Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE

2 Jaargang 5 Nieuwsbrief 9 Geachte inwoner van Terwolde en omgeving, we zijn verheugd om u de volgende zaken mede te delen: In dit nummer: blz. INHOUD: 1. Nieuwjaarswens Terugblik Jaarvergadering 18 maart Nieuwbouw Kolkweg Everwijnstraat - H.Vos Ons dorpshuis - Jan Lubbers Salland verzekeringen Stichting Volkvermaak Terwolde Alien ten Mate Bestuursvergadering 11

3 1. Nieuwjaarswens Via deze weg wensen wij een ieder een gezond, succesvol en vooral goed leefbaar jaar toe. Wij hopen dat 2002 een jaar mag zijn waarin wij als Terwoldse samenleving wat minder bepaald worden door omstandigheden van buiten af. Een jaar om weer op te bouwen en vooruit te kijken 2. Terugblik 2001 Het jaar 2001 heeft, het hoeft nauwelijks nog gezegd, geheel in het teken gestaan van de MKZ crisis, die onze regio heel hard heeft getroffen. Velen hebben deze periode, direct of indirect, ervaren als een zwarte bladzijde in hun persoonlijke geschiedenis. De verwerking van de opgedane ervaringen en de daarbij horende emoties, alsmede de stappen die genomen zijn om weer verder te kunnen hebben veel energie gekost en zullen dat ook in de nabije toekomst nog steeds doen. Dat u van ons in het afgelopen jaar weinig gehoord heeft, het klopt, er is geen nieuwsbrief verschenen sinds de januari 2001, heeft o.a. met het bovenstaande te maken. Echter binnen het bestuur hebben wij ook tegenslag gehad door langdurige ziekte van twee van onze bestuursleden. Gelukkig zijn beide weer hersteld. Mede doordat het bestuur is teruggelopen naar 6 personen, hebben we intern orde op zaken gesteld om vervolgens weer op te starten. Ondanks alles zijn we nog actief geweest op een aantal gebieden: 1. We hebben ingesproken bij de commissievergaderingen van VROM met betrekking tot de woning en gronduitgifte regeling in de gemeente Voorst, gericht op het plan Kolkweg Everwijnstraat. Voor de Terwoldse situatie betekent het dat alle huurwoningen en goedkope koopwoningen uitgegeven zullen worden aan belangstellende Terwoldenaren. Voor de vrije sector woningen zal de gemeente Voorst zich inspannen bij bouwfirma Nikkels, om voor de kavels die nog uitgegeven gaan worden, deze vooral aan Terwoldenaren te gunnen. De gemeente heeft over dit laatste echter geen zeggenschap. 2. We hebben reacties verzameld op het voorstel voor de inrichting van de Bandijk van de gemeente Voorst. Deze worden doorgegeven aan de gemeente. Het oversteken van fietsers bij de Meermuidenseweg, in het plan wordt dat verplaatst naar even voorbij het Diekhuus, verdient de aandacht. Ook de waarborg voor de 60 km op de dijk wordt kritisch bekeken. Voornaamste punt is de verbinding tussen de Dorpstraat en de Bandijk, beiden ingericht met fietssuggestiestroken. De Deventerweg, waar veel auto s passeren en voor fietsers en voetgangers weinig ruimte is, zal dan ook op een manier ingericht moeten worden, waardoor de veiligheid van fietsers en voetgangers voldoende gewaarborgd is. Tot slot het punt Twelloseweg, Dorpstraat en Deventerweg. We denken dat fietsverkeer richting Deventer op dit punt gevaar loopt. De Dorpstraat en Twelloseweg worden een en dezelfde voorrangsweg. 3. De werkgroep voor de dorpsfilm heeft niet stil gezeten en zal tijdens de jaarvergadering een stand van zaken geven.

4 4. Er is overleg geweest met het kernenbeheersteam van de gemeente Voorst over verkeerszaken, Provinciale weg en de Bandijk, zwerfvuiloverlast op diverse plaatsen, plattegrondskasten, onderhouds werkzaanheden aan banken, vuilnisbakken, het schelpenpaadje bij de Zeedijk en het plaatsen van de bekende bordjes op het openbaar grasveld bij de muziektent tegen de overlast van hondenpoep. Verder is in het buitengebied de plaatsing van goed zichtbare huisnummerbordjes afgerond, dit als gevolg van verzoeken van de GLTO en Dorpsbelangen Terwolde aan de gemeente Voorst. Tenslotte hebben we de service van Salland verzekeringen kunnen behouden, hierover verder meer. 3. Jaarvergadering Graag vestigen wij de aandacht op de te houden jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde op 18 maart Wij nodigen alle inwoners van Terwolde en omgeving uit deze vergadering te bezoeken. De leden van de Vereniging Dorpsbelangen worden hiervoor in een persoonlijk gericht schrijven met agenda uitgenodigd, in de eerste week van maart komt nog een aankondiging met agenda te staan in het Voorster Nieuws. Jan Lubberts zal op deze avond een periode in de historie van Terwolde vertellen onder de titel onderwijs en hervorming in de gemeente Voorst natuurlijk toegespitst op Terwolde. Heeft u belangstelling? Noteer dan alvast deze datum in uw agenda!! Nieuwsbrief De laatste nieuwsbrief is die van januari 2001 geweest. Dit is in tegenstrijd met de wens van de leden en vele andere inwoners van Terwolde. Vanaf nu zullen wij onze uiterste best doen de nieuwsbrief weer 3 tot 4 maal per jaar te laten verschijnen. Op de jaarvergadering van maart 2001 is aan de orde geweest hoe dit te financieren. In de begroting is ruimte gemaakt voor 1 a 2 nieuwsbrieven voor alle inwoners van Terwolde en omgeving. Voor meerdere uitgiftes hebben we nog geen oplossing dus geen royale subsidieverstrekker of sponsor. Op de jaarvergadering komt dit punt aan de orde en het bestuur zal dan de discussie starten: of 2x per jaar voor alle inwoners of 4x per jaar voor uitsluitend leden. Ons ideaal is 4x per jaar voor iedereen en de nieuwsbrief ook voor andere verenigingen of belangengroepen open te stellen. Alhoewel, wat is nou 5 euro voor 4 nieuwsbrieven? Als iedereen lid wordt is het probleem opgelost en steunt u ook de andere inspanningen van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde.

5 4. Woningbouwplannen Terwolde Als u in Terwolde woont en een woning zoekt, wilt u misschien wel weten of er dit jaar nog woningen gebouwd gaan worden in Terwolde. Bekend is natuurlijk dat er gebouwd gaat worden aan de Kolkweg/Everwijstraat, maar hoe ver zijn ze, we vroegen het de gemeente. Stand van zaken Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de waterhuishouding. Daarvoor is ook overleg met het Waterschap gestart. Naar verwachting zal dit voorjaar met de planvorming begonnen kunnen worden. Verzoek van de diaconie: goedkope woningen De diaconie heeft de grond aan de Kolkweg verkocht aan de gemeente, onder de voorwaarde dat de gemeente extra aandacht zou schenken aan de goedkope koopen huurwoningen. De gemeente houdt zich aan de gemaakte afspraken en zal er naar streven een plan te maken waarin voor elck wat wils is. De gemeente heeft echter niet alle grond in bezit. De gemeente maakt dus niet alleen de dienst uit, maar zal zich zeer inspannen een voor Terwolde passend programma te realiseren. Woningbouwprogramma In totaal zullen er in het plan Kolkweg ongeveer 17 woningen gerealiseerd worden. Verwacht mag worden dat er zo n 5 goedkope huurwoningen zullen komen, 4 tot 6 goedkope tot betaalbare koopwoningen en verder enkele vrije sectorwoningen en kavels. Belangstelling? De gemeente verwacht dat de belangstelling voor het plan en zeker voor de goedkope huur- en koopwoningen groot zal zijn. De gemeente schrijft geen woningzoekenden in voor een koopwoning. Op het moment dat woningen of kavels verkocht gaan worden, wordt een aankondiging daarvan gedaan in INVO in Voorster Nieuws. Op dat moment kunnen kandidaten zich aanmelden voor koopwoningen of kavels. In de advertentie staat waar dat kan. De huurwoningen worden aangeboden door Goed Wonen. Wie komen in aanmerking? Voor de woningen die op grond van de gemeente worden gebouwd is een voorrangsregeling toegezegd voor Terwoldenaren. Ook kandidaten uit Nijbroek en De Vecht mogen meedoen. Het bouwbedrijf dat eigenaar is van de resterende grond heeft aangegeven positief te staan tegenover een voorrangsregeling voor Terwoldenaren. Betrokkenheid dorpsbelangen Dorpsbelangen heeft gevraagd bij de planvoorbereiding betrokken te mogen worden en het gemeentebestuur heeft aangegeven dat een goed idee te vinden. De gemeente zal voorafgaand aan de planvorming in ieder geval een oriënterend gesprek hebben met een afvaardiging van Dorpsbelangen. Verdere plannen Met de woningen aan de Kolkweg is het woningbouwcontingent voor het dorp Terwolde tot en met 2004 op. Of er verdere plannen ontwikkeld kunnen worden

6 hangt voor een belangrijk deel af van de opstelling van provincie en rijk. Voor de periode mogen er in de hele gemeente 54 woningen bijkomen. Of anders gezegd: zo n 4 woningen per kern in 10 jaar. Daarvoor kun je niet echt plannen gaan ontwikkelen. De gemeente steekt zelf in op een woningbouwprogramma van 750 tot 800 woningen voor de periode voor de hele gemeente, maar daarvoor is nog geen toestemming. Homepage Terwolde Er is in de afgelopen periode hard gewerkt aan de homepage van Terwolde. Inmiddels is deze klaar en kan men deze aanschouwen op: U kunt hier vinden wat wij allemaal doen, maar zo kunt u ook andere links gebruiken naar andere interessante pagina s die betrekking hebben op Terwolde en buiten Terwolde. Mocht je deze homepage bezoeken laat dan in ieder geval een reactie achter in het gastenboek. Vragen en opmerking die betrekking hebben op Terwolde, gemeente of dorpsbelangen zijn van harte welkom! Dorpsfilm Terwolde De dorpsfilm van Terwolde vergt meer tijd dan we hadden verwacht. Veelal zijn we met het scannen en overzetten van beeldmateriaal afhankelijk van derden. Het bedrijf doet het overzetten van het beeldmateriaal tussen de bedrijven. Ook wordt in de avonduren veel werk verricht. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden. We zijn inmiddels zo ver dat we de banden bijna compleet hebben maar moeten wel de conclusie trekken dat het om amateurbeelden gaat en deze kwalitatief nogal eens te wensen overlaat. We kunnen niet anders zeggen dat de commissieleden die de banden hebben beoordeeld, hun uiterste best hebben gedaan om alle mooie momenten uit deze amateurbeelden te halen, waarvoor onze dank! Inmiddels hebben we iemand gevonden die high tech faciliteiten heeft en deze kan bedienen om Terwolde nogmaals op de film te zetten. De datum voor deze opname staan gepland voor a.s. zaterdag16 februari. Dorpshuis Terwolde Hiermee wordt niet bedoeld het dorpshuis de "Olde Schoole", maar het eerste dorpshuis dat in Terwolde werd opgericht. Dit dorpshuis stond op de plaats waar nu het café-rest. Dorpszicht staat, Dorpsstr.59. Op initiatief van de huisarts P.J.A. van der Pot kwamen een aantal mensen bijeen om het dorpsleven op een hoger peil te brengen. Zij stichtten een vereniging met de naam " Ons Dorpshuis". Voorzitter werd de huisarts van

