Agenda Raadscommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Raadscommissie"

Transcriptie

1 - (Junius Agenda Raadscommissie t. po Vergadering: Raadscommissie Raackicominissie: Zorg Welzijn en Onderwijs Op:nbaar 1 Besiotcii Openbaar Voorzitter: Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie. Datum: Nummer: Agenda Status Definitief Tijd: 20:00 Lokatie: Raadzaal igenda Nr. nderwerp 01 Opening en mededelingen. 02 Spreekrecht voor toehoorders. 03 Vaststellen agenda. 04 Mededelingen van/rondvraag vooc porlefeuiflehouders (inclusief terugkoppeiing uit gemeenschappelijke regelingen). 05 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 juni Actiepuntenhijst 07 Ingekomen stukken en mededelingen commissie. 08 Lijst van ingekomen stukken raad Kennisnemen van de eindrapportage Rekenlçamertunctie onderzoek Quick scan Armoedebeleid. M.C. - ) Adviserend - Raadsagendapunt Memo Ontwikketinq Sociaal Domein zomer Sluiting. De voorzitter, namens deze, de commissiegriffier

2 gemeenschappelijke regelingen). portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit Datum: Lokatie: Openbaar! Besloten Raadscommissie: Type Vergadering: Mededelingen vun/rondvraog voor wtlinudr Van der Velde Nr. Ondeerp Actie door Raadzaal Raadscommissie Openbaar Zorg Welzijn en Onderwijs HLLCEVOET$CU1S O:fl1C(,fltr en de doorstroom- tafeorganisatie. wethouders op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee doorstroomtafel, zegt wethouder Van der Velde toe dit mee te zullen nemen naar het overleg met de of het mogelijk is dat ook anderen deelnemen aan de doorstroomtafel hetgeen geen realistisch beeld geeft dat het Albeda College als enige plaatsneemt aan de over de mboers die bijvoorbeeld naar Nissewaard en Rotterdam uitwijken, en daarbij de vraag heeft gesteld Op de opmerking van mevrouw Schnocks-Kriek (GL) Leerplicht 2017/ : Kennisnemen van het Jaarverslag de koepels. Hij zal hierop schriftelijk terug komen. op de hoogte te zijn, maar zal dit bespreken met hij wethouder de vraag of hiervan op de hoogte is en/of dit klopt en wat hiervan de gevolgen zijn voor Wethouder Van der Velde geeft aan hiervan niet uitzondering voor vluchtelingen. Zij stelt de praktijken in Hellevoetsluis vol zitten, met vernomen te hebben dat bijna alle huisartsen de inwoners van Hellevoetsluis. Mevrouw Schnocks-Kriek (GL) geeft aan Actie punten lijst wethouder Van der Velde

3 - de - de Stukken ter kennisname H t. CL E VOETSLUIS Nummer: /05 Afdeling: Griffie Aan: Onderwerp: Lijst van.ngekomen stukken Raad der Gemeente Hetevoetsluis Hellevoetsluis, Wij stellen u voor deze lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Wij stellen u voor: - de stukken vermeld bij de punten 2, 3, 4 5,6. 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35 en 36 voor kennisgeving aan te nemen, stukken vermeld bij de punten 7, 10, 12 17, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 40 en 41 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden: stukken vermeld bij de punten 1, 19, 34 en 38 om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden. Diverse ingekomen stukken; 1. VNG Ledenbriefd.d. 25juni 2019 betreffende aangepaste modelverordening kwaliteit VTH omgevingsrecht. VNG Ledenbnef betreffende aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Orngevsngst ëcitt.pdf 2. Brief d.d. 27 juni 2019 van de VRR betreffende reactie DB zienswijzen begroting 2020 en begrotingswijziging )-. Brief d.d. 27juni 2019 van de VRR betreffende reactie DB zienswijzen begroting 202o en begrotinswijziging 2019,.pdf 3 Beantwoording artikel 37 vragen RvD inzake rust tijdens begrafenis. Beantwoording artikel 37 vragen over rust tijdens begrafenis.pdf 4. Beantwoording artikel 37 vragen RvD inzake afvalscheiding. Beantwoording artikel 37 vragen IBH inzake afvalscheîding.pdf 5 Beantwoording artikel 37 vragen RvD inzake groenbeheer. Beantwoording art, 37 vragen GroenLinks inzake Groenbeheer,PDF 6. Brief d.d. 4 juli 2019 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inzake besluit Algemeen Bestuur uitbreiding van het VRR belang in de coöperabe AZRR. Punt 6; Brief aan colleges inzake besluit AB transitie AZRR_Redacted.pdf 7. VNG Ledenbrefd.d. 4juli 2019 betreffende ledenraadpieging Cao Gemeenten VNG Ledenbrief betreffende ledenraadpieging Cao Gemeenten pdf 8. Vooijaarsnota 2019 en vastgestelde begroting 2020 SVHW. Voorjaarsnota 2019 en vastgestelde begroting 2020 SVHW.pdf 9. Vastgestelde begroting 2020 StreekarchiefVoorne-Putten. 1- )-.

4 Brief college beantwoording brief METROCOV inzake toegankelijkheid OV.pdf )-. inwonerd.d. 7juli 2019 betreffende biodiversiteit.pdf 10. van inwoner dci. 7juli 2019 betreffende biodiversileit in ons land.,/. 11. Brief d.d van het college 11juli beantwoording brief METROCQV inzake toegankelijkheid CV inclusief brief METROCOV d.d. 29 mei VNG Ledenbrief dci. 9juli2019 betrefftnde ledenraadpleqing Onderhandelaarsakkoord Cao 8W Vastgestelde begroting 2020 Streekarchief Voorne-PuttenRedacted.pdf /- beantwoording vragen ex artikel 37 RvO betreffende verhuizing Modelbouwvereniging.pdf VNG ledenbrief betreffende nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersonee brandweerpersoneel. Motie Als we verder de trap af moeten, komen we onder water d.d. 27 juni 2019 van de gemeenteraad van Heemstede. Heemstede. VNG Ledenbrief betreffende Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019.pdf 13. Motie Als we de trap af komen verder moeten, we onderwater d.d. 27juni 2019 van de gemeenteraad van 14. VNG Ledenbrief dci. 26juni 2019 betreffende nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor ) 15. VNG Ledenbriefd.d. 9juli 2019 betreffende uitkomst ledenraadpieging meerjarenbeleidsplan CvA. VNG 19 ledenbriet 051 betreffende uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA.pdf 16. Beantwoording artikel 37 RvO verhuizing vragen inzake Modelbouwvereniging. 17. VNG ledenbrief d.d. 12 juli 2019 Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. VNG ledenbriet pdt 18. Brief van mevrouw M. en mevrouw M.A. - Lampers Lampers betreffende zaaknummer 2011/03019 uw brief d.d. 14 juni Brief d.d. 21juli2019 betreffende Jaarstukken en begroting Recreatieschap Voorne - Putten. 20. VNG Iedenbriefd.d. 15juli 2019 betreffende stikstofproblematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten. 21. VNG ledenbrief d.d. 16juli 2019 Wet verplichte geestelijke gezondheidsproblemen. 22. VNG ledenbnef d.d. 17 juli 2019 betreffende doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel mo bw en bg. 23. Brief d.d van 17juli de gemeente Culemborg aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties inzake noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage. VNG ledenbrief 057.PDF ).- 1- VNG ledenbrief pdf VNG ledenbriet pdf Jaarstukken en begroting recreatieschap Voorne Putten.PDF Brief betreffende zaaknummr _Redacted.pdt j-. iii.

5 24. VNG ledenbrief d.d. 19 juli 2019 inzake indexeting wijziging subsidies bekostiging welzijn en cultuur Brief van burger d.d. 20 mli 2019 inzake 5G straling 26. VNG ledenbrief d.d. 17 uii 2019 inzake klimaatakkoord, Brief van burger dd. 20 juli inzake 5G straling.pdf f VNG Ledenbrief inzake Indexering wijziging subsidies bekostiging welzijn en cultuur pdf Brief d.d. 17juli 2019 van de gemeente Culemborg aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties inzak 27. VNG ledenbrief d.d. 23 iuli 2019 inzake geactualiseerd VNG model inkoop en aanbestedingsbeleid. 28. VNG Ledenbrief d.d. 29 juli inzake GT print. 29. Brief van Stichting StralingsArm Nederland d.d. S augustus 2019 inzake informatieverzoek ovet uitte! 5G netwerk. 30. VNG ledenbriefd.d. 25juli2019 inzake correctie op brief actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR UWO. ) 31. Brief gemeente Bergen d.d. 29 juli inzake motie gemeenteraad van Bergen betreffende financiële impact invoering 32. FNV bericht d.d. 29 luli 2019 inzake CAO voor werknemers met een arbeidsbeperking. 33. Motie gemeenteraad Renkum inzake begrotingsevenwicht. 34. VNG ledenbrfefd.d. 5 augustus 2019 inzake wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen. 35. Beantwoording artikel 37 vragen RvO inzake plannen Europarcs Duinweg 24. VNG ledenbrief U.d. 5 augustus 2019 inzake Wijzigingen madelverordeningen gemeentelijke belastingen.pdf Motie gemeenteraad Renkum begroti ngsevenwicht. pdf FNV beticht inzake CAO werknemers arbeidsbeperking.pdf Brief gemeente Bergen d.d. 29 juli 2019 inzake motie gemeenteraad van Bergen betreffende financiële impact invoering Omgc Omgevingswet. VNG Ledenbrief inzake Correctie op brief actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR UWO.pdf Brief Stichting StralingsArmNecierland!hformatievorzoek over vitro! 5G flotwerk.pdf VNG ledenbrief inzake GT print. put VNG ledenbrief inzake Geactualiseerd VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid.pdf VNG ledenbrief inzake klimaatakkoord.pdf IEI

6 Beantwoording artikel 37 vragen 3H inzake plannen Europarcs Duinweg 24.PDF 36. Beantwoording artikel 37 vragen RvO inzake camping De Stolk, 1 Beantwoording artikel 37 GL inzake Camping De Stolk.pdf 37. Brief FNV dcl. 14 augustus 2019 inzake handhavingsverzoek AP toepassing vingerscanners bij Voorne Putten Werkt. Brief FNV dcl. 1. augustus 2019 inzake handhavingsverzoek AP toepassing vingerscanners bij Voorne Putten Werkt.pdf 38. VNG ledenbnef dcl. 14 augustus 2019 inzake wijziging model APV zomer VNG Iedenbrief d.d. 14 augustus 2019 inzake wijziging model APV zomer pdf 39. Brief NVH De Brongaard d.d. 16augustus 2019 inzake snel tietspad Zomernota. Uh )- Brief van NVH De Brongaard dcl. 16 augustus 2019 inzake snelfietspad Zornernota.pdf 40. VNG ledenbrief dcl. 20augustus 2019 betreffende archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid. )., VNG ledenbrief d,d. 20 augustus 2019 betreffende archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbmwheid.pdf 4f. VNG edenoriefd.d. 22augustus 2019 bef effende wjz:ing eigen bijdrage PCB 9W en maatregelen vrn stapelfacturen eigen bijdrage. VNG edenbrief beteifende wijziging eigen bijdrage PGB 3W en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdrage.pdf De goffier, de voorzcr,

7 Hellevoetsluis De raad der gemeente Aan: De hoofdconclusie is als volgt verwoord: Conclusies: die in het rapport worden onderbouwd. In het onderzoeksrapport komt de reken kamerfunctionaris tot een aantal conclusies en aanbevelingen, Conclusies. en aanbevelingen van het onderzoek reactie. De -eactie van het college is opgenomen in het rapport. organ sate voorgelegd voor ambtelik wederhoor en voorgelegd aan het co!ege voor een bestuurlijke De bevindingen van het onderzoek Zifl verwerkt in de Nota van Bevindingen. Deze!\ota is aan de scuihulpverlening? benoemd? geformuleerd. tegen de ambities / doelstellingen van de gemeente op het gebied van minima en 5. Welke aandachtspunten volgen uit de resultaten en geïdentificeerde succes- en knelfactoren, afgezet 2. Welke initiatieven neemt en welke maatregelen (inclusief afspraken met derden) treft de gemeente 4. Welke succes- en knelfactoren in de uitvoerrg kunnen nu, op basis van de huidige uioerng, worden schutdhulpverlening? schuldhu!pverlening? 3. Welke resultaten behaalt de gemeente Hellevoetsluis op het gebied van minima en om uitvoering te geven aan het nlinima- en schuldhutpverieningsbeleid? 1. Welke ambities! doelstengen heeft de gemeente Heltevoetsluis op het gebied van minima en Ter beantwoording van de hoofdvraag heeft de rekenlcamerfunctionaris een aantal dee!vtagen minima- en schuldhulpverleningsbeleid, uitgewerkt en vormgegeven in het beleidsplan Draagkracht voor Voor de Quick scan Armoedebeleid formuleerde de rekenkamerfunctionaris de volgende hoofdvraag: Eigen Kracht ? Opzet van het onderzoek Waar staat de gemeente Heevoetsluis in het reaiiseren van haar ambities en doelstellingen voor het breed draagvlak onder de raadsleden te bewerkstelligen. Eén van de onderzoeksonderwerpen die tijdens onderzoeksopzet van deze quick scan is op 17 januari 2019 naar de gemeenteraad toegestuurd. Met dit onderzoek wil de rekenkamerfunctie vooruitkijken richting 2020 en de raad inzicht bieden in de mate bevoegdheid in het opstellen van een onderzoeksprogramma, maar beoogt met een raadsworkshop een waarin op basis van het huidige armoedebeleid verwacht mag worden dat gestelde doelen gerealiseerd een raadsworkshop georganiseerd. De rekenkamerfunctie is onafhankelijk en heeft een eigen deze raadsworkshop is besproken is een quick scan met betrekking tot het armoedebeleid. De De rekenkamerfunctie Hellevoetsluis heeft voor het onderzoeksprogramma 2019 op 27 november 2018 zullen worden. Hellevoetsluis, 21 augustus 2019 Armoedebeleid. Onderwerp Kennisnernen van de eindrapportage Rekenkamerfunctie onderzoek Quick scan Griffie Nummer: /08

8 In de kern constateert de rekenkamerfunctie 1 lellevoetsluis dat de gemeente met het beleidsplan Draagkracht voor Eigen Kracht een uitgewerkte basis neerlegt voor minima- en schuldhulpverlening. Uit de gesprekken met zowel de gemeente als extern betrokkenen komt naar voren dat er positieve energie zit op dit beleidsthema, de uitvoering en samenwerking. Interne maatregelen (bijvoorbeeld het instellen van de implernentatiemedewerkers WIZ) dragen bij aan de uitvoerbaarheid van liet beleid en met name in de samenwerking met partners ontstaan mogelijkheden voor vroegsignalering en het bieden van integrale en langdurige hulp. Met andere woorden: juist in de samenwerking is de gemeente in staat handen en voeten te geven aan het beleid. De samenwerking vraagt blijvende aandacht, bijvoorbeeld in de doorontwikkeling van het gebiedstearn. Ook het meten van resultaten en het afleggen van verantwoording vraagt om gesprek tussen raad en college en partners. De aanbevelingen zijn als volgt verwoord: 1. Besteed aandacht aan een evaluatie van het beleid en zet de resultaten om in nieuw beleid vanaf 2020, 2. Er is aandacht nodig voor een blijvende doorontwikkeling van de gebiedsteams, 3. Ga in gesprek met samenwerkingspartnrs over realistische en haalbare prestatie-ndicatoren, afgestemd op de doelgroep. 4 Betrek externe expertise in beleidsvorming met expliciete aandacht voor verborgen armoede. U wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de inhoud, conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de rekenkamerfunctie Quick scan Armoedebeleid en deze over te nemen. 2. Het college te verzoeken om de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de gedane aanbevelingen. De eventuele op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage. De griffier, de voorzitter,

9 Nummer: /08 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 21 augustus 2019, nummer /08; besluit: 1. kennis te nemen van de inioud, conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de rekenkamerfunctie Quick scan Armoedebeleid en deze over te nemen; 2. en het college te verzoeken om de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de gedane aanbevelingen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, MM. de Lange. M.C. ]unius.