijze waarop uw medewerkers hulp aanbieden wanneer de oproep door een ander dan de gewenste persoon wordt beantwoord; De gebruikte begroeting; Het nakomen van terugbelafspraken; Gebruik van voic en inzicht in de gebruikte voic teksten; 5 VRS staat voor Voice Response Systeem dit houdt in dat de beller een keuzemenu krijgt ( kies 1 voor, kies 2 voor ) INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 9

11 3 TABELLEN BELANGRIJKSTE RESULTATEN Doorkiesnummers Groep Aantal oproepen A B C D E F Bereikbaarheid % Norm 80 Contact met organisatie perc. % aantal Wachttijd voor beantwoording 15 sec perc. % 1 aantal Wachttijd bij doorverbinden 25 sec perc. % 2 aantal Positieve verwijzing perc. % 3 aantal Nagekomen terugbel afspraken Totaal Bouwzaken Brandweer Milieu Openbare Werken Secretariaat Ruimtelijk Beheer perc. % 4 aantal Sociale Zaken Burger zaken Secretariaat Samenleving Welzijn Projecten/Grondbedrijf Ruimtelijk Beleid Secretariaat Stadsontwikkeling Facilitaire Zaken Fin.Adm. & Belastingen Personeel & Organisatie Planning & Control Secretariaat Middelen Bestuursondersteuning & Voorlichting Bestuurssecretariaat percentage ten opzichte van de beantwoorde oproepen.. 2 percentage ten opzichte van de doorverbonden oproepen 3 percentage ten opzichte van de verwijzingen 4 percentage ten opzichte van de gemaakte terugbelafspraken. Toelichting Tabel Om de uitkomsten van het onderzoek goed te kunnen interpreteren is het van belang om de behaalde resultaten af te zetten tegen een norm. De adviesnorm voor bereikbaarheid van doorkiesnummers: - Oproepen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Beantwoording binnen 15 seconden. In kolom B vindt het aantal oproepen dat beantwoord is en in kolom C vindt u het aantal oproepen dat binnen 15 seconden is beantwoord (eerst in een percentage, vervolgens in aantallen).; Wanneer een oproep doorverbonden moet worden mag dit maximaal 25 seconden duren. In kolom D vindt u het aantal doorverbinden waarbij de wachttijd minder dan 25 seconden was (eerst in een percentage, vervolgens in aantallen); INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 10

12 Als het laatste contact een collega of telefoniste is, dan wordt een positieve verwijzing gegeven. Een positieve verwijzing houdt in dat de beller wordt geassisteerd (bijvoorbeeld door het aanbieden van hulp of het aanbieden van een terugbelafspraak). In kolom E vindt u het aantal positieve verwijzingen (eerst in een percentage, vervolgens in aantallen); Als het laatste contact een voic box is, dan moet de beller een alternatief geboden worden (bijvoorbeeld de vermelding van het telefoonnummer van een collega). Dit element valt onder positieve verwijzing en vindt u dus ook terug in kolom E; Een gemaakte terugbelafspraak moet binnen 8 kantooruren worden nagekomen. In kolom F vindt u het aantal terugbelafspraken dat binnen 8 kantooruren nagekomen is (eerst in een percentage, vervolgens in aantallen); - Wanneer voor 80% aan deze norm wordt voldaan dan kunnen we spreken van een zeer goede bereikbaarheid. In kolom A vindt u in welke mate de verschillende afdelingen aan de adviesnorm hebben voldaan. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 11

13 groepsnummers Groep Aantal oproep en A B C D E F G Bereikbaarheid % Norm 80 Contact met organisatie perc. % aantal Wachttijd voor beantwoording door VRS 6 15 sec perc. % 1 aantal Wachttijd voor beantwoording door persoon 15 sec perc. % 1 aantal Wachttijd bij doorverbinden 25 sec perc. % 2 aantal Positieve verwijzing perc. % 3 aantal Nagekomen terugbel afspraken Totaal Meldpnt openbare ruimte Wooninformatie centrum Belastinglijn Keuze Belastinglijn Keuze percentage ten opzichte van de beantwoorde oproepen. 2 percentage ten opzichte van de doorverbonden oproepen 3 percentage ten opzichte van de verwijzingen 4 percentage ten opzichte van de gemaakte terugbelafspraken. perc. % 4 aantal Toelichting Tabel Om de uitkomsten van het onderzoek goed te kunnen interpreteren is het van belang om de behaalde resultaten af te zetten tegen een norm. De adviesnorm voor bereikbaarheid van groepsnummers: - Oproepen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Beantwoording binnen 15 seconden. In kolom B vindt het aantal oproepen dat beantwoord is, in kolom C vindt u het aantal oproepen dat binnen 15 seconden in een keuzemenu terecht is gekomen en in kolom D vindt u het aantal oproepen dat binnen 15 seconden is beantwoord door een medewerker (eerst in een percentage, vervolgens in aantallen); Wanneer een oproep doorverbonden moet worden mag dit maximaal 25 seconden duren. In kolom E vindt u het aantal doorverbinden waarbij de wachttijd minder dan 25 seconden was (eerst in een percentage, vervolgens in aantallen); Als het laatste contact een collega of telefoniste is, dan wordt een positieve verwijzing gegeven. Een positieve verwijzing houdt in dat de beller wordt geassisteerd (bijvoorbeeld door het aanbieden van hulp of het aanbieden van een terugbelafspraak). In kolom F vindt u het aantal positieve verwijzingen (eerst in een percentage, vervolgens in aantallen); Als het laatste contact een voic box is, dan moet de beller een alternatief geboden worden (bijvoorbeeld de vermelding van het telefoonnummer van een collega). Dit element valt onder positieve verwijzing en vindt u dus ook terug in kolom F; Een gemaakte terugbelafspraak moet binnen 8 kantooruren worden nagekomen. In kolom G vindt u het aantal terugbelafspraken dat binnen 8 kantooruren nagekomen is (eerst in een percentage, vervolgens in aantallen); - Wanneer voor 80% aan deze norm wordt voldaan dan kunnen we spreken van een zeer goede bereikbaarheid. In kolom A vindt u in welke mate de groepsnummers aan de adviesnorm hebben voldaan. 6 VRS = Voice Response Systeem. Dit houdt in dat de beller een keuzemenu krijgt, bijvoorbeeld kies 1 voor de afdeling burgerzaken en kies 2 voor de telefoniste. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 12

