XL Businesspark Twente Herziening begroting 2013, begroting 2014 en Meerjarenraming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XL Businesspark Twente Herziening begroting 2013, begroting 2014 en Meerjarenraming"

Transcriptie

1 XL Businesspark Twente Herziening begroting 2013, begroting 2014 en Meerjarenraming Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Februari 2013

2 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding Voorstel aan het Algemeen Bestuur en Ontwerp Besluit Beleidsbegroting Bouwgrondproductie Parkmanagement Erfpacht Laad- en loskade Beheer De paragrafen lokale heffingen weerstandsvermogen onderhoud kapitaalgoederen financiering bedrijfsvoering verbonden partijen grondbeleid De financiële begroting Bouwgrondproductie Overzicht van baten en lasten in Toelichting op het overzicht van baten en lasten Parkmanagement Overzicht van baten en lasten in Toelichting op het overzicht van baten en lasten Erfpacht Overzicht van baten en lasten in Toelichting op het overzicht van baten en lasten Laad- en loskade Onderhoud openbare ruimte de financiële positie van het RBT Begroting 2014 en Meerjarenraming Begroting Meerjarenraming Bijlage: totaaloverzicht 2

3 1. Inleiding Voor u ligt de (programma)begroting van het Openbaar Lichaam RBT voor 2013 (herziening) en de (voorlopige) begroting voor Deze begroting wordt, na instemming door het Dagelijks Bestuur, toegezonden aan Provinciale Staten van Overijssel en aan de Raden van de deelnemende gemeenten, waarop deze hun gevoelens kunnen doen blijken. De begroting wordt vervolgens, voorzien van de gevoelen van raden en staten, in juni ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur en fungeert als (beleidsmatig en financieel) kader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. Gelijktijdig met de begroting worden de jaarstukken behandeld, waarin teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar (2012). Via de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af over de realisatie van de (vorig jaar) vastgestelde beleidsvoornemens. Op basis hiervan kan het Algemeen Bestuur beoordelen of het Dagelijks Bestuur in overeenstemming met de in de begroting gestelde kaders heeft geopereerd. Derhalve wordt de jaarrekening jaarlijks ter controle voorgelegd aan de accountant. De begroting is opgebouwd uit de activiteiten (programma s), waar het RBT zich mee bezig houdt. Het betreft hier voor 2013 bouwgrondproductie (1), parkmanagement (2), erfpacht (3), de aanleg van de laad- en loskade (4) en beheer (5). De productie van bouwrijpe grond is de hoofdactiviteit van het RBT. Derhalve is de programmabegroting voor een belangrijk deel gebaseerd op de grondexploitatiebegroting: - De grondexploitatiebegroting (met op dit moment een resterende looptijd van 17 jaar) biedt een weergave van het eindresultaat van het XL Businesspark (= waardering van het onderhandenwerk). - De (programma) begroting, die hieruit grotendeels wordt afgeleid, dient niet ter bepaling van het resultaat, maar vormt het financieel en inhoudelijk kader (budgetrecht) waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. Daarmee vormt de nu voorliggende begroting over 2013, de basis voor de jaarverslaglegging over het lopende jaar. In deze notitie wordt, overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling, tevens een doorkijk gegeven naar 2014 en daarop volgende jaren ( ). De begroting voor 2014 geldt als voorlopig financieel kader en wordt herzien bij behandeling van de grondexploitatie per

4 2. Voorstel aan het Algemeen Bestuur en Ontwerp Besluit Almelo, 25 maart 2013 Vergadering Algemeen Bestuur d.d 24 juni 2013 Onderwerp: Herziene begroting 2013 en begroting 2014 Overwegingen Hierbij bieden wij u aan ter besluitvorming de (herziene) begroting voor 2013 en de (voorlopige) begroting voor Deze (programma) begroting vormt het financieel en inhoudelijk kader waarbinnen ons bestuur kan opereren. Daarmee vormt de nu voorliggende begroting over 2013, de basis voor de jaarverslaglegging over het lopende jaar (2013). Wij stellen u hierbij voor: 1. De herziene begroting 2013 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 2. De begroting 2014 en de meerjarenraming vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 3. Het programma als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen; 4. Het Dagelijks Bestuur voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 te machtigen tot uitvoering van het programma, als opgenomen in dit voorstel; 5. Voor de jaren 2013 en 2014 de lasten en baten van het programma en daarbinnen de geraamde bedragen voor investeringen als financieel kader vast te stellen; 6. Aan het Dagelijks Bestuur de aankoop en uitgifte van gronden, binnen de kaders van deze begroting, te delegeren; Het Dagelijks Bestuur, De secretaris De voorzitter H.M. Bolhaar E.J. van Marle 4

5 Het Algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 25 maart 2013 Gelet op artikel 58, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; B E S L U I T 1. De herziene begroting 2013 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 2. De begroting 2014 en de meerjarenraming vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 3. Het programma als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen; 4. Het Dagelijks Bestuur voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 te machtigen tot uitvoering van het programma, als opgenomen in dit voorstel; 5. Voor de jaren 2013 en 2014 de lasten en baten van het programma en daarbinnen de geraamde bedragen voor investeringen als financieel kader vast te stellen; 6. Aan het Dagelijks Bestuur de aankoop van grond en de uitgifte van grond binnen de kaders van deze begroting te delegeren; Aldus gedaan door het Algemeen Bestuur van het RBT in zijn openbare vergadering van 24 juni Almelo, Secretaris Voorzitter H.M. Bolhaar E.J. van Marle 5

6 3. Beleidsbegroting 2013 In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de programma s. Per programma wordt een toelichting gegeven op de doelstelling en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt om het doel te bereiken. 3.1 Bouwgrondproductie Hoofddoel van het Regionaal Bedrijventerrein Twente is het voorzien in de behoefte aan bouwrijpe grond met bedrijfsbestemming, toegespitst op grote ruimtevragers. Deze behoefte blijkt uit het marktonderzoek van Ecorys, d.d. 21 november Om te voorzien in de behoefte wordt bouwgrond geproduceerd. Het gaat hierbij om de transformatie van agrarische gronden naar bedrijfskavels en openbare ruimte, waartoe de volgende activiteiten worden verricht: - het verwerven van ruwe bouwgrond - het slopen van opstallen en het saneren van de ondergrond - bouw- en woonrijp maken (aanleg van civieltechnische voorzieningen) - planontwikkeling - het tijdelijk beheer van agrarische gronden, opstallen en bouwrijp opgeleverde bouwterreinen - uitgifte van bouwrijpe grond met bedrijfsbestemming Om deze transformatie tot stand te brengen voert het RBT een actief grondbeleid. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.7. Voor de begroting en een toelichting op de begroting wordt verwezen naar paragraaf Parkmanagement Het Dagelijks Bestuur heeft op 31 oktober 2006 besloten tot oprichting van een coöperatief parkmanagement. Vervolgens is de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement, op 28 oktober 2008 opgericht. Deze vereniging zal de volgende diensten c.q. voorzieningen aanbieden: - het beheer en onderhoud van (bouwrijp opgeleverde) wegen, riolering, waterlopen en groenvoorzieningen; - de beveiliging van de openbare ruimte; - een bewegwijzeringsysteem; - een gezamenlijk afvalmanagement; - een centrale bluswatervoorziening; - glasvezel verbindingen 6

7 De kosten van aanleg (en het tijdelijk beheer) van genoemde voorzieningen worden door het RBT voorgefinancierd. Deze investeringen hebben geen betrekking op de productie van bouwgrond en maken derhalve geen deel uit van de grondexploitatie. Ter dekking van de investeringskosten brengt het RBT, bij gronduitgifte, een eenmalige bijdrage in rekening per m2 uitgeefbaar terrein (gebaseerd op de kostprijs). Door uitgifte in landlease (erfpacht) zijn alle ondernemers verplicht lid van de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement. Vanuit de contributie voor deze vereniging, wordt het onderhoud en beheer (inclusief een reservering voor vervanging) van de gerealiseerde voorzieningen gedekt. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt door de Gemeente Almelo gedekt, met uitzondering van het additionele onderhoud. Hierop wordt ingegaan in paragraaf Erfpacht Alle kavels op het XL Businesspark worden in erfpacht (landlease) uitgegeven. Daarmee wordt op lange termijn de deelname aan de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement gegarandeerd. Ondernemers kunnen er daarbij voor kiezen om jaarlijks een canon te betalen of de erfpachtcanon in één keer af kopen voor een periode van 50 jaar. Tot op heden hebben alle klanten gekozen voor afkoop van de canon. Indien ondernemers gebruik maken voor de geboden faciliteit om een jaarlijkse canon te betalen, dan zal er een zogenaamd erfpachtbedrijf worden opgericht. De investering in contractvorming wordt, na uitgifte in erfpacht, gedekt uit de administratie/risico op de jaarlijks te betalen erfpachtcanon. 3.4 Laad- en loskade Het RBT heeft in 2010 een subsidiebeschikking ontvangen, in het kader van de tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart. Om te komen tot een adequate verantwoording jegens de subsidieverstrekker, is er een specifiek programma ingesteld waarbinnen de inkomsten en uitgaven aan de laad- en loskade worden geadministreerd. De in het kader van dit programma te realiseren baten en lasten maken integraal deel uit van de grondexploitatie en worden derhalve onder programma 1 (bouwgrondproductie) begroot. 3.5 Beheer In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het RBT zich, naast het ontwikkelen van het bedrijvenpark, moet bezighouden met het exploiteren en beheren van het bedrijventerrein. In artikel 3.1 van de regeling wordt toegelicht dat onder deze taak alles is begrepen, wat in de ruimste zin des woords met de exploitatie en het beheer van het terrein samenhangt. Het gaat (volgens artikel 3.8) in ieder geval om de feitelijke uitvoering van 7

8 allerhande beheersmaatregelen in de openbare ruimte, waartoe behoren: de wegen en trottoirs, de groenvoorzieningen en de (ondergrondse) infrastructuur. In artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling wordt verwoord dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks in overleg met de Gemeente Almelo een overzicht vaststelt van kosten en inkomsten van onderhoud en OZB. De additionele beheerkosten, die voortvloeien uit extra wensen van ondernemers (boven het reguliere onderhoudsniveau dat in Almelo wordt gehanteerd), worden gedekt vanuit de contributie aan de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement. Het Intergemeentelijk Ingenieursbureau heeft een begroting opgesteld van de kosten die samenhangen met beheer. Hierover vindt overleg plaats met de Gemeente Almelo, opdat het bedoelde overzicht spoedig kan worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur. 8

9 4. De paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen worden vastgelegd (artikel 9 BBV). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voor het RBT relevante paragrafen: het weerstandsvermogen, de financiering, onderhoud, bedrijfsvoering en het grondbeleid. 4.1 lokale heffingen Van lokale heffingen is geen sprake. 4.2 weerstandsvermogen Het RBT beschikt zelf niet over reserves of voorzieningen. Zowel het verlies als eventuele tegenvallers worden (op einddatum) gedekt door de deelnemende gemeenten en de provincie. Dit in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling van het RBT. Voor een nadere toelichting op de verdeling van het (op dit moment begrote) resultaat wordt verwezen naar paragraaf 5.3 van deze begroting en de notitie toelichting op de grondexploitatie per Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks het risicoprofiel van de grondexploitatie vast, op basis van een risicoanalyse. Door middel van de risicoanalyse wordt de grondexploitatiebegroting in een breder perspectief geplaatst. Uit de risicoanalyse kan het volgende worden geconcludeerd: Met 80% zekerheid kan worden gesteld dat het tekort in een bandbreedte ligt van (netto contant per ) een winst van 6,6 miljoen ( 17,9 miljoen positiever) en een verlies van 28,8 miljoen ( 17,5 miljoen negatiever). In onderstaand schema wordt de meest optimistische en de meest pessimistische afwijking van de begroting weergegeven. Er is 10% kans dat het resultaat negatiever is dan 28,8 miljoen en 10% kans dat het resultaat positiever is dan 6,6 miljoen. Er is 50% kans op een gunstiger resultaat en 50% kans op een negatiever resultaat. Het uitgiftetempo vormt het belangrijkste risico. Het negatief effect van vertraging wordt voor een belangrijk deel in balans gehouden door de aanwezige potentie tot het (gefaseerd) doorvoeren van verhogingen van de uitgifteprijs. Uit onderzoek van de Stec groep (2009), in opdracht van Netwerkstad Twente, bleek dat een verhoging naar 160,- per m2 uitgeefbaar 9

10 terrein realistisch is (prijspeil ). Voor een uitgebreide toelichting op de risico s wordt verwezen naar de notitie risicoanalyse per onderhoud kapitaalgoederen De bestaande (agrarische) openbare wegen, riolering, water en groen zijn door de Gemeente Almelo aan het RBT overgedragen ten behoeve van de transformatie tot bedrijventerrein. Deze openbare ruimte is derhalve voor het RBT geen kapitaalgoed. 4.4 financiering De beleidsvoornemens van het treasurybeleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut, welke door het Algemeen bestuur is vastgesteld op 27 september Er is een werkgroep ingesteld, bestaande uit de deskundigen op het gebied van treasury, van de deelnemende gemeenten en de Provincie. Deze werkgroep adviseert over de aan te trekken leningen en het renterisicobeheer en over bijvoorbeeld de in de grondexploitatie te hanteren disconteringsvoet. Overeenkomstig artikel 2 van het treasurystatuut worden de limieten voor geldleningen vastgelegd in de begroting. In tabel 1 wordt een overzicht weergeven van de (limieten op) aangetrokken geldleningen. Bank Bedrag Rente Periode leningen van: tot: BNG ,00 3,4100% 5 november november 2014 BNG ,00 2,7500% 5 januari januari 2015 BNG ,00 2,9000% 28 juli juli 2016 Rabo ,00 3,79% tot 5,54% 1 februari januari 2017 BNG ,00 3,5950% 1 november november ,00 krediet faciliteiten (limiet) Rabo ,00 maand euribor + 0,79% 1 april januari 2017 BNH ,00 maand euribor + 0,79% 1 april januari ,00 Tabel 1: limieten voor geldleningen Ter afdekking van een deel van het renterisico is een collar contract afgesloten. Dit contract loopt af op 1 januari 2017 met een basisbedrag van 18 miljoen. Over dit bedrag wordt een minimale rente (floor) en een maximale rente (cap) berekend van respectievelijk 3,0% en 4,75%. Als het rentepercentage in rekening courant (het gemiddelde maand euribor) tussen voornoemde floor en cap ligt, dan geldt dat tarief voor de rekening courant schuld. Zolang de schuld in rekening courant niet lager is dan 18 miljoen, dan is er geen ongedekte positie en dus geen speculatierisico. Volgens het verwachte kasverloop zal de korte schuld tot 1 januari niet dalen beneden de grens. 10

11 4.5 bedrijfsvoering In de gemeenschappelijke regeling wordt (in hoofdstuk 2 en 3) een uitgebreide beschrijving gegeven van de organisatie van het RBT en de taken en verantwoordelijkheden van het personeel. In aanvulling daarop wordt de administratieve en financiële organisatie beschreven in de financiële verordening, welke is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (augustus 2005). Het RBT huurt kantoorruimte aan de Wierdensestraat 25B te Almelo (huurcontract tot 31 januari 2016). Het RBT heeft geen personeel in dienst. Werkzaamheden worden verricht door contractanten, zowel extern als van deelnemende partijen. De bezetting van het Projectbureau zal in 2013 bestaan uit: - projectdirecteur, Europees aanbesteed - casemanager, Europees aanbesteed - administrateur, Europees aanbesteed - planeconoom, gedetacheerd door de Gemeente Almelo - Ingenieursbureau, in house opdracht aan de Gemeente Almelo - Secretaresse, via uitzendbureau Uitgangspunt in de begroting van planontwikkelingskosten is dat het project (qua werkzaamheden) vanaf (bijvoorbeeld) 2018 wordt ondergebracht bij één van de deelnemers ( going concern ). Het Algemeen Bestuur van het RBT heeft, overeenkomstig de financiële verordening, een nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik vastgesteld, waarin het beleid van het RBT inzake het oneigenlijk gebruik van eigendommen van het RBT wordt geformuleerd. Het M&O beleid van het RBT is vooral gericht op het voorkomen van (integriteit)problemen die in potentie tot misbruik (i.c. fraude) of oneigenlijk gebruik kunnen leiden. Uitgangspunt is dat blijvend kritisch wordt gekeken naar transacties die tot stand komen en de aanvaardbaarheid (vooral kwaliteit) van de geleverde prestaties (achteraf) wordt gecontroleerd. In de financiële verordening van het RBT wordt verwoord dat het Dagelijks Bestuur zorg draagt voor de interne toetsing op juistheid, volledigheid en tijdigheid van bestuurlijke informatievoorziening, de rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen van het RBT. Gezien de omvang van de organisatie (een klein projectbureau) heeft de accountant vastgesteld (zie paragraaf van de notitie uitkomsten controle jaarrekening 2010 ) dat het niet noodzakelijk is om in dit kader een invulling te geven aan interne controles. 11

12 4.6 verbonden partijen Het RBT neemt geen deel in andere rechtsvormen. 4.7 grondbeleid Grondbeleid is geen doel maar een middel dat wordt ingezet als instrument om andere beleidsdoelen te realiseren. Daarmee heeft grondbeleid een faciliterend karakter. Hoofddoel van het RBT is het voorzien in behoefte aan bedrijvigheid voor grote ruimtevragers. Om dit doel te bereiken kunnen in beginsel twee richtingen worden onderscheiden: 1. Een actief grondbeleid (het verwerven en bouwrijp maken van grond, waarbij kostenverhaal plaatsvindt door middel van gronduitgifte) 2. Een faciliterend grondbeleid (waarbij kostenverhaal plaatsvindt d.m.v. het sluiten van exploitatieovereenkomsten). De vraag met welk grondbeleid het doel (voorzien in behoefte aan bedrijfsruimte) het beste gerealiseerd kan worden (actief of faciliteren beleid) is feitelijk in het verleden beantwoord, bij (jaarlijkse) vaststelling van de grondexploitatie (gebaseerd op een actief grondbeleid, met verwervingskosten, kosten van bouw- en woonrijp maken en grondopbrengsten). Inmiddels is 75% van de gronden in bezit van het RBT, hetgeen het bestuur heeft doen besluiten om het ingezette actieve beleid te continueren. Op 24 januari 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot realisatie van een laad- en loskade. T/m is circa 77 miljoen geïnvesteerd in het kader van de grondexploitatie (inclusief laad- en loskade). Het resultaat van de grondexploitatie wordt op dit moment begroot op een tekort van circa 23,4 miljoen op eindwaarde ( ), op basis van een begroting van circa 122,5 miljoen aan nog te maken kosten en circa 176,1 miljoen aan nog te realiseren opbrengsten (nominaal, inclusief prijsstijging en rente). Netto contant per (teruggerekend naar) bedraagt het tekort 11,3 miljoen (op basis van gemiddeld 4,14% rente). 12

13 op eindwaarde (incl. prijsstijging en rente) op NCW per boekwaarde 77,0 mln. 77,0 te maken kosten 63,6 mln. 58,6 rente en prijsstijging 58,9 mln. totale kosten 199,6 mln. 135,7 te realiseren opbrengsten 141,1 mln. 124,4 rente en prijsstijging 35,1 mln. totale opbrengsten 176,1 mln. 124,4 resultaat op eindwaarde -23,4 mln. resultaat op netto contante waarde -11,3 Tabel 2: resultaat grondexploitatie Voor een uitgebreide toelichting op de grondexploitatie en de verschillen ten opzichte van de eerder vastgestelde grondexploitatie wordt verwezen naar de notitie toelichting op de grondexploitatie per

14 5. De financiële begroting In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de te realiseren baten en lasten in Daarbij wordt per programma aangegeven welke doelen het RBT in 2013 wil bereiken. 5.1 Bouwgrondproductie Overzicht van baten en lasten in 2013 In tabel 2 wordt een weergave gegeven van de gerealiseerde baten en lasten (boekwaarde) en de verwachting voor 2013 (o.b.v. de grondexploitatie, incl. laad- en loskade). jaarrekening herziening Omschrijving Boekwaarde 2013 UITGAVEN 01-jan-13 Verwerving Sloopkosten Milieuonderzoek en sanering Ophogen kavels Bouw- en woonrijp maken Laad- en loskade Plankosten en VTU Afdracht aan complex BOVO Overige uitgaven Boekwaarde rente Niet verrekenbare BTW Totaal Omschrijving Boekwaarde 2013 INKOMSTEN 01-jan-13 Woningbouw - - Bedrijventerrein (droog) Bedrijventerrein (nat) Subsidie EFRO en TIPP Subsidie Quick wins Overige opbrengsten Bestaande objecten - - Totaal INFLATIECORRECTIE EN BEPALING KASSTROOM Uitgavenstijging Inkomstenstijging Kasstroom Rentetoerekening SALDO INV PER ULTIMO Tabel 3: Baten en lasten bouwgrondproductie (inclusief laad- en loskade) 14

15 5.1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Verwachting is dat er in 2013 een oppervlak van 6 hectare wordt verkocht en geleverd. Voor 2,0 hectare is reeds een ontwikkelovereenkomst gesloten met transportbedrijf Looms (voor de eerste tranche). Daarnaast is overeenstemming bereikt met Eurol Lubricants, over de (gefaseerde) afname van een terrein van 4 hectare. Het RBT werkt via Port of Twente samen met ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen, om logistiek Twente te promoten. Dit heeft geleid tot concrete afspraken met logistieke partijen, die in 2013 verder worden uitgewerkt. In de tweede helft van 2013 wordt gestart met de realisatie van de laad- en loskade. Besloten is om deze laad- en loskade te dimensioneren voor containeroverslag. In principe is er al overeenstemming met de C.T.T. (Containerterminal Twente) bereikt, voor het afnemen van het containeroverslagterrein. Deze terminal is met name bedoeld voor de logistieke bedrijven op het XL Businesspark Twente die een locatie op korte afstand van een containerterminal wensen. Van belang voor de definitieve realisatie is de toestemming van RWS om op de zijtak van het Twentekanaal met CEMT klasse 5a schepen te mogen varen. Deze toestemming is inmiddels aangevraagd door C.T.T. Dit vooruitlopend op de uitvoering van de verbreding/verdieping van het Twentekanaal. Na de toestemming van RWS worden de afspraken over de exploitatie van de terminal definitief gemaakt. Verwachting is dat de kade in 2014 definitief wordt opgeleverd. De projectkosten bestaan, naast de civieltechnische investering, uit de sloop van een pand, de voorfinanciering van het energienet (onder overige investeringen ) en verwervingskosten. Verwachting is dat in 2013 overeenstemming wordt bereikt met Rijkswaterstaat, over de aankoop / pacht van circa 1,5 hectare landbouwgrond. Deze gronden zijn nodig om de laad- en loskade te kunnen realiseren. De overige gronden zijn al in 2010 aangekocht door het RBT. Om de toegangsweg te kunnen realiseren, moet overeenstemming worden bereikt over de verkrijging van twee percelen. Al in 2012 is een onteigeningsprocedure voorbereid, die naar verwachting in 2013 tot uitvoering wordt gebracht. Voortvloeiend uit moties in raden en staten, heeft Arcadis in 2011 de haalbaarheid van een tijdelijk zonnepark onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat een winstgevende businesscase mogelijk wordt, met ruimte om een vergoeding voor de grond te betalen. Dit is ingegeven door de verwachting dat de kostprijs van zonne-energie daalt en de energieprijs stijgt. Om invulling te geven aan de duurzaamheidambitie en extra opbrengsten te genereren voor de grondexploitatie, is in 2012 besloten om een aanbestedingsprocedure te organiseren (via een zgn. concurrentie gerichte dialoog). Partijen worden tot 29 april 2012 in de gelegenheid 15

16 gesteld om een bieding te doen op de grond. In de grondexploitatie is budget opgenomen om te kunnen voorzien in dekking voor de (juridische) begeleiding van deze procedure. Afhankelijk van de hoogte van de biedingen wordt besloten of wel of niet tot gunning wordt overgegaan. Om de slagingskans van het project te maximaliseren, worden partijen in de gelegenheid gesteld om hun bieding onder voorbehoud van het verkrijgen van financiering vanuit het energiefonds en/of het verkrijgen van SDE subsidie (tranche 1) in te dienen. 5.2 Parkmanagement Overzicht van baten en lasten in 2013 In tabel 3 wordt een weergave gegeven van de tot op heden gerealiseerde baten en lasten (boekwaarde) en de verwachting voor Het betreft een globale begroting, op basis van een financiële verkenning. De parkmanagementexploitatie wordt in 2013 nader uitgewerkt en gedetailleerd, opdat deze spoedig kan worden aangeboden aan het bestuur. jaarrekening herziening Bouwgrondproductie en laad- en loskade Boekwaarde 2013 programma 1 en 4 01-jan-13 Lasten Baten Tabel 4: Baten en lasten 2013, afgezet tegen de boekwaarde Toelichting op het overzicht van baten en lasten De camerabeveiliging en de bluswatervoorziening is ter plaatse aanwezig en ondernemers kunnen hiervan optimaal profiteren. In 2013 wordt terughoudendheid betracht wat betreft de aanleg van parkmanagement voorzieningen. De geraamde lasten hebben hoofdzakelijk betrekking op de instandhouding van de gerealiseerde voorzieningen. De geraamde baten hebben betrekking op de eenmalige bijdrage die bij uitgifte moet worden voldaan, uitgaande van een uitgifte van 6 hectare. 5.3 Erfpacht Overzicht van baten en lasten in 2013 In tabel 3 wordt een weergave gegeven van de tot op heden gerealiseerde baten en lasten (boekwaarde) en de verwachting voor Parkmanagement Boekwaarde 2013 programma 2 01-jan-13 Lasten Baten Saldo Tabel 5: Baten en lasten 2013, afgezet tegen de boekwaarde Toelichting op het overzicht van baten en lasten De (juridische) voorbereiding van het erfpachtbedrijf wordt naar verwachting in 2013 afgerond. 16

17 5.4 Laad- en loskade De begroting voor de laad- en loskade, is geïntegreerd in de grondexploitatiebegroting en toegelicht in paragraaf 5.1. Reden hiervoor is dat dit programma integraal deel uitmaakt van de grondexploitatiebegroting en de doelstellingen in het kader van dit programma, alsmede de te verwachten investeringen, in paragraaf 5.1 zijn toegelicht. Het programma dient ter verantwoording richting de subsidiebeschikking, die op basis van SiSa (Single Information, Single Audits) plaatsvindt. 5.5 Onderhoud openbare ruimte In artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling wordt verwoord dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks in overleg met de Gemeente Almelo een overzicht vaststelt van kosten en inkomsten van onderhoud en OZB. In 2011 heeft het Dagelijks Bestuur de projectdirecteur opdracht gegeven om, in overleg met de Gemeente Almelo, het bedoelde overzicht op te stellen. De beheerkosten zijn inmiddels (door het Intergemeentelijk Ingenieursbureau) begroot. Hierover vindt overleg plaats met de Gemeente Almelo, opdat het bedoelde overzicht in de loop van het jaar kan worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur, zal de beheerbegroting in deze notitie worden geïntegreerd. Tot die tijd wordt het onderhoud ten laste van de grondexploitatiebegroting geboekt. 5.6 de financiële positie van het RBT Het resultaat op de grondexploitatie wordt genomen als het project is afgewikkeld. In de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers van het openbaar lichaam vastgelegd hoe het financiële resultaat wordt verdeeld (artikel 22). Conform de hierbij vastgestelde verdeelsleutel (de steden en de provincie voor ieders 23% en Borne voor 8%) staan deelnemers garant voor het eindresultaat van alle programma s binnen het RBT. In de tabel op de volgende pagina (tabel 6) wordt het per berekende grondexploitatietekort per deelnemer weergegeven (inclusief laad- en loskade, programma 1 en 4). Op basis van een financiële verkenning wordt geconcludeerd dat de parkmanagementexploitatie (programma 2) sluit op een neutraal resultaat. De investeringen in het kader van het erfpachtbedrijf (programma 3) worden gedekt uit een risico-opslag op de jaarlijks te betalen canon, waardoor de erfpachtexploitatie eveneens sluit op (minimaal) een neutraal resultaat. Resultaat per deelnemer NCW Eindwaarde Provincie Overijssel 23% Gemeente Almelo 23% Gemeente Hengelo 23% Gemeente Enschede 23% Gemeente Borne 8% Totaal 100% Tabel 6: begroot grondexploitatietekort per deelnemer (stand van zaken per ) 17

18 6. Begroting 2014 en Meerjarenraming In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven naar de komende begrotingsjaren. 6.1 Begroting 2014 De begroting over 2014 wordt gelijktijdig met de begroting 2013 (herziening), ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Dit omdat de begroting in juni wordt behandeld en anders de (theoretische) situatie ontstaat dat er gedurende een half jaar geen financieel kader is waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. De begroting over 2014 fungeert als voorlopig financieel kader. Bij herziening van de grondexploitatie (per ) wordt ook de begroting over 2014 (op basis van voortschrijdend inzicht) herzien (en uitgebreider toegelicht). Bouwgrondproductie en laad- en loskade programma 1 en 4 begroting 2014 Lasten Baten Saldo begroting Parkmanagement 2014 programma 2 Lasten Baten Saldo begroting Erfpacht 2014 programma 3 Lasten - Baten - Saldo - begroting Totaal 2014 alle programma's Lasten Baten Saldo Tabel 7: begroting 2014 De (voorlopige) begroting voor 2014 wordt in tabel 7 weergegeven. De begroting is voor wat betreft de programma s 1 en 3 gebaseerd op de grondexploitatiebegroting per en 18

19 voor wat betreft programma 2 op een financiële verkenning, op basis waarvan de investeringen in het parkmanagement zijn gedaan. Omdat ondernemers tot op heden niet kozen voor betaling van een jaarlijkse canon, is voor programma 3 (erfpacht) geen begroting opgesteld. 6.2 Meerjarenraming In artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling wordt verwoord dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar zendt aan het Algemeen Bestuur, onder bijvoeging van de grondexploitatie en een meerjarenraming van tenminste drie jaren. Meerjarenbegroting Bouwgrondproductie en laad- en loskade programma 1 en 4 Lasten Baten Saldo Meerjarenbegroting Parkmanagement Programma 2 Lasten Baten Saldo Meerjarenbegroting Erfpacht programma 3 Lasten Baten Saldo Meerjarenbegroting Totaal alle programma's Lasten Baten Saldo Tabel 8: meerjarenbegroting De meerjarenraming wordt in tabel 8 weergegeven. De meerjarenraming is voor wat betreft de programma s 1 en 3 gebaseerd op de grondexploitatiebegroting per en voor wat betreft programma 2 op een financiële verkenning, op basis waarvan de investeringen in het parkmanagement zijn gedaan. Omdat ondernemers tot op heden niet kozen voor betaling 19

20 van een jaarlijkse canon, is voor programma 3 (erfpacht) geen meerjarenbegroting opgesteld. Een totaaloverzicht, met daarin de (herziene) begroting voor 2013, de (voorlopige) begroting voor 2014 en de meerjarenraming is als bijlage opgenomen (pagina 19). 20

21 Bijlage: Totaaloverzicht (Herziene) begroting 2013, (voorlopige) begroting 2014 en de meerjarenraming (afgezet tegen jaarrekening) jaarrekening herziening begroting Meerjarenbegroting Bouwgrondproductie en laad- en loskade Boekwaarde programma 1 en 4 01-jan-13 Lasten Baten Saldo jaarrekening herziening begroting Meerjarenbegroting Parkmanagement Boekwaarde programma 2 01-jan-13 Lasten Baten Saldo jaarrekening herziening begroting Meerjarenbegroting Erfpacht Boekwaarde programma 3 01-jan-13 Lasten Baten Saldo jaarrekening herziening begroting Meerjarenbegroting Totaal Boekwaarde alle programma's 01-jan-13 Lasten Baten Saldo