Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus LE Tilburg T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Colofon Juni 2013, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

3 Jaarverslag Tilburg University 2012 Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan AB Tilburg Telefoonnummer:

4 in- houdsopgave 2

5 Verslag van het Stichtingsbestuur Voorwoord van het College van Bestuur Hoofdstuk 1 Onderzoek en valorisatie 1.1 Verslag bestuursagenda 1.2 Voortgang prestatieafspraken Onderzoek Valorisatie 1.3 Rankings 1.4 Onderzoeksprogramma s en -instituten Relevante ontwikkelingen per faculteit Overzicht departementen en instituten Centers of Excellence Kwaliteitszorg onderzoek 1.5 Valorisatie Tilburg Social Innovation Lab Valorisatieplan West en Midden-Brabant 1.6 Kerncijfers onderzoek Algemeen Onderzoekssubsidies Stichting Bijzondere Leerstoelen Hoofdstuk 2 Onderwijs 2.1 Verslag bestuursagenda 2.2 Voortgang prestatieafspraken 2.3 Rankings 2.4 Onderwijsprogramma s Relevante ontwikkelingen per faculteit Accreditatie 2.5 Internationalisering 2.6 Verslag procedures klachten, beroepen en bezwaren Centraal Klachtenloket College van Beroep voor de Examens (CBE) Commissie van advies voor de bezwaar en beroepschriften (CABB) 2.7 Kerncijfers onderwijs Algemeen TiasNimbas 3

6 Hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering 3.1 Verslag bestuursagenda 3.2 Voortgang prestatieafspraken 3.3 Ontwikkelingen bedrijfsvoering ICT Huisvesting Human Resources Communicatie & Marketing 3.4 Financiën Toelichting geconsolideerde jaarrekening Vooruitblik Risicobeheersing Treasurybeleid Tegemoetkomingen Profileringsfonds Stimuleringsmiddelen joint degrees Helderheidsaspecten Declaraties College van Bestuur Bezoldigingen College van Bestuur 3.5 Kerncijfers personeel Algemeen Onderverdeling naar functies en geslacht Tijdelijk personeel Ontwikkeling leeftijdsopbouw Voltijd en deeltijd personeel Salarisschalen Ontwikkeling ziekteverzuim < 1 jaar (in percentages) Instroom en uitstroom KCS en uitzendbureaus 3.6 Overige Beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag Toegankelijkheid van de instelling 4

7 Hoofdstuk 4 Jaarrekening Kengetallen 4.2 Waarderingsgrondslagen activa en passiva 4.3 Grondslagen voor bepaling exploitatiesaldo 4.4 Jaarrekening 4.5 Letter of representation 4.6 Accountantsverklaring Bijlage 1 Organisatie en organogram Bijlage 2 Samenstelling en nevenfuncties Stichtingsbestuur Bijlage 3 Samenstelling en nevenfuncties College van Bestuur Bijlage 4 Lijst van afkortingen 5

8 6

9 Verslag van het Stichtingsbestuur Het Stichtingsbestuur vervult aan de universiteit twee hoofdtaken. Het bestuur oefent de wettelijke taken en bevoegdheden uit van een raad van toezicht bij openbare universiteiten. Daarnaast heeft het bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bijzondere signatuur van de instelling. Voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden onderhouden de leden van het Stichtingsbestuur nauwe banden met de universiteit, via veelvuldig contact met het College van Bestuur en het bijwonen van academische zittingen en belangrijke evenementen. In 2012 vergaderde het Stichtingsbestuur vijf keer in aanwezigheid van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van het onderwerp adviseert het Stichtingsbestuur het College, neemt besluiten of verleent goedkeuring aan collegebesluiten. Onderwerpen van bespreking tijdens de reguliere vergaderingen zijn strategische beleidsthema s, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisering daarvan, evenals de relatie met de kerk en relevante wet- en regelgeving. Er heeft tweemaal regulier overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap. Belangrijke onderwerpen in 2012 waren de prestatieafspraken, andere ontwikkelingen in het rijksbeleid, de financiële gevolgen daarvan, en de voortgang van de bezuinigingoperatie en reorganisaties die binnen Tilburg University zijn afgekondigd. In het voorjaar van 2012 is rector magnificus Philip Eijlander herbenoemd. In diezelfde periode gaf Collegevoorzitter Hein van Oorschot aan de universiteit te gaan verlaten. Het Stichtingsbestuur heeft daarop de procedure voor werving van een nieuwe voorzitter gestart en kon in juli 2012 de benoeming bekend maken van Koen Becking. Per 1 oktober is het College van Bestuur in de nieuwe samenstelling voortvarend van start gegaan. Het Stichtingsbestuur is Hein van Oorschot erkentelijk voor zijn inspanningen voor de universiteit en voor de goede samenwerking. Het Stichtingsbestuur heeft per 1 januari 2012 mevrouw Ella Kalsbeek, voorzitter Raad van Bestuur van Altra Jeugdzorg en Onderwijs, verwelkomd als nieuw lid. In februari 2013 heeft het Stichtingsbestuur een auditcommissie benoemd. Het Stichtingsbestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de VSNU als richtlijn en constateert dat de universiteit op een aantal punten voldoet en bezig is op een aantal aspecten nadere invulling aan de code te geven. Het Stichtingsbestuur heeft kennisgenomen van de bevindingen en Management Letter van de externe accountant. De jaarrekening is door het Stichtingsbestuur en College van Bestuur besproken met de externe accountant. De inbedding van beheersmaatregelen is zodanig dat de huishouding daardoor in control is. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij gewezen op het belang van investeren, ombuigen en bezuinigen waar nodig, om de te verwachten financiële veranderingen in het hoger onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Tilburg, juni 2013 Ruud Lubbers Voorzitter Stichtingsbestuur 7

10 Voorwoord van het College van Bestuur In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over de wijze waarop de werkzaamheden waarvoor de rijksbijdrage is verleend, zijn uitgevoerd. Deze verantwoording gebeurt mede in het licht van het instellingsplan en van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsbeoordeling ten aanzien van de werkzaamheden van de instelling. In dit jaarverslag vindt u de feiten en cijfers op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie, en bedrijfsvoering Ambities In 2012 is verder invulling gegeven aan de implementatie van het Strategisch Plan Dit plan plaatst de ambities voor deze periode in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door een toenemende concurrentie binnen het hoger onderwijs en een groeiend belang van de (internationale) kenniseconomie. Daarnaast stond 2012 in het teken van het maken van prestatieafspraken met de minister van OCW. In de eerste helft van 2012 is gewerkt aan een voorstel voor deze prestatieafspraken, dat ondertekend is op 29 oktober Bestuursagenda 2012 In haar bestuursagenda legt Tilburg University jaarlijks vast op welke wijze zij in het betreffende jaar uitvoering geeft aan het vigerende Strategisch Plan. Belangrijke onderwerpen in de Bestuursagenda 2012 waren verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van Centers of Excellence, internationalisering en valorisatie. In de volgende hoofdstukken wordt over de Bestuursagenda 2012 gerapporteerd. Onderwijskwaliteit Tilburg University hecht er groot belang aan de onderwijskwaliteit verder te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten omhoog, het percentage studie-uitval omlaag. Ook in de prestatieafspraken gemaakt met de minister behoren deze elementen tot de zogenaamde verplichte indicatoren. In juni presenteerde Tilburg University haar geactualiseerde Onderwijsvisie. In november en december ontving Tilburg University de commissie Veldhuis in het kader van de instellingsaccreditatie Kwaliteitszorg. Medewerkers en studenten van alle faculteiten en diensten gaven daarbij acte de presence. Inmiddels (mei 2013) is bekend dat het traject heeft geleid tot een positief besluit van het bestuur van de NVAO om Tilburg University de accreditatie te verlenen. Deze kwalificatie geeft aan dat de universiteit in control is waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Als universiteitsbestuur zijn wij trots op alle collega s die samen dit resultaat hebben bereikt. Toponderzoek in internationaal verband Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, wil het College van Bestuur enkele multidisciplinaire centra laten doorontwikkelen tot Centers of Excellence: internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. In 2012 was Netspar het tweede instituut dat zich met succes heeft gekwalificeerd als Center of Excellence. 8

11 Valorisatie Met de slogan Understanding Society ziet Tilburg University het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. In 2012 heeft de universiteit zich onder andere in het kader van de ontwikkeling van de prestatieafspraken gebogen over de vraag wat er binnen Tilburg University gebeurt op het gebied van valorisatie en of het wenselijk is deze vele activiteiten beter te structureren en voor het voetlicht te brengen. Er gebeurt veel, maar dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. Deze discussie wordt, mede ondersteund door landelijke ontwikkelingen die resulteren in een set gedragen valorisatie-indicatoren, verder gevoerd in het kader van het nieuwe Strategisch Plan. Financiën In 2012 is volgens plan de eerste stap gezet in een operatie die vanaf 2016 een structurele bezuiniging van 15 miljoen euro moet opleveren bij de centrale diensten en de faculteiten. Het primaire proces wordt daarbij zoveel mogelijk ontzien. De bezuiniging is noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de teruglopende inkomsten en ruimte te maken voor investeringen, met name in onderwijs. De langstudeermaatregel werd twee maanden na de invoering per 1 september 2012 weer ingetrokken waardoor de rijksbijdrage in 2012 redelijk op niveau is gebleven. De daling van het aantal ingeschreven studenten en daarmee de collegegeldopbrengsten kon echter niet meer worden voorkomen. Door de tegenvallende marktontwikkelingen zijn de baten uit werk in opdracht van derden in 2012 sterk afgenomen. Door alert bij te sturen op de lasten is uiteindelijk toch een beter resultaat gerealiseerd dan begroot. Dit beleid zal in 2013 met kracht worden voortgezet. Strategisch plan Begin 2013 is binnen Tilburg University het proces, om tot een nieuw strategisch plan voor de periode te komen, gestart. Hiervoor worden medewerkers, studenten en externe stakeholders breed geconsulteerd. Eind juni wordt een concept strategisch plan besproken met het Stichtingsbestuur en de Universiteitsraad. Het definitieve strategisch plan is in december gereed. Koen Becking Voorzitter College van Bestuur Philip Eijlander Rector Magnificus 9

12 10

13 Hoofdstuk 1 Onderzoek en valorisatie 1.1 Verslag bestuursagenda Versterking participatie Tilburg University in KP7, kaderprogramma s, ERC Aanleiding/kader: Strategisch plan Doel/omschrijving: In 2012 wordt het project ter stimulering van persoonsgebonden subsidies van NWO en ERC geëvalueerd. Daarnaast wordt een nieuw projectplan opgesteld met als doel de verhoging van Europese subsidies, met name KP7 en later Horizon Resultaat: Grotere deelname aan Europese onderzoeksprogramma s. Middelen: FBI Actie: RM, CS/S&P Tijdschema: 2012 en verder Resultaat In 2012 is het project ter stimulering van persoonsgebonden subsidies van NWO en ERC positief geëvalueerd. Op basis hiervan is een plan voor een vervolgtraject opgesteld met als doel de verhoging van vooral Europese subsidies. Implementatie Centers of Excellence Aanleiding/kader: Strategisch plan Doel/omschrijving: Om in de nationale en internationale competitie mee te kunnen doen zal Tilburg University een aantal van de multidisciplinaire onderzoekscentra door laten ontwikkelen tot een universitair Center of Excellence. De Centers of Excellence sluiten aan bij de profileringsagenda onderzoek. Resultaat: Oprichting van een Center of Excellence. Middelen: FBI Actie: RM, CS/S&P Tijdschema: 2012 Resultaat In 2012 heeft Netspar, als tweede na Intervict (2011), de status van Center of Excellence verworven. Tilburg Social Innovation Lab Aanleiding/kader: Strategisch plan Doel/omschrijving: Doorontwikkelen en verduurzamen Tilburg Social Innovation Lab. Resultaat: TiSIL Middelen: k 40 per jaar en externe middelen (HBO s, Midpoint en overige stakeholders) Actie: Vz, S&P Tijdschema: Resultaat Zie paragraaf

14 Transfer Office Aanleiding/kader: Doel/omschrijving: Resultaat: Middelen: Actie: Tijdschema: Resultaat Valorisatieplan Midden en West Brabant De aanvraag in het kader van het Valorisatieplan Midden en West Brabant is toegekend. Dit betekent dat er voor drie kennisinstellingen (Tilburg University, Avans en NHTV) 5 miljoen euro beschikbaar is voor de inrichting van een Transfer Office per instelling en het vermarkten van maximaal 25 businesscases en drie expertisecentra. Inrichting van een Transfer Office. Subsidies van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, provincie Noord-Brabant, deelnemende instellingen. StS Het project heeft een looptijd van zes jaar. De eerste businesscases moeten in de loop van 2012 hun beslag krijgen. In 2012 is de juridische structuur geformuleerd voor Tilburg University Ventures. Het proces op weg naar een businesscase en de rollen van Tilburg University Ventures, directeur holding, raad van selectie en College van Bestuur daarbinnen, zijn opgenomen in een procesvoorstel met de benodigde checks and balances. Er is een raad van selectie samengesteld en er is een voorlopig beleid voor Intellectueel Eigendom geformuleerd. De samenwerking met Nieuwbeeld heeft in een Collegebesluit vorm gekregen; Nieuwbeeld gaat binnen een gericht tijdpad aan de slag. De business developers scouten en screenen business cases. Er wordt bekeken op welke wijze de holding kan worden ingezet voor het verder vormgeven van het valorisatiebeleid van de universiteit. 1.2 Voortgang prestatieafspraken In het kader van de prestatieafspraken die Tilburg University in het najaar van 2012 maakte met de minister van OCW heeft de universiteit ambities geformuleerd op het gebied van onderzoek en valorisatie Onderzoek Op het gebied van onderzoek zijn in het kader van de prestatieafspraken ambities geformuleerd op een aantal niet-verplichte indicatoren. 12

15 Indicator Realisatie (5 jaar) Ambitie (4 jaar) Voortgang 2012 Gemiddeld aantal promoties per jaar Aantal talentsubsidies nationaal 5 Vici 4 Vici 0 Vici (NWO-Vernieuwingsimpuls) 8 Vidi 7 Vidi 3 Vidi 19 Veni 15 Veni 5 Veni Aantal ERC-Grants 1 Starting Grant 4 Starting Grant 0 Starting Grant (Starting Grants, Advanced Grants) 1 Advanced Grant 2 Advanced Grants 0 Advanced Grant Aantal gesloten contracten KP7 & Horizon Aantal Centers of Excellence Deelname multidisciplinaire onderzoeksinstituten in Grand Challenges - Allen in ten minste 1 GC - Om de voorgenomen 140 promoties te realiseren zet Tilburg University de komende jaren in op verbetering van de begeleiding van promovendi. Dat krijgt onder andere vorm door de afspraak om altijd te werken met twee begeleiders. Ook zullen de buitenpromovendi, die Tilburg University traditioneel relatief veel heeft, nauwer betrokken worden bij de activiteiten in de Graduate Schools. Om de streefwaarden ten aanzien van het aantal subsidies te behalen zet Tilburg University het huidige kwaliteitsbeleid voort. Het vier-uit-vijf-kwaliteitsbeleid blijft ook de komende jaren leidend bij de bestuurlijke afhandeling van onderzoeksvisitaties. Daarnaast zetten de faculteiten en het College van Bestuur extra in op het stimuleren en faciliteren van onderzoekers die subsidieaanvragen willen indienen. Daartoe is onder andere het project Stimulering Onderzoekssubsidies geformuleerd Valorisatie Op het gebied van valorisatie is in het kader van de prestatieafspraken een kwantitatieve ambitie geformuleerd. Indicator Realisatie 2011 Ambitie 2015 Voortgang 2012 Aantal projecten TiSIL Verder is in het in 2011 opgestelde hoofdlijnenakkoord tussen de VSNU en de staatssecretaris de afspraak gemaakt dat universiteiten met de overheid indicatoren zullen ontwikkelen die op termijn kunnen worden gebruikt om inspanningen en resultaten op het gebied van valorisatie beter zichtbaar c.q. meetbaar te maken. Inzet is dat er in 2015 een gedragen set indicatoren ontwikkeld en getest is, waarmee de resultaten van de valorisatie-inspanningen in verschillende wetenschapsdomeinen kunnen worden gemeten en beschreven. 13

16 In VSNU verband is er door experts van diverse universiteiten, waaronder Tilburg University in 2012 gewerkt aan een raamwerk voor valorisatie dat eind 2012 door de VNSU is vastgesteld. Binnen dit raamwerk ontwikkelt de universiteit in 2013 een set indicatoren, die het best de eigen valorisatieactiviteiten vaststellen en tot 2015 testen. De keuze voor de set indicatoren zal aansluiten bij de ambities en het profiel van Tilburg University. 1.3 Rankings Tilburg University is verder gestegen naar plaats 222 op de overall ranking van Times Higher Education. Op de QS overall ranking staat Tilburg University op plaats 422 en bij de Sjanghai overall ranking op positie 500. Bij de QS ranking voor Economics & Econometrics behoort de universiteit met positie 45 tot de top 50 in de wereld. Bij QS rankings Economics & Econometrics, Accounting & Finance, Sociology, Social Sciences & Management en Statistics & Operational research heeft Tilburg de top 100 bereikt. Hetzelfde geldt voor de Sjanghai rankings Economics/Business en Social Sciences. Op de Dallas World Ranking Business Research is de universiteit gestegen naar plaats 38 en op de Tilburg World Ranking Economic Research naar de 22e plaats. 14

17 Positie van Tilburg University op vijf internationale rankings wereld Europa Nederland Sjanghai (ARWU) Economic/Business Social Sciences Overall QS Economics & Econometrics Accounting & Finance Sociology Social Sciences & Management Statistics & Operational Research Psychology Arts & Humanities Overall Times Higher Education Social Sciences Arts & Humanities Clinical, Pre-clinical & Health Engineering & Technology Overall Tilburg World Ranking Economics Research Dallas World Ranking Business Research - gegeven ontbreekt / geen ranking 15

18 1.4 Onderzoeksprogramma s en -instituten Relevante ontwikkelingen per faculteit Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) TiSEM heeft haar hoge posities in de onderzoeksrankings weten te behouden. In Europa neemt de faculteit een derde positie in business in en een vierde plaats in economics, gebaseerd op totale onderzoeksoutput in wetenschappelijke toptijdschriften. De faculteit heeft diverse NWO-subsidies binnengehaald, waaronder een TOP-subsidie, een Vici, een Vidi en twee Veni s. Drie Europese voorstellen zijn gehonoreerd, waaronder ENTR ACTE, een samenwerkingsproject dat als doel heeft het beter duiden, begrijpen en modelleren van huidig en toekomstig Europees klimaatbeleid. Onder de vele andere toekenningen is een onderzoeksproject op het gebied van innovatie en economische groei in lage-inkomenslanden, in opdracht van het Engelse Department for International Development. Meerdere onderzoekers van de faculteit zijn in de prijzen gevallen. Stefan Trautmann bijvoorbeeld ontving de prestigieuze Pierson Medal. Deze prijs wordt om de drie jaar toegekend aan een jonge, veelbelovende onderzoeker op het gebied van economics en finance in Nederland, die op het punt staat internationaal door te breken. Hein Fleuren heeft samen met TNT Express en ORTEC de Franz Edelman Award gewonnen. In hun onderzoeksproject pasten zij operations research technieken toe voor het optimaliseren van distributienetwerken, resulterend in efficiëntere routes en beduidend minder vervoerskilometers. Tilburg Law School (TLS) Wat betreft onderzoek lag de nadruk op de uitvoering van de midterm review onderzoek en op de voorbereiding op de nieuwe Europese onderzoeksagenda Horizon Voor de midterm review onderzoek zijn zelfstudies opgesteld die zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit twee leden, onder wie een internationaal lid. In 2013 beoordeelt een internationale commissie het onderzoek binnen TLS als geheel. De door het faculteitsbestuur ingestelde Steering Group Europe heeft geïnventariseerd op welke thema s binnen Horizon 2020 er voor TLS kansen liggen. Vanuit instituuts- en departements overstijgende clusters zijn opinies geschreven ten aanzien van de thema s: Secure, inclusive and innovative societies, Sustainability/Food Security, Healthy Ageing en Industrial Leadership. Het faculteitsbestuur wil deze ontwikkeling stimuleren door financiering van maximaal drie postdocs die een voortrekkersrol zullen vervullen bij het opbouwen van een consortium om vanuit de genoemde thema s een aanvraag onder Horizon 2020 voor te bereiden. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) In 2012 zijn de resultaten bekend geworden van de onderzoeksvisitatie van zes programma s op het gebied van Psychologie en het programma Latent Variable Models van het departement Methoden en Technieken van Onderzoek. Aan de hand van deze visitatie is een reeds in gang gezette herordening van de psycho- 16

19 logiedepartementen verder vorm gegeven. Medische en Klinische Psychologie zijn samengevoegd tot één departement. Ontwikkelingspsychologie, Sociale Psychologie en Neuropsychologie vormen ieder een eigen departement. Aan elk van deze departementen is een onderzoeksprogramma verbonden. De Research Master Social and Behavioral Sciences heeft in december 2012 bericht ontvangen dat voor zes jaar heraccreditatie is verkregen. Begin 2012 is de Wetenschapscommissie TSB ingesteld. Deze Commissie heeft als doel de kwaliteit van de wetenschapsbeoefening bij TSB te optimaliseren. De Commissie zal zich in eerste instantie richten op de kwaliteit van de omgang met data en de rapportage van onderzoeksmethoden. De Commissie heeft hiertoe een richtlijn opgesteld. Tevens is in een reglement vastgelegd hoe de Commissie toezicht zal houden op de naleving van de richtlijn. Tilburg School of Humanities (TSH) Op 6 en 7 november 2012 vond het eerste lustrum van TSH plaats met als thema Humanities Perspectives: Understanding Communication and Culture. Mede op uitnodiging van het Nexus Instituut werd de openingslezing verzorgd door prof.dr. George Steiner. Prof.dr. Jan Blommaert voerde in een pamflet pleidooi voor een geest-rijke wetenschap, als opmaat voor het publieksdebat over de positie en de waarde van de geesteswetenschappen. In 2012 heeft TSH de strategische onderzoeksagenda verder uitgewerkt, met een focus op e-humanities en multidisciplinariteit. Om dit perspectief TSH-breed te verankeren werd een facultair innovatieplatform gestart en werden extra investeringen gedaan in promovendi- en postdocplaatsen. Het valorisatieproject Religie in het publieke domein heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de Diesviering met de onthulling van een beeld van Marga Klompé door Hare Majesteit Koningin Beatrix en de toekenning van een eredoctoraat aan Ellen Johnson Sirleaf, President van Liberia. De Max van der Stoel Human Rights Award 2012 werd toegekend aan dr. Nanda Oudejans voor haar dissertatie over de internationale reactie op het vluchtelingenprobleem vanuit juridisch en filosofisch standpunt. Tilburg School of Catholic Theology (TST) Het monitoren van de voortgang van promotietrajecten door het Onderzoeksteam heeft ertoe geleid dat het streefcijfer van drie promoties gehaald is. Verder zijn er regelmatig bijeenkomsten van promovendi georganiseerd. De bestaande wetenschappelijke contacten met Erfurt zijn versterkt; een nieuw strategisch partnerschap met Heythrop College (Londen) is afgesproken. Er hebben verkennende gesprekken over onderwijs- en onderzoeksamenwerking met de katholieke theologische faculteit in Oslo plaatsgevonden. Bij de contacten met de theologische faculteit van Kaunas (Litouwen) en Lviv (Oekraïne) gaat het vooral om studentuitwisseling en het onderzoeken van de mogelijkheden voor double degrees. Dit jaar stond ook in het teken van de onderzoeksvisitatie. Het rapport hiervan zal een instrument zijn om het onderzoeksbeleid verder aan te scherpen. Tevens is gestart met het ontwikkelen van twee digitale leergangen: Hebreeuws en Inleiding in de Theologie. 17

20 1.4.2 Overzicht departementen en instituten Overzicht departementen / onderzoeksprogramma s per faculteit Tilburg School of Economics and Management Accounting Econometrics & Operations Research Economics Finance Fiscal Economics Information Management Marketing Organization & Strategy Tilburg Law School Center for Company Law (CCL) Center for Transboundary Legal Development (CTLD) Department of Criminal Law Department of Social Law and Social Policy Statelessness Programme Tilburg Research Group A Legal Perspective on Governance Chains and Networks Tilburg Research Group Constitutional Dialogues Tilburg Research Group for Methodology of Law and Legal Research Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems (TISCO) Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) Tilburg School of Politics and Public Administration Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Cognitive Neuropsychology Developmental Psychology Human Resource Studies Medical and Clinical Psychology Methodology and Statistics Organization Studies Social Psychology Sociology Tranzo Tilburg School of Humanities Communication and Information Sciences Culture Studies Philosophy 18

21 Tilburg School of Catholic Theology Christian identity in a pluralistic context: continuity and discontinuity (Re)actualizing Catholic identity in advanced modernity Overzicht onderzoeksinstituten Intervict International Victimology Institute Tilburg Netspar Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement TILEC Tilburg Law and Economics Center Babylon Center for Studies of the Multicultural Society Tiber Tilburg Institute for Behavioral Economics Research TiLPS Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science CIR Center for Innovation Research CoRPS Center of Research on Psychology in Somatic diseases TICC Tilburg Centre for Cognition and Communication EBC European Banking Center ReflecT Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion TSC Tilburg Sustainability Center Centers of Excellence Tilburg University wil de continuïteit van de multidisciplinaire onderzoekscentra duurzaam blijven stimuleren. Hiertoe kunnen de beste van deze centra zich doorontwikkelen tot een universitair Center of Excellence. Om te bepalen welke instituten voldoen aan de eisen om een Center of Excellence te kunnen worden, is er een onafhankelijke commissie ingesteld onder voorzitterschap van professor Douwe Breimer, die de kwaliteit van de bestaande instituten kan beoordelen en het brede veld waarbinnen aan de universiteit onderzoek wordt uitgevoerd kan overzien. De commissie heeft het College van Bestuur tot nog toe twee keer geadviseerd. Dit heeft geleid tot de benoeming van twee onderzoekscentra tot Center of Excellence: Intervict en Netspar. 19

22 Intervict In 2012 heeft de staf van Intervict met succes gewerkt om de status van Center of Excellence waar te maken. Zo werd prof. Rianne Letschert benoemd tot lid van De Jonge Akademie, onderdeel van de KNAW. In juni werd aan prof. Jan van Dijk de prestigieuze Stockholm prize in criminology uitgereikt door koningin Sylvia van Zweden. Intervict werd verder versterkt door de benoeming van prof. Peter van der Velden op de Pieter van Vollenhoven leerstoel voor victimologie. In mei was Intervict hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van het driejaarlijkse congres van de World Society of Victimology, in Den Haag. Sprekers van topuniversiteiten uit de hele wereld bevestigden de academische reputatie van dit vakgebied. In september startte het nieuwe masterprogramma Victimology and Criminal Justice. Dit programma is inhoudelijk uniek in de wereld. Ruim veertig studenten schreven zich in, waarvan vele uit het buitenland en van andere universiteiten. Intervict produceerde in 2012 zeventig wetenschappelijke publicaties. Er waren vier promoties. Intervict heeft bijgedragen aan valorisatie van kennis door onder meer mee te werken aan de tekst van een Europese Richtlijn voor slachtofferrechten die in 2012 werd aangenomen. Verheugend is voorts dat Intervict het jaar 2012 afsloot met een positief resultaat op de begroting van 42K. Netspar De commissie Breimer oordeelde: Netspar is unique in the world when it comes to the field of pensions research and easily surpasses its competitors in terms of the quality and quantity of its research output. Sinds 1 januari 2012 opereert Netspar als Netspar-Center rechtstreeks onder het College van Bestuur. De inbreng van de private sector is georganiseerd via een nieuw opgerichte Stichting Netspar die de benoeming van de directeur en de jaarstukken van Netspar-Center goedkeurt. NWO heeft Netspar uitgenodigd het onderdeel Sociale Zekerheid van de Sociale Infrastructuur Agenda (onderdeel van het topsectorenbeleid) voor haar rekening te nemen en heeft daartoe M 1,5 subsidie beschikbaar gesteld. Netspar participeert in een Europees consortium waaraan door de EU ruim M 5 is verstrekt. In dit programma Mobilising the potential of active ageing in Europe is Netspar verantwoordelijk voor het onderdeel Pension systems, savings and financial education. Kennisdeling en valorisatie krijgen veel aandacht binnen Netspar. In 2012 waren er ruim 35 kennisevents en is met TiasNimbas de masterclass cyclus Pensioeninnovatie gestart. Hiervoor was overweldigende belangstelling Kwaliteitszorg onderzoek Tilburg University hecht grote waarde aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Het College van Bestuur streeft er dan ook naar dat alle onderzoeksprogramma s elke zes jaar een onderzoeksvisitatie ondergaan. Voor een retrospectief en prospectief beeld van deze visitaties vindt drie jaar na een beoordeling ook een zogenaamde mid-term review plaats waarbij een 4-uit-5 kwaliteitsbeleid wordt gehanteerd. Van onderzoeksprogramma s die niet aan deze eis voldoen, wordt verwacht dat er op zeer korte termijn een actieplan komt om de kwaliteit op het vereiste niveau te brengen, dan wel dat het programma niet wordt gecontinueerd. 20

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Eindadvies Tilburg University 24 oktober 2016

Eindadvies Tilburg University 24 oktober 2016 Eindadvies Tilburg University 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012, de

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Tilburg Tilburg University University Postbus 90153 5000 LE Tilburg www.tilburguniversity.edu Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013

Tilburg Tilburg University University Postbus 90153 5000 LE Tilburg www.tilburguniversity.edu Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013 Jaarverslag 2013 Jaarverslag Tilburg University 2013 Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Telefoonnummer: 013-466 9111 E-mail: info@tilburguniversity.edu 1 in- houdsopgave

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t.

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t. UNIVERSITEITSRAAD UR: Behandeling op: Agendapunt: 1260 02-12-11 5 Onderwerp: Aard: Dienst: Datum: Paraaf: Voorstel invoering harde knip Instemming CS/S&P 9 november 2011 Aan: Van: Beleidscontext: Budgettair

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Advies Universiteit Maastricht

Advies Universiteit Maastricht Advies Universiteit Maastricht De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit Maastricht (hierna UM) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU.

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Bijlage 4 Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Tilburg University - Understanding Society Prestatieafspraken 1 INHOUDSOPGAVE 1. Tilburg University: historisch perspectief en huidige

Nadere informatie

Advies Wageningen Universiteit

Advies Wageningen Universiteit Advies Wageningen Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van Wageningen Universiteit (hierna WU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 6 mei

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38) Peildatum 24-09- (week /38) TiSEM Opleiding Instelling / / B Bedrijfseconomie Tilburg University 401 430 373 100,0% 100,0% 100,0% B Bedrijfseconomie Totaal universiteiten 401 430 373 B Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad UR Aan : Universiteitsraad. Van : College van Bestuur. Opsteller : Leon van de Zande

Nota Universiteitsraad UR Aan : Universiteitsraad. Van : College van Bestuur. Opsteller : Leon van de Zande Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer UR 14.115 14.30053 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Leon van de Zande Onderwerp : Uitgangspunten valorisatie Status : ter bespreking

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Wegwijzer Horizon 2020

Wegwijzer Horizon 2020 Wegwijzer Horizon 2020 1 Voorwoord Deze wegwijzer leidt u door Horizon 2020, hét programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie (financieel) te ondersteunen. Het geeft een overzicht van

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 11 maart 2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Advies Rijksuniversiteit Groningen

Advies Rijksuniversiteit Groningen Advies Rijksuniversiteit Groningen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna RUG) dat het College van Bestuur van de RUG met

Nadere informatie

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen r.j.g.jansen@tilburguniversity.edu 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen A. Werkzame leven na OW B. Toegang tot masters C. Vragen Werkzame

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Kiezen voor kwaliteit Elke vier jaar maakt Tilburg University een strategisch plan met daarin de hoofdlijnen van

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam Advies Erasmus Universiteit Rotterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna EUR) dat het College van Bestuur met zijn

Nadere informatie

Tilburg University Jaarverslag

Tilburg University Jaarverslag Tilburg University Jaarverslag 2014 Tilburg University Jaarverslag In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten in 2014. Het gaat daarbij om het werk waarvoor de rijksbijdrage

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving 2010 2013 Strategisch plan en innovatie Ambities voor 2010-2013 Samenvatting Excellent Onderwijs Betrokken bij de samenleving Internationalisering werkomgeving Missie De Universiteit van Tilburg inspireert

Nadere informatie

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten Tilburg University

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten Tilburg University Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten 2016 Tilburg University 1 Inleiding Tilburg University heeft vanaf 1 september 2010, conform artikel 7.59a WHW, een eenduidige faciliteit ingericht waar

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Eindadvies Universiteit Utrecht 24 oktober 2016

Eindadvies Universiteit Utrecht 24 oktober 2016 Eindadvies Universiteit Utrecht 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Advies Universiteit van Amsterdam

Advies Universiteit van Amsterdam Advies Universiteit van Amsterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Amsterdam (hierna UvA) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University

Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over Tilburg University (TiU), de vacature en de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Profiel Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is de oudste universiteit

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Bundeling FALW en SILS Neurosciences

Bundeling FALW en SILS Neurosciences Bundeling FALW en SILS Neurosciences FALW Neurosciences (Vumc not incl) 80 WP/OBP in 4 groepen Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) Programme Neurosciences 60 WP/OBP in 4 groepen Lange termijn

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie