Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus LE Tilburg T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Colofon Juni 2013, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

3 Jaarverslag Tilburg University 2012 Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan AB Tilburg Telefoonnummer:

4 in- houdsopgave 2

5 Verslag van het Stichtingsbestuur Voorwoord van het College van Bestuur Hoofdstuk 1 Onderzoek en valorisatie 1.1 Verslag bestuursagenda 1.2 Voortgang prestatieafspraken Onderzoek Valorisatie 1.3 Rankings 1.4 Onderzoeksprogramma s en -instituten Relevante ontwikkelingen per faculteit Overzicht departementen en instituten Centers of Excellence Kwaliteitszorg onderzoek 1.5 Valorisatie Tilburg Social Innovation Lab Valorisatieplan West en Midden-Brabant 1.6 Kerncijfers onderzoek Algemeen Onderzoekssubsidies Stichting Bijzondere Leerstoelen Hoofdstuk 2 Onderwijs 2.1 Verslag bestuursagenda 2.2 Voortgang prestatieafspraken 2.3 Rankings 2.4 Onderwijsprogramma s Relevante ontwikkelingen per faculteit Accreditatie 2.5 Internationalisering 2.6 Verslag procedures klachten, beroepen en bezwaren Centraal Klachtenloket College van Beroep voor de Examens (CBE) Commissie van advies voor de bezwaar en beroepschriften (CABB) 2.7 Kerncijfers onderwijs Algemeen TiasNimbas 3

6 Hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering 3.1 Verslag bestuursagenda 3.2 Voortgang prestatieafspraken 3.3 Ontwikkelingen bedrijfsvoering ICT Huisvesting Human Resources Communicatie & Marketing 3.4 Financiën Toelichting geconsolideerde jaarrekening Vooruitblik Risicobeheersing Treasurybeleid Tegemoetkomingen Profileringsfonds Stimuleringsmiddelen joint degrees Helderheidsaspecten Declaraties College van Bestuur Bezoldigingen College van Bestuur 3.5 Kerncijfers personeel Algemeen Onderverdeling naar functies en geslacht Tijdelijk personeel Ontwikkeling leeftijdsopbouw Voltijd en deeltijd personeel Salarisschalen Ontwikkeling ziekteverzuim < 1 jaar (in percentages) Instroom en uitstroom KCS en uitzendbureaus 3.6 Overige Beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag Toegankelijkheid van de instelling 4

7 Hoofdstuk 4 Jaarrekening Kengetallen 4.2 Waarderingsgrondslagen activa en passiva 4.3 Grondslagen voor bepaling exploitatiesaldo 4.4 Jaarrekening 4.5 Letter of representation 4.6 Accountantsverklaring Bijlage 1 Organisatie en organogram Bijlage 2 Samenstelling en nevenfuncties Stichtingsbestuur Bijlage 3 Samenstelling en nevenfuncties College van Bestuur Bijlage 4 Lijst van afkortingen 5

8 6

9 Verslag van het Stichtingsbestuur Het Stichtingsbestuur vervult aan de universiteit twee hoofdtaken. Het bestuur oefent de wettelijke taken en bevoegdheden uit van een raad van toezicht bij openbare universiteiten. Daarnaast heeft het bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bijzondere signatuur van de instelling. Voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden onderhouden de leden van het Stichtingsbestuur nauwe banden met de universiteit, via veelvuldig contact met het College van Bestuur en het bijwonen van academische zittingen en belangrijke evenementen. In 2012 vergaderde het Stichtingsbestuur vijf keer in aanwezigheid van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van het onderwerp adviseert het Stichtingsbestuur het College, neemt besluiten of verleent goedkeuring aan collegebesluiten. Onderwerpen van bespreking tijdens de reguliere vergaderingen zijn strategische beleidsthema s, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisering daarvan, evenals de relatie met de kerk en relevante wet- en regelgeving. Er heeft tweemaal regulier overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap. Belangrijke onderwerpen in 2012 waren de prestatieafspraken, andere ontwikkelingen in het rijksbeleid, de financiële gevolgen daarvan, en de voortgang van de bezuinigingoperatie en reorganisaties die binnen Tilburg University zijn afgekondigd. In het voorjaar van 2012 is rector magnificus Philip Eijlander herbenoemd. In diezelfde periode gaf Collegevoorzitter Hein van Oorschot aan de universiteit te gaan verlaten. Het Stichtingsbestuur heeft daarop de procedure voor werving van een nieuwe voorzitter gestart en kon in juli 2012 de benoeming bekend maken van Koen Becking. Per 1 oktober is het College van Bestuur in de nieuwe samenstelling voortvarend van start gegaan. Het Stichtingsbestuur is Hein van Oorschot erkentelijk voor zijn inspanningen voor de universiteit en voor de goede samenwerking. Het Stichtingsbestuur heeft per 1 januari 2012 mevrouw Ella Kalsbeek, voorzitter Raad van Bestuur van Altra Jeugdzorg en Onderwijs, verwelkomd als nieuw lid. In februari 2013 heeft het Stichtingsbestuur een auditcommissie benoemd. Het Stichtingsbestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de VSNU als richtlijn en constateert dat de universiteit op een aantal punten voldoet en bezig is op een aantal aspecten nadere invulling aan de code te geven. Het Stichtingsbestuur heeft kennisgenomen van de bevindingen en Management Letter van de externe accountant. De jaarrekening is door het Stichtingsbestuur en College van Bestuur besproken met de externe accountant. De inbedding van beheersmaatregelen is zodanig dat de huishouding daardoor in control is. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij gewezen op het belang van investeren, ombuigen en bezuinigen waar nodig, om de te verwachten financiële veranderingen in het hoger onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Tilburg, juni 2013 Ruud Lubbers Voorzitter Stichtingsbestuur 7

10 Voorwoord van het College van Bestuur In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over de wijze waarop de werkzaamheden waarvoor de rijksbijdrage is verleend, zijn uitgevoerd. Deze verantwoording gebeurt mede in het licht van het instellingsplan en van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsbeoordeling ten aanzien van de werkzaamheden van de instelling. In dit jaarverslag vindt u de feiten en cijfers op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie, en bedrijfsvoering Ambities In 2012 is verder invulling gegeven aan de implementatie van het Strategisch Plan Dit plan plaatst de ambities voor deze periode in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door een toenemende concurrentie binnen het hoger onderwijs en een groeiend belang van de (internationale) kenniseconomie. Daarnaast stond 2012 in het teken van het maken van prestatieafspraken met de minister van OCW. In de eerste helft van 2012 is gewerkt aan een voorstel voor deze prestatieafspraken, dat ondertekend is op 29 oktober Bestuursagenda 2012 In haar bestuursagenda legt Tilburg University jaarlijks vast op welke wijze zij in het betreffende jaar uitvoering geeft aan het vigerende Strategisch Plan. Belangrijke onderwerpen in de Bestuursagenda 2012 waren verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van Centers of Excellence, internationalisering en valorisatie. In de volgende hoofdstukken wordt over de Bestuursagenda 2012 gerapporteerd. Onderwijskwaliteit Tilburg University hecht er groot belang aan de onderwijskwaliteit verder te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten omhoog, het percentage studie-uitval omlaag. Ook in de prestatieafspraken gemaakt met de minister behoren deze elementen tot de zogenaamde verplichte indicatoren. In juni presenteerde Tilburg University haar geactualiseerde Onderwijsvisie. In november en december ontving Tilburg University de commissie Veldhuis in het kader van de instellingsaccreditatie Kwaliteitszorg. Medewerkers en studenten van alle faculteiten en diensten gaven daarbij acte de presence. Inmiddels (mei 2013) is bekend dat het traject heeft geleid tot een positief besluit van het bestuur van de NVAO om Tilburg University de accreditatie te verlenen. Deze kwalificatie geeft aan dat de universiteit in control is waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Als universiteitsbestuur zijn wij trots op alle collega s die samen dit resultaat hebben bereikt. Toponderzoek in internationaal verband Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, wil het College van Bestuur enkele multidisciplinaire centra laten doorontwikkelen tot Centers of Excellence: internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. In 2012 was Netspar het tweede instituut dat zich met succes heeft gekwalificeerd als Center of Excellence. 8

11 Valorisatie Met de slogan Understanding Society ziet Tilburg University het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. In 2012 heeft de universiteit zich onder andere in het kader van de ontwikkeling van de prestatieafspraken gebogen over de vraag wat er binnen Tilburg University gebeurt op het gebied van valorisatie en of het wenselijk is deze vele activiteiten beter te structureren en voor het voetlicht te brengen. Er gebeurt veel, maar dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. Deze discussie wordt, mede ondersteund door landelijke ontwikkelingen die resulteren in een set gedragen valorisatie-indicatoren, verder gevoerd in het kader van het nieuwe Strategisch Plan. Financiën In 2012 is volgens plan de eerste stap gezet in een operatie die vanaf 2016 een structurele bezuiniging van 15 miljoen euro moet opleveren bij de centrale diensten en de faculteiten. Het primaire proces wordt daarbij zoveel mogelijk ontzien. De bezuiniging is noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de teruglopende inkomsten en ruimte te maken voor investeringen, met name in onderwijs. De langstudeermaatregel werd twee maanden na de invoering per 1 september 2012 weer ingetrokken waardoor de rijksbijdrage in 2012 redelijk op niveau is gebleven. De daling van het aantal ingeschreven studenten en daarmee de collegegeldopbrengsten kon echter niet meer worden voorkomen. Door de tegenvallende marktontwikkelingen zijn de baten uit werk in opdracht van derden in 2012 sterk afgenomen. Door alert bij te sturen op de lasten is uiteindelijk toch een beter resultaat gerealiseerd dan begroot. Dit beleid zal in 2013 met kracht worden voortgezet. Strategisch plan Begin 2013 is binnen Tilburg University het proces, om tot een nieuw strategisch plan voor de periode te komen, gestart. Hiervoor worden medewerkers, studenten en externe stakeholders breed geconsulteerd. Eind juni wordt een concept strategisch plan besproken met het Stichtingsbestuur en de Universiteitsraad. Het definitieve strategisch plan is in december gereed. Koen Becking Voorzitter College van Bestuur Philip Eijlander Rector Magnificus 9

12 10

13 Hoofdstuk 1 Onderzoek en valorisatie 1.1 Verslag bestuursagenda Versterking participatie Tilburg University in KP7, kaderprogramma s, ERC Aanleiding/kader: Strategisch plan Doel/omschrijving: In 2012 wordt het project ter stimulering van persoonsgebonden subsidies van NWO en ERC geëvalueerd. Daarnaast wordt een nieuw projectplan opgesteld met als doel de verhoging van Europese subsidies, met name KP7 en later Horizon Resultaat: Grotere deelname aan Europese onderzoeksprogramma s. Middelen: FBI Actie: RM, CS/S&P Tijdschema: 2012 en verder Resultaat In 2012 is het project ter stimulering van persoonsgebonden subsidies van NWO en ERC positief geëvalueerd. Op basis hiervan is een plan voor een vervolgtraject opgesteld met als doel de verhoging van vooral Europese subsidies. Implementatie Centers of Excellence Aanleiding/kader: Strategisch plan Doel/omschrijving: Om in de nationale en internationale competitie mee te kunnen doen zal Tilburg University een aantal van de multidisciplinaire onderzoekscentra door laten ontwikkelen tot een universitair Center of Excellence. De Centers of Excellence sluiten aan bij de profileringsagenda onderzoek. Resultaat: Oprichting van een Center of Excellence. Middelen: FBI Actie: RM, CS/S&P Tijdschema: 2012 Resultaat In 2012 heeft Netspar, als tweede na Intervict (2011), de status van Center of Excellence verworven. Tilburg Social Innovation Lab Aanleiding/kader: Strategisch plan Doel/omschrijving: Doorontwikkelen en verduurzamen Tilburg Social Innovation Lab. Resultaat: TiSIL Middelen: k 40 per jaar en externe middelen (HBO s, Midpoint en overige stakeholders) Actie: Vz, S&P Tijdschema: Resultaat Zie paragraaf

14 Transfer Office Aanleiding/kader: Doel/omschrijving: Resultaat: Middelen: Actie: Tijdschema: Resultaat Valorisatieplan Midden en West Brabant De aanvraag in het kader van het Valorisatieplan Midden en West Brabant is toegekend. Dit betekent dat er voor drie kennisinstellingen (Tilburg University, Avans en NHTV) 5 miljoen euro beschikbaar is voor de inrichting van een Transfer Office per instelling en het vermarkten van maximaal 25 businesscases en drie expertisecentra. Inrichting van een Transfer Office. Subsidies van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, provincie Noord-Brabant, deelnemende instellingen. StS Het project heeft een looptijd van zes jaar. De eerste businesscases moeten in de loop van 2012 hun beslag krijgen. In 2012 is de juridische structuur geformuleerd voor Tilburg University Ventures. Het proces op weg naar een businesscase en de rollen van Tilburg University Ventures, directeur holding, raad van selectie en College van Bestuur daarbinnen, zijn opgenomen in een procesvoorstel met de benodigde checks and balances. Er is een raad van selectie samengesteld en er is een voorlopig beleid voor Intellectueel Eigendom geformuleerd. De samenwerking met Nieuwbeeld heeft in een Collegebesluit vorm gekregen; Nieuwbeeld gaat binnen een gericht tijdpad aan de slag. De business developers scouten en screenen business cases. Er wordt bekeken op welke wijze de holding kan worden ingezet voor het verder vormgeven van het valorisatiebeleid van de universiteit. 1.2 Voortgang prestatieafspraken In het kader van de prestatieafspraken die Tilburg University in het najaar van 2012 maakte met de minister van OCW heeft de universiteit ambities geformuleerd op het gebied van onderzoek en valorisatie Onderzoek Op het gebied van onderzoek zijn in het kader van de prestatieafspraken ambities geformuleerd op een aantal niet-verplichte indicatoren. 12

15 Indicator Realisatie (5 jaar) Ambitie (4 jaar) Voortgang 2012 Gemiddeld aantal promoties per jaar Aantal talentsubsidies nationaal 5 Vici 4 Vici 0 Vici (NWO-Vernieuwingsimpuls) 8 Vidi 7 Vidi 3 Vidi 19 Veni 15 Veni 5 Veni Aantal ERC-Grants 1 Starting Grant 4 Starting Grant 0 Starting Grant (Starting Grants, Advanced Grants) 1 Advanced Grant 2 Advanced Grants 0 Advanced Grant Aantal gesloten contracten KP7 & Horizon Aantal Centers of Excellence Deelname multidisciplinaire onderzoeksinstituten in Grand Challenges - Allen in ten minste 1 GC - Om de voorgenomen 140 promoties te realiseren zet Tilburg University de komende jaren in op verbetering van de begeleiding van promovendi. Dat krijgt onder andere vorm door de afspraak om altijd te werken met twee begeleiders. Ook zullen de buitenpromovendi, die Tilburg University traditioneel relatief veel heeft, nauwer betrokken worden bij de activiteiten in de Graduate Schools. Om de streefwaarden ten aanzien van het aantal subsidies te behalen zet Tilburg University het huidige kwaliteitsbeleid voort. Het vier-uit-vijf-kwaliteitsbeleid blijft ook de komende jaren leidend bij de bestuurlijke afhandeling van onderzoeksvisitaties. Daarnaast zetten de faculteiten en het College van Bestuur extra in op het stimuleren en faciliteren van onderzoekers die subsidieaanvragen willen indienen. Daartoe is onder andere het project Stimulering Onderzoekssubsidies geformuleerd Valorisatie Op het gebied van valorisatie is in het kader van de prestatieafspraken een kwantitatieve ambitie geformuleerd. Indicator Realisatie 2011 Ambitie 2015 Voortgang 2012 Aantal projecten TiSIL Verder is in het in 2011 opgestelde hoofdlijnenakkoord tussen de VSNU en de staatssecretaris de afspraak gemaakt dat universiteiten met de overheid indicatoren zullen ontwikkelen die op termijn kunnen worden gebruikt om inspanningen en resultaten op het gebied van valorisatie beter zichtbaar c.q. meetbaar te maken. Inzet is dat er in 2015 een gedragen set indicatoren ontwikkeld en getest is, waarmee de resultaten van de valorisatie-inspanningen in verschillende wetenschapsdomeinen kunnen worden gemeten en beschreven. 13

16 In VSNU verband is er door experts van diverse universiteiten, waaronder Tilburg University in 2012 gewerkt aan een raamwerk voor valorisatie dat eind 2012 door de VNSU is vastgesteld. Binnen dit raamwerk ontwikkelt de universiteit in 2013 een set indicatoren, die het best de eigen valorisatieactiviteiten vaststellen en tot 2015 testen. De keuze voor de set indicatoren zal aansluiten bij de ambities en het profiel van Tilburg University. 1.3 Rankings Tilburg University is verder gestegen naar plaats 222 op de overall ranking van Times Higher Education. Op de QS overall ranking staat Tilburg University op plaats 422 en bij de Sjanghai overall ranking op positie 500. Bij de QS ranking voor Economics & Econometrics behoort de universiteit met positie 45 tot de top 50 in de wereld. Bij QS rankings Economics & Econometrics, Accounting & Finance, Sociology, Social Sciences & Management en Statistics & Operational research heeft Tilburg de top 100 bereikt. Hetzelfde geldt voor de Sjanghai rankings Economics/Business en Social Sciences. Op de Dallas World Ranking Business Research is de universiteit gestegen naar plaats 38 en op de Tilburg World Ranking Economic Research naar de 22e plaats. 14

17 Positie van Tilburg University op vijf internationale rankings wereld Europa Nederland Sjanghai (ARWU) Economic/Business Social Sciences Overall QS Economics & Econometrics Accounting & Finance Sociology Social Sciences & Management Statistics & Operational Research Psychology Arts & Humanities Overall Times Higher Education Social Sciences Arts & Humanities Clinical, Pre-clinical & Health Engineering & Technology Overall Tilburg World Ranking Economics Research Dallas World Ranking Business Research - gegeven ontbreekt / geen ranking 15

18 1.4 Onderzoeksprogramma s en -instituten Relevante ontwikkelingen per faculteit Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) TiSEM heeft haar hoge posities in de onderzoeksrankings weten te behouden. In Europa neemt de faculteit een derde positie in business in en een vierde plaats in economics, gebaseerd op totale onderzoeksoutput in wetenschappelijke toptijdschriften. De faculteit heeft diverse NWO-subsidies binnengehaald, waaronder een TOP-subsidie, een Vici, een Vidi en twee Veni s. Drie Europese voorstellen zijn gehonoreerd, waaronder ENTR ACTE, een samenwerkingsproject dat als doel heeft het beter duiden, begrijpen en modelleren van huidig en toekomstig Europees klimaatbeleid. Onder de vele andere toekenningen is een onderzoeksproject op het gebied van innovatie en economische groei in lage-inkomenslanden, in opdracht van het Engelse Department for International Development. Meerdere onderzoekers van de faculteit zijn in de prijzen gevallen. Stefan Trautmann bijvoorbeeld ontving de prestigieuze Pierson Medal. Deze prijs wordt om de drie jaar toegekend aan een jonge, veelbelovende onderzoeker op het gebied van economics en finance in Nederland, die op het punt staat internationaal door te breken. Hein Fleuren heeft samen met TNT Express en ORTEC de Franz Edelman Award gewonnen. In hun onderzoeksproject pasten zij operations research technieken toe voor het optimaliseren van distributienetwerken, resulterend in efficiëntere routes en beduidend minder vervoerskilometers. Tilburg Law School (TLS) Wat betreft onderzoek lag de nadruk op de uitvoering van de midterm review onderzoek en op de voorbereiding op de nieuwe Europese onderzoeksagenda Horizon Voor de midterm review onderzoek zijn zelfstudies opgesteld die zijn beoordeeld door een commissie bestaande uit twee leden, onder wie een internationaal lid. In 2013 beoordeelt een internationale commissie het onderzoek binnen TLS als geheel. De door het faculteitsbestuur ingestelde Steering Group Europe heeft geïnventariseerd op welke thema s binnen Horizon 2020 er voor TLS kansen liggen. Vanuit instituuts- en departements overstijgende clusters zijn opinies geschreven ten aanzien van de thema s: Secure, inclusive and innovative societies, Sustainability/Food Security, Healthy Ageing en Industrial Leadership. Het faculteitsbestuur wil deze ontwikkeling stimuleren door financiering van maximaal drie postdocs die een voortrekkersrol zullen vervullen bij het opbouwen van een consortium om vanuit de genoemde thema s een aanvraag onder Horizon 2020 voor te bereiden. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) In 2012 zijn de resultaten bekend geworden van de onderzoeksvisitatie van zes programma s op het gebied van Psychologie en het programma Latent Variable Models van het departement Methoden en Technieken van Onderzoek. Aan de hand van deze visitatie is een reeds in gang gezette herordening van de psycho- 16

19 logiedepartementen verder vorm gegeven. Medische en Klinische Psychologie zijn samengevoegd tot één departement. Ontwikkelingspsychologie, Sociale Psychologie en Neuropsychologie vormen ieder een eigen departement. Aan elk van deze departementen is een onderzoeksprogramma verbonden. De Research Master Social and Behavioral Sciences heeft in december 2012 bericht ontvangen dat voor zes jaar heraccreditatie is verkregen. Begin 2012 is de Wetenschapscommissie TSB ingesteld. Deze Commissie heeft als doel de kwaliteit van de wetenschapsbeoefening bij TSB te optimaliseren. De Commissie zal zich in eerste instantie richten op de kwaliteit van de omgang met data en de rapportage van onderzoeksmethoden. De Commissie heeft hiertoe een richtlijn opgesteld. Tevens is in een reglement vastgelegd hoe de Commissie toezicht zal houden op de naleving van de richtlijn. Tilburg School of Humanities (TSH) Op 6 en 7 november 2012 vond het eerste lustrum van TSH plaats met als thema Humanities Perspectives: Understanding Communication and Culture. Mede op uitnodiging van het Nexus Instituut werd de openingslezing verzorgd door prof.dr. George Steiner. Prof.dr. Jan Blommaert voerde in een pamflet pleidooi voor een geest-rijke wetenschap, als opmaat voor het publieksdebat over de positie en de waarde van de geesteswetenschappen. In 2012 heeft TSH de strategische onderzoeksagenda verder uitgewerkt, met een focus op e-humanities en multidisciplinariteit. Om dit perspectief TSH-breed te verankeren werd een facultair innovatieplatform gestart en werden extra investeringen gedaan in promovendi- en postdocplaatsen. Het valorisatieproject Religie in het publieke domein heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de Diesviering met de onthulling van een beeld van Marga Klompé door Hare Majesteit Koningin Beatrix en de toekenning van een eredoctoraat aan Ellen Johnson Sirleaf, President van Liberia. De Max van der Stoel Human Rights Award 2012 werd toegekend aan dr. Nanda Oudejans voor haar dissertatie over de internationale reactie op het vluchtelingenprobleem vanuit juridisch en filosofisch standpunt. Tilburg School of Catholic Theology (TST) Het monitoren van de voortgang van promotietrajecten door het Onderzoeksteam heeft ertoe geleid dat het streefcijfer van drie promoties gehaald is. Verder zijn er regelmatig bijeenkomsten van promovendi georganiseerd. De bestaande wetenschappelijke contacten met Erfurt zijn versterkt; een nieuw strategisch partnerschap met Heythrop College (Londen) is afgesproken. Er hebben verkennende gesprekken over onderwijs- en onderzoeksamenwerking met de katholieke theologische faculteit in Oslo plaatsgevonden. Bij de contacten met de theologische faculteit van Kaunas (Litouwen) en Lviv (Oekraïne) gaat het vooral om studentuitwisseling en het onderzoeken van de mogelijkheden voor double degrees. Dit jaar stond ook in het teken van de onderzoeksvisitatie. Het rapport hiervan zal een instrument zijn om het onderzoeksbeleid verder aan te scherpen. Tevens is gestart met het ontwikkelen van twee digitale leergangen: Hebreeuws en Inleiding in de Theologie. 17

20 1.4.2 Overzicht departementen en instituten Overzicht departementen / onderzoeksprogramma s per faculteit Tilburg School of Economics and Management Accounting Econometrics & Operations Research Economics Finance Fiscal Economics Information Management Marketing Organization & Strategy Tilburg Law School Center for Company Law (CCL) Center for Transboundary Legal Development (CTLD) Department of Criminal Law Department of Social Law and Social Policy Statelessness Programme Tilburg Research Group A Legal Perspective on Governance Chains and Networks Tilburg Research Group Constitutional Dialogues Tilburg Research Group for Methodology of Law and Legal Research Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems (TISCO) Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) Tilburg School of Politics and Public Administration Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Cognitive Neuropsychology Developmental Psychology Human Resource Studies Medical and Clinical Psychology Methodology and Statistics Organization Studies Social Psychology Sociology Tranzo Tilburg School of Humanities Communication and Information Sciences Culture Studies Philosophy 18

21 Tilburg School of Catholic Theology Christian identity in a pluralistic context: continuity and discontinuity (Re)actualizing Catholic identity in advanced modernity Overzicht onderzoeksinstituten Intervict International Victimology Institute Tilburg Netspar Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement TILEC Tilburg Law and Economics Center Babylon Center for Studies of the Multicultural Society Tiber Tilburg Institute for Behavioral Economics Research TiLPS Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science CIR Center for Innovation Research CoRPS Center of Research on Psychology in Somatic diseases TICC Tilburg Centre for Cognition and Communication EBC European Banking Center ReflecT Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion TSC Tilburg Sustainability Center Centers of Excellence Tilburg University wil de continuïteit van de multidisciplinaire onderzoekscentra duurzaam blijven stimuleren. Hiertoe kunnen de beste van deze centra zich doorontwikkelen tot een universitair Center of Excellence. Om te bepalen welke instituten voldoen aan de eisen om een Center of Excellence te kunnen worden, is er een onafhankelijke commissie ingesteld onder voorzitterschap van professor Douwe Breimer, die de kwaliteit van de bestaande instituten kan beoordelen en het brede veld waarbinnen aan de universiteit onderzoek wordt uitgevoerd kan overzien. De commissie heeft het College van Bestuur tot nog toe twee keer geadviseerd. Dit heeft geleid tot de benoeming van twee onderzoekscentra tot Center of Excellence: Intervict en Netspar. 19

22 Intervict In 2012 heeft de staf van Intervict met succes gewerkt om de status van Center of Excellence waar te maken. Zo werd prof. Rianne Letschert benoemd tot lid van De Jonge Akademie, onderdeel van de KNAW. In juni werd aan prof. Jan van Dijk de prestigieuze Stockholm prize in criminology uitgereikt door koningin Sylvia van Zweden. Intervict werd verder versterkt door de benoeming van prof. Peter van der Velden op de Pieter van Vollenhoven leerstoel voor victimologie. In mei was Intervict hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van het driejaarlijkse congres van de World Society of Victimology, in Den Haag. Sprekers van topuniversiteiten uit de hele wereld bevestigden de academische reputatie van dit vakgebied. In september startte het nieuwe masterprogramma Victimology and Criminal Justice. Dit programma is inhoudelijk uniek in de wereld. Ruim veertig studenten schreven zich in, waarvan vele uit het buitenland en van andere universiteiten. Intervict produceerde in 2012 zeventig wetenschappelijke publicaties. Er waren vier promoties. Intervict heeft bijgedragen aan valorisatie van kennis door onder meer mee te werken aan de tekst van een Europese Richtlijn voor slachtofferrechten die in 2012 werd aangenomen. Verheugend is voorts dat Intervict het jaar 2012 afsloot met een positief resultaat op de begroting van 42K. Netspar De commissie Breimer oordeelde: Netspar is unique in the world when it comes to the field of pensions research and easily surpasses its competitors in terms of the quality and quantity of its research output. Sinds 1 januari 2012 opereert Netspar als Netspar-Center rechtstreeks onder het College van Bestuur. De inbreng van de private sector is georganiseerd via een nieuw opgerichte Stichting Netspar die de benoeming van de directeur en de jaarstukken van Netspar-Center goedkeurt. NWO heeft Netspar uitgenodigd het onderdeel Sociale Zekerheid van de Sociale Infrastructuur Agenda (onderdeel van het topsectorenbeleid) voor haar rekening te nemen en heeft daartoe M 1,5 subsidie beschikbaar gesteld. Netspar participeert in een Europees consortium waaraan door de EU ruim M 5 is verstrekt. In dit programma Mobilising the potential of active ageing in Europe is Netspar verantwoordelijk voor het onderdeel Pension systems, savings and financial education. Kennisdeling en valorisatie krijgen veel aandacht binnen Netspar. In 2012 waren er ruim 35 kennisevents en is met TiasNimbas de masterclass cyclus Pensioeninnovatie gestart. Hiervoor was overweldigende belangstelling Kwaliteitszorg onderzoek Tilburg University hecht grote waarde aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Het College van Bestuur streeft er dan ook naar dat alle onderzoeksprogramma s elke zes jaar een onderzoeksvisitatie ondergaan. Voor een retrospectief en prospectief beeld van deze visitaties vindt drie jaar na een beoordeling ook een zogenaamde mid-term review plaats waarbij een 4-uit-5 kwaliteitsbeleid wordt gehanteerd. Van onderzoeksprogramma s die niet aan deze eis voldoen, wordt verwacht dat er op zeer korte termijn een actieplan komt om de kwaliteit op het vereiste niveau te brengen, dan wel dat het programma niet wordt gecontinueerd. 20

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 2 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I N H O U D Deel I Algemeen Jaarverslag INLEIDING 1 BERICHT van de RAAD VAN TOEZICHT 3 INTRODUCTIE 7 ONDERWIJS 9 ONDERZOEK 14 STUDENTEN 19 MEDEWERKERS 24

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

VOORWOORD. Juni 2012 Henk van der Sar, Voorzitter College van Bestuur. Protestantse Theologische Universiteit 3

VOORWOORD. Juni 2012 Henk van der Sar, Voorzitter College van Bestuur. Protestantse Theologische Universiteit 3 Jaarverslag 2011 VOORWOORD Ons besluit van ruim twee jaar geleden om de Protestantse Theologische Universiteit te verplaatsen naar Amsterdam en Groningen is nu in de fase van concrete uitvoering gekomen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie