Detailhandelsvisie Katwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Detailhandelsvisie Katwijk"

Transcriptie

1 Detailhandelsvisie Katwijk

2

3 Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: Datum: 15 mei 2012 Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Graafseweg BS Nijmegen T F E W Detailhandelsvisie Katwijk

4

5 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 1 1 Inleiding 2 2 De nieuwe winkelmarkt Trends in de detailhandel Sterke en zwakke locaties 6 3 Beoordeling huidige situatie Inwoners en ligging Detailhandelsstructuur Positie in de regio Huidige economisch functioneren Ondernemersenquête Conclusies huidige situatie 16 4 Detailhandelsvisie Ambitie en uitgangspunten Indicatie haalbaar aanbod Visie Strategieën en acties 29 Bijlage 1 Leden van de ambtelijke begeleidingsgroepen en de klankbordgroep 41 Bijlage 2 Branche-indeling detailhandel 42 Bijlage 3 Winkelaanbod gemeente Katwijk 42 Bijlage 4 Begrippenlijst 43 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Sterkte-zwarkteanalyse per winkelgebied 45 Economisch functioneren en distributieve mogelijkheden 56 Voorbeeldberekening haalbaar dagelijks aanbod 60 Bijlage 8 Toegestane branches op PDV-cluster 60 5 Beleidskader Beleidskeuzes Beleidsregels Beoordelingsschema Handhaving 40

6

7 0 Samenvatting Huidige situatie Het dagelijkse winkelaanbod (supermarkten, (vers-)speciaalzaken en persoonlijke verzorging) in de gemeente Katwijk is versnipperd over een groot aantal winkelgebieden. Veel gebieden zijn te klein. Ze zijn hierdoor onaantrekkelijk voor consumenten en (op termijn) kwetsbaar. Het niet-dagelijkse winkelaanbod (mode, overig niet-dagelijks, huis en tuin) is sterk geconcentreerd in het centrum van Katwijk. Winkels kunnen hierdoor profiteren van synergie-effecten. Op het cluster voor perifere detailhandelsvestigingen (PDV) aan de Ambachtsweg is een groot aanbod aanwezig in de branche Huis en tuin. Veranderende winkelmarkt De winkelmarkt is sterk veranderd door de economische crisis, overaanbod, krimp, internet en stagnerende/afnemende bestedingen. Er is een verdringingsmarkt ontstaan met in toenemende mate leegstand op alle typen locaties. De vraag voor de toekomst is waar leegstand het meest ongewenst is. Kwantitatief geen uitbreiding, kwalitatief wel opwaardering In de gemeente Katwijk is vanuit kwantitatieve overwegingen geen aanleiding het winkelaanbod uit te breiden. Voor het centrum is wel enige uitbreiding berekend. Vanuit kwalitatieve overwegingen is het echter gewenst om de detailhandelsstructuur te verbeteren: minder winkelgebieden, maar wel betere en grotere winkelgebieden. Hiermee kan een winkelstructuur worden gerealiseerd die ook op termijn kansrijk is. Detailhandelsvisie DTNP adviseert om in de gemeente Katwijk te komen tot de volgende winkelstructuur: Het centrum van Katwijk als hoofdcentrum met een compleet dagelijks en niet-dagelijks winkelaanbod met vooral een sterke functie voor heel Katwijk, aangevuld met een bescheiden regiofunctie en toerisme. Vier wijkcentra met een compleet winkelaanbod gericht op dagelijkse artikelen en frequente aankopen. 1. Eén wijkcentrum voor Katwijk-Noord (Hoornespassage). 2. Eén wijkcentrum voor Rijnsburg. 3. Op een nader te bepalen locatie één wijkcentrum voor Katwijk aan Zee-Oost en Katwijk aan den Rijn (Katwijk- Midden). 4. Voor in de toekomst één wijkcentrum in (Nieuw-)Valkenburg (Hart van Valkenburg). Visserijkade en Zeilmakerstraat als supermarktcentra. PDV-cluster aan de Ambachtsweg. Om de bovenstaande structuur te kunnen realiseren wordt nieuwvestiging en/of uitbreiding op overige locaties niet toegestaan. Bestemmingsplan en beleid Om succesvol ruimtelijk detailhandelsbeleid te kunnen voeren is het van belang dat bovengenoemde visie wordt vertaald in bestemmingsplannen. Binnen de reguliere winkelgebieden (hoofdcentrum, wijkcentra, supermarktpluscentra) die onderdeel uitmaken van de gewenste detailhandelsstructuur zijn alle typen detailhandel toegestaan. Winkels in niet-dagelijkse artikelen of met een (boven) lokale functie worden zoveel mogelijk geclusterd in het centrum van Katwijk. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 1

8 1 Inleiding Aanleiding Het vorige detailhandelsbeleid van de gemeente Katwijk stamt uit Door landelijke ontwikkelingen in de detailhandel en vele ontwikkelingen binnen Katwijk bestaat er behoefte aan een actuele en integrale detailhandelsvisie voor de hele gemeente Katwijk, gebaseerd op de meest actuele cijfers en verwachte ontwikkelingen, waarmee richting wordt gegeven aan het gemeentelijke detailhandelsbeleid voor de komende tien jaar. Aan DTNP is opdracht gegeven deze detailhandelsvisie op te stellen. Vraagstelling In dit rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 1. Hoe ziet de huidige detailhandelsstructuur van Katwijk en de omliggende regio eruit? 2. Hoe functioneert de huidige detailhandel economisch gezien? 3. Welke trends en ontwikkelingen spelen er in de detailhandel, in de regio en in Katwijk, en welke invloed hebben deze op de detailhandel in Katwijk? 4. Wat zijn per aankooplocatie de zwakke en sterke punten? Waar liggen kansen en bedreigingen? 5. Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor de detailhandel, rekening houdend met een groei van het inwonertal naar , met een doorkijk naar inwoners? 6. Wat is de gewenste en haalbare ambitie en positie van de afzonderlijke aankooplocaties, wat is het (beoogde) type winkelgedrag, wat is de verzorgingsfunctie en -bereik en welke winkelformules (assortimenten en oppervlaktes) horen hierbij? 7. Welke strategieën en acties zijn er per aankoopgebied nodig om deze positionering te bereiken? Werkwijze Tijdens de totstandkoming van dit rapport heeft driemaal overleg plaatsgevonden met een kleine ambtelijke projectgroep en tweemaal met een grote ambtelijke projectgroep. Daarnaast is tweemaal draagvlak getoetst met een klankbordgroep van ondernemers uit Katwijk. Verder is er een tussentijdse terug- 2 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

9 koppeling geweest met het College van B&W en met een aantal gemeenteraadsleden. en gekozen ambities en uitgangspunten leidt dit uiteindelijk tot de detailhandelsvisie. Om een goed beeld te krijgen van het huidige winkelaanbod in de gemeente Katwijk zijn alle winkelgebieden bezocht en beoordeeld op een tiental punten (o.a. omvang, branchering, investeringsniveau en parkeren (bijlage 5)). Daarnaast is onder alle winkeliers en ondernemers in de gemeente Katwijk een enquête gehouden. In hoofdstuk 5 is een beleidskader opgenomen waarmee de beoogde detailhandelsstructuur kan worden gerealiseerd. Leeswijzer Gelet op de grote veranderingen van de winkelmarkt en het grote belang daarvan voor de toekomstige structuur beginnen we in hoofdstuk 2 met trends en ontwikkelingen in het consumentengedrag en de detailhandel. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving en beoordeling van het detailhandelsaanbod in de gemeente Katwijk. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ambities en uitgangspunten voor de visie en wordt een indicatieve berekening gemaakt van het haalbare winkelaanbod. Uitgaande van het bestaande aanbod, trends en ontwikkelingen D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 3

10 2 De nieuwe winkelmarkt 2.1 Trends in de detailhandel Van groei naar verdringing De winkelmarkt is sterk aan het veranderen. Waar in het verleden sprake was van een steeds maar groeiende winkelmarkt vindt nu verdringing plaatst. Nieuwe winkelontwikkelingen leiden er toe dat er elders winkels wegvallen. De verandering is niet alleen te verklaren door de economische recessie. Een aantal trends versterkt elkaar. De belangrijkste trends op een rij: De behoefte aan winkels neemt af Schaalvergroting: steeds groter winkeloppervlak Het totale winkelvloeroppervlak (wvo) is de afgelopen 10 jaar met een kwart gegroeid tot 27,3 miljoen m². Nieuwe winkelruimte is gemiddeld groter, kleinere winkels vallen vaker uit. De gemiddelde winkel groeide van ± 215 m² wvo naar 266 m² wvo. Deze trend zet naar verwachting door. Omzet in winkels blijft achter bij winkeloppervlak Minder zelfstandigen, meer filialen Omzet per m² wvo neemt af De omzet bleef achter bij de groei van het winkeloppervlak: daardoor nam de omzet per Groeiend aandeel ondernemers richting pensioen Omzet via internet neemt snel toe 4 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

