Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014. Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per e-mail"

Transcriptie

1 Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per vóór 1 augustus Notulen van de Algemene Vergadering van Nutreco N.V. d.d. 27 maart 2014

2 Notulen van het verhandelde in de jaarlijkse Algemene Vergadering van de te Boxmeer gevestigde naamloze vennootschap: Nutreco N.V. (de "Vennootschap") gehouden op 27 maart 2014, in De Flint, te Amersfoort 1. Opening De Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, de heer J.M. de Jong, treedt op als Voorzitter van de vergadering en opent de jaarvergadering om uur. Hij heet de aandeelhouders, de externe accountant van KPMG Accountants N.V., vertegenwoordigd door de heren Rob Kreukniet en M. Regouw en de genodigden die als toehoorder de vergadering bijwonen, van harte welkom. De Voorzitter deelt mee dat bij hem aan tafel hebben plaatsgenomen de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de Secretaris van de Vennootschap, mevrouw A. van Bergen die tevens de notulering van deze vergadering waarneemt. De Voorzitter vermeldt dat mr J. Schoonbrood, notaris van het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V., in de zaal aanwezig is. De Voorzitter vermeldt dat deze vergadering ten behoeve van de notulering op beeld- en geluidsband wordt opgenomen en dat er tevens simultaanvertaling is naar het Engels. De Voorzitter meldt dat, conform het in 2008 genomen besluit van de Algemene Vergadering, de Vennootschap het Engels als enige officiële taal voor externe communicatie heeft aangenomen wat betekent dat met ingang van 2011 het jaarverslag uitsluitend in het Engels wordt gepubliceerd. De voertaal op deze Algemene Vergadering is het Nederlands echter, aangezien enkele leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen de Nederlandse taal niet machtig zijn en de voertaal op het hoofdkantoor Engels is, zullen zij hun presentatie en de beantwoording van vragen in de Engelse taal doen. Simultaanvertaling naar het Nederlands kan gevolgd worden middels de overhandigde koptelefoon. De vergadering is tevens via internet te volgen. Voorts deelt de Voorzitter mede dat, zoals gewoonlijk, met elektronische stemkastjes gewerkt wordt bij die punten van de agenda waarover gestemd moet worden. Het functioneren van deze stemkastjes zal door de Voorzitter worden toegelicht voordat de stemming plaats vindt. De Voorzitter geeft aan dat de uitnodiging voor deze vergadering, alsmede de agenda met bijlagen, op 6 februari 2014 werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. De agenda en het jaarverslag met de jaarrekening over 2013 en de volledige tekst van de voorgestelde statuten met uitleg op de wijzigingen zijn ter inzage gelegd en kosteloos verkrijgbaar gesteld bij het kantoor van de Vennootschap en het kantoor van ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam en werden kosteloos toegestuurd aan aandeelhouders die om toezending vroegen