14 4 SAMENVATTING PER AFDELING/GROEPSNUMMER Wooninformatiecentrum - In totaal hebben we het groepsnummer van het Wooninformatiecentrum 20 maal gebeld. Gezien het geringe aantal oproepen moet u de resultaten van de afdeling Wooninformatiecentrum als indicatief beschouwen; - 90% van de oproepen naar Wooninformatiecentrum werd beantwoord; - 89% van de beantwoorde oproepen werd binnen 15 seconden beantwoord; - In 71% van de gevallen namen de medewerkers de telefoon met een correcte begroetingtekst op ( Goedemorgen, Gemeente Houten, u spreekt met. of Goedemorgen,Gemeente Houten ); - In totaal zijn er 2 terugbelverzoeken achtergelaten op de voic . 1 maal werd het verzoek binnen 8 kantooruren ingewilligd en 1 maal pas na 8 kantooruren; - Wanneer we de resultaten af zetten tegen de adviesnorm zien we dat 60% van de oproepen naar Wooninformatiecentrum voldoet aan de norm; - Voor meer informatie over Wooninformatiecentrum: bladzijde 20 in de bijlage. Bouwzaken - In totaal hebben we de afdeling Bouwzaken 40 maal gebeld; - 90% van de oproepen naar de doorkiesnummers werd beantwoord; - 61% van de beantwoorde oproepen werd binnen 15 seconden beantwoord; - In 56% van de gevallen namen de medewerkers de telefoon met een correcte - Bij 58% van de beantwoorde oproepen was de persoon die we zochten niet bereikbaar. Op zich is dat niet uitzonderlijk (denk aan: besprekingen, parttimers, etc.). Het is dan echter wel van belang hoe de beller verder wordt geholpen. Slechts in 14% van de gevallen werd hulp aangeboden door een collega of telefoniste (b.v. door het maken van een terugbelnotitie of het aannemen van een boodschap); - In totaal zijn er 2 terugbelafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn allebei binnen 8 kantooruren nagekomen; - Wanneer we de resultaten af zetten tegen de adviesnorm zien we dat 30% van de oproepen naar Bouwzaken voldoet aan de norm; - Voor meer informatie over Bouwzaken: bladzijde 27 in de bijlage. INTERVIEW NSS Onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van Gemeente Houten 13

TACT Barometer Plus. SNT Groep N.V., 2002

TACT Barometer Plus. SNT Groep N.V., 2002 TACT Barometer Plus SNT Groep N.V., 2002 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Huisstijl handboek Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Samenwerken, Klantgericht, Ondernemend, Omgevingsgericht en Resultaatgericht! SKOOR 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING KLANTGERICHT WERKEN EN

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Aan Van Betreft Kenmerk Datum Bijlage(n) Inleiding Oorspronkelijke uitgangspunten (notitie PHO 20 Mei 2010)

Aan Van Betreft Kenmerk Datum Bijlage(n) Inleiding Oorspronkelijke uitgangspunten (notitie PHO 20 Mei 2010) Aan : PHO Sociale agenda Holland Rijnland Van : Werkgroep CJG Betreft : Evaluatie Regionale telefonische bereikbaarheid Centra voor Jeugd en Gezin Datum : 23 mei 2012 Bijlage(n) : 2 Inleiding In het portefeuillehouders

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Klagen aan Amstel en IJ

Klagen aan Amstel en IJ Rapport Gemeentelijke Klagen aan Amstel en IJ Bijlage: reacties en samenvatingen Gemeente Amsterdam 12 december 2011 RA111649 Pagina:2/163 Inhoud STADSDEEL CENTRUM... 6 STADSDEEL NIEUW-WEST...11 STADSDEEL

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Wireless Office Corporate Net

Wireless Office Corporate Net Wireless Office Corporate Net Dienstbeschrijving Page 1 of 25 Page 2 of 25 Inhoud 1 Achtergrond en positionering...4 1.1 Achtergrond...4 1.2 Doelgroep...4 1.3 Propositie...4 2 Gemeenschappelijke VPN functionaliteit...5

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie