Grondbank RZG Zuidplas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondbank RZG Zuidplas"

Transcriptie

1 o Grondbank RZG Zuidplas UITNAMESTRATEGIEKADER 2013/2014 Ontwerp Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas 3 december 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen 3. Veriiesvoorziening 4. Uitnamestrategie Grondbank 5. Gronduitgifte 6. Risico's 7. Overige zaken

3 1. Inleiding De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas, hierna Grondbank genoemd, zijn deze in 2004 aangegaan voor de duur van 6 jaar. In 2009 is de Grondbank met één jaar veriengd, waarna is besloten de Grondbank met de hierna genoemde gewijzigde opdracht tol 1 januari 2020 voort te zetten. Sinds 2004 heeft de Grondbank selecfief strategische grondpositles in de Zuidplaspolder ingenomen. De belangrijkste criteria hierbij waren de prijs en de fase van ontwikkeling. De Grondbank heeft de gronden grotendeels passief verworven, bijvoorbeeld bij aanbiedingen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) of van partijen die de Grondbank hebben benaderd voor verkoop van hun gronden. Daarnaast heefl het Algemeen Bestuur van de Grondbank in 2008 ingestemd om een grondpositie van ca. 150 ha over le nemen van Bouwfonds/RABO-vastgoed (BORA) toen de rechtbank deze ontwikkelaar in hel ongelijk stelde bij een transactie van 60 ha in strijd met de Wvg. Bij het overnemen van de 60 ha is ook 90 ha extra aangekocht. Door deze transactie heeft de Grondbank relatief veel grond verworven voor de 2"** fase van het project (na 2020). Vanaf 2011 funcfioneert de Grondbank als stallingsbedrijf mel een gewijzigde opdracht; 1, De Grondbank verwerft met ingang van 1 januari 2011 geen nieuwe gronden meer. behalve om enkele lopende verplichtingen af te ronden en in opdrachl van en voor kosten van derden. 2, De Grondbank functioneert als stallingbedrijf en richt zich op beheer en uitname van de verworven gronden. 3, De Grondbank treedt als marktmeester in de Zuidplas op. In plaals van een AankoopStralegieKader wordl door de Grondbank jaariijks een UitnameStrategieKader (USK) vastgesteld. Er is geen USK 2012 opgesteld vanwege grote onduidelijkheid in afwachting van de uitspraken van de Raad van State over een aantal bestemmingsplannen en de resultaten van de Taskforce Sirategie Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder.

4 2. Ontwikkelingen Geschiedenis De Grondbank is in 2004 ingesteld voor de strategische grondverwerving in de Zuidplaspolder, zoals aangegeven in de Interregionale Strucluun/isie Rotlerdam-Zoetermeer-Gouda (ISV 2004). De Grondbank heeft per 1 januari 2012 ca. 350 ha verworven voor een lotale boekwaarde van ca. 125 miljoen euro. De aankopen zijn met grotendeels langlopende leningen gefinancierd. Bestemmingsplannen Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in augustus 2011 is het bestemmingsplan Zuidplas-Wesl onherroepelijk geworden voor het ontwikkelen van Zevenhuizen-Zuid en Nieuwerkerk-Noord. De uilwerkingsverplichfing voor hel Ringvaarldorp, behoudens voor de Lanen en Linten, heeft de Raad van State verniefigd. Ook het bestemmingsplan Rode Walerparel is onherroepelijk geworden, waarbij in het bestemmingsplan dal de voormalige gemeente Moordrecht heeft vastgesteld zowel de ontwikkelfuncfie van, als de wijzigingsbevoegdheid lot woningbouw, zijn vernietigd. Daarnaast is het bestemmingsplan Hel Nieuwe Midden onherroepelijk geworden. Dil plan gaat uit van twee bestemmingen; een conserverende beslemming voor hel huidige (vooral agrarische) gebied en een bedrijfsbestemming voorde zone rondom de aansluifing van de N219opde A12, het zogeheten Plantagekwadrant. Als gevolg van de uitspraken van de Raad van State is woningbouw (nog) niel mogelijk voor circa 110 ha van de Grondbank gelegen in hel Ringvaartdorp en Rode Waterparel. Hel grootste deel van de grond in de Grondbank is mede om deze reden 'onbestemd'. Hier gelden de 'oude' beslemmingen. Taskforce Strategie Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder Op verzoek van de Private GOM, gemeenie Zuidplas, Grondbank en ROZ is de Taskforce Sirategie Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder opgericht. De opdracht was om de slart van de uilvoering le sfimuleren. Eind 2011 heeft de Taskforce haar eindrapport opgeleverd. Hel Bestuur heeft de conclusies op hoofdlijnen overgenomen. Eén ervan is dal de taken en bevoegdheden van de betrokken publieke partijen ontvlochten moeten worden. Dat betekent onder andere dal de ontwikkelingsgemeenten verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de gebieden met onherroepelijke bestemmingsplannen. De provincie zorgt voor de aanleg van de weginfra- en groenstructuur. Overigens is één van de conclusies van de Taskforce dal private partijen de Zuidplaspolder nog steeds zien als een goede onlwikkellocatie aan de binnenflank van de Randstad.

5 Markt en ontwikkelingen De Zuidplasontwikkeling richt zich. naast natuur, recreatie en infrastructuur, op woningbouw, bedrijventerreinen en glastuinbouw. Door de financiële crisis en de crisis in de woningmarkt is de ontwikkeling van nieuwe locaties ernstig vertraagd. De huidige vraag naar nieuwe woningen is aanzienlijk gedaald. Dit koml enerzijds door een gebrek aan vertrouwen bij kopers, dalende prijzen waardoor kopers hun koop uitstellen, aanscherping van de hypotheekeisen en onzekerheid over de hypolheekvoorwaarden. Geconsiateerd dient te worden dal er een discrepantie beslaat lussen de huidige marktvraag en de demografische voorspellingen. Dit komt naar voren bij recente onderzoeken van onder meer CPB, Primos en ABF. Deskundigen adviseren om klaar le staan voor het moment dat de markl aantrekt en 'flexibel le zijn'. Ook de huidige vraag naar bedrijventerreinen en glaslocafies is verminderd en de huidige prijsvorming van met name glaslocaties staat door de huidige ontwikkelingen in deze sector onder druk. Lange Termijn Verkenningen Op verzoek van de besturen van de Grondbank en de ROZ zijn onder regie van de provincie Zuid- Holland de Lange Termijn Verkenningen gesiart. Uit deze verkenningen kunnen voor de Grondbank onder meer de volgende conclusies gelrokken worden: Op basis van de inschatting van de markt op lermijn is een begin van extra uitbreiding van planologische capaciteit nodig met ca. 5,000 tol woningen, aanvullend op de beschikbare capaciteit Het gaal hierbij om dorps- en landelijk wonen, met name in de Kreekrugzone en Hel Nieuwe Midden van de gemeente Zuidplas. In deze zones kan vraaggericht ontwikkeld worden. Hel starten met de woningbouwontwikkelingen langs de Lanen en Linten. Het verder uitwerken van de ontwikkelingsmogelijkheden van tijdelijk gebruik van de gronden. In de Gouweknoop bestaat njimte voor initiatieven om le komen tot gebiedsontwikkeling na In de knop In opdrachl van de Dagelijks Besturen van de ROZ en Grondbank heefl een ambtelijke werkgroep financiële berekeningen gemaakt van de Lange lermijn verkenningen en vastgelegd in hel rapport 'In de knop'. De werkgroep heeft een drietal scenario's onderzocht, waarbij de middenvariant hel best scoorde. Op grond van de financiële berekeningen van dil scenario blijkt dat voor de Grondbank het tekort binnen de gevormde veriiesvoorziening van 28 miljoen kan blijven.

6 Daardoor hoeft de voorziening bij gelijkblijvende marktomstandigheden niet extra verhoogd le worden. Daarnaast heeft de werkgroep een Liquidatiescenario en een Mottenballenscenario onderzocht. De kosten van hel Liquidatiescenario liggen voor de deelnemers fors hoger dan de hierboven genoemde veriiesvoorziening. Op grond van deze uilkomst ontraadt de werkgroep een dergelijk liquidatiescenario, In hel Mottenballenscenario gebeurt er vanaf 2013 niets mel de gronden van de Grondbank, Ook dil scenario zal tol hogere kosien voor de deelnemers leiden en moet ten minste de veriiesvoorziening van de Grondbank worden afgeboekt Ook dit Moltenballenscenario wordl door de werkgroep ontraden. Het DB van de Grondbank heeft op grond van deze studie besloten om niet in le stemmen mel het uitvoeren van hel Liquidatie- en hel Mottenballenscenario. Besloten is om de middenvarianl als uitgangspunt voor de ontwikkelingen te nemen.

7 3. Veriiesvoorziening Tot en met het jaarverslag van 2011 van de Grondbank zijn de aangekochte gronden in de balans voor de verkrljgingsprijs geactiveerd. Deze manier van verslaglegging is conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Jaariijks vindt een taxafie plaats. De marktwaarde van de gronden van de Grondbank slaat onder druk, onder andere door de huidige marktomstandigheden en de uitspraken van de Raad van State met belrekking tot de bestemmingsplannen. De taxaties van de gronden hebben geleid lol een marktwaarde die lager ligl dan de boekwaarde. Daarom is in het jaarverslag 2011 een veriiesvoorziening van 28 miljoen in de balans opgenomen. Dit is mogelijk voor een bepaalde periode, mits er voldoende perspectief is op herstel. Om waarde te creëren en de veriiesvoorziening af te bouwen, is het van belang om binnen deze termijn een ontwikkelingsperspectief vast le stellen, met name voor de gronden van Het Ruime Midden. De conclusies van de Lange Termijn Verkenningen kunnen richting geven aan de waardeontwikkeling van de gronden van de Grondbank. Anderzijds is het gezien de ernstige stagnatie van de ontwikkelingen niel uilgeslolen dat op grond van de jaariijkse taxaties de veriiesvoorziening niel ingelopen kan worden, mogelijk groter wordt en dat er daadwerkelijk afgeboekt dienl te worden. In het OSK 2011 van de ROZ is aangegeven dat de ROZ een tijdelijke onderhandse garantstelling kan verienen aan de Grondbank, mits de ROZ ruimte heeft op de begroting. Tot op heden is deze ruimie er niet, zodat de onderhandse garantstelling niet mogelijk is.

8 4. Uitnamestrategie Grondbank Fasering en afstemming USK 2011 Het uitgangspunt is dal de Grondbank uileindelijk mel een budgettair neutraal saldo sluit na verkoop van alle in eigendom zijnde gronden. Voor het uitnemen van de gronden uil de Grondbank zijn in het USK 2011 de volgende afspraken gemaakl; 1. uitname van de 1e tranche van circa 41 ha door de gemeenie Zuidplas; 2. van een 2'^^ tranche is het de bedoeling dal deze gronden uiteriijk per 1 januari 2015 overgaan naar de ontwikkelende gemeente dan wel een ontwikkelcombinafie tegen boekwaarde met een opslag. Dil betrefi de gronden in de Rode Walerparel, Ringvaartdorp, Plantage Kwadrant en Gouweknoop, Indien de ontwikkelende partij(en) op 1 januari 2015 besluiten om deze gronden niel over te nemen, staal het de Grondbank vrij om deze gronden vanaf die datum le vermarkten. Wel blijft daarbij een eerste recht van koop beslaan voor de ontwikkelende partij(en) als een marktpartij onder de vraagprijs van de Grondbank wenst le kopen en de Grondbank daar in principe op in wensl te gaan; 3. de Grondbank mag de gronden in het Nieuwe Midden, het belangrijkste deel van de gronden voor de 2'^^ fase, vanaf 1 januari 2011 verkopen tegen marktwaarde. Hierbij behoudt overigens de gemeente Zuidplas het recht van eerste koop. De gemeente Zuidplas heefl besloten om de 1^ tranche van de gronden over te nemen en een gedeelte van deze gronden is inmiddels geleverd aan de gemeente. Voor de uitname van de overige gronden wordivoor het USK 2013/2014 hel volgende voorgesteld: 1. De beoogde uitname van de 2** tranche gronden legen boekwaarde mel een opslag door de gemeenie Zuidplas, zoals aangeven in het USK 2011, btijfl voor de gronden in Kreekrugzone/Rode Walerparel, het Ringvaartdorp/zone, het Plantage Kwadrant en de Gouweknoop bestaan, met dien verstande dal de Grondbank vanaf 2012 de gelegenheid krijgt om deze gronden tegen marktwaarde aan derden le verkopen. Er blijft daarbij een eerste recht van koop bestaan voor de deelnemers aan de Grondbank als een marktpartij onder de boekwaarde van de Grondbank wensl te kopen en de Grondbank daar in principe op in wensl le gaan.

9 2. De Grondbank mag de overige in eigendom zijnde gronden vanaf 2012 tegen marktwaarde verkopen. Hierbij geldl ook een eerste recht van koop voor de deelnemers Grondbank als een marktpartij onder de boekwaarde van de Grondbank wenst te kopen en de Grondbank daar in principe op in wenst te gaan. 3. De Grondbank zal de ontwikkelingen stimuleren gericht op onder meer de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in de Lanen en Linten, landelijk wonen in de Kreekrugzone en het bedrijventerrein in hel Planlagekwadrant Daar waar nodig en effecfief zal met andere partijen samengewerkt worden. 4. De Grondbank zal op basis van onder meer de Ruimte voor Ruimte regeling loe le passen voor de opstallen die zij in eigendom heeft inifiafieven sfimuleren om zo waarde te creëren. 5. De Grondbank zal langdurig tijdelijk gebruik op haar gronden gaan sfimuleren Verder wordt voorgesteld om jaariijks bij de begrofing te bezien of een nieuwe USK opgesteld dient te worden of dat kan worden volstaan met het dan vigerende USK. Vermarkten van de gronden De Zuidplaspolder is door de ligging, de investeringen van de verschillende overheden in infrastructuur en groen en de vooruitzichten vanuit de Lange Termijn Verkenningen een aanlrekkelijk gebied voor ontwikkelaars. Voorheen was de gedachte dat de Grondbank de gronden zou verkopen aan de ontwikkelende gemeenten en/of de in overieg met de gemeenten op le richten instituties GEM/GOM. Door de veranderde marktomstandigheden ligt dit niet meer voor de hand. De traditionele wijze van ontwikkelen met omvangrijke overeenkomsten met ontwikkelaars, die risico's nemen, is momenteel niet aan de orde. Zowel bouwers als overheden zoeken naar vormen die hel risico van grootschalige ontwikkeling beperken, de woonconsument meer keuze bieden en ook goedkoop bouwen mogelijk maken. De siluatie dat omvangrijke gebieden in één keer ontwikkeld worden, zal zich naar verwachting niet voordoen. Partijen die in het verleden in staat waren om risico's van substanfiële omvang op zich te nemen, hebben grote problemen met financiering en krijgen deze alleen voor elkaar als zij direct zicht hebben op verdienmogelijkheden. Vanuit het oogpunt van overzichtelijkheid, fasering, risico's, verkoop en financiering is de schaal van de ontwikkeling aanzienlijk verkleind. Voor kleinere ontwikkelingsgebieden en (collecfief) parficulier opdrachtgeverschap zijn er volop kansen; voor dergelijke plannen is de financiering in principe wel mogelijk. Een dergelijk ontwikkelingsmodel

10 betekent een langduriger en andere publieke rol dan voorheen beoogd was. Partijen moeten in staat zijn om meer kleinschalige afspraken en een cluslergewijze ontwikkeling mogetijk le maken. Ook op de planvorming en de flexibiliteit ervan heeft dat invloed. Naasl schaalverkleining zijn andere trends zichtbaar, waaronder het direcl betrekken van de eindgebruiker bij woningbouwontwikkeling naast themaonlwikkeling. Bijvoorbeeld door een combinalie van wonen, werken en (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De gronden van de Grondbank liggen voornamelijk in het Ruime Midden en Kreekrugzone, in grote aaneengesloten gebieden. Verder bezit de Grondbank circa strekkende meters aan gronden langs de linten. De kreekruggen, voornamelijk bestemd voor landelijk wonen, maken planvorming op een organische manier mogelijk. Hierdoor kunnen kleine ontwikkelde gebieden uiteindelijk een grool samenhangend geheel worden. De gronden in de linten zijn geschikt voor particulier opdrachtgeverschap. De gronden met de beoogde bestemming landelijk wonen zijn meer geschikt voor collectief particulier opdrachlgeverschap of voor kleine (organische) gebiedsontwikkeling door ontwikkelaars. Bij het aantrekken van de markt dienen de Grondbank en het Zuidplaspoldergebied gereed te zijn om te reageren op de nieuwe kansen en omstandigheden. Om de bereidheid van private partijen tot investeren in hel Zuidplaspoldergebied le stimuleren, moeten over een aantal zaken afspraken gemaakt worden, met name over de conclusies Lange Termijn Verkenningen, de bijdragen aan bovenplanse voorzieningen, de organisatievorm voor de uitvoering en de inzet van ruimtelijke ordeningsinstrumenten.

11 5. Gronduitgifte De Grondbank heefl grote aaneengesloten gebieden voor de gewenste ontwikkelingen en veel gronden in de Lanen en Linten. Om de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder le sfimuleren moet de Grondbank haar gronden ook beschikbaar kunnen stellen voor private Initialieven en kunnen verkopen aan aannemers, ontwikkelaars en/of particulieren. Dit moet marktconform gebeuren om ongeoorioofde staatsleun te voorkomen. Gezien de huidige markt is hel denkbaar dal de Grondbank nadere afspraken maakt over onder meer leveringen en betalingen. Dal de Grondbank risicodragend mee gaat doen bij de ontwikkelingen Is ongewenst De beschikkingsbevoegdheid over de gronden gaat pas over aan derden als zij de financiële afspraken nagekomen zijn. Gezien de huidige marktomstandigheden is het niet reëel te verwachten dat voor 2017 aanzienlijke grondpositles uitgegeven zullen gaan worden. De kansen liggen voornamelijk In de lanen en linten en kleinschalige ontwikkelingen van landelijk wonen in de Kreekrugzone. De Grondbank zal hiervoor inifiafieven ontplooien om de uitname van gronden te bevorderen. De Grondbank zal zich niel lol een zelfstandig uitvoeringsorganisatie omvormen. De Grondbank heeft ca. 301 ha in de Zuidplaspolder in eigendom. De grondpositles zijn in de volgende gebieden gelegen; Deelgebied ^^^^^^B, Eigendom (ca.) - ^ ^ ^ Het Nieuwe Midden 121 ha Kreekrugzone 65 ha (inclusief lintzone ten oosien Middenweg) Ringvaartzone 39 ha (gebied lussen N219 en Bierhooglweg) bedrijventerrein A20 7 ha Nieuwerkerk-Noord (westlob) 3,5 ha Gouweknoop 37 ha (exclusief linten len oosten Middenweg) Groene Walerparel/resl 9 ha Plantagekwadrant 7 ha Ringvaardorp-oost 9 ha (gebied tussen Bierhooglweg en Knibbelweg) Waddinxveen 2,5 ha De gemiddelde boekwaarde van de gronden in de Grondbank, zonder veriiesvoorziening, bedraagt ca. 32 euro per m^. 10

12 Lanen en Linten In het kader van 'grool denken en klein doen' zal de Grondbank het vermarkten van de gronden in de linten als eersie oppakken. De Grondbank heefl ruim strekkende meters linten in eigendom, waar tientallen tol ca 100 vrije kavels le ontwikkelen zijn. Voorde verkoop van deze kavels hoeft de Grondbank geen rekening le houden met voorgeschreven (Europese) aanbesteding. De verkoop van de kavels dient marktconform plaats te vinden. Verkoop kan plaatsvinden aan aannemers en ontwikkelaars maar ook particulieren komen in aanmerking. Verenigd in een collectief kunnen particulieren meerdere woningen tegelijkertijd ontwikkelen, het zogenaamde (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO). Verkoop aan particulieren in het kader van het CPO vergt voor de Grondbank meer lijd en energie dan verkoop aan professionele partijen. De Grondbank zal de mogelijkheden voor CPO nader onderzoeken. Kreekrugzone/Rode Waterparel Naasl de ontwikkelingspotentie van Lanen en Linten in dit plangebied, beslaande uil het ontwikkelingsgebied ten zuiden van de Zuidelijke Dwarsweg, Middelweg, de N219 en de Groene Waterparel is het gebied bedoeld als locatie voor landelijk wonen. De Middelweg wordt door aanleg van de N456 en Moordrechtboog verkeersluw en kan uitstekend dienen als ontsluifingsweg. Op grond van de Lange Termijn Verkenningen kan de ontwikkeling van het landelijk wonen vanaf 2015 starten. De Grondbank zal in overleg met de ROZ en de gemeente hiervoor de nodige inifiafieven nemen en afspraken maken mel ontwikkelende aannemers en ontwikkelaars voor het organisch ontwikkelen van hel landelijk wonen vanaf de Middelweg. De visie voor het gebied en de gronden van de Grondbank is gebaseerd op brede differentiatie in perceelgroolte en prijsklasse. Deze differentiatie is bedoeld om de afzet van de kavels te vergroten. Ook zal sprake moeten zijn van een hoge male van fiexibilileit Dil geldl ook voor hel planologisch mogelijk maken van deze ontwikkeling, op grond van het realiseren van telkens kleine afgeronde projecten die passen bij de markt van dal moment. Ringvaartzone Op grond van het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan was dit gebied beoogd als reservelocatie voor de ontwikkeling van het dorpswonen in combinatie met de ontwikkelingslocafie Nieuwerkerk-Noord. De linten in dit gebied zijn bestemd en kunnen met een uitwerkingsplan ontwikkeld worden. Voor de rest geldt de agrarische bestemming, waarbij voor een deel glastuinbouw is toegestaan. Op grond van hel rapport 'In de Knop" wordt voor 2030, naast het ontwikkelen van de linten, geen gebiedsontwikkeling verwacht, zodal de huidige siluatie en gebruik geconserveerd worden, In de loop van de komende jaren zal op grond van de dan geldende marktomstandigheden beoordeeld worden welk toekomstig gebruik qua beslemming en woningprofiel voor hel gebied kansrijk is.

