Punten ter bespreking (II) 4. Handelsbetrekkingen EU-VS 8194/19 WTO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Punten ter bespreking (II) 4. Handelsbetrekkingen EU-VS 8194/19 WTO"

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 9 april 2019 (OR. en) 8317/1/19 REV 1 OJ CRP2 14 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 11 april 2019 (15.00) 1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Buitenlandse Zaken Punten ter bespreking (II) 2. Zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken), 8 april 2019: follow-up 3. Top EU-Japan (Brussel, datum ntb) Stand van zaken 46 Nieuw punt Top EU-China, Brussel, 9 april 2019 Debriefing 4. Handelsbetrekkingen EU-VS 8194/19 WTO a) Besluit van de Raad inzake het openen van onderhandelingen betreffende de afschaffing van douanerechten op industriegoederen en aanverwante onderhandelingsrichtsnoeren b) Besluit van de Raad inzake het openen van onderhandelingen betreffende conformiteitsbeoordeling en aanverwante onderhandelingsrichtsnoeren Voorbereiding van de vaststelling 6052/19 + ADD /19 + ADD /1/19 REV 1 1

2 Algemene Zaken 5. Zitting van de Raad (Algemene Zaken), 9 april 2019: follow-up Diversen 8317/1/19 REV 1 2

3 BIJLAGE Punten zonder bespreking (I) Juridische Zaken 6. Zaak T-160/19 (LTTE tegen Raad) Informatieve nota voor het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel) 8157/19 JUR Institutionele Zaken Benoemingen 7. Elf leden (BE, EL, FR, MT) en tweeëntwintig plaatsvervangende leden (BE, EL, FR, MT) in het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats 7391/1/19 REV 1 + REV 1 COR /19 SOC Brieven 8. Antwoord aan het Europees Parlement betreffende het ontbreken van een standpunt van de Raad over het voorstel voor een herschikking van de verordening tweeërlei gebruik Goedkeuring van een brief 8234/19 COMER Transparantie 9. Toegang van het publiek tot documenten Confirmatief verzoek nr. 07/c/01/ Toegang van het publiek tot documenten Confirmatief verzoek nr. 08/c/01/ /19 INF API 7394/19 INF API Economische en Financiële Zaken 11. Gezamenlijke verklaring over de data voor de begrotingsprocedure en regels voor de werking van het bemiddelingscomité in 2019 Goedkeuring 12. Gezamenlijke verklaring over ACER, EIOPA, Enisa, ELA, ESMA, eu-lisa, Europol, Cepol, Frontex en EFSA Goedkeuring 8153/19 FIN 8154/19 FIN 8317/1/19 REV 1 3

4 45. Nieuw punt Besluit van de Raad tot wijziging van het Protocol betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank 6895/ /19 Algemene Zaken 13. Besluit van de Raad tot toewijzing van bepaalde bevoegdheden betreffende personeel aan het PMO 14. Besluit van de Raad betreffende de octroi-de-merbelasting in de Franse ultraperifere gebieden 8027/ /19 STAT 8028/ /19 REGIO 15. Resoluties en besluiten van het EP (april I 2019) 8305/19 PE-RE Justitie en Binnenlandse Zaken 16. Strategie voor de toekomstige douanesamenwerking bij rechtshandhaving Goedkeuring 17. Aanbeveling Schengenevaluatie - terugkeerbeleid Letland Aanneming 18. Aanbeveling Schengenevaluatie - visumbeleid Finland Aanneming 19. Aanbeveling Schengenevaluatie - buitengrens Finland Aanneming 20. Richtlijn inzake digitale inhoud (DCD) van de wetgevingshandeling 21. Richtlijn betreffende overeenkomsten voor de verkoop van goederen (DSG) van de wetgevingshandeling 7806/19 ENFOCUSTOM 8216/ /19 SCH-EVAL 8218/ /19 SCH-EVAL 8220/ /19 SCH-EVAL 8084/19 PE-CONS 26/19 JUSTCIV 8087/19 PE-CONS 27/19 JUSTCIV 8317/1/19 REV 1 4

5 Buitenlandse Zaken 22. Besluit van de Raad inzake geannuleerde middelen van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds ter aanvulling van de Afrikaanse Vredesfaciliteit 23. Verklaring over het Verdrag over het Energiehandvest, waarin kennis wordt gegeven van de vaststelling van de verordening financiële verantwoordelijkheid (nr. 912/2014) Goedkeuring 24. Besluit van de Raad inzake steun van de Unie aan activiteiten in aanloop naar de Toetsingsconferentie 2020 van de partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) 25. Beperkende maatregelen Syrië - voorafgaande kennisgevingen 8078/ /19 ACP 7830/19 FDI 8343/ /19 CORLX 8358/19 CORLX Gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen Economische en Financiële Zaken 26. Gedelegeerde Verordening (EU).../... van de Commissie van 13 maart 2019 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 71 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 7512/19 + ADD /19 FIN Buitenlandse Zaken 27. Gedelegeerde Verordening (EU) /... van de Commissie van tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1076 van het Europees Parlement en de Raad teneinde de Onafhankelijke Staat Samoa op te nemen in bijlage I 7488/ /19 WTO 8317/1/19 REV 1 5

6 Vervoer 28. Gedelegeerde Verordening (EU).../... van de Commissie van inzake onbemande luchtvaartuigsystemen en uit derde landen afkomstige exploitanten van onbemande luchtvaartuigsystemen 29. Gedelegeerde Verordening (EU) /... van de Commissie van tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 met betrekking tot de opname van risicogebaseerde nalevingscontrole in bijlage I en de tenuitvoerlegging van eisen voor milieubescherming 8167/ /19 + ADD 1 AVIATION 8168/ /19 + ADD 1 AVIATION Milieu 30. Gedelegeerde Verordening (EU) /.. van de Commissie van tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend in een meerfasenprocedure 31. Gedelegeerde Verordening (EU).../... van de Commissie van tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register 32. Gedelegeerde Verordening (EU) /... van de Commissie van tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van de tweede verbintenisperiode in het kader van het Protocol van Kyoto 33. Gedelegeerde Verordening (EU).../... van de Commissie van tot wijziging van Gedelegeerde Verordening [C(2019) 1841 van 12 maart 2019] van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register overeenkomstig Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad 8105/ /19 + ADD / /19 + ADD / / / /19 + ADD /1/19 REV 1 6

7 34. Gedelegeerde Verordening (EU).../... van de Commissie van houdende aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de werking van het innovatiefonds 35. Gedelegeerde Verordening (EU).../... van de Commissie van tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie aangenomen maatregelen voor de monitoring, rapportage en verificatie van luchtvaartemissies ter uitvoering van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel Gedelegeerde handeling - Besluit om verlenging van de termijn aan te vragen 8117/ /19 + COR 1 + ADD / /19 + COR 1 Interne Markt en Industrie 36. Gedelegeerde Verordening (EU) /... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 540/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen en vervangende geluidsdempingssystemen Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling 8243/ /19 + ADD 1 MI EU-standpunten voor internationale onderhandelingen 37. Besluit van de Raad inzake het EU-standpunt op de 9e CoP bij het Verdrag van Rotterdam over wijzigingen van bijlage III 38. Besluit van de Raad inzake het EU-standpunt op de 14e CoP bij het Verdrag van Bazel met betrekking tot wijzigingen van de bijlagen II, VIII en IX bij dat verdrag 39. Besluit van de Raad inzake het EU-standpunt op de 9e CoP bij het Verdrag van Stockholm over wijzigingen van bijlagen A en B 7949/ /19 ENV 7950/ /19 ENV 7951/ /19 ENV Landbouw 40. Conclusies over de tussentijdse evaluatie van de EU-bosstrategie Aanneming 7709/19 FORETS Energie 41. Herziening van de gasrichtlijn van de wetgevingshandeling 8089/19 PE-CONS 58/19 ENER 8317/1/19 REV 1 7

8 Milieu 42. Verordening betreffende CO2-normen voor auto's en bestelwagens (herschikking) van de wetgevingshandeling 8091/19 + ADD 1 PE-CONS 6/19 Interne Markt en Industrie 43. Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt van de wetgevingshandeling 44. Richtlijn SatCab van de wetgevingshandeling 7986/19 + ADD 1 PE-CONS 51/19 PI 8088/19 + ADD 1 PE-CONS 7/19 PI Eerste lezing Bijzondere wetgevingsprocedure Procedurebesluit van het Coreper (artikel 19, leden 3 en 7, van het reglement van orde van de Raad) Op basis van een Commissievoorstel 8317/1/19 REV 1 8