Agenda Vergadering PORA EZ en toerisme

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Vergadering PORA EZ en toerisme"

Transcriptie

1 Stadsontwikkeling Economische Zaken Agenda Vergadering PORA EZ en toerisme datum vergadering : 29 mei 2013 tijd : uur plaats : Van Teylingen Stadhuis Alkmaar deelnemers: Heerhugowaard: Monique Stam Bergen: Cees Roem Heiloo: Hero Veger Graft-de Rijp: Pieter Dijkman Alkmaar: Victor Kloos Regiocoördinator: Bianca Koopman Tevens aanwezig: Thijs Pennink (agendapunt 2), Corlien Moleman en Edwin Rem (agendapunt 3) afwezig: Christel Portegies (Castricum), JP Beers (Langedijk), Wim Vanenter (Schermer). afschrift aan: Ton Haakman, Annemieke Verburg, Sipke Diepbrink, Liesbeth Aarts, Mirjam van der Horst Jansen, Corlien Moleman, Arno ter Hart, Deidre Pronk, Chris Busstra, Annette Uitenwaal, Ben Godijn, secretarissen PORA s Alg/v&v/ro, Laura Bultsma, Esther Cremer, Eline Swanink, Suzanne Bruin A G E N D A 1. Opening / mededelingen 2. Onderwerp: Ontwikkelingsbedrijf * Probleemstelling: Thijs Pennink is aanwezig als nieuwe directeur van het Ontwikkelingsbedrijf. Hij zal vertellen hoe het Ontwikkelingsbedrijf ervoor staat en wat wij in de toekomst van het hem mogen verwachten. Stand van zaken transitie Ontwikkelingsbedrijf De volgende stap in het transitieproces van het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN) is het regelen van de subsidieverstrekking aan ONHN. Daarvoor wordt een college- c.q. raadsvoorstel door uw ambtenaren voorbereid. In het voorstel gaat het om hoe de subsidieverstrekking vorm kan krijgen. Het voorstel gaat niet om wel of niet deelnemen aan het Ontwikkelingsbedrijf. Dat is met het ondertekenen van de Overeenkomst op 25 april reeds beslecht. De subsidieverstrekking zal bij alle aandeelhouders hetzelfde geregeld moeten zijn om het werkbaar te houden. Daarom zal elke gemeente (meestal het college) moeten besluiten om van haar subsidieverordening af te wijken en een regionale set subsidievoorwaarden moeten vaststellen. Voor de goede orde: de subsidiebeschikking is niet het instrument om wensen van uw gemeente in de taken van het Ontwikkelingsbedrijf te krijgen. Die (regionale) wensen moeten in het jaarplan 2014 worden Verslag PORA EZ

2 opgenomen. In de bijlage is, ter informatie, een concept beschikking en de uitleg die ambtelijk is rondgestuurd, opgenomen. De aandelenoverdracht is in gang gezet. Uw burgemeester wordt gevraagd daarvoor een volmacht te ondertekenen. In februari hebben alle colleges binnen regio Alkmaar besloten tot herverdeling van de aandelen met gesloten beursen dus een collegebesluit is op dit punt niet meer nodig. Vergaderdoel: Informatie over het BTW-vraagstuk wordt, indien bekend, in de vergadering gemeld. Ter informatie. In het kader van de afspraken met het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN) zal Thijs Pennink 2 keer per jaar bij dit PORA aanschuiven. Thijs geeft aan dat het doel van ONHN opnieuw is geformuleerd tot: Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) geeft vorm aan de (economische) toekomst van de regio door het bevorderen / binnenhalen van investeringen, bedrijvigheid en innovatie. Kernwaarden hierbij zijn: dichtbij, ondersteunend en professioneel. De kernactiviteiten zijn Promotie & Acquisitie (regiomarketing) en het verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio. In dat kader vraagt hij de leden van het PORA of zij zich willen uitspreken over of een coördinatiepunt bedrijventerreinen (met vervolgens een bedrijvenloket) voor regio Alkmaar zou moeten worden ingevoerd. Het doel is op termijn één bedrijvenloket in Noord-Holland Noord te krijgen. ONHN is in de regio Alkmaar vooral bezig met: Energy Innovation Park Alkmaar (P&A), Investor development *, Incubator (creatieve industrie), Leisure Board, Health waaronder het Trial Centre Alkmaar en het JOGG. De rol die ONHN neemt is: advies geven, projecten coördineren en uitvoeren, processen versnellen en deuren openen. Binnenkort wordt het jaarplan 2014 opgesteld. Het blijft echter moeilijk de wensen van de regio s en de boards helemaal helder te krijgen. Cees Roem geeft aan dat hij blij is met het aanbrengen van focus in ONHN. Hij zegt dat er in 2010 een matrix is gemaakt in het PORA waarin per cluster staat aangegeven wat deze regio wil. Die zou geactualiseerd kunnen worden en als input kunnen worden meegegeven. Monique Stam vraagt waarom er 3 contactpersonen van ONHN in deze regio zijn en niet 1. Thijs geeft aan dat dat te maken heeft met interne bedrijfsvoering maar dat deze drie contactpersonen de dwingende plicht tot afstemmen hebben meegekregen. Afgesproken wordt een extra PORA in juni te organiseren waarin de input voor het jaarplan 2014 kan worden bepaald en de vraag over het bedrijvenloket kan worden beantwoord zodat de wensen van Regio Alkmaar meteen goed in het jaarplan terecht komen. * Investor development = Programma, waarbij ONHN gevestigde grotere bedrijven in de regio bezoekt. Daarbij komen vragen aan de orde over ontwikkelingen in hun sector, mogelijke uitbreidings c.q. verplaatsingswensen en tenslotte of zij collega bedrijven kennen die willen verplaatsen. Als er significante zaken uitkomen, koppelt ONHN dit altijd weer terug naar betreffende gemeente. 3. Onderwerp: Behoefteraming bedrijventerreinen Probleemstelling: Bureau BUCK heeft het rapport: Ruimtebehoefte werklocaties in Noord- Holland Noord gemaakt in opdracht van de Provincie. Edwin Rem van de provincie en Corlien Moleman van de gemeente Heiloo zijn aanwezig voor een toelichting hierop. Vergaderdoel: Ter informatie. 2

3 De belangrijkste boodschap is: in Regio Alkmaar bedraagt het aanbod bedrijventerreinen tot ha. Slechts een vierde daarvan is nodig voor de behoefteraming van Buck. In deze regio zijn vooral harde plannen dwz de bestemmingsplannen hiervoor zijn al vastgesteld. Hero Veger zegt dat de wereld steeds verandert. In de vorige rapportage waren er hele andere cijfers. Toen was er sprake van een hoogconjunctuur. Het nieuwe werken geeft ook weer andere ruimtebehoeften. Edwin Rem zegt dat dergelijke structurele trends zijn meegenomen in de ramingen. Cees Roem geeft aan dat dit ook neveneffecten heeft. Als wordt afgeroomd op de voorraad bedrijventerreinen, kan dat ook gevolgen hebben voor de infrastructurele plannen. Monique Stam geeft aan dat de accountant in Heerhugowaard al aangegeven heeft dat de plannen voor bedrijventerreinen niet meer haalbaar zijn. Daar heeft men al een deel van de plannen niet in ontwikkeling gebracht. Victor Kloos hecht eraan dat communicatie over dit onderwerp uniform gebeurt. Een regionale reactie zou goed zijn. De raden zouden actief geïnformeerd moeten worden. Edwin Rem zegt dat er een brief van PS naar GS is gezonden. Hij zendt die als voorbeeld naar ons toe. Afgesproken wordt dat Corlien Moleman een memo/brief voor de raden opstelt. Corlien Moleman zegt dat morgen het rapport door alle betrokkenen wordt besproken. Buck zal het daarna aanpassen en op 16 september wordt het bestuurlijk gepresenteerd. Dan wordt ook de vraag voorgelegd of deze raming wordt herkend en wat vervolgacties moeten zijn. Elke regio zal tijdens deze bijeenkomst een reactie geven op het rapport. Voor regio Alkmaar zal Monique Stam dat op zich nemen. Die reactie moet wel regionaal gedragen worden. Aangezien er geen PORA meer is voor 16 september wordt besloten in de extra PORA in juni ook te brainstormen hoe gereageerd kan worden op het rapport van Buck zodat Monique Stam dit kan meenemen. 4. Onderwerp: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf * Probleemstelling: Op 30 mei (morgen) is de volgende AVA van het Ontwikkelingsbedrijf. De stukken heeft u separaat ontvangen. Vergaderdoel: Inventariseren of in regioverband opmerkingen moeten worden gemaakt. Monique Stam vraagt of ONHN onder schatkistbankieren valt. Het is geen vraag voor de AVA maar deze zal per mail aan Thijs worden voorgelegd. Het antwoord wordt aan de deelnemers van het PORA doorgezonden. Op de agendapunten van de AVA kan morgen akkoord gegeven worden. 5. Onderwerp: Arbeidsmarktontwikkelingen, RPA-NHN (vast agendapunt)* Probleemstelling: - Bijgaand de agenda van de laatste stuurgroepvergadering van het RPA- NHN van 3 april. - Bijgaand ook de voortgangsrapportage t/m maart Op 22 mei heeft een informerende bijeenkomst voor alle wethouders Arbeidsmarkt plaatsgevonden Juni is een brainstormoverleg met alle leden van de Stuurgroep RPA- NHN gepland juni Regiowerktop in Den Helder. Een regionaal actieplan jeugdwerkloosheid wordt hier aan de minister Bussemaker (of Asscher) aangeboden. Vergaderdoel: Ter informatie en de laatste informatie/vragen/antwoorden delen. 3

4 Victor Kloos meldt dat Elly Konijn, wethouder arbeidsmarktzaken in Alkmaar en voorzitter van het RPA, afhankelijk van de agenda, zal aanschuiven in dit PORA om zo ook de verbinding tussen economie en arbeidsmarkt te versterken. 6. Onderwerp: Terugkoppeling uit/voorbereiding van BCO-G, Dwarsverbandenoverleg, REON (vast agendapunt)* Probleemstelling: Op 23 mei heeft een BCO-G plaatsgevonden. Cees Roem was daarbij aanwezig namens PORA EZ. Vergaderdoel: Terugkoppeling van Cees Roem, ter informatie. Terugkoppeling uit BCO-G: men wil meer aandacht voor de greenport status. Agriboard wordt om een plan van aanpak hiervoor gevraagd. Men was verbaasd over de resultaten van de behoefteraming van Buck maar er zijn geen concrete uitspraken over gedaan. 7. Onderwerp: Verslag 24 april 2013* Vergaderdoel: Ter vaststelling. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. M.b.t. de Leisureboard wordt afgesproken dat Victor Kloos lid blijft en dat Pieter Dijkman hem vervangt bij afwezigheid. Stand van zaken en voorstel toeristische visie regio Alkmaar: deze dient als richtlijn voor toerisme in regio Alkmaar en als input voor het meerjarenuitvoeringsprogramma van Leisureboard. Esther Cremer uit Alkmaar en Gerlof Kloosterman uit Heerhugowaard maken een opzet die 20 juni met de toeristische collega s wordt besproken. Vanuit Regiotafel Toerisme is het voorstel gekomen om Paul Folgers van de KvK een SWOT te laten uitvoeren conform de Kop en W-Friesland. In aangepaste vorm wil Regio Alkmaar die ook. Om de kosten te dekken wordt voorgesteld om 1/3 door KvK, ONHN en gemeenten te laten betalen. In het PORA wordt voorgesteld het helemaal door ONHN te laten betalen. In november 2013 is de visie klaar. Afsprakenlijst: 4. Mbt de vraag wie in the lead is voor arbeidsmarktvraagstukken: dat is PORA Sociaal maar EZ zorgt voor de economische benadering daarin. Pieter Dijkman en Hero Veger zitten in het PORA Sociaal en kunnen terugkoppeling in PORA EZTR geven. 8. Onderwerp: Rondvraag Monique Stam zegt dat zij in het vervolg graag vraagstukken zoals het koopzondagenbeleid in het PORA afgestemd ziet. Actie Datum Actienemer 1. Extra PORA in juni plannen voor: Juni Bianca Koopman - input jaarplan 2014 Ontwikkelingsbedrijf. - wil Regio Alkmaar aan de slag met een bedrijvenloket? - brainstorm over hoe om te gaan met de resultaten uit het rapport van BUCK. 2. Matrix uit 2010 opzoeken en actualiseren Juni Bianca ism ambt. werkgroep 3. Vraag over schatkistbankieren aan Thijs Pennink Zsm Bianca Koopman voorleggen en antwoord rondmailen. 4. Thijs Pennink op regiomeeting oktober? Annemieke Verburg 4

5 * meegezonden ** in uw bezit *** wordt na gezonden **** wordt ter vergadering uitgereikt 5