Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede"

Transcriptie

1 Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling vraagt een zet, voor het onderdeel arbeidsmatige activering en beschut werk - De notitie is een verdere uitwerking van de reeds vastgestelde kaders uit Het is mensenwerk en de Beleidsnota Participatiewet - De notitie wordt in het besluitvormingsproces samengevoegd met de themanotitie transitie AWBZ - De notitie is ter kennisname aan het college met het verzoek deze ook ter kennis te brengen aan de gemeenteraad en adviesraden - Deze uitwerking geldt als voorbeeld van innovatie zoals opgenomen in de nota Het is Mensenwerk Aansluiting met themanotitie AWBZ: In de themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling vraagt een zet staat het volgende verwoord over de uitwerking van arbeidsmatige activering en beschut werk: Arbeidsmatige activering: hierbij gaat het om activiteiten op het gebied van (passend) onbetaald werk, empowerment en het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Hier ligt een duidelijke link met de Participatiewet en het streven van de gemeente Ede om mensen naar vermogen mee te laten doen in de samenleving. Deze vorm van activering is niet zozeer bestemd voor de cliëntgroep ouderen, maar als de activiteiten voor een bepaalde oudere de juiste vorm van dagbesteding bieden, dan kan een oudere ook hier welkom zijn. Het streven is om met uitzondering van de cliëntgroep ouderen deze vorm van dagbesteding maximaal te ontwikkelen, zodat deze geschikt is voor zo veel mogelijk cliënten. Een belangrijk verschil met de mensen die via de Participatiewet werken en dan met name de cliëntgroep Beschut binnen de Participatiewet is dat de cliëntgroep voor Arbeidsmatige activering (nog) over te weinig verdiencapaciteit (<20%) en/of sociale- en arbeidsvaardigheden beschikt om in een Beschutte werkomgeving te kunnen werken. Arbeidsmatige activering is dus primair gericht op het bieden van een zinvolle daginvulling en het ontwikkelen van sociale en arbeidsvaardigheden. Doorstromen naar (betaald) beschut werk is een doel, maar zal niet voor iedereen haalbaar zijn. Vanwege het arbeidsmatige karakter van deze dagbesteding en de nauwe relatie met Beschut werk kijken we naar mogelijkheden om dit gezamenlijk vorm te gaan geven, bij voorkeur zo lokaal mogelijk in de wijken. Toegang is mogelijk na toets door middel van een deskundig oordeel. Voor het onderdeel arbeidsmatige activering is een aparte notitie in voorbereiding, waarin een visie op de samenhang met beschut werken vanuit de Participatiewet wordt uitgewerkt. We willen een goed ketenproces inrichten tussen zorg en werk, gericht op maximale ontplooiing en participatie van burgers, waar mogelijk richting werk. 1

2 1. Inleiding Dit is de notitie voor het onderdeel arbeidsmatige activering, waarin een visie op de samenhang met beschut werken vanuit de Participatiewet wordt uitgewerkt. We willen een goed ketenproces inrichten tussen zorg en werk, gericht op maximale ontplooiing en participatie van burgers, waar mogelijk richting werk. Met de decentralisatie van onderdelen van de AWBZ (begeleiding) en de Participatiewet komen er nieuwe doelgroepen over naar de gemeente. Hieronder ook een groep mensen die gelet op de aard van hun beperking is aangewezen op arbeidsmatige activering of beschut werk. Binnen de Wmo ligt de opgave om met minder middelen op innovatieve wijze de participatie van mensen te stimuleren. Ook binnen de Participatiewet staat het meedoen naar vermogen voorop, bij voorkeur via regulier werk. In de Participatiewet is ook geregeld dat gemeenten een voorziening voor beschut werken moeten organiseren, omdat de instroom in de Wsw stopt per 1 januari In de visie op begeleiding beogen we een driedeling van laagdrempelige voorziening, dagopvang en arbeidsmatige activering. In dit voorstel beperken we ons tot arbeidsmatige activering en beschut werk. Bij arbeidsmatige activering gaat het om om passend onbetaald werk, empowerment en ontwikkelen van collectief verdienvermogen. Hier ligt een duidelijke link met de Participatiewet. Deze vorm van activering is enkel van toepassing voor de groep 67min. Het streven is om het aantal deelnemers in deze vorm van activering zo groot mogelijk te maken ten opzichte van de dagactiviteiten, om zo een maximaal mogelijk collectief verdienvermogen te creëren. We doen dit in de context van nieuwe regelgeving, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid en zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden en ontwikkeling van de burger. We stimuleren het meedoen naar vermogen en participeren aan de samenleving, bij voorkeur via werk. Waar gaat het over? Dagbesteding is een (zoveel mogelijk) zinvolle gestructureerde en in principe niet-vrijblijvende vorm van besteding van de dag. Voor de groep die daartoe in staat is, is arbeidsmatige activering aan de orde. Begeleiders en deelnemers maken afspraken over de werkzaamheden die verricht zullen worden. De activiteiten zijn zo mogelijk gericht op het opdoen van arbeidsvaardigheden en -ervaring. De zorginstelling kan een functie vervullen in de begeleiding van cliënten die aan het werk willen in het reguliere arbeidsproces. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden, soms wordt een beperkte onkostenvergoeding verstrekt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het aantal dagdelen dat de cliënt werkzaam is en het tijdstip waarop de werkzaamheden verricht worden. Gemeenten krijgen met de Participatiewet zelf de ruimte om een voorziening voor beschut werk te organiseren. Het gaat om de doelgroep die door hun beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassing van de werkplek nodig hebben dat niet van een reguliere werkgever verwacht mag worden dat hij deze mensen zomaar in dienst neemt. Met een hoge mate van (structurele) ondersteuning en aanpassing van het werk zijn deze mensen wel in staat om loonvormende arbeid te verrichten. Mensen die voor een voorziening beschut werken in aanmerking komen krijgen een dienstverband voor een caoloon van 100% WML. Hoe de gemeente de dienstbetrekking organiseert is aan de gemeente. Dit kan bij een reguliere werkgever (via detachering) in een beschutte omgeving. Gemeenten kunnen ook het instrument loonkostensubsidie inzetten. Het werk in arbeidsmatige activering en beschut werk is (deels) vergelijkbaar. De doelgroep heeft ofwel medische, fysieke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperkingen, de loonwaarde van het werk is laag en er is in meer of mindere mate begeleiding nodig. De begeleiding tijdens de dagbesteding en het beschut werken richt zich steeds meer op de ontwikkeling van mensen, ook gerelateerd aan werk. Er zijn ook verschillen. Bij beschut werken gaat het om werknemers die een dienstverband hebben van max 130% WML (oud) of 100% WML (nieuw) en er is sprake van een Wsw-indicatie (oud) of een indicatiestelling van het UWV (nieuw). Bij arbeidsmatige activering is een CIZ-indicatie nodig (oud), vanaf 1 januari 2015 worden er geen CIZ-indicaties meer gegeven voor de functie begeleiding en regelt de gemeente zelf de toegang en de toekenning. Deelnemers aan dagbesteding hebben geen dienstverband en ontvangen vaak een kleine onkostenvergoeding. 2

3 Over wie hebben we het? Bij arbeidsmatige activering gaat het over mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De grootste groep binnen deze vorm van dagbesteding heeft of een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking. Voor de categorie beschut werken bestaat de doelgroep uit mensen met een Wsw-indicatie die gelet op de mate van begeleiding moeilijk plaatsbaar zijn bij reguliere werkgevers. Het is niet altijd even duidelijk waarom iemand een Wsw-indicatie heeft of juist een AWBZ-indicatie voor dagbesteding. In onderstaande tabel hebben we samen gebracht om welke aantallen het in Ede gaat, welke sectoren en welke aanbieders: Wsw (Wet sociale werkvoorziening), VG (Verstandelijk Gehandicaptenzorg), NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Organisatie Beschut werk Aantal Permar Beschut binnen (oud) 150 Nader te bepalen Beschut (nieuw) (pj) 15 Organisatie Arbeidsmatige activering Aantal Philadelphia VG 35 Siza VG/NAH 15 s Heerenloo VG 135 Nieuwland GGZ 115 Zorgboeren GGZ/jeugd/VG 60 Wat zijn de financiële kaders? Op termijn is de landelijke korting op het budget voor begeleiding 25%. In Ede is ervoor gekozen om de korting van 25% door te voeren. Daarnaast hanteert de gemeente een transformatiebudget. Dit betekent dat van de beschikbare middelen 10% wordt gereserveerd voor dit transformatiebudget. Voor aanbieders die een aantoonbare bijdrage leveren aan innovatie en transformatie bestaat de mogelijkheid om uit dit budget te putten voor innovatie. Hoeveel budget nu besteed wordt aan arbeidsmatige activering en om hoeveel dagdelen begeleiding het gaat is nog niet exact duidelijk. We gaan er daarbij vanuit dat op dit moment gemiddeld zo n 10 tot 20% van de cliënten actief is in arbeidsmatige dagbesteding. Bij de uitwerking betrekken we ook het uitgangspunt dat de klant geen last heeft van de verschillende financieringsstromen (Wmo en Participatiebudget). Wat is er tot nu vastgelegd? In de nota Mensenwerk hebben we de keuze gemaakt om de ondersteuning aan burgers integraal op te pakken en waar mogelijk te ontschotten. Voor de mensen die zijn aangewezen op arbeidsmatige activering of beschut werken geeft dit uitgangspunt de mogelijkheid om werk- en zorgstructuur bij elkaar te brengen. Door arbeidsmatige activering en beschut werk te combineren kunnen middelen efficiënter worden ingezet en ontstaan meer keuzemogelijkheden voor burgers, onder andere door organisaties gebruik te laten maken van elkaars infrastructuur en expertise. Daarnaast is de nota Mensenwerk aangegeven dat we uitgaan van maatwerk vanuit de vraag van de burger. Dat betekent in beginsel keuzevrijheid: ruimte voor ondersteuning die aansluit bij de persoonlijke ambities. Dit betekent ook toegang op maat die passend is bij de antwoorden die burgers zoeken op hun vraag. In het beleidsplan Participatiewet heeft de gemeenteraad het volgende vastgesteld: We willen vernieuwende vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding ontwikkelen. Hier verbinden we doelen en doelgroepen van Wmo en Wwb met elkaar. Voor de start van dit ontwikkeltraject willen we om tafel met Permar, de huidige aanbieders van dagbesteding (voor de meer kwetsbaren) en maatschappelijke partners in de wijk. We verkennen daarbij de mogelijkheid om het concept van Ons Bedrijf (gemeente Barneveld) ook in de gemeente Ede toe te passen. Het concept komt er op neer dat voor mensen die (arbeidsmatige) dagbesteding nodig hebben die plek gezocht wordt die het beste bij iemands mogelijkheden en wensen past. Het vraagt ondernemerschap om voor deze gedifferentieerde doelgroep plekken te organiseren binnen een gezond financieel construct. Voor mensen voor wie een beschutte omgeving nodig is, binnen of buiten de muren van een werkbedrijf willen we ook vernieuwende vormen van beschut werken ontwikkelen, al dan niet gekoppeld aan arbeidsmatige activering. Het gaat om een relatief kleine groep, door de wetgever geduid als de groep met loonwaarde < 30%. Mensen die we indiceren voor beschut werken krijgen een dienstverband. Hoe de gemeente de dienstbetrekking organiseert is aan de gemeente en de wetgever en moeten we nog ontwikkelen (bijvoorbeeld onderbrengen in een aparte stichting). We gaan voorzieningen voor beschut werken organiseren met maximale kostenbeheersing. Dit kan door zaken zo slim mogelijk met elkaar te verbinden. 3

4 Voor het inrichten van de voorziening beschut werken staat ook maatwerk en een gedifferentieerde aanpak centraal. We willen verschillende plekken organiseren, zodat we kunnen inspelen op de mogelijkheden en wensen van mensen die werk in een beschutte omgeving nodig hebben. Voorbeelden zijn het vinden van werk bij reguliere werkgevers in een beschutte vorm of bepaalde activiteiten in de wijken die onder begeleiding plaats vinden. Slimme combinaties met (arbeidsmatige) dagbesteding zijn ook mogelijk. Het is van belang om in cocreatie met onze partners de mogelijkheden van vernieuwende vormen van beschut werken te verkennen en te bezien waar relatie gelegd kan worden met ontwikkeling regionaal werkbedrijf. 2. Visie op arbeidsmatige activering en werk We gaan uit van volwaardig burgerschap voor mensen met een beperking. Iedereen draagt bij aan de samenleving waar hij of zij deel van uitmaakt. Ondersteuning is gericht op mogelijkheden en niet op beperking. Dit uitgangspunt heeft ook gevolgen voor arbeidsmatige activering en werk. Bij de ondersteuning staat centraal dat iedereen naar vermogen meedoet en zoveel mogelijk in het normale leven. Voor het kunnen leveren van een bijdrage staat (arbeids)participatie centraal. Daarvoor zoeken we dagbesteding/werk dat gewaardeerd wordt, zinvol is en past bij de mogelijkheden van de cliënt. De ondersteuning die hiervoor nodig is ontwikkelen we samen en in dialoog met onze partners. Centraal staat de ontwikkeling van de mogelijkheden van de cliënt. Daardoor komt de eigen regie en het meedoen dichterbij. De mogelijkheden om deel te nemen aan dagbesteding of om te werken laten zich uitbeelden in een waaier van activiteiten. Het gaat daarbij enerzijds om een beweging te krijgen gericht op de verdere ontwikkeling van de cliënt. Anderzijds doet de plek en de contacten die daaruit kunnen voortvloeien ertoe: een werkplek bij een werkgever of een winkel in het dorp geeft meer kans op contacten buiten het (zorg)netwerk dan een geïsoleerde plek. De begeleiding is afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt en op de mate van maatschappelijke participatie. Geïntegreerd in samenleving Geheel buiten zorgnetwerk en ondersteuning op afstand Ten dele buiten zorgnetwerk en ondersteuning op afstand Beschermde omgeving met contacten buiten Binnen met contacten buiten Binnen met contacten binnen Maatschappelijke participatie geen persoonlijk welbevinden persoonlijk welbevinden + ontwikkeling pers. welbev. + arbeidsmatig puur arbeidsmatig reguliere omgeving zonder loon + onderst werk met loonwaarde + directe onderst werk met loonwaarde +onderst op afstand werk Persoonlijke ontwikkeling rond (arbeids)participatie 4

5 Ambitie Onze ambitie is om arbeidsmatige activering en beschut werken horizontaal (passend bij persoonlijke ontwikkeling) en verticaal (passend bij mate van maatschappelijke participatie) te organiseren. Horizontaal omdat daarmee de arbeidsmatige activering en beschut werken toegankelijk wordt op basis van persoonlijke talenten en mogelijkheden. We willen komen tot een doorgaande ontwikkellijn (stijging op de Participatieladder) voor de inwoner gericht op maximale ontplooiing en participatie, en zo mogelijk richting (betaald) werk. Verticaal omdat we ook willen investeren in maatschappelijke participatie met zoveel mogelijk plekken buiten. We willen daarbij de relatie leggen met andere activiteiten die participatie stimuleren zoals vrijwilligerswerk, sport, educatie en welzijnswerk. Om dit te doen benutten we de dwarsverbanden tussen arbeidsmatige activering, beschut werken en toeleiding naar werk en geven deze in samenhang vorm. Dit kan omdat er een zekere overlap in doelgroep is: bij arbeidsmatige activering zitten ook mensen (bovenkant) met hetzelfde (of meer) verdienvermogen als bij WSW (onderkant) en een overlap qua infrastructuur: er zijn verschillende werkplaatsen voor verschillende groepen vanuit verschillende organisaties. Uitgangspunten zijn: - de vraag van de burgers naar zinvolle activiteiten die dagstructuur bieden en de ontwikkeling (mogelijkheden en wensen) van de deelnemers stimuleert; waarbij het levensplezier van de deelnemers voorop staat; - een daarbij passende structuur van arbeidsmatige activering en beschut werken ontwikkelen, die zoveel mogelijk in het normale leven is georganiseerd bij bedrijven, instellingen, in de wijken etc; - dit zoveel mogelijk ontschot doen, door te stimuleren dat het SW-bedrijf en de zorgaanbieders elkaars infrastructuur gebruiken (expertise, begeleiding) en de scheiding tussen werk en zorg slechten; - het aanbod in samenhang ontwikkelen en organiseren in een waaier van zinvolle activiteiten in de wijk en dat verder uitbouwen op innovatieve wijze; - dat deelnemers zich blijven ontwikkelen waardoor doorstroom van arbeidsmatige setting naar werksetting mogelijk blijft (en vice versa als het niet anders kan). De centrale vraag is hoe we de keten van arbeidsmatige activering, beschut werk en toeleiding naar regulier werk zo vormgeven dat er sprake is van: - een doorgaande ontwikkellijn, - gericht op maximale participatie en ontplooiing, aansluitend bij de competenties van de deelnemer en - waar mogelijk richting betaald werk. Bij het inrichten van de keten betrekken we ook de vindplaatsen van potentiële klanten. Dit is vaak het onderwijs. Vanuit de keten leiden we bij voorkeur toe naar regulier werk. Dit betekent dat ook werkgevers deel uitmaken van deze keten. Binnen de keten is het belangrijk zo samen te werken dat er in geval van terugval snel ingegrepen kan worden. Er is speciale aandacht nodig voor jongeren die zonder startkwalificatie uitvallen in het onderwijs. Bij de ontwikkeling van de keten wordt in ieder geval aan deze vraagstukken aandacht besteed. Een tweetal concepten kunnen behulpzaam zijn bij het antwoord op deze centrale vraag en zullen we betrekken bij de verdere uitwerking. Concept Ons Bedrijf Ons Bedrijf (Barneveld) begeleidt mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking naar een passende werk(ervarings)plek of participatieplek en faciliteert arbeidsmatige activering, beschut werken, activering, jobcoaching en coaching, training en ontwikkeling en re-integratie. Binnen het concept van Ons Bedrijf liggen succesvolle elementen die goed toepasbaar zijn voor de door ons gewenste inclusieve aanpak, waarbij we inspelen op de vraag van burgers en gericht zijn op vergroten participatie en zelfredzaamheid. De ontwikkeling van de cliënt staat in dit concept centraal. Een leven lang leren wordt in de praktijk gebracht door nauw samen te werken met het onderwijs. De plek waar iemand werkt/bezig is aan de eigen ontwikkeling is van betekenis voor de samenleving en de cliënt, ongeacht of er al dan niet sprake is van loonwaarde. De sleutel van het succes van dit concept ligt in een combinatie van zaken: zij zijn sterk verbonden met en verankerd in de samenleving, er is samenwerking met diverse partners en er wordt geïnvesteerd in netwerken en relatiebeheer. Er is een ondernemende cultuur: marktgevoelig, op zoek naar nieuwe kansen, durf en lef om nieuwe dingen te doen. Partners die risico willen dragen worden beloond voor innovatie. Ze voeren activiteiten uit in de geest van de Participatiewet en werken op deze manier aan een keten van arbeidsmatige activering, beschut werken, beschermd werken en regulier werken. 5

6 Concept Werken&Jij Werken&Jij kan een tool zijn om inhoud te geven aan de vraag hoe we de verbinding met de samenleving kunnen zoeken. Het is een landelijk platform dat mensen met een arbeidsbeperking zichtbaar maakt voor bedrijven, verenigingen en andere instanties in de gemeente of regio. Iedere dag stimuleren we medewerkers, klanten en relaties om het beste in mensen naar boven te halen. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Werken&Jij is een tool om mensen met een arbeidsbeperking zichtbaar te maken voor bedrijven en instellingen. Als er een succesvolle match plaatsvindt kan de kandidaat zich verder ontwikkelen op de gevonden plek. Om uitwerking te geven aan dit concept is het van belang in de gemeente Ede met de zorgaanbieders te verkennen of deze tool helpt om arbeidsmatige activering meer in de samenleving te brengen en zo de zelfregie van burgers te versterken. 3. Hoe en met wie gaan we bouwen aan de vormgeving van arbeidsmatige activering, beschut werken en toeleiding naar regulier werk? De gemeente voert de regie op de uitwerking van de visie op arbeidsmatige activering en beschut werken. De uitwerking doen we in cocreatie met de huidige aanbieders van arbeidsmatige activering en beschut werken. Dat zijn de Permar, Philadelphia, Siza, s Heerenloo, Nieuwland, Leger des Heils en een vertegenwoordiger vanuit de zorgboeren. Er staat ons het volgende te doen, waarbij we onderscheid maken tussen het transitiejaar 2015 en de transformatie die op langere termijn nodig is. Transitie: Voor het jaar 2015 wordt dagbesteding ingekocht bij aanbieders volgens het inkoopplan van de gemeente Ede. Dit is inclusief het onderdeel arbeidsmatige activering. Ook voor beschut werken (nieuw) is 2015 een transitiejaar. We geven voor 2015 Permar de opdracht voor mensen die voor beschut werken in aanmerking komen werkplekken bij werkgevers te realiseren en daar de benodigde begeleiding op te regelen. Voor toegang en toeleiding sluiten we aan op wat in de themanotite Transitie AWBZ hierover is opgenomen. Daarbij is 2015 nadrukkelijk een overgangs- en leerjaar. Voor bestaande cliënten (degenen die nu al arbeidsmatige activering ontvangen van een aanbieder) krijgen de aanbieders in het eerste jaar de bevoegdheid om de herindicering of indien nodig de verbreding van de indicering (bijvoorbeeld gericht op de verdere ontwikkeling van de cliënt) te doen. Dit sluit goed aan bij de rechten die bestaande cliënten in dat overgangsjaar hebben gekregen. Mensen die in aanmerking komen voor beschut werken hebben indicatie nodig van het UWV. Voor nieuwe cliënten verloopt de toegang tot en toekenning van arbeidsmatige activering en beschut werken via het gemeentelijk WPI loket. Deze toegang wordt geflankeerd door experts op het betreffende terrein. Als er sprake is van meervoudige problematiek wordt er geschakeld op het sociaal team. Aanbieders schakelen direct met de consulenten van WPI (of het sociaal team) voor bestaande klanten. Transformatie: Tegelijkertijd bouwen we ten behoeve van de transformatie aan de keten van arbeidsmatige activering en beschut werken. Dit doen we samen met onze partners. Er is ondertussen een eerste inhoudelijke verkenning geweest met alle partijen. Als follow up bekijken we wat de ingrediënten zijn voor een plan van aanpak. De gemeente voert de regie op dit proces, en het is aan de instellingen om met een innovatief en passend aanbod te komen. Het ligt voor de hand dat Permar binnen deze constellatie een trekkende rol te geven. We bezien met de andere partijen of hier voldoende draagvlak voor is. Er komt een plan van aanpak, dat begin september bestuurlijk wordt geaccordeerd door alle deelnemende partijen. Onderdeel van dit plan van aanpak is de opdrachtformulering, de procesplanning en wie wat wanneer doet. 6

