Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE

2 Jaargang 5 Nieuwsbrief 9 Geachte inwoner van Terwolde en omgeving, we zijn verheugd om u de volgende zaken mede te delen: In dit nummer: blz. INHOUD: 1. Nieuwjaarswens Terugblik Jaarvergadering 18 maart Nieuwbouw Kolkweg Everwijnstraat - H.Vos Ons dorpshuis - Jan Lubbers Salland verzekeringen Stichting Volkvermaak Terwolde Alien ten Mate Bestuursvergadering 11

3 1. Nieuwjaarswens Via deze weg wensen wij een ieder een gezond, succesvol en vooral goed leefbaar jaar toe. Wij hopen dat 2002 een jaar mag zijn waarin wij als Terwoldse samenleving wat minder bepaald worden door omstandigheden van buiten af. Een jaar om weer op te bouwen en vooruit te kijken 2. Terugblik 2001 Het jaar 2001 heeft, het hoeft nauwelijks nog gezegd, geheel in het teken gestaan van de MKZ crisis, die onze regio heel hard heeft getroffen. Velen hebben deze periode, direct of indirect, ervaren als een zwarte bladzijde in hun persoonlijke geschiedenis. De verwerking van de opgedane ervaringen en de daarbij horende emoties, alsmede de stappen die genomen zijn om weer verder te kunnen hebben veel energie gekost en zullen dat ook in de nabije toekomst nog steeds doen. Dat u van ons in het afgelopen jaar weinig gehoord heeft, het klopt, er is geen nieuwsbrief verschenen sinds de januari 2001, heeft o.a. met het bovenstaande te maken. Echter binnen het bestuur hebben wij ook tegenslag gehad door langdurige ziekte van twee van onze bestuursleden. Gelukkig zijn beide weer hersteld. Mede doordat het bestuur is teruggelopen naar 6 personen, hebben we intern orde op zaken gesteld om vervolgens weer op te starten. Ondanks alles zijn we nog actief geweest op een aantal gebieden: 1. We hebben ingesproken bij de commissievergaderingen van VROM met betrekking tot de woning en gronduitgifte regeling in de gemeente Voorst, gericht op het plan Kolkweg Everwijnstraat. Voor de Terwoldse situatie betekent het dat alle huurwoningen en goedkope koopwoningen uitgegeven zullen worden aan belangstellende Terwoldenaren. Voor de vrije sector woningen zal de gemeente Voorst zich inspannen bij bouwfirma Nikkels, om voor de kavels die nog uitgegeven gaan worden, deze vooral aan Terwoldenaren te gunnen. De gemeente heeft over dit laatste echter geen zeggenschap. 2. We hebben reacties verzameld op het voorstel voor de inrichting van de Bandijk van de gemeente Voorst. Deze worden doorgegeven aan de gemeente. Het oversteken van fietsers bij de Meermuidenseweg, in het plan wordt dat verplaatst naar even voorbij het Diekhuus, verdient de aandacht. Ook de waarborg voor de 60 km op de dijk wordt kritisch bekeken. Voornaamste punt is de verbinding tussen de Dorpstraat en de Bandijk, beiden ingericht met fietssuggestiestroken. De Deventerweg, waar veel auto s passeren en voor fietsers en voetgangers weinig ruimte is, zal dan ook op een manier ingericht moeten worden, waardoor de veiligheid van fietsers en voetgangers voldoende gewaarborgd is. Tot slot het punt Twelloseweg, Dorpstraat en Deventerweg. We denken dat fietsverkeer richting Deventer op dit punt gevaar loopt. De Dorpstraat en Twelloseweg worden een en dezelfde voorrangsweg. 3. De werkgroep voor de dorpsfilm heeft niet stil gezeten en zal tijdens de jaarvergadering een stand van zaken geven.

4 4. Er is overleg geweest met het kernenbeheersteam van de gemeente Voorst over verkeerszaken, Provinciale weg en de Bandijk, zwerfvuiloverlast op diverse plaatsen, plattegrondskasten, onderhouds werkzaanheden aan banken, vuilnisbakken, het schelpenpaadje bij de Zeedijk en het plaatsen van de bekende bordjes op het openbaar grasveld bij de muziektent tegen de overlast van hondenpoep. Verder is in het buitengebied de plaatsing van goed zichtbare huisnummerbordjes afgerond, dit als gevolg van verzoeken van de GLTO en Dorpsbelangen Terwolde aan de gemeente Voorst. Tenslotte hebben we de service van Salland verzekeringen kunnen behouden, hierover verder meer. 3. Jaarvergadering Graag vestigen wij de aandacht op de te houden jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde op 18 maart Wij nodigen alle inwoners van Terwolde en omgeving uit deze vergadering te bezoeken. De leden van de Vereniging Dorpsbelangen worden hiervoor in een persoonlijk gericht schrijven met agenda uitgenodigd, in de eerste week van maart komt nog een aankondiging met agenda te staan in het Voorster Nieuws. Jan Lubberts zal op deze avond een periode in de historie van Terwolde vertellen onder de titel onderwijs en hervorming in de gemeente Voorst natuurlijk toegespitst op Terwolde. Heeft u belangstelling? Noteer dan alvast deze datum in uw agenda!! Nieuwsbrief De laatste nieuwsbrief is die van januari 2001 geweest. Dit is in tegenstrijd met de wens van de leden en vele andere inwoners van Terwolde. Vanaf nu zullen wij onze uiterste best doen de nieuwsbrief weer 3 tot 4 maal per jaar te laten verschijnen. Op de jaarvergadering van maart 2001 is aan de orde geweest hoe dit te financieren. In de begroting is ruimte gemaakt voor 1 a 2 nieuwsbrieven voor alle inwoners van Terwolde en omgeving. Voor meerdere uitgiftes hebben we nog geen oplossing dus geen royale subsidieverstrekker of sponsor. Op de jaarvergadering komt dit punt aan de orde en het bestuur zal dan de discussie starten: of 2x per jaar voor alle inwoners of 4x per jaar voor uitsluitend leden. Ons ideaal is 4x per jaar voor iedereen en de nieuwsbrief ook voor andere verenigingen of belangengroepen open te stellen. Alhoewel, wat is nou 5 euro voor 4 nieuwsbrieven? Als iedereen lid wordt is het probleem opgelost en steunt u ook de andere inspanningen van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde.

5 4. Woningbouwplannen Terwolde Als u in Terwolde woont en een woning zoekt, wilt u misschien wel weten of er dit jaar nog woningen gebouwd gaan worden in Terwolde. Bekend is natuurlijk dat er gebouwd gaat worden aan de Kolkweg/Everwijstraat, maar hoe ver zijn ze, we vroegen het de gemeente. Stand van zaken Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de waterhuishouding. Daarvoor is ook overleg met het Waterschap gestart. Naar verwachting zal dit voorjaar met de planvorming begonnen kunnen worden. Verzoek van de diaconie: goedkope woningen De diaconie heeft de grond aan de Kolkweg verkocht aan de gemeente, onder de voorwaarde dat de gemeente extra aandacht zou schenken aan de goedkope koopen huurwoningen. De gemeente houdt zich aan de gemaakte afspraken en zal er naar streven een plan te maken waarin voor elck wat wils is. De gemeente heeft echter niet alle grond in bezit. De gemeente maakt dus niet alleen de dienst uit, maar zal zich zeer inspannen een voor Terwolde passend programma te realiseren. Woningbouwprogramma In totaal zullen er in het plan Kolkweg ongeveer 17 woningen gerealiseerd worden. Verwacht mag worden dat er zo n 5 goedkope huurwoningen zullen komen, 4 tot 6 goedkope tot betaalbare koopwoningen en verder enkele vrije sectorwoningen en kavels. Belangstelling? De gemeente verwacht dat de belangstelling voor het plan en zeker voor de goedkope huur- en koopwoningen groot zal zijn. De gemeente schrijft geen woningzoekenden in voor een koopwoning. Op het moment dat woningen of kavels verkocht gaan worden, wordt een aankondiging daarvan gedaan in INVO in Voorster Nieuws. Op dat moment kunnen kandidaten zich aanmelden voor koopwoningen of kavels. In de advertentie staat waar dat kan. De huurwoningen worden aangeboden door Goed Wonen. Wie komen in aanmerking? Voor de woningen die op grond van de gemeente worden gebouwd is een voorrangsregeling toegezegd voor Terwoldenaren. Ook kandidaten uit Nijbroek en De Vecht mogen meedoen. Het bouwbedrijf dat eigenaar is van de resterende grond heeft aangegeven positief te staan tegenover een voorrangsregeling voor Terwoldenaren. Betrokkenheid dorpsbelangen Dorpsbelangen heeft gevraagd bij de planvoorbereiding betrokken te mogen worden en het gemeentebestuur heeft aangegeven dat een goed idee te vinden. De gemeente zal voorafgaand aan de planvorming in ieder geval een oriënterend gesprek hebben met een afvaardiging van Dorpsbelangen. Verdere plannen Met de woningen aan de Kolkweg is het woningbouwcontingent voor het dorp Terwolde tot en met 2004 op. Of er verdere plannen ontwikkeld kunnen worden

6 hangt voor een belangrijk deel af van de opstelling van provincie en rijk. Voor de periode mogen er in de hele gemeente 54 woningen bijkomen. Of anders gezegd: zo n 4 woningen per kern in 10 jaar. Daarvoor kun je niet echt plannen gaan ontwikkelen. De gemeente steekt zelf in op een woningbouwprogramma van 750 tot 800 woningen voor de periode voor de hele gemeente, maar daarvoor is nog geen toestemming. Homepage Terwolde Er is in de afgelopen periode hard gewerkt aan de homepage van Terwolde. Inmiddels is deze klaar en kan men deze aanschouwen op: U kunt hier vinden wat wij allemaal doen, maar zo kunt u ook andere links gebruiken naar andere interessante pagina s die betrekking hebben op Terwolde en buiten Terwolde. Mocht je deze homepage bezoeken laat dan in ieder geval een reactie achter in het gastenboek. Vragen en opmerking die betrekking hebben op Terwolde, gemeente of dorpsbelangen zijn van harte welkom! Dorpsfilm Terwolde De dorpsfilm van Terwolde vergt meer tijd dan we hadden verwacht. Veelal zijn we met het scannen en overzetten van beeldmateriaal afhankelijk van derden. Het bedrijf doet het overzetten van het beeldmateriaal tussen de bedrijven. Ook wordt in de avonduren veel werk verricht. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden. We zijn inmiddels zo ver dat we de banden bijna compleet hebben maar moeten wel de conclusie trekken dat het om amateurbeelden gaat en deze kwalitatief nogal eens te wensen overlaat. We kunnen niet anders zeggen dat de commissieleden die de banden hebben beoordeeld, hun uiterste best hebben gedaan om alle mooie momenten uit deze amateurbeelden te halen, waarvoor onze dank! Inmiddels hebben we iemand gevonden die high tech faciliteiten heeft en deze kan bedienen om Terwolde nogmaals op de film te zetten. De datum voor deze opname staan gepland voor a.s. zaterdag16 februari. Dorpshuis Terwolde Hiermee wordt niet bedoeld het dorpshuis de "Olde Schoole", maar het eerste dorpshuis dat in Terwolde werd opgericht. Dit dorpshuis stond op de plaats waar nu het café-rest. Dorpszicht staat, Dorpsstr.59. Op initiatief van de huisarts P.J.A. van der Pot kwamen een aantal mensen bijeen om het dorpsleven op een hoger peil te brengen. Zij stichtten een vereniging met de naam " Ons Dorpshuis". Voorzitter werd de huisarts van

7 der Pot, secretaris de directeur van de boterfabriek de heer T. de Boer en penningmeester de kruidenier de heer W.Willemsen. De heren lieten er geen gras over groeien en gingen snel aan het werk. Allereerst werd gezorgd voor een eigen gebouw met dezelfde naam als de vereniging namelijk " Ons Dorpshuis ". Reeds op 1 oktober 1923 werd het dorpshuis officieel geopend door burgemeester A.C,baron van der Feltz. Deze noemde in zijn openingsspeech de heer van der Pot de geestelijke vader van het geheel. De vereniging stelde zich ten doel: Het in stand houden van een verenigingsgebouw. Het verspreiden van nuttige en maatschappelijke kennis. Het versterken van de onderlinge band der inwoners. Het geven van cursussen, waaronder naai-en breicursussen. Het geven van gelegenheid tot het houden van lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten en voordrachten. Een bijzonderheid was nog dat in het huishoudelijk reglement stond, dat er nooit een vergunning zou komen om in het gebouw alcoholhoudende dranken te verkopen. Dit dorpsgebeuren ontstond evenals in Engeland aan het begin van de twintigste eeuw. Deze vereniging heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Terwolde. Niet alleen door de cursussen die er werden gegeven, maar ook de vele lezingen die er werden gehouden. Tegen sommige lezingen, zoals over de telefoon, kijken we nu vreemd taan. De telefoon was toen voor de meeste mensen net zo moeilijk als de komst van de computer nu. De vereniging "Ons Dorpshuis " richtte een gymnastiek- en atletiekvereniging op onder de naam de Spartaan. Na de opheffing van de vereniging "Ons Dorpshuis " ging zij onder dezelfde naam verder. Na de oorlog ging zij een fusie aan met de voetbalver. T.E.V.E.O. Ook werd een kleuterschool opgericht. De tweede in de gemeente Voorst. De eerste werd opgericht in Duistervoorde door de zusters van Liefde uit Schijndel die in het St.Antoniusklooster (huize Duistervoorde) woonden. In Terwolde heeft één vereniging het loodje moeten leggen door de komst van "Ons Dorpshuis" namelijk de vereniging Plaatselijk Belang. Deze vereniging was actief op hetzelfde terrein als " Ons Dorpshuis " maar had als groot nadeel geen eigen onderkomen met inkomsten. Men zou kunnen zeggen: " zij kon de concurrentie niet aan". Wel leefde men in goede harmonie naast elkaar want bij de opheffing van het Plaatselijk Belang werd haar bibliotheek overgedragen aan " Ons Dorpshuis". Het einde van het dorpshuis. We schrijven De crisisjaren zijn in volle hevigheid losgebarsten. Ook Terwolde ontkomt hier niet aan en ondervindt de gevolgen. Een van de eerste gedupeerden is de vereniging " Ons Dorpshuis". Het door de vereniging gestichte dorpshuis kan zichzelf niet meer bedruipen en draait de laatste jaren met verlies. De mensen, waar men altijd een beroep op kon doen, laten het afweten. De geldschieters lopen al een tijdje te morren en willen hun geld terugzien, dat ze in de bouw van het dorpshuis hebben gestoken. Het bestuur besluit om onderdelen zo als de Spartaan zelfstandig verder te laten voortbestaan. Zij verkoopt het verenigingsgebouw aan E.Voorhorst. kastelein in het Kleine Blokhuis. Voorhorst bouwt deels op de fundamenten van het oude dorpshuis een café met feestzaal, genaamd " Dorpszicht ", dat nog steeds op dezelfde plaats staat.

8 Salland kantoor in Terwolde: service voor jong en oud. Meer bezoekers in Terwolde Het mobiele kantoor van Salland verzekeringen bezoekt sinds dit jaar iedere maand Terwolde. Salland verzekeringen wil met deze bezoeken al haar verzekerden in Terwolde zo goed mogelijk van dienst zijn. Het aantal bezoekers dat het mobiele kantoor in Terwolde bezoekt is in 2001 toegenomen, maar erg veel bezoekers heeft het kantoor tot op heden nog niet gehad. Ook voor reisverzekeringen Het kantoor in Terwolde staat er voor iedereen. Een bezoek aan het Salland kantoor kan voor jong en oud van pas komen. Zo kunt u er bijvoorbeeld in een paar minuten tijd een complete dagreisverzekering afsluiten als u een weekje op vakantie gaat. Maar ook voor vragen over de loongrens, de dekking van uw ziekenfondsverzekering of voor het afsluiten van een particuliere verzekering bent u van harte welkom. Jongeren met vragen over een particuliere studentenverzekering of een (tijdelijke) ziekenfondsverzekering voor hun bijbaantje krijgen in het kantoor van Salland verzekeringen antwoord op al hun vragen. Jong en oud kunnen er dus terecht! Salland verzekeringen bezoekt met het mobiele kantoor ruim twintig plaatsen in de regio. In 2002 wordt onderzocht welke plaatsen goed bezocht worden en in welke plaatsen weinig bezoekers komen. Op basis van deze peiling bepaalt Salland verzekeringen haar standplaatsen voor het mobiele kantoor in de regio. Salland verzekeringen hoopt van harte dat het mobiele kantoor ook in 2003 gewoon Terwolde kan blijven bezoeken. Blijft u het kantoor van Salland verzekeringen in Terwolde ook in 2002 dus vooral bezoeken. U bent van harte welkom! Het mobiele kantoor staat iedere eerste maandag van de maand van uur in Terwolde.

9 6. Nieuws van Stichting Volkvermaak Terwolde Jullie zijn er waarschijnlijk nog lang niet mee bezig, maar misschien al wel aan toe. Maar wij van de Stichting Volksvermaak Terwolde zijn al weer in volle gang met de voorbereidingen voor de Terwoldse Kermis De data voor dit weekend is dit jaar van 13 t/m 15 september 2002, schrijf dit dus alvast in je agenda! Eventueel een snipperdag voor maandag 16 september a.s. En mocht je op deze dag niet weten wat je moet doen, dan kun je gerust een kijkje nemen op het kermis terrein, want daar is meestal genoeg werk! Maar dat zal voor jullie wel het minst belangrijke onderdeel zijn van het gigantische feestweekend, en terecht. We maken natuurlijk niet voor niets een geweldig feestprogramma. Wat hebben wij tot dusver op het programma staan? We willen het feestweekeind beginnen met een optocht van versierde fietsen voor de jeugd van Terwolde en omstreken. Dit onderdeel is al jaren uit het dorp verdwenen, terwijl het toch altijd een leuke happening is geweest! Vandaar dat we hier de draad weer mee op willen pakken, het begin van een hopelijk geslaagd weekend. Na de fietstocht krijgen alle kinderen de gelegenheid om wederom ballonnen op te laten, in de hoop dat jouw ballon de meeste kilometers van iedereen maakt! Aansluiteind zal de feestavond in de feesttent beginnen met onze feestband Gewoon Jansen. Een doldwaze band, die met hun humeur, accent en vooral leuke liedjes een ieder in de juiste feeststemming kan brengen. Onze leus voor deze avond is dan ook; Gewoon Jansen=Gewoon komen! De volgende morgen zullen wij ons programma vervolgen met een leuk spelprogramma voor de allerjongsten onder ons. Dit zal gezien het succes van vorig jaar, zeker geen probleem worden. s Middags is het podium voor het talent van Terwolde. Een ieder die wil kan dan deelnemen aan de jaarlijks terugkerende playbackshow. Een onderdeel waar nog vaak met een glimlach aan teruggedacht wordt. Na een snelle hap en een douche, kan dan het avondprogramma beginnen. Wegens de successen van voorgaande jaren, hebben wij gemeend dat de band 7 op de Schaal van Richter de eer verdiende om te spelen op het grote podium voor een volle tent. Dit vonden zij dan ook een hele eer en met zijn allen zullen wij trachten er een supergezellige avond van te maken! Aan de muziek en vooral de kwaliteit zal het zeker niet liggen. Want amateuristisch is deze band zeker niet meer. Dat muziek maken hun veel lol oplevert straalt er aan alle kanten vanaf. Met het programma voor de zondagmiddag zijn wij nog drukdoende, we moeten namelijk de komende tijd nog wel een onderwerp overhouden om over te vergaderen. Maar dat dit goed gaat komen, kan ik u wel vertellen. Als afsluiting van het weekend zal op zondagavond de band Melrose naar Terwolde komen. Al met al hopen wij dus een programma dat zeer zeker de moeite is om naar de feesttent te komen!

10 Bestuursvergaderingen Voor het eerste halfjaar hebben we de volgende vergaderdata gepland: 6 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni en 3 juli. Alle vergaderingen zijn in het dorpshuis d Olde Schole. Een ieder die op,- of aanmerkingen heeft, kan om uur aanschuiven aan de bestuurstafel. Mocht u nog suggesties hebben of onderwerpen die u graag eens in de nieuwsbrief aan de orde wilt laten komen dan kunt u gebruik maken van onderstaand invulstrook. Graag zou ik in de volgende nieuwsbrief het volgende onderwerp behandeld zien: Bestuursleden: Marietje Bosman Eddie Gerrits Andries Kuipers Corrie Swennenhuis Ineke Zwijnenberg Henk Wassink (secretariaat) Vereniging Dorpsbelangen Terwolde Molenweg 27A 7396 AC Terwolde

Nieuwsbrief 8 Jaargang 4 januari 2001

Nieuwsbrief 8 Jaargang 4 januari 2001 Nieuwsbrief 8 Jaargang 4 januari 2001 VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE 1 Jaargang 4 Nieuwsbrief 8 Geachte inwoner van Terwolde en omgeving, we zijn verheugd om u de volgende zaken mede te delen: In dit

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Ook in 2007 heeft de dorpsraad weer geweldig aan de weg getimmerd.

Ook in 2007 heeft de dorpsraad weer geweldig aan de weg getimmerd. p/a Zandakker 20 6909 CM Babberich Secretariaat 0316 248154 Bank: Rabo 3048.54719 Inschrijving KvK v 40125153 High Lights 2007. Ook in 2007 heeft de dorpsraad weer geweldig aan de weg getimmerd. Verkeer

Nadere informatie

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp Inleiding Begin 2003 leek het mij wel leuk dat in het gebouw aan de Lohuizerweg 18, thans het verenigingsgebouw van WIOS EPE, een foto kwam

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide

Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide Aan de bewoners van Halle-Heide en het omliggende buitengebied, Geachte heer/mevrouw, Zoals u wellicht weet zijn we bezig met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS J a n B i n n e s l a a n 9 Jan Binneslaan 9 9 2 3 1 C A S u r h u i s t e r v e e n 9231 CA Surhuisterveen www.stichtingspavofonds.nl w w w. s t i c h t i n g s p a v

Nadere informatie

Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen. 18 maart Annen 2013

Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen. 18 maart Annen 2013 Welkom! op onze voorlichtingsbijeenkomst starterswoningen 18 maart Annen 2013 Waarom een bijeenkomst? Gemeente: woonwensenonderzoek gedaan Willen jullie graag spreken Willen weten wat jullie nu echt willen

Nadere informatie

Sponsorplan HSV Wasmeer

Sponsorplan HSV Wasmeer Sponsorplan HSV Wasmeer Introductie Historie De Hilversumse Sportvereniging Wasmeer is opgericht op 1 juli 1995, als gevolg van een fusie van de Sport Vereniging E.M.M.(1915) en de Hilversumse Voetbal

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012.

Nieuwsbrief oktober 2012. Nieuwsbrief oktober 2012. Uitbreiding Dorpshuis Us Gebou. Een subsidieverlening van de gemeente Littenseradiel voor de uitbreiding van ons dorpshuis met een oefenruimte voor de fanfare Oranje en de brassband

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 7 2-10-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Oktobermaand Kindermaand! Ik hoor verschillende reacties

Nadere informatie

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven?

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Werkgroep Wonen Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Wonen in de natuur, in bosrijke- en heide-omgeving Wonen nabij grotere dorpen en steden, meteen goede busverbinding

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC)

Jaarverslag 2012. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2012 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2012 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Inleiding De Commissie is in 2009 opgericht. Sindsdien is er veel stagnatie

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Stichting Team Maasdriel

Stichting Team Maasdriel Stichting Team Maasdriel Onder het bijzijn van notaris mr. Kampschöer is op 18 oktober 2012 Team Maasdriel opgericht. Door sportieve prestaties zou de gemeente Maasdriel positief in het daglicht komen.

Nadere informatie

Peutergym 9.00 uur 11.00 uur. Open avond 18.00-20.00 uur. De Vissersingel 1, 7942EA Meppel. Nieuwsbrief 3 2-10-2015.

Peutergym 9.00 uur 11.00 uur. Open avond 18.00-20.00 uur. De Vissersingel 1, 7942EA Meppel. Nieuwsbrief 3 2-10-2015. Nieuwsbrief 3 2-10-2015 De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.kctalent.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Oktobermaand Kindermaand! Ik hoor verschillende reacties dat het eigenlijk iedere maand

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel.

Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel. Nieuwjaarstoespraak 2016 van CdK Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in Overijssel. Dames en heren, Allereerst natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar gewenst! Fijn dat u er allemaal bent

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

"Winterdutje" weer voorbij

Winterdutje weer voorbij Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open:

Nadere informatie

Nieuwe uniformen. Nieuwsbrief Juli/Augustus 2014

Nieuwe uniformen. Nieuwsbrief Juli/Augustus 2014 Nieuwsbrief Juli/Augustus 2014 Beste mensen, Hij is er weer; de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van de Omara Foundation! Met 170 kinderen op de Omara Foundation scholen, 5 sponsorkinderen in andere

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2014 1 Odion, januari 2015 hallo Hallo, 2014 is voorbij gevolgen. Er is weer veel gebeurd op het gebied van zeggenschap. In dit verslag breng ik jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen,

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19 1 Inhoud 1 Voorbereiding 4 1.1 Begin tijdig met plannen 4 1.2 Bepaal de datum, locatie en tijdstip 4 1.3 Stel een reüniecommissie samen 4 1.4 Maak een actielijst na elke vergadering 4 1.5 Doe een aankondiging

Nadere informatie

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld:

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld: Algemeen 2009 Het jaar 2009 stond in het teken van 30 jaar UNIFIL. Het bestuur is eind 2008 al begonnen met een aantal zaken voor te bereiden. Er waren contacten met een aantal organisaties zoals het VI,(Veteranen

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009.

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. AANWEZIG: Peter van der Velpen (extern projectleider SSW) Reinout Keesmaat (stedenbouwkundige

Nadere informatie

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 december 2013.

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 december 2013. JAARVERSLAG 2012 Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 december 2013. Pagina 1 of 14 INHOUD Bestuursverslag 2012 Algemeen en doelstelling 3 Activiteitenverslag 2012 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 14 13 maart 2014

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 14 13 maart 2014 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 14 13 maart 2014 Ik ben eerst advocaat, dan schrijver. Ferdinand Bordewijk Om te beginnen Op 26 februari hebben we geluisterd naar de lezing van Peter Burger over broodje-aapverhalen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Hoofdstuk 1: Mijn stamboom blz. 3 Hoofdstuk 2: Mijn tijdlijn blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

"door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving" Maart - 2016 - in deze nieuwsbrief:

door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving Maart - 2016 - in deze nieuwsbrief: "door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving" Beste lezers, Naast rapportage over onze normale projecten deze keer een terugblik op het weer zeer geslaagde jaarlijkse NLDoet

Nadere informatie

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A Den Haag, 5 december 2012 Betreft: Bijlage: Informatie lokale veteranendagen en uitnodiging Toolkit gemeentelijke ondersteuning Geachte burgemeester, Nederland telt ongeveer 130.000 veteranen die ingezet

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

t Trefpunt, Laag Zuthem

t Trefpunt, Laag Zuthem t Trefpunt, Laag Zuthem 'Trefpuntbestuur peilt uw mening over t Trefpunt.' Beste bewoner van Laag Zuthem en het omliggende buitengebied, Wat zijn uw ideeën over de toekomst van ons dorpshuis? Momenteel

Nadere informatie

Zwolle bouwt. Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw. augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling

Zwolle bouwt. Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw. augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling Zwolle bouwt Initiatiefvoorstel voor gemeentelijke woningbouw augustus 2015 Namens de SP-fractie: Brammert Geerling Inleiding Er is een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen in Zwolle. Woningzoekenden

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016 12 mei 2016 Geranium actie Het is bijna zover. Nog een weekje en dan worden de geraniums verwacht. Vele kinderen hebben goed hun best gedaan om zoveel mogelijk geraniums te verkopen. En wij kunnen al wel

Nadere informatie

PORTFOLIO ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK

PORTFOLIO ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK PORTFOLIO ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK ONTSTAAN STICHTING ZOMERCARNAVAL ZEVENBERGSCHENHOEK In 2006 heeft een aantal mensen van en voor Zevenbergschen Hoek in augustus van dat jaar voor de eerste keer

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2013 1 Odion, december 2013 hallo Hallo, Hier het jaarverslag zeggenschap van Odion. In dit verslag breng ik jullie jaarlijks op de hoogte van al het nieuws over zeggenschap van

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Informatieboekje. Bos-laan-loper. Een uitgave van:

Informatieboekje. Bos-laan-loper. Een uitgave van: Informatieboekje Bos-laan-loper Een uitgave van: Inhoud. Het Bestuur De doelstelling van de buurtvereniging Geschiedenis van de Boslaan Activiteiten van de Buurtvereniging Boslaan e.o. Betrokkenheid Contributie

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

t Toetertje OBS De Schoener

t Toetertje OBS De Schoener nieuwsbrief 22 e jaargang, nr.5 19-09-2014 t Toetertje OBS De Schoener Ouderavond/Infoavond Op maandag 29 september a.s. zal de jaarlijkse ouderavond plaatsvinden. Vanaf 19.30 uur wordt eerst het huishoudelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2009 (Dit huishoudelijk reglement (HR)

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

De Ronde Venen, december 2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, december 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nieuwsbrief Historische Vereniging De Proosdijlanden Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING Voorwaarden 1.1. Tot gewoon lid van de Vereniging worden toegelaten advocaten, die voldoen aan de in artikel 6 van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 HARDERWIJK EN OMSTREKEN (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 Groei & Bloei De Tuinliefhebbers September 2013 Misschien komt er na

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA

F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA F E R I E N I N G F O A R D O A R P S B E L A N G ALDEGEA Bestuursaangelegenheden Om maar direct met de deur in huis te vallen. Per 30 maart is er een nieuwe samenstelling wat het bestuur van Doarpsbelang

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie