Goedkope Vlaggenstaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goedkope Vlaggenstaten"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Goedkope Vlaggenstaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Brunet Julie (studentennr ) Promotor: Prof. E. Somers Commissaris: Jasmine Coppens

2

3 I am indeed lord of the world, but the law is lord of the sea - Antoninus

4

5 Dankwoord In de eerste plaats wil ik graag Prof. Dr. Eduard Somers, mijn promotor, bedanken. Zijn boeken gaven me een vloeiende start bij de aanvang van deze masterproef. Ook zijn lessen waren zeer interessant, zowel de juridische als de historische aspecten. Professor E. Somers heeft een brede kennis van de maritieme wereld, dit kan ik alleen maar bewonderen. Ten tweede wil ik Jasmine Coppens, mijn commissaris, bedanken zonder wie dit werkstuk zeker niet tot stand gekomen zou zijn. Jasmine reikte me een boeiend onderwerp voor deze masterproef aan en ze stond altijd voor me klaar. Steeds kon ik op haar rekenen, geen vraag was haar te veel. Bedankt ook voor alle feedback. Vervolgens wil ik ook graag Hendrik Mortier en Ria Cherlet bedanken voor het grondig nalezen van deze masterproef. Ze deden dit met de grootste zorg en toewijding. Bovendien wil ik mijn vriend, Bert Blomme, zeker niet vergeten. Hem wil ik bedanken voor de steun en toeverlaat, de aanmoediging en het verdragen van mijn klaagzangen gedurende deze stressvolle periode. Ook wil ik nog mijn mede-studenten bedanken, in het bijzonder Sofie Dupourq, Frédéric Delbar, Thomas Verhanneman en Evelyne Lutters. Ook zij hebben bijgedragen aan dit werkstuk. Ten slotte wil ik ook heel graag mijn ouders bedanken, Guido Brunet en Sonia Lagae. Voor hun morele en financiële steun gedurende mijn studies en hun vertrouwen in mijn capaciteiten. Zonder hen zou ik nog niet zover in het leven staan.

6

7 Inhoud Inleiding Definitie Vlaggenstaat Nationaliteit Wezenlijke band Verplichtingen van de vlaggenstaat Goedkope vlaggenstaten Historiek Algemene voordelen Economische voordelen Belasting Werkingskosten Niet economische voordelen Nadelen voor de scheepseigenaar Registratie Verenigde Staten Groot Brittannië België Liberia Registratievoorwaarden Voordelen aangeboden door Liberia aan scheepseigenaars Panama Registratievoorwaarden Voordelen aangeboden door Panama aan scheepseigenaars Singapore Registratievoorwaarden Voordelen van registratie in Singapore Cyprus Conclusie De problemen met goedkope vlaggenstaten I

8 3.1 Maritieme beveiliging Inleiding Onderscheid tussen open en gesloten registers Hoe staat het internationaal recht hier tegenover? Beveiligingsgevolgen van registratie in goedkope vlaggenstaten Maritiem terrorisme en MVW verspreiding Specifieke beveiligingsproblemen afkomstig van goedkope vlaggenstaten Het gebrek aan transparantie van eigendom onder goedkope vlaggenstaat registers Gebrek aan inspectie van schepen Gebrek aan ladingscontrole De tekortkomingen van het huidige maritieme beveiligingsbeleid Beleid van de Internationale Maritieme Organisatie Visserij Inleiding Het gebruik van goedkope vlaggenstaten in IOO visserij Effecten van IOO visserij Effecten op soorten Effecten op traditionele visserij staten Het Milieu en de economie van deze staten Arbeid en veiligheidsinbreuken Juridisch raamkader De vlaggenstaat Pogingen om IOO visserij door goedkope vlaggenstaten te controleren Handhavingsvoorzieningen in de Fish Stocks Treaty om goedkope vlaggenstaten te controleren Pogingen van CCAMLR om IOO visserij door goedkope vlaggenstaten tegen te gaan Tekortkomingen in bestaande handhavingsmechanismen Mogelijke nieuwe regels voor IOO visserij door goedkope vlaggenstaten. 62 II

9 Vlaggenstaat verantwoordelijkheid Doel Aanmoediging door onafhankelijke audits Bevoegdheid overgeven Burgers controleren via nationale wetgeving Scheepseigenaars Registratie aanmoedigen bij staten met een wezenlijke band Zwarte lijst Financiële methoden Handelssancties Marktmaatregelen Boycots van consumenten Eco-label Nieuwe belastingen om RVBO quota s af te dwingen Handhaving Bestaande verdragen versterken met internationale akkoorden Mogelijke processtrategieën Conclusie Mogelijke oplossingen? Havenstaatcontrole De eis van de wezenlijke band Algemene conclusie Bibliografie... I III

10

11 Inleiding Dit werkstuk behandelt het fenomeen goedkope vlaggenstaten. Het doel van dit werkstuk is goedkope vlaggenstaten nader omschrijven en een aantal problemen omtrent deze staten in kaart brengen. Het onderwerp is heel omvangrijk; dit werkstuk bevat dan ook niet alle informatie in verband met goedkope vlaggenstaten. Mijn interesses gingen uit naar de maritieme beveiliging en visserij. Voor maritieme beveiliging heb ik gekozen omdat de aanpak nodig is in het kader van onder meer terrorisme en het vervoeren van massavernietigingswapens. Visserij is dan weer heel uitgebreid en staat in de belangstelling, zeker met de uitputting van onze visbestanden. In hoofdstuk 1 komt de definitie van goedkope vlaggenstaten en de vereiste van de wezenlijke band aan bod, alsook de voordelen en een nadeel van goedkope vlaggenstaten. Daarna volgt in hoofdstuk 2 een opsomming van de registratievereisten voor de verschillende vlaggenstaten, zowel voor reguliere als voor goedkope vlaggenstaten. Vervolgens vangt hoofdstuk 3 aan met de problemen op het gebied van goedkope vlaggenstaten. Dit houdt in: maritieme beveiliging en illegale, ongereglementeerde en ongemelde visserij (IOO) door schepen onder een goedkope vlag. Maritieme beveiliging houdt onder meer in hoe het internationaal recht tegenover goedkope vlaggenstaten staat. Ook de gevolgen van het gebruik van goedkope vlaggen worden in deze titel beschreven. De gevolgen zijn onder meer maritiem terrorisme en enkele specifieke tekortkomingen zoals het gebrek aan transparantie met betrekking tot eigendom, het gebrek aan inspectie en het gebrek aan ladingscontrole. Het gevolg van deze gebreken is dat terroristen en piraten goedkope vlaggenstaten kunnen gebruiken om hun acties te ondernemen. Al Qaida kan zo bijvoorbeeld vrij explosieven vervoeren. Als laatste komen de huidige tekortkomingen en de initiatieven van Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om deze op te vangen aan bod. Dit houdt onder andere in: een herziening van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee en een aanvulling met een Code voor Internationale Scheeps- en Havenfaciliteitenbeveiliging. De titel IOO visserij onderzoekt specifiek het gebruik van schepen onder een goedkope vlag in de visserij, alsook de effecten ervan. Het gebruik van een goedkope vlag heeft niet enkel een effect op de soorten, maar ook op de traditionele visserijstaten, vooral op het vlak van milieu, economie, arbeid en veiligheid. Daarna komen de pogingen om IOO visserij door schepen onder een goedkope vlag te controleren aan bod. De Fish Stocks Treaty zorgt voor handhavingsmaatregelen en de Commissie voor de Instandhouding van de Antarctische Mariene Levende Rijkdommen treft maatregelen voor de instandhouding van visbestanden. Ook hier worden de tekortkomingen van de huidige regelgeving besproken. Vervolgens worden mogelijke nieuwe regels om IOO visserij door schepen onder een goedkope vlag te bestrijden onder de loep genomen. Dit kan door de vlaggenstaat zelf te engageren, 0

12 rechtstreeks naar de scheepseigenaars te gaan of financiële methoden te gebruiken zoals handelssancties. In hoofdstuk 4 ten slotte worden mogelijke oplossingen aangeprezen om de problemen met goedkope vlaggenstaten tegen te gaan, zoals havenstaatcontrole en het afdwingbaar maken van de wezenlijke band vereiste. 1

13 1 Definitie 1.1 Vlaggenstaat Om te komen tot een definitie van een goedkope vlaggenstaat, moeten we eerst kijken naar de betekenis van een vlaggenstaat. Een vlaggenstaat is het land waar het schip geregistreerd is. Het schip vaart dan ook onder de vlag van dit land. Voor het begrip schip is er geen algemene eenvormige definitie, bij iedere wet moet men het toepassingsveld bekijken 1. Vooreerst is schip de benaming van een roerend goed dat geschikt is voor en gebruikt wordt in de scheepvaart Nationaliteit Het is de vlaggenstaat die bepaald hoe een schip zijn nationaliteit verkrijgt, dit kan bijvoorbeeld door registratie 3. De vrijheid van de volle zee 4 maakt het nodig om als schip een nationaliteit te hebben. Het vrij gebruik van de volle zee moet met waarborgen omkleed en genormeerd worden. Zo kunnen alle staten juridisch op een gelijkwaardige wijze hun rechten uitoefenen en inbreuken voorkomen of bestraffen. De nationaliteit van het schip is ook een van de belangrijkste waarborgen van het internationaal recht voor de vrijheid van scheepvaart en het gebruik van de zee. Het is de basis voor de controle en de bescherming van de vlaggenstaat. Zo ook hebben andere staten de mogelijkheid rechtsverhaal in te stellen voor misdrijven begaan aan boord van het schip 5. Het VN Zeerechtverdrag voorziet dat het schip op volle zee onder de rechtsmacht staat van het land welke vlag het vaart. Artikel 92 van het schrijft voor dat schepen slechts onder één vlag zullen vliegen en, behalve in buitengewone omstandigheden zoals uitdrukkelijk voorzien in internationale verdragen of het VN Zeerechtverdrag, onderworpen zullen zijn aan deze exclusieve rechtsbevoegdheid op de volle zee 6. Dit geeft als gevolg dat het schip op volle zee onder de rechtsmacht en het gezag van de vlaggenstaat staat 7. Dit kwam ook al voor in artikel 6,1 van het Verdrag over de Volle Zee (VVZ) die opgemaakt werd op de Zeerechtconferentie van Genève van Artikel 91 van het VN Zeerechtverdrag bepaald dat elke staat zelf de voorwaarden uitvaardigt voor het verkrijgen van zijn nationaliteit. Dit werd ook bevestigd door het 1 E. SOMERS, Belgisch Zeerecht, Gent, Larcier, E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, 5 de herwerkte uitgave, Mechelen, Kluwer, 2010, Art 91 Verdrag 10 december 1982 van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, B.S. 23 juni 1998 (hierna VN Zeerechtverdrag). 4 Id, art E. SOMERS, Syllabus Belgisch Zeerecht, Gent, Larcier, Art. 92, 1 VN Zeerechtverdrag. 7 H. A. SMITH, The Law and Custom of the Sea, 46 (2nd rev. ed. 1950); in CDR D. G. WILSON, Interdiction on the High Seas: The role and authority of a master in the boarding and searching of his ship by foreign warships., Naval Law Review,

14 Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. In de Muscat Dhows Case 8 was er een geschil tussen Frankrijk en Groot Brittannië. Frankrijk had de sultan van Muscat 9 toegestaan om de Franse vlag te varen met de Dhows, een traditioneel Arabisch schip met een grote laadruimte. Groot Brittannië argumenteerde dat Frankrijk beperkt was door de Declaration of Deze declaration werd door beide landen ondertekend en vermeldde dat beide staten wederkerig de onafhankelijkheid van de Sultan van Muscat moeten respecteren. Het Hof volgde Groot Brittanie niet en stelde dat Generally speaking it belongs to every sovereign to decide to whom he will accord the right to fly and to prescribe the rules governing such grants. 10. Het Hof aanvaardde echter dat er door middel van verdragen beperkingen opgelegd kunnen worden 11, zoals art. 32 van het Anti-Slavernijverdrag 12. Deze zaak wordt gezien als uitgangspunt voor het feit dat elke staat, ook een ingesloten land, zijn eigen voorwaarden mag vaststellen voor registratie 13. Ook voor het verlies van nationaliteit bestaan geen internationale bepalingen. Het Internationaal Zeerechttribunaal deed uitspraak over het verlies van de nationaliteit in de zaak M/V Saiga 14. Op basis van vermeende smokkel, fraude en belastingsontduiking werd het bunkerschip M/V Saiga aangehouden op 28 oktober 1997 door een Guinees patrouilleschip in de exclusieve economische zone. Het schip bezat een voorlopig certificaat van inschrijving in het register van Sint Vincent en de Grenadines dat op 12 september 1997 verliep. Pas op 28 november 1997 werd een permanent certificaat uitgereikt. De Guinese autoriteiten voerden aan dat het schip op het ogenblik van de aanhouding zonder nationaliteit was. Onder de Merchant Shipping Act van Sint Vincent en de Grenadines zou een schip zijn nationaliteit niet verliezen door het verstrijken van het certificaat, maar wel na het verstrijken van een jaar na de uitgifte van het certificaat. Maar de nationaliteit van het schip kon ook uit andere elementen afgeleid worden: The provisional certificate, like a passport, is evidence but not a source. ( ) In addition to making references to the relevant provisions of the Merchant Shipping Act, Saint Vincent and the Grenadines has drawn attention to several indications of Vincentian nationality on the ship or carried on board. These include the inscription of Kingstown as the port of registry on the stern of the vessel, the documents on board and the ship s seal which contained the words SAIGA Kingstown and the then current charter-party which recorded the flag of the vessel as Saint Vincent 8 Perm. Ct. Arb. 8 augustus 1905, (Frankrijk v. Groot-Brittanië). 9 Muscat is de hoofdstad van Oman, een land in West-Azie. Het ligt aan de zuidoostkust van het Arabisch Schiereiland. 10 Perm. Ct. Arb. Supra voetnoot 8. Hoewel het arbitrage panel stelde dat elke natie bevoegd was om te beslissen welke schepen gerechtigd zijn om hun vlag te varen, vond het panel toch dat er een verbod was op Frankrijk om de Muscat Dhows te registreren door het verdrag dat getekend werd door beide landen. 11 E. SOMERS., supra voetnoot 1, Anti-Slavernijverdrag, 2 juli 1890, Brussel. 13 H. EDWIN ANDERSON, The Nationality of Ships and Flags of Convenience: Economic, Politics and Alternatives, Tulane Maritime Law Journal, International Tribunal for the Law of The Sea, 4 december 1997, COU , (Sint Vincent en de Grenadines v. Guinea), decision. 3

15 and the Grenadines. Het Internationaal Zeerechttribunaal heeft terzake geoordeeld dat: in the particular circumstances of this case, the consistent conduct of Saint Vincent and the Grenadines provides sufficient support for the conclusion that the Saiga retained the registration and nationality of Siant Vincent and the Grenadines at all material to the dispute. 15 Of er nu een wezenlijke band bestond tussen het schip en de vlaggenstaat werd door het Hof afgewezen bij gebrek aan bewijs. 1.3 Wezenlijke band Er zijn dus geen internationale voorwaarden om nationaliteit te verkrijgen maar het VN Zeerechtverdrag voorziet wel een wezenlijke band, een genuine link 16. Het verdrag vermelt verder niet wat bedoeld wordt met een wezenlijke band. Het geeft wel aan dat de staat op een effectieve wijze rechtsbevoegdheid en controle op administratief, technische en sociaal vlak moet uitoefenen 17. In België laat de wezenlijke band twee invalshoeken toe. De aanknopingspunten tussen staat en schip als gevolg van de eigendom van het schip of de nationaliteit van de kapitein en de officieren en deze tussen staat en schip wegens de bemoeiingen van de staat betreffende veiligheid, uitrusting, sociale voorzieningen enzovoort 18. Het Verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot de voorwaarden voor registratie van schepen (UNCCORS) 19 omschrijft een wezenlijke band als een economisch verband tussen de scheepseigenaar en de staat waar het schip geregistreerd werd 20. Deskundigen omschrijven het huidige interpretatieve doel van de vereiste als ervoor te zorgen dat vlagenstaten effectief hun plichten vervullen om normen vast te stellen en ze af te dwingen 21. Sommige commentators moedigen het versterken van de normen met betrekking tot de wezenlijke band aan 22, terwijl anderen argumenteren dat de vereiste faalt om effectieve controle op schepen te verstrekken 23. Het feit dat de wezenlijke band vereiste 15 International Tribunal for the Law of the Sea, 1 juli 1990, Case M/V Saiga nr. 2 (Saint Vincent en de Grenadines v. Guinea, en 75-88, E. Somers, supra voetnoot Art. 91, lid 1, laatste zin VN Zeerechtverdrag. Er moet een wezenlijke band bestaan tussen schip en staat. 17 Art. 94 VN Zeerechtverdrag. 18 E. SOMERS, supra voetnoot The United Nations Convention on the Conditions for Registration of Ships, 7 februari UNCCORS zal van kracht worden twaalf maanden nadat minstens veertig staten, de gezamenlijke tonnage die op zijn minst vijfentwintig procent van de wereld tonnage vormt, het Verdrag ondertekend hebben. Id, art Id, art J. SWAN, Fishing Vessels Operating Under Open Registers and the Exercise of Flag State Responsibilities: Information and Options 2 (FAO, Fisheries Circular No. 980, 2002), ftp://ftp.fao.org/fi/document/ec- OpenRegistries/Swan-OpenRegister.pdf. 22 Zie W. TETLEY, The Law of the Flag, 'Flag Shopping,' and Choice of Law, 17 Tul. Mar. L.J., 1993, 139, Zie bv. A. G. OUDE ELFERINK, The Genuine Link Concept; Time for a Post Mortem? 14 (Maart 1999) (vergelijking van strafsancties van Liberiaanse en Panamese schepen (open registers zonder deze vereisten) en traditionele maritieme registers (geen open registers) inclusief Sovjet staten, Nederland en Noorwegen, die nationale vereisten opleggen); in J. K. FERRELL, Controlling Flags of Convenience; One Measure to Stop Overfishing of Collapsing Fish Stocks, Environmental Law, 2005,

16 staten geen bijkomende gronden geeft om actie te ondernemen tegen schepen, geeft de ontoereikendheid aan van het vereiste in zijn huidige vorm 24. Om te weten te komen wat men nu juist bedoelt met de wezenlijke band, moeten we terug gaan kijken naar het ontstaan van het principe. In 1955 kwam de wezenlijke band voor het eerst voor in de Nottebohm Case 25 voor het Internationaal Gerechtshof. In deze zaak moest het Hof zich uitspreken over de vraag of Liechtenstein kon vorderen in de plaats van de heer Nottebohm tegen Guatemala? Liechtenstein had namelijk het burgerschap verleend aan de heer Frederic Nottebohm, een Duitse burger die al 45 jaar woonde en een bedrijf had in Guatemala 26. F. Nottebohm had de naturalisatie aangevraagd een maand na het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Hij deed dit om te ontsnappen aan de confiscatie van zijn goederen door Guatemala, maar Guatemala legde toch beslag op zijn goederen. Daarop ontstond een geschil tussen Liechtenstein en Guatemala, die na akkoord naar het Internationaal Gerechtshof trokken. Liechtenstein verkondigde diplomatieke bescherming aan de heer Nottebohm, maar Guatemala erkende de nationaliteit van de heer Nottebohm niet 27. Het Hof beoordeelde dat Liechtenstein geen recht had om te vorderen voor het Hof omdat er geen wezenlijke band was tussen Nottebohm en Liechtenstein. No Legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interest and sentiment, together with the existence of reciprocal rights and duties 28. Met andere woorden, de heer Nottebohm had in Liechtenstein geen enkel aanknopingspunt. Hij had er bijvoorbeeld geen ziekteverzekering, zijn kinderen gingen er niet naar school, enzovoort. Het is door de beslissing in de Nottebohm zaak dat een staat niet genoodzaakt is om de nationaliteit van een individu te erkennen indien er geen wezenlijke band is tussen het individu en de toekennende staat. Zo ook heeft het concept wezenlijke band zijn weg gevonden naar het Verdrag van Genève over de Volle Zee en het VN Zeerechtverdrag. Artikel 5 van het Verdrag van Genève stelt enkel het beginsel zonder het te definiëren. Uit het artikel kan worden afgeleid dat de wezenlijke band veeleer op de gevolgen van een bestaande band duidt dan op de werkelijke binding met een staat. Er is vooral kritiek op de interpretatie naar analogie met de criteria in de Nottebohm zaak. Er is nergens een verwijzing naar schepen te bespeuren in de behandeling van de zaak door het Internationaal Gerechtshof. Bovendien bestaat er ook geen sanctie indien een wezenlijke band ontbreekt. Er ontbreekt dus een duidelijk inhoudelijke bepaling, de omschrijving in artikel 5 is onvoldoende. De zelfde bepaling werd opgenomen in het Zeerechtverdrag, meer bepaald 24 Id. 25 ICJ, ( Liech. V. Guat.), 6 april CDR D. G. Wilson, supra voetnoot geraadpleegd op 04/03/ ICJ, ( Liech. V. Guat.), supra voetnoot 25,23 5

17 artikel 94 1, maar ook hier heeft de Derde Zeerechtenconferentie ervan afgezien om een inhoudelijke interpretatie te geven van de wezenlijke band. Het wezenlijke band principe kwam ook ter sprake in de Iran-Irak oorlog, naar aanleiding van de veelvuldige aanvallen van Iran op schepen die geregistreerd waren onder de vlag van Koeweit. Daarom vroeg Koeweit aan de Verenigde Staten en Groot Brittannië om een aantal tankers te hervlaggen. In 1987 ging de VS akkoord om 11 tankers de Amerikaanse vlag toe te kennen en evenveel bescherming te bieden als Amerikaanse schepen in de regio. Groot Brittannië volgde Amerika, beide stelden dat de vereiste van wezenlijke band vervuld was. Door het ontbreken van een duidelijk inhoudelijke definitie van een wezenlijke band, alsook het ontbreken van eenduidige statenpraktijk, kan men moeilijk het tegenovergestelde concluderen In de zaak M/V Saiga (hierboven beschreven) onderzocht het Internationaal Zeerechttribunaal of de afwezigheid van een wezenlijke band tussen het schip en de vlaggenstaat een andere Staat het recht geeft om de nationaliteit van het schip te ontkennen. In haar arrest wees het Hof erop dat overeenkomstig de relevante bepalingen in het Zeerechtverdrag iedere Staat weliswaar doeltreffend zijn rechtsmacht en toezicht in administratieve, technische en sociale aangelegenheden over schepen die zijn vlag voeren moet uitoefenen, doch dat er geen rechtsgrondslag bestaat die een Staat toelaat om de nationaliteit van een schip te ontkennen indien zij vaststelt dat geen afdoende rechtsmacht of controle wordt uitgeoefend. In artikel 29 van de Draft Articles on the Law of the Sea, aangenomen door de International Law Commission, werd nochtans aangenomen dat het concept genuine link niet enkel werd gehanteerd als criterium voor de toekenning van nationaliteit, doch ook als criterium voor de erkenning ervan door andere Staten. After providing that ships have the nationality of the State whose flag they are entitled to fly, the draft article continued: Nevertheless, for purposes of recognition of the national character of the ship by other States, there must exist a genuine link between the State and the ship. Dit criterium werd echter niet weerhouden in het Verdrag over de Volle Zee en ook niet in het Zeerechtverdrag Verplichtingen van de vlaggenstaat Door middel van een aantal expliciete verplichtingen voor de staten werd getracht eventuele misbruiken of tekortkomingen binnen de scheepvaartwereld uit te schakelen. Dit onder andere op het vlak van de zeewaardigheid van de schepen, de uitrusting ervan, de kwalificatie voor gezagvoerders en de werkvoorwaarden voor de bemanning. Voor de schepen onder zijn vlag, zal elke staat de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op zee te verzekeren. Het betreft hier de maatregelen met betrekking tot de 29 M. NORGUIST EN M. WACHTENFELD, Legal Aspects of Reflagging Kuwaiti Tankers and Laying of Mines in the Persian Gulf, G.Y.I.L., 1988, ; in E. SOMERS, supra voetnoot 1, 252 6

18 uitrusting, de bouw en de zeewaardigheid van schepen, alsook het voorkomen van aanvaringen, het gebruik van signalen en het onderhouden van communicatie. Gedetailleerde bepalingen daaromtrent werden in verschillende verdragen uitgewerkt, onder meer het Verdrag van London van 17 juni 1960 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, dat in 1974 door een gelijknamig verdrag werd vervangen 30. Er werden ook een aantal wijzigingen aangebracht door een protocol van Deze verdragen bevatten uitvoerig regels in verband met communicatieapparatuur, reddingstoestellen, brandbescherming, scheepsbouw, zeewaardigheidcertificaten, enzovoort 31. Het Verdrag betreffende de uitwatering van schepen 32 legt criteria op betreffende het vrijboord 33. Ook het Aanvaringsreglement 34 evenals het Verdrag van Torremolinos van 2 april 1977 voor de beveiliging van vissersvaartuigen 35 kunnen hier vermeld worden. Het laatste Verdrag werd vervangen door het Protocol van 2 april 1993, dat niet in werking is, omdat het waarschijnlijk nooit in werking zou treden. Richtlijn 97/70/EG 36 is gebaseerd op dit Protocol van 1993 en maakt de bepalingen ervan grosso modo verplicht voor vissersschepen van meer dan 24 meter die, ongeacht hun vlag, vissen in de interne of territoriale wateren van een Europese lidstaat of hun vangsten aan land brengen in een haven van de Europese Unie. De hierboven vermelde maatregelen strekken zich ook uit tot het bemannen van de schepen, de opleiding van de bemanning en de werkvoorwaarden, waarbij rekening gehouden moet worden met de toepasselijke internationale arbeidsovereenkomsten. Iedere staat dient zich te houden aan de algemeen aanvaarde internationale normen, procedures en praktijken bij het nemen van dergelijke maatregelen. Bovendien dient de staat alles in het werk te stellen om de inachtneming ervan te verzekeren (art VN Zeerechtverdrag). 30 SOLAS SOLAS, Consolidated Edition 1992, London, IMO, In België goedgekeurd door de Wet van 10 augustus 1979 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, en de Bijlage, opgemaakt te London op 1 november 1974, en het Protocol van 1978 betreffende dit Verdrag, en de Bijlage, opgemaakt te London op 17 februari 1978, B.S. 5 december London 5 april Het vrijboord is de afstand tussen de waterlijn en het vrijboord- of meetdek, het dek waar het water het schip in kan lopen. Het is van belang bij de veiligheid van schepen; er moet bij een schip altijd voldoende vrijboord overblijven om veilig te kunnen varen. Op het binnenwater volstaat een kleiner vrijboord dan op zee, aangezien de golven en de bewegingen van een schip op zee groter zijn COLREG, in België goedgekeurd door de Wet van 24 november 1975, B.S. 12 juni Uitvoeringsbesluit K.B. 20 juni 1977, B.S. 14 juli 1977, zoals gewijzigd. 35 In België goedgekeurd door de Wet van 16 augustus 1982, B.S. 10 november Richtlijn 97/70/EG van de Raad van 11 december 1997 betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 meter of meer bedraagt, PB.L.34, 9 februari

19 Deze maatregelen moeten tevens inhouden dat elk schip door een bevoegd expert wordt geïnspecteerd vóór registratie en op geregelde tijdstippen daarna. Aan boord moeten de nodige kaarten, nautische publicaties en scheepvaartuitrusting aanwezig zijn. Dit onderzoek gebeurt in de praktijk door classificatiemaatschappijen (bv Lloyd s Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, ) welke de schepen en hun uitrusting rangschikken in classificatieklassen en overeenstemmende internationale certificaten verlenen. Elk schip dient onder bevel te staan van een gezagvoerder en van officieren die ook de nodige bevoegdheid bezitten. Qua bevoegdheid en aantal moet ook de bemanning voldoen voor het type, de grootte en de technische uitrusting van het schip (art VN Zeerechtverdrag). In het Verdrag van London van 7 juli 1978 betreffende de normen voor zeevarenden betreffende opleiding, brevettering en wachtdienst dat in werking is getreden op 28 april 1984 werd dit uitgewerkt 37. Op 1 december 1992 zijn de amendementen van 1991 in werking getreden. In 1994 werd het verdrag door nieuwe amendementen geactualiseerd. Er dient ook nog gewezen te worden op de Europese richtlijn 94/58/EG van de Raad van 22 november 1994 betreffende het minimumopleidingsniveau van zeevarenden 38. De vlaggenstaat kan door iedere staat opmerkzaam gemaakt worden op feiten waarover geen rechtsmacht en controle werd uitgeoefend. Dit moet door de vlaggenstaat onderzocht worden en indien nodig verholpen worden. Tenslotte moet een onderzoek worden ingesteld door de vlaggenstaat in geval van een scheepvaartincident of een ongeval op volle zee gepaard gaande met het verlies van mensenlevens of ernstige schade aan schepen of installaties van een andere staat of aan het mariene milieu (art en 7 VN Zeerechtverdrag) Goedkope vlaggenstaten Een goedkope vlaggenstaat, of open register, is een staat waar schepen in buitenlandse eigendom en onder buitenlandse controle zich kunnen registreren onder buitengewoon aantrekkelijke en voordelige condities voor de personen die het schip willen laten registreren 40. De wetgeving van deze landen laat het behalen van grote fiscale voordelen toe en ook op vlak van sociale voorzieningen zijn hun voorschriften vaak minder verreikend dan in de traditionele maritieme landen. Bijvoorbeeld op het vlak van veiligheidsvoorschriften, 37 Wet 16 augustus 1982 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden betreffende opleiding, brevettering en wachtdienst, en van de Bijlage opgemaakt te London op 7 juli 1978, B.S. 29 oktober Richtlijn 94/58/EG van 22 november 1994 betreffende het minimumopleidingsprogramma van zeevarenden, PB. L. 319, 12 december 1994, gewijzigd bij Richtlijn 98/35/EG van 25 mei 1998, PB.L. 142, 17 juni E. SOMERS, supra voetnoot 1, B. BOCZEK, Flags of Convenience: An International Legal Study, Cambridge, University Press, 1962, (Ook al werd dit boek reeds in 1962 gepubliceerd, het historisch verslag en de analyse van de goedkope vlaggenstaten door de auteur blijven tot op vandaag gegrond.) 8

20 scholing van de bemanning, Er ontbreekt ook meestal een effectieve controle op de naleving van bestaande reglementeringen 41. In 1970 identificeerde een Brits onderzoekscomité onder leiding van Lord Rochdale zes gemeenschappelijke kenmerken voor goedkope vlaggenstaten. In het Rochdale rapport zijn dit de zes kenmerken: 1. de registratiestaat aanvaardt dat eigendom en/of controle van zijn koopvaardijschepen berust bij onderdanen van een vreemde nationaliteit; 2. toegang tot de registratie is gemakkelijk, o.m. in consulaten in het buitenland; 3. er worden geen of lage belastingen geheven op in komsten afkomstig van de schepen; normalerwijze wordt enkel een jaarlijkse vergoeding en een registratievergoeding geëist, berekend op de tonnenmaat; 4. de registratiestaat is een kleine staat zonder nationale vereisten voor de geregistreerde schepen; 5. het inzetten van vreemde bemanning is vrij de registratiestaat bezit niet de macht, noch de administratieve mogelijkheden om nationale of internationale reglementeringen effectief op te leggen Historiek Het is een sinds lange tijd gekende techniek om via het gebruik van schepen onder een vreemde vlag moeilijkheden te vermijden en/of voordelen te bekomen. Engelse kooplui namen al in de zestiende en zeventiende eeuw hun toevlucht hiertoe om de Spaanse handelsmonopolies in Zuid-Amerika en West-Indië te omzeilen. Sindsdien werd om verschillende redenen gebruik gemaakt van vreemde vlaggen. Het was in het begin van deze eeuw een wijd verspreid gebruik van eigenaars van Britse vissersschepen om hun trailers onder een Scandinavische vlag te laten registreren teneinde bepaalde visserijreglementeringen te omzeilen. Sinds het ontstaan van de republiek maakten ook veel Amerikaanse bedrijven gebruik van vreemde vlaggen voor hun schepen. Mits toestemming van de bevoegde overheid voorzag de Shipping Act van 1916 zelfs in de transfer van schepen naar vreemde vlaggen. De recentere vooruitgang van de Panlibhon-landen 44 vindt min of meer zijn voedingsbodem in de houding van de Verenigde Staten tijdens en na de tweede wereldoorlog. Het begon toen de United America line in 1922 twee van zijn schepen, de SS Resolute en de SS Reliance, transfereerde naar de Panamese vlag om het verbod tot verkoop of transport van alcoholhoudende dranken te omzeilen. De twee schepen waren 41 E. SOMERS, supra voetnoot 1, Daarom zijn de meeste rompbevrachtingsregisters vaak open registers. 43 B. BOCZEK, supra voetnoot Panlibhon staat voor de landen Panama, Liberia en Honduras. 9

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme VOORLOPIGE VERSIE 10 juli 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme aan de Commissie visserij

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Het fenomeen van de goedkope vlaggen en hun bemanning

Het fenomeen van de goedkope vlaggen en hun bemanning Academiejaar 2010 2011 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Het fenomeen van de goedkope vlaggen en hun bemanning Charlotte

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 28 771 Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976 (aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vierentachtigste

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 10 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 10 3 of 10 Inhoudstafel Grensoverschrijdende tewerkstelling Beginselen Geen akkoord Multi- en bilaterale akkoorden Lidstaten van de Europese

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

De noodhulp aan maritiem transport en de Belgische maritieme fiscale maatregelen.

De noodhulp aan maritiem transport en de Belgische maritieme fiscale maatregelen. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12 De noodhulp aan maritiem transport en de Belgische maritieme fiscale maatregelen. Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0285 (E) 15528/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC

Nadere informatie

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart Zeerecht GZV (1) Even voorstellen Fokko Snoek Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart fsnoek@xs4all.nl Wetboek van Koophandel - Artikel 367: De kapitein, vernemende dat de vlag, waaronder

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- IAO-Verdrag nr. 185 betreffende de identiteitsbewijzen van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 5133/15 PECHE 11 VOORSTEL van: ingekomen: 12 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole De ingenieur in de Scheepvaartcontrole FOD Mobiliteit en Vervoer FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraatgeneraal Maritiem Vervoer Beleidsondersteuning Directie Exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (E) PECHE 84 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring,

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

ANNOTATIE Cass. 22 januari 2009, Rev.dr.étr. 2009, afl. 1, 4; T.Vreemd. 2009 (samenvatting), afl. 2, 135

ANNOTATIE Cass. 22 januari 2009, Rev.dr.étr. 2009, afl. 1, 4; T.Vreemd. 2009 (samenvatting), afl. 2, 135 Michèle Morel Doctoranda (FWO-mandaathoudster) Universiteit Gent Faculteit Rechten Vakgroep Internationaal Publiekrecht Universiteitstraat 4 9000 België Michele.Morel@Ugent.Be Tel. +32.9.264.84.45 ANNOTATIE

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 213 Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 54/14 Luxemburg, 8 april 2014 Pers en Voorlichting Arrest in gevoegde de zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. Hof

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 december 2007 (OR. en) 15202/07 VISA 346 COMIX 968

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 december 2007 (OR. en) 15202/07 VISA 346 COMIX 968 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 december 2007 (OR. en) 15202/07 VISA 346 COMIX 968 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE RAAD tot wijziging van deel 1 van het Schengen-raadplegingsnetwerk

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 239 Besluit van 25 mei 2004 tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE !f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tei.:025464340 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2010/04 Brussel,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake internationaal vervoer over de weg Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië hierna te noemen de Verdragsluitende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Trainers

HOOFDSTUK 2. Trainers HOOFDSTUK 2. Trainers 1. Definitie. Wordt als trainer aanzien, hij die van de Jockey Club de toelating gekregen heeft om de training van galoprenpaarden te leiden. 2. Algemene voorschriften. a. Alle paarden

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 30.8.2011 2010/0383(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie juridische zaken over het

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

Securityrapportage zeevaart 2010

Securityrapportage zeevaart 2010 Securityrapportage zeevaart 2010 2 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid Nr. 5 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2012 Mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE RICHTLIJN INZAKE RECHTSBIJSTAND IN HET VERENIGD KONINKRIJK

VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE RICHTLIJN INZAKE RECHTSBIJSTAND IN HET VERENIGD KONINKRIJK VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE RICHTLIJN INZAKE RECHTSBIJSTAND IN HET VERENIGD KONINKRIJK (Richtlijn 2002/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD

BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD 31.7.2014 L 229/13 BESLUIT 2014/512/GBVB VAN DE RAAD van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren DE RAAD VAN DE

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0304 (E) 6183/16 MAR 50 TRANS 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD inzake

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT

Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT EUROPESE CONVENTIE Brussel, 16 april 2003 (23.04) SECRETARIAAT CONV 689/1/03 REV 1 CERCLE I 16 VERSLAG van: aan: Betreft: de voorzitter van de studiegroep Hof van Justitie de leden van de Conventie Aanvullend

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg

VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg VOORJAARSWIJZIGINGEN FAMILIERECHT mr. L.H.M. Zonnenberg Op 12 februari 2009 verscheen het Koninklijk Besluit van 6 februari 2009. Dat KB regelt de inwerkingtreding van onder meer de Wet van 9 oktober 2008

Nadere informatie