Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014. Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per e-mail"

Transcriptie

1 Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per vóór 1 augustus Notulen van de Algemene Vergadering van Nutreco N.V. d.d. 27 maart 2014

2 Notulen van het verhandelde in de jaarlijkse Algemene Vergadering van de te Boxmeer gevestigde naamloze vennootschap: Nutreco N.V. (de "Vennootschap") gehouden op 27 maart 2014, in De Flint, te Amersfoort 1. Opening De Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, de heer J.M. de Jong, treedt op als Voorzitter van de vergadering en opent de jaarvergadering om uur. Hij heet de aandeelhouders, de externe accountant van KPMG Accountants N.V., vertegenwoordigd door de heren Rob Kreukniet en M. Regouw en de genodigden die als toehoorder de vergadering bijwonen, van harte welkom. De Voorzitter deelt mee dat bij hem aan tafel hebben plaatsgenomen de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de Secretaris van de Vennootschap, mevrouw A. van Bergen die tevens de notulering van deze vergadering waarneemt. De Voorzitter vermeldt dat mr J. Schoonbrood, notaris van het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V., in de zaal aanwezig is. De Voorzitter vermeldt dat deze vergadering ten behoeve van de notulering op beeld- en geluidsband wordt opgenomen en dat er tevens simultaanvertaling is naar het Engels. De Voorzitter meldt dat, conform het in 2008 genomen besluit van de Algemene Vergadering, de Vennootschap het Engels als enige officiële taal voor externe communicatie heeft aangenomen wat betekent dat met ingang van 2011 het jaarverslag uitsluitend in het Engels wordt gepubliceerd. De voertaal op deze Algemene Vergadering is het Nederlands echter, aangezien enkele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen de Nederlandse taal niet machtig zijn en de voertaal op het hoofdkantoor Engels is, zullen zij hun presentatie en de beantwoording van vragen in de Engelse taal doen. Simultaanvertaling naar het Nederlands kan gevolgd worden middels de overhandigde koptelefoon. De vergadering is tevens via internet te volgen. Voorts deelt de Voorzitter mede dat, zoals gewoonlijk, met elektronische stemkastjes gewerkt wordt bij die punten van de agenda waarover gestemd moet worden. Het functioneren van deze stemkastjes zal door de Voorzitter worden toegelicht voordat de stemming plaats vindt. De Voorzitter geeft aan dat de uitnodiging voor deze vergadering, alsmede de agenda met bijlagen, op 6 februari 2014 werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. De agenda en het jaarverslag met de jaarrekening over 2013 en de volledige tekst van de voorgestelde statuten met uitleg op de wijzigingen zijn ter inzage gelegd en kosteloos verkrijgbaar gesteld bij het kantoor van de Vennootschap en het kantoor van ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam en werden kosteloos toegestuurd aan aandeelhouders die om toezending vroegen

3 De Voorzitter deelt mede dat er van aandeelhouders met een belang van ten minste 1% van het geplaatste kapitaal of van aandeelhouders die ten minste een waarde van EUR 50 miljoen vertegenwoordigen, geen verzoek tot agendering van bijkomende punten werd ontvangen. De Voorzitter geeft aan dat, in overeenstemming met het in de wet bepaalde, de Registratiedatum voor deze vergadering 27 februari 2014 was. Degenen die op de Registratiedatum waren ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of op de Registratiedatum gerechtigd waren tot aandelen in de Vennootschap volgens de administraties van intermediairs, gelden als stem- en vergader gerechtigden voor deze vergadering. Aanmelding voor het bijwonen van de vergadering was mogelijk vanaf 28 februari 2014 tot uiterlijk 21 maart De Voorzitter deelt mede dat, conform de Corporate Governance Code, de notulen van de vorige AVA gehouden op 28 maart 2013, binnen drie maanden na afloop van de AVA op de website van de Vennootschap werden geplaatst met de uitnodiging aan aandeelhouders om binnen een periode van nogmaals drie maanden eventuele opmerkingen kenbaar te maken. De Voorzitter geeft aan dat de termijn is verstreken zonder dat opmerkingen werden ontvangen waarna, conform de statuten, deze notulen werden vastgesteld, op de website zijn geplaatst en een kopie hiervan werd toegestuurd aan de aandeelhouders die hierom hadden verzocht en dat er kopieën ter beschikking liggen in de receptieruimte. De Voorzitter constateert dat aan de wettelijke en statutaire bepalingen is voldaan en dat de jaarvergadering bevoegd is rechtsgeldige besluiten te nemen ter zake van alle in de agenda opgenomen voorstellen. De Voorzitter deelt mede dat op de Registratiedatum het totale geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap EUR ,68 bedroeg. De Voorzitter vermeldt dat het aantal gewone geplaatste aandelen per die datum bedroeg. De Voorzitter licht toe dat de Vennootschap begin mei 2013 een aandelensplitsing heeft doorgevoerd, waarbij ieder aandeel werd gesplitst in 2 aandelen, waardoor het aantal aandelen ongeveer twee maal zo hoog is als vorig jaar. Het aantal stemgerechtigde aandelen bedroeg op 27 februari De aandelen die gehouden worden door de Vennootschap hebben geen stemrecht. De Voorzitter deelt het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen mee. Het aantal aanwezige aandeelhouders of gevolmachtigden is 93. Het aantal stemgerechtigde aandelen dat op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, is , zijnde 57,15% van alle stemgerechtigde aandelen. De Voorzitter vervolgt de vergadering met een mededeling: III Organisatie van de vergadering Alvorens over te gaan tot de behandeling van punt 2 van de Agenda vraagt de Voorzitter, ten behoeve van het goede organisatorische verloop van de vergadering, aandacht voor de volgende punten: - 2 -

4 (i) (ii) (iii) Er is gelegenheid tot het stellen van vragen na de toelichting bij elk agendapunt. Zoals vorige jaren verzoekt de Voorzitter de vertegenwoordigers van Eumedion, de Vereniging van Effectenbezitters, of andere organisaties die de belangen van effectenbezitters waarnemen, het aantal vragen per interventie te beperken tot 3 om de overige aandeelhouders de nodige ruimte te geven aan het woord te komen. De Voorzitter verzoekt degenen die vragen wensen te stellen dit duidelijk kenbaar te maken en, nadat hen het woord is gegeven, gebruik te maken van een van de daarvoor opgestelde microfoons. Met name ten behoeve van de verslaggeving is het van belang dat hierbij duidelijk naam en woonplaats, en voor zover nodig de organisatie die wordt vertegenwoordigd, wordt vermeld. Ten slotte verzoekt de Voorzitter eenieder om mobiele telefoons uit te schakelen. 2. Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn Commissies over het boekjaar Algemeen verslag De Voorzitter deelt mede dat, zoals is weergegeven in het bericht van de Raad van Commissarissen op de pagina s 80 tot en met 85 van het jaarverslag, de Raad van Commissarissen in 2013 middels een aantal volgens rooster vastgelegde vergaderingen en telefoonconferenties, en tevens regelmatig informeel overleg, toezicht heeft uitgeoefend op de ontwikkelingen binnen de Vennootschap en de activiteiten en vennootschappen van de Groep in De Voorzitter meldt dat de Raad van Commissarissen gedurende 2013 zeven maal met de Raad van Bestuur over de gang van zaken bij de Vennootschap is overlegd en dat er daarnaast één telefonische vergadering is gehouden. De Voorzitter geeft een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die tijdens die vergaderingen in 2013 aan bod kwamen en waarover de Raad van Commissarissen toezicht uitoefende. Het betreft de resultaatontwikkeling van de onderneming; de ontwikkelingen in de afzonderlijke divisies en de markten waarin de divisies opereren; regelmatige updates en het advies van onze Raad met betrekking tot de strategie van de Vennootschap; de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. Extra aandacht werd besteed aan het veranderende profiel van de vennootschap met betrekking tot de strategie in de groeiregio s Latijns Amerika, Rusland, Azië en Afrika. Tevens is de herijking van de portfolio van de Vennootschap besproken. Deze herijking heeft onder andere geresulteerd in de voorgenomen verkoop van onze mengvoeder en vleesbedrijven in Spanje en Portugal die, hoewel goed renderend, niet langer in onze strategie passen. De Raad heeft acquisities, waaronder de investering in de resterende 66% van het aandelenkapitaal in Hendrix Misr ( Egypte ) die in juni

