Gemeente fl Bergen op Zoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente fl Bergen op Zoom"

Transcriptie

1 Gemeente fl Bergen op Zoom RVB I Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling : Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure : RVB : 14 november 2017 A.J.M. Coppens : Mevr. A.M.A. Vrijenhoek - de Vries : Stedelijke Ontwikkeling, Economie RAADSVERGADERING d.d. 2 ũ DEC. 20)7 isslissing: Contactpersoon ċl Cr^\ \ ŗ Contactpersoon Telefoon : (0164) Programmanummer en -naam : o- rysiek aomein Paraaf,. ' Voorstel: 1. Een krediet ter beschikking te stellen van C ,-voorde aankoop van gronden in het gebied Landschappen van Allure; 2. Een bedrag van C ,- in de dekkingsreserve te storten, uit de algemene reserve; 3. De rentelasten in de exploitatie op te nemen vanaf 2019; 4. De gemeentebegroting 2018 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging. Type voorstel: 0 Kaderstellend 0 Controlerend 0 Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven Iā 0 Financiële consequenties 0 0 Inspraakverordening van toepassing 0 0 Communicatieparagraaf: Ten behoeve van dit besluit heeft overleg plaatsgevonden met de verkoper van de gronden en de gemeentelijke taxateur. r

2 Samenvatting: Naar aanleiding van het vestigen van voorkeursrecht in het gebied De Poort heeft een eigenaar gronden aangeboden aan de gemeente. Over de aankoop is overeenstemming bereikt. Voorgesteld wordt krediet te voteren zodat de gronden aangekocht kunnen worden. Bijlagen: (9eefaan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) Bijlage nr. Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage 1 Begrotingswijziging Bijgevoegd 2 Verkooptekening Bijgevoegd

3 Gemeente fl Bergen op Zoom iiiniiiinuiniiiiininnini RVB I Raadsvoorstel Datum raadsvergadering 20 december 2017 Nummer RVB Onderwerp Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Een krediet ter beschikking te stellen van ê ,- voor de aankoop van gronden in het gebied Landschappen van Allure; 2. Een bedrag van î ,- in de dekkingsreserve te storten, uit de algemene reserve; 3. De rentelasten in de exploitatie op te nemen vanaf 2019; 4. De gemeentebegroting 2018 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging. Inleiding Bij besluit van 13 juli 2017 heeft u het voorkeursrecht op een deel van het Poortgebied en het achterliggende gebied bekrachtigd. Een van de eigenaren in het gebied heeft gronden waarop het voorkeursrecht is gevestigd aangeboden aan de gemeente. Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt, onder voorbehoud van instemming door u. Met dit voorstel wordt instemming gevraagd voor de verwerving van de gronden, inclusief het hiervoor benodigde krediet. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Door de kredietvotering wordt de ontwikkeling van het PoortgebiedZA4 en Landschappen van Allure mede mogelijk gemaakt. Uitwerking voorstel Het voorkeursrecht is op onderhavige percelen gelegd omdat daar in het kader van het Poortgebied en Landschappen van Allure een nieuwe weg is voorzien. De huidige eigenaar van de gronden heeft deze op 1 augustus 2017 aangeboden aan de gemeente. In totaal gaat het om vier percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 9955 m2. Na enige tijd is over de aankoop overeenstemming bereikt onder voorbehoud van het voteren van krediet door de raad. Om de beoogde nieuwe weg aan te kunnen leggen zijn van meerdere eigenaren gronden nodig en moet het bestemmingsplan worden herzien. Om die reden wordt nu alleen voor deze aankoop krediet gevraagd aan u en nog niet voor de overige aankopen en de aanleg van de infrastructuur. v

4 V-ļ, Gemeente f Bergen op Zoom RVB I Raadsvoorstel Consequenties van het voorstel Voor de aankoop en bijkomende kosten is een krediet benodigd van i ,-. Het betreft hier het verwerven van gronden. Deze aankoop moet worden geactiveerd (maatschappelijk nut). De dekking van deze aankoop wordt voorgesteld vanuit een bijdrage van C ,- uit de Algemene Reserve waarbij deze dekking in een bestemmingsreserve wordt gestort ter dekking van de afschrijvingslasten. De rentelasten moeten opgenomen worden in de exploitatie. Dit leidt tot een uitzetting van de begroting in 2019 van i 6.200,- en volgende járen (de volgende járen een afnemend lager bedrag omdat er dan jaarlijks op afgeschreven wordt). Het dekken van deze aankoop uit de Algemene Reserve verslechtert het weerstandsvermogen, deze ratio zal met ongeveer 3 basispunten (0.03) verslechteren, daarnaast kan het zorgen voor een uitzetting van de schuldenlast. Risico paragraaf Geïdentificeerde risico s Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 1. Realiseren maatschappelijke effecten 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak 3. Imago gemeente 4. Algemene en externe omgeving 5. Veiligheid 6. Financiën 7. Juridisch 8. Planning 9. Kwaliteit uitvoering 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners Beheersmaatregelen risico s hoog Niet van toepassing. Alternatieven Het is mogelijk om de gronden niet aan te kopen. In dat geval is het onduidelijk wanneer de gronden minnelijk verworven kunnen worden. Te zijner tijd kan eventueel onteigening plaatsvinden, dan zullen de kosten van verwerving en de bijbehorende kosten mogelijk hoger uitvallen. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 2 \f

5 Gemeente Bergen op Zoom RVB Raadsvoorstel Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De loco-secretaris De burgemeester, Dhr. Th. J.M. Wingens MPA Dhr. dr. F.A/Petter 3

6 Gemeente r Bergen op Zoom RVB Raadsvoorstel De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 14 november 2017, nr. RVB ; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; BESLUIT: 1. Een krediet ter beschikking te stellen van í ,- voor de aankoop van gronden in het gebied Landschappen van Allure; 2. Een bedrag van î ,- in de dekkingsreserve te storten, uit de algemene reserve; 3. De rentelasten in de exploitatie op te nemen vanaf 2019; 4. De gemeentebegroting 2018 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van. 2 0 DEC De voorzitter, C.J.M. Terstappen ŕ

7 Gemeente Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerieden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 1 3 DEC. 20)7 Uw kenmerk Ons kenmerk U Datum Uw brief Beh. door R.A.J. Scheffer Doorkiesnr, Onderwerp: Vraag fractie D'66 inzake aankoop in Landschappen van Allure Afdeling Stedeiijke Ontwikkeling, Economie Bijlage(n) Beste leden en duoburgerieden van de gemeenteraad, Tijdens de vergadering van de Commissie Burgeren Bestuur van 14 december 2017 is bij de behandeling van RVB (Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure) de vraag gesteld waarom de aankoop vanuit de Algemene Reserve wordt gedekt. Mijn antwoord hierop is het volgende, De betreffende grond is aangekocht onder voorbehoud van krediet van de raad nadat deze aan de gemeente is aangeboden onder de Wet voorkeursrecht gemeenten. De grond wordt aangekocht om in de toekomst een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. Voor de dekking van dit krediet kan gekeken worden naar drie mogelijkheden: 1. Dekking ten laste van de Algemene Reserve; 2. Dekking van de rentelasten via de exploitatie; 3. Dekking via het Grondbedrijf. Het college stelt dekking ten laste van de algemene reserve voor. De overwegingen voor hiervoor zijn: - De dekking sluit aan bij de nieuwe opzet van het IBOR; - Voor de rentelasten is in de exploitatie geen dekking aanwezig en ook die zullen gedekt moeten worden, ondanks dat dit een relatief gering bedrag is; - Er is géén sprake van een grondexploitatie, het is ook niet de bedoeling om de gronden in de toekomst te verkopen. Het is daarom niet mogelijk om de kosten ten lasten van het grondbedrijf te brengen. Ik ga er vanuit dathļiei lee onze keuze voldoende is toegelicht. Met vriendelijke groet, Dhr. A.J.M. Coppens Wethouder. Jacob Obrechtlaan AR Bergen op Zoom Contacl: Postbus AA Bergen op Zoom I ľ F (0164) KvK B nv BNG rek. nr B IBAN: NL41BNGH B BIC: BNGHNL2G

8 Gemeente Bergen op Zoom COMMISSIE-ADVIES Commissie Datum Agendapunt Nummer raadsvoorstel Naam raadsvoorstel : Burger en Bestuur : 14 december 2017 : 6f : RVB : Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure Fractie A-voorstel B-voorstel ļ Opmerkingen: j GBWP Lijst Linssen WD PvdA D66 CDA BSD Ervan uitgaande dat de beantwoording van de vraag afdoende is. Groen Links Advies aan de gemeenteraad Als A-stuk doorgeleid, onder de voorwaarde dat de beantwoording op de vraag waarom het bedrag uit de Algemene Reserve gehaald wordt afdoende is beantwoord. Toezeggingen: College zegt toe de vraag van D66 waarom het bedrag uit de Algemene Reserve gehaald wordt nog voor de raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden. LA ' -

9 RAAD: 20 december 2017 VOORSTEL: 6f RVB Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in LvA Fractie Raadszetels aanwezig Fractie VOOR TEGEN GBWP 8 8 GBWP VVD 5 4 WD v' Lijst Linssen 4 4 Lijst Linssen n/ D D66 n/ BSD 4 3 BSD v' CDA 4 3 CDA z PvdA 3 3 PvdA v/ Groen Links 1 1 Groen Links aantal meerderheid RESULTAAT : 30 0 aangenomen

10 Programmawijziging B Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Bergen op ZoomNoord-Brabant Votering krediet ten behoeve van grondaankoop in Landschappen van Allure Wijziging proqrammabegroting: RVB Betreft programma('s): 3 Initiërende afdeling(en): Concernstaf Maatschappelijke Ontwikkeling Realisatie S Beheer Middelen ISD Brabantse Wal Stedelijke Ontwikkeling Te behandelen in commissie's: Mens en Maatschappij Stad en Ruimte Burger en Bestuur Toelichting: Betreft de votering van een krediet ten behoeve van grondaankoop Landschap van Allure. De grondaankoop wordt gedaan om hierop een weg te realiseren. Conform de BBV voorschriften dient een weg (en ook deze grondaankoop daarvoor) geactiveerd te worden. De afschrijving van het krediet vindt plaats conform de afschrijving van ander wegen binnen de gemeente (IBOR). ter dekking van de afschrijvingslasten wordt gewerkt met een dekkingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt het bedrag van C in deze reserve gestort. De dekking van deze storting vindt plaats door een onttrekking aan de Algemene Reserve, de rente lasten komen (conform de IBOR methode) ten laste van het product wegen, deze rentelasten worden gedekt uit het begrotingssaldo ( ) welke bij vaststelling van de begroting 2018 de Algemene Reserve is opgenomen. VOORBEREIDING Medewerker Fl Financieel adviseur Budgethouder Naam en paraaf Naam en paraaf Naam en paraaf datum datum datum BESLUIT COLLEGE Het college besluit de productenraming voor bovengenoemd dienstjaar, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus ondertekend, Portefeuillehouder(s) datum BESLUIT RAAD De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit dat de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de griffier Dhr. C.J.M. Terstappen de voorzitter van de raad Dhr. Dr. F.A. Petter Ingevolge artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten op: Verwerkt na goedkeuring Naam en paraaf datum

11 Begrotingswijziging 2017 nr 11 Grond tbv weg Landschep van Allure /11 lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Programma mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand mutatie stand P0101 Algemeen Bestuur P0102 Openbare orde en Veiligheid Bestuurlijk Domein P0201 Soc &maatsch dienstverlening P0202 Onderwijs P0203 Volksgezondheid Sociaal Domein P0301 Verkeer en vervoer P0302 Natuur en recreatie P0303 Milieu P0304 Ruimte, wonen en economie Fysiek Domein PO 401 Sport P0402 Cultuur en Educatie Vrije tijd P0501 Algemene dekkingsmiddelen P0502 Gemeentelijke belastingen Financieel Domein P0601 Directie/Management P0602 Financiën P0603 HRM P0604 Facilitair P0605 Informatisenng en automatisering P0606 Overhead afdelingen Bedrijfsvoering Totaal baten en lasten Mutaties reserves Resultaatmutaties reserve Totaal generaal Balans Investeringen uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten A Reserves onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting R98000 Res Algemeen (nsico) R Voorzieningen onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting onttrekking storting

12 B Bemmelenberg I r~f Hetóeweg svuikneide Eigendomsoverzicht Buitengebied-Oost Verkoop eigendommen dhr van Beers kad sectie B nrs zie tabel project Bergse Heide grondtransactie Gemeente Bergen op Zoom Afd: Middelen Postbus 35 T AA Bergen op Zoom F 'ą Gemeente ļj Bergen op Zoom bestand doc.code bladnr. van form. schaal getek. datum gewijz. door tek.stat. f Bergseheide03.dgn A3 1:2500 Maarten Hoogland Bergseheide03.dgn