11 In alle branches zal meer omzet naar internet gaan m² met ± 10% af. Deels komt dit voort uit de trend van schaalvergroting (kostenreductie). Veel (vooral kleinere) spelers komen door de lage omzetten per m² onder druk te staan. Zij worden verdrongen door grotere spelers. Steeds meer filialen Vooral filiaalbedrijven zijn in staat om ook met een lage omzet per m² wvo bedrijfseconomisch goed te presteren. Het aandeel filiaalbedrijven nam de afgelopen 10 jaar toe van 28% naar 35%. Ook dit is een vorm van schaalvergroting. Doel: vergroten van marktaandeel. Ook deze trend zet naar verwachting door. Gevolg: het aantal filialen neemt toe, het aantal zelfstandige winkeliers neemt af. gaan zelfstandigen stoppen. Zij worden minder opgevolgd door starters. Veel winkels sluiten zonder opvolger. Toenemende bestedingen via internet In toenemende mate gaan bestedingen via internet. In het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 is gemeten dat reeds 10% van de bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen via internet gaat. Er zijn verschillen per branche: in de elektronica-branche gaat reeds 17% van de bestedingen via internet en van de bestedingen aan vrijetijdsartikelen (sport, spel, hobby en media) gaat al 24% via internet. Naar verwachting zal voor alle branches de rol van internet in de toekomst nog verder toenemen. Gevolg: minder behoefte aan winkels Leegstand neemt onvermijdelijk toe Meer zelfstandigen met pensioen Het dalende aantal zelfstandigen komt niet alleen door de opkomst van filialen. Er vindt ook een autonome afname plaats door vergrijzing en afname van de beroepsbevolking. De komende tien jaar gaat een groeiend deel van de bevolking met pensioen. Dit geldt ook voor de zelfstandige winkeliers. Circa 40% van hen is ouder dan 50, eenzesde zelfs ouder dan 60 jaar. Meer dan voorheen Minder behoefte aan winkels De gevolgen van de nieuwe winkelmarkt zijn naar verwachting groot. De groei van internet en demografische ontwikkelingen leiden tot een afnemende behoefte aan fysieke winkels. Formules met een groot oppervlak en/of veel vestigingen verdringen kleinschalige spelers. Veel winkelruimte komt vrij en wordt niet meer ingevuld. Leegstand neemt ondermijdelijk toe. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 5

12 2.2 Sterke en zwakke locaties Bezoekmotieven van consumenten Verschillen per regio Op basis van de veranderende winkelmarkt kan echter niet de conclusie worden getrokken dat winkels en winkelgebieden geen toekomst hebben. Allereerst verschillen vraag, aanbod en leegstand sterk per regio. Verschillen per winkelgebied Meer nog zullen de gevolgen van de nieuwe winkelmarkt sterk verschillen per type winkelgebied. Het gedrag van consumenten is hierin voor een belangrijk deel leidend. De consument kiest elke keer weer zijn winkel of winkelgebied, afhankelijk van zijn motief op dat moment. Vier typen gedrag domineren: recreatief winkelen, vergelijkend winkelen, boodschappen doen en doelgericht aankopen (kader bezoekmotieven van consumenten ). Recreatief winkelen Ontspanning, vermaak en beleving in een sfeervolle ambiance: een dagje stad, ik zie wel of ik iets koop. Boodschappen doen Frequent gekochte artikelen, deels vers, gemak en nabijheid belangrijk: handig, dichtbij, alles bij elkaar. Kansrijke gebieden: beleving en boodschappen Binnensteden en de grotere hoofdwinkelgebieden die zich richten op sfeer en beleving blijven naar verwachting in de toekomst kansrijk. Een bezoek aan deze winkelgebieden is vaak een dagje uit en wordt gedaan voor het plezier. Vergelijkend winkelen Oriëntatie, aankoop van een smaak- of keuzegevoelig artikel: op zoek naar een nieuwe bank, jas, flatscreen, etc. Doelgericht aankopen Artikel al in het hoofd, snelheid, efficiëntie en verkrijgbaarheid bepalend: snel... halen (runshoppen). 6 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

13 Kansrijke winkelgebieden Kwetsbare winkelgebieden Ook boodschappencentra zijn naar verwachting nog kansrijk. Vooral de grotere centra met een ruime keuze hebben kansen. Sfeer en beleving Consumenten blijven de behoefte houden om recreatief te winkelen. Zij kiezen voor winkelgebieden met de meeste sfeer en beleving. Klein en kleurloos Onaantrekkelijke gebieden door weinig keuze (weinig aanbod) en/of onvoldoende onderscheidende winkels ( dertien in een dozijn ). Kwetsbare gebieden Kleine winkelgebieden met weinig keuze, en centra die zich niet onderscheiden van andere centra zijn kwetsbaar. Ze zijn ten opzichte van andere winkelgebieden minder aantrekkelijk voor de consument. Ten slotte zijn ook centra die zich specifiek richten op prijs en run kwetsbaar. Internet heeft de functie van deze centra overgenomen. Nergens is het zo gemakkelijk en goedkoop om een product te kopen als op internet. Dagelijks en gemak Snel de boodschappen doen. Er is voldoende keuze (aanbod), de locatie is goed bereikbaar en er zijn voldoende parkeerplaatsen. Prijs en run Deze winkelgebieden kunnen zich slecht onderscheiden van internet. Internet biedt meer keuze en de laagste prijs. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 7

14 3 Beoordeling huidige situatie 3.1 Inwoners en ligging Bevolking De gemeente Katwijk telt circa inwoners*, verspreid over vier aaneengesloten kernen: Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg (kaart 1). Katwijk is één van de gemeenten in Nederland die in de toekomst nog te maken krijgen met een groeiend inwonertal. In de gemeentelijke bevolkingsprognose wordt vooralsnog uitgegaan van een groei tot inwoners in 2020 (kaart 1). Op termijn zullen naar verwachting circa mensen in de gemeente wonen. Er zijn diverse inbreidings- en uitleglocaties. De grootste van alle ligt op de huidige locatie van vliegveld Valkenburg. * Gemeente Katwijk (2012), website 8 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

15 Fysieke barrières: Oude Rijn en provincialeweg N206 Ligging aan zee verkleint potentieel verzorgingsgebied Ligging De gemeente Katwijk ligt ingeklemd tussen het stedelijke gebied van Leiden en de Noordzee. De ligging tussen grote steden (Leiden, Den Haag) en aan de Noordzee zorgt ervoor dat de gemeente Katwijk slechts kan rekenen op een relatief klein potentieel verzorgingsgebied. De Oude Rijn en de provincialeweg N206 zijn twee harde (fysieke) barrières die de gemeente doorsnijden. Hierdoor bestaan duidelijk van elkaar gescheiden deelgebieden voor wonen: Katwijk-Noord, Katwijk aan Zee, Rijnsburg, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Nieuw-Valkenburg (Vliegveld Valkenburg). 3.2 Detailhandelsstructuur Omvang en branchering Het winkelaanbod in de gemeente Katwijk is circa m² winkelvloeroppervlak (wvo) groot, verspreid over ongeveer 350 winkels*. Daarnaast staat ruim m² wvo (± 30 winkels, ± 7%) leeg. Dit is iets minder dan gemiddeld in Nederland, maar boven de * Locatus Online, situatie op 1 januari normale frictieleegstand (± 5%), die nodig is voor een gezonde dynamiek. De helft (± m² wvo) van het aanbod bestaat uit de branchegroep Huis en Tuin (woninginrichting, doe-het-zelf en plant en dier). Spreiding Het dagelijkse winkelaanbod (± m² wvo) is verspreid over een groot aantal winkelgebieden (figuur 1). Een flink aantal supermarkten (publiektrekkers) ligt solitair buiten de winkelgebieden. De versnippering leidt er toe dat veel winkelgebieden afzonderlijk zeer klein zijn (bijvoorbeeld Bosplein). Een incompleet aanbod en weinig kritische massa zorgen er voor dat de kleine winkelgebieden minder aantrekkelijk zijn voor consumenten dan de grotere winkelgebieden met een meer compleet aanbod (zoals Hoornespassage). Er is sprake van een onsamenhangende dagelijkse winkelstructuur. Het niet-dagelijkse aanbod (± m² wvo) is sterk geconcentreerd in het centrum van Katwijk (met name mode en overig nietdagelijks). De sterke concentratie zorgt voor synergievoordelen. Winkels in het centrum D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 9

16 van Katwijk kunnen onder andere profiteren van elkaars bezoekers. Naast een groot niet-dagelijks aanbod in het centrum van Katwijk is ook aan de Ambachtsweg op bedrijventerrein t Heen relatief veel niet-dagelijks aanbod aanwezig (hoofdzakelijk Huis en tuin). Hieronder wordt kort ingegaan op het aanbod en functie per type winkelgebied. In bijlage 5 is per winkelgebied een nadere analyse weergegeven van sterkten en zwakten. Centrum Katwijk aan Zee Het centrum van Katwijk aan Zee is veruit het grootste reguliere winkelgebied (± m² wvo) met de meeste winkels (± 140). Het dagelijkse winkelaanbod is met circa m² wvo relatief klein. Wel is het centrum het enige winkelgebied in de gemeente met twee supermarkten. Vanwege het brede aanbod heeft het centrum niet alleen een boodschappenfunctie voor inwoners nabij het centrum, maar ook voor het overige deel van de gemeente. Figuur 1 Omvang en branchering van winkelgebieden in de gemeente Katwijk (in m² wvo) Centrum Katwijk Centrum Rijnsburg Hoornespassage Visserijkade Rijnstraat (incl. Achterweg) Oegstgeesterweg Melkweg Bosplein Centrum Valkenburg t Heen Verspreid Dagelijks Mode Overig niet-dagelijks Huis en tuin Leegstand Bron: Locatus, januari 2012; bewerking Droogh Trommelen en Partners 1 0 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

17 Het niet-dagelijkse winkelaanbod in Katwijk- Centrum is circa m² wvo groot. Ruim 60% van het totale aanbod mode en overig niet-dagelijks van de gemeente ligt in het centrum. Daarmee is het centrum de belangrijkste aankoopplaats in de gemeente voor recreatief en vergelijkend winkelen. Het centrum heeft relatief veel leegstand (circa 11%: ± m² wvo), met name in de randzones van het centrum (o.a. Princestraat en Noordzeepassage). In deze delen is het investeringsniveau soms ook laag. Oorzaken van de leegstand en het lage investeringsniveau zijn onder andere de decentrale ligging van de supermarkten (trekkers) en de matige routing in het centrum. Dit zorgt voor een versnipperde en daardoor uitgedunde passantenstroom. Centrum Rijnsburg en Hoornespassage Na het centrum van Katwijk hebben het dorpscentrum van Rijnsburg (Hoftuin, ca m² wvo, ±. 25 winkels) en het wijkwinkelcentrum Hoornespassage (ca m² wvo, ± 20 winkels) het meest uitgebreide winkelaanbod. Het dagelijkse winkelaanbod bestaat in beide winkelgebieden uit maar één D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 1 1

18 supermarkt, en een uitgebreid aanbod (vers-) speciaalzaken en persoonlijke verzorging. Daarnaast zijn er op beide locaties enkele winkels in de niet-dagelijkse sector (onder andere mode, huishoudelijke artikelen en sport, spel, hobby en media). De leegstand is op de peildatum (jan. 2012) op beide locaties beperkt tot één pand (ca. 45 m² wvo in Centrum Rijnsburg en ca. 250 m² wvo in Hoornespassage) Beide winkelgebieden hebben een belangrijke functie voor de wijk waarin ze liggen. Het supermarktaanbod bestaat in beide gebieden uit maar één winkel van bescheiden omvang (± m² wvo). Daarnaast is ook de uitstraling van de winkelgebieden gedateerd. Het investeringsniveau in zowel de winkelpanden als de openbare ruimte is laag. Visserijkade en Zeilmakerstraat De grootste supermarkten van de gemeente zijn gelegen aan de Visserijkade en op bedrijventerrein t Heen aan de Zeilmakerstraat. Het winkelcluster aan de Visserijkade bestaat uit Digros (± m² wvo), vijf overige winkels in dagelijkse artikelen en een kapper (supermarktcentrum). Het investeringsniveau van het gebied is laag. Aan de Zeilmakerstraat is de grootste supermarkt van de gemeente gevestigd, een Albert Heijn van ca m² wvo. Inpandig zijn daarnaast enkele andere dagelijkse en niet-dagelijkse winkels gevestigd. Er staat één unit leeg. De supermarkten aan de Visserijkade en de Zeilmakerstraat zijn veruit de grootste supermarkten in Katwijk. Hierdoor is het voor inwoners uit de hele gemeente aantrekkelijk om deze supermarkten te bezoeken. Vanwege de solitaire ligging profiteren andere winkels in andere winkelgebieden niet van deze publiektrekkers. PDV-cluster Ambachtsweg Aan de Ambachtsweg op bedrijventerrein t Heen ligt het Katwijkse cluster voor perifere detailhandelsvestigingen (PDV-cluster). Verspreid over de Ambachtsweg zijn diverse grootschalige winkels gelegen (± m² wvo), vooral in de branchegroep Huis en Tuin. Daarnaast zijn verspreid over het bedrijventerrein ± 10 autodealers gevestigd. Bij de entree van het bedrijventerrein ligt het eerder genoemde winkelcluster met Albert Heijn (Zeilmakerstraat). In totaal staat ruim m² wvo leeg. Overig en verspreid aanbod In Katwijk zijn nog diverse andere winkelgebieden, waaronder Rijnstraat, Oegstgeesterweg, Melkweg, Bosplein en Centrum Valkenburg. De genoemde winkelgebieden zijn erg klein en kunnen consumenten weinig keuze bieden. Op het centrum van Valkenburg na is er per winkelgebied één, veelal te kleine, supermarkt. De kleine supermarkt in het centrum van Valkenburg is gesloten. De leegstand in de winkelgebieden wisselt. Bosplein en Melkweg hebben beide geen leegstand, Rijnstraat (± 175 m² wvo, 1 winkel), Oegstgeesterweg (± 60 m² wvo, 1 winkel), en het centrum van Valkenburg (± 770 m² wvo, 3 winkels) wel. De vijf winkelgebieden hebben vooral een functie voor de directe omgeving. Behalve de eerder genoemde winkelgebieden is er in de gemeente nog ruim m² wvo verspreid gelegen winkelaanbod. Dit is relatief gezien ongeveer even groot als elders in Nederland. Het aanbod bestaat voor een belangrijk deel uit solitaire supermarkten en winkels in de hoofdbranche Huis en tuin (bijvoorbeeld Kwantum, Welkoop en de tuincentra De Mooij). Er staat circa 500 m² 1 2 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

19 Winkelaanbod Katwijk heeft sterke functie voor Katwijk Figuur 2 Omzetverdeling naar herkomst in dagelijkse sector Figuur 3 Omzetverdeling naar herkomst in niet-dagelijkse sector wvo verspreid gelegen aanbod leeg (ca. 5 winkels). Warenmarkt De weekmarkt van Katwijk wordt elke vrijdag gehouden aan de Piet Heinlaan, langs de doorgaande route richting het centrum van Katwijk. De weekmarkt bestaat uit circa 50 marktkramen in uiteenlopende branches*. In het centrum van Rijnsburg staat elke dinsdagmiddag een kleine warenmarkt van circa 6 marktkramen. In de zomer wordt in Katwijk- Centrum een toeristenmarkt gehouden. Deze markt staat elke dinsdag in de Princestraat en heeft steeds een ander thema. 3.3 Positie in de regio Gemeente Katwijk Het winkelapparaat van de gemeente Katwijk heeft met name een functie voor de eigen gemeente. Uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011** blijkt dat voor dagelijkse artikelen 6% van de omzet in Katwijkse winkels van buiten de gemeente komt (grafiek Bron: Koopstromenonderzoek Randstand 2011; bewerking Droogh Trommelen en Partners * Gemeente Katwijk ** I&O Research (2011), Koopstromenonderzoek Randstad 2011 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 1 3

20 2). In de niet-dagelijkse sector komt een groter deel van de omzet van buiten de eigen gemeente (ongeveer 17% van hun omzet komt uit de omliggende gemeenten) (zie kaart 3, blz. 14) en circa 5% uit het overige deel van Nederland (o.a. toerisme). Centrum Katwijk Van de omzet in dagelijkse artikelen in het centrum van Katwijk komt maar liefst 98% uit de eigen gemeente en 2% van daarbuiten. Van de niet-dagelijkse omzet komt 86% uit de eigen gemeente, 9% vanuit omliggende gemeenten (kaart 3) en 5% van daarbuiten. Het centrum van Katwijk heeft daarmee vooral een sterke functie voor de gemeente Katwijk. Dit is ondermeer het gevolg van de sterke concurrentie rondom de gemeente Katwijk, de decentrale ligging van het centrum en de ligging van Katwijk aan de Noordzee (half achterland). De meeste centra in de directe omgeving hebben een winkelaanbod dat wat betreft omvang van het winkelaanbod vergelijkbaar is met het centrum van Katwijk. Daarnaast liggen op korte afstand de binnensteden van Leiden, Den Haag en Haarlem, ieder met een groot niet-dagelijks winkelaanbod. Hierdoor hebben 1 4 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

21 veel mensen van buiten de gemeente Katwijk weinig redenen om het centrum van Katwijk te bezoeken en hebben Katwijkers een aantrekkelijk alternatief voor een dagje winkelen. Het gevolg is dat een relatief groot deel (46%) van de niet-dagelijkse bestedingen van Katwijkers buiten Katwijk plaats vindt. Ambachtsweg, t Heen Het PDV-aanbod (woninginrichting, doe-hetzelf, plant en dier) aan de Ambachtsweg haalt het merendeel van de omzet uit de eigen gemeente. De toevloeiing vanuit aangrenzende gemeenten (met name Noordwijk) is met 26% groot. Dit komt ondermeer door de ligging in de regio en het specifieke aanbod. De berekening van de vloerproductiviteit is gemaakt voor het aanbod in de dagelijkse en de niet-dagelijkse sector. Dit is gedaan voor de gemeente Katwijk in zijn geheel en afzonderlijk voor het centrum van Katwijk aan Zee (figuur 4). Om een goede beoordeling te kunnen maken van de vloerproductiviteit vergelijken we de berekende vloerproductiviteit voor de hele gemeente met het gemiddelde in de Randstad. In centrumgebieden ligt de omzet per m² wvo hoger. Het centrum van Katwijk wordt daarom afgezet tegen het gemiddelde in centra in de Randstad. In bijlage 6 worden de berekeningen toegelicht. Centrum Katwijk aan Zee Ook het centrum van Katwijk aan Zee functioneert matig. De niet-dagelijkse sector (waar 85% van het aanbod in het centrum toe behoort) heeft een gemiddelde omzet per m² wvo die 10% lager ligt dan gemiddeld in Randstedelijke centra ( tegen 3.000). Het centrum functioneert daarmee wel minder slecht dan het totale aanbod in de gemeente. Het relatief kleine aandeel dagelijks aanbod (15% van het totale aanbod in het centrum) functioneert echter beter. De gemiddelde vloerproductiviteit ligt in de dagelijkse sector in het centrum ( 8.725) zo n 13% hoger dan gemiddeld in centra in de Randstad ( 7.700). 3.4 Huidige economisch functioneren Op basis van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011, het huidige aantal inwoners, de omvang van het winkelaanbod en kencijfers over bestedingen kan de vloerproductiviteit van het winkelaanbod worden berekend. Dit is een goede indicator voor het economisch functioneren van het winkelaanbod. Totale aanbod gemeente Katwijk De gemiddelde omzet per m² wvo ligt in de gemeente Katwijk voor de dagelijkse sector ± 7% lager dan gemiddeld in de Randstad ( tegen gemiddeld). In de niet-dagelijkse sector ligt de gemiddelde omzet per m² wvo in Katwijk ( 1.525) nu ruim 26% lager dan het Randstedelijk gemiddelde ( 2.070). Daarmee functioneert het aanbod in Katwijk zeer matig. 3.5 Ondernemersenquête Onder circa 350 winkeliers en ondernemers uit Katwijk is een enquête gehouden. Er zijn circa 85 enquêtes ingevuld retour gekomen. De retourgekomen enquêtes zijn van winkeliers en ondernemers uit heel Katwijk. Alleen uit het centrum van Katwijk aan Zee zijn voldoende ingevulde enquêtes ontvangen (± 35) om uitspraken te kunnen doen op winkelgebiedniveau. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 1 5

22 In het kader op de volgende pagina zijn de belangrijkste resultaten weergegeven. De respondenten bevestigen het beeld uit het koopstromenonderzoek dat het huidige functioneren onder druk staat. 3.6 Conclusies huidige situatie Functioneren winkelaanbod gemiddeld erg matig Kijkend naar de detailhandel in Katwijk kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Er is sprake van groot aantal winkelgebieden voor dagelijkse voorzieningen (versnipperde dagelijkse winkelstructuur); Veel winkelgebieden hebben een te klein aanbod (kritische massa) voor dagelijkse boodschappen; Het niet-dagelijkse winkelaanbod is sterk geconcentreerd in het centrum van Katwijk (mode en overig niet-dagelijks) en op t Heen (huis en tuin). Het huidige economisch functioneren ten opzichte van het Randstedelijk gemiddelde is relatief laag; Het investeringsniveau van de winkelgebieden is in de meeste gevallen (zeer) laag. Figuur 4 Economisch functioneren gemeente/centrum Katwijk in (niet-)dagelijkse sector Bron: Koopstromenonderzoek Randstad 2011; bewerking Droogh Trommelen en Partners 1 6 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

23 Ondernemersenquête Beoordeling van de omzet Een kleine helft van alle ondernemers beoordeelt hun omzet als aan de krappe kant of slecht. Ondernemers uit Katwijk-Centrum beoordelen hun omzet over het algemeen slechter dan gemiddeld: bijna 60% van de ondernemers zegt (te) weinig omzet te behalen. Omzetverwachting Over de omzetontwikkeling zijn de meeste ondernemers terughoudend: slecht een kwart van de ondernemers verwacht dat hun omzet over drie jaar stijgt. Respondenten uit het centrum laten hierbij geen significant verschil zien. Plannen voor de toekomst Gevraagd is naar plannen of wensen voor de komende drie jaar. Een kwart van alle ondernemers geeft aan geen plannen te hebben. Driekwart van de ondernemers heeft wel plannen. Vooral investeringen in het interieur en exterieur zijn veel genoemde plannen. Een kwart zegt te willen uitbreiden en/of verplaatsen. Een enkele ondernemer wil een nieuwe vestiging openen of de zaak verkopen. Ondernemers die willen verplaatsen zijn aanwezig op alle typen winkellocaties. Zij kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan het realiseren van de gewenste structuur (hfst. 4). Figuur 4 Ondernemers in Katwijk met plannen voor de komende 3 jaar D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 1 7

24 4 Detailhandelsvisie 4.1 Ambitie en uitgangspunten In de Brede Structuurvisie (2007) van de gemeente Katwijk is de keuze gemaakt de positie van het centrum van Katwijk aan Zee te versterken. Ook in het Toeristisch Recreatief Actieplan (2010) wordt voor deze lijn gekozen. In het masterplan dat voor Katwijk aan Zee wordt opgesteld wordt hier nadere invulling aan gegeven. Keuzes in structuur noodzakelijk Door trends in de winkelmarkt (afnemende bestedingen, internet, vergrijzing, overaanbod) dreigt op alle typen winkellocaties stagnatie en leegstand. Ook in Katwijk is deze trend te zien. De versnipperde dagelijkse winkelstructuur van Katwijk kan zorgen voor een versnelde toename van leegstand. De (sociaal-maatschappelijke) vraag voor de toekomst is op welke locaties leegstand het ergst is en op welke locaties het minder erg is. Door keuzes te maken kan hieraan enige sturing worden gegeven (kader ruimtelijke ordening van de leegstand ). Het centrum van Katwijk heeft naast een winkelfunctie ook een functie voor horeca, dienstverleners, ambachten en ontspanning. Het heeft een ontmoetingsfunctie voor inwoners. Het sociaal-maatschappelijke belang van een goed functionerend centrum is daarmee groot. Perifere clusters hebben in algemene zin in dit opzicht een minder grote sociaal-maatschappelijke functie. Voor verspreid gelegen winkels geldt dit nog sterker. In het algemeen kan daarom worden gesteld dat leegstand in reguliere winkelgebieden (hoofdcentrum, wijkcentra) erger is dan leegstand op andere typen locaties. Leegstand op verspreid gelegen locaties is het minst erg. Kiezen voor het centrum De gemeente Katwijk heeft een duidelijke ambitie om het centrum van Katwijk te versterken. Deze ambitie kan worden verwezenlijkt door te kiezen voor het centrum van Katwijk als belangrijkste winkelgebied. Dit houdt onder andere in dat het winkelaanbod dat gericht is op recreatief en vergelijkend winkelen zoveel mogelijk wordt geclusterd in het centrum van Katwijk. Vooral de vestiging van grotere publiektrekkers (bijvoorbeeld grotere sport- en elektronicawinkels) hebben Keuzes maken om enige sturing te geven aan leegstand Katwijk-Centrum: centrum- en toeristische functie 1 8 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

25 Ruimtelijke ordening van de leegstand Periode van groei In de periode voor 2008 zorgen economische welvaart en optimisme voor een groei van winkelaanbod op alle typen winkellocaties. Periode van stagnatie Overaanbod, veranderend consumentengedrag en demografische ontwikkelingen hebben vanaf 2008 geleid tot winkelleegstand op alle typen locaties. Periode van keuzes De veranderende winkelmarkt leidt op alle typen winkellocaties tot meer leegstand en stagnatie. Dit leidt er toe dat we anno 2012 voor de maatschappelijke keuze staan: waar is leegstand het minst erg? In reguliere winkelgebieden, op PDV-clusters of op verspreid gelegen locaties? Door keuzes te maken en ruimtelijk beleid te voeren kan enige sturing worden gegeven aan leegstand. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 1 9

26 een grote toegevoegde waarde voor het centrum als geheel (kader grootschalige sport- en elektronicawinkel als trekker voor centrum ). Kiezen voor duurzame wijkwinkelstructuur Niet alleen het goed functioneren van het centrum van Katwijk heeft een sociaal-maatschappelijk belang. Ook een duurzame wijkwinkelstructuur is vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt gewenst. Consumenten zijn zo op korte afstand van hun woning voorzien in een ruim winkelaanbod waar zij hun boodschappen en frequente aankopen kunnen doen. Veel van de buurt- en wijkcentra in de gemeente Katwijk zijn op dit moment klein. Consumenten hebben hierdoor in elk winkelgebied slechts een beperkte keuze. De tendens is echter dat consumenten steeds vaker kiezen voor winkelgebieden met veel keuze (kader consumenten en dagelijkse boodschappen: keuze en kritische massa ). Voor een ruim aanbod (keuze) met (behoud van) (vers-)speciaalzaken is de aanwezigheid van moderne supermarkten sterk bepalend (kader supermarkt cruciaal voor speciaalzaak, blz. 22). Grootschalige sport- en elektronicawinkel als trekker voor het centrum De rol van internet is in de sport- en elektronicabranche reeds groot. Sommige partijen kiezen voor schaalvergroting als middel om te concurreren met internetwinkels. Gepaard met deze schaalvergroting komt de vraag voor vestiging op locaties buiten reguliere winkelgebieden. Steeds vaker zijn grootschalige sport- en elektronicawinkels op bedrijventerreinen of aan de snelweg gevestigd. Vaak wordt aangenomen dat ze doelgericht worden bezocht. Mede vanwege de forse ruimteclaim wordt soms een locatie buiten de binnenstad toegestaan. Uit grootschalig onderzoek* onder bezoekers van grootschalige sport-en elektronicawinkels in 18 binnensteden blijkt echter dat dergelijke winkels een grote toegevoegde waarde hebben voor centrumgebieden. * DTNP (2011), Toegevoegde waarde grote sporten elektronicawinkel voor binnenstad In binnensteden blijken gemiddeld drie op de vier bezoekers van grootschalige sport-en elektronicawinkels tijdens hetzelfde bezoek aan de binnenstad één of meer andere winkels binnenlopen. Doordat grote sport- en elektronicawinkels bovendien hoge bezoekersaantallen hebben, zorgen ze voor veel toestroom waar de andere winkels van kunnen profiteren. Grootschalige sport-en elektronicawinkels zijn daardoor van grote waarde voor andere winkels in de binnenstad. Ze kunnen gezien worden als themawarenhuizen en zijn een belangrijke schakel bij recreatief winkelen. Door deze winkels goed in te passen in de binnenstad kunnen zij structuurbepalend bijdragen aan de aantrekkingskracht van de binnenstad. 2 0 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

27 Consumenten en dagelijkse boodschappen: keuze en kritische massa Waar consumenten hun dagelijkse boodschappen doen is een continue afweging tussen de bereidheid een afstand af te leggen en het aanwezige aanbod (keuze) op de aankooplocatie. Consumenten vragen om een steeds ruimere keuze in het assortiment. Zij zijn daarvoor vaker bereid en in staat om een grotere afstand af te leggen (kader toenemende mobiliteit en internetgebruik onder ouderen ). Supermarkten kunnen alleen een ruimer assortiment met speciale(re) (vers-) producten aanbieden als er voldoende bezoekers zijn om de producten aan te verkopen. Alleen supermarkten met een groter verzorgingsgebied kunnen daardoor een ruim assortiment bieden. dan een klein buurtwinkelcentrum met maar één supermarkt en enkele andere winkels. De consument kiest steeds vaker voor het complete boodschappencentrum (veel keuze) in plaats van de kleine buurtsupermarkt of het buurtwinkelcentrum (weinig keuze). Buurtwinkelcentra zijn steeds minder interessant voor consumenten en daardoor ook voor winkeliers. Deze locaties verliezen het van de grotere wijkcentra. De rol van internet is tot op heden klein in de dagelijkse sector. Een belangrijke reden daarvoor is dat de distributie van versproducten moeilijk is en daardoor erg kostbaar. Daarnaast willen consumenten graag hun eigen versproducten uitzoeken. Toenemende mobiliteit en internetgebruik onder ouderen Het beeld bestaat vaak dat ouderen weinig mobiel zijn en daardoor afhankelijk zijn van winkelvoorzieningen om de hoek. Dit beeld komt steeds minder overeen met de werkelijkheid. Het autobezit onder ouderen is in de afgelopen 25 jaar sterker toegenomen dan welke andere leeftijdsgroep (grafiek). Ook het internetgebruik is sterk toegenomen. In 2011 had 75% van de mensen tussen de 65 en 75 toegang tot het internet. In 2006 was dit pas 50%. De ouderen van de toekomst zijn de huidige jongeren. Zij zullen nog mobieler en vitaler zijn en meer via internet kopen dan de huidige ouderen. De noodzaak van winkelvoorzieningen om de hoek wordt daardoor snel kleiner. Voor een boodschappencentrum als geheel geldt hetzelfde. Een compleet boodschappencentrum (twee of meer supermarkten, diverse (vers)speciaalzaken en drogisten) heeft een groter verzorgingsgebied nodig Continue afweging tussen afstand en keuze Sterkste groei van autobezit onder ouderen D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 2 1

28 Voor een duurzame wijkwinkelstructuur moet uit worden gegaan van complete wijkcentra (twee supermarkten, diverse (vers)speciaalzaken, twee drogisten, enig aanvullend niet-dagelijks aanbod en overige voorzieningen) die aantrekkelijk zijn en blijven voor consumenten. Een dergelijk wijkcentrum heeft een winkelaanbod (kritische massa) van ± m² wvo, waarvan ± m² dagelijks. Voor een dergelijk wijkcentrum is een verzorgingsgebied van ± inwoners nodig (zie ook paragraaf 4.3 en bijlage 7). PDV-cluster alleen voor volumineuze branches De keuze voor een sterk centrum van Katwijk en een duurzame dagelijkse winkelstructuur impliceert ook dat op het PDV-cluster aan de Ambachtsweg alleen winkels in de branchegroep Huis en tuin en in auto s, boten en caravans worden toegestaan. Vanwege de aard en omvang van deze artikelen is de vestiging van alleen deze branches toegestaan. Het toestaan van elke andere branche ondermijnt de positie van het centrum en de wijkcentra. Het beleid uit het verleden en het regionale beleid wordt hiermee voortgezet. Supermarkt cruciaal voor speciaalzaak Steeds meer boodschappen worden bij de supermarkt gedaan. Meer dan 80 cent van elke euro aan boodschappen komt inmiddels bij de supermarkt terecht. Dit gaat ten koste van de omzet bij speciaalzaken. Toch kunnen speciaalzaken zich het beste naast de supermarkt vestigen. Een doorsnee supermarkt trekt elke week meer dan bezoekers. Daarmee is de supermarkt in de meeste centra veruit de belangrijkste publiekstrekker. Uit grootschalig onderzoek onder ruim supermarktklanten in 30 buurt- en dorpscentra* blijkt dat 75% van de supermarktbezoekers ook één of meer andere winkels bezoekt, mits deze zichtbaar zijn en op korte afstand liggen van de supermarkt. Van de enorme klantenstroom van supermarkten kan de speciaalzaak profiteren: een beperkt deel ervan biedt al een gezonde omzet. Zonder supermarkt ontbreekt de aantrekkingskracht om voldoende klanten op de been te krijgen. Een ruimer aanbod speciaalzaken is daardoor vaak pas mogelijk als er ook een supermarkt in de buurt is die een voldoende grote klantenstroom genereert. Twee (elkaar aanvullende) supermarkten bieden nog meer kansen voor speciaalzaken. * DTNP (2010), De rol van supermarkten 2 2 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

29 Samenvatting van uitgangspunten Samenvattend hanteren wij voor de visie en het beleid de volgende uitgangspunten: Het primaat in het detailhandelsbeleid ligt bij het centrum van Katwijk aan Zee. Daarvoor wordt gestreefd naar zoveel mogelijk clustering van niet-dagelijks winkelaanbod in het centrum. Streven naar een duurzame wijkwinkelstructuur, bestaand uit wijkcentra met voldoende kritische massa en een passend verzorgingsgebied (ca inwoners). Buiten de beoogde winkelstructuur geen nieuwe detailhandel (toevoeging van wvo) toestaan. In navolging van het regionale en provinciale beleid op t Heen alleen winkels in de branchegroep Huis en Tuin en winkels in auto s, boten en caravans toestaan. 4.2 Indicatie haalbaar aanbod Om te bepalen wat de toekomstige omvang van het winkelaanbod in Katwijk kan zijn, maken we een indicatieve distributieve berekening voor het dagelijkse en niet- dagelijkse winkelaanbod in de gemeente. We maken een berekening voor de situatie waarin de gemeente Katwijk heeft en een berekening voor een doorkijk naar inwoners. Als uitgangspunt voor de indicatieve berekeningen gaan we uit van een versterkt centrum in Katwijk aan Zee en een sterke, duurzame dagelijkse wijkwinkelstructuur. In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de belangrijkste conclusies. In bijlage 6 wordt uitgebreid ingegaan op de berekening. Gemeente Katwijk Het dagelijkse winkelaanbod in de gemeente Katwijk is ± m² wvo groot, het nietdagelijkse aanbod is circa m² wvo groot. Uitgaande van een versterking van de dagelijkse winkelstructuur en een sterke clustering van het niet-dagelijkse aanbod (dat gericht is op recreatief en vergelijkend winkelen) achten wij het ambitieus, maar haalbaar, dat Katwijkers een groter deel van hun uitgaven in Katwijk doen dan nu het geval is. Een toename van de bestedingen van mensen van buiten Katwijk is echter niet te verwachten. Voor de dagelijkse sector berekenen we een haalbaar aanbod van à m² wvo bij inwoners (figuur 5). Bij inwoners neemt het haalbare aanbod aanvullend met circa m² wvo toe. Voor de niet-dagelijkse sector berekenen we een haalbaar aanbod van à m² wvo bij inwoners. Dit neemt met ongeveer m² wvo toe bij inwoners. Centrum Katwijk Het dagelijkse winkelaanbod in het centrum is circa m² wvo groot, het niet-dagelijkse circa m² wvo. Ook voor het centrum achten wij het haalbaar dat bij een versterking van het centrum een groter deel van de uitgaven van inwoners van de gemeente in het centrum terecht komt. Er is echter geen aanleiding om uit te gaan van hogere bestedingen van buiten Katwijk. Op basis hiervan berekenen we een haalbaar dagelijks winkelaanbod van à m² wvo bij inwoners. Voor de niet-dagelijkse sector berekenen we een haalbaar aanbod van à m² wvo bij inwoners. Effect van internet nog onzeker In bovenstaande indicatieve berekeningen is geen rekening gehouden met de invloed van D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 2 3

30 internet op bestedingen in winkels. Naar verwachting zal internet als aankoopkanaal belangrijker worden in alle branches. Hoe groot het aandeel van internet wordt is nog onzeker. Wel is duidelijk dat in de toekomst het benodigde aantal winkelmeters kleiner zal zijn. Derhalve moet het berekende haalbare aanbod als maximum worden beschouwd en afhankelijk van de verdere ontwikkeling van internetwinkelen mogelijk over enkele jaren worden bijgesteld. Kwantitatief geen aanleiding voor substantiële uitbreiding Figuur 5 Indicatie haalbaar aanbod in gemeente Katwijk (m² wvo) 4.3 Visie Gelet op trends en de berekening van het haalbare winkelaanbod in de gemeente Katwijk bij inwoners is er kwantitatief geen aanleiding het winkelaanbod in Katwijk uit te breiden. Dit betekent echter niet dat het winkelaanbod niet uitgebreid mag worden. Kwalitatief is er een noodzaak voor opwaardering van het winkelaanbod. De huidige winkelstructuur is versnipperd. Winkelgebieden zijn te klein en hebben te weinig kritische massa. Het economisch functioneren is matig. Hierdoor zijn investeringen achtergebleven en zijn veel winkelgebieden verouderd. Stagnatie of zelfs achteruitgang is het gevolg. Figuur 6 Indicatie haalbaar aanbod in centrum Katwijk (m² wvo) 2 4 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

31 Kwalitatief noodzaak voor keuzes en herontwikkeling Om de kwaliteit van het winkelaanbod in in de toekomst verder versterken. Daarnaast Katwijk in de toekomst te behouden en te kan zij een bescheiden functie vervullen voor versterken, en om bedrijven weer te laten met name de omliggende gemeenten (o.a. investeren zijn keuzes in de structuur Noordwijk en Oegstgeest). noodzakelijk. Winkelontwikkelingen die een bijdrage leveren aan opwaardering van een Voor een centrum met een dergelijke functie winkelgebied kunnen gewenst zijn. en positie is het gewenst dat naast een ruim Gebiedsgerichte herontwikkeling is nodig voor aanbod in de dagelijkse en niet-dagelijkse de gebieden waar de detailhandelsfunctie sector het centrum een compacte en heldere verdwijnt. opzet heeft. Ook moet het centrum goed bereikbaar zijn en moeten er voldoende Voor de gemeente Katwijk zien wij in de parkeerplaatsen zijn. De omvang van het meest optimale situatie kansen voor drie centrum is afhankelijk van de mate waarin aan typen winkelgebieden: een hoofdcentrum voor deze randvoorwaarden wordt voldaan. Voor heel Katwijk, wijkcentra voor dagelijkse een zo compleet mogelijk niet-dagelijks boodschappen en een PDV-cluster. winkelaanbod is het gewenst winkelaanbod dat zich richt op recreatief en vergelijkend Centrum Katwijk aan Zee winkelen zoveel mogelijk te clusteren in het Het centrum van Katwijk aan Zee is het centrum. hoofdwinkelgebied van de gemeente. De sterke verzorgingsfunctie voor Katwijk kan zij Naast een sterke lokale functie en een bescheiden functie voor omliggende gemeenten kan het centrum van Katwijk ook een functie vervullen als aankooplocatie voor dagelijkse artikelen voor het westelijk deel van Katwijk aan Zee. Een compleet dagelijks winkelaanbod is daarvoor van belang. Wijkcentra Voor een duurzame winkelstructuur gericht op dagelijkse boodschappen en frequent benodigde artikelen zien wij voor de gemeente Katwijk in de meest optimale situatie ruimte voor vier wijkcentra. Deze wijkcentra bieden inwoners een compleet aanbod (inclusief speciaalzaken) voor dagelijkse en frequente aankopen in de nabijheid van hun woning. Voor een dergelijk compleet en toekomstbestendig wijkcentrum is een verzorgingsgebied nodig van circa inwoners. Een dergelijk wijkcentrum bestaat indicatief uit ± m² wvo, waarvan ± m² wvo dagelijks aanbod. Afhankelijk van de situatie (bijvoorbeeld reeds aanwezige, in wijkcentra ongebruikelijke winkels) kan het aanbod iets groter zijn. Samen met enige horeca en D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 2 5

32 diensten, en rekening houdend met nietverkoopruimte (magazijn, etc.) kan indicatief uitgegaan worden van een omvang van ± m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo) (tabel 1). Dit is echter alleen haalbaar indien ook wordt voldaan aan randvoorwaarden zoals goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, een compacte opzet en een heldere structuur. Prioriteit ligt bij het centrum van Katwijk Bij het bepalen van de gewenste wijkwinkelstructuur is zoveel mogelijk aansluiting gezocht op de huidige buurt- en wijkwinkel-structuur: Eén wijkcentrum voor Katwijk-Noord (Hoornespassage); Eén wijkcentrum voor Rijnsburg; Op een nader te bepalen locatie één wijkcentrum voor Katwijk aan den Rijn en oostelijk deel van Katwijk aan Zee (Katwijk- Midden); Voor in de toekomst één wijkcentrum in (Nieuw-)Valkenburg (Hart van Valkenburg). PDV-cluster Naast het centrum van Katwijk als hoofdwinkelcentrum voor de gemeente en vier wijkwinkelcentra voor dagelijkse boodschappen/frequente aankopen is er in de gemeente Katwijk ruimte voor een cluster voor grootschalige winkels in Katwijk-Centrum als belangrijkste winkelgebied Visserijkade en Zeilmakerstraat: boodschappen-plus Tabel 1 Indicatie programma wijkcentrum Omvang (m² wvo) 2 Complementaire supermarkten m² (samen) Drogisten/ m² (vers)speciaalzaken Dagelijks m² Niet-dagelijks à m² Totaal winkels à m² Totaal winkels Omvang (m² bvo) à m² Horeca en diensten 500 m² Totale omvang à m² 2 6 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

33 volumineuze artikelen. Dit cluster biedt ruimte aan winkels die vanwege de aard en omvang van de artikelen een groot oppervlakte nodig hebben. Het gaat in hoofdlijnen om woninginrichters, doe-het-zelfzaken, tuincentra en winkels met auto s, boten en caravans (ABC)*. Het cluster kan een verzorgingsfunctie hebben voor het zuidelijk deel van de Bollenstreek (gemeente Katwijk en omliggende gemeenten). De winkels die zich hier mogen vestigen zijn alleen toegestaan door de aard en omvang van de gevoerde artikelen. Voor andere branches zijn er geen ruimtelijk relevante redenen aanwezig om perifere vestiging toe te staan. Andere branches dan woninginrichting, doe-het-zelf, tuincentra en ABC worden derhalve niet toegestaan op t Heen. Visserijkade en Zeilmakerstraat De supermarktcentra aan de Visserijkade en de Zeilmakerstraat dragen vanwege hun solitaire ligging en aanwezige aanbod beperkt bij aan de detailhandelsstructuur en het * In bijlage 8 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de branches die zijn toegestaan op basis van het provinciale (en regionale) beleid. D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S 2 7

34 functioneren van het centrum. Daarnaast liggen ze in het verzorgingsgebied van de beoogde wijkcentra en het centrum van Katwijk. Vanwege de omvang van de supermarkten aan de Visserijkade en de Zeilmakerstraat (grootste van de gemeente) en de lage huisvestingslasten is het echter niet realistisch om uit te gaan van een verplaatsing van deze supermarkten. Het is realistischer om uit te gaan van het blijven voortbestaan van deze supermarkten. Dit heeft vooral gevolgen voor de positie van de wijkcentra Hoornespassage en Katwijk- Midden. Om te voorkomen dat de effecten op de positie van deze wijkcentra groter worden, is uitbreiding van de Visserijkade en Zeilmakerstraat niet gewenst. Hoornespassage en Katwijk-Midden Om de positie van de Hoornespassage te versterken moet getracht worden dit centrum even aantrekkelijk te maken voor consumenten als de Visserijkade en Zeilmakerstraat nu zijn. Dit kan worden gerealiseerd door één supermarkt in de Hoornespassage de mogelijkheid te bieden een vergelijkbare omvang te krijgen als de supermarkt in de Visserijkade en de Zeilmakerstraat, en een tweede aanvullende (discount)supermarkt toe te voegen. De extra supermarkt is bij voorkeur een verplaatser van elders uit Katwijk. De achterblijvende supermarktlocatie wordt indien mogelijk uit de winkelmarkt gehaald (detailhandelsbestemming van pand halen). Voor de positie van het wijkcentrum Katwijk- Midden geldt hetzelfde. In het aangewezen gebied is ruimte voor één sterk wijkwinkelcentrum dat ten minste even aantrekkelijk is als de supermarktcentra Visserijkade en Zeilmakerstraat nu zijn. In deze visie is nog geen exacte locatie aangewezen voor dit wijkwinkelcentrum. Gezocht moet worden naar een centrale, goed bereikbare locatie. Dit kan een locatie zijn in de wijk Duinvallei waar een nieuw wijkcentrum kan worden gerealiseerd, bij voorkeur met verplaatsers vanuit Bosplein, Rijnstraat en solitaire vestigingen. Er kan echter ook worden gekozen om voor het wijkcentrum Katwijk-Midden aansluiting te zoeken bij een bestaand winkelgebied (Bosplein, Rijnstraat). Het nieuwe wijkcentrum bestaat zoveel mogelijk uit verplaatsende winkels. Waar mogelijk wordt de winkelfunctie van achterblijvend winkelvastgoed gehaald. Centrum Rijnsburg Voor Rijnsburg is het gewenst om in de toekomst te komen tot één compleet en modern wijkwinkelcentrum in plaats van de huidige twee winkelgebieden. Dit wijkcentrum kan een functie hebben voor de hele kern. Een nadere uitwerking voor de locatie is wenselijk. Gelet op de huidige situatie en reeds ingezette revitaliseringsproces ligt het voor de hand om eerst te kijken of de Hoftuin kan worden uitgebreid met een extra (te verplaatsen) supermarkt en de ruimtelijke randvoorwaarden kunnen worden verbeterd (o.a. parkeren, ruimtelijke samenhang, schaalgrootte). Indien hiertoe onvoldoende mogelijkheden zijn kan gezocht worden naar een andere locatie binnen Rijnsburg. Bij voorkeur wordt gekeken naar een centrale locatie met een goede bereikbaarheid en voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor een nieuw wijkcentrum. Hart van Valkenburg Het Hart van Valkenburg is het nieuwe wijkcentrum in de nieuwbouwwijk op de locatie van het voormalige vliegveld. Het wijkcentrum kan een functie vervullen als aankooplocatie voor dagelijkse artikelen voor 2 8 D R O O G H T R O M M E L E N E N PA R T N E R S

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 12 juli 2012

Nadere informatie

: Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimtelijke Ontwikkeling : R. Poel, van der

: Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimtelijke Ontwikkeling : R. Poel, van der Voorstel ~atwijk Aan Status Afdeling Medewerk(st)er : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming : Ruimtelijke Ontwikkeling : R. Poel, van der Zaaknummer Oatum Paraaf medewerk(st)er: :

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Oldenzaal

Detailhandelsvisie Oldenzaal Detailhandelsvisie Oldenzaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Oldenzaal Mevrouw A.M. van Oss Projectteam DTNP: De heer D.J. Droogh Mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1150.0412 Datum raadsbesluit:

Nadere informatie

Quickscan centrum IJmuiden

Quickscan centrum IJmuiden Quickscan centrum IJmuiden Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Velsen de heer M. Tureay Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1149.0312 Datum: 23 april 2012 Droogh

Nadere informatie

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen

Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Supermarktstructuurvisie Gemeente Vlissingen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek Opdrachtgever: Contactpersoon: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland mevrouw M.H.J. Hendriks Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Detailhandel en leefbaarheid Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden

Detailhandel en leefbaarheid Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden Detailhandel en leefbaarheid Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden Opdrachtgever: Contactpersoon: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Woon- en

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid Stadsregio Arnhem-Nijmegen Opdrachtgever: Contactpersoon: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland mevrouw M.H.J. Hendriks Projectteam DTNP: de heer D.J.

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een

voeren. Vraagstelling duurzame in het m² wvo een datum: : 30-3-2015 projectnummer: 1554.0215 Verkenning haalbaarheid en effecten bouwmarkt Voorschotenn Aanleiding Onlangs hebben marktpartijen hun interesse kenbaar gemaakt voor realisatie van een moderne

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum

Eelde-Paterswolde. Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Functie en positie Eelde-Centrum Eelde-Paterswolde Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Projectnummer: 855.0509 Datum: 28 oktober 2009 Functie en positie Eelde-Centrum DROOGH TROMMELEN EN

Nadere informatie

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011

Bijlage 4. Haalbaarheidsonderzoek. gemeente Bergen 11 januari 2011 Bijlage 4 Haalbaarheidsonderzoek w i n k e l p r o g r a m m a P l e i n gemeente Bergen 11 januari 211 Haalbaarheidsonderzoek winkelprogramma Plein gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Contactpersoon:

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

01 Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda (9:00-9:05 uur)

01 Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda (9:00-9:05 uur) Onderwerp: Agenda Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken / REO Datum: 30 maart 2012 9.00-12.00 uur Locatie: gemeentehuis Katwijk Agendapunt: 1 01 Opening, mededelingen en vaststelling

Nadere informatie

Retailvisie Leidse regio

Retailvisie Leidse regio Retailvisie Leidse regio Welkom bij het RMC Werkatelier Leidse regio Twitter: @economie071 2-4-2015 Copyright RMC 2012 1 Programma 18:00 Inloop 18:30 Opening door Robert Strijk Voorzitter stuurgroep Economie071

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013

Vlist. ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht 062300.17589.00 19-03-2013 Vlist ruimtelijk-economisch onderzoek supermarkt Haastrecht identificatie planstatus projectnummer: datum: 062300.17589.00 19-03-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten gemeente Vlist R.008/04

Nadere informatie

Bouwstenen detailhandelsnota Venray

Bouwstenen detailhandelsnota Venray Bouwstenen detailhandelsnota Venray Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Venray de heer D. Vervoort Contactpersoon DTNP: mevrouw L. Dicou Projectnummer: 1078.0911 Datum: 26 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg

Den Haag Scheveningen. Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Den Haag Scheveningen Mogelijkheden en effecten supermarkt Badhuisweg Opdrachtgever: gemeente Den Haag Projectnummer: 894.1109 Datum:

Nadere informatie

Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid

Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid Factsheets krimp- en anticipeergebieden Feiten en cijfers bij rapport Detailhandel en leefbaarheid Opdrachtgever: Contactpersoon: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Woon-

Nadere informatie

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder Actualisering PDV/GDVbeleid FoodValley Raadsinformatiebijeenkosmt 23 november 2016 Guido Scheerder 2 Inhoud presentatie Doel actueel PDV / GDV beleid Projectaanpak Definities Actuele aanbodstructuur Vraag

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Ontwerp Regionale structuurvisie en Beleidsplan PDV Zuid-Holland Zuid

Ontwerp Regionale structuurvisie en Beleidsplan PDV Zuid-Holland Zuid Ontwerp Regionale structuurvisie en Beleidsplan PDV Zuid-Holland Zuid Opdrachtgever: Contactpersoon: REO Zuid-Holland Zuid de heer A.M. Putman Projectteam DTNP: de heer K. Trommelen de heer W. Frielink

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Westvoorne

Detailhandelsvisie Westvoorne Detailhandelsvisie Westvoorne Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Westvoorne De heer J. Littel Projectteam DTNP: De heer K. Trommelen De heer W. Frielink Projectnummer: 1164.512 Datum: 15 oktober 212

Nadere informatie

Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen

Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Tubbergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek

Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Distributieplanologisch onderzoek supermarkt Bennebroek Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept

Gemeente Haarlem. Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Gemeente Haarlem Visie winkelstructuur Haarlem- Oost Eindconcept Datum 7 december 2006 HLM081/Sdg Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet Karel Trommelen 14.00u Belangen betrokken partijen Jasper Vlek

13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet Karel Trommelen 14.00u Belangen betrokken partijen Jasper Vlek Alle dagen (k)open? Masterclass winkeltijden en koopzondagen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Hotel New York Rotterdam, Villa Sonsbeek Arnhem 21 en 23 mei 2013 Programma 13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering Heerhugowaard Stad van kansen Besluit: Voorsteinummer: (2x3 CLo l) OSL( Agendanr. : 7 Voorstelnr. : RB2011054 Onderwerp : Vaststelling detailhandelsvisie Regio Alkmaar Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING B i j l a g e 3 : A c t u a l i s a t i e D P O, m a a r t 2 0 1 5 5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING 1. Inleiding De gemeente Heerenveen is de afgelopen

Nadere informatie

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen

Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Distributieve analyse en effectenstudie verplaatsing en uitbreiding Aldi Driebergen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Gemeente Assen Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal!

Gemeente Assen Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal! Gemeente Assen 23-09-2011 Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal! Inleiding In de periode van 1997 tot en met 2010 is in de gemeente Assen de detailhandelsmonitor uitgevoerd om

Nadere informatie

5 december X _1-TDr\RBe

5 december X _1-TDr\RBe Gemeente Apeldoorn Economische Zaken t.a.v. mevrouw N. Aalbers Postbus 9033 7300 ES APELDOORN datum uw schrijven ons schrijven 5 december 2006 203X00246.037068_1-TDr\RBe onderwerp Second opinion supermarktontwikkeling

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel

Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Haalbaar programma Stadshart Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Capelle aan den IJssel Mevrouw J.M. Meijer Projectteam DTNP: De heer K. Trommelen De heer W. Frielink Projectnummer:

Nadere informatie

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert. Nadja Bressers 7 mei 2014

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert. Nadja Bressers 7 mei 2014 Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert Nadja Bressers 7 mei 2014 Opzet presentatie Vraagstelling Termen PDV en GDV Aanbodanalyse Trends en ontwikkelingen Perspectief en marktmogelijkheden Visie

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen

Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen Detailhandelsstructuurvisie Vlissingen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Vlissingen de heer B. Pouwer Projectteam DTNP: de heer K. Trommelen de heer W. Frielink Projectnummer: 1035.0411 Datum: 8

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Prins Alexander. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Prins Alexander. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Alexandrium 4 2.2 Binnenhof 5 2.3 Hesseplaats 5 2.4 Lage Land

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude

Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude Distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Plus Abcoude De haalbaarheid van detailhandelsontwikkeling in een kern is doorgaans gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek (DPO). Specifiek voor de

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

Alkmaar. Visie dagelijkse winkelvoorzieningen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004

Alkmaar. Visie dagelijkse winkelvoorzieningen. Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004 Alkmaar Visie dagelijkse winkelvoorzieningen Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar Projectnummer: 438.0304 Datum: 5-10-2004 Droogh Trommelen Broekhuis bv Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen tel. (024) 379 20

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Adviseurs voor ruimte en strategie

Adviseurs voor ruimte en strategie Adviseurs voor ruimte en strategie Gebiedsvisie en ontwerp Masterplan centrum Borne Binnenstadsvisie Purmerend Centrumplan Haaksbergen Haalbaar programma Leegstand Routing Centrumvisie Publiekstrekkers

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Regio Alkmaar

Detailhandelsvisie Regio Alkmaar Detailhandelsvisie Regio Alkmaar Opdrachtgever: Contactpersoon: Samenwerkingsverband Regio Alkmaar de heer S. Diepbrink Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer R. Eijkelkamp Projectnummer: 867.0709

Nadere informatie

Bergambacht structuurvisie Detailhandel

Bergambacht structuurvisie Detailhandel Bergambacht structuurvisie Detailhandel adviseurs ruimtelijke ordening Bergambacht Structuurvisie detailhandel identificatie planstatus projectnummer: datum: 049100.16156.00 26-06-2012 projectleider:

Nadere informatie

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01)

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Inleiding Voor u ligt de eerste ontwerp partiële herziening van de Structuurvisie Detailhandel gemeente

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s):

Schagen. ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen. identificatie drs. G. Welten. auteur(s): Schagen ruimtelijk-economisch onderzoek Makado Schagen identificatie projectnummer: datum: 060904.16366.00 25-06-2014 projectleider: ir. R.J.M.M. Schram opdrachtgever: Makado Schagen BV auteur(s): drs.

Nadere informatie

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland

DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland DPO Grootschalige bouw- en tuinmarkt Harnaschpolder Midden-Delfland Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

19 mei X _3-ABo/jve

19 mei X _3-ABo/jve Postbus 4, 5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 Boxtel www.bro.nl telefoon 0411 85 04 00 fax 0411 85 04 01 Gemeente Stein Afdeling MRB T.a.v. de heer B.B.M. Lemmens Postbus 15 6170 AA STEIN e-mail: boxtel@bro.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Notitie Definitie perifere detailhandel

Notitie Definitie perifere detailhandel Notitie Definitie perifere detailhandel Gemeente Apeldoorn Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Mei 2013 2 Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad het nieuwe beleidskader voor perifere en grootschalige

Nadere informatie

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur,

Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen. Geacht bestuur, Vereniging van Pandeigenaren Centrum Wijchen T.a.v. het bestuur p/a Markt 24a 6602 AN Wijchen datum: 27-02-2013 projectnummer 1270.0213 onderwerp: Reactie op Supermarktenvisie Wijchen Geacht bestuur, De

Nadere informatie

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1 Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur Werkatelier 1 Stelling 1 Een supermarkt in het centrum van Purmerend voorziet in een consumentenbehoefte en is ook goed voor de positie van

Nadere informatie

Meebewegen binnen kaders

Meebewegen binnen kaders Meebewegen binnen kaders Visie op detailhandel in Veldhoven Gemeente Veldhoven Vastgesteld door de gemeenteraad op 24 februari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Waarom een visie?...

Nadere informatie