3 De Voorzitter deelt mede dat er van aandeelhouders met een belang van ten minste 1% van het geplaatste kapitaal of van aandeelhouders die ten minste een waarde van EUR 50 miljoen vertegenwoordigen, geen verzoek tot agendering van bijkomende punten werd ontvangen. De Voorzitter geeft aan dat, in overeenstemming met het in de wet bepaalde, de Registratiedatum voor deze vergadering 27 februari 2014 was. Degenen die op de Registratiedatum waren ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of op de Registratiedatum gerechtigd waren tot aandelen in de Vennootschap volgens de administraties van intermediairs, gelden als stem- en vergader gerechtigden voor deze vergadering. Aanmelding voor het bijwonen van de vergadering was mogelijk vanaf 28 februari 2014 tot uiterlijk 21 maart De Voorzitter deelt mede dat, conform de Corporate Governance Code, de notulen van de vorige AVA gehouden op 28 maart 2013, binnen drie maanden na afloop van de AVA op de website van de Vennootschap werden geplaatst met de uitnodiging aan aandeelhouders om binnen een periode van nogmaals drie maanden eventuele opmerkingen kenbaar te maken. De Voorzitter geeft aan dat de termijn is verstreken zonder dat opmerkingen werden ontvangen waarna, conform de statuten, deze notulen werden vastgesteld, op de website zijn geplaatst en een kopie hiervan werd toegestuurd aan de aandeelhouders die hierom hadden verzocht en dat er kopieën ter beschikking liggen in de receptieruimte. De Voorzitter constateert dat aan de wettelijke en statutaire bepalingen is voldaan en dat de jaarvergadering bevoegd is rechtsgeldige besluiten te nemen ter zake van alle in de agenda opgenomen voorstellen. De Voorzitter deelt mede dat op de Registratiedatum het totale geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap EUR ,68 bedroeg. De Voorzitter vermeldt dat het aantal gewone geplaatste aandelen per die datum bedroeg. De Voorzitter licht toe dat de Vennootschap begin mei 2013 een aandelensplitsing heeft doorgevoerd, waarbij ieder aandeel werd gesplitst in 2 aandelen, waardoor het aantal aandelen ongeveer twee maal zo hoog is als vorig jaar. Het aantal stemgerechtigde aandelen bedroeg op 27 februari De aandelen die gehouden worden door de Vennootschap hebben geen stemrecht. De Voorzitter deelt het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen mee. Het aantal aanwezige aandeelhouders of gevolmachtigden is 93. Het aantal stemgerechtigde aandelen dat op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, is , zijnde 57,15% van alle stemgerechtigde aandelen. De Voorzitter vervolgt de vergadering met een mededeling: III Organisatie van de vergadering Alvorens over te gaan tot de behandeling van punt 2 van de Agenda vraagt de Voorzitter, ten behoeve van het goede organisatorische verloop van de vergadering, aandacht voor de volgende punten: - 2 -

4 (i) (ii) (iii) Er is gelegenheid tot het stellen van vragen na de toelichting bij elk agendapunt. Zoals vorige jaren verzoekt de Voorzitter de vertegenwoordigers van Eumedion, de Vereniging van Effectenbezitters, of andere organisaties die de belangen van effectenbezitters waarnemen, het aantal vragen per interventie te beperken tot 3 om de overige aandeelhouders de nodige ruimte te geven aan het woord te komen. De Voorzitter verzoekt degenen die vragen wensen te stellen dit duidelijk kenbaar te maken en, nadat hen het woord is gegeven, gebruik te maken van een van de daarvoor opgestelde microfoons. Met name ten behoeve van de verslaggeving is het van belang dat hierbij duidelijk naam en woonplaats, en voor zover nodig de organisatie die wordt vertegenwoordigd, wordt vermeld. Ten slotte verzoekt de Voorzitter eenieder om mobiele telefoons uit te schakelen. 2. Verslag van de Raad van Commissarissen en zijn Commissies over het boekjaar Algemeen verslag De Voorzitter deelt mede dat, zoals is weergegeven in het bericht van de Raad van Commissarissen op de pagina s 80 tot en met 85 van het jaarverslag, de Raad van Commissarissen in 2013 middels een aantal volgens rooster vastgelegde vergaderingen en telefoonconferenties, en tevens regelmatig informeel overleg, toezicht heeft uitgeoefend op de ontwikkelingen binnen de Vennootschap en de activiteiten en vennootschappen van de Groep in De Voorzitter meldt dat de Raad van Commissarissen gedurende 2013 zeven maal met de Raad van Bestuur over de gang van zaken bij de Vennootschap is overlegd en dat er daarnaast één telefonische vergadering is gehouden. De Voorzitter geeft een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die tijdens die vergaderingen in 2013 aan bod kwamen en waarover de Raad van Commissarissen toezicht uitoefende. Het betreft de resultaatontwikkeling van de onderneming; de ontwikkelingen in de afzonderlijke divisies en de markten waarin de divisies opereren; regelmatige updates en het advies van onze Raad met betrekking tot de strategie van de Vennootschap; de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. Extra aandacht werd besteed aan het veranderende profiel van de vennootschap met betrekking tot de strategie in de groeiregio s Latijns Amerika, Rusland, Azië en Afrika. Tevens is de herijking van de portfolio van de Vennootschap besproken. Deze herijking heeft onder andere geresulteerd in de voorgenomen verkoop van onze mengvoeder en vleesbedrijven in Spanje en Portugal die, hoewel goed renderend, niet langer in onze strategie passen. De Raad heeft acquisities, waaronder de investering in de resterende 66% van het aandelenkapitaal in Hendrix Misr ( Egypte ) die in juni

5 gerealiseerd is, besproken alsmede de ontwikkelingen aangaande Marine Harvest en het bod wat zij uitbrachten op Cermaq. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de tender procedure voor een nieuwe externe accountant per 2016 waarmee onze Raad heeft ingestemd aan de orde geweest en is het 2014 budget in december uitvoerig besproken en goedgekeurd. Ruime aandacht werd door de Raad besteed aan een interne klokkenluiders melding over een vermeende fraude door lokaal management van een van onze buitenlandse dochters. Hiervoor werd, na forensisch onderzoek, geen bewijs gevonden. Wel zijn corrigerende maatregelen genomen ter verbetering van de lokale interne controle en rapportage. De Voorzitter licht vervolgens toe dat, volgend op de wijzigingen in de organisatie, ook de management structuur is aangepast. De heer K. Nesse (CEO) en de heer G. Boon (CFO) vormen vanaf begin februari van dit jaar de Raad van Bestuur. Per 6 februari 2014 is de heer V. Halseth benoemd tot Chief Innovation Officer en is hij uit de Raad van Bestuur getreden en heeft de heer J. Vergeer (COO), in overleg met de Raad van Commissarissen, besloten af te treden als lid van de Raad van Bestuur. De heer J. Vergeer zal de Vennootschap per 1 juli 2014 verlaten. De Voorzitter vermeldt dat de Raad het besluit van de heer Vergeer respecteert en dat de Raad de heer J. Vergeer erkentelijk is voor zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de Vennootschap. De Voorzitter vervolgt dat per 6 februari 2014 een Executive Committee is gevormd dat wordt voorgezeten door de CEO. Het Executive Committee is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van onderneming alsmede voor de directe aansturing van de business activiteiten en is samengesteld uit de twee leden van de Raad van Bestuur, vijf business unit directeuren, de Chief Innovation Officer en de Chief Human Resources Officer. De Voorzitter stelt dat het grote voordeel van deze management samenstelling de transparante opzet en de korte lijnen naar de business zijn, wat zich vertaalt in vereenvoudigde communicatie en een meer slagvaardige aansturing. De Voorzitter deelt vervolgens mee dat in februari 2013, in aanwezigheid van de externe accountant, de aan de aandeelhouders voor te leggen jaarrekening 2012 door de Raad is besproken, inclusief het dividend over Tevens is er gedurende 2013 aandacht besteed aan de beoordeling van interne risico beheersing en controle systemen binnen de onderneming. De Voorzitter vermeldt dat het functioneren van de Raad van Bestuur werd geëvalueerd en het functioneren van de Raad van Commissarissen zelf werd besproken. De evaluatie van de Raad over 2013 is door een externe partij uitgevoerd en wijze waarop, alsmede de uitkomsten daarvan, staan beschreven op pagina 85 van het jaarverslag. Voorts heeft de Raad ingestemd met het voorstel voor inkoop eigen aandelen ter dekking van verplichtingen voortvloeiend uit stock dividend en personeelsaandelen plannen. Voorts deelt de Voorzitter mee dat in 2013 aan Corporate Governance aandacht werd besteed waarvan in het jaarverslag op pagina s 96 tot en met 100 in een apart hoofdstuk de visie van de Vennootschap op de Code is verwoord. Gedurende 2013 week de Vennootschap slechts op één punt - 4 -

6 af van de Code, namelijk de ontslagvergoeding van de heer J. Vergeer, welke afwijking conform de Code is uitgelegd in het jaarverslag op pagina 96. De Voorzitter stelt dat er kan worden geconcludeerd dat de Vennootschap volledig in lijn is met de Nederlandse Corporate Governance Code. De Voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen in zijn werkzaamheden wordt bijgestaan door drie commissies. Het Remuneratie Committee wat is samengesteld uit de heer A. Puri, Voorzitter, mevrouw H. Verhagen en de heer J.M. de Jong; het Audit Committee wat is samengesteld uit de heer R.J. Frohn, Voorzitter en de heer J. Vink; het Innovation & Sustainability Committee wat is samengesteld uit de heer A. Puri, Voorzitter en de heer J.A.J. Vink. De volledige Raad van Commissarissen fungeert als Selection and Appointment Committee. De Voorzitter geeft het woord aan de Voorzitter van het Remuneratie Committee, de heer A. Puri, om het verslag van het Remuneration Committee toe te lichten. De heer A. Puri dankt de Voorzitter. Hij deelt in de Engelse taal mede dat het Remuneratie Committee in 2013 twee maal vergaderde in aanwezigheid van de CEO en de Secretaris van de Vennootschap en, met ingang van december 2013, ook in aanwezigheid van de nieuw benoemde Corporate Human Resources Director. Daarnaast was er in 2013 regelmatig contact tussen de Voorzitter van het Comittee en de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer A. Puri geeft een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen: In februari werden de prestaties van de Raad van Bestuur over de voor 2012 overeengekomen doelstellingen geëvalueerd en zijn de prestatiedoelstellingen voor 2013 vastgesteld. Ook werden de voorstellen voor de jaarlijkse toekenning van de voorwaardelijk prestatie gebonden aandelen aan de Raad van Bestuur en het senior management besproken en goedgekeurd, alsmede werd de finale ranking vastgesteld binnen de vooraf overeengekomen peer group, die als basis dient voor de vesting van de voorwaardelijk prestatie gebonden aandelen welke zijn toegekend in De heer A. Puri vermeldt dat de voorstellen van het Committee unaniem zijn bevestigd door de Raad van Commissarissen. Tevens werden de voorgestelde jaarlijkse prestatiedoelstellingen voor 2014 besproken en vastgesteld. De heer A. Puri vervolgt dat het Remuneratie Committee het jaarlijkse vaste basissalaris van de leden van de Raad van Bestuur heeft beoordeeld aan de hand van het huidige bezoldigingsbeleid en heeft geconcludeerd dat er ten aanzien van het jaarlijkse vast basissalaris in 2014 geen wijzigingen zullen plaatsvinden. De heer A. Puri vermeldt voorts dat het Committee de Scenario Analyse heeft beoordeeld van de remuneratie van de op aandelen gebaseerde incentive plannen zoals opgesteld door een externe adviseur en de naleving van het beloningsbeleid van de Nederlandse Corporate Governance Code. Tevens zijn de mogelijke gevolgen van de voorgenomen wijziging van de Nederlandse wetgeving met betrekking tot - 5 -

7 mogelijk regres van de variabele beloningscomponenten van de leden van de Raad van Bestuur besproken en beoordeeld ten opzichte van de bestaande contractuele arbeidsovereenkomsten. Geconcludeerd werd dat de contractuele situatie in lijn is met de nieuwe wetgeving, met uitzondering van de claw-back periode, die contractueel is beperkt tot 23 maanden. Dit punt zal worden geëvalueerd en meegenomen in het kader van de geplande algemene herziening van het bezoldigingsbeleid in Ten slotte licht de heer A. Puri toe dat in 2014 het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur zal worden her beoordeeld. Indien en wanneer nodig zal een voorstel tot wijziging aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 worden ingediend. De heer A. Puri dankt de Voorzitter voor het woord. De Voorzitter dankt de heer A. Puri en geeft het woord aan de heer R.J. Frohn, Voorzitter van het Audit Committee, om het verslag van het Audit Committee te bespreken. De heer R.J. Frohn bedankt de Voorzitter. Hij deelt mede dat, zoals aangegeven op pagina 83 van het jaarverslag, het Audit Committee in de loop van 2013 drie maal heeft vergaderd in aanwezigheid van de externe accountant van de Vennootschap, KPMG Accountants N.V., de CEO, de CFO, de Secretaris en de interne auditor van de Vennootschap en eenmaal in dezelfde setting, echter zonder de Raad van Bestuur. Daarnaast waren er twee telefoonconferenties om de kwartaalcijfers en de bijbehorende persberichten te bespreken. Tussen de vergaderingen door vond er regelmatig informeel overleg plaats tussen de CFO en de voorzitter. De heer R.J. Frohn vat de belangrijkste onderwerpen die gedurende 2013 door het Audit Committee in de vergaderingen werden behandeld als volgt samen: de jaarrekening 2012, de bijbehorende management letter en de externe accountantsverklaring, alsmede het dividendvoorstel. Uiteraard werden in februari 2014 dezelfde documentatie betreffende de jaarrekening 2013 behandeld. De heer R.J. Frohn vermeldt dat, in het licht van de lastige economische omstandigheden, er gedurende 2013 relatief veel aandacht is besteed aan de resultaatontwikkeling van de Vennootschap, alsmede aan de gerelateerde persberichten. De heer R.J. Frohn vervolgt dat het Audit Committee het verslag van 2012 over de naleving van de Integriteitscode, gebaseerd op de jaarlijkse rapportage van senior management alsmede de meldingen die zijn ontvangen via de Nutreco Integrity Line heeft beoordeeld. De heer R.J. Frohn stelt dat het Committee heeft geconcludeerd dat de gemelde gevallen van geen materieel belang waren. Voorts is geconstateerd dat de verankering van het Integriteitscode programma in de onderneming goed op schema ligt. De heer R.J. Frohn vervolgt dat het Committee tevens de resultaten van de internal audits, het overzicht van claims en de behandeling daarvan en de acquisitie van de resterende 66% aandelen in Hendrix Misr, (Egypte) alsmede de hieraan verbonden governance en politieke risico s heeft besproken. Het Committee heeft het risico management en de financiële interne controlesystemen binnen de Vennootschap besproken en - 6 -

8 beoordeeld, alsmede het risico management programma voor Tevens werden de belangrijkste risico categorieën van de Vennootschap her beoordeeld en waar nodig aangescherpt. De heer R.J. Frohn vervolgt dat, in overleg met de CEO en de CFO de activiteitenplanning, het plan van aanpak en de audit fees van de externe accountant voor 2013 zijn besproken alsmede de onafhankelijkheid van de niet-audit gerelateerde services van de externe accountant. Tevens heeft het Audit Committee de externe accountant beoordeeld op de in 2013 uitgevoerde audit en geconstateerd dat de score goed was, waarbij vooral de aspecten onafhankelijkheid, de transparante relatie en het wederzijds vertrouwen hoog werden gewaardeerd. R.J. Frohn bevestigt dat het Audit Committee tevreden is over de rapportage en gedetailleerdheid van de gegevens die door de Raad van Bestuur zijn verstrekt en de wijze waarop de door het Audit Committee gedane aanbevelingen worden opgevolgd. De heer R.J. Frohn dankt de Voorzitter voor het woord. De Voorzitter geeft het woord aan de heer A. Puri, Voorzitter van het Innovation and Sustainability Committee om het verslag van het Committee te bespreken. De heer A. Puri dankt de Voorzitter voor het woord en deelt in de Engelse taal mede dat het Innovation and Sustainability Committee in 2013 drie keer bijeen is gekomen. De vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de Corporate Director Research & Development, de CEO en beide COOs. De heer A. Puri meldt dat in februari de belangrijkste onderwerpen het kwaliteit beheers systeem voor ingrediënten en de daaraan gerelateerde voorstellen voor de wereldwijde integratie waren alsmede de beoordeling van de aan dit plan gerelateerde governance, compliance en controle. Veel tijd werd besteed aan het inkoop- en leveranciersbeleid van de Vennootschap, die deel uitmaken van de prestatiedoelstellingen voor De Vennootschap beschouwt duurzaam inkopen als een belangrijke drijvende factor in waarde creatie, gezien vanuit het perspectief van groei, kosten- en risicoreductie en reputatiemanagement. De heer A. Puri vermeldt dat het Committee verheugd is over de benoeming van de heer J. Villalon als director Sustainability per april De heer J. Villalon was voorheen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van milieunormen binnen het WWF. Deze benoeming benadrukt de overtuiging van de Vennootschap dat duurzaamheid een voorwaarde is voor een toekomstig succesvolle concurrentiepositie. De heer A. Puri vervolgt dat het Committee in juni is geïnformeerd over de voortgang van de Application en Solution Centers, evenals de voortgang over het proces en de ontwikkeling van innovatieve producten voor diervoeding waarbij drie onlangs geïntroduceerde producten ter ondersteuning en verbetering van de diergezondheid werden gepresenteerd. De heer A. Puri meldt dat het Committee heeft geconcludeerd dat zowel het innovatieproces als de multidisciplinaire - 7 -