7 4. Procesplanning wanneer wat resultaat juni presentatiewerken&jij, een matchingstool - pilot met aanbieders en gemeente voor mensen met een arbeidsbeperking juni voorbereiding opdrachtverstrekking plan van aanpak - plan van aanpak september bestuurlijk commitment plan van aanpak - geaccordeerd plan van aanpak september start uitvoering plan van aanpak - uitvoering 7

8 Bijlage Visualisatie van dienstverlening Een spectrum aan vormen van dienstverlening en begeleiding in % loonwaarde Eigen en overlappende terreinen van dienstverlening bij de uitvoeringsorganisaties 8

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012 Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang 12 december 2012 Programma 13.00-13.15 Inloop 13.15-13.20 Opening 13.20-13.35 Presentatie wethouder Ineke Smidt 13.35-14.15

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Bijlage 1 : Beschut werk

Bijlage 1 : Beschut werk Bijlage 1 : Beschut werk Inleiding Met de inwerkingtreding van de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 is instroom in Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet meer mogelijk. Doordat er geen nieuwe instroom

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werk, Passend. Beschut. 2015/ Beschut werk in het Sociaal Domein

Werk, Passend. Beschut. 2015/ Beschut werk in het Sociaal Domein Werk, Passend. Beschut. 2015/113918 Beschut werk in het Sociaal Domein Onze opgave: Werken is een belangrijke vorm van participeren in de maatschappij Zelfstandig in levensonderhoud voorzien Eigen waarde

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid

Stroomopwaarts. Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid Stroomopwaarts Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid Opzet Korte inleiding Stroomopwaarts Visie Aanpak begeleiding Jongeren met psychische kwetsbaarheid Training medewerkers door GGZ, MEE en

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z Datum: 26 oktober 2017 Participatievoorziening beschut werk

College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z Datum: 26 oktober 2017 Participatievoorziening beschut werk Van: Aan: College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z170052070 Datum: 26 oktober 2017 Onderwerp: Participatievoorziening beschut werk Memo Zeewolde Dit memo geeft een toelichting

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Beschut werk nieuw 6 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 7 5. Contouren beschut

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Gemeen tewat E RLAN D

Gemeen tewat E RLAN D Gemeen tewat E RLAN D Monnickendam, 1 juni 2015 Nummer: 337-57 Portefeuillehouder: Contactpersoon: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Participatiewet Aan de Raad

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding werkt

Arbeidsmatige dagbesteding werkt Arbeidsmatige dagbesteding werkt Marjet van Houten 14 maart 2014 18-03-14 Programma Welkom, kennismaking Korte inleiding arbeidsmatige dagbesteding Samenloop met beschut werken Wat komt er op het bordje

Nadere informatie

Nota Nieuw Beschut Werk Brummen INT

Nota Nieuw Beschut Werk Brummen INT Nota Nieuw Beschut Werk Brummen 2017 2018 INT16.2655 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beschut Werk... 6 4. Criteria ten aanzien van de doelgroep en de voorziening... 6 5. Financiering...

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Bedoeling Bespreking en dicussie over: Invulling maatschappelijke participatie Invulling

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING

STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING VERENIGING BEDRIJFSTAK ZORG 400.11/me november 2011 STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING De verplaatsing van (extramurale) begeleiding van de AWBZ naar de WMO en dus de gemeenten biedt nieuwe

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Geachte raad,

Raadsvoorstel. Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 165140 Behandeld door: J. van Dijk Agendapunt: 27 juni 2017 Onderwerp: Voorlopige voorkeur uitvoeringsvariant Participatiewet Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van het algemeen

Nadere informatie

Transities in het sociale domein

Transities in het sociale domein Transities in het sociale domein 3 transities Transities De landelijke overheid brengt een aantal taken in het sociale domein naar gemeenten. Het gaat om het decentraliseren van alle taken rond Jeugd en

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet

Beleidsplan Participatiewet Beleidsplan Participatiewet M.b.t. dit beleidsplan maakt de Cliëntenraad Wwb Purmerend de volgende opmerkingen en stelt hierbij de volgende vragen. Bladzijde 1; De Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Contouren voor de notitie Innoveren ontwikkeling van kandidaten

Contouren voor de notitie Innoveren ontwikkeling van kandidaten Agendapunt 6 Vergadering Kandidatenraad 17 januari 2017 Contouren voor de notitie Innoveren ontwikkeling van kandidaten Aanleiding en proces In dit memo schetsen we de contouren voor een notitie over de

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BESCHUT WERK

BIJLAGE 1: BESCHUT WERK BIJLAGE 1: BESCHUT WERK Samenvatting Met ingang van 1 januari 2017 is het aanbieden van beschut werk een verplichting geworden voor gemeenten, met een vastgesteld aantal te realiseren plekken. Gemeenten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding 1. Inleiding In het transformatieprogramma sociaal domein 1 is één van de vragen hoe we de zorg en ondersteuning weer dichter bij de burger in zijn eigen omgeving kunnen organiseren. De term die wij hiervoor

Nadere informatie

Addendum gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en Wmo loket

Addendum gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en Wmo loket Addendum gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en Wmo loket Aanleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) bepaalt dat de gemeente bij een aanvraag onderzoek doet naar de mate waarin

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Het Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid vast te stellen

Voorgesteld besluit Het Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid vast te stellen Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2015 RA15.0005 B 1 15/123 Onderwerp: Meerjarenbeleidskader Participatiebeleid Werk en Wederkerigheid Portefeuillehouder: B. Arends Afdeling : Participatie

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet

Beleidsplan Participatiewet Beleidsplan Participatiewet Gemeente Ede 19 november 2013 Gemeente Ede Beleidsplan Participatiewet Ede, 25 oktober 2007 Dienst/hoofdafdeling naar een betere bewegwizzering Bestandsnaam: naar een betere

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Noordoostpolder Nr. 11290 18 januari 2018 Beleidsregels Participatie Noordoostpolder 2018 Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder overwegende

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 28 mei 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 28 mei 2014 ONDERWERP Beleidskadernota Participatiewet 2015 SAMENVATTING Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en als deze

Nadere informatie

Meedoen in Utrecht. Wegwijs in het activeringsaanbod 2019 van Utrecht Utrecht.nl

Meedoen in Utrecht. Wegwijs in het activeringsaanbod 2019 van Utrecht Utrecht.nl Meedoen in Utrecht Wegwijs in het activeringsaanbod 2019 van Utrecht Utrecht.nl Meedoen in Utrecht Doen wat nodig is In Utrecht vinden wij het belangrijk dat alle inwoners een zinvolle rol kunnen spelen

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Sociaal Werk Amsterdam

Sociaal Werk Amsterdam Bijlage bij Uitvoeringsbesluit Sociaal Werk Sociaal Werk Amsterdam Missie, rollen en randvoorwaarden Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt passend en duurzaam

Nadere informatie

Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet

Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet 1 Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet Aanleiding Motie Raad Op 25 februari heeft de Raad een motie aangenomen waarin

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Sociaal Werk

Uitvoeringsbesluit Sociaal Werk Uitvoeringsbesluit Sociaal Werk Hoe Amsterdam sociaal werk organiseert 2 Inhoudsopgave 0 Maatschappelijke opgave... 3 1 Aanleiding... 5 2 Ambitie en doelen... 6 3 Sociaal Werkkoepel... 8 4 Rol van externe

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Ledenbijeenkomst 24 april 2014 Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker VGN Inhoud presentatie Samenhang stelselwijzingen zorg Achtergrond Hoofdlijn

Nadere informatie

Marktconsultatie Beschermd Wonen

Marktconsultatie Beschermd Wonen SAMEN, VOOR ELKAAR Marktconsultatie Beschermd Wonen 5 oktober 2017 Agenda 1. Uitgangspunten 2. Proces tot nu toe 3. Producten 4. Programma van eisen 5. Tarieven 6. Vervolg Visie regio Centraal Gelderland

Nadere informatie

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota Samenvatting Aanpak Pagina 2 Doelstelling Vergelijking van keuzes: Doorgaan met huidige uitvoering óf Opzetten van een gezamenlijk uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

Informerende bijeenkomst Participatiewet. voor gemeenteraadsleden West-Friesland. Woensdag 14 mei 2014 Maandag 26 mei 2014

Informerende bijeenkomst Participatiewet. voor gemeenteraadsleden West-Friesland. Woensdag 14 mei 2014 Maandag 26 mei 2014 Informerende bijeenkomst Participatiewet voor gemeenteraadsleden West-Friesland Woensdag 14 mei 2014 Maandag 26 mei 2014 Inleiding 3 decentralisaties Voorgeschiedenis participatiewet Stand van zaken wetgeving

Nadere informatie

Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging)

Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging) Wijziging van Reintegratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging) Nr. 2017/ De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inhoud. Participatiewet & Participatiebudget. Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep

Inhoud. Participatiewet & Participatiebudget. Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep Inhoud Participatiewet & Participatiebudget Indicatie aantallen (bijstand en nieuw instrumentarium) Aanleiding en opdracht werkgroep Resultaten doorrekeningen 4 scenario s Conclusies en adviezen - 1 -

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging)

Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging) Wijziging van Reintegratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2015 (2e wijziging) Nr. 2017/ De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Activerend werk: Arrangementen

Activerend werk: Arrangementen Activerend werk: Arrangementen 0. Inleiding Deze notitie is bedoeld om tot een set van arrangementen inclusief prijzen te komen voor het perceel activerend werk. Activerend werk is de integrale benadering

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Waardevolle dag. 24 mei Anna van Deth (Movisie) en Iwan Ottens (Ervaringswerker GGZ)

Waardevolle dag. 24 mei Anna van Deth (Movisie) en Iwan Ottens (Ervaringswerker GGZ) Waardevolle dag 24 mei 2018 Anna van Deth (Movisie) en Iwan Ottens (Ervaringswerker GGZ) Wat is de module en hoe ontwikkeld? De generieke module is een GGZ zorgstandaard, ontwikkeld in opdracht van het

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van); Ontwerpbesluit van [[ ]] Houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon uitsluitend in een beschutte omgeving

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Gemeente Brummen - Nota Nieuw Beschut Werk Brummen

Gemeente Brummen - Nota Nieuw Beschut Werk Brummen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Brummen. Nr. 184366 30 december 2016 Gemeente Brummen - Nota Nieuw Beschut Werk Brummen 2017 2018 Kenmerk: RB16.0068 De raad van de gemeente Brummen, gelezen

Nadere informatie

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan.

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan. Dames en heren, Voor ons ligt de nota Werken aan Werk, Samen aan de slag. Wij hebben de verschillende conceptversies doorgenomen en onze opmerkingen doorgegeven. Wij zijn dan ook blij dat een aantal van

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Terugkoppeling Uitvoeringspanel 13 juli 2015

Terugkoppeling Uitvoeringspanel 13 juli 2015 Terugkoppeling Uitvoeringspanel 13 juli 2015 Agenda EVI aanpak: het proces Terugblik input Uitvoeringspanel Verwerking input in beleidsplan en verordening Waar staan we nu? Fase Periode wie Voorbereiden

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Kenmerk 14.043180 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 2 oktober 2014 Jaargang en nummer 2014 69 Geheim Nee Uitwerkingsnota Werken aan Werk (Participatie

Nadere informatie

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen 1. Invoering Passend Onderwijs 1 augustus 2014 2. Nieuwe Jeugdwet 1 januari 2015 3. Decentralisatie van de AWBZ 1 januari 2015 4. Invoering

Nadere informatie