12 februari 2014 Beleidsplan jeugd VGC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 februari 2014 Beleidsplan jeugd VGC"

Transcriptie

1 12 februari 2014 Beleidsplan jeugd VGC

2 Overzicht 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Jeugdcommissie 4. Praktijk 4.1. Algemene doelstelling 4.2. Samenwerking met de pro 4.3. Driehoek scholen jeugdcommissie - pro 5. Wedstrijden 5.1. Jeugdwedstrijden VGC 5.2. Externe wedstrijden 6. Begeleiding m.b.t. wedstrijden 6.1. Jeugdcompetitie 6.2. Begeleiding van de jeugdleden 7. Verantwoording aan het bestuur VGC 8. Slotbepaling

3 1. Inleiding Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van de Valkenswaardse Golf Club. Dit beleidsplan beschrijft de wijze waarop de jeugdcommissie zal omgaan met de belangen van de jeugdleden binnen de golfclub. Het beleidsplan wordt opgesteld door de jeugdcommissie, getoetst aan het club beleidsplan en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de VGC. Pas na inhoudelijke goedkeuring van het bestuur van de VGC is het jeugdbeleidsplan van kracht. Iedere wijziging op de door het bestuur goedgekeurde versie van het jeugdbeleidsplan dient wederom ter goedkeuring aan het bestuur van de VGC te worden voorgelegd. 2. Doelstellingen De jeugdcommissie beoogt stimulering van het beoefenen van de golfsport onder jeugd zodanig dat een stabiel bestand van actieve jeugdleden ontstaat. De jeugdcommissie streeft naar een actief ledenbestand van jeugdleden. Zij denkt hiermee de senioren afdeling te ondersteunen ten gunste van de groei van de vereniging. Dat betekent dat er ook ieder jaar nieuwe jeugdleden dienen te worden aangemeld om het aantal jeugdleden op peil te houden. Om een en ander te bereiken onderscheidt de jeugdcommissie een drietal onderwerpen waarmee zij dit nastreeft: Direct op werving gerichte activiteiten. Opleiding en begeleiding van jeugdleden. Organiseren van een op de leden afgestemd (wedstrijd-)programma. Een en ander wordt jaarlijks vastgelegd in het Jeugd jaarprogramma. 3. Jeugdcommissie Binnen de VGC is een jeugdcommissie aangesteld. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan. De jeugdcommissie bestaat minimaal uit 4 leden. Uit hun midden wordt een voorzitter gekozen. De gemaakte keuze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de VGC. Na goedkeuring door het bestuur van de VGC wordt de voorzitter benoemd. In de maand juni van ieder kalenderjaar stelt de jeugdcommissie een jaarplan op voor het eerstvolgende kalenderjaar. In dit jaarplan worden de doelstellingen vastgelegd, die de jeugdcommissie wenst te behalen. Het jaarplan wordt jaarlijks in de maand juni ter goedkeuring aan het bestuur van de VGC voorgelegd. In de maand januari van ieder kalenderjaar rapporteert de jeugdcommissie, middels een jaarverslag, over de behaalde resultaten in het voorgaande kalenderjaar aan het bestuur van de VGC. De jeugdcommissie vergadert minimaal 6 keer per jaar. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt. Eén exemplaar van deze notulen wordt ter informatie naar de portefeuillehouder en naar de secretaris van de VGC gezonden. 4. Praktijk 4.1 Algemene doelstelling 1. Jeugdige golfers een omgeving bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot sportieve en plezierige mensen. 2. Jeugd tot en met het 21e levensjaar te leiden en begeleiden met als doel het afleveren van spelers en speelsters die door kunnen groeien naar regionale wedstrijden. 4.2 Samenwerking met de pro De jeugdcommissie richt zich nadrukkelijk op samenwerking met de pro. Over het algemeen is dat de plek waar de jeugd zijn eerste contact met de golfsport heeft. Door goed samen te werken kan de jeugdcommissie in contact komen met de beginnende jeugd, en, al dan niet ondersteund met acties, de kinderen bewegen lid te worden van de club.

4 4.3 Driehoek scholen jeugdcommissie - pro De jeugdcommissie focust zich bij haar ledenwerving tevens actief op schoolgaande jeugd. De VGC heeft een convenant met scholengemeenschap Were DI (via het project Academie voor Sport en Cultuur ). Door deze samenwerking en het aantrekkelijke financieel beleid van de VGC werven we nieuwe leden. 5. Wedstrijden 5.1 Jeugdwedstrijden VGC Ieder jaar, wordt in overleg met de wedstrijdcommissie de wedstrijdkalender (data) voor het eerstvolgende kalenderjaar opgesteld. De spelvorm van iedere wedstrijd kan in een later stadium worden vastgesteld. De jeugdwedstrijden worden bij voorkeur op zondag gespeeld. De jeugdleden dragen bij deelname aan (alle) wedstrijden gepaste golfkleding. De wedstrijdkalender wordt met de jeugdleden gecommuniceerd. De jeugdcommissie beoogt gelijkelijk wedstrijden te organiseren voor jeugd op alle niveaus. Bij deelname aan wedstrijden worden kinderen met baanpermissie ten allen tijde begeleid door leden van de VGC. De definitieve wedstrijdkalender wordt opgenomen in de Teeshot van de VGC en in de wedstrijdkalender op de site van de VGC. Daarnaast kunnen de jeugdleden via geïnformeerd worden over wedstrijden uit de jeugdwedstrijdkalender. 5.2 Externe wedstrijden Per kalenderjaar ontvangt de jeugdcommissie vele uitnodigingen van andere golfclubs, om jeugdleden te laten deelnemen aan wedstrijden. Afhankelijk van de criteria is het voor de jeugdleden een vrije keuze of zij aan deze wedstrijden wensen deel te nemen. Informatie over de uitnodigingen van andere golfclubs wordt altijd opgehangen in het clubhuis, dan wel verstrekt 6. Begeleiding m.b.t. wedstrijden 6.1 Jeugdcompetitie Jeugdleden met een handicap van 26.4 of lager kunnen deelnemen aan de NGF jeugdcompetitie (Open klasse). Jeugdleden met een EGA handicap t/m 36.0 kunnen zich inschrijven voor de zgn. Dubbel Negen Handicap klasse. 6.2 Begeleiding van de jeugdleden in de toekomst Ter verbetering van het golfspel en de algehele voorbereiding op het competitieseizoen, worden de jeugdspelers hierin pro-actief begeleid. Deze begeleiding kent vele facetten, waarbij trainingen op verschillende niveaus worden ingezet. Zo zal er een beroep worden gedaan op de golfpro en de Jeugdcoaches. Het zwaartepunt van de trainingen en begeleiding ligt in de maanden maart, april en mei. In deze maanden worden de volgende activiteiten georganiseerd: Trainingsdagen voor competitiespelers / -speelsters. Hiervoor wordt jaarlijks een trainingsschema opgesteld. Extra begeleiding voor de competitiespelers / -speelsters door de golfpro. Hiervoor wordt jaarlijks een schema opgesteld i.s.m. de golfpro. Onderlinge oefenwedstrijdjes voor competitiespelers / -speelsters ter voorbereiding op de competitie. Spelvorm matchplay, foursome en single Informatie middag(en) voor competitiespelers / -speelsters, waarbij wedstrijdtactiek, theorie, wedstrijdvoorbereiding, etc. centraal staan. Hiervoor worden o.a. ervaren competitiespelers / -speelsters uit de heren / dames / senioren teams uitgenodigd. Begeleidings- en trainingsdagen voor competitiespelers / -speelsters, waarbij de geoefende jeugdgolfer / -golfster een beginnende jeugdgolfer individueel onder zijn / haar hoede neemt.

5 De bovenstaande activiteiten worden twee of drie wekelijks ingepland. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met data, tijden, weersomstandigheden, beschikbaarheid van de oefenfaciliteiten, bespeelbaarheid van de golfbaan en beschikbaarheid van het clubhuis. 7. Verantwoording aan het bestuur VGC. De jeugdcommissie dient jaarlijks een jaarverslag van de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar in bij het bestuur van de VGC, 8. Slotbepaling Zaken, die zich in de toekomst voordoen en die niet zijn beschreven in dit jeugdbeleidsplan, worden op de eerstvolgende vergadering van de jeugdcommissie besproken. De uitkomst van de bespreking wordt vastgelegd in de notulen. Daar waar nodig zal het jeugdbeleidsplan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het jeugdbeleidsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de VGC. De jeugdcommissie Valkenswaard, 5 maart 2014