7 der Pot, secretaris de directeur van de boterfabriek de heer T. de Boer en penningmeester de kruidenier de heer W.Willemsen. De heren lieten er geen gras over groeien en gingen snel aan het werk. Allereerst werd gezorgd voor een eigen gebouw met dezelfde naam als de vereniging namelijk " Ons Dorpshuis ". Reeds op 1 oktober 1923 werd het dorpshuis officieel geopend door burgemeester A.C,baron van der Feltz. Deze noemde in zijn openingsspeech de heer van der Pot de geestelijke vader van het geheel. De vereniging stelde zich ten doel: Het in stand houden van een verenigingsgebouw. Het verspreiden van nuttige en maatschappelijke kennis. Het versterken van de onderlinge band der inwoners. Het geven van cursussen, waaronder naai-en breicursussen. Het geven van gelegenheid tot het houden van lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten en voordrachten. Een bijzonderheid was nog dat in het huishoudelijk reglement stond, dat er nooit een vergunning zou komen om in het gebouw alcoholhoudende dranken te verkopen. Dit dorpsgebeuren ontstond evenals in Engeland aan het begin van de twintigste eeuw. Deze vereniging heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Terwolde. Niet alleen door de cursussen die er werden gegeven, maar ook de vele lezingen die er werden gehouden. Tegen sommige lezingen, zoals over de telefoon, kijken we nu vreemd taan. De telefoon was toen voor de meeste mensen net zo moeilijk als de komst van de computer nu. De vereniging "Ons Dorpshuis " richtte een gymnastiek- en atletiekvereniging op onder de naam de Spartaan. Na de opheffing van de vereniging "Ons Dorpshuis " ging zij onder dezelfde naam verder. Na de oorlog ging zij een fusie aan met de voetbalver. T.E.V.E.O. Ook werd een kleuterschool opgericht. De tweede in de gemeente Voorst. De eerste werd opgericht in Duistervoorde door de zusters van Liefde uit Schijndel die in het St.Antoniusklooster (huize Duistervoorde) woonden. In Terwolde heeft één vereniging het loodje moeten leggen door de komst van "Ons Dorpshuis" namelijk de vereniging Plaatselijk Belang. Deze vereniging was actief op hetzelfde terrein als " Ons Dorpshuis " maar had als groot nadeel geen eigen onderkomen met inkomsten. Men zou kunnen zeggen: " zij kon de concurrentie niet aan". Wel leefde men in goede harmonie naast elkaar want bij de opheffing van het Plaatselijk Belang werd haar bibliotheek overgedragen aan " Ons Dorpshuis". Het einde van het dorpshuis. We schrijven De crisisjaren zijn in volle hevigheid losgebarsten. Ook Terwolde ontkomt hier niet aan en ondervindt de gevolgen. Een van de eerste gedupeerden is de vereniging " Ons Dorpshuis". Het door de vereniging gestichte dorpshuis kan zichzelf niet meer bedruipen en draait de laatste jaren met verlies. De mensen, waar men altijd een beroep op kon doen, laten het afweten. De geldschieters lopen al een tijdje te morren en willen hun geld terugzien, dat ze in de bouw van het dorpshuis hebben gestoken. Het bestuur besluit om onderdelen zo als de Spartaan zelfstandig verder te laten voortbestaan. Zij verkoopt het verenigingsgebouw aan E.Voorhorst. kastelein in het Kleine Blokhuis. Voorhorst bouwt deels op de fundamenten van het oude dorpshuis een café met feestzaal, genaamd " Dorpszicht ", dat nog steeds op dezelfde plaats staat.

8 Salland kantoor in Terwolde: service voor jong en oud. Meer bezoekers in Terwolde Het mobiele kantoor van Salland verzekeringen bezoekt sinds dit jaar iedere maand Terwolde. Salland verzekeringen wil met deze bezoeken al haar verzekerden in Terwolde zo goed mogelijk van dienst zijn. Het aantal bezoekers dat het mobiele kantoor in Terwolde bezoekt is in 2001 toegenomen, maar erg veel bezoekers heeft het kantoor tot op heden nog niet gehad. Ook voor reisverzekeringen Het kantoor in Terwolde staat er voor iedereen. Een bezoek aan het Salland kantoor kan voor jong en oud van pas komen. Zo kunt u er bijvoorbeeld in een paar minuten tijd een complete dagreisverzekering afsluiten als u een weekje op vakantie gaat. Maar ook voor vragen over de loongrens, de dekking van uw ziekenfondsverzekering of voor het afsluiten van een particuliere verzekering bent u van harte welkom. Jongeren met vragen over een particuliere studentenverzekering of een (tijdelijke) ziekenfondsverzekering voor hun bijbaantje krijgen in het kantoor van Salland verzekeringen antwoord op al hun vragen. Jong en oud kunnen er dus terecht! Salland verzekeringen bezoekt met het mobiele kantoor ruim twintig plaatsen in de regio. In 2002 wordt onderzocht welke plaatsen goed bezocht worden en in welke plaatsen weinig bezoekers komen. Op basis van deze peiling bepaalt Salland verzekeringen haar standplaatsen voor het mobiele kantoor in de regio. Salland verzekeringen hoopt van harte dat het mobiele kantoor ook in 2003 gewoon Terwolde kan blijven bezoeken. Blijft u het kantoor van Salland verzekeringen in Terwolde ook in 2002 dus vooral bezoeken. U bent van harte welkom! Het mobiele kantoor staat iedere eerste maandag van de maand van uur in Terwolde.

9 6. Nieuws van Stichting Volkvermaak Terwolde Jullie zijn er waarschijnlijk nog lang niet mee bezig, maar misschien al wel aan toe. Maar wij van de Stichting Volksvermaak Terwolde zijn al weer in volle gang met de voorbereidingen voor de Terwoldse Kermis De data voor dit weekend is dit jaar van 13 t/m 15 september 2002, schrijf dit dus alvast in je agenda! Eventueel een snipperdag voor maandag 16 september a.s. En mocht je op deze dag niet weten wat je moet doen, dan kun je gerust een kijkje nemen op het kermis terrein, want daar is meestal genoeg werk! Maar dat zal voor jullie wel het minst belangrijke onderdeel zijn van het gigantische feestweekend, en terecht. We maken natuurlijk niet voor niets een geweldig feestprogramma. Wat hebben wij tot dusver op het programma staan? We willen het feestweekeind beginnen met een optocht van versierde fietsen voor de jeugd van Terwolde en omstreken. Dit onderdeel is al jaren uit het dorp verdwenen, terwijl het toch altijd een leuke happening is geweest! Vandaar dat we hier de draad weer mee op willen pakken, het begin van een hopelijk geslaagd weekend. Na de fietstocht krijgen alle kinderen de gelegenheid om wederom ballonnen op te laten, in de hoop dat jouw ballon de meeste kilometers van iedereen maakt! Aansluiteind zal de feestavond in de feesttent beginnen met onze feestband Gewoon Jansen. Een doldwaze band, die met hun humeur, accent en vooral leuke liedjes een ieder in de juiste feeststemming kan brengen. Onze leus voor deze avond is dan ook; Gewoon Jansen=Gewoon komen! De volgende morgen zullen wij ons programma vervolgen met een leuk spelprogramma voor de allerjongsten onder ons. Dit zal gezien het succes van vorig jaar, zeker geen probleem worden. s Middags is het podium voor het talent van Terwolde. Een ieder die wil kan dan deelnemen aan de jaarlijks terugkerende playbackshow. Een onderdeel waar nog vaak met een glimlach aan teruggedacht wordt. Na een snelle hap en een douche, kan dan het avondprogramma beginnen. Wegens de successen van voorgaande jaren, hebben wij gemeend dat de band 7 op de Schaal van Richter de eer verdiende om te spelen op het grote podium voor een volle tent. Dit vonden zij dan ook een hele eer en met zijn allen zullen wij trachten er een supergezellige avond van te maken! Aan de muziek en vooral de kwaliteit zal het zeker niet liggen. Want amateuristisch is deze band zeker niet meer. Dat muziek maken hun veel lol oplevert straalt er aan alle kanten vanaf. Met het programma voor de zondagmiddag zijn wij nog drukdoende, we moeten namelijk de komende tijd nog wel een onderwerp overhouden om over te vergaderen. Maar dat dit goed gaat komen, kan ik u wel vertellen. Als afsluiting van het weekend zal op zondagavond de band Melrose naar Terwolde komen. Al met al hopen wij dus een programma dat zeer zeker de moeite is om naar de feesttent te komen!

10 Bestuursvergaderingen Voor het eerste halfjaar hebben we de volgende vergaderdata gepland: 6 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni en 3 juli. Alle vergaderingen zijn in het dorpshuis d Olde Schole. Een ieder die op,- of aanmerkingen heeft, kan om uur aanschuiven aan de bestuurstafel. Mocht u nog suggesties hebben of onderwerpen die u graag eens in de nieuwsbrief aan de orde wilt laten komen dan kunt u gebruik maken van onderstaand invulstrook. Graag zou ik in de volgende nieuwsbrief het volgende onderwerp behandeld zien: Bestuursleden: Marietje Bosman Eddie Gerrits Andries Kuipers Corrie Swennenhuis Ineke Zwijnenberg Henk Wassink (secretariaat) Vereniging Dorpsbelangen Terwolde Molenweg 27A 7396 AC Terwolde

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan.

Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Inrichtingen. Ook in Assendorp. Voordat werd gewerkt met een centrale antenne, had iedere bewoner in ons land, dus ook in Zwolle, een eigen sprietantenne op het dak

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Ons eigen Centraal Park

Ons eigen Centraal Park Gratis krant voor en door de bewoners van de wijk Holendrecht Ons eigen Centraal Park Nieuwe bouwlocaties in Gaasperdam Het totstandkomen van de Structuurvisie Amsterdam Zuidoost 2020 en nu de mogelijke

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie