Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007"

Transcriptie

1 Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING ALGEMEEN DOELSTELLING DOCUMENT SCOPE BRONVERMELDING VERSIEGESCHIEDENIS GOEDKEURING EN ONDERHOUD UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING TOEPASSELIJK KADER UITGANGSPUNTEN WEBV EN AWB BEVEILIGING EN BETROUWBAARHEID WET ELEKTRONISCHE HANDTEKENING DEFINITIE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING FUNCTIES VAN DE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING VORMEN VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EISEN ELEKTRONISCHE DIENSTEN, INRICHTINGSASPECTEN IDENTIFICATIE EN AUTHENTICATIE VEILIGE DATACOMMUNICATIE AUTORISATIE TOT (PERSOONS)GEGEVENS VASTLEGGING SESSIEGEGEVENS AUTHENTICATIE MELDING ONTVANGST AANVRAAG SCHERM MEDEDELING ELEKTRONISCHE HANDTEKENING KANAALKEUZE KLANT GEBRUIKERSVOORWAARDEN WEBDIENST TOEPASSING EENVOUDIGE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING BIJ INDIENING AANVRAAG UITKERING OF BEZWAARSCHRIFT PROCESGANG PLAATSING EENVOUDIGE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING Pagina 2 van 15

3 1. Inleiding 1.1 Algemeen De samenwerkende partijen in de keten van werk en inkomen willen meer maatwerk gaan leveren aan verzekerden en werkgevers als het gaat om de bereikbaarheid van de organisatie, het aanvragen van een uitkering en het leveren van gegevens. Gezamenlijk wordt dan ook gewerkt aan dienstverlening via meerdere kanalen (multichannel). De klant moet kunnen kiezen uit de kanalen waarlangs de dienstverlening wordt aangeboden. De kanalen en dienstverlening worden hierbij zo ingericht dat ze aansluiten op de klantprocessen. Dat wil zeggen dat ze van buiten naar binnen worden ingericht. Hierdoor wordt aangesloten op de logica en de taal van de klant. Via elektronische koppelingen zijn de verschillende kanalen verbonden met dat deel van de organisatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Door medewerkers, maar in toenemende mate ook door computers. Het resultaat wordt via een of meerdere kanalen aan burgers en bedrijven geleverd. Bij dienstverlening aan de klant via meerdere kanalen is het belangrijk om voldoende zekerheid te hebben over de identiteit van de klant voor rechtsgeldige communicatie. Binnen de keten voor werk en inkomen is het voor de diensten via Internet noodzakelijk om te beschikken over een authenticatievoorziening die de identiteit van de klant met een bepaalde mate van zekerheid vaststelt. Om voor de klanten een digitale sleutelbos te voorkomen en om onnodige kosten voor ontwikkeling en beheer te vermijden is er voor gekozen om één nationale authenticatievoorziening voor alle overheidsorganen te ontwikkelen. De overheid heeft deze authenticatievoorziening ontwikkeld onder de naam van DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. De DigiD toegangscodes worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de klant en voor de betrouwbaarheid bij het plaatsen van een eenvoudige elektronische handtekening. Binnen de keten voor werk en inkomen is ervoor gekozen om de DigiD authenticatievoorziening in te zetten voor webdiensten via het Internet. Binnen de keten voor werk en inkomen zal bij de inrichting van de elektronische diensten langs meerdere kanalen onder meer rekening moeten worden gehouden met eisen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het elektronisch bestuurlijk verkeer. Zo is in de Algemene wet bestuursrecht bepaald dat de aanvraag tot het geven van een beslissing ingediend bij een bestuursorgaan wordt ondertekend. Deze richtlijn gaat nader in op de eisen voor inrichting van de elektronische diensten binnen de keten voor werk en inkomen en het plaatsen van de eenvoudige elektronische handtekening onder webformulieren. 1.2 Doelstelling document. Het beschrijven van de relevante eisen uit de wettelijke kaders voor elektronische diensten langs meerdere kanalen en het maken van een vertaalslag naar een praktische toepassing. 1.3 Scope De in dit document beschreven eisen worden voorgeschreven voor alle webdiensten binnen de keten van werk en inkomen waarbij wordt uitgegaan van de DigiD authenticatiedienst welke ingezet wordt binnen het DKD portaal of de portalen van de samenwerkende partijen binnen de keten van werk en inkomen. Pagina 3 van 15

4 1.4 Bronvermelding Elektronische handtekening met DigiD, Harry Gijzen, Hidde Andriessen, Daniel s.a. Khan 4 september 2006 Strategisch Beleid B&P Tactisch Beleid B&P Verantwoordingsrichtlijn Suwinet PSA Digitaal Klantdossier UWV 2006 versie 0.9 Achtergrond Studies en Verkenningen 23 (AV-23) van CBP E-authenticatie voor managers ECP.nl Dossier e-authenticatie ECP.nl Dossier Elektronische handtekening en certificatieverleners ECP.nl Stand van zaken e-authenticatie in Nederland ECP.nl E-OK Raamwerk ECP.nl DigiD Betrouwbaarheidsniveaus Authenticatie en handtekening versie 1.3 Handreiking aanwijzingen en specificaties DigiD versie juli 2005 Architectuur DigiD 1.3 PKI Overheid Factsheet De elektronische handtekening E-overheid De Wet Elektronische Handtekeningen Wet SUWI Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Webv) UWV Handreiking inzake gebruik DigiD (versie 0.3) DigiD De sleutel tot het UWV dossier versie 1.0 Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD concept 1.0 UWV beleid versie 0.8 Multichanneling Richting en Aanpak versie Versiegeschiedenis Versie Datum Verschil met voorgaande versie januari 2007 Eerste versie structuur februari 2007 Aanpassing na review van werkgroep DKD Privacy en Beveiliging februari 2007 Definitieve versie 1.6 Goedkeuring en onderhoud Dit document is opgesteld door de werkgroep DKD Privacy en Beveiliging en binnen de Domeingroep Privacy en Beveiliging afgestemd met de CWI, UWV, SVB, CP/ICT, BKWI en IB. Het document is op xx-xx-2007 vastgesteld door het Algemeen Keten- Overleg (AKO). De goedkeuring van dit document vindt plaats door de Domeingroep Privacy en Beveiliging (DPB). Onderhoud van dit document wordt gedaan door de DPB of door een andere partij in opdracht van de DPB. Nieuwe versies van dit document zullen worden voorgelegd aan het DPB ter goedkeuring. Pagina 4 van 15

5 2. Uitgangspunten elektronische dienstverlening 2.1 Toepasselijk kader De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) vult de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan met regels voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Onder elektronisch bestuurlijk verkeer wordt verstaan: iedere vorm van elektronische gegevensuitwisseling met een ander (bestuursorganen met burgers en bestuursorganen onderling). Het gaat hierbij onder meer om , Internet en Intranet, fax en sms. In de Webv wordt elektronisch verkeer in beginsel gelijkgesteld met schriftelijk verkeer. De Webv formuleert abstracte normen waaraan elektronisch verkeer moet voldoen teneinde voldoende beveiligd te zijn. De wijze waarop aan deze normen kan worden voldaan, is afhankelijk van de stand van de techniek. De normen kunnen technisch worden uitgewerkt in bijzondere regelgeving, gedragscodes of protocollen. 2.2 Uitgangspunten Webv en Awb Hieronder worden de belangrijkste algemene uitgangspunten uit de Webv en Awb weergegeven. Voor een gedetailleerdere beschrijving van deze uitgangspunten wordt verwezen naar het document DigiD Beleid voor DKD versie 1.0. Vrije kanaalkeuze burgers Burgers mogen er niet toe worden gedwongen om gebruik te maken van elektronisch verkeer. Het moet zijn gewaarborgd dat bepaalde burgers of groepen in de samenleving, die niet wensen of kunnen deelnemen aan elektronisch verkeer toegang blijven houden tot informatie via de overige kanalen. Kenbaarmaking kanaalkeuze burger De burger moet van tevoren kenbaar hebben gemaakt dat hij/zij langs deze weg bereikbaar is. Een verantwoordelijk mag er niet van uitgaan dat een betrokkene via elektronisch verkeer voldoende bereikbaar is als deze, naast persoonsgegevens, ook zijn/haar adres heeft opgegeven. Principe van nevenschikking Het elektronische communicatiekanaal mag de papieren versie niet volledig verdringen. Immers, niet iedereen heeft toegang tot een computer. Derhalve is het een bestuursorgaan niet toegestaan bepaalde zaken alleen nog langs elektronische weg te doen, tenzij álle betrokkenen hiermee instemmen. Tijdstip van verzending en ontvangst Het is van belang om het tijdstip van verzending en ontvangst vast te leggen in verband met bepaalde termijnen waarbinnen een beslissing afgegeven of bezwaar ingediend kan worden. Tijdstip van verzending Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking bereikt waarover het bestuursorgaan geen controle heeft (bijvoorbeeld het systeem van de internet serviceprovider. Tijdstip van ontvangst Pagina 5 van 15

6 Het bestuursorgaan moet de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag altijd bevestigen (artikel 4:3a Awb). Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan wordt ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt (artikel 2:17 Awb). Juridische bekendmaking Als een betrokkene onvoldoende kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij elektronisch bereikbaar is en/of niet gereageerd heeft op het bericht, kan niet per definitie van uit worden gegaan dat een elektronisch bericht daadwerkelijk is aangekomen. In dat geval zal ook van de conventionele weg gebruik gemaakt moeten worden. De conventionele (papieren) versie geldt dan als officiële juridische bekendmaking (artikel 3:42 Awb). Ondertekening Artikel 4:2 van de Awb stelt de eis dat de aanvraag tot het geven van een beslissing ingediend bij een bestuursorgaan wordt ondertekend. De ondertekening van de aanvraag vult de volgende functies in: De eerste functie is om de aanvrager te identificeren. De tweede functie betreft de wilsuiting. Met de ondertekening gaat de klant akkoord met de aanvraag en bijbehorende inhoud. Artikel 2:16 Awb bepaalt dat een elektronische handtekening met een conventionele handtekening mag worden gelijkgesteld indien de methode voor authenticatie voldoende betrouwbaar is. 2.3 Beveiliging en betrouwbaarheid Berichten die langs elektronische weg door bestuursorganen worden verzonden of ontvangen, dienen in voldoende mate beveiligd te zijn. In de Webv wordt deze eis tot uitdrukking gebracht door te spreken van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. De volgende aanduidingen geven een goede uitwerking aan de open normen van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid: Authenticiteit = oorsprong van het document: de zekerheid dat gegevens werkelijk van de afzender afkomstig zijn Integriteit = de zekerheid dat gegevens volledig zijn en niet onbevoegd zijn gewijzigd. Onweerlegbaarheid = het voorkomen van weerlegbaarheid; onloochenbaarheid. Transparantie = de mogelijkheid dat wijzigingen van de gegevens achteraf kunnen worden opgespoord en inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Beschikbaarheid = toegankelijkheid en bereikbaarheid van het document. Flexibiliteit = de mate waarin aan nieuwe of oude gebruikseisen kan worden voldaan. Vertrouwelijkheid = exclusiviteit: het document is alleen toegankelijk voor hen voor wie het is bestemd. Bij elektronisch verkeer zullen deze beginselen in acht genomen moeten worden. Net als in de WBP vereist de Webv dat betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd. De verantwoordelijke moet hierbij letten op de aard en inhoud van het bericht (risicoklasse) en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Ofwel; steeds moet worden beoordeeld of en in hoeverre de elektronische vorm functioneel is en in voldoende mate de betrouwbaarheid verschaft die past bij de aard, inhoud en doel van het bericht. De elektronische weg moet functioneel adequaat zijn, dat wil zeg- Pagina 6 van 15

7 gen: met de elektronische weg moeten minstens dezelfde functies kunnen worden gerealiseerd als met de conventionele weg. Pagina 7 van 15

8 3. Wet elektronische handtekening 3.1 Definitie elektronische handtekening De Wet elektronische handtekening (WEH) biedt de mogelijkheid om documenten elektronisch te ondertekenen. De WEH onderscheidt verschillende soorten elektronische handtekeningen en geeft de waarborgen en de rechtskracht aan die bij die verschillende soorten handtekeningen horen. Definitie elektronische handtekening Binnen de memorie van toelichting van artikel 15a boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt de volgende definitie gehanteerd voor de elektronische handtekening: Artikel 15a Dit artikel regelt de rechtsgevolgen van het gebruik van elektronische handtekeningen. Lid 4 bepaalt dat onder «elektronische handtekening» wordt verstaan de elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authenticatie. Met «logisch geassocieerd» wordt bedoeld dat de elektronische gegevens en de overige elektronische gegevens zodanige elektronische toegangskenmerken bevatten, dat de computer die deze kenmerken vergelijkt, vaststelt dat zij bij elkaar horen. Op grond van het eerste lid van dit artikel geldt dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De methode van authenticatie dient voldoende betrouwbaar te zijn. De mate van betrouwbaarheid dient te worden beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en alle overige omstandigheden van het geval. 3.2 Functies van de elektronische handtekening De elektronische handtekening wordt gebruikt voor de volgende functies: Identificatie Authenticatie Wilsuiting Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een subject (een gebruiker of een proces) in de informatietechnologie. De identiteit wordt gebruikt om de toegang van het subject tot een object te beheersen. Een object is bijvoorbeeld een computerbestand of een record in een database. Identificatie en authenticatie kan op verschillende manieren plaatsvinden: Gebruik van een gebruikersnaam of user-id op inlogschermen; Gebruik van een vingerafdruk of ander biometrisch kenmerk; Gebruik van een token (zoals een smartcard). Vanuit de optiek van informatiebeveiliging is identificatie van een subject de eerste stap in het autorisatieproces. De tweede stap is authenticatie, het verifiëren van de juistheid van de geclaimde identiteit. De derde stap in dit proces is autorisatie, het vaststellen of het subject toegang tot het object mag verkrijgen. Als vierde stap kan worden genoemd het vaststellen of het subject namens een ander subject is gemachtigd taken uit te voeren en waarvoor dit andere subject autorisatie verleent. Het machtigen valt echter buiten de scope van dit document. Om de identiteit op een zinvolle manier te gebruiken, is het noodzakelijk dat elke toegepaste identiteit uniek is. Doorgaans gebeurt dit door aan iedere gebruiker van de informatievoorziening en aan elk geautomatiseerd proces een unieke gebruikers- Pagina 8 van 15

9 naam toe te kennen en deze identiteit te beveiligen met een persoonlijk wachtwoord dat de gebruiker dan ook geheim moet houden. Als laatste functie voor de elektronische handtekening moet de wilsuiting van de ondertekenaar vastgelegd worden. Artikel 4:2 van de Awb stelt de eis dat de aanvraag tot het geven van een beslissing ingediend bij een bestuursorgaan is ondertekend. Met het plaatsen van een elektronische handtekening geeft de aanvrager te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de aanvraag en bijbehorende inhoud voor een uitkering/voorziening of indiening van een bezwaar- dan wel beroepschrift. 3.3 Vormen van elektronische handtekening In het Burgerlijk Wetboek wordt een elektronische handtekening beschreven als een pakket dat bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authenticatie (art. 3:15a, vierde lid BW) Binnen de omschrijving van de elektronische handtekening, zoals het Burgerlijk Wetboek deze geeft, passen bijvoorbeeld: Pincode, biometrie, dynamische handtekening (digitale pen), ondertekening van de elektronische belastingaangifte. De eenvoudige elektronische handtekening Een eenvoudige handtekening kan een bericht, webformulier zijn waarin persoonsgegevens staan of een ingescande handtekening. Uiteraard moet deze handtekening voldoen aan art. 3:15a, vierde lid BW, oftewel de elektronische handtekening moet bestaan uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die gegevens worden gebruikt als middel voor authenticatie. De rechtskracht van een eenvoudige elektronische handtekening Een eenvoudige elektronische handtekening heeft dezelfde rechtskracht als een schriftelijke handtekening, maar bij twijfel moet de burger op een of andere manier de betrouwbaarheid van zijn elektronische handtekening aantonen en beslist de rechter over de geldigheid. De rechter is vrij in het toekennen van bewijskracht aan de elektronische handtekening. In het algemeen zal de rechter eerder besluiten de gebruikte elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als de handgeschreven handtekening toe te kennen als de rechter overtuigd is van de betrouwbaarheid en authenticiteit. Om te beoordelen of in een bepaald geval een elektronische handtekening voldoende betrouwbaar is, dient te worden gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Geavanceerde elektronische handtekening De geavanceerde elektronische handtekening bestaat uit gegevens over de ondertekenaar en een certificaat van een certificaatdienstverlener. Aan de geavanceerde elektronische handtekening worden een aantal vereisten gesteld bovenop de eisen die aan een eenvoudige elektronische handtekening worden gesteld, deze vereisten kan men hieronder vinden. De vereisten voor een geavanceerde elektronische handtekening Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden. Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren. Zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden. Zij is op zodanige wijze aan het elektronische bestand waarop zij betrekking heeft verbonden dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord. Pagina 9 van 15

10 Zij is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat dat voldoet aan strenge eisen zoals gesteld in de telecommunicatiewet. Zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen (bijv. smartcard). De laatste twee vereisten zijn een gevolg van de inwerkingtreding van de WEH. De rechtskracht van een geavanceerde elektronische handtekening De handtekening heeft door het gekwalificeerde certificaat dwingende bewijskracht; aan de betrouwbaarheid van de handtekening wordt niet meer getwijfeld. Pagina 10 van 15

11 4. Eisen elektronische diensten, inrichtingsaspecten De uitgangspunten uit de toepasselijke kaders worden in dit hoofdstuk vertaald naar eisen en inrichtingsaspecten voor elektronische dienstverlening en de elektronische handtekening. Voor elke eis en bijbehorend inrichtingsaspect volgt een korte toelichting. De eisen worden hieronder cursief weergegeven. 4.1 Identificatie en authenticatie De identificatie en authenticatie van de klant moet met een bepaalde mate van betrouwbaarheid vastgesteld worden Voor eigenaren van elektronische (web)diensten binnen de keten van werk en inkomen is het nodig om met voldoende zekerheid te weten welke klant de diensten vraagt. Voor de webdiensten is het dan ook noodzakelijk om te beschikken over een authenticatievoorziening die de identiteit van de klant met een bepaalde mate van zekerheid vaststelt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de authenticatievoorziening DigiD. Na succesvolle identificatie en authenticatie kunnen persoonsgegevens aan de klant via de webdienst worden getoond. Het kan voorkomen dat de klant zich heeft geauthenticeerd met betrouwbaarheidsniveau basis en vervolgens diensten wil afnemen welke een hoger betrouwbaarheidsniveau vragen. Wanneer dit aan de orde is, zal de klant binnen de sessie alsnog zich moeten authenticeren met een hoger betrouwbaarheidsniveau. 4.2 Veilige datacommunicatie Afhankelijk van de classificatie moeten persoonsgegevens versleuteld uitgewisseld worden over de datalijnen Daar met de klant of werkgever persoonsgegevens uitgewisseld gaat worden of de klant of werkgever persoonsgegevens gaat inzien via de elektronische diensten van de keten voor werk en inkomen is het vereist dat de gegevensuitwisseling tussen de klant en de dienst afhankelijk van de classificatie van de persoonsgegevens versleuteld plaatsvindt. Bij uitwisseling van persoonsgegevens van risicoklasse II en III is versleuteling een vereiste. De communicatie tussen de klant en de webdienst van de keten voor werk en inkomen moet dan ook versleuteld plaats vinden alsmede de communicatie tussen de webdienst van de keten voor werk en inkomen en de authenticatieserver van DigiD. 4.3 Autorisatie tot (persoons)gegevens De klant mag alleen toegang hebben tot zijn eigen (persoons)gegevens De klant mag alleen toegang hebben tot zijn eigen persoonsgegevens zoals opgenomen in de verschillende registraties binnen de keten voor werk en inkomen. De persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden binnen de omgekeerde intake als de klant over een geactiveerde toegangscode van DigiD beschikt. De burger mag met een nog niet geactiveerde toegangscode van DigiD wel aanvragen of verzoeken tot dienstverlening indienen mits alle persoonsgegevens door burger zelf wordt ingevuld binnen het webformulier. Aan werkgevers mogen alleen die werknemer gegevens getoond worden waarbij hij is aan te merken als belanghebbende in de zin van de Awb. De werkgever mag alleen gegevens van zijn werknemers zien, voor zover hij hier belang bij heeft. Pagina 11 van 15

12 4.4 Vastlegging sessiegegevens authenticatie De sessiegegevens van het authenticatieproces met DigiD moeten worden vastgelegd bij webformulieren die ondertekend moeten worden. Ingeval van aanvragen tot een uitkering/voorziening, het indienen van een bezwaar of beroepschrift moeten de volgende sessiegegevens inclusief tijdstempel worden vastgelegd binnen het webformulier naast de overige webformuliergegevens. Authenticatiebewijs van DigiD (dit is het antwoordbericht van de A-Select server op de vraag van de applicatie om de authenticatie te verifiëren) Datum en tijdstip van authenticatie Uniek volgnummer webformulier/aanvraagnummer In het geval dat de klant zich een tweede maal met een hoger betrouwbaarheidsniveau moet authenticeren of met SMS authenticatie zijn eenvoudige elektronische handtekening gaat plaatsen, zullen bovengenoemde sessiegegevens aangevuld moeten worden met de nieuwe gegevens uit het authenticatieproces en opgenomen in het webformulier naast de overige formuliergegevens. 4.5 Melding ontvangst aanvraag Aan de klant moet de ontvangst van een verzoek of aanvraag bevestigd worden. Bij aanvragen tot een uitkering/voorziening, het indienen van een bezwaar of beroepschrift moet de ontvangst van de aanvraag bevestigd worden richting de aanvrager. Dit kan via een scherm mededeling bij webdiensten. De volgende gegevens moeten naast de specifieke formulier gegevens worden opgenomen in het webformulier en kunnen ook getoond worden binnen de scherm mededeling richting de aanvrager: Uniek volgnummer webformulier / aanvraagnummer Datum en tijdstip van ontvangst van de aanvraag door de ketenpartij Bij aanvragen/verzoeken via de zal aan de klant een bevestiging van ontvangst via de of een brief via de post aangeboden moeten worden met vermelding van datum en tijdstip van ontvangst. 4.6 Scherm mededeling elektronische handtekening Middels een scherm mededeling moet de klant erop worden geattendeerd dat hij/zij een elektronische handtekening gaat plaatsen. Bij de aanvraag tot een uitkering/voorziening, het indienen van een bezwaar of beroepschrift moet de elektronische handtekening geplaatst worden binnen het webformulier. Voor de webdiensten binnen de keten voor werk en inkomen betreft het een eenvoudige elektronische handtekening waarvoor de DigiD toegangscodes van het betrouwbaarheidsniveau basis en midden ingezet kunnen worden. De aanvrager moet via een scherm mededeling erop worden geattendeerd dat hij op het punt staat zijn aanvraag af te ronden en zijn wilsuiting kenbaar maakt middels het plaatsen van de elektronische handtekening. Na plaatsing van de handtekening moet de aanvrager via een schermmededeling geïnformeerd worden dat hij/zij de aanvraag elektronisch heeft ondertekend. Naast de sessiegegevens met de authenticatieserver van DigiD zoals beschreven bij 4.4 moeten ook de sessiegegevens van de aanvrager met de webdienst van de keten voor werk en inkomen en de tijdstempel worden opgenomen in het webformulier. Hiermee wordt invulling gegeven aan de logische associatie zoals beschreven in de memorie van toelichting in artikel 3.15a van het Burgerlijk Wetboek. De sessiegegevens van de DigiD authenticatieserver worden hierbij gebruikt voor identificatie en Pagina 12 van 15

13 authenticatie welke dan vervolgens worden aangevuld met de sessie gegevens van de webdienst voor de wilsuiting (akkoord met de inhoud). De verzamelde en vastgelegde set van elektronische gegevens zijn dan logisch met elkaar te associëren. 4.7 Kanaalkeuze klant Klanten hebben een vrije keuze in het communicatie kanaal. Klanten moeten van tevoren expliciet kenbaar hebben gemaakt dat hij zij langs deze weg diensten willen afnemen of correspondentie ontvangen. Een verantwoordelijk mag er niet van uitgaan dat een betrokkene via elektronisch verkeer voldoende bereikbaar is als deze, naast persoonsgegevens, ook zijn/haar adres heeft opgegeven. 4.8 Gebruikersvoorwaarden webdienst Klanten moeten verwezen worden en akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden. Alvorens burgers gebruik kunnen maken van de webdiensten van de samenwerkende partners binnen de keten van werk en inkomen, zullen zij de gebruikersvoorwaarden van DigiD en de webdienst (DKD) moeten accepteren. In deze gebruikersvoorwaarden wordt de gebruiker onder andere verantwoordelijk gesteld voor de juistheid en volledigheid van de door de hem/haar ingevoerde gegevens. Voorts wordt de gebruiker gewezen op het vertrouwelijke karakter van DigiD en de webdienst toepassingen van de keten voor werk en inkomen en de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik. Binnen de webdiensten van de keten voor werk en inkomen zal nadrukkelijk een verwijzing naar de gebruikersvoorwaarden moeten worden opgenomen. Pagina 13 van 15

14 5. Toepassing eenvoudige elektronische handtekening bij indiening aanvraag uitkering of bezwaarschrift. 5.1 Procesgang plaatsing eenvoudige elektronische handtekening Hieronder zal stapsgewijs de procesgang beschreven worden voor het plaatsen van de eenvoudige elektronische handtekening binnen webformulieren. 1. De klant authenticeert zich met DigiD voor de webdienst. Na succesvolle authenticatie mag binnen de webdienst een voorvulling van de persoonsgegevens uit de keten administraties en overige leverende bronnen plaatsvinden. Zonder een geactiveerde toegangscode van DigiD mag aan de klant geen persoonsgegevens getoond worden in de voorvulling. Voorinvulling van webformulieren conform de nieuwe wet eenmalige gegevensuitvraag is dan nog niet aan de orde. De klant mag echter wel het webformulier zelf volledig handmatig invullen bij aanvragen tot een dienst. De sessiegegevens van het authenticatieproces moeten worden vastgelegd naast de overige gegevens binnen het webformulier. Het authenticatieproces in deze stap heeft als doel het identificeren en authenticeren van de klant. 2. De klant kan gegevens aanvullen binnen het webformulier of gegevens corrigeren waarvan hij of zij de beheerder is (bijvoorbeeld mobiel nummer of e- mail adres). Gegevens afkomstig uit authentieke bronnen mogen door de klant niet direct gewijzigd kunnen worden. Binnen de webdienst moet de klant verwezen worden naar de beherende instantie welke de gegevens uit de authentieke bronnen mogen corrigeren op verzoek van de klant. 3. Bij het plaatsen van de eenvoudige elektronische handtekening moet de klant via een schermmededeling erop worden geattendeerd dat hij op het punt staat zijn eenvoudige elektronische handtekening staat te plaatsen. 4. De klant zal zich eventueel nogmaals moeten authenticeren voor het plaatsen van de eenvoudige elektronische handtekening (het plegen van de wilsuiting). Het authenticatieproces aan de kop van het proces had als doel de klant te identificeren en invulling te geven aan de eisen van de WBP. Zonder een tweede authenticatieproces zullen webdiensteigenaren een vrijbrief hebben voor de inhoud van de webformulieren. Het tweede authenticatieproces heeft als doel het vastleggen van de wilsuiting van de klant en daarmee het akkoord gaan met de inhoud van de aanvraag. 5. In het geval dat de webdienst is ingericht voor authenticatie met enkel het betrouwbaarheidsniveau basis van DigiD, is een tweede authenticatie stap niet nodig. Er worden vanuit de DigiD authenticatieserver geen nieuwe gegevens aangeboden dan al vastgelegd bij stap 1. De wilsuiting van de klant moet echter nog wel worden vastgelegd. Hiertoe moeten de sessiegegevens met de webdienst van de keten voor werk en inkomen worden vastgelegd naast de overige gegevens van het webformulier. Het moment van het akkoord klikken van de OK-button zal moeten worden vastgelegd. Datum en tijdstip samen het unieke volgnummer van het webformulier/aanvraagnummer zal moeten worden toegevoegd aan de overige gegevens van het webformulier. Met de vastgelegde gegevens uit stap 1, 2 en 6 zal invulling gegeven kunnen worden aan de bewijslast en daarmee de Pagina 14 van 15

15 rechtsgeldigheid van de aanvraag. Op deze manier wordt een set van elektronische gegevens verzameld die gebruikt zijn als middel voor authenticatie en logisch met elkaar zijn geassocieerd zoals gesteld in de toelichting op artikel 3:15a van het BW. 6. In het geval dat de klant over meerdere authenticatiemiddelen beschikt zoals DigiD basis en midden (SMS) dan zullen de sessiegegevens van het authenticatieproces met het hoogste betrouwbaarheidsniveau zoals het authenticatiebewijs van DigiD, datum en tijdstip en het unieke volgnummer vastgelegd moeten worden. Deze gegevens vullen aan of vervangen op onderdelen de bij stap 1 vastgelegde sessiegegevens met de authenticatieserver van DigiD. Hiernaast zullen de sessiegegevens met de webdienst (akkoord klikken Okbutton) van de keten voor werk en inkomen moeten worden vastgelegd zoals beschreven bij stap 5 voor de wilsuiting en logische associatie. 7. Aan de klant moet bevestigd worden dat hij zijn eenvoudige elektronische handtekening heeft geplaatst en dat zijn aanvraag met vermelding van datum en tijdstip eventueel aangevuld met een uniek volgnummer van het webformulier of aanvraagnummer door de (verantwoordelijke/uitvoerende) ketenpartner in goede orde is ontvangen. Pagina 15 van 15

DigiD De sleutel tot het DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007

DigiD De sleutel tot het DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007 DigiD De sleutel tot het DKD Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007 Inhoudsopgave 0. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 DOELSTELLING DOCUMENT.... 6 1.3 SCOPE... 6 1.4 BRONVERMELDING...

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Verordening elektronisch berichtenverkeer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Verordening elektronisch berichtenverkeer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 CVDR Officiële uitgave van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Nr. CVDR392508_1 8 november 2016 Verordening elektronisch berichtenverkeer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 Het algemeen bestuur,

Nadere informatie

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam).

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13021 4 februari 2016 Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 10-2016 B Agenda no. 6 Verordening

Nadere informatie

Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD

Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD Informatie over de elektronische handtekening in combinatie met DigiD datum 24 oktober 2006 plaats Den Haag documentnr 2006/6035 versie Definitief 1.0

Nadere informatie

INFORMATIE VOORZIENING. Elektronisch bestuurlijk verkeer en de elektronische handtekening L. KADIKS VNG

INFORMATIE VOORZIENING. Elektronisch bestuurlijk verkeer en de elektronische handtekening L. KADIKS VNG Elektronisch bestuurlijk verkeer en de elektronische handtekening L. KADIKS VNG Per 1 januari jl. is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) 1 van kracht geworden. In hoofdstuk 2 van de Algemene

Nadere informatie

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer B&W.nr. 11.0686, d.d. 12-7-2011 Reglement Elektronisch berichtenverkeer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Akkoord te gaan met het wijzigen van het emailreglement teneinde het gebruik van webformulieren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 235 Besluit van 2 juni 2009, houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

Elektronische Handtekeningen. BHIC 13 juni 2012

Elektronische Handtekeningen. BHIC 13 juni 2012 Elektronische Handtekeningen BHIC 13 juni 2012 mr. ir. Frans Dondorp, Decos Information Solutions 13 juni 2012 Frans Dondorp Openingsvraag: Waarom is de elektronische handtekening relevant? Welke bescheiden

Nadere informatie

Richtlijn beveiliging persoons- en IAA gegevens bij datacommunicatie voor DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007

Richtlijn beveiliging persoons- en IAA gegevens bij datacommunicatie voor DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007 Richtlijn beveiliging persoons- en IAA gegevens bij datacommunicatie voor DKD Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOELSTELLING DOCUMENT... 3 1.3 SCOPE...

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Regelgeving - 008 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 W 6 emeente- Heemskerk B / Verordening bestuurlijk verkeer gemeente elektronisch Heemskerk 20 1 maad 201 81V0/201/008 111111 111111111111111111111111111

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert;

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert; De Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft: gelet op afdeling 2.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Nadere informatie

Aanleiding om een digitale handtekening te gaan gebruiken

Aanleiding om een digitale handtekening te gaan gebruiken Beschrijving Proces Digitale handtekening. Inleiding Tijdens de archiefinspectie 2011 is de aanbeveling gedaan de procedure die wij hanteren rond het gebruik van de digitale handtekening te beschrijven

Nadere informatie

De Digitale Handtekening uitgelegd

De Digitale Handtekening uitgelegd De Digitale Handtekening uitgelegd Versie: 1.0 Versiedatum: 01-06-2014 Inleiding Met de introductie van de digitale handtekening wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze een handtekening te plaatsen onder

Nadere informatie

Regeling elektronisch verkeer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2011

Regeling elektronisch verkeer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2011 Regeling elektronisch verkeer Hoogheemraadschap Hollands Registratienummer 10.36996 1 van 8 Regeling elektronisch verkeer Hoogheemraadschap Hollands Artikel 1 : Begripsbepalingen In deze regeling wordt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 275 Besluit van 3 juli 2008, houdende regels aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch verzenden van verzoeken en

Nadere informatie

Handleiding DocProof ELA

Handleiding DocProof ELA Handleiding DocProof ELA t.b.v. voor de klant Versie: 2.1 DigiNotar B.V. Postbus 340 1940 AH Beverwijk www.diginotar.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen op DocProof ELA...4 2.1 PASS registratie...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18590 14 september 2012 Beleidsregel elektronische communicatie UWV 19 juni 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Nadere informatie

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 1 van 8

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 1 van 8 W 6 gemeente- Heemskerk / Verordening digitaal berichtenverkeer gemeente Heemskerk 2040 September 2010 - Scanpagina 1 van 8 Geregistreerd onder nummer: 81V0/2010/29787 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van, houdende regels aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch verzenden van verzoeken en mededelingen met betrekking tot de rol (Besluit betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Intitulé Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Ede De raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar genoemd in artikel 231, tweede lid,

Nadere informatie

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING wij doen Inhoudsopgave Hoofdstuk Paginanummer Inleiding 3 Wat is een handtekening 3 Belang 3 Op afstand 3 De elektronische handtekening 4 Waarde elektronische handtekening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre;

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; E-mailprotocol Gemeente Oost Gelre Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot; -het gebruik van e-mail

Nadere informatie

De Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Heerenveen vast te stellen. BEGRIPSBEPALING, DOEL, REIKWIJDTE, KENBAARHEID

De Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Heerenveen vast te stellen. BEGRIPSBEPALING, DOEL, REIKWIJDTE, KENBAARHEID REGELING ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HEERENVEEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heerenveen, ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli Ondertekendienst binnen eherkenning Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli 2015 1 Introductie ZET solutions Identity Solution Provider Z login Marktpartij

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

3 Algemene normen voor elektronische communicatie met de overheid

3 Algemene normen voor elektronische communicatie met de overheid 3 Algemene normen voor elektronische communicatie met de overheid 3.1 Inleiding Communicatie tussen burger en overheid is essentieel voor een goed functionerende overheid. Een recht op communicatie met

Nadere informatie

Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013

Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 34064 23 juni 2014 Besluit elektronisch berichtenverkeer Eijsden-Margraten 2013 De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten; gelezen het

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Elektronische verzending van rechtspositionele besluiten. Portefeuilehouder Adam Elzakalai

Nota van B&W. onderwerp Elektronische verzending van rechtspositionele besluiten. Portefeuilehouder Adam Elzakalai gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Elektronische verzending van rechtspositionele besluiten Portefeuilehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 21 oktober 2014 inlichtingen Joan Willems (023

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0018350 onderwerp Verordening elektronisch berichtenverkeer Haarlemmermeer 2015 Portefeuilehouder drs. Theo Weterings en Marjolein Steffens-van de Water Steller

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg

Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg Verordeining Elektronisch bestuurlijk verkeer Waterschap Limburg schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 30 augustus 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak

Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Björn Henselmans 20 april 2016 Modernisering van de rechtspraak Digitaal procederen in civiele- en bestuurs- en strafzaken

Nadere informatie

Protocol elektronische berichten gemeente Druten

Protocol elektronische berichten gemeente Druten Protocol elektronische berichten gemeente Druten Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Druten Officiële naam van de regeling Protocol elektronische berichten gemeente Druten Citeertitel

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Handhavingsdienst

Nadere informatie

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 17 november 2011 eherkenning is er Live sinds april 2010 Ruim 30000 bedrijven hebben een middel Onafgebroken in

Nadere informatie

Elektronisch berichtenverkeer NoordwijkOpenbaar

Elektronisch berichtenverkeer NoordwijkOpenbaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 47444 18 april 2016 Elektronisch berichtenverkeer NoordwijkOpenbaar Besluit elektron isch berichtenverkeer Noordwijk Het College, de Burgemeester,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden DigiD

Gebruiksvoorwaarden DigiD Gebruiksvoorwaarden DigiD 15 mei 2012, versie 6.0 Artikel 1 Begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis: 1.1 Afnemer:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 september 2005, houdende vaststelling van bepalingen omtrent opgave

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1099860 Datum: 29 oktober 2013 Behandeld door: S. Koot Afdeling/Team: Stadsontwikkeling/Beleid Onderwerp: Openstellen elektronische weg indienen zienswijzen

Nadere informatie

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten?

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten? CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 88/2005 datum : 27 december 2005 onderwerp : Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Op dit moment is het alleen

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 13 Regeling van de Minister van Financiën van 20 februari 2013, ter uitvoering van artikel 6, zesde lid, van de Algemene landsverordening landsbelastingen

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0

Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014. Versie 1.0 Stichting Inlichtingenbureau Privacy jaarverslag 2014 Versie 1.0 Status Definitief Datum 12 maart 2015 1. Privacybescherming en informatiebeveiliging... 3 1.1 Inleiding/privacy by design... 3 1.2 Verwerking

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Programma Modernisering Rechtspraak Veranderingen binnen de Rechtspraak Demonstratie Mijn Rechtspraak Praktische zaken; hoe kun je je voorbereiden?

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak

Programma Kwaliteit & Innovatie. Modernisering van de rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Modernisering van de rechtspraak Programma Modernisering Rechtspraak Veranderingen binnen de Rechtspraak Demonstratie Mijn Rechtspraak Praktische zaken; hoe kun je je voorbereiden?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 278 Besluit van 7 juli 2010, houdende regels inzake elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter)

Nadere informatie

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 17 november 2011 eherkenning is er Live sinds april 2010 Ruim 30000 bedrijven hebben een middel Onafgebroken in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Gemeente Rhenen Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Rhenen

Gemeente Rhenen Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Rhenen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 55899 4 mei 2016 Gemeente Rhenen Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Rhenen Omdat inwoners en instelling in toenemende mate gebruik maken

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Verantwoordingsrichtlijn

Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn Verantwoordingsrichtlijn t.b.v. de edp-audit voor de beveiliging van Suwinet. Door Jan Breeman BKWI Verantwoordingsrichtlijn Verantwoording over de beveiliging van Suwinet De Regeling

Nadere informatie

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601

Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Notice & Take Down procedure NetMatters versie: 20110601 Artikel 1. Definities 1. Tussenpersoon: NetMatters gevestigd te Rotterdam in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

11 maart 2014. 1.0 S. Brouwer Kwaliteit Ŭ Concerncontrol - Planning 8t Kwaliteit Team informatievoorziening c2 ĵş r Informatie NVT

11 maart 2014. 1.0 S. Brouwer Kwaliteit Ŭ Concerncontrol - Planning 8t Kwaliteit Team informatievoorziening c2 ĵş r Informatie NVT Gemeente Coevorden Advies College van burgemeester en wethouders Datum Versie Naam rapporteur Afdeling - Team Afgestemd met OR Behandeling in Openbaar Naam en paraaf afdelingsmanager Naam en paraaf portefeuillehouder

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetgevingsadvies AMvB wijziging Besluit SUWI

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetgevingsadvies AMvB wijziging Besluit SUWI POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Introductie Suwinet en ENSIA

Introductie Suwinet en ENSIA Introductie Suwinet en ENSIA Anton Slijkhuis senior beleidsmedewerker Directie Stelsel en Volksverzekeringen / Taakveld Handhaving en Gegevensuitwisseling oktober 2017 Inhoud 1. Feiten 2. Probleem 3. Aanpak

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Productpaper Z login: inlog en signing service

Productpaper Z login: inlog en signing service Productpaper Z login: inlog en signing service VetCIS 21-10-2009 Z login is een product van ZET solutions b.v. Adres: Postbus 18, 8200 AA Plaats: Lelystad KvK nummer: 39078749 Website: www.zetsolutions.nl

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5823 12 februari 2016 Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 24 december 2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Naar de digitale handtekening

Naar de digitale handtekening Whitepaper over digitale handtekeningen vanuit juridisch perspectief Auteur(s): Arnoud Engelfriet (ICTRecht b.v.) Versie: 1.0 Datum: november 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Digitale documenten. Peter. 1 van 15. Inhoudsopgave

Digitale documenten. Peter. 1 van 15. Inhoudsopgave Peter Inhoudsopgave 1. Waarom digitale documenten?... 3 2. Welke digitale documenten?... 4 a. Online in te vullen.(belastingaangifte)... 4 i. Belastingaangifte op papier... 4 ii. Tax On Web... 4 b. Ontvangen

Nadere informatie