: Vestigen voorkeursrecht op 3 percelen in Schieoevers-Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Vestigen voorkeursrecht op 3 percelen in Schieoevers-Zuid"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad ~ Gemeente Delft Van Datum Pfh Steller Tel.nr. Doelstelling Reg.nr. BBV nr. Griffienr. Onderwerp : het college van B&W : 29 mei 2018 : De Prez : S. Wegman : : : Raad : : : : Vestigen voorkeursrecht op 3 percelen in Schieoevers-Zuid Gevraagde beslissing: 1. lngevolge artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de 3 percelen gelegen aan de Schieweg, de Turbineweg en de Voltaweg, kadastraal bekend als gemeente Delft, sectie G, nummers 399, 429 en 472, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uit makende als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en de bijbehorende en daarvan deel uit makende perceellijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte alsmede de naam en vestigingsplaats van de eigenaar, één en ander volgens de registers van het kadaster, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 1 O tot en met 15, 24, en 26 van de Wvg van toepassing zijn, met de aantekening dat deze percelen betrokken zijn geweest in het besluit tot voorlopige aanwijzing van het college van 29 mei 2018; 2. Gezien de vereiste spoed en het beoogde doel, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4: 11 sub a en sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb ), de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen en derhalve artikel 4:8 van de Awb buiten toepassing te laten; 3. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het raadsbesluit (inhoudende een besluit tot voorlopige aanwijzing) voor een ieder ter inzage te!eggen. Deze ter inzage legging bekend te maken in de Staatscourant, in de Stadskrant van Delft, op de website van de gemeente en de betrokken eigenaren bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) aanwijzing; 4. Burgemeester en wethouders te machtigen alle in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten noodzakelijke handelingen te verrichten (of te laten verrichten) zeals ender meer het doen vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepsprocedures en/of overioe rechtsgedingen. Samenvatting De gemeente is bezig met de uitvoering van haar visie omtrent het Schieoevers gebied. Hiertoe is in 2006 de Gebiedsvisie Schieoevers vastgesteld en nadien in 201 O is een geupdate versie daarvan, de Gebiedsvisie Schieoevers 2030 vastgesteld. Het noordelijke deel wordt geleidelijk getransformeerd van een extensief bedrijvengebied, via de ontwikkeling van de creatieve economie, naar een gemengd stedelijk milieu, met ruimte voor werken, wonen en recreëren. De afspraak met de provincie is dat deze transformatie alleen kan plaats vinden als de gemeente voldoende ruimte creëert om de bedrijfsvoering van bedrijven met een hogere milieucategorie een plek te geven.

2 Het zuidelijke deel van Schieoevers dient geleidelijk ruimtelijk te worden geïntensiveerd. Kwalitatief dient er een upgrade plaats te vinden zodat er een duurzaam bedrijventerrein ontstaat voor een breed scala aan bedrijven waaronder ook toeleveranciers voor de kennissector in de stad. ln Zuid wordt de milieu- en fysieke ruimte gecreëerd om de HogeMilieuCategorie (HMC) en watergebonden bedrijvigheid te concentreren. Eventueel wordt in dit gebied ook een nieuwe binnenhaven gerealiseerd. Bijkomend hieraan zijn de plannen van de provincie en de gemeente om de Delftse Schie ter plaatse van Schieovers-Zuid te verbreden naar vaarklasse 3. De gemeente heeft daarbij de wens om samen met de verbreding het fietsnetwerk ter plaatse aan te pakken. E.e.a. moet in samenhang worden gezien met het mogelijk verplaatsen van de loswal alsmede de mogelijke aanleg vaneen nieuwe binnenhaven. De gemeente wenst haar regierol in deze ontwikkeling zeker te stellen. De gemeente wenst ook meer ruimte te creëren voor HMC en maakindustrie, nu en in de toekomst. Met het vestigen van een voorkeursrecht, als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, worden ongewenste speculaties tegengegaan op een drietal percelen in Schieoevers-Zuid. 1. Bevoegdheid De raad is, op grand van het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, bevoegd om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 1 O tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. 2. Wet voorkeursrecht gemeenten Algemeen Het vestigen van een voorkeursrecht is een middel om een eerste recht van koop af te dwingen en een mogelijk instrument om het eigendom te verwerven ten behoeve van de gewenste ontwikkelingen in Schieoevers-Zuid. Het vestigen van het voorkeursrecht levert aan de zijde van de gemeente in principe geen verplichting op tot koop van onroerende zaken, het creëert wel de mogelijkheid. Met het vestigen van een voorkeursrecht kan de gemeente haar (regie) positie zekerstellen. Als een eigenaar de onroerende zaak aanbiedt aan de gemeente en de gemeente neemt een besluit tot aankoop en de zaak koopt, dan kan de onroerende zaak ook weer worden doorverkocht. Ook kan de locatie door de gemeente in exploitatie gehouden worden tot herontwikkeling mogelijk is. Hiervoor kan (mogelijk in concurrentie) een marktpartij worden i ngeschakeld. Het effect van het vestigen van een voorkeursrecht is dat een eigenaar van, of een beperkt gerechtigde tot, een onroerende zaak niet tot vervreemding mag overgaan voordat de betreffende onroerende zaak of het beperkte recht aan de gemeente is aangeboden. Hierop bestaan wel een aantal uitzonderingen. Door de vestiging van het voorkeursrecht verkrijgt de gemeente dus een eerste recht van koop. Het vestigen van een voorkeursrecht brengt met zieh mee dat de gemeente haar regierol inzake de ontwikkeling veilig kan stellen en hiermee ook kan voorkomen dat andere marktpartijen de gronden kopen. De eerste geluiden zijn aanwezig dat marktpartijen interesse hebben. De gemeente kan met de vestiging van een voorkeursrecht derhalve ongewenste speculatie tegen gaan. Gebiedsvisie Schieoevers-Zuid en bestemmingsplan Schieoevers-Zuid De gronden zijn opgenomen in de Gebiedsvisie Schieoevers 2030, welke Gebiedsvisie kan worden gezien als een Structuurvisie. Voor de gronden geldt thans het bestemmingsplan "Schieoevers-Zuid", welk bestemmingsplan is vastgesteld op 27 september Het

3 bestemmingsplan heeft van 16 november 2012 tot en met 27 december 2012 ter inzage gelegen. Hoewel tegen het besluit tot vaststelling beroep is ingediend, is er geen voorlopige voorziening aangevraagd, zodat het bestemmingsplan op 28 december 2012 in werking is getreden. Op grand van artikel 4 lid 1 onder a van de Wvg kan de gemeente gronden aanwijzen indien deze gronden zijn begrepen in een structuurvisie waarbij aanwijzingen zijn gegeven voor de bestemming en waaraan bij de structuurvisie een niet agrarische bestemming is toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming. Een aanwijzing op basis van een structuurvisie geldt voor een periode van 3 jaar na dagtekening van het besluit tot aanwijzing. Uitgaande van een besluit van de gemeenteraad op 5 juli 2018 geldt deze aanwijzing derhalve tot 5 juli Het is thans nog niet geheel duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de grondposities m.b.t. de verbreding van de Schie en realisatie van de loswal en de nieuwe binnenhaven. De mogelijkheid is aanwezig dat deze ontwikkelingen niet passen binnen de vigerende planologische kaders, zodat rekening moet worden gehouden met de herziening van het bestemmingsplan. De gemeente kan dan gronden aanwijzen op basis van artikel 3 van de Wvg, welke aanwijzing vervalt 1 O jaar na inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Indien geen nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld dan kan de gemeenteraad wel besluiten om een voorkeursrecht te vestigen op basis van het huidige bestemmingsplan. Deze aanwijzing zal een maximale duur hebben van 1 O jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het huidige bestemmingsplan, zijnde 28 december 2012, ofwel tot 28 december Procedure Bij besluit van 29 mei 2018 heeft het college besloten om een drietal percelen voorlopig aan te wijzen voor een periode van 3 maanden. Omdat het collegevoorstel/-besluit (inhoudende een besluit tot voorlopige aanwijzing van gronden) van rechtswege vervalt binnen drie maanden na dagtekening (datum collegebesluit d.d. 29 mei 2018) dient de gemeenteraad het collegevoorstel te bestendigen. De gemeenteraad dient derhalve binnen 3 maanden (dus voor 29 augustus 2018) tot aanwijzing van de betrokken gronden overgaan. Geiet op de planning van de gemeenteraad en de zomervakantie, zal de gemeenteraad derhalve in haar vergadering van 5 juli tot verlenging moeten besluiten. ln onderhavige voorstel wordt aan de raad voorgesteld om een drietal percelen, op grand van artikel 4 lid 1 van de Wvg, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 1 O tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Het gaat om een drietal percelen aan de Schieweg, de Turbineweg en de Voltaweg. Een en ander zoals weergegeven op bijgevoegde kaart/tekening. Met deze aanwijzing wordt een voorkeursrecht gevestigd op de betrokken percelen voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de dagtekening van het besluit tenzij voor die datum een (herziening van het) bestemmingsplan wordt vastgesteld. 3. Argumenten Transformatie Schieoevers-Noord en schuifruimte Schieoevers-Zuid De gemeente is bezig met de transformatie van Schieoevers-Noord van een extensief bedrijvengebied naar een gemengd stedelijk gebied. Hierin moet ruimte zijn voor werken, wonen en recreëren voor onder andere pioniers en kenniswerkers. Deze transformatie brengt met zieh mee dat de behoefte kan ontstaan om zware, veel geluid producerende bedrijvigheid uit Noord te verplaatsen. Met de provincie is bovendien de afspraak gemaakt dat deze transformatie alleen mag plaats vinden als de gemeente elders voldoende ruimte creëert om de bedrijfsvoeringen van bedrijven met een hagere milieucategorie een plek te geven. Vanuit de bedrijfsvoering van de bedrijven is het wenselijk ook meer schuifruimte te creëren en autonome groei te kunnen accommoderen.

4 ln Schieoevers-Zuid is geïnventariseerd wat de feitelijke situatie is ten aanzien van het gebruik en de schuifruimte in relatie tot de transformatie van Noord. De doelstelling van Zuid is, is om dit gebied ruimtelijk te intensiveren en kwalitatief te upgraden als een duurzaam bedrijventerrein voor een breed scala aan bedrijven waaronder oak toeleveranciers voor de kennissector in de stad. Het doel is om in Zuid meer bedrijven te vestigen in de hoogste milieucategorie. ln Zuid wordt de milieu- en fysieke ruimte gecreëerd om de HogeMilieuCategorie (HMC) en watergebonden bedrijvigheid te concentreren. Hierbij wordt oak gedacht aan de realisatie van een nieuwe binnenhaven. Verbreding Schie en nieuwe loswal Naast bovenstaande transformatie en de behoefte aan verplaatsingen heeft de provincie het plan om de Delftse Schie te verbreden naar vaarklasse 3. De vaarweg Delftse Schie is ter plaatse van Schieoevers-Zuid slechts 20 tot 25 meter breed. Deze breedte maakt het lastig voor de scheepvaart om daar snel en veilig door heen te varen. De vaarweg zal daarom moeten worden verbreed. ln combinatie hiermee moet oak het ter plaatse aanwezig fietspad worden verlegd. De gemeente grijpt deze verlegging aan om in te zetten op meer fietsgebruik door het bieden van een kwalitatief en fijnmazig fietsnetwerk. De verbreding van de Delftse Schie is tevens aanleiding om te bekijken of dit gecombineerd kan worden met de aanleg van een nieuwe kade voor zandoverslag ten zuiden van de Faradayweg. Indien dat het geval is dan zal dit tot gevolg kunnen hebben dat de Delftse Schie nag meer verbreed moet worden en dat het ruimtebeslag aan de zijde van Schieoevers-Zuid grater zal moeten worden. Tot slot worden de mogelijkheden bekeken om een nieuwe binnenhaven in Schieoevers-Zuid te realiseren om zodoende watergebonden bedrijven te concentreren in Schieoevers-Zuid. Aanwijzing gronden ln het voorgaande is al aangegeven dat er een inventarisatie heeft plaatsgevonden naar de aanwezige bedrijven in Schieoevers-Zuid. Hierbij is gekeken naar het eigendom, de grootte van de percelen, het huidige gebruik en de milieucategorie. ln dat kader zijn een aantal locaties interessant als schuifruimte omdat op de locaties onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de planologische mogelijkheden met betrekking tot grondgebruik (niet intensief genoeg) en milieucategorieën (niet hoog genoeg). De gemeente wil bij deze locaties inzetten op een intensiever en meer optimaal gebruik van de gronden. Vestigen Wvg bij afwijkend planologisch gebruik ln het kader van de Wvg kan de gemeente gronden aanwijzen waaraan een niet agrarische bestemming is toegedacht en het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming. Uit de parlementaire behandeling van de Wvg blijkt dat de voorkeursregeling niet zo beperkt behoeft te worden uitgelegd dat deze alleen kan worden toegepast wanneer de nieuwe bestemming op wezenlijk andere gebruiksvormen ziet. Oak wanneer de nieuwe bestemming voorziet in een vergelijkbaar maat intensiever gebruik dan het bestaande, zal van een afwijkend gebruik kunnen worden gesproken. Dit is oak bevestigd in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zie onder meer AbRvS 18 december 2013, /1/A3) Aan te wijzen percelen Als bijlage bij dit besluit is een perceellijst opgenomen waarin de aan te wijzen gronden zijn opgenomen. Het gaat om de percelen: Gemeente Delft, Sectie G, nummer 399, plaatselijk bekend als Schieweg 49, 2627 AT te Delft, eigendom van Energy Marker AD;

5 Gemeente Delft, Sectie G, nummer 429, plaatselijk bekend als Voltaweg 7, 2627 BD te Delft, eigendom van Rojo Beheer B. V.; Gemeente Delft, Sectie G, nummer 472, plaatselijk bekend als Turbineweg 14, 2627 BP te Delft, eigendom van de heer S.F.M. Duijndam. Beoogde bestemming De huidige bestemming van de percelen is "Bedrijventerrein". De beoogde bestemming is eveneens "Bedrijventerrein", maar zoals in het voorgaande al is gesteld met een intensiever gebruik op het gebied van grondgebruik en milieugebruik. 4. Wat willen we bereiken? (beoogd effect) Het aanwijzen van gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeente te verzekering van de regierol van de gemeente en het voorkomen van speculatie. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) Hiertoe dient de gemeenteraad door middel van dit raadsvoorstel te besluiten 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Niet van toepassing. 7. Communicatie Nadat het besluit op 5 juli 2018 is genomen wordt het besluit op 6 juli 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt het besluit de (werk)dag erna, zijnde 9 juli 2018, in werking. De aanwijzing wordt ook gepubliceerd in een of meer lokale kranten en op de website van de gemeente. ledere eigenaar en beperkt gerechtigde krijgt een aangetekende brief met bijlage over de werking van de aanwijzing alsmede een afschrift van het besluit. De aanwijzing en ( concept-)raadsstukken liggen ter inzage. bezwaar maken tegen de aanwijzing. Belanghebbenden kunnen Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester Mr. J. Krul, secretaris Bijlagen: 1. De perceellijst; 2. De tekening waarop de aangewezen percelen zijn opgenomen; 3. De concept Publicatie voor de Staatscourant; 4. Het collegebesluit van 29 mei 2018.

6 Raadsbesluit Datum Reg.nr. BBV nr. Griffienr. Onderwerp : 5 juli 2018 : : : : Vestigen voorkeursrecht op 3 percelen in Schieoevers-Zuid De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 29 mei 2018; BESLUIT: 1. lngevolge artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de 3 percelen gelegen aan de Schieweg, de Turbineweg en de Voltaweg, kadastraal bekend als gemeente Delft, sectie G, nummers 399, 429 en 472, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uit makende als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en de bijbehorende en daarvan deel uit makende perceellijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte alsmede de naam en vestigingsplaats van de eigenaar, één en ander volgens de registers van het kadaster, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 1 O tot en met 15, 24, en 26 van de Wvg van toepassing zijn, met de aantekening dat deze percelen niet eerder bij een besi u it tot (voorlopige) aanwijzing betrokken zijn geweest; 2. Gezien de vereiste spoed en het beoogde doel, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4: 11 sub a en sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb ), de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen en derhalve artikel 4:8 van de Awb buiten toepassing te laten; 3. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het raadsbesluit (inhoudende een besluit tot voorlopige aanwijzing) voor een ieder ter inzage te leggen. Deze ter inzage legging bekend te maken in de Staatscourant, in de Stadskrant van Delft, op de website van de gemeente en de betrokken eigenaren bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) aanwijzing; 4. Burgemeester en wethouders te machtigen alle in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten noodzakelijke handelingen te verrichten (of te laten verrichten) zoals onder meer het doen vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepsprocedures en/of overige rechtsgedingen. an Bijsterveldt-Vliegenthart ---, burgemeester.,grittier.