Archief van de Rooms-Katholieke Stichting Verzorgings- en Verpleegtehuis Bernardus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de Rooms-Katholieke Stichting Verzorgings- en Verpleegtehuis Bernardus"

Transcriptie

1 Archief van de Rooms-Katholieke Stichting Verzorgings- en Verpleegtehuis Bernardus Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1153 Periode: Archiefvormer Rooms-Katholieke stichting verzorgings- en verpleegtehuis Bernardus Inleiding Begin 19 e eeuw heersten wantoestanden in de zorg. Alcoholisme onder het personeel, vervuiling, corruptie, verwaarlozing en mishandeling waren aan de orde van de dag. Drie (later vier) vooraanstaande Amsterdamse katholieken trokken zich het lot van arme katholieke zorgbehoevenden aan en verenigden zich in 1839 een commissie, met als doel een vestiging van de Vereeniging der Zusters van liefde van Ons Lieve Vrouw Moeder van Barmachtigheid in Amsterdam te realiseren. Deze kloostergemeenschap had indertijd een zeer goede naam met betrekking tot zorgverlening op diverse terreinen en was in 1832 in Tilburg opgericht door Joannes Zwijsen, emancipator met betrekking tot het katholiek volksdeel en toen pastoor van de Tilburgse parochie t Heike. Door de bemoeienis van de commissie kwam, in nauw contact met Zwijsen, het beoogde filiaal van de kloostergemeenschap tot stand. Commissielid Antoon Hafkenscheid stelde daartoe in 1839 een door hem gekocht pand ter beschikking, aan de Fluwelen Burgwal 251 (tegenwoordig Ouderzijds Burgwal 318). Dit huis met 6 zusters een rector en 4 andere bewoners werd naar de heilige Bernardus (van Clairvaux) genoemd. Op 17 december 1839 vergaderde de commissie voor het eerst in de hoedanigheid van Regentencollege van het Roomsch Catholijk Gesticht van liefde St. Bernardus. Uiteraard speelde bij dit alles ook een zekere katholieke missioneringsdrang op de achtergrond mee. Men richtte zich op de verpleging van ziekelijke oude vrouwen, vooral bestedelingen van het RK Armenkantoor. Tussen 1840 en 1843 verbleven in totaal 16 oude vrouwen in het gesticht. Ook hield de nieuwe stichting zich bezig met thuisverpleging van zieken (aanvankelijk door één non). In 1840 kocht Hafkenscheid een pakhuis aan de Elandsgracht dat werd verbouwd tot de eerste Katholieke bewaarschool van Amsterdam, voor arme minvermogende kinderen. Deze school werd in 1841 geopend en telde 16 pupillen. Een jaar later werd deze school uitgebreid met een leerschool voor meisjes. Behalve met het Bernardusgesticht en lesgeven hielden de nonnen zich ook bezig met andere verzorgende activiteiten in de stad. In 1840 werd door de regenten besloten om het gesticht te verplaatsen naar de Gasthuishof, ingeklemd tussen de Nieuwe Doelenstraat en de Oude Turfmarkt. Het Gasthuishof bestond uit 25 door de gasthuismeester van het naburige gebouwde huisjes. In 1839 kocht regent Pieter van Cranenburgh, als particulier persoon, deze woningen. Het regentencollege kreeg van hem het gebruiksrecht over deze panden en mocht ermee omgaan alsof het haar eigendom was. Onderling werd afgesproken dat als de stichting in staat was een bepaalde koopsom te vergoeden, ze ook het daadwerkelijk eigenaarschap verkreeg. In 1842 werden de huizen gesloopt en werd met de bouw van een nieuw gesticht begonnen dat in 1843 werd voltooid. Het gebouw werd ingewijd door Joannes Zwijsen, 16 zusters en 10 bejaarde vrouwen namen hun intrek in het nieuwe pand. Later werden meer belendende percelen bij het Versie september

2 groeiende gesticht getrokken. De bewoners van het gesticht werden geselecteerd op basis van leeftijd en mate van hulpbehoevendheid, er was aanvankelijk plaats voor 55 bewoners, waaronder nu ook 12 mannen. De vrouwen waren gemiddeld 77 jaar oud, de mannen 80. Van deze bewoners werden er 25 gratis verpleegd en 30 op kosten van weldoeners of familie. De arbeidsomstandigheden van de nonnen waren zwaar, er heerste een strenge discipline voor de bewoners. Reeds in 1846 worden enkele betalende vrouwen van burgerkomaf in het gesticht opgenomen, deze genoten ook veel meer vrijheden binnen het gesticht. Het doel hiervan was om geld te genereren voor de verzorging van de allerarmsten. In de jaren 50 van de 19 e eeuw wordt dit beleid op structurele basis doorgezet. Een rol hierbij speelde dat de status als gesticht door B&W in 1855 was vastgelegd. Het gesticht gold als behorende bij die groep instellingen die door bijzondere personen of door bijzondere niet kerkelijke verenigingen geregeld en bestuurd worden. Men hoefde zich geen zorgen meer te maken over het imago als zijnde een armeninrichting. Het aantal inwoners groeide gestadig en op 15 mei 1915 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen tussen de Marnixstraat en Singelgracht, gebouwd door architect Paul de Jong. Het tehuis telde in die periode ongeveer 150 inwoners in diverse klassen gehuisvest. De allerarmsten vormden nu een minderheid. Het oude gebouw aan de Oude Turfmarkt werd verkocht aan de nabijgelegen Nederlandsche Bank. Vooral tussen 1960 en 1970 werd het St. Bernardus steeds meer een modern bejaardentehuis. Het aantal zusters in de verzorging was sterk teruggelopen en het personeel geprofessionaliseerd. Het tehuis kreeg vanaf 1957 ook de rol van verpleeghuis. In het kader van deze ontwikkelingen vonden de nodige aanpassingen en verbouwingen aan het pand plaats. In 1974 werd Bernardus aangeduid als R.K. Stichting Verzorgings- en Verpleeghuis Bernardus. Steeds meer werd samengewerkt met andere zorginstellingen. Dit ging gepaard met een verruiming van het zorgpakket. De behoefte aan schaalvergroting in de zorg leidde op 9 december 1997 tot het opgaan van de stichting in een nieuwe organisatie, Fontis. Deze nieuwe organisatie bevatte zeven verpleeg- en verzorgingstehuizen. De intentie was dat de eigen identiteit van deze tehuizen ook onder de Fontis vlag zou worden gewaarborgd. In 2012 werd het gebouw van Bernardus gesloopt. Verantwoording van de inventarisatie Het archief is in twee delen overgebracht. De eerste overbrenging bestond uit materiaal over de periode 1838 t/m Op 4 februari 1991 werd hiertoe een akte van bewaargeving tussen de R.K. Stichting Verzorgings- en verpleeghuis Bernardus en de gemeentearchivaris getekend. Sommige documenten van dit archiefdeel bevonden zich in een slechte materiële staat door vocht en schimmel. In 1999 werden nog enige stukken betreffende de aanschaf van een pijporgel aan het stadsarchief geschonken, door de heer J.J. van der Horst uit Hilversum (arch. Nr. 267). De tweede overbrenging van documenten vanaf 1970 was ruim twintig jaar later, op 5 maart Ook dit geschiedde op basis van bewaargeving. De aanleiding van deze overbrenging was de sloop van het gebouw aan de Passeerdersgracht 2 waar deze documenten bewaard werden. Het oudste stuk dateert van 1671 (inv. nr. 261) en betreft een transportakte van een huis aan de Ouderzijds Voorburgwal. Deze akte maakte deel uit van een serie getransfigeerde akten, die als eigendomsbewijs werden bewaard. De jongste stukken uit het archief gaan over de overbrenging van archief zelf en dateren uit 2012 (inv.nr.303). Vernietiging van archiefbescheiden vond plaats op basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven (Staatscourant 20 december 1983). Vóór de bewerking bedroeg de afmeting van het archiefblok 14 strekkende meter. Op basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven (Staatscourant 20 december 1983) is 7 strekkende meter vernietigd. Derhalve bleef 7 strekkende meter over voor blijvende bewaring Versie september 2019

3 Toelichting op de inventaris Deze inventaris bevat een opsomming van beschrijvingen van de aanwezige archiefbescheiden (stukken, series, dossiers) volgens rubriek, daarbinnen volgens subrubriek en vervolgens chronologisch. Elke beschrijving verwijst naar het inventarisnummer, waar onder het stuk of de stukken in de dozen terug te vinden zijn. Inventaris Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Stukken van algemene aard vb Jaarverslagen van de stichting stukken 184 Over Over openbaar vanaf 2026 vb Notulen van bestuursvergaderingen omslagen / / / / /04/ /04/ / / /1977 vb Jaarverslagen van Fontis na de fusie, waarin ook RK Zorgcentrum Bernardus was opgegaan delen 14 Over openbaar vanaf Over openbaar vanaf Over openbaar vanaf 2031 vb Ingekomen- en kopieën van uitgaande brieven omslagen en 1 pak pak Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Versie september

4 2.1 Organisatie 237 Artikelen, pauselijke en bisschoppelijke circulaires en brieven gezonden aan de overste van de Zusters der Liefde direct of indirect betrekking hebbende op het Gesticht; deels moderne fotokopieën ca. 1 omslag vb Stukken betreffende de oprichting van het gesticht omslagen en 1 stuk 195 Goedkeuring voor de oprichting, door de kerkelijke (onder meer bisschoppelijke) autoriteiten Koninklijke besluit tot wettelijke erkenning van het gesticht Aanvraag van een Koninklijke subsidie voor de bouw Nota over de voorgeschiedenis, geschreven naar aanleiding van de opening van het gebouw op de Turfmarkt; met uitgetypt exemplaar ca. 1 stuk vb Correspondentie gevoerd in het kader van de oprichting van een bewaarschool voor armen omslagen 207 Tussen diverse belanghebbenden Met het bestuur van de R.C. Armenscholen van Amsterdam over ondersteuning 1842 vb Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van de statuten stukken en 1 omslag 200 Statuten van de associatie en commissie tot instandhouding van het gesticht Statuten met wijzigingen ca. In de loop der tijd zijn er artikelen bijgekomen. 206 Artikelen 22 t/m 26 van de statuten houdende regelementen ten aanzien van de bewoners 1872 ca. De originele statuten uit 1841 bevatte 11 artikelen. 199 Statuten zoals gewijzigd in 1872; uitgetypte versie 1920 ca. 272 Foto van de laatste bladzijde van de statuten 1940 ca. Op deze foto staan handtekeningen tot Op de originele laatste bladzijde (inv. nr.200) staan handtekeningen tot Statutenwijziging Statutenwijziging omslag 232 Verzoekschrift gericht aan de Tweede Kamer tegen mogelijke inmenging in het beheer van het tehuis door de overheid, via artikelen in de ontwerp-armenwet stuk 236 Algemeen reglement voor de besturen van Parochiale en andere Katholieke instellingen deel 223 Stukken betreffende benoemingen en overlijden van regenten van het gesticht omslag 301 Correspondentie met L. P. A. Gompertz, de bisschop van Haarlem, over diens plannen voor de stichting van een rooms katholiek gasthuis in Amsterdam omslag 164 Lijst van regenten en lijst met tarieven en aantallen verpleegden, opgetekend in een notitieboekje 1897 ca. 1 deel 126 Rapport over de situatie voor de bewoners in diverse Oudeliedengestichten in Nederland, waaronder Bernardus, opgesteld door de Commissie van onderzoek inzake de Armenzorg van Amsterdam stuk Dit rapport betrof tehuizen in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Groningen, Dieren, Nijmegen, Hoorn en Den Haag. Dit stuk geeft een goed beeld van de levensomstandigheden van de bewoners. 183 Correspondentie met de Algemene Overste van de Congregatie der Zusters van Liefde te Tilburg omslag 182 Schriftjes met dagboek over de lotgevallen met betrekking tot het tehuis in de 2 e Wereldoorlog, door onbekende schrijver(ster) omslag Versie september 2019

5 170 Stukken betreffende de bezetting met betrekking tot bewoners en personeel, opgenomen in een accountantsadvies daaromtrent, verstrekt als informatie aan het Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon en aan de gemeentepolitie omslag 304 Correspondentie met de arts J. Bik over diens onderzoek naar de voedselsituatie in huizen voor Ouden van Dagen in de hongerwinter; bevat opgave van Bernardus over de hongersituatie in het tehuis omslag vb Correspondentie met Joannes Zwijsen, pastoor van de parochie t Heike in Tilburg, oprichter van de congregatie van de Zusters der Liefde; over het gesticht en de bewaarschool; moderne fotokopieën 1960 ca. 2 omslagen Joannes Zwijsen was goed bevriend met koning Willem II wat van invloed was op de emancipatie van het Katholieke volksdeel. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 in Nederland, werd hij de eerste aartsbisschop van Utrecht, tegelijk was en bleef hij bisschop van het bisdom s-hertogenbosch. 208 Brieven van Joannes Zwijsen door hem verzonden in de jaren 1839 t/m 1844, gericht aan een van de initiatiefnemers voor het gesticht de Amsterdams koopman Antonius Maria Hafkenscheid 1960 ca. 238 Brieven geschreven in de jaren 1864 t/m 1865 van de moeder Overste van de Zusters der Liefde M. Begga, over diverse onderwerpen 1960 ca. 160 Notitie over de geschiedenis van Bernardus, de statuten, lijst met gegevens over ligging, aantal verpleegplaatsen, en uitgebreide personeelsgegevens; bijeengebracht in een map om geïnteresseerden enige essentiële gegevens te verschaffen stuk 40 Memorandum van de directeur van het verpleegtehuis Bernardus gericht aan medewerkers, bewoners, bewonerscommissie en de familieraad over de sluiting van het kloosterbejaardenoord Sint Pius aan de Egelantiersgracht stuk openbaar vanaf Rapporten en overige stukken bevattende gegevens over de stichting, opgemaakt in het kader de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Noord-Holland omslag openbaar vanaf Stukken betreffende de overbrenging van archiefmateriaal van Bernardus in 1991 en ca. 1 omslag 2.2 Financiën 250 Akten van nalatenschappen omslag 107 Jaarstaten ter informatie aan het Rijk met opgaven van aantallen verzorgden, de uitgaven voor die verzorgden en de inkomsten van het gesticht in de vorm van legaten, collecten en subsidies pak 100 Aanslagen voor de grondbelasting en personele belasting, met bijbehorende correspondentie omslag 154 Niet ingevulde aandelenbewijzen en circulaires waarin wordt opgeroepen tot inschrijving voor jaarlijse aandelen van één gulden voor het instandhouden van de stichting omslag 137 Stukken betreffende vrijstelling van gemeentelijke accijnsen en belastingen omslag vb Stukken betreffende het effectenbezit en het aangaan en de aflossing van leningen omslagen 138 Notities met betrekking tot effecten, uitgaven, financiële berekeningen en schuldbekentenissen Staten met overzichten over de waarde van effecten en hypotheken Notariële akten schuldbekentenissen / hypotheken met bijbehorende correspondentie Obligatielening Versie september

6 79 Gegevens over effectenbezit en obligatieleningen Circulaires over inzamelingen en de verkoop van aandelen ter financiering van het gesticht omslag 294 Jaarrekeningen van het Parochiaal Armbestuur van de parochie Osdorp te Sloten deel vb Jaarrekeningen stukken 97 Over 1909 t/m ca ca. geen scans op aanvraag 99 Over 1917 t/m ca ca. 96 Over 1923 t/m Over Over Over Over Over Over Over Over Over Correspondentie met het Nederlands vice-consulaat in Canada over een schuld van een bewoner aan het gesticht omslag vb Accountantsrapporten inzake de jaarrekening; bevat de jaarrekeningen als bijlagen delen 98 Over 1924 t/m Over 1930 t/m Over 1936 t/m Over 1941 t/m / Over 1945 t/m Over 1950 t/m Over 1956 t/m Stukken betreffende de betaling van inkomstenbelasting door Zusters-onderwijzeressen omslag 127 Lijsten met uitgaven aan posten als soorten voedingsmiddelen, brandstof, tuin, apotheek etc.., over de jaren 1924 t/m ca. 1 omslag 116 Correspondentie met de account over financiën en de financiële en administratieve organisatie omslag 114 Staten met kostprijsberekeningen en tarieven voor exploitatiebegrotingen, met toelichtingen omslag 120 Stukken betreffende leveranties van goederen en diensten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog omslag 118 Staten met toelichting op de Begrooting van de baten en lasten (naar de omstandigheden van eind januari 1941) omslag 113 Staten houdende een vergelijking van de begroting over 1942 met de jaarrekening van 1941, de omstandigheden eind maart 1942 in acht genomen stuk 117 Financiële tussenrapportages in de vorm van mutatiestaten met toelichtingen stuk 115 Accountantsrapporten over kostprijzen en tarieven omslag 130 Namenlijst van bewoners en tarieven per juni stuk 83 Memoriaalposten en kolommenbalans over omslag vb Begrotingen voor de jaren 1993 t/m stukken 1 Voor openbaar vanaf Versie september 2019

7 2.3 Personeel 13 Voor openbaar vanaf Voor openbaar vanaf Voor openbaar vanaf Voor openbaar vanaf 2027 vb Stukken betreffende de invulling van de functie van rector van het gesticht Instructie regelende de onderlinge verhoudingen tussen de Rector en het bestuur van het gesticht Benoemingen Stukken betreffende de aan het gesticht verbonden arts B. W. Th. Nuijens omslag 135 Instructies voor de staf van het tehuis (moeder overste, hoofd gebouwen, scholen en administratie) 1938 ca. 1 omslag 172 Notitie getiteld Ontwikkeling in de verzorging en verpleging in Bernardus 1950 ca. 1 stuk 131 Stukken betreffende de personeelsbezetting omslag 148 Verzoek namens het college van regenten aan de bisschop van Haarlem om de Rector te vervangen wegens onvoldoende functioneren 1968 De functie van rector was een vooral religieuze functie. Het was een priester, die missen, uitvaarten, biecht etc.. verzorgde 94 Stukken betreffende huisvesting van personeel omslag openbaar vanaf Verslag van zuster Marthe Grooteman over haar tijd bij Bernardus; handgeschreven 1990 ca. 1 stuk openbaar vanaf Personeelsregelingen, instructies en protocollen pak openbaar vanaf Verslag naar aanleiding van een enquête onder medewerkers over de mate van tevredenheid met hun werk stuk openbaar vanaf Gebouwen en grondbezit vb Retroacta betreffende bezittingen van onroerend goed; per lokatie geordend omslagen, 2 pakken en 18 charters 261 Oude Turfmarkt zijnde het voormalige Gasthuishofje; Binnengasthuiscomplex, Ouderzijds Voorburgwal (voorheen ook Fluwelen Burgwal), Grimburgwal charter waarvan 4 getransfigeerd 258 Betrekking hebbende op de Kerkstraat en omgeving Betrekking hebbende op de Kerkstraat en omgeving charters waarvan 2 getransfigeerd 259 Oude Turfmarkt zijnde het voormalige Gasthuishofje; Binnengasthuiscomplex, Ouderzijds Voorburgwal (voorheen ook Fluwelen Burgwal), Grimburgwal Binnen / Buiten Visserstraat, Droogbak en omgeving pak 253 Prinsegracht; aandeel in brouwerij de Star Omgeving Elandsgracht pak 252 Nieuwerzijds Voorburgwal of Boommarktbuurt charter geen scans op aanvraag 260 Binnen / Buiten Visserstraat, Droogbak en omgeving charters Versie september

8 251 Nieuwerzijds Voorburgwal of Boommarktbuurt Elandsstraat en Lijnbaanstraat Spuistraat 1902 vb Stukken betreffende de aankoop van grond en gebouwen en de bouw van het gesticht op de Oude Turfmarkt zijnde het voormalige Gasthuishofje omslagen en 2 stukken 191 Brief van Michael Hafkenscheid en Alida Weeber aan de regenten over het afstaan van een huis op de Fluwelen Burgwal, nummer 1990 sector G.N stuk 193 Afschriften van onderhandse akten 1840 ca. 194 Vergunningverlening door de gemeente Rekeningen, kwitanties in verband met de bouw en aanslagen voor de grondbelasting Bestek, begroting en aanbesteding Overeenkomst met voorwaarden van de eigendomsoverdracht van Pieter van Cranenburgh, de eigenaar financier van het complex, aan het bestuur van het gesticht en een overeenkomst ter aflossing van de hypotheek door het bestuur opgenomen ten behoeve van de Pieter van Cranenburgh, die privãin de bouw had gestoken zat zelf ook in het bestuur van het gesticht. 201 Aankoop grond van het Rijk (via het Ministerie van Financiën / de Nederlandsche Bank) van grond op het complex Prentbriefkaart met kleine fotootjes van historische tekening van het gebouw en terrein 1930 ca. 1 stuk 139 Stukken betreffende de aankoop van een afzonderlijke plaats op de katholieke begraafplaats De Liefde bestemd voor overleden zusters omslag vb Stukken betreffende verbouwingen het beheer en de verkoop van het gesticht op de Oude Turfmarkt omslagen en 7 stukken 239 Overeenkomsten leveringen van de diensten, gas, water, licht, glazenwassen omslag 234 Correspondentie met betrokken bedrijven in het kader van verbouwing omslag 149 Taxatie van een poort op de Oude Turfmarkt die toegang gaf tot het voormalige Gasthuishofje omslag 226 Bestek voor het vervangen van gebouwen van het gesticht omslag 231 Plattegronden in de vorm van blauwdrukken omslag 230 Geveltekening in de vorm van een blauwdruk 1900 ca. 233 Bestek en voorwaarden voor verbouwing in de vorm van een blauwdruk Bestekstekeningen in de vorm van blauwdrukken behorende bij bestek en overeenkomst van 15 mei omslag 275 Foto van het pand 1912 ca. 212 Verkoop van het gesticht en de gebouwen door de regenten aan de Nederlandsche Bank omslag 228 Platttegrond van het voormalig gesticht gemaakt in opdracht van de Nederlandsche Bank Platttegrond van het voormalig gesticht gemaakt in opdracht van de Nederlandsche Bank in de vorm van een blauwdruk; getekend door architect Eduard Cuypers ( ) Vergunning met tekeningen, verleend in 1881 door de gemeente, voor bouwwerkzaamheden aan de voorgevel; fotokopieën Versie september 2019

9 227 Stukken betreffende de betaling van erfpacht aan de gemeente en de ontvangst van huur voor opstallen van de stichting door derden omslag 267 Stukken betreffende de aankoop van een orgel voor de kapel omslag vb Lijsten van onroerende en roerende goederen opgemaakt in verband met de aanvraag voor verzekeringen tegen brandschade omslagen Inventarissen van bezittingen, in de vorm van staten met overzichten van onroerende goederen en kapitaal in bezit van de stichting omslag overzicht van 1910 ontbreekt vb Stukken betreffende de bouw van het Verzorgings- en Verpleegtehuis Bernardus gelegen aan de Nieuwe Passeerdersstraat omslagen en 9 stukken Dit gebouw heeft bestaan van 1914 t/m Conflict met de architect A. M. Brünning over honorarium Bouwbestek stuk 276 Foto naar de presentatietekening 1913 ca. 1 stuk 213 Plattegronden, doorsneden van het gebouw en de kapel 1913 ca. 85 Tekening in de vorm van een blauwdruk van de gevel in de Marnixstraat stuk 271 Foto van het leggen van de de fundamenten stuk 214 Plattegronden in de vorm van blauwdrukken BIJ TEK ca. 158 Eerste steenlegging Foto van de oorkonde opgemaakt naar aanleiding van de eerste steenlegging stuk 167 Artikel over het gebouw, met tekeningen en plattegronden, uit Architectura orgaan van het genootschap Architectura et Amacitia stuk 144 Nota met beschrijving van de bouw en de inrichting van het in aanbouw zijnde gebouw stuk Onbekend wie deze nota heeft geschreven. 29 Tekeningen voor de bouw van een kapel door de Kapel-commissie 1913 ca. 157 Arbeidsconflict tijdens de bouw, over regenverzuim en doorbetaling van salaris op 2 e kerstdag Brieven en declaraties van de architect Handgeschreven concept-notitie over het gebouw en de voorzieningen 1914 ca. 1 stuk 302 Tekeningen van de brandalarminstallatie Foto s van het gebouw 1915 ca. 145 Overzicht van de architect over bouwkosten en een declaratie In memoriam van Paul de Jongh, de architect van het gebouw, uit Bouwkundig Weekblad 9 februari stuk vb Bouwtekeningen van de architect Paul de Jongh voor de bouw van het Verzorgingsen Verpleegtehuis Bernardus gelegen aan de Nieuwe Passeerdersstraat omslagen 296 Plattegronden van de fundamenten, kelder, begane grond, alle etages en zolderverdieping Plattegronden van de fundamenten, kelder, begane grond, alle etages, zolderverdieping en balkenstructuur in de vorm van blauwdrukken Tekeningen van de balkenstructuur Tekeningen van voor- en zijgevels en een gevelprofiel Stukken betreffende de vestiging en opheffing van erfdienstbaarheden en zakelijke rechten omslag Versie september

10 175 Stukken betreffende overlast van de tijdelijke Groente- en Fruitmarkt naast het terrein van Bernardus omslag 256 Correspondentie over de hypotheek van H. C. Hogguer ten laste van onroerend goedbezittingen van het gesticht omslag vb Stukken betreffende inrichting, uitbreidingen, verbouwingen en renovaties van het Verzorgings- en Verpleegtehuis Bernardus gelegen aan de Nieuwe Passeerdersstraat omslagen en 20 stukken Dit gebouw heeft bestaan van 1914 t/m Bouwtekeningen op textiel stuk 140 Nota van het college van regenten met uitgangspunten betreffende de verbouwing stuk 177 Opening van het nieuwe gedeelte Foto s van het gebouw in de vorm van prentbriefkaarten 1915 ca ca. 39 Tekeningen inzake tuinaanleg en beplanting Bestek voor het bouwen van een nieuwe vleugel stuk 141 Lijsten met schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden Bouwtekeningen situatie na de verbouwing in Vergunning voor het veranderen en vergroten van het gebouw stuk 192 Concept-publicatie voor het blad Stedebouw over de verbouwing geschreven door de architect J.G. De Groot stuk 17 Aangaan en aflossingen van leningen van diverse verstrekkers in verband met nieuwbouw verzorgingstehuis voor ouderen; met besluit tot toekenning gemeentegarantie Kopie van het programma van eisen en bouwkundige en financiële gegevens inzake renovatie1982 (indieningsstukken) Advies inzake renovatie van het college voor ziekenhuisvoorzieningen en toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne stuk 38 Tuinaanleg en beplanting Rapport met inventarisatie, planfasering, financiën en aanbevelingen en conclusies in verband met renovatie stuk 84 Brief van een ingenieursbureau met conclusies funderingsonderzoek stuk 24 Bouwtekeningen bestaande toestand en nieuwe toestand na renovatie Bestek voor de renovatie, tweede en derde staat van aanvulling en wijziging Tiijdelijke huisvesting van bewoners gedurende de verbouwing, in de Alexander van der Leeuwkliniek Bestek voor de renovatie van de keuken stuk 43 Revisietekening voor de nieuw te realiseren verzorgingsafdeling genaamd Beukenhof op de zolderverdieping stuk 90 Foto s gemaakt adviesbureau Valk en Geveke N.V. technische onderneming, van het ketelhuis 1989 ca. auteursrechtelijk beschermd 36 Taxatierapport bevattende een beschrijving van de diverse ruimten en terreinen met bouwtechnische gegevens stuk openbaar vanaf Artikel over de verbouwde keuken in het magazine Grootkeuken (nr. 3 maart 1990) stuk openbaar vanaf Rapport van bodemonderzoek aan de Passeerdersstraat 2, uitgevoerd in opdracht van de Milieudienst Amsterdam stuk openbaar vanaf Versie september 2019

11 42 Nieuw te realiseren verzorgingsafdeling Beukenhof op de 3 e etage openbaar vanaf Eerste nota van inlichtingen behorende bij het bestek, ten behoeve van de verbouwing van de bovenverdieping stuk openbaar vanaf Accountantsverklaring goedkeuring investeringskosten van de renovatie van het Kloosterbejaardenoord; kopie stuk openbaar vanaf Bestek ten behoeve van de verbouwing van kamers en de uitbreiding van het restaurant, de kleedruimte en de technische dienst stuk openbaar vanaf Overzichten renovatiekosten en de financiering daarvan, bestemd als bestuursinformatie 1994 openbaar vanaf Plattegronden van de indeling van het te bouwen het restaurants voor personeel en voor bezoekers en de kleedruimten voor personeel Bouwtekeningen gemaakt naar aanleiding van de bouw van de restaurants voor personeel en bezoekers Rapport van een ingenieursbureau over de ondergrondse opslag voor vloeibare brandstoffen stuk 60 Aanbesteding en opdrachtverlening voor het ombouwen van het ketelhuis 1997 openbaar vanaf Asbestproblematiek bij de vervanging van de centrale verwarmingsinstallatie 1998 openbaar vanaf Verbouwing van de entreehal; foto s, tekeningen en schetsen van de architect 1998 openbaar vanaf Renovatie van het mortuarium openbaar vanaf Technische omschrijving voor de aanpassing van de entreehal stuk openbaar vanaf Studie naar de toekomstmogelijkheden van het gebouw; tekeningen en schetsen van architect stuk openbaar vanaf Renovatie van de begane grond, onder meer het restaurant/trefpunt openbaar vanaf Besluit tot weigering van een bouwvergunning voor verbouwing en uitbreiding stuk openbaar vanaf Stukken betreffende de aankoop van land en boerderijen door de stichting omslag 30 Bouwtekeningen in verband met de verbouwing van het R.K. Zusterhuis, Vechtstraat omslag vb Stukken betreffende de verbouwing van de Alexander van der Leeuwkliniek, Overtoom omslagen Dit gebouw dateert van In 1989 werd het gesloopt. 33 Bestekstekening van de gevels Bestekstekeningen Jubilea, overige feestelijkheden en historische overzichten naar aanleiding daarvan vb Gastenboeken met handtekeningen delen Versie september

12 245 Voor bezoekers Plechtige inwijding van het gesticht Naar aanleiding van diverse gelegenheden Publicatie getiteld de geschiedenis van Het klooster der nieuwe nonnen, thans het St. Bernardus-gesticht, te Amsterdam ; gedrukt 1855 ca. 1 stuk Verdere gegevens over deze publicatie ontbreken. Dit klooster was daar gevestigd vããr de alteratie in Stukken betreffende de viering van het 25 jarig bestaan van het gesticht omslag 247 Stukken betreffende de viering van het 50 jarig bestaan van het gesticht omslag 270 Foto van de oorkonde opgemaakt naar aanleiding van het 50 jarig jubileum 1889 ca. 1 stuk 128 Gedichten en krantenartikel naar aanleiding van het 90 jarig bestaan van Bernardus Notitie en publicatie met de geschiedenis van de instelling 1939 ca. 1 omslag vb Stukken betreffende de viering van het eeuwfeest omslagen 125 Krantenartikelen; in albums geplakt Correspondentie, gedicht en programma Publicatie getiteld Gesticht van liefde Sint Bernardus, wat registers vertellen, met de geschiedenis van Bernardus en statistische gegevens deel 122 Persberichten naar aanleiding van het 125 jarig bestaan Notities en overzichtslijsten over de geschiedenis van Bernardus omslag 155 Programma van de feestelijke euchrastieviering bij gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe kapel stuk 45 Monografie geschreven door Gerard Pley getiteld Liefdewerk en bejaardenzorg, Verkenningen in de historie van de R.K. Stichting Verzorgings- en Verpleegtehuis Bernardus te Amsterdam, deel vb Stukken betreffende de viering het 150 jarig bestaan en de heropening na de verbouwing, in de week van 8 t/m 12 oktober Agenda s en verslagen van de stuurgroep en van de werkgroepen Correspondentie met bedrijven en overige organisaties over sponsoring Feestkrant, programma voor de euchrastieviering en circulaire met reclame voor een sponsorloop omslag 64 Programmaboekje van de mis in de kapel opgevoerd Speech van P. Pennekamp Programma s Feestkrant Fotoalbum van de Pasar Malam Fotoalbum van de receptie, het pand en de verbouwing Sponsorloop openbaar vanaf Versie september 2019

13 46 Speciale uitgave van het tijdschrift In Vogelvlucht, informatief blad voor bewoners van het zorgcentrum, met een geschiedenis van het tehuis in de jaren 70, 80 en 90 van de 20 e eeuw; uitgegeven vanwege het 165 jarig bestaan van het zorgcentrum deel Op 1 januari 2000 werd de Stichting Bernardus opgeheven. Deze geschiedenis handelt dus over het laatste tijdvak waarin Bernardus als zelfstandige organisatie opereerde. Ten tijde van van het uitkomen van deze uitgave viel het zorgcentrum reeds onder Fontys Amsterdam 900 Affiche voor het Fontis Politiek Café in Bernardus, met als spreker Wethouder Zorg, Hannah Belliot, gehouden naar aanleiding van het 165 jarig bestaan van Bernardus stuk 2.6 Taken 136 Correspondentie over het al dan niet opnemen van bewoners in het tehuis vb Reglementering ten aanzien van de bewoners omslagen en 3 stukken 106 Overeenkomsten tussen het bestuur en bewoners met voorwaarden voor opneming omslag 210 Reglement voor de oude lieden welke in het Gesticht van Liefde St. Bernardus zijn of zullen worden opgenomen Bepalingen wegens het opnemen van hulpbehoevende personen voor de algemeene klasse 1860 ca. 196 Reglement voor de algemene klasse Huisreglement en ontwerp-overeenkomst tussen de bewoner en het tehuis omslag vb Registers met gegevens over bewoners; naar jaartal van binnenkomen als bewoner geordend delen deze registers bevatten informatie over de datum van binnenkomst, naam, geboortedatum, van welke (kerk) parochie ze kwamen, wat ze betalalden voor hun verblijf dan wel de subsidie die ze kregen, wie betaalde en de overlijdensdatum (zo de persoon overleden was bij de afsluiting van het register). 241 Dames, 1840 t/m Dames, 1876 t/m Dames, 1915 t/m Dames 1915 t/m Dames, 1916 t/m Dames, 1919 t/m Heren, 1843 t/m Heren, 1915 t/m Heren, 1915 t/m Heren, 1923 t/m Register met namen van overledenen met overlijdensdatum en leeftijd deel 152 Correspondentie met leveranciers van goederen en diensten omslag 266 Vragenformulier voor sollicitanten naar een plaats in het gesticht, ingevuld door Jannetje Hielekes stuk vb Correspondentie met het bestuur over opneming in het tehuis omslagen 108 Ingekomen brieven Uitgaande brieven Uitgaande brieven Dankbetuiging van Oostzaan in de vorm van een oorkonde, vanwege de hulp en verpleging ten tijde van de Zuiderzeevloed stuk Versie september

14 vb Brochures gericht op (potentiële) bewoners stukken 44 De Bernardusgids met informatie 1932 ca omslag 146 Concepttekst voor een brochure 1966 vb Stukken betreffende de voorziening van voeding, medicijnen, brandstof en elektriciteit omslagen 1 pak en 1 stuk 190 Tijdsschema voor de ziekenverpleging met betrekking tot de voeding 1935 ca. 1 stuk 103 Staten met gegevens over de samenstelling en de prijs van de voeding van de inwoners pak 171 Vergunningverlening voor het uitsmelten van spijsvet Brandstofvoorziening, electriciteit en telefoon Leverantie van voedsel Instructie over het voorschrijven, bewaren en toedienen van geneesmiddelen in Bernardus Dagverzorging en maaltijdverstrekking voor ouderen uit de buurt 1988 vb Correspondentie met inlichtingen over bewoners (vooral financieel) omslagen 110 Map Map Map Stukken betreffende de de herbezinning op de doelstellingen van het gesticht en de introductie van de verpleging van langdurig zieken omslag 121 Stukken betreffende een kort geding over het al dan niet begraven van een overleden bewoner op een katholieke begraafplaats omslag 185 Artikelen in de periodiek van Bernardus Samenspel over de verpleegafdeling voor chronisch zieken en over het afscheid van zuster Lydia, een medewerkster omslag 124 Verslagen van vergaderingen van het Collegiaal Contact Verpleeg- en Verzorgingstehuizen te Amsterdam omslag vb Albums met foto s van festiviteiten, evenementen en reisjes met bewoners en personeel; bevat tevens bijbehorende teksten van speeches, liedjes, gedichten, tekeningen, uitgeknipte artikelen, programma s en toelichtende teksten bij de foto s delen auteursrechtelijk beschermd auteursrechtelijk beschermd auteursrechtelijk beschermd auteursrechtelijk beschermd 147 Nota inzake de te volgen procedure bij opname van patiënten in de verpleegafdelingen en/of de pension- en verzorgingsafdelingen en lijst met overzicht van het aantal kamers, verpleegbedden en dienstruimten Weekperiodiek Eigen Haard, 10 e jaargang 24 t/m 31 augustus, met programma van een busreis naar Friesland, overige activiteiten, gedichtjes, verjaardagskalender, namen nieuwe bewoners, overledenen etc Stukken betreffende het gebruik van het aangepaste busje voor recreatieve doeleinden 1989 vb Stukken betreffende het Snoezelcentrum voor dementerenden omslag en 1 stuk Snoezelen is een methode voor zintuigactivering, gevoelsactiviteit, primaire activering en sensomotorische stimulatie (Wikipedia 10 dec. 2018). Het woord snoezelen komt van een samenvoeging van de woorden snuffelen en doezelen Versie september 2019

15 75 Correspondentie openbaar vanaf Reader van een cursus voor begeleiders, samengesteld in samenwerking met het Europa College, Christelijk College voor Zorg en Welzijn deel openbaar vanaf 2031 vb Demente Bejaarden, registratie van de behandelmethode snoezelen waarbij de dagelijkse activiteiten van de bewoners in een vierdelige serie in beeld komen, geproduceerd door Hoek en Sonépouse stukken, 3 omslagen, 4 videobanden (VHS) Deel 3 van de serie ontbreekt. 305 Deel 1, lichamelijke verzorging videoband (VHS) geen scans op aanvraag, Zie inv.nr 312 voor beschrijving en zie inv.nr. 313 voor transcriptie. 313 Transcriptie van deel omslag geen scans op aanvraag, Zie inv.nr Deel 2, gezamenlijk ontbijt en lichamelijke verzorging videoband (VHS) geen scans op aanvraag, Zie inv.nr 312 voor beschrijving. 312 Beschrijvingen behorend bij deel 1 en stukken geen scans op aanvraag, Zie inv.nr. 305 voor deel 1 en inv.nr. 306 voor deel Deel 4, lichamelijke verzorging; behandeling in de snoezelkamer; bewoners in de woonkamer; interview met Wilma Kok over de snoezelmethode videoband (VHS) geen scans op aanvraag, Opname met timecode. 308 Deel 1, lichamelijke verzorging, Engelse versie videoband (VHS) geen scans op aanvraag, Zie inv.nr 314 voor transcriptie en zie inv.nr. 315 voor beschrijving. 314 Transcriptie van deel 1, Engelse versie omslag geen scans op aanvraag, Zie inv.nr Beschrijving behorend bij deel 1, Engelse versie omslag geen scans op aanvraag, Zie inv.nr Snoezelen, reportage over snoezelen, beelden van het verpleegtehuis: bewoners in de woonkamer, tijdens het eten, interview met dochter van bewoner over het nut van snoezelen videoband (VHS) geen scans op aanvraag, Opname met timecode. 69 Fotoalbums van een sinterklaasfeest 1998 auteursrechtelijk beschermd 88 Fotoalbum van een minisymposium over complementaire zorg (aromatherapie, handmassage etc..) deel auteursrechtelijk beschermd 311 De Euroweek, registratie van de voorbereidingen getroffen door het personeel onder het thema De Euro went!, met muzikale optredens van Jost Oosterbaan, gepresenteerd door Annie Wielakker, geproduceerd door Mourad Ben MBarek videoband (VHS) openbaar vanaf 2032 Versie september