13 Het Nieuwe Midden Dil gebied heeft sinds 2010 een agrarische bestemming en is bedoeld als woningbouwlocatie na 2025 voor een tweetal segmenten, namelijk dorps en landelijk wonen. Met het oog op de mogelijke realisafie van stafion Doelwijk kan in de strook naast hel spoor ook de in het Startprogramma 2007 genoemde 500 woningen stedelijk wonen ontwikkeld worden op onder meer gronden van de Grondbank. Gouweknoop Dit gebied ten oosien van de Middel- en Bredeweg Is doorsneden door diverse spooriijnen en wegen. Ook de Moordrechtboog en de nieuwe N456 wordl in dil gebied aangelegd. Vanwege de nieuwe infrastructuur en de daarmee gepaard gaande geluids- en milieuproblematiek is hel gebied minder geschikt voor woningbouw. Aan de andere kanl is hel gebied door de goede onlsluifing juisl uitermate geschikt voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook grenst hel gebied aan het bedrijventerrein Doelwijk. De ontwikkelingen zijn na 2020 beoogd. Plantagekwadrant Een groot gedeelte van de gronden rondom de afrit Zevenhuizen van de A12 heeft een bedrijvenbestemming. De Grondbank zal inifiafieven ondernemen om investeerders te vinden voor de ontwikkeling van dit gebied na

14 6. Risico's De gemiddelde boekwaarde van de gronden in de Grondbank is relatief laag. Naar verwachling zal deze prijs de ontwikkelingen niel doen belemmeren. Wel Is de gemiddelde grondprijs In de Grondbank hoger dan de 'agrarische' waarde van de gronden. Het grootste risico voor de waardeontwikkeling van de Grondbank is het niel doorgaan van de beoogde ontwikkelingen, waardoor de Grondbank een aanzienlijk (boek)veriies zal leiden. De Grondbank past zich aan de huidige economische omstandigheden aan door middel van de besluiten over de Lange Termijn Verkenningen en hel treffen van een veriiesvoorziening. Dil neemt een aantal opgaven en risico's voor de Grondbank echter niet weg. Deze hebben voornamelijk te maken mel de waardeontwikkeling en de opbrengsten bij de verkoop van de gronden. Waardeontwikkeling en verkoop van gronden voor goede prijzen kunnen alleen plaatsvinden wanneer de publieke partijen goede en flexibele afspraken maken over de gebiedsontwikkeling mel daarbij wel het uitgangspunt, dat ieder scenario door de markt kan worden ingehaald, negatief dan wel poslliet Hier wordt onder meer bedoeld hel planologische verankeren van de Lange Termijn Verkenningen, goede afspraken over bovenplanse bijdragen, waaronder voor de ontwikkeling van de linten en het aansturen op kortere doorlooptijden van de gebiedsontwikkeling. Op grond hiervan wordl het voor private partijen aantrekkelijker om de ontwikkeling ter hand le nemen en le investeren. De gronden en de expertise van de Grondbank zijn hiervoor beschikbaar. De hoogste prijs voor grond wordt bereikt op het moment dat de onzekerheden over de ontwikkelingen geëlimineerd zijn. Dit is op het moment wanneer onder meer de planologie onherroepelijk geregeld is, zekerheid over de kwaliteil van de omgeving beslaat en dat er vraag Is naar hel te ontwikkelen product. Hel eerder verkopen van de grond zal ongetwijfeld leiden tol een lagere prijs omdat een potentiële koper de risico's in de prijs verdisconteerd wil hebben. Het snel willen verkopen van grond betekent zeker een lagere prijs dan op het moment waarop de onzekerheidsfactoren zijn geëlimineerd. Dit vraagt om een goede afweging over hel tijdstip van verkoop In relatie tot de omgevings- en onzekerheldsfactoren en de risico's voor de Grondbank. Verder is In het USK 2011 de ambitie geformuleerd om de Grondbank per 1 januari 2015 een 'zogenaamde risicoloze' onderneming te lalen zijn. Dil kan alleen maar door of zekerheid te hebben over de afname van de gronden tegen een voldoende hoge prijs of verzekerd zijn van voldoende waardeontwikkeling van de gronden. Of deze doelstelling gehaald kan worden in 2015 Is door onder meer de huidige marktontwikkelingen zeer de vraag. 13

15 7. Overige zaken Wet voorkeursrecht gemeenten De gemeente Zuidplas heeft in 2011 op veel gronden in de Zuidplaspolder het voorkeursrecht op grond van de Wvg afgehaald, Dil geldt niet voor gronden gelegen in Zevenhuizen-Zuid, Knibbelweg- Oost en Moerkapelle-Oost De Grondbank heeft geen actieve rol meer bij hel uitvoeren en bewaken van het voorkeursrecht Wvg. Verwervingss trategie De Grondbank funcfioneert mel ingang van 1 januari 2011 (tol 2020) als stallingbedrijf. Dit houdl in dal de Grondbank op eigen inifiafief geen nieuwe gronden meer koopt, op enkele uilzonderingen na zoals ruilingen en het aankopen van gronden voor rekening en risico van derden. Om le komen lol aaneengesloten le ontwikkelen gebieden dienen overigens nog wel gronden aangekocht te worden door de ontwikkelende gemeenten dan wel de onlwikkelcombinaties. De enige funclie die de Grondbank bij aankoop van grond heeft, is de funclie van aankoopmakelaar in opdracht van een gebiedsgemeenle en/of ontwikkelcombinafie. De Grondbank werkt daarbij nadrukkelijk in opdracht van een partij en met die partij worden daar waar nodig afspraken gemaakl over de (voor)financiering van de aankoop van de gronden, eventueel tijdelijk stallen van de gronden bij de Grondbank, de apparaatskosten voor de aankoop en de plicht tot afname en de beheers- en rentelasten. Daarbij geldt het principe dal de Grondbank budgelneutraal een transactie begeleidt. Beheer en onderhoud gronden De Grondbank beheert de onroerende zaken tot hel momenl waarop ze worden overgedragen voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder of verkocht aan derden. De Grondbank geeft hel beheer zodanig vorm dat de onroerende zaak op hel gewenste momenl beschikbaar koml voor de voorgenomen ontwikkeling of verkoop en realiseert daar waar mogelijk door middel van pacht of huur de maximale financiële beheersopbrengsten. Hel beheer van de onroerende zaken heefl tot op heden in relatie geslaan tol het toekomstig gebruik. Gezien de langere dooriooplijden van de ontwikkelingen dan waar In hel verieden werd uitgegaan en dus het langer in beheer houden van de onroerende zaken, dient het beheer ook gericht le worden op waardebehoud. De uilgangspunlen voor het beheer en onderhoud zijn verder uitgewerkt in de nota beheer. 14

16 De begrenzing van de voorraad verworven gronden, maximale boekwaarde en vreemd vermogen Deze begrenzing van de voorraad verworven gronden, de maximale boekwaarde en de omvang van de maximale omvang van hel aangetrokken vreemd vermogen worden bepaald door de vastgestelde begrotingen van de Grondbank voor 2012 en