5 gerealiseerd is, besproken alsmede de ontwikkelingen aangaande Marine Harvest en het bod wat zij uitbrachten op Cermaq. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de tender procedure voor een nieuwe externe accountant per 2016 waarmee onze Raad heeft ingestemd aan de orde geweest en is het 2014 budget in december uitvoerig besproken en goedgekeurd. Ruime aandacht werd door de Raad besteed aan een interne klokkenluiders melding over een vermeende fraude door lokaal management van een van onze buitenlandse dochters. Hiervoor werd, na forensisch onderzoek, geen bewijs gevonden. Wel zijn corrigerende maatregelen genomen ter verbetering van de lokale interne controle en rapportage. De Voorzitter licht vervolgens toe dat, volgend op de wijzigingen in de organisatie, ook de management structuur is aangepast. De heer K. Nesse (CEO) en de heer G. Boon (CFO) vormen vanaf begin februari van dit jaar de Raad van Bestuur. Per 6 februari 2014 is de heer V. Halseth benoemd tot Chief Innovation Officer en is hij uit de Raad van Bestuur getreden en heeft de heer J. Vergeer (COO), in overleg met de Raad van Commissarissen, besloten af te treden als lid van de Raad van Bestuur. De heer J. Vergeer zal de Vennootschap per 1 juli 2014 verlaten. De Voorzitter vermeldt dat de Raad het besluit van de heer Vergeer respecteert en dat de Raad de heer J. Vergeer erkentelijk is voor zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de Vennootschap. De Voorzitter vervolgt dat per 6 februari 2014 een Executive Committee is gevormd dat wordt voorgezeten door de CEO. Het Executive Committee is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van onderneming alsmede voor de directe aansturing van de business activiteiten en is samengesteld uit de twee leden van de Raad van Bestuur, vijf business unit directeuren, de Chief Innovation Officer en de Chief Human Resources Officer. De Voorzitter stelt dat het grote voordeel van deze management samenstelling de transparante opzet en de korte lijnen naar de business zijn, wat zich vertaalt in vereenvoudigde communicatie en een meer slagvaardige aansturing. De Voorzitter deelt vervolgens mee dat in februari 2013, in aanwezigheid van de externe accountant, de aan de aandeelhouders voor te leggen jaarrekening 2012 door de Raad is besproken, inclusief het dividend over Tevens is er gedurende 2013 aandacht besteed aan de beoordeling van interne risico beheersing en controle systemen binnen de onderneming. De Voorzitter vermeldt dat het functioneren van de Raad van Bestuur werd geëvalueerd en het functioneren van de Raad van Commissarissen zelf werd besproken. De evaluatie van de Raad over 2013 is door een externe partij uitgevoerd en wijze waarop, alsmede de uitkomsten daarvan, staan beschreven op pagina 85 van het jaarverslag. Voorts heeft de Raad ingestemd met het voorstel voor inkoop eigen aandelen ter dekking van verplichtingen voortvloeiend uit stock dividend en personeelsaandelen plannen. Voorts deelt de Voorzitter mee dat in 2013 aan Corporate Governance aandacht werd besteed waarvan in het jaarverslag op pagina s 96 tot en met 100 in een apart hoofdstuk de visie van de Vennootschap op de Code is verwoord. Gedurende 2013 week de Vennootschap slechts op één punt - 4 -

6 af van de Code, namelijk de ontslagvergoeding van de heer J. Vergeer, welke afwijking conform de Code is uitgelegd in het jaarverslag op pagina 96. De Voorzitter stelt dat er kan worden geconcludeerd dat de Vennootschap volledig in lijn is met de Nederlandse Corporate Governance Code. De Voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen in zijn werkzaamheden wordt bijgestaan door drie commissies. Het Remuneratie Committee wat is samengesteld uit de heer A. Puri, Voorzitter, mevrouw H. Verhagen en de heer J.M. de Jong; het Audit Committee wat is samengesteld uit de heer R.J. Frohn, Voorzitter en de heer J. Vink; het Innovation & Sustainability Committee wat is samengesteld uit de heer A. Puri, Voorzitter en de heer J.A.J. Vink. De volledige Raad van Commissarissen fungeert als Selection and Appointment Committee. De Voorzitter geeft het woord aan de Voorzitter van het Remuneratie Committee, de heer A. Puri, om het verslag van het Remuneration Committee toe te lichten. De heer A. Puri dankt de Voorzitter. Hij deelt in de Engelse taal mede dat het Remuneratie Committee in 2013 twee maal vergaderde in aanwezigheid van de CEO en de Secretaris van de Vennootschap en, met ingang van december 2013, ook in aanwezigheid van de nieuw benoemde Corporate Human Resources Director. Daarnaast was er in 2013 regelmatig contact tussen de Voorzitter van het Comittee en de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer A. Puri geeft een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen: In februari werden de prestaties van de Raad van Bestuur over de voor 2012 overeengekomen doelstellingen geëvalueerd en zijn de prestatiedoelstellingen voor 2013 vastgesteld. Ook werden de voorstellen voor de jaarlijkse toekenning van de voorwaardelijk prestatie gebonden aandelen aan de Raad van Bestuur en het senior management besproken en goedgekeurd, alsmede werd de finale ranking vastgesteld binnen de vooraf overeengekomen peer group, die als basis dient voor de vesting van de voorwaardelijk prestatie gebonden aandelen welke zijn toegekend in De heer A. Puri vermeldt dat de voorstellen van het Committee unaniem zijn bevestigd door de Raad van Commissarissen. Tevens werden de voorgestelde jaarlijkse prestatiedoelstellingen voor 2014 besproken en vastgesteld. De heer A. Puri vervolgt dat het Remuneratie Committee het jaarlijkse vaste basissalaris van de leden van de Raad van Bestuur heeft beoordeeld aan de hand van het huidige bezoldigingsbeleid en heeft geconcludeerd dat er ten aanzien van het jaarlijkse vast basissalaris in 2014 geen wijzigingen zullen plaatsvinden. De heer A. Puri vermeldt voorts dat het Committee de Scenario Analyse heeft beoordeeld van de remuneratie van de op aandelen gebaseerde incentive plannen zoals opgesteld door een externe adviseur en de naleving van het beloningsbeleid van de Nederlandse Corporate Governance Code. Tevens zijn de mogelijke gevolgen van de voorgenomen wijziging van de Nederlandse wetgeving met betrekking tot - 5 -

7 mogelijk regres van de variabele beloningscomponenten van de leden van de Raad van Bestuur besproken en beoordeeld ten opzichte van de bestaande contractuele arbeidsovereenkomsten. Geconcludeerd werd dat de contractuele situatie in lijn is met de nieuwe wetgeving, met uitzondering van de claw-back periode, die contractueel is beperkt tot 23 maanden. Dit punt zal worden geëvalueerd en meegenomen in het kader van de geplande algemene herziening van het bezoldigingsbeleid in Ten slotte licht de heer A. Puri toe dat in 2014 het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur zal worden her beoordeeld. Indien en wanneer nodig zal een voorstel tot wijziging aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 worden ingediend. De heer A. Puri dankt de Voorzitter voor het woord. De Voorzitter dankt de heer A. Puri en geeft het woord aan de heer R.J. Frohn, Voorzitter van het Audit Committee, om het verslag van het Audit Committee te bespreken. De heer R.J. Frohn bedankt de Voorzitter. Hij deelt mede dat, zoals aangegeven op pagina 83 van het jaarverslag, het Audit Committee in de loop van 2013 drie maal heeft vergaderd in aanwezigheid van de externe accountant van de Vennootschap, KPMG Accountants N.V., de CEO, de CFO, de Secretaris en de interne auditor van de Vennootschap en eenmaal in dezelfde setting, echter zonder de Raad van Bestuur. Daarnaast waren er twee telefoonconferenties om de kwartaalcijfers en de bijbehorende persberichten te bespreken. Tussen de vergaderingen door vond er regelmatig informeel overleg plaats tussen de CFO en de voorzitter. De heer R.J. Frohn vat de belangrijkste onderwerpen die gedurende 2013 door het Audit Committee in de vergaderingen werden behandeld als volgt samen: de jaarrekening 2012, de bijbehorende management letter en de externe accountantsverklaring, alsmede het dividendvoorstel. Uiteraard werden in februari 2014 dezelfde documentatie betreffende de jaarrekening 2013 behandeld. De heer R.J. Frohn vermeldt dat, in het licht van de lastige economische omstandigheden, er gedurende 2013 relatief veel aandacht is besteed aan de resultaatontwikkeling van de Vennootschap, alsmede aan de gerelateerde persberichten. De heer R.J. Frohn vervolgt dat het Audit Committee het verslag van 2012 over de naleving van de Integriteitscode, gebaseerd op de jaarlijkse rapportage van senior management alsmede de meldingen die zijn ontvangen via de Nutreco Integrity Line heeft beoordeeld. De heer R.J. Frohn stelt dat het Committee heeft geconcludeerd dat de gemelde gevallen van geen materieel belang waren. Voorts is geconstateerd dat de verankering van het Integriteitscode programma in de onderneming goed op schema ligt. De heer R.J. Frohn vervolgt dat het Committee tevens de resultaten van de internal audits, het overzicht van claims en de behandeling daarvan en de acquisitie van de resterende 66% aandelen in Hendrix Misr, (Egypte) alsmede de hieraan verbonden governance en politieke risico s heeft besproken. Het Committee heeft het risico management en de financiële interne controlesystemen binnen de Vennootschap besproken en - 6 -

8 beoordeeld, alsmede het risico management programma voor Tevens werden de belangrijkste risico categorieën van de Vennootschap her beoordeeld en waar nodig aangescherpt. De heer R.J. Frohn vervolgt dat, in overleg met de CEO en de CFO de activiteitenplanning, het plan van aanpak en de audit fees van de externe accountant voor 2013 zijn besproken alsmede de onafhankelijkheid van de niet-audit gerelateerde services van de externe accountant. Tevens heeft het Audit Committee de externe accountant beoordeeld op de in 2013 uitgevoerde audit en geconstateerd dat de score goed was, waarbij vooral de aspecten onafhankelijkheid, de transparante relatie en het wederzijds vertrouwen hoog werden gewaardeerd. R.J. Frohn bevestigt dat het Audit Committee tevreden is over de rapportage en gedetailleerdheid van de gegevens die door de Raad van Bestuur zijn verstrekt en de wijze waarop de door het Audit Committee gedane aanbevelingen worden opgevolgd. De heer R.J. Frohn dankt de Voorzitter voor het woord. De Voorzitter geeft het woord aan de heer A. Puri, Voorzitter van het Innovation and Sustainability Committee om het verslag van het Committee te bespreken. De heer A. Puri dankt de Voorzitter voor het woord en deelt in de Engelse taal mede dat het Innovation and Sustainability Committee in 2013 drie keer bijeen is gekomen. De vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de Corporate Director Research & Development, de CEO en beide COOs. De heer A. Puri meldt dat in februari de belangrijkste onderwerpen het kwaliteit beheers systeem voor ingrediënten en de daaraan gerelateerde voorstellen voor de wereldwijde integratie waren alsmede de beoordeling van de aan dit plan gerelateerde governance, compliance en controle. Veel tijd werd besteed aan het inkoop- en leveranciersbeleid van de Vennootschap, die deel uitmaken van de prestatiedoelstellingen voor De Vennootschap beschouwt duurzaam inkopen als een belangrijke drijvende factor in waarde creatie, gezien vanuit het perspectief van groei, kosten- en risicoreductie en reputatiemanagement. De heer A. Puri vermeldt dat het Committee verheugd is over de benoeming van de heer J. Villalon als director Sustainability per april De heer J. Villalon was voorheen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van milieunormen binnen het WWF. Deze benoeming benadrukt de overtuiging van de Vennootschap dat duurzaamheid een voorwaarde is voor een toekomstig succesvolle concurrentiepositie. De heer A. Puri vervolgt dat het Committee in juni is geïnformeerd over de voortgang van de Application en Solution Centers, evenals de voortgang over het proces en de ontwikkeling van innovatieve producten voor diervoeding waarbij drie onlangs geïntroduceerde producten ter ondersteuning en verbetering van de diergezondheid werden gepresenteerd. De heer A. Puri meldt dat het Committee heeft geconcludeerd dat zowel het innovatieproces als de multidisciplinaire - 7 -

9 aanpak voor het creëren van maximale toegevoegde waarde, die eerder als strategische speerpunten zijn gedefinieerd, voorspoedig verlopen. In december heeft het Committee zich gericht op innovatie binnen het visvoeder segment. In dit segment zijn de belangrijkste drijfveren kwantitatieve voedingswaarde, welke wordt beïnvloed door het gecombineerde gebruik van grondstoffen en hoogwaardige methodes, in combinatie met functionele voedingswaarde (zijnde visvoeders voor specifieke toepassingen).prioriteitstelling bij de innovatie is gebaseerd op markt-, klant- en ondernemersbehoeften en het resultaat wordt vertaald in mondiale diervoederproducten en -concepten. Gezien onze jarenlange ervaring binnen deze sector is de Vennootschap goed in staat om deze ontwikkelingen toe te passen en te benutten. De heer A. Puri meldt dat de directeur Sustainability het Committee heeft geïnformeerd over de voortgang van de projecten en geconcludeerd is dat goede vooruitgang is geboekt inzake de doelstellingen omtrent de leverancier verantwoordelijkheid. Alle grote leveranciers van het bedrijf hebben het inkoopbeleid van de Vennootschap ondertekend, hoewel sommige onder voorbehoud. Voor 2014 werd afgesproken dat het beleid zich richt op verdere versterking van het leveranciersbeleid met de focus op het uitvoeren van audits en op de lancering van NutrECO-line, het Nutreco duurzaamheidsprogramma voor Nutreco voeroplossingen, zoals beschreven op pagina's van het jaarverslag. De heer A. Puri dankt de Voorzitter voor het woord. De Voorzitter dankt de heren R.J. Frohn en A. Puri. De Voorzitter doet verslag van het Selection and Appointment Committee en meldt dat het Committee op ad-hoc basis bijeenkomt. De Voorzitter deelt mee dat, gelet op de aanstaande veranderingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2014 en 2015, er in de tweede helft van 2013 een search is gestart naar potentiële kandidaten voor de functie van Commissaris in de Raad. Het Committee werd in dit proces bijgestaan door een extern wervingsbureau. De Voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen verheugd is de heer P.S. Overmars te nomineren als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Het is de bedoeling dat de heer P.S. Overmars de heer R.J. Frohn, die na afloop van deze Algemene Vergadering zal aftreden, opvolgt. De heer P.S. Overmars is in november 2013 gestart met zijn introductieprogramma. Voor de vacature die in onze Raad zal ontstaan in verband met het voorziene aftreden in 2015 van de heer J.M. de Jong, worden in de komende maanden de wervingsactiviteiten gestart. Het profiel van de Raad, zoals dat onlangs is aangepast en wat vermeld staat op de website, zal daarbij leidend zijn. De Voorzitter vervolgt dat het Committee ruim tijd heeft besteed aan het bespreken van het voorgestelde nieuwe organisatie- en besturingsmodel van de Vennootschap en de bepalingen en voorwaarden van het nieuw opgerichte Executive Committee. De profielen van de voor deze functie voorgedragen kandidaten zijn door het Committee onderzocht en besproken. De Voorzitter stelt dat het Committee het als zeer positief - 8 -

10 ervaart dat het nieuwe leidinggevende team is samengesteld uit wereldwijd talent vanuit de Vennootschap zelf. Hierdoor beschikt het team over een grote diversiteit aan ervaring en management vaardigheden. Hiermee besluit de Voorzitter het verslag van het Selection and Appointment Committee. De Voorzitter constateert dat de vergadering kennis heeft genomen van de verrichtingen van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over het boekjaar 2013 en vraagt of er op dit agendapunt nog vragen zijn. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Dekker (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) Met betrekking tot Quality Assurance vraagt de heer Dekker of de kwaliteit van de interne systemen wordt gecontroleerd. De heer R.J. Frohn antwoordt dat dit middels interne auditors en externe adviseurs gebeurt. De heer Dekker vraagt vervolgens of de externe leveranciers worden gecontroleerd of zij voldoen aan het leveranciersbeleid van de Vennootschap. De heer A. Puri antwoordt dat er met ingang van 2014 wordt gecontroleerd; in 2013 is een pilot voor audits geïntroduceerd en in 2014 zullen de eerste officiële audits op naleving door de leveranciers van het leveranciers beleid van de Vennootschap worden uitgevoerd. De heer Dekker vraagt zich af hoe het komt dat, ondanks tegenvallende bedrijfsresultaten, de targets van de variabele bonussen toch voor bijna 100% zijn behaald. De Voorzitter antwoordt dat de doelstellingen zijn verdeeld in drie categorieën, zijnde financieel, strategisch en sustainability en innovation. De financiële doelstellingen zijn gedeeltelijk behaald. De strategische doelstellingen zijn niet gehaald maar de sustainability en innovation doelstelling en ruim gehaald. Dit resulteert in een totaal behaald percentage van bijna 100% met de daaraan gekoppelde uitbetaling van bonussen, die overigens aanzienlijk lager was dan vorig jaar. De heer Dekker stelt voor om een meer transparant beloningssysteem op te stellen zodat duidelijk kan worden afgelezen wat de gestelde doelstellingen en de behaalde bonussen zijn. De Voorzitter legt uit dat de doelstellingen en bonussen in het jaarverslag zijn opgenomen maar dat sommige details uit commercieel oogpunt niet openbaar worden gemaakt. Er wordt jaarlijks een uitdagend budget opgesteld, wat maatgevend is voor de te benoemen concrete doelstellingen waarin verbeterpunten van de verschillende onderdelen worden vastgesteld. Het Bestuur van de Vennootschap presenteert in het 1 e kwartaal een plan van aanpak over de te nemen stappen en in het 3 e kwartaal worden de resultaten van deze stappen besproken

11 Mevrouw S. Claessens (vertegenwoordiger van Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)) vraagt, in het licht van diversiteit, aandacht voor benoeming van vrouwelijke Commissarissen. De Voorzitter antwoordt dat de Raad van Commissarissen ernaar streeft om te voldoen aan het streefpercentage voor diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Mocht de Vennootschap hieraan niet kunnen voldoen dan zal hierover uitleg worden gegeven. De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt en stelt voor over te gaan naar het volgende agendapunt. 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid De Voorzitter meldt dat op de pagina s van het jaarverslag te lezen is hoe het bezoldigingsbeleid voor de onderneming in 2013 is uitgevoerd. De Voorzitter meldt de belangrijkste wijzigingen in de beloning van de Raad van Bestuur in Het vaste jaarsalaris van de in 2012 benoemde CEO, de heer K. Nesse, werd conform afspraak per 1 augustus 2013 verhoogd van EUR naar EUR , hetgeen de mediaan van deze functie is. Voor de CFO, de heer G. Boon, die op 1 oktober 2011 werd benoemd, bleef het vaste jaarsalaris gedurende 2013 op EUR , zijnde hetzelfde niveau als in 2012 en de mediaan van deze functie. Het vaste jaarsalaris van de COO Animal Nutrition de heer J. Vergeer werd per 1 januari 2013 verhoogd van EUR naar het niveau van de mediaan, zijnde EUR Het vaste jaarsalaris van de in 2012 benoemde COO Aquaculture de heer V. Halseth werd per 1 augustus 2013 verhoogd naar het niveau van de mediaan zijnde EUR De Voorzitter meldt dat de vaste jaarsalarissen van het Bestuur in overeenstemming zijn met de range rondom de mediaan zoals aangegeven door een externe adviseur op het gebied van bestuurdersbeloningen. Er zijn voor 2014 geen verhogingen van het vaste basissalaris voorzien. De Bonus. De korte termijn target bonus bedroeg in % van het vaste basissalaris, met een maximale uitloop naar 90%. De verdeling van de cash bonus voor 2013 over de verschillende performance criteria was als volgt: 60% voor financiële performance conform targets, 20% voor strategische en operationele projecten en 20% voor de duurzaamheidsdoelstellingen. In februari 2014 heeft het Remuneration Committee beoordeeld in hoeverre in 2013 aan deze vooraf vastgestelde targets was voldaan. Op basis hiervan is vastgesteld dat de financiële targets 92,6% en de strategischeoperationele targets 81,5% scoorden, beiden lager dan 100%. De duurzaamheidsdoelstellingen scoorden ruim boven de 100%, namelijk 130%. Dit tezamen heeft geresulteerd in cash bonussen van 53,8% van het vaste jaarsalaris. In 2012 bedroeg dit percentage 64,

12 Lange termijn variabele beloning (performance shares): het bezoldigingsbeleid bevat de mogelijkheid om jaarlijks conditionele prestatie gebonden aandelen toe te zeggen die toegekend worden aan het eind van een driejaars-periode op welk moment de Total Shareholder Return positie (TSR) van de Vennootschap wordt gemeten. 50% van het toegezegde aantal aandelen wordt toegekend als de TSR positie van de Vennootschap zich op het niveau van de mediaan bevindt, welk aantal lineair oploopt tot een maximum van 150% van het toegezegde aantal, indien de Vennootschap een nummer 1 positie bereikt in de peer group. Toegekende prestatie gebonden aandelen moeten door de Raad van Bestuur worden aangehouden voor een periode van minimaal vijf jaar na de datum van toezegging of tot het einde van hun positie als lid van de Raad van Bestuur, afhankelijk welke periode korter duurt. De economische waarde van de prestatie gebonden aandelen op het moment van verstekken bedroeg 85% van het vaste basissalaris van de CEO en 60% van het basissalaris van de CFO en de COOs. Voor de verstrekkingen gedaan in 2011, waarvoor de performance periode liep tot 31 december 2013, heeft de TSR geresulteerd in een 19e positie binnen de peer group, hetgeen vervolgens heeft geresulteerd in een toekenning van 90% van het oorspronkelijk toegezegde aantal aandelen Eind 2012 scoorde de Vennootschap nummer 3 in de peer group, hetgeen toen resulteerde in een 144% toekenning. Een nadere toelichting op de regeling en de exacte getallen staan opgenomen op pagina s 103 en 175 van het jaarverslag. Ten slotte licht de Voorzitter het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen toe. De beloning van de Raad van Commissarissen is sinds 2007 ongewijzigd. Evenals het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, zullen de beloningen van de Raad van Commissarissen in 2014 nader worden getoetst. Afhankelijk van de uitkomst zal een nieuw voorstel aan de Algemene Vergadering in 2015 worden voorgelegd. De Voorzitter vraagt of er over dit agendapunt vragen zijn en constateert dat dit niet het geval is waarna de Voorzitter voorstelt over te gaan tot behandeling van punt 3 van de agenda. 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 De Voorzitter stelt het verslag van de Raad van Bestuur over 2013 aan de orde, zoals opgenomen op de pagina s 12 en volgende van het jaarverslag en verzoekt de heer K. Nesse, voorzitter van de Raad van Bestuur, om een nadere toelichting op dit verslag te geven. De heer K. Nesse dankt de Voorzitter en geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een toelichting in de Engelse taal op het verslag van de Raad van Bestuur. De heer K. Nesse stelt dat, ondanks uitdagende marktomstandigheden, de Vennootschap een solide financieel resultaat heeft geboekt over het jaar Met wereldwijd 70 productielocaties in 30 landen en

13 medewerkers (exclusief de Spaanse activiteiten) kwam de totale omzet uit op bijna EUR 3,9 miljard. Dit betekent een omzet groei van 1,2% ten opzichte van 2012 echter, met een volume daling van 1,1%. De EBITA bedroeg EUR 215,7 miljoen (5,5%), exclusief de Spaanse bedrijfsactiviteiten. De omzet van Animal Nutrition bedroeg EUR 1,8 miljard met een EBITA van EUR 112 miljoen (6,1%). De omzet van Fish Feed bedroeg EUR 2,0 miljard met een EBITA van 131 miljoen (6,4%). Dit resulteerde in een winst per aandeel van EUR 1,85 wat ten opzichte van 2012 een daling van 3,1% betekent. Het dividend wat wordt voorgesteld bedraagt EUR 1,00 per gewoon aandeel. De heer K. Nesse licht toe dat de Vennootschap zich geheel richt op premix, gespecialiseerde diervoeders en visvoer. In 2013 heeft de Vennootschap twee overnames gedaan; een in Ecuador en een in Egypte. De Vennootschap behoort nu wereldwijd tot de top drie in garnalen voerproductie. Zoals vorig jaar is aangekondigd zijn de activiteiten in mengvoer en vleesactiviteiten in Spanje inmiddels opgenomen in de jaarrekening als afgestote bedrijfsonderdelen wat in overeenstemming is met de strategische doelstellingen van de Vennootschap. De heer K. Nesse meldt dat, zoals vorig jaar is aangekondigd, inmiddels de top 300 leveranciers de duurzame leveranciers overeenkomst met de Vennootschap hebben ondertekend, wat 75% van de jaarlijks investering in ingrediënten vertegenwoordigt. Voorts is in 2013 de methodiek ontwikkeld voor de externe toetsing van de duurzame voeroplossingen van de Vennootschap, de NutrECO-line. De heer K. Nesse licht vervolgens de missie Feeding the Future toe. De Vennootschap richt zich op een verdubbeling van de voedselproductie en halvering van de milieubelasting voor de aarde om zo bij te dragen aan de voedselbehoefte van 9 miljard mensen in Living our values, het innovatieve HR programma waarin kernwaarden van de Vennootschap zijn vastgelegd, draagt bij aan de realisatie van deze missie. Onder leiding van de Chief HR & Corporate Development Officer, de heer N. Miglani, die ook deel uitmaakt van het Executive Committee, zijn er wereldwijd workshops georganiseerd om de kernwaarden binnen de Vennootschap te verankeren. De nieuw benoemde Chief Innovation Officer de heer V. Halseth, tevens lid van het Executive Committee, is verantwoordelijk voor de implementatie van de Innovatie strategie. De heer K. Nesse vervolgt zijn toelichting met de mededeling dat de 2016 Financial Guidance van EUR 400 miljoen EBITA is bijgesteld. Dit is onder andere het gevolg van de voorgenomen desinvestering van de Spaanse mengvoeder en vlees activiteiten, waarbij de heer K. Nesse benadrukt dat deze desinvestering alleen zal plaats vinden als dit voor alle belanghebbenden een succesvolle uitkomst oplevert. Andere factoren die de 2016 Financial Guidance beïnvloeden zijn de uitvoering van minder acquisities van waarde creërende ondernemingen dan was voorzien, alsmede de markt ontwikkelingen in Noorwegen. De bijgestelde Financial Guidance ziet er als volgt uit: een toename van de operationele marge EBITA in de bandbreedte van 5,5-6,5%; een operationele marge EBITA van zowel Animal Nutrition als Fish Feed van 6-7%; een gemiddelde organische volume groei voor Animal Nutrition van 3% en voor Fish Feed van 5%. De

14 doelstelling om waarde creërende acquisities uit te voeren blijft gehandhaafd. De heer K. Nesse licht vervolgens de op 6 februari j.l. aangekondigde en ingevoerde nieuwe organisatie structuur toe. Het opgerichte Executive Committee bestaat uit 9 leden en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van de onderneming alsmede voor de directe aansturing van de business activiteiten en is samengesteld uit de heer K. Nesse (Chief Executive Officer), de heer G. Boon (Chief Financial Officer), vijf business unit directeuren zijnde de heren H. LeRuz (Americas), H. de Wildt (EMEA), V. Halseth (Chief Innovation Officer) en N. Miglani (Chief Human Resources Officer). De vertegenwoordiger van Azië moet nog worden benoemd. De heer K. Nesse ziet de internationale setting en de hoge mate van ervaring van het gehele team als groot voordeel. De heer K. Nesse stelt dat de Vennootschap een belangrijke schakel is tussen de boeren en voedselproductie waarbij het tekort aan grondstoffen enerzijds en de groeiende vraag anderzijds uitdagingen zijn. Het centrum voor applicaties en innovaties richt zich op het vinden van oplossingen. De Vennootschap richt zich hierbij onder meer op het verbreden van de producten portefeuille en regionale groei. Het onderdeel Go-to-market moet bijdragen aan de doelstelling om 35% EBITA groei uit de regio s te realiseren. De heer K. Nesse benoemt de belangrijkste kernpunten op het gebied van innovatie van diervoeding, zijnde jonge dieren, gezondheid en welzijn, het versterken van immuunsystemen en efficiency in diervoeder oplossingen. De diervoeder oplossingen die de Vennootschap levert, moeten boeren helpen om tegen de laagste prijs per kilo of liter de beste kwaliteit vlees en melk te produceren. Aangaande visvoer productie, stelt de heer K. Nesse dat de doelstelling driving sustainable growth zich onder meer vertaalt in 5% volume groei en een uitrol naar andere soorten van MicroBalance. Tevens wordt gestreefd naar groei van visvoer voor andere vissoorten dan zalm, echter niet ten kosten van het marktleiderschap in de zalm branche. De gemoderniseerde en grootste visvoer fabriek in Averøy draagt onder andere bij aan het behoud van het marktleiderschap. De operationele marge doelstelling, EBITA, is 6-7%. Vervolgens noemt de heer K. Nesse de acquisities die de Vennootschap in Ecuador en Egypte heeft gedaan. In Ecuador betreft het een joint venture in een garnalenvoer productiebedrijf met veel groeipotentie. In Egypte betreft het een 100% belang in Hendrix Misr. Met een korte samenvatting van de belangrijkste financiële ratio s, zoals verwoord aan het begin van de presentatie, sluit de heer K. Nesse zijn toelichting op het verslag van de Raad van Bestuur af. De heer K. Nesse dankt de Voorzitter. De Voorzitter dankt de heer K. Nesse voor deze toelichting en stelt vast dat de vergadering kennis heeft genomen van het verslag van de Raad van Bestuur. De Voorzitter informeert of er vragen zijn over agendapunt 3 en geeft het woord aan de heer Veldman, particulier belegger

15 De heer Veldman vraagt of het Spaanse pluimvee research centrum, na desinvestering van de Spaanse activiteiten, wordt verplaatst naar Nederland. In het licht van de stelling dat delen vaak meer waard zijn dan de som, doelend op de twee economische segmenten van de Vennootschap, vraagt de heer Veldman hoe de Vennootschap zich denkt te kunnen wapenen tegen (vijandige) overnames. De Voorzitter geeft het woord aan de heer K. Nesse. De heer K. Nesse antwoordt de eerste vraag een interessante te vinden en stelt dat er binnen het Bestuur hierover soortelijke discussies zijn gevoerd. Het is echter nog te prematuur om actie te ondernemen om reden dat er niet kan worden vooruitgelopen op de uitkomst van de voorgenomen desinvestering van de Spaanse activiteiten. Pas als de desinvestering is geëffectueerd zullen dit soort mogelijkheden worden geëvalueerd en gecommuniceerd. Betreffende de Vennootschap s portfolio stelt de heer K. Nesse dat, onder meer vanwege de geografisch oriëntatie, de Vennootschap er aan hecht om de twee pijlers veevoer en visvoer bijeen te houden. Bovendien stelt de heer K. Nesse dat hij zich verre wil houden van speculaties over zaken die niet aan de orde zijn. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers). De heer Stevense vraagt wat de Vennootschap onderneemt tegen milieuvervuiling als gevolg van bijvoorbeeld mest overschot van in het wild geweekte vis en de onvermijdelijke schaarste van plekken om vis te kweken op te vangen. In het licht van genetische modificatie, vraagt de heer Stevense hoe de Vennootschap denkt te kunnen voorkomen dat eventuele mutanten zich mengen onder de wilde visstand. De Voorzitter geeft het woord aan de heer K. Nesse. Met betrekking tot aquacultuur antwoordt de heer K. Nesse dat, in tegenstelling tot een aantal jaar geleden het volume kweekvis is gegroeid, ook voor menselijke consumptie. De heer K. Nesse is het eens met de constatering van de heer Stevense dat geschikte kweekgebieden schaarser zullen worden en gelukkig wordt er al veel voortgang gemaakt met de vervanging van proteïne in visvoer zodat hiervoor steeds minder (wilde) vis als grondstof hoeft te dienen. Ook wordt steeds minder visolie gebruikt in visvoer. Overigens wordt er onderzoek gedaan om visolie uit algen te winnen en zo alternatieve bronnen te gebruiken. Het is evident dat, om duurzame groei te bewerkstelligen, er eerst alternatieven ontwikkeld moeten worden. Een aspect in de bestrijding van milieuvervuiling als gevolg van aquacultuur is meer vis produceren met minder voer. Dit kan door genetisch modificatie. Vooral in Europa is de acceptatie van genetische modificatie erg laag, aldus heer K. Nesse, kijkend naar bijvoorbeeld Noord en Zuid Amerika en Azië waar deze problematiek nauwelijks speelt. De heer K. Nesse is ervan

16 overtuigd dat de branche over 10 jaar veel duurzamer zal zijn door innovatieve toepassingen. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Dekker (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) die aangeeft graag meer inzicht te willen krijgen in de marktpositie en concurrentiekracht van de twee belangrijkste concurrenten van de Vennootschap in de beide marktsegmenten zalm en garnalen. Tevens vraagt de heer Dekker hoe de Vennootschap zich ten opzichte van de concurrentie verhoudt aangaande kosten, R&D, duurzaamheidsbeleid en internationale dekking. Tenslotte vraagt de heer Dekker hoe groot het risico is dat grote viskwekerijen zelf hun bulk grondstoffen inkopen en zich beperken tot inkoop van alleen specialiteiten voeders van de Vennootschap. De Voorzitter geeft het woord aan de heer K. Nesse De heer K. Nesse legt uit dat er drie hoofdspelers zijn in de visvoeder branche die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 95% van het marktaandeel. Zoals in de analistenbijeenkomst op 6 februari jl. is gesteld, is het marktaandeel van de Vennootschap de laatste jaren toegenomen, vooral in Noorwegen, waar er 2 jarige overeenkomsten met nieuwe grote klanten zijn afgesloten. Hiermee heeft de Vennootschap haar marktpositie versterkt ter voorbereiding op de nieuw te openen visvoer fabriek van Marine Harvest dit jaar. Volgens de statistieken wordt in Noorwegen dit jaar een marktgroei in visvoer van 7 tot 8% verwacht wat neerkomt op een extra ton per jaar. De verwachting is dat deze groei de komende jaren jaarlijks met hetzelfde volume groeit. De jaarlijkse capaciteit van de nieuw te openen fabriek van Marine Harvest is circa ton wat gelijk is aan twee jaar marktgroei. De focus van de Vennootschap richt zich dan ook op groei van de markten in de overige 14 landen waar de Vennootschap in opereert. Deze spreiding geeft de Vennootschap het vertrouwen te kunnen voldoen aan de gestelde groeiambitie. De heer K. Nesse doet geen verdere uitspraken over de strategie en marktaanpak van de concurrentie. De Vennootschap is in de visvoeder branche de leverancier met de grootste omzet in volume waarbij aangetekend dat een groot deel van de concurrentie voorsprong het gevolg is van onze innovatie. Desgevraagd geeft de heer K. Nesse aan dat de marktaandelen van de diverse concurrenten vrij toegankelijk zijn in te zien in de openbare analistenrapporten. Op het gebied van duurzaamheid stelt de heer K. Nesse dat het de overtuiging van de Vennootschap is dat alternatieven voor vismeel en visolie belangrijk zijn om te komen tot een duurzame aquacultuur. De Vennootschap heeft de voederspecialiteit MicroBalance ontwikkeld en op de markt gebracht waarmee zij een duidelijke voorsprong heeft op de concurrentie. Aangaande visolie liggen de concurrentie verhoudingen ongeveer gelijk maar ook daar heeft de Vennootschap de ambitie zich verder te ontwikkelen op het gebied van innovatieve oplossingen. De heer K. Nesse licht voorts toe dat de garnalen markt een sterk verdeelde markt is met vele spelers. De Vennootschap bevindt zich in de top drie van leveranciers met de Thaise CP Group als grootste producent. De heer Van Riet (particulier belegger) neemt het woord en meent te kunnen concluderen dat de heer K. Nesse genetisch gemodificeerde

17 voeding dezelfde kwaliteit toedicht als natuurlijke voeding. Voorts vraagt hij of de heer K. Nesse het zinvol acht om de onderzoeken wat beter is: genetisch gemodificeerde of natuurlijke grondstoffen. De heer K. Nesse stelt dat hij met zijn vorige antwoord slechts een vergelijking wilde schetsen tussen Europa en de overige werelddelen. De Vennootschap ontwikkelt en levert aan de hand van de marktvraag en neemt over dit onderwerp geen standpunt in, noch zal zij onderzoeken verrichten naar vergelijkbaarheid van beide soorten grondstoffen. Vervolgens vraagt de heer Van Riet naar de situatie bij Hendrix Misr in Egypte met het oog op de instabiele situatie in dat land. De heer K. Nesse antwoordt dat de Vennootschap in verschillende opkomende markten is gestapt, sommige met politieke onrust, wat nauwgezet wordt gevolgd. Hendrix Misr bevindt zich buiten Cairo en tot op heden heeft de productie in Egypte niet geleden onder de onrusten. Mevrouw S. Claessens (VBDO) neemt het woord en stelt in de Engelse taal twee vragen met betrekking alternatieve ingrediënten in vismeel en visolie. Hoe denkt de Vennootschap te kunnen voldoen aan het gebruik van 100% duurzame soja. Vervolgens vraagt mevrouw S. Claessens welke niet biologisch afbreekbare grondstoffen door de Vennootschap kunnen worden vervangen door afbreekbare grondstoffen. Ten slotte vraagt mevrouw S. Claessens welke plannen de Vennootschap heeft tot het beperken van het verpakkingsmateriaal en welke verplichting zij zichzelf oplegt tot het gebruik van 100% herbruikbaar verpakkingsmateriaal. De heer K. Nesse stelt dat, tezamen met de gehele bedrijfstak, er een verklaring is afgelegd tot het gebruik van uitsluitend RTRS gecertificeerde producten met ingang van Echter, het probleem doet zich voor dat slechts weinig RTRS gecertificeerde soja beschikbaar is wat de Vennootschap, buiten onze invloedsfeer, beperkt in het bereiken van onze doelstelling. De Vennootschap neemt deel aan diverse fora om zo het gebruik van duurzaam geproduceerde soja te stimuleren maar we zijn hierin afhankelijk van derden. Aangaande de vraag over biologisch afbreekbare grondstoffen legt de heer K. Nesse uit dat alle door de Vennootschap gebruikte grondstoffen biologisch afbreekbaar zijn, behalve verpakkingsmateriaal. De ultieme oplossing ligt in het vervoer zonder verpakking. Op dit gebied zijn er in Noorwegen interessante ontwikkelingen door het concept van silo-tot-silo toe te passen. Inmiddels wordt 30% van het volume op de Noorse markt al op deze manier aangeboden en het streven is te komen tot 50%. Dit gaat echter wel gepaard met grotere investeringen in bijvoorbeeld de aanleg van silo s. Met betrekking tot herbruikbare verpakkingsmaterialen ondervinden we tot op heden nog steeds kwaliteitsproblemen. Ook hier zijn positieve ontwikkelingen waarneembaar, echter het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we komen tot 100% herbruikbaar verpakkingsmateriaal. Mevrouw S. Claessens vraagt of op het gebied van het gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen de Vennootschap haar ambities heeft aangepast waarop de heer K. Nesse antwoordt dat dit niet het geval is maar onvermijdelijk lijkt, gezien de beperkte productie op dit gebied

18 De Voorzitter geeft het woord aan de heer Heinemann (particulier belegger). De heer Heinemann spreekt zijn waardering uit voor de heldere en goed gedocumenteerde verslaglegging. Hij concludeert uit de cijfers dat de omzet is gestegen in prijs maar niet in volume. Is dit incidenteel? Voorts stelt de heer Heinemann dat, met de verkoop van Marine Harvest, de Vennootschap afstand heeft genomen van de zalmkwekerij. Gezien het feit dat Marine Harvest zich nu als concurrent ontwikkelt vraagt de heer Heinemann wat destijds de ratio is geweest om te verkopen en of Marine Harvest zich wel nog bezighoudt met zalmkweek. De heer K. Nesse bevestigt een beperkte afname in totale volume groei, echter wanneer men kijkt naar de diverse segmenten wordt duidelijk dat de volume afname zich vooral voordoet op de Canadese markt. Ook de Premix afzet is gedaald. Daarentegen is het volume van Fish Feed met 5% gegroeid en de lange termijn jaarlijkse groei verwachtingen zijn 3% voor Animal feed en 5% voor Fish Feed. De heer K. Nesse licht toe dat grondstof prijzen de afgelopen jaren zijn gestegen maar nu weer een dalende trend laten zien. Aangaande de vraag over Marine Harvest stelt de heer K. Nesse dat, gedurende de periode dat de Vennootschap eigenaar was ( ) er onvoldoende mogelijkheden waren om de benodigde synergie te ontwikkelen tussen Marine Harvest en de overige onderdelen van de Vennootschap. Dientengevolge is besloten om terug te keren naar de kernwaarden en Marine Harvest af te stoten. In 2006 is de Vennootschap gestart met het rebalancing programma wat zeer succesvol is gebleken. Tegelijkertijd kan er gesteld worden dat ook Marine Harvest zich succesvol heeft ontwikkeld als zelfstandige onderneming. De heer K. Nesse ziet Marine Harvest de komende 5 jaar niet als bedreiging omdat deze vooralsnog grote volumes Fish Feed nodig hebben; meer dan ze zelf in hun nieuwe fabriek kunnen produceren en ze zullen derhalve Fish Feed blijven afnemen van de Vennootschap voor eigen gebruik. De heer Dekker neemt het woord en vraagt het antwoord op zijn eerder gestelde vraag over het risico dat grote viskwekerijen zelf hun bulk grondstoffen inkopen en zich beperken tot inkoop van alleen specialiteiten voeders van de Vennootschap. Voorts vraagt de heer Dekker of DSM, als leverancier van diervoeder grondstoffen, gezien moet worden als directe concurrent of als een kans op een alliantie. En waar in de keten zoekt de Vennootschap toekomstige allianties? Vervolgens vraagt de heer Dekker of de Vennootschap optimalisatie van de logistieke processen nastreeft. Ten slotte vraagt de heer Dekker wat de diverse conferenties die de Vennootschap heeft georganiseerd hebben bijgedragen aan de wijzigingen van strategie. De heer K. Nesse stelt dat de bouw van een visvoer fabriek met een productie van minder dan ton per jaar economisch gezien niet aantrekkelijk is. Derhalve is het voor de meeste viskwekerijen geen optie om te investeren in de bouw van een eigen visvoer fabriek omdat hun afname lager ligt. Deze aanname heeft de heer K. Nesse bevestigd gekregen in de diverse contacten die hij heeft met afnemers. Marine Harvest is hierin uniek

19 Aangaande de vraag over DSM stelt de heer K. Nesse dat het vanuit commercieel aspect niet verstandig is om zich te beperken tot één leverancier en om die reden zal naast leveranciers zoals onder andere BASF en Aziatische bedrijven, DSM als toeleverancier gehandhaafd blijven. Met betrekking tot de vraag over allianties legt de heer K. Nesse uit dat de Vennootschap bijzonder geïnteresseerd is in nieuwe ontwikkelingen van ruwe grondstoffen alsmede in bedrijven die zich bezighouden met micro ingrediënten en daarmee samenhangende technologieën en ontwikkelingen. Het streven is om samenwerking tot stand te brengen met dit soort bedrijven omdat dit grote mogelijkheden creëert en de Vennootschap wellicht op deze wijze exclusiviteit in nieuwe producten kan bewerkstelligen. De heer K. Nesse licht toe dat afwisselend een jaarlijkse Agrivision en Aquavision conferentie wordt georganiseerd waar verschillende stakeholders aan deelnemen. Daarnaast is er dit jaar een driedaagse bijeenkomst geweest waaraan de top 45 leaders van de Vennootschap hebben deelgenomen en waar de focus lag op nadere toelichting van de uitvoering van de strategie en Operational Excellence. Op de vraag over logistiek antwoordt de heer K. Nesse dat de Vennootschap het vervoer zoveel mogelijk beperkt door de fabrieken lokaal te bouwen. De heer K. Nesse neemt akte van de opmerking dat hierover wellicht uitgebreider gerapporteerd kan worden in het jaarverslag. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) de zich, inzake de verloren arbitrage zaak aangaande levering van verontreinigde grondstoffen, afvraagt waarom de Vennootschap niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Voorts vraagt de heer Stevense hoe haalbaar de lange termijn marge doelstelling van 6-7% is na het afstoten van de Spaanse activiteiten en de in het licht van de concurrerende positie van Marine Harvest. Mevrouw A. van Bergen beantwoordt de eerste vraag met de uitleg dat in 2009 verontreinigde mais is verwerkt waardoor er begin 2010 verontreinigde eieren in de schappen van Duitse winkels terecht zijn gekomen. Deze zaak is destijds opgelost door de eieren terug te halen uit de winkels en met de boeren is een regeling getroffen. De Vennootschap is vervolgens een arbitrageprocedure gestart om de Nederlandse handelaar die de verontreinigde grondstoffen vanuit de Oekraïne had betrokken, aansprakelijk te stellen maar heeft deze zaak verloren. Vervolgens heeft de Vennootschap beroep aangetekend tegen dit vonnis bij de Rotterdamse Rechtbank. Dit beroep is verworpen, waarna er geen verdere stappen meer werden ondernomen. In antwoord op de tweede vraag stelt de heer G. Boon dat de rentabiliteit van de Spaanse activiteiten, ondanks een moeilijke markt, in 2013 goed waren maar dat de lange termijn doelstellingen van de Vennootschap van 6-7% zijn gebaseerd op continued business exclusief de Spaanse mengvoeder en kip activiteiten. Marine Harvest heeft de marge van de Vennootschap wel enigszins beïnvloed maar onder invloed van de grote

20 gemene deler zal de lange termijn marge doelstelling gehaald kunnen worden. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Broenink (particulier belegger) die graag wil weten hoe de Vennootschap de vaak slimme en innovatieve ideeën van de nieuwe boeren optimaal denkt te kunnen benutten. De heer L. den Hartog, (directeur R&D) legt uit dat circa medewerkers van de Vennootschap dagelijks in contact zijn met de afnemers. Er wordt goed geluisterd naar de wensen van de afnemers en de problematiek die zij tegenkomen. De producten die de Vennootschap produceert komen onder andere tot stand door de wisselwerking van deze informatie en de innovaties die door de universiteiten worden ontwikkeld. De Vennootschap streeft naar de hoogst mogelijke effectiviteit en efficiëntie en het welzijn van de dieren bewijst of deze producten effectief zijn. Mevrouw S. Claessens (VBDO) neemt het woord en vraagt in de Engelse taal of, in het kader van het True Pricing concept er, afgezien van prijsanalyses, ook analyses worden uitgevoerd naar niet alleen de marktpositie maar ook de maatschappelijke- en milieuaspecten als gevolg van de productie? In het kader van mensenrechten stelt mevrouw S. Claessens voorts dat de Vennootschap nastreeft om in 2020 de meest aantrekkelijke werkgever in de sector te zijn maar dat uit een verslag blijkt dat op dit moment de Vennootschap lager scoort op het gebied van mensenrechten dan de peers in de sector. Hoe denkt de Vennootschap aan de uitgesproken ambitie te kunnen voldoen? De heer K. Nesse antwoordt dat de Vennootschap het transparante concept van True Pricing bewondert en nastreeft. Na een overleg met een afvaardiging van de True Price Foundation heeft de Vennootschap aangegeven geïnteresseerd te zijn in betrokkenheid bij een pilot project. Echter, dit project is ook afhankelijk van deelname van andere organisaties in de waardeketen. Aangaande het aspect mensenrechten meldt de heer K. Nesse dat dit is geïntegreerd in het leveranciersbeleid. Dit beleid is nog niet gepubliceerd wat de reden is dat de Vennootschap zo laag heeft gescoord in het onderzoek waarnaar mevrouw S. Claessens refereert. Voor de interne organisatie heeft de Vennootschap een gedragscode opgesteld waarin de beginselen van de mensenrechten zijn weergegeven en de heer K. Nesse is overtuigd van het feit dat de Vennootschap 100% voldoet aan het gestelde in deze gedragscode. In de eerste helft van dit jaar zal het aangescherpte leveranciersbeleid op de website van de Vennootschap worden geplaatst en zal de Vennootschap een standpunt omtrent mensenrechten innemen. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Oliemans (Kempen Orange Fund) die vraagt of er een verschil in rendement is tussen de opkomende markten en de bestaande markten. De heer G. Boon antwoordt dat volgens de Guidance van de Vennootschap het rendement op geïnvesteerd kapitaal tenminste 15% zou moeten bedragen. De Vennootschap presteert ruim boven deze marge. De

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nutreco Holding N.V., te houden op dinsdag 30 juni 2009, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke DSM Datum 14.00 uur, 7 mei 2014 Locatie Hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. Op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf vier uur post meridium, heb ik, mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, ten

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. op 24 november 2015 om 9:00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29 1014 AS Amsterdam,

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen De voorzitter doet de volgende inleidende mededelingen:

1. Opening. 2. Mededelingen De voorzitter doet de volgende inleidende mededelingen: Notulen van het verhandelde tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap UNIT4 N.V. gevestigd te Sliedrecht, gehouden op 24 september 2013 ten kantore van

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie