Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --"

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verkoop oostelijke gronden Deventer Noordoost - Notagegevens Notanummer Datum Programma: 06 Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder Weth. Rorink Team RE - Bestuursorgaan [ ]B & W [ ]Raad -- [ ]Burgemeester -- College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Routing d.d. programmamanager regiemanager portefeuillehouder par. [ ]adj.secr. -- [X]gem.secr BIS Openbaar Status Definitief Bijlagen persbericht kaart en foto bundels B & W d.d.: Besloten wordt: De verkoop van de gronden in Deventer Noord Oost te starten; de raadsmededeling vast te stellen; 3 de stukken aan te bieden aan de raad; 4 de nota en het besluit openbaar te maken. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) [ ] De nota en het besluit openbaar te maken [X] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht [ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb

2 ADVIESRADEN: Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Toelichting Inleiding In de jaarrekening 0 is vastgelegd dat het gemeentelijke bezit van de agrarische gronden en opstallen in Deventer Noord Oost niet langer nodig is voor het realiseren van stedelijke uitbreiding en kunnen worden verkocht. In de begroting 04 is het tempo aangegeven waarin deze gronden worden afgestoten. In 00 dient deze taakstelling volledig te zijn gerealiseerd. Het gaat om ca. 60 ha. Onderscheid wordt gemaakt tussen de gronden ten oosten en ten westen van het Overijssels Kanaal. In 0 zijn de meeste westelijke gronden (ca 60 ha) verkocht aan een aantal partijen die worden gecoördineerd door de Stichting IJssellandschap. De verkoop maakte een omvangrijke grondruil mogelijk waarmee maatschappelijke doelen waren gediend. Met deze transactie verliep de verkoop conform planning en taakstelling. In september 0 en in september 06 is aan de raad medegedeeld dat de verkoop van de oostelijke gronden (ca 00 ha) via een openbaar verkoopproces zal plaatsvinden op basis van de huidige bestemmingen. Dit is in overeenstemming met het huidige grond- en vastgoedbeleid. Aangegeven is dat alle gronden gelijktijdig worden aangeboden waarbij wordt gestreefd naar een opbrengstoptimalisatie van het totaal. Het is mogelijk te bieden op delen of op het geheel. Het gaat om de uiteindelijke totale opbrengst, waarbij het feit dat op een afzonderlijke kavel misschien meer is geboden daaraan ondergeschikt kan zijn. In het college van 6 september heeft het college het verkoopproces nader besproken en de eerdere besluitvorming bevestigd. Daarbij is nader inhoud gegeven aan het begrip opbrengstoptimalisatie en is aangegeven dat het nodig kan zijn om bij vergelijkbare biedingen toch een keuze te kunnen maken. Overigens blijft het geldende bestemmingsplan leidend. Met dit besluit zijn de onderhandelingen over de woningen in het gebied gestart. Het proces is nu zover gevorderd dat de bundelgewijze verkoop van de gronden zelf kan starten. Bijgevoegd is een kaart waarin de bundels staan aangegeven. De bundels zijn gekozen vanuit drie principes:. De schaal en vorm maakt het ook mogelijk voor lokale maatschappen en particulieren om een bod uit te brengen.. De meeste bundels bevatten een combinatie van zoet (cultuurlandschap) en 'zuur' (houtwallen en bosgrond). 3. Zoveel mogelijk zijn de bestaande kadastrale percelen gehandhaafd. Door de lopende onderhandelingen met de huidige huurders zijn de meeste woningen nog buiten de verkoop gelaten. Dit heeft te maken met het streven ook voor de woningen een opbrengstoptimalisatie te kunnen bereiken. Dat kan niet worden bereikt als de woningen zondermeer worden opgenomen in de bundels. Woningen waarover geen overeenstemming wordt bereikt over de verkoop aan de huidige huurder worden onder gestanddoening van de huidige huurovereenkomst alsnog openbaar te koop aangeboden. Een uitzondering geldt voor de woningen aan de Slinkmansweg. De ligging centraal in het gebied kan belemmerend werken op de agrarische bedrijfsvoering. Ingeschat wordt dat afzonderlijke verkoop de opbrengstoptimalisatie van het totale gebied negatief kan beinvloeden. Deze woningen zijn opgenomen in twee bundels. De verkoop vindt plaats via een (reguliere) verkoop waarbij de gemeente (zoveel als mogelijk) als privaatrechtelijke grondeigenaar optreedt. Vanuit zorgvuldigheid worden de biedingen uitgebracht bij een notaris. Op juni ontvangt de gemeente de biedingen die tot dat moment zijn binnengekomen. Daarna wordt het college geadviseerd over de gunning van de gronden en opstallen. De verkoop kent slechts een beperkt aantal spelregels die in de communicatie zullen worden meegenomen:

3 De gronden worden aangeboden en verkocht met de huidige bestemming. De gemeente behoudt zich het recht voor om niet aan de hoogste bieder te verkopen, en kan bij vergelijkbare biedingen haar eigen afweging te maken. De koper dient in staat en bereid te zijn, zijn bod gestand te doen en medewerking te verlenen aan het passeren van de akte in 07. Beoogd resultaat Het college en raad te informeren over de voortgang van de verkoop van de gronden in Deventer Noord Oost. Kader Nota grondbeleid/ kadernota Vastgoed Jaarrekening 0 Begroting 04 B&W nota Gronden Deventer Noord-Oost; besluit 8 september 0 B&W nota Verkoop oostelijke gronden DNO, besluit 6 september 06 Bestemmingsplan buitengebied Argumenten voor en tegen Voor: De wijze van verkoop maakt het ook mogelijk voor lokale partijen om (flexibel) te bieden op een of meer bundels. De wijze van verkoop maakt de kans groter dat ook de minder courante gronden worden verkocht. Verkoop conform principe opbrengstoptimalisatie is noodzakelijk om de taakstelling begroting te halen. Openbare verkoop is in overeenstemming met de nota grondbeleid en kader nota Vastgoed. Tegen: Het betreft vooral een financiële afweging waarbij het uitgangspunt is dat de nieuwe eigenaar is gehouden aan de spelregels van het bestemmingsplan. Mocht hij plannen hebben die in strijd daarmee zijn dan moet hij na de aankoop daarover met de (publiekrechtelijke) gemeente in gesprek gaan. Een wijziging op het bestemmingsplan wordt niet als ontbindende voorwaarde geaccpeteerd. Het openbaar aanbieden in bundels is meer arbeidsintensief dan een onderhandse verkoop aan een koper. Het vooralsnog buiten verkoop laten van een aantal woningen vermindert de kans dat de woningen later deel uit kunnen maken van een groter geheel waardoor een mogelijke conflict met agrarische of maatschappelijke belangen ontstaat. In de gekozen methode van verkoop worden van de kopers uitsluitend een bod gevraagd en geen plannen. Bij het motiveren van de keuze van de gunning bij vergelijkbare biedingen is het wenselijk overwegingen te betrekken die betrekking hebben om het versterken van de lokale economie en leefbaarheid. Extern draagvlak (partners) In de overleggen met lokale belangengroepen is door hen steeds gevraagd om een verkoopproces waarbij lokale partijen ook een eerlijke kans krijgen bij de verkoop. Deze eerlijke kans wordt geboden door het gebied op te delen in bundels waarbij geboden kan worden op het geheel of op afzonderlijke bundels. Financiële consequenties In Deventer Noord Oost zijn in 0 en 06 gronden en panden verkocht. De oorspronkelijke boekwaarde bedroeg 0,9 miljoen. Daar is inmiddels 3,3 miljoen van verkocht, waarmee per --07 een boekwaarde

4 van 7,6 miljoen resteert. Het proces is er op gericht de verkoop van zoveel mogelijk gronden in 07 te hebben afgerond. Op die wijze kan de taakstelling voor 06 (achterstallig), 07 en mogelijk een deel van 08 worden ingevuld. Alle gronden en panden zijn eind 06 opnieuw gewaardeerd. Daarbij is vastgesteld dat de boekwaarde van het totaal in overeenstemming is met de marktwaarde. Indien alle gronden en panden tegen deze marktwaarden worden verkocht wordt de volledige taakstelling in 08 afgerond. Of de marktwaarden daadwerkelijk haalbaar zijn moet het proces zelf uitwijzen. In Ris is gerekend met een risico van netto Mocht dat optreden dan gaat dat ten laste van de ROZ. Aanpak/uitvoering Onmiddellijk na vaststelling door het college op 8 februari wordt de raadsmededeling verzonden en wordt het persbericht verspreid. Vanaf maart worden alle bundels geplaatst op de site Gelijktijdig start ook de informatieverspreiding via social media. Biedingen kunnen vanaf dat moment worden uitgebracht bij een notaris (en zijn dus ook niet bekend bij de gemeente tot juni). Op juni 06 start de ambtelijke voorbereiding voor de besluitvorming over de gunning. De volgorde waarop de biedingen zijn binnengekomen is niet relevant. Voor de zomervakantie neemt het college een principebesluit over de wijze van verkoop. Onmiddellijk na de zomervakantie wordt de raad geinformeerd over dit voornemen tot verkoop. Na het informeren van de raad neemt het college een definitief besluit over de verkoop. Daarna start de afronding, gericht op het transporteren van de aktes in 07.

5 RAADSMEDEDELING Onderwerp Verkoop oostelijke gronden Deventer Noordoost Mededelingennr Portef.houder Weth. Rorink Team RE BenW-besluit d.d.: 8 februari 07. Inleiding: waarom deze mededeling In september 0 en in september 06 is aan de raad medegedeeld dat de verkoop van de oostelijke gronden in het gebied Deventer Noord Oost (ca 00 ha) via een openbaar verkoopproces zal plaatsvinden op basis van de huidige bestemmingen. Dit is in overeenstemming met het huidige grond- en vastgoedbeleid. In de laatste raadsmededeling is aangegeven dat alle gronden gelijktijdig worden aangeboden, waarbij wordt gestreefd naar een opbrengstoptimalisatie van het totaal. Daarbij is het ook de intentie lokale partijen een kans te geven te bieden op de gronden. Daarom zijn de gronden opgedeeld in bundels. Het is mogelijk te bieden op bundels of op het geheel. Het gaat om de uiteindelijke totale opbrengst, waarbij het feit dat op een afzonderlijke kavel misschien meer is geboden ondergeschikt kan zijn.. Kader Nota grondbeleid/ kadernota Vastgoed Jaarrekening 0 Begroting 04 Bestemmingsplan buitengebied 3. Kern van de boodschap De raad te informeren over de voortgang van de verkoop van de gronden in Deventer Noord Oost. 4. Nadere toelichting In de jaarrekening 0 is vastgelegd dat het gemeentelijke bezit van de agrarische gronden in Deventer Noord Oost niet langer nodig is voor het realiseren van stedelijke uitbreiding. In de begroting 04 is het tempo aangegeven waarin deze gronden worden afgestoten. Het gaat om ca. 60 ha. Aan deze verkoop is een taakstelling gekoppeld. Onderscheid wordt gemaakt tussen de gronden ten oosten en ten westen van het Overijssels Kanaal. In 0 zijn de meeste westelijke gronden (ca 60 ha) verkocht aan een aantal partijen die worden gecoördineerd door de Stichting IJssellandschap. De verkoop maakte een omvangrijke grondruil mogelijk waarmee maatschappelijke doelen waren gediend. Met deze transactie verliep de verkoop conform planning en taakstelling. Het proces is nu zover gevorderd dat de bundelgewijze verkoop van de gronden zelf kan starten. Bijgevoegd is een kaart waarin de bundels staan aangegeven. De bundels zijn gekozen vanuit drie principes:. De schaal en vorm maakt het ook mogelijk voor lokale maatschappen en particulieren om een bod uit te brengen.. De meeste bundels bevatten een combinatie van zoet (cultuurlandschap) en 'zuur' (houtwallen en bosgrond). 3. Zoveel mogelijk zijn de bestaande kadastrale percelen gehandhaafd Vanaf begin maart worden alle bundels geplaatst op de site Vanuit zorgvuldigheid worden de biedingen uitgebracht bij een notaris.

6 De verkoop kent slechts een beperkt aantal spelregels: De gronden worden aangeboden en verkocht met de huidige bestemming. De gemeente behoeft niet aan de hoogste bieder te verkopen, en kan bij vergelijkbare biedingen haar eigen afwegingen te maken. De koper dient in staat en bereid te zijn, zijn bod gestand te doen en medewerking te verlenen aan het passeren van de akte in 07. Op juni 06 start de ambtelijke voorbereiding voor de besluitvorming over de gunning. De volgorde waarop de biedingen zijn binnengekomen tot aan deze datum is niet relevant. Voor de zomervakantie neemt het college een principe besluit over de wijze van verkoop. Onmiddellijk na de zomervakantie wordt de raad geinformeerd over dit voornemen. Na het informeren van de raad neemt het college een definitief besluit over de verkoop. Bijgevoegd is een kaart waarin de bundels staan aangegeven. De meeste woningen zijn nog buiten de verkoop gelaten. Dit heeft te maken met het streven ook voor de woningen een opbrengstoptimalisatie te kunnen bereiken. Woningen waarover geen overeenstemming wordt bereikt over de verkoop aan de huidige huurder worden onder gestanddoening van de huidige huurovereenkomst alsnog openbaar te koop aangeboden. Een uitzondering geldt voor de woningen aan de Slinkmansweg. De ligging centraal in het gebied kan belemmerend werken op de agrarische bedrijfsvoering. Ingeschat wordt dat afzonderlijke verkoop de opbrengstoptimalisatie van het totale gebied negatief kan beinvloeden. Deze woningen zijn opgenomen in twee bundels. In Deventer Noord Oost zijn in 0 en 06 gronden en panden verkocht. De oorspronkelijke boekwaarde bedroeg 0,9 miljoen. Daar is inmiddels 3,3 miljoen van verkocht, waarmee per een boekwaarde van 7,6 miljoen resteert. Het proces is er op gericht de verkoop van zoveel mogelijk gronden in 07 te hebben afgerond. Op die wijze kan de taakstelling voor 06 (achterstallig), 07 en mogelijk een deel van 08 worden ingevuld. Alle gronden en panden zijn eind 06 opnieuw gewaardeerd. Daarbij is vastgesteld dat de boekwaarde van het totaal in overeenstemming is met de marktwaarde. Indien alle gronden en panden tegen deze marktwaarden worden verkocht wordt de volledige taakstelling in 08 afgerond. Of de marktwaarden daadwerkelijk haalbaar zijn moet het proces zelf uitwijzen. Er is weerstandvermogen van aanwezig voor het risico dat dit niet lukt.

7 a 8b D C B A E F G H A B C D E F G H m overzicht A3 project : onderwerp : afmeting : schaal : status : datum : tekeningnummer : get. gec. opdr. blad : Team Ontwikkeling, Realisatie en Gegevensbeheer Overzicht gronden Deventer Noord-Oost Grondverkoop tel. (070) GC Deventer Postbus 000 Team Ontwikkeling, Realisatie en Gegevensbeheer GEO Grote kerkhof HL wijz. omschrijving get. datum gec. opdrachtgever : : feb 07 update kadastrale percelen HL 6 feb 06 ED

8 A A B B 4 3 8a C 6 C 8b D D 7 6 E E 8 3 F F G G wijz. 6 feb 06 HL ED update kadastrale percelen datum get. gec. omschrijving opdrachtgever : schaal : Team Ontwikkeling, Realisatie en Gegevensbeheer project : Overzicht gronden Deventer Noord-Oost afmeting : A3 get. status : opdr. datum : onderwerp : :000 feb 07 tekeningnummer : Grondverkoop 0709 HL gec. blad : overzicht H H Team Ontwikkeling, Realisatie en Gegevensbeheer GEO 00m Grote kerkhof Postbus GC Deventer tel. (070)

9 PERSBERICHT februari 07 Agrarische grond Deventer Noordoost dit najaar in verkoop De gemeente start dit voorjaar met de verkoop van zo n 00 ha agrarische grond, bosschages en een aantal woningen. Deze agrarische grond, het voormalige Linderveld, wordt in bundels op de markt gebracht. Iedereen kan bieden op één of meerdere bundels ook kleinere partijen. De agrarische grond van het voormalig Linderveld is niet meer nodig voor stedelijke uitbreiding. Met de verkoop van deze gronden wordt voldaan aan de wens van de gemeenteraad. De agrarische en bosbestemmingen blijven gehandhaafd. Kleinschalige initiatieven mogelijk De bundeling van de kavels zorgt ervoor dat ook lokale partijen kunnen bieden te op gronden op Linderveld. De verkoop gaat in principe op basis van het hoogste bod, maar de gemeente kan daar van afwijken, bijvoorbeeld in het belang van gewenste lokale ontwikkelingen. Duidelijkheid voor bewoners Wethouder Frits Rorink: Er zijn in het verleden meerdere plannen geweest met Linderveld. Die werden door de bewoners daar niet met enthousiasme ontvangen. Door het bestemmingsplan intact te laten, krijgen ook bewoners helderheid over de toekomst van hun woongebied. Met de openbare verkoop bieden we ook lokale partijen kansen. Deventerverkoopt.nl De verkoop start begin maart. Belangstellenden vinden informatie op de website deventerverkoopt.nl De gunning vindt naar verwachting na de zomer plaats.