9 aanpak voor het creëren van maximale toegevoegde waarde, die eerder als strategische speerpunten zijn gedefinieerd, voorspoedig verlopen. In december heeft het Committee zich gericht op innovatie binnen het visvoeder segment. In dit segment zijn de belangrijkste drijfveren kwantitatieve voedingswaarde, welke wordt beïnvloed door het gecombineerde gebruik van grondstoffen en hoogwaardige methodes, in combinatie met functionele voedingswaarde (zijnde visvoeders voor specifieke toepassingen).prioriteitstelling bij de innovatie is gebaseerd op markt-, klant- en ondernemersbehoeften en het resultaat wordt vertaald in mondiale diervoederproducten en -concepten. Gezien onze jarenlange ervaring binnen deze sector is de Vennootschap goed in staat om deze ontwikkelingen toe te passen en te benutten. De heer A. Puri meldt dat de directeur Sustainability het Committee heeft geïnformeerd over de voortgang van de projecten en geconcludeerd is dat goede vooruitgang is geboekt inzake de doelstellingen omtrent de leverancier verantwoordelijkheid. Alle grote leveranciers van het bedrijf hebben het inkoopbeleid van de Vennootschap ondertekend, hoewel sommige onder voorbehoud. Voor 2014 werd afgesproken dat het beleid zich richt op verdere versterking van het leveranciersbeleid met de focus op het uitvoeren van audits en op de lancering van NutrECO-line, het Nutreco duurzaamheidsprogramma voor Nutreco voeroplossingen, zoals beschreven op pagina's van het jaarverslag. De heer A. Puri dankt de Voorzitter voor het woord. De Voorzitter dankt de heren R.J. Frohn en A. Puri. De Voorzitter doet verslag van het Selection and Appointment Committee en meldt dat het Committee op ad-hoc basis bijeenkomt. De Voorzitter deelt mee dat, gelet op de aanstaande veranderingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2014 en 2015, er in de tweede helft van 2013 een search is gestart naar potentiële kandidaten voor de functie van Commissaris in de Raad. Het Committee werd in dit proces bijgestaan door een extern wervingsbureau. De Voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen verheugd is de heer P.S. Overmars te nomineren als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Het is de bedoeling dat de heer P.S. Overmars de heer R.J. Frohn, die na afloop van deze Algemene Vergadering zal aftreden, opvolgt. De heer P.S. Overmars is in november 2013 gestart met zijn introductieprogramma. Voor de vacature die in onze Raad zal ontstaan in verband met het voorziene aftreden in 2015 van de heer J.M. de Jong, worden in de komende maanden de wervingsactiviteiten gestart. Het profiel van de Raad, zoals dat onlangs is aangepast en wat vermeld staat op de website, zal daarbij leidend zijn. De Voorzitter vervolgt dat het Committee ruim tijd heeft besteed aan het bespreken van het voorgestelde nieuwe organisatie- en besturingsmodel van de Vennootschap en de bepalingen en voorwaarden van het nieuw opgerichte Executive Committee. De profielen van de voor deze functie voorgedragen kandidaten zijn door het Committee onderzocht en besproken. De Voorzitter stelt dat het Committee het als zeer positief - 8 -

10 ervaart dat het nieuwe leidinggevende team is samengesteld uit wereldwijd talent vanuit de Vennootschap zelf. Hierdoor beschikt het team over een grote diversiteit aan ervaring en management vaardigheden. Hiermee besluit de Voorzitter het verslag van het Selection and Appointment Committee. De Voorzitter constateert dat de vergadering kennis heeft genomen van de verrichtingen van de Raad van Commissarissen en zijn commissies over het boekjaar 2013 en vraagt of er op dit agendapunt nog vragen zijn. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Dekker (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) Met betrekking tot Quality Assurance vraagt de heer Dekker of de kwaliteit van de interne systemen wordt gecontroleerd. De heer R.J. Frohn antwoordt dat dit middels interne auditors en externe adviseurs gebeurt. De heer Dekker vraagt vervolgens of de externe leveranciers worden gecontroleerd of zij voldoen aan het leveranciersbeleid van de Vennootschap. De heer A. Puri antwoordt dat er met ingang van 2014 wordt gecontroleerd; in 2013 is een pilot voor audits geïntroduceerd en in 2014 zullen de eerste officiële audits op naleving door de leveranciers van het leveranciers beleid van de Vennootschap worden uitgevoerd. De heer Dekker vraagt zich af hoe het komt dat, ondanks tegenvallende bedrijfsresultaten, de targets van de variabele bonussen toch voor bijna 100% zijn behaald. De Voorzitter antwoordt dat de doelstellingen zijn verdeeld in drie categorieën, zijnde financieel, strategisch en sustainability en innovation. De financiële doelstellingen zijn gedeeltelijk behaald. De strategische doelstellingen zijn niet gehaald maar de sustainability en innovation doelstelling en ruim gehaald. Dit resulteert in een totaal behaald percentage van bijna 100% met de daaraan gekoppelde uitbetaling van bonussen, die overigens aanzienlijk lager was dan vorig jaar. De heer Dekker stelt voor om een meer transparant beloningssysteem op te stellen zodat duidelijk kan worden afgelezen wat de gestelde doelstellingen en de behaalde bonussen zijn. De Voorzitter legt uit dat de doelstellingen en bonussen in het jaarverslag zijn opgenomen maar dat sommige details uit commercieel oogpunt niet openbaar worden gemaakt. Er wordt jaarlijks een uitdagend budget opgesteld, wat maatgevend is voor de te benoemen concrete doelstellingen waarin verbeterpunten van de verschillende onderdelen worden vastgesteld. Het Bestuur van de Vennootschap presenteert in het 1 e kwartaal een plan van aanpak over de te nemen stappen en in het 3 e kwartaal worden de resultaten van deze stappen besproken

11 Mevrouw S. Claessens (vertegenwoordiger van Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)) vraagt, in het licht van diversiteit, aandacht voor benoeming van vrouwelijke Commissarissen. De Voorzitter antwoordt dat de Raad van Commissarissen ernaar streeft om te voldoen aan het streefpercentage voor diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Mocht de Vennootschap hieraan niet kunnen voldoen dan zal hierover uitleg worden gegeven. De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt en stelt voor over te gaan naar het volgende agendapunt. 2.2 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid De Voorzitter meldt dat op de pagina s van het jaarverslag te lezen is hoe het bezoldigingsbeleid voor de onderneming in 2013 is uitgevoerd. De Voorzitter meldt de belangrijkste wijzigingen in de beloning van de Raad van Bestuur in Het vaste jaarsalaris van de in 2012 benoemde CEO, de heer K. Nesse, werd conform afspraak per 1 augustus 2013 verhoogd van EUR naar EUR , hetgeen de mediaan van deze functie is. Voor de CFO, de heer G. Boon, die op 1 oktober 2011 werd benoemd, bleef het vaste jaarsalaris gedurende 2013 op EUR , zijnde hetzelfde niveau als in 2012 en de mediaan van deze functie. Het vaste jaarsalaris van de COO Animal Nutrition de heer J. Vergeer werd per 1 januari 2013 verhoogd van EUR naar het niveau van de mediaan, zijnde EUR Het vaste jaarsalaris van de in 2012 benoemde COO Aquaculture de heer V. Halseth werd per 1 augustus 2013 verhoogd naar het niveau van de mediaan zijnde EUR De Voorzitter meldt dat de vaste jaarsalarissen van het Bestuur in overeenstemming zijn met de range rondom de mediaan zoals aangegeven door een externe adviseur op het gebied van bestuurdersbeloningen. Er zijn voor 2014 geen verhogingen van het vaste basissalaris voorzien. De Bonus. De korte termijn target bonus bedroeg in % van het vaste basissalaris, met een maximale uitloop naar 90%. De verdeling van de cash bonus voor 2013 over de verschillende performance criteria was als volgt: 60% voor financiële performance conform targets, 20% voor strategische en operationele projecten en 20% voor de duurzaamheidsdoelstellingen. In februari 2014 heeft het Remuneration Committee beoordeeld in hoeverre in 2013 aan deze vooraf vastgestelde targets was voldaan. Op basis hiervan is vastgesteld dat de financiële targets 92,6% en de strategischeoperationele targets 81,5% scoorden, beiden lager dan 100%. De duurzaamheidsdoelstellingen scoorden ruim boven de 100%, namelijk 130%. Dit tezamen heeft geresulteerd in cash bonussen van 53,8% van het vaste jaarsalaris. In 2012 bedroeg dit percentage 64,

12 Lange termijn variabele beloning (performance shares): het bezoldigingsbeleid bevat de mogelijkheid om jaarlijks conditionele prestatie gebonden aandelen toe te zeggen die toegekend worden aan het eind van een driejaars-periode op welk moment de Total Shareholder Return positie (TSR) van de Vennootschap wordt gemeten. 50% van het toegezegde aantal aandelen wordt toegekend als de TSR positie van de Vennootschap zich op het niveau van de mediaan bevindt, welk aantal lineair oploopt tot een maximum van 150% van het toegezegde aantal, indien de Vennootschap een nummer 1 positie bereikt in de peer group. Toegekende prestatie gebonden aandelen moeten door de Raad van Bestuur worden aangehouden voor een periode van minimaal vijf jaar na de datum van toezegging of tot het einde van hun positie als lid van de Raad van Bestuur, afhankelijk welke periode korter duurt. De economische waarde van de prestatie gebonden aandelen op het moment van verstekken bedroeg 85% van het vaste basissalaris van de CEO en 60% van het basissalaris van de CFO en de COOs. Voor de verstrekkingen gedaan in 2011, waarvoor de performance periode liep tot 31 december 2013, heeft de TSR geresulteerd in een 19e positie binnen de peer group, hetgeen vervolgens heeft geresulteerd in een toekenning van 90% van het oorspronkelijk toegezegde aantal aandelen Eind 2012 scoorde de Vennootschap nummer 3 in de peer group, hetgeen toen resulteerde in een 144% toekenning. Een nadere toelichting op de regeling en de exacte getallen staan opgenomen op pagina s 103 en 175 van het jaarverslag. Ten slotte licht de Voorzitter het beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen toe. De beloning van de Raad van Commissarissen is sinds 2007 ongewijzigd. Evenals het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, zullen de beloningen van de Raad van Commissarissen in 2014 nader worden getoetst. Afhankelijk van de uitkomst zal een nieuw voorstel aan de Algemene Vergadering in 2015 worden voorgelegd. De Voorzitter vraagt of er over dit agendapunt vragen zijn en constateert dat dit niet het geval is waarna de Voorzitter voorstelt over te gaan tot behandeling van punt 3 van de agenda. 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 De Voorzitter stelt het verslag van de Raad van Bestuur over 2013 aan de orde, zoals opgenomen op de pagina s 12 en volgende van het jaarverslag en verzoekt de heer K. Nesse, voorzitter van de Raad van Bestuur, om een nadere toelichting op dit verslag te geven. De heer K. Nesse dankt de Voorzitter en geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een toelichting in de Engelse taal op het verslag van de Raad van Bestuur. De heer K. Nesse stelt dat, ondanks uitdagende marktomstandigheden, de Vennootschap een solide financieel resultaat heeft geboekt over het jaar Met wereldwijd 70 productielocaties in 30 landen en

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering:

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering: NOTULEN van het verhandelde 1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 6 mei 2014. Aanwezig ter vergadering: Leden van de Raad

Nadere informatie

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd.

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd. Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 25 april 2013 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

1. Opening. De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening. De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom. NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. ("SBM" of de "Vennootschap"), gehouden op 5 mei 2011 in het Hilton Hotel te Rotterdam In de vergadering waren 86 aandeelhouders

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. GEHOUDEN OP 3 MEI 2013 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter:

Nadere informatie

De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom bij de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom bij de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 14 april 2010 in het Hilton Hotel te Rotterdam In de vergadering waren 49 aandeelhouders aanwezig

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL of de Vennootschap ) gehouden op 24 april 2012 om 14.00 uur in Hotel NH te Den Haag 1 Notulen van de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Notulen van de AVA gehouden op 28 april 2011

Notulen van de AVA gehouden op 28 april 2011 Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, gehouden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur in het hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2011 om 14.00 uur in Okura Hotel, Ferdinand

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Op koers Jaarverslag 2010

Op koers Jaarverslag 2010 Op koers Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Wat we doen Hoe we besturen Profiel 5 Bestuur 11 Activiteiten 6 Corporate governance 15 Positie in de keten Vestigingslanden 7 8 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868 11 J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2011 ICT in cijfers (x 1.000.000) 2011 2010 Omzet 80,2 84,5 ICT Nederland 64,9 62,4 ICT Duitsland 15,3 22,1 Toegevoegde waarde (omzet minus materiaal verbruik

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011.

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Aangezien de vergadering in de Engelse taal plaatsvond en is genotuleerd prevaleert

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie