Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n studenten totaal. steropleidingen masterstuden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden"

Transcriptie

1 Understanding Society n Feiten ijfers Jaarverslag 2009 n studenten totaal steropleidingen 5711 masterstuden 1851 wetenschappelijke publicaties

2 in- houdsopgave Verslag van het stichtingsbestuur Voorwoord van het College van Bestuur Organisatie Bestuursagenda 2009 Ranking UvT Onderzoeksinstituten Onderzoek Onderwijs Studenten Internationalisering Personeel Jaarrekening Bijlagen - Uitgaande en inkomende studenten per bilaterale overeenkomst - Lijst van afkortingen 3

3 Verslag van het Stichtingsbestuur Het Stichtingsbestuur vervult aan de universiteit twee hoofdtaken. Het bestuur oefent de wettelijke taken en bevoegdheden uit van een raad van toezicht bij openbare universiteiten. Daarnaast heeft het bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bijzondere signatuur van de instelling. Voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden onderhouden de leden van het Stichtingsbestuur nauwe banden met de universiteit, onder meer tot uitdrukking komend in een veelvuldig aantal contacten met het College van Bestuur en het bijwonen van academische zittingen en belangrijke evenementen. In 2009 heeft het Stichtingsbestuur na een zittingstermijn van acht jaar afscheid genomen van mw. mr. M.E.C.Pernot. Haar functie als vice-voorzitter is overgenomen door de heer drs. M. Leers. Het Stichtingsbestuur heeft mw. drs. R.I. Doerga RA, directeur interne auditdienst Pensioenfonds ABP, verwelkomd als nieuw lid. De vice-voorzitter van het Stichtingsbestuur neemt deel aan de landelijke bijeenkomsten van de voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten. In 2009 vergaderde het Stichtingsbestuur vijf keer in aanwezigheid van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van het onderwerp adviseert het Stichtingsbestuur het College van Bestuur, neemt besluiten of verleent goedkeuring aan Collegebesluiten. Onderwerpen van bespreking tijdens de reguliere vergaderingen zijn strategische beleidsthema s, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisering daarvan, evenals de relatie met de kerk en relevante wet- en regelgeving. Tilburg, 27 mei 2010 Stichting Katholieke Universiteit Brabant Belangrijke onderwerpen die in 2009 in het Stichtingsbestuur zijn besproken betreffen het strategisch plan , stimulering van uitgaande studentenmobiliteit en het diversiteitsbeleid. Het Stichtingsbestuur heeft het Strategisch Plan uitgebreid met het College van Bestuur besproken en onderschrijft de daarin aangegeven prioriteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering en profilering. Er verschijnt ook een samenvatting van het Strategisch Plan voor externen. Terwijl de Universiteit van Tilburg (UvT) een steeds groter aantal internationale studenten verwelkomt, is de uitgaande mobiliteit van de UvT-studenten nog onvoldoende. Het Stichtingsbestuur staat achter de plannen van het College om deze mobiliteit in de komende jaren te stimuleren. Het Stichtingsbestuur hecht bovendien grote waarde aan het diversiteitsbeleid. Het plan van aanpak dat het College daartoe heeft opgesteld, is besproken met het Stichtingsbestuur. In het kader van de relatie met de Kerk heeft het Stichtingsbestuur overleg gevoerd met de bisschoppen over de ontwikkeling van de toepassingsregels Ex Corde Ecclesiae (ECE) gerelateerd aan de UvT-situatie. Het gaat hier om algemene kerkelijke regels (en de Nederlandse concretisering) waar alle instellingen van hoger onderwijs die zich katholiek noemen, minimaal aan moeten voldoen. Naar aanleiding hiervan zal de UvT in 2010 haar identiteit en profiel nader uitwerken en illustreren aan de hand van concrete onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan de UvT. Het Stichtingsbestuur heeft in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2009 besproken en geconstateerd dat de financiële huishouding van de universiteit goed op orde is. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij gewezen op het belang van een adequate toekomstraming om vooruit te kunnen lopen op de eventuele financiële ombuigingen in het hoger onderwijs. Er heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap. Belangrijke onderwerpen van bespreking tijdens dat overleg waren het Strategisch Plan, het Taken Middelen Plan (de universitaire Voorjaarsnota ), de wijzigingen in de WHW, de begroting en de voorgenomen verhoging van de norm voor het Bindend Studie-advies. De teneur van die besprekingen was positief. 4 5

4 Voorwoord van het College van Bestuur In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over het handelen van de universiteit. In dit jaarverslag vindt u de feiten en cijfers op het gebied van onderwijs, wetenschap en maatschappelijke dienstverlening. Strategisch Plan: meer aandacht voor onderwijs In 2009 is het nieuwe Strategisch Plan verschenen. Dit plan plaatst de ambities voor deze periode in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door een toenemende concurrentie binnen het hoger onderwijs en een groeiend belang van de (internationale) kenniseconomie. Veel aandacht gaat uit naar het onderwijs, opdat de UvT zich hierin als kwaliteitsinstelling verder profileert. De lijn van stimulering van toponderzoek wordt voortgezet, evenals de versterking van de aandacht voor maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten. Belangrijke ambitie is het profiel van de UvT in nationale en internationale context te versterken. Bestuursagenda 2009 In haar bestuursagenda legt de Universiteit van Tilburg jaarlijks vast op welke wijze zij in het betreffende jaar uitvoering geeft aan het vigerende Strategisch Plan. Belangrijke onderwerpen in de Bestuursagenda 2009 waren docentprofessionalisering, activerend leren, diversiteitsbeleid, evaluatie van de internationale campus, de invoering van de nieuwe werkplek, het ontwerp van een faculty club en de invoering van het studenteninformatiesysteem MySis. Over de Bestuursagenda 2009 wordt verderop in dit verslag integraal gerapporteerd. Intensivering van het onderwijs De UvT hecht er groot belang aan de onderwijskwaliteit verder te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten omhoog, het percentage studie-uitval omlaag. De UvT wil zich inzetten om het studiesucces, met name in de bachelorfase, te vergroten door de onderwijskwaliteit te verhogen. Bovendien krijgt excellentie in het onderwijs ruime aandacht. Naast de bestaande programma s als Honours Programme en Topklassen, is de UvT in 2009 gestart met het project Outreaching. Hiermee wordt een programma ter bevordering van maatschappelijke excellentie ontwikkeld. In 2009 zijn de eerste plannen voor intensivering van het onderwijs opgesteld en met de diverse gremia besproken. Besluitvorming over dit onderwerp en de daarmee samenhangende verhoging van de BSA-norm (Bindend Studie Advies) wordt begin 2010 verwacht. Toponderzoek in internationaal verband Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, wil het College van Bestuur enkele multidisciplinaire centra laten doorontwikkelen tot Centers of Excellence; internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. De gedachtevorming over dit onderwerp is gestart in In 2010 wordt de bestuurlijke besluitvorming over dit onderwerp verwacht. voortgezet. Daarnaast neemt de populatie van Nederlandse niet-westerse allochtone studenten aan onze universiteit de komende jaren toe. De UvT wil deze groep studenten extra aandacht geven. Belangrijk is dat er oog is voor de talenten, kansen en mogelijkheden van deze doelgroep. In verband daarmee heeft de UvT in 2009 een plan van aanpak geformuleerd dat de studentenvoorzieningen meer op de specifieke behoeftes van deze doelgroep moet afstemmen. Valorisatie Valorisatie van onderzoeksresultaten is een van de speerpunten van de UvT. Met de slogan Understanding Society ziet de UvT het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Diverse onderzoeksgroepen hebben al initiatieven op dit terrein ontplooid. In 2009 hebben vooraanstaande onderzoekers van deze universiteit hun onderzoek weten te verbinden onder de noemer social innovation. Hiermee wordt de meerwaarde van alpha/gamma-disciplines voor technologie en maatschappij zichtbaar gemaakt wordt een verdere verdieping en profilering van social innovation nagestreefd. De UvT heeft afgelopen jaar ook haar positie in Brainport, een samenwerkingsverband in de regio Zuidoost Brabant van internationaal bedrijfsleven en instellingen voor hoger onderwijs, versterkt. In 2009 heeft Brainport landelijke erkenning gekregen als kennisintensieve regio. Binnen dit verband heeft de UvT het project Arbeidsmarkt van de Toekomst gestart en hebben onderzoekers geparticipeerd in enkele dienstverleningsvraagstukken Een 4 uit 5 voor ondersteuning en dienstverlening Excellent onderwijs en onderzoek vraagt om excellente dienstverlening. De UvT is daarom in 2009 gestart met een drietal trajecten waarmee een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening wordt nagestreefd. In een tiental sessies hebben 200 medewerkers van ondersteunende diensten gewerkt aan het opstellen van een visie. Deze moet leiden tot een gezamenlijke doelstelling voor dienstverlening waarmee de strategische doelen in onderwijs en onderzoek kunnen worden behaald. Dit traject wordt afgerond in Daarnaast is een conceptplan opgesteld voor een herstructurering van de diensten. Hiermee wordt een efficiëntie- en effectiviteitsslag nagestreefd. Tot slot is in 2009 in het kader van de reguliere evaluatie van de dienstverlening gestart met een doorlichting van de financiële kolom. Hein van Oorschot, Voorzitter College van Bestuur Internationale studenten Het aandeel internationale studenten aan de UvT steeg in 2009 opnieuw. De Universiteit van Tilburg is zeer verheugd over de groeiende internationale belangstelling. Met betrekking tot de uitgaande mobiliteit wordt eenzelfde ambitie nagestreefd. In 2009 heeft de universiteit maatregelen genomen om het aantal UvT-studenten dat een semester aan een buitenlandse universiteit studeert te verhogen. In 2010 wordt dat beleid 6 7

5 Organisatie Organogram De commissie Remuneratie / Benoemingen van het stichtingsbestuur, bestond op 31 december 2009 uit: Prof. dr. R.F.M. Lubbers, voorzitter Stichtingsbestuur Universiteitsraad Drs. M.A.M.Leers, plaatsvervangend voorzitter Drs. H. Borstlap, lid College van Promoties College van Bestuur Lokaal Overleg Ing. J.P.C.M. van Zijl, plaatsvervangend lid Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door het hoofd Instellingsbeleid / adjunct-secretaris van de uni- Secretaris van de Universiteit versiteit, mevrouw dr. E.M.R. van der Heijden. Faculteit Economie en Bureau van de Universiteit TiasNimbas Business School Bedrijfswetenschappen Faculteit Rechtswetenschappen Dienst Economische en Adm. Zaken Instituten Faculteit Sociale Wetenschappen Dienst Facilitaire Bedrijven College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. Het CvB is onder meer belast met het doelmatig beheer van financiën, de zorg voor het personeelsbeheer en het zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden. Het CvB is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur. Faculteit Geesteswetenschappen Faculteit Katholieke Theologie Library and IT Services Dienst Studentenzaken Per 31 december 2009 bestond het CvB uit twee personen: Mr. H.M.C.M. van Oorschot, voorzitter Prof.dr. Ph. Eijlander, rector magnificus. Univers Universiteitskrant Stichtingsbestuur De Universiteit van Tilburg is een zogenaamde bijzondere universiteit. Anders dan de openbare universiteiten ressorteert de UvT onder een privaatrechtelijke stichting. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit. Ook benoemt het Stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur. Het Stichtingsbestuur oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten. Op 31 december 2009 was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld: Het College van Bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur / secretaris van de universiteit, de heer drs. H.A.R.R. Dekkers. Prestatieafspraken Naar aanleiding van het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan 2004 en de vaststelling van het wetenschapsbudget is met het Ministerie van OCW een prestatieagenda afgesproken. Hierin wordt aangegeven hoe de universiteit aan de ambities van het ministerie kan bijdragen. De prestatieafspraken hebben een nauwe relatie met het Strategisch Plan De uitwerking en concretisering van de prestatieafspraken worden neergelegd in opeenvolgende bestuursagenda s. Rapportage vindt plaats in de jaarverslagen. Voorzitter: Prof.dr. R.F.M. Lubbers Leden: Drs. H. Borstlap (Lid Raad van State) Mevr. Drs. R.I. Doerga RA (Directeur interne auditdienst Pensioenfonds ABP, lid IFAC) Mevr. Dr. A. Esmeijer (Directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds) Drs. M.A.M. Leers (Voorzitter Raad van Bestuur CZ Zorgverzekeringen) Ir. B.W.M. Koeckhoven (Manager Achmea/Directeur N.V. Hagelunie) Ing. J.P.C.M. van Zijl (Voorzitter MBO-raad) 8 9

6 Bestuursagenda 2009 Met de vaststelling van het Strategisch Plan zijn de hoofdonderwerpen van instellingsbeleid voor de periode vastgesteld en is de richting aangegeven waarin deze worden uitgewerkt. Deze bestuursagenda geeft de uitwerking daarvan voor het begrotingsjaar is het laatste jaar onder het Strategisch Plan Bij een aantal onderwerpen wordt onder middelen PM gemeld. Dit is een consequentie van de aard van de betreffende projecten: het gaat in de meeste gevallen om beleidsvoorbereiding die ten laste komt van de lopende exploitatie en die resulteert in een werkplan met begroting. De voor de uitvoering van het te ontwikkelen beleid benodigde middelen zijn met andere woorden meestal aan het eind van het beleidsvoorbereidende traject bekend. Onder actie is aangegeven welk Collegelid het betreffende onderwerp in portefeuille heeft. Tevens is aangegeven welk organisatieonderdeel binnen de diensten in eerste instantie verantwoordelijk is voor het project in kwestie. Deze verantwoordelijkheid houdt tevens in dat het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk is voor afstemming en coördinatie met andere organisatieonderdelen. Voor de uitvoering van de prioriteiten Strategisch Plan voor 2009 ten laste van het FBI is een bedrag van m 5.5 toegekend. In de planperiode 2010 t/m 2014 staat nog m 3.7 gereserveerd voor de uitvoering van het Strategisch Plan (TMP cijfers) en is m 10 toegewezen. Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Het onderwijskwalificatietraject voor beginnende docenten aan de UvT is vastgesteld. Het plan is voorbereid door een interfacultaire werkgroep. De werving voor een coördinator en trainer Basiskwalificatie Onderwijs zijn in 2009 gestart. Begin 2010 is de werving afgerond. Bestuurlijke reacties op de mid-term reviews zijn voorbereid in de Stuurgroep Kwaliteitszorg Onderwijs. Ontwikkeling van de interne kwaliteitszorg is voorbereid in 2009 en wordt verder uitgewerkt en gestart in Inrichting onderwijskwalificatietraject voor beginnend docenten Aanleiding / Kader: Landelijke BKO discussie Doel / Omschrijving: Inrichten onderwijskwalificatietraject conform afspraken in Rectorencollege. Resultaat: BKO-traject Middelen: PM (FBI) Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Strategisch plan Aanleiding / Kader: Aflopen huidig Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Het huidige Strategisch Plan loopt tot en met In 2008 is de Hoofdlijnennotitie Strategisch Plan verschenen. Opstelling en vaststelling van het definitieve Strategisch Plan vindt plaats in Resultaat: Strategisch Plan Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz, BU/IB Tijdschema: medio 2009 Het Strategisch Plan is in nauw overleg met de faculteiten tot stand gekomen en medio 2009 verschenen. De facultaire onderdelen van het onderwijskwalificatietraject voor beginnende docenten zijn ontwikkeld. Het traject gaat inclusief de centrale onderdelen in 2010 van start. Behoefteonderzoek naar lerarenopleiding op de UvT Aanleiding / Kader: Tekort aan (academisch geschoolde) leraren in het Voortgezet Onderwijs Doel / Omschrijving: De mogelijkheden en randvoorwaarden onderzoeken van het inrichten van een lerarenopleiding op de UvT, samen met Ons Middelbaar Onderwijs. Resultaat: Accreditatieaanvraag Middelen: k 105 toegewezen (in 2008), k 135 gereserveerd (FBI) Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Kwaliteitszorg onderwijs / werkplan SKO Aanleiding / Kader: Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Het voorlopig werkplan 2009 van de Stuurgroep Kwaliteitszorg Onderwijs omvat de volgende projecten: - Basiskwalificatie onderwijs (BKO). - Beoordeling bestuurlijke reacties mid-term reviews. - Ontwikkeling interne kwaliteitszorg. Resultaat: Uitvoering projecten Middelen: k 100 (FBI) (gereserveerd) De macrodoelmatigheidstoets is afgerond. De accreditatie is voorbereid en bij het Nederlandse accreditatieorgaan aangevraagd. Programma voor excellente studenten Aanleiding / Kader: Beleid OCW, Siriusprogramma Doel / Omschrijving: De aanvraag van de UvT is geselecteerd als veelbelovend en het voorstel wordt verder uitgewerkt. Tevens voorbereiding aanvraag voor vervolg Siriusprogramma m.b.t. excellente masters. Resultaat: Subsidieaanvraag 10 11

7 Middelen: PM (FBI gereserveerd), subsidie OCW Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 De UvT heeft in het kader van het Sirius-programma, dat door OCW is opgezet voor het bevorderen van excellent onderwijs, in 2009 een subsidie ontvangen voor het voorstel voor het programma Outreaching. Dit programma is bedoeld voor excellente bachelorstudenten die een toppositie ambiëren in het bedrijfsleven, het openbaar bestuur of andere maatschappelijke organisaties, zowel nationaal als internationaal. Het programma start in het academisch jaar 2010/2011 met vijftig studenten. Studiesucces/activerend leren Aanleiding / Kader: Bestuurlijke agenda VSNU, Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Bij FRW, FSW en FEB zijn / worden projecten ontwikkeld om het studiesucces van de studenten te vergroten en de uitval te beperken. Resultaat: Uitvoering projecten Middelen: k 500 (FSW), PM (FEB) t.l.v. FBI Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 In 2009 zijn bij FRW enkele deelprojecten gestart binnen het overkoepelende project Activerend onderwijs. De deelprojecten richten zich op beoordeling van papers in het eerste jaar en kritische beschouwing van de toetskwaliteit. In december heeft de faculteit een eerste rapport uitgegeven over de inhoudelijke component van academisch onderwijs. Daarnaast heeft FRW een deelproject studietijdmeting gestart, dat tot doel heeft de reële studietijd van eerstejaarsstudenten te meten. Bij FSW zijn in 2009 diverse plannen in het kader van activerend onderwijs ontwikkeld. Docenten worden getraind in het gebruik van activerende werkvormen, MTO-onderwijs wordt meer geïntegreerd in het curriculum, acteurs worden ingezet bij het practicum intake en indicatiestelling, en er wordt intensiever gebruik gemaakt van ICTmiddelen, zoals stemkastjes, video-opnamen en simulatiegames. Diversiteitsbeleid Tijdschema: 2009 In 2009 is door het IVA een onderzoek uitgevoerd naar de instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone studenten (Nieuwe Nederlanders) aan de UvT. Op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld dat tot doel heeft de faciliteiten voor allochtone studenten waar nodig te intensiveren. Het plan van aanpak is begin 2010 vastgesteld door de Universiteitsraad. Evaluatie samenwerking met regionale HBO-instellingen (Fontys en Avans) Aanleiding / Kader: Afspraken gemaakt met besturen van Fontys en Avans Doel / Omschrijving: Enkele jaren geleden heeft de UvT afspraken gemaakt met Fontys en Avans over doorverwijzing van eerstejaars en doorstroom van HBO-bachelor naar WO-masteropleidingen. Deze afspraken worden i.s.m. met Fontys en Avans geëvalueerd. Resultaat: Actualisering afspraken Middelen: Reguliere middelen Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 De bestaande samenwerking met regionale HBO-instellingen is geëvalueerd. De resultaten geven geen aanleiding de bestaande afspraken bij te stellen. Evaluatie FKT Aanleiding / Kader: Afspraak met Nederlandse Bisschoppenconferentie, FKT en UvT Doel / Omschrijving: Bij het tot stand komen van de FKT is afgesproken dat het convenant dat in verband daarmee tussen de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de FKT en de UvT is gesloten na drie jaar geëvalueerd zou worden. Een besluit over de opzet van deze evaluatie is voorzien voor De evaluatie wordt uitgevoerd begin Resultaat: Evaluatie Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz, BU/IB Tijdschema: 2009 / 2010 Aanleiding / Kader: Doel / Omschrijving: Resultaat: Middelen: Actie: Nieuw initiatief De UvT wil bevorderen dat het aantal allochtone studenten toeneemt, de uitval vermindert en hun studieresultaten verbeteren d.m.v. - Instellingsscan van studieprestaties - Bevordering sociale verbanden van allochtone studenten - Voorlichting gericht op de doelgroep en hun ouders Verhoging aantal allochtone studenten, verbetering van hun prestaties PM (FBI) Vrz, BU/IB i.s.m. DSZ en BU/C&M De evaluatie is uitgesteld en zal in 2010 worden uitgevoerd. Participatie in Prae-Academie Aanleiding / Kader: Nieuw initiatief Doel / Omschrijving: De UvT onderzoekt met Avans, de NLDA en een aantal VWO-scholen in de regio of het haalbaar is om een onderwijsprogramma in te richten voor excellente VWOscholieren die zich nader willen oriënteren op hun studieloopbaan. Resultaat: Haalbaarheidsonderzoek / Besluit tot participatie 12 13

8 Middelen: Reguliere middelen / k 25 gereserveerd in FBI (2008) PM (FBI) Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Het haalbaarheidsonderzoek gaf geen aanleiding tot verdere participatie in dit traject. Participatie in Tilburg Summer School Aanleiding / Kader: Nieuw initiatief Doel / Omschrijving: In samenwerking met de Gemeente Tilburg onderzoekt de UvT of een aantal van haar activiteiten ondergebracht kan worden in een op te richten Tilburg Summer School. De plannen voor de Summerschool zijn in september 2008 in het CvB besproken. Het programma zal, als de plannen worden geaccordeerd, in de zomer van 2009 worden aangeboden. Resultaat: Haalbaarheidsonderzoek / Besluit tot participatie Middelen: Reguliere middelen / PM (FBI) Actie: RM, BU/IO Tijdschema: 2009 Meer dan honderd studenten uit vijftien verschillende landen hebben van 17 juli tot 14 augustus de Tilburg University Summer School gevolgd. De academische zomercursussen die zijn aangeboden zijn Dutch for Exchange students, English for Academic Purposes, Nederlands voor Duitstaligen en Methoden en Technieken van Onderzoek. De Summerschool bevatte daarnaast een sociaal programma. Vanaf zomer 2010 wordt het aanbod uitgebreid met vakken van alle faculteiten. Executive Graduate School Aanleiding / Kader: Discussie positionering TiasNimbas Doel / Omschrijving: In het kader van de discussie over de positionering van TiasNimbas binnen de UvT is afgesproken te onderzoeken of het zinvol is om binnen de UvT een Executive Graduate School op te richten, waarvan TiasNimbas de penvoerder zou zijn. Dit onderzoek vindt in 2009 plaats. Resultaat: Besluitvorming over Executive Graduate School Middelen: Reguliere middelen Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Het onderzoek gaf geen aanleiding tot verdere besluitvorming over een Executive Graduate School. Personeelsenquête Aanleiding / Kader: HRM nota Doel / Omschrijving: In 2009 wordt de vierjaarlijkse personeelsenquête gehouden. Resultaat: Enquêteresultaten Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz, BU/P&O Tijdschema: 2009 In 2009 is de vierjaarlijkse enquête afgenomen. De respons lag op 58% (57% in 2004). De uitslag liet een algemene tevredenheid onder UvT-personeel zien. Als belangrijke aandachtspunten kwamen naar voren: meer aandacht voor loopbaan en scholing, betere ICT ondersteuning buiten kantooruren en het faciliteren van telewerken. Evaluatie International Campus Aanleiding / Kader: Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Het project International Campus is gestart in Bij de besluitvorming over het werkplan is afgesproken om het project na drie jaar te evalueren. Resultaat: Evaluatie Middelen: Reguliere middelen Actie: RM, BU/IO Tijdschema: 2009 Het project Towards an International Campus is in 2009 succesvol afgerond, een vervolgproject is in voorbereiding. Doel van het project is dat internationale studenten en medewerkers zich welkom en thuis voelen op de UvT. Voor studenten is in 2009 ook een English Language Assessment ontwikkeld als voorbereiding op instroom in een Engelstalige masteropleiding. Van de mogelijkheid om Nederlands te leren hebben meer internationale studenten dan verwacht gebruik gemaakt. Het aantal studenten dat een cursus Nederlands doet is boven 100 studenten per jaar. Vanaf 2010 worden nieuwe initiatieven op het terrein van versterking van de internationale campus ingezet. Evaluatie International Office Aanleiding / Kader: Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Het International Office (IO) is gestart in 2006 als project binnen het Bureau van de Universiteit. Bij de besluitvorming over de instelling van het IO is afgesproken om het project na drie jaar te evalueren. Resultaat: Evaluatie Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz, SU Tijdschema:

9 De activiteiten en uitvoering van de afdeling International Office zijn in 2009 uitgebreid geëvalueerd. De resultaten uit de evaluatie zijn positief. Met faculteiten is verder gewerkt aan verbetering van de afstemming van het beleid en de ondersteuning voor inkomende en uitgaande exchange studenten. Doorlichting dienstenkolommen communicatie, IT, personeel en financiën Aanleiding / Kader: Strategisch Plan Doel / Omschrijving: De UvT heeft in 2007 besloten de dienstenkolommen opeenvolgend door te lichten. In 2007 resp zijn de doorlichtingen van de communicatie- en IT-kolommen gestart. In 2009 vindt de afronding van deze doorlichtingen plaats. Tevens worden de doorlichtingen personeel en financiën gestart. Resultaat: Rapportages per kolom Middelen: Per kolom k 100 gereserveerd (IKD) Actie: Vrz, SU Tijdschema: 2009 De doorlichting van de kolommen communicatie en IT zijn in 2009 afgerond. De doorlichting van de kolommen personeel en financiën is voorbereid en gaat begin 2010 van start. Verhuizing culturele verenigingen naar centrum Tilburg Aanleiding / Kader: Tilburg Studentenstad Doel: Gemeente en hoger onderwijsinstellingen hebben afgesproken meer studentenactiviteiten in de stad te organiseren. Aanwezigheid en zichtbaarheid van deze activiteiten moeten het imago van Tilburg als studentenstad versterken en daarmee ook de aantrekkelijkheid van de UvT. Resultaat: Verhuizing van de culturele studentenverenigingen naar het Midi theater. DSZ zal een collegebesluit voorbereiden m.b.t. de vrijkomende ruimte in het Studentencentrum. Middelen: De (geïndexeerde) huur voor de eerste drie jaar zal ongeveer k 210 bedragen en wordt gefinancierd uit de lumpsum van de dienst. Actie: Vrz, DSZ Tijdschema: Verhuizing voorjaar Huurperiode 15 februari 2009 tot 15 februari 2012 met mogelijkheid van beëindiging of verlenging na ommekomst van deze periode. Bevordering topsport Aanleiding / Kader: Imago Tilburg Studentenstad / Positionering UvT Doel: De landelijke bekendheid van Tilburg als studentenstad en van de UvT in het bijzonder kan verhoogd worden door topprestaties op sportief gebied. Het UvT-speerpunt is op dit moment roeien. Vidar / Landvidi werven momenteel fondsen om het huidige verenigingsgebouw met een grote botenloods uit te breiden tot een adequatere roeiaccommodatie met meer allure. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht of ook investeringen in andere takken van sport kunnen bijdragen aan de bekendheid van de UvT en van Tilburg als studentenstad. Resultaat: Landelijk op topniveau meedraaien (met universiteitsteams). Middelen: PM, o.m. bijdragen uit sponsoring. Actie: Vrz, DSZ Tijdschema: Besluitvorming 2009, uitvoering de jaren daarna. In maart 2009 is tussen de UvT en TMHC (Tilburgse hockeyhoofdklasser) een driejarige samenwerkingsovereenkomst gesloten om te bereiken dat Tilburg meer bekendheid krijgt als plek waar studenten tophockey en studie prima kunnen combineren. De ondersteuning van de training en coaching bij Vidar heeft bijgedragen aan de mooie resultaten bij de Varsity en tijdens de wereldbekerwedstrijden in Luzern en het wereldkampioenschap in Poznan. Vooruitlopend op de nota topsport (voorjaar 2010) hebben de meeste opleidingen van de UvT in overleg met DSZ hun onderwijs- en examenregelingen (OER) al zo aangepast dat ten aanzien van topsportende studenten beter rekening kan worden gehouden met trainings- en wedstrijdschema s. Toekomst kantoorautomatisering Aanleiding / Kader: Beleids- en Organisatieplan Library and IT services Doel / Omschrijving: Eind 2007 / begin 2008 is een concept van een nieuwe werkplek gepresenteerd. Deze nieuwe werkplek maakt gebruik van diverse Microsoft producten. De laatste helft van 2009 zal begonnen worden met de technische inrichting van deze omgeving ter voorbereiding op de uitrol. Resultaat: Uitrol nieuwe werkplek Middelen: PM (subcompartiment ICT) Actie: Vrz, LIS Tijdschema: Start uitrol eind 2009 In het kader van Tilburg Studentenstad zijn de culturele studentenverenigingen in maart 2009 verhuisd van de campus (gebouw Esplanade) naar repetitieruimtes in het Midi-theater op de Heuvel. Bekendheid en zichtbaarheid onder de studentenpopulatie verdienen extra aandacht in In 2009 is het technisch fundament gerealiseerd voor de nieuwe werkplek die in 2010 uitgerold zal worden. Hiertoe zijn mantelovereenkomsten met leveranciers gesloten die na een uitgebreide Europese Aanbestedingsprocedure geselecteerd zijn. Bij de nieuwe werkplek staan mobiliteit en samenwerking centraal

10 Nieuw bibliotheeksysteem Huisvesting FSW Aanleiding / Kader: Advies SIA van 13 maart 2007 Doel: In 2008 / 2009 wordt de nieuwe search engine in het project Beter zoeken en vinden van wetenschappelijke informatie geïmplementeerd. Volgende stappen in het bij de tijd brengen van onze bibliotheeksystemen zijn de keuze van een nieuw lokaal bibliotheeksysteem voor het beheren van onze boekencollectie en de selectie van een systeem voor het beheren van de elektronische licenties. De laatste selectie zal gedaan worden samen met de UKB, de samenwerking van de universiteitsbibliotheken in Nederland. Resultaat: Keuze van een lokaal bibliotheeksysteem ter vervanging van LBS4. Middelen: Kosten voor het selectieproces k 10. Aanschaf van een lokaal systeem plus de UvT bijdrage aan het door de UKB te kiezen systeem voor elektronische licenties: k 250 gereserveerd in subcompartiment ICT (2008). Actie: Vrz, LIS Tijdschema: Maart 2009: programma van eisen. November 2009: definitief besluit. Begin 2009 is een start gemaakt met het opstellen van een Programma van Eisen. Het project is stil gelegd vanwege capaciteitsproblemen en een interne organisatieverandering. Omdat zich problemen voordoen met het huidige bibliotheeksysteem die vragen om acties is eind 2009 een werkgroep aan het werk gegaan om voorstellen hiervoor te doen. Begin 2010 zal een nieuwe planning van de selectie van een nieuw bibliotheeksysteem worden gemaakt. Toekomstvisie Univers Aanleiding / Kader: Verbetering interne communicatie Doel / Omschrijving: Nagaan of Univers qua functie en qua vorm nog beantwoordt aan de behoefte binnen de UvT-gemeenschap aan communicatie en berichtgeving. Resultaat: Geaccordeerde toekomstvisie Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz / C&M, Univers Tijdschema: 2009 In 2009 is er een missieplan Univers vastgesteld met als een van de kernpunten een verschuiving in de richting van een web based medium en daarnaast de uitgave van een tweewekelijkse uitgave van Univers in zijn huidige vorm. Aanleiding / Kader: Lange termijn huisvestingsplan Doel / Omschrijving: Keuze van locatie huisvesting FSW en schets van ontwerp w.o. de optie nieuwbouw FSW. Resultaat: Besluitvorming over locatie en ontwerp Middelen: Planvorming t.l.v. reguliere middelen; uiteindelijk subcompartiment Huisvesting. Actie: Vrz / DFB Tijdschema: 2009 Een masterplanstudie is afgerond waarbij een locatie is gekozen (parkeerterrein Tiasgebouw) en waarbij ook een globaal bouwvolume met mogelijke bouwvormen is bepaald. De projectorganisatie is ingericht en er is een aanvang gemaakt met het opstellen van het Programma van Eisen. Faculty Club Aanleiding / Kader: Lange termijn huisvestingsplan Doel / Omschrijving: Ontwerp Faculty Club w.o. de optie nieuwbouw Resultaat: Besluitvoming over ontwerp. Aanvang (ver)bouwwerkzaamheden. Middelen: Planvorming t.l.v. reguliere middelen; uiteindelijk subcompartiment Huisvesting. Actie: Vrz / DFB Tijdschema: 2009 Het ontwerp van gebouw en tuin bevindt zich in het definitief ontwerp stadium. Een maquette en een mood-board zijn beschikbaar. De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan is opgestart. Aanpak grote automatiseringsoperaties Aanleiding / Kader: Problemen bij bewaken van kosten en planning van grote automatiseringsprojecten, m.n. projecten met meerdere deelnemers. Doel / Omschrijving: Ontwikkelen van protocollen voor projectaanpak. Resultaat: Verbetering van projectmanagement Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz / DEA, LIS Tijdschema: 2009 Eind 2009 is een IT-projectenprotocol opgesteld dat vervolgens als leidraad gaat dienen voor grote IT-projecten. Het protocol is besproken en vastgesteld door de relevante gremia

11 Ranking UvT Duurzaamheidsplan Aanleiding / Kader: Suggesties van diverse kanten (externe partijen, SB, UR, faculteiten) Doel / Omschrijving: Inventarisatie van bestaande activiteiten en bestaand beleid op het gebied van duurzaamheid ten einde te komen tot een meer geïntegreerde aanpak. Resultaat: Plan van aanpak tot verbetering. Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz / DFB Tijdschema: 2009 Er is een inventarisatie gemaakt van reeds uitgevoerde activiteiten op gebied van duurzaamheid. Tevens is een concept beleidsplan geschreven om te komen tot een meer geïntegreerde aanpak. Dit zal in 2010 in de besluitvorming terecht komen. De Uvt koopt 100% groene stroom in en heeft diverse duurzame aanbestedingen uitgevoerd, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling om in 2012 alle niet onderzoeksgebonden inkopen voor minimaal 50% duurzaam in te kopen. Het Tilburg Sustainability Center is bij het duurzaamheidsbeleid betrokken. Elsevier 2009 In het jaarlijkse onderzoek van Elsevier beoordelen de hoogleraren en universitair hoofddocenten de opleidingen op hun eigen vakgebied op vier punten: de samenstelling van het bachelorprogramma, het aanbod van masteropleidingen, de kwaliteit van de docenten en de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties van de staf. Het is niet mogelijk om op de eigen universiteit te stemmen. De Universiteit van Tilburg is voor het derde achtereenvolgende jaar tot beste specialistische universiteit uitgeroepen door Nederlandse hoogleraren die zijn geënquêteerd door het weekblad Elsevier. Tilburg scoort het beste met de opleidingen Economie, Econometrie en operationele research, Fiscaal Recht en Nederlands recht. Studenten vinden de Tilburgse opleiding Fiscale Economie en Nederlands recht de beste van Nederland (Fiscale Economie deelt hierbij de eerste plaats met de Universiteit Maastricht). Ruim tweeduizend hoogleraren en hoofddocenten van universiteiten en bijna zesduizend studenten hebben meegedaan aan het jaarlijkse onderzoek van Elsevier, dat voor de vijftiende keer is gehouden Positie van UvT-opleidingen op ranglijst volgens hoogleraren en uhd s Opleiding Bachelor- Programma Master- Programma Docenten Publicaties Nederlands Recht Fiscaal Recht Bestuurskunde Economie Bedrijfswetenschappen International Business Econometrie en Operationele Research Psychologie Sociologie Godgeleerdheid Wijsbegeerte Bron: Elsevier WO monitor 2008 In het najaar van 2008 heeft de jaarlijkse meting voor de WO monitor plaatsgevonden onder de afgestudeerden van de UvT. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2009 gerapporteerd. De WO monitor biedt inzicht in de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden. In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar de kwaliteit van de opleiding, de kans op werk, het opleidingsprogramma, de docenten en de voorzieningen. Van de afgestudeerden van de UvT heeft 97.9% een baan. Dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde van 96,4% in het WO. De afgestudeerden beoordeelden de docenten op de volgende aspecten: onderzoeks

12 kennis en ervaring, beschikbaarheid, inhoudsdeskundigheid en didactische vaardigheden. Het rapportcijfer voor deze aspecten varieert tussen 6.9 en 7.8. De UvT wijkt hiermee nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. Over de opleiding zijn de meeste studenten achteraf tevreden: 78% zou opnieuw voor dezelfde opleiding kiezen. Kennis in Kaart 2009 De rendementen na zeven jaar van de UvT zijn bovengemiddeld goed in de sectoren Taal & Cultuur (+8.5%), Economie (+6.1%) en Recht (+1.4%). Rendement in procenten na 7 jaar, per universiteit en sector, van het instroomcohort 2001 Land Natu Tech Gezo Econ Recht G&M T&C Erasmus Universiteit Rotterdam 71,6 61,7 44,1 56,3 57,9 Radboud Universiteit Nijmegen 47,2 82,7 71,1 63,8 71,6 68,4 Rijksuniversiteit Groningen 57,5 40,0 71,2 60,9 58,4 64,9 59,5 Technische Universiteit Delft 53,7 Technische Universiteit Eindhoven 58,1 Universiteit Leiden 51,6 74,8 57,6 65,0 52,0 Universiteit Maastricht 82,8 60,8 52,3 75,0 54,1 Universiteit Twente 65,9 65,5 Universiteit Utrecht 62,9 70,2 53,9 71,1 75,6 69,7 Universiteit van Amsterdam 45,5 69,2 50,5 44,8 64,9 52,2 Universiteit van Tilburg 57,1 69,2 58,0 66,1 69,0 Vrije Universiteit Amsterdam 63,5 70,5 71,8 52,4 74,8 52,0 Wageningen Universiteit 69,4 Totaal 69,4 57,4 57,5 74,3 63,1 56,6 68,7 60,5 Bron: VSNU CHE Excellence Ranking 2009 De Universiteit van Tilburg behoort volgens de CHE Excellence Ranking 2009 op de vakgebieden psychologie en economie tot de Excellence-groep. Op het vakgebied psychologie onderscheidt zij zich door het grote aantal publicaties en citaties evenals de mobiliteit van de docenten. Op het vakgebied economie is zij op grond van het grote aantal publicaties en citaties en wegens de Erasmus Mundus Master in de Excellencegroep opgenomen. Afgezien van de kwantitatieve gegevens biedt de Excellence Ranking een grote hoeveelheid nuttige informatie met betrekking tot de masterstudies en het promotieonderzoek en daarnaast ook nog vele feiten over de onderzoeksgroepen en -zwaartepunten binnen de vakgroep en over de grootte van de faculteiten evenals toelatingsvoorwaarden en woonmogelijkheden. Ook de huidige studenten hebben hun studieomstandigheden beoordeeld en stellen daarmee hun ervaringen ter beschikking aan hun mogelijke toekomstige medestudenten. Het niet-commerciële Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) maakt elk jaar voor aankomende eerstejaarsstudenten een ranking op van de HOI s in Duitsland en een aantal HOI s in het buitenland. Met de CHE Excellence Ranking is nu ook een vergelijking van de beste universitaire research centra in Europa voor aspirant masterstudenten of -promovendi mogelijk. Social Science Research Network Net als vorig jaar heeft de Faculteit Rechtswetenschappen de eerste positie in de ranking Top International Law Schools van het Social Science Research Network van de rechtenfaculteiten buiten de VS behaald. In de wereldwijde ranking staat FRW op een zevende positie, waarmee ze de enige niet-amerikaanse universiteit in de top tien is. Beoordelingen van onderzoek Op de lijst van de beste Europese universiteiten in de Social Sciences van de Academic Ranking of World Universities heeft de Universiteit van Tilburg een positie in de top tien behaald. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen heeft de derde positie behaald in de University of Dallas Ranking van Europese Business Schools. Tilburg University Ranking De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen heeft in 2010 haar eigen onderzoeksranking gepubliceerd. Deze ranking geeft een overzicht van de 100 beste onderzoeksscholen in de economie ter wereld. De lijst wordt aangevoerd door Harvard University. Tilburg staat zelf op de 23e positie in deze ranking en neemt de derde positie wat betreft Europese universiteiten in. Ranking TiasNimbas In januari 2009 bleek uit de Financial Times Full-Time MBA ranking dat de studentenpopulatie van het Tias- Nimbas programma een tweede positie wereldwijd inneemt als het gaat om internationalisering, net achter IMD (Zwitserland). Overall is TiasNimbas 87 e wereldwijd, 25 e in Europa en 3 e in de Benelux. In mei 2009 zijn de TiasNimbas Company Specific Programs door de Financial Times wederom als beste in de Benelux en als 36 e wereldwijd en 15 e in Europa gekenmerkt. Op het criterium Future Use behaalde TiasNimbas wereldwijd een achtste positie en op het aspect International Participants zelfs een mondiale tweede plaats. In november 2009 behaalde het TiasNimbas International Executive MBA Programme (IMM) een 24 e plaats in de wereld top 100 van de Financial Times met wederom een wereldwijde nummer één positie op het aspect International Course Experience. IMM is een partnership tussen de graduate schools van Purdue University (USA), Central European University Budapest (Hongarije), en GISMA Business School Hannover (Duitsland)

13 Onderzoeksinstituten Babylon In 2009 heeft Babylon verder gebouwd aan een virtueel netwerk dat aansluiting zoekt met de internationale onderzoeksgemeenschap. Begin 2009 werd een elektronische workspace opgestart, te bereiken vanuit de Babylon website, rond het thema van Taal en Globalisatie. Ruim honderd internationale wetenschappers hebben zich aangemeld op deze workspace. In het komende jaar zal deze workspace verder uitgebouwd worden en we verwachten dat een aantal parallelle workspaces over Babylon-thema s begonnen zullen worden. Via deze samenwerking wil Babylon zich actiever tonen op het vlak van internationale fondsenwerving en internationale uitwisseling van promovendi. Het centrale onderzoeksthema van Babylon - diversiteit in de samenleving - kreeg in oktober 2009 gestalte via een ESF Exploratory Workshop over The effects of superdiversity in Europe. Deze workshop werd naast Babylon georganiseerd door Dr. Paul de Guchteneire (UNESCO) en prof. dr. Steven Vertovec (Max Planck Instituut voor Religieuze en Ethnische Diversiteit, Göttingen). Ruim veertig internationale deelnemers woonden de workshop bij. Naast een reeks programmatische wetenschappelijke resultaten leidt dit initiatief tevens tot intensieve samenwerking met een aantal nieuwe partners, waaronder het Max Planck Instituut van Göttingen waarmee structurele samenwerking wordt opgezet betreffende meertaligheid en superdiversiteit. CentERdata CentERdata is een instituut voor dataverzameling via internet en toegepast economisch en methodologisch onderzoek. Het instituut werkt voornamelijk voor wetenschappelijke organisaties, ministeries en overheidsinstellingen. Er wordt nauw samengewerkt met de faculteiten en andere instituten van de UvT, zodat een meerwaarde op het gebied van gegevensverzameling, theorievorming, methoden van onderzoek en interpretatie van onderzoeksresultaten ontstaat. Het zwaartepunt van het toegepast economisch onderzoek van CentERdata lag in 2009 bij een tweetal meerjarige projecten: arbeidsmarktramingen voor het Ministerie van OC&W en een onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW naar aanleiding van het experiment bevordering arbeidsparticipatie alleenstaande ouders in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dit laatstgenoemde onderzoek wordt in samenwerking met het IVA uitgevoerd. Center for Innovation Research (CIR) 2009 is het tweede jaar in het bestaan van het Center for Innovation Research (CIR). In deze periode heeft het management team van CIR zich gericht op het aanstellen van nieuwe onderzoekers, en het verder uitwerken van de maatschappelijke inbedding. CIR heeft in 2009 twee AIO s en twee Postdocs aangesteld. In 2009 is bij CIR ook een Operations Manager aangesteld. Daarnaast heeft CIR in 2009 een Industrie-Adviesraad ingesteld bestaande uit topmensen uit de profit en de not-for profit sector. In 2009 heeft het management team van CIR twee grote onderzoeksprojecten goedgekeurd. Het eerste project richt zich op het bestuderen van tijdelijke netwerken in de Nederlandse scheepsbouw, en de invloed van deze netwerken op innovatie. Er zijn in totaal 3 AIO s in dit project werkzaam, waarvan twee betaald door de sector en de derde betaald door CIR. Het tweede project bestudeert de effecten van cognitieve diversiteit in R&D teams op het leren en presteren van dergelijke teams. De twee projecten complementeren het grote aantal bestaande projecten in CIR. In het afgelopen jaar is er een substantiële toename geweest van publicaties in de algemene toptijdschriften op het gebied van management en organisatie, evenals in de top innovatietijdschriften. Dit is gepaard gegaan met een afname in het aantal andere publicaties, zoals boeken en boekhoofdstukken. Dit resultaat is een reflectie van de meer doelgerichte publicatiestrategie die CIR heeft ontwikkeld. Het LISS panel (Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences) trok ook in 2009 de nodige aandacht en is inmiddels door een groot aantal onderzoekers -verbonden aan Nederlandse maar ook buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen- gebruikt als (gratis) instrument voor dataverzameling voor wetenschappelijk onderzoek. Het gebiedsbestuur MaGW van NWO heeft het DNB Household Survey (DHS) (1993 heden) geplaatst op een lijst van 16 belangrijkste veranderingsstudies in Nederland en heeft CentERdata een subsidie toegekend om de studie voort te zetten en de kwaliteit en disseminatie van de data te waarborgen. Naast het DHS en vele andere vragenlijsten is in het CentERpanel in 2009 ook een vragenlijst afgenomen voor de Europese Centrale Bank. De resultaten zullen worden vergeleken met onderzoek in andere Europese landen. CIR is in 2009 gestart met een samenwerking met het Center for Research on Management (CROMA) en het Center on Knowledge, Internationalization and Technology Studies (KITeS) van de Università Commerciale Luigi Bocconi en met Copenhagen Business School. De partners zijn twee keer samengekomen voor het plannen van een gezamenlijk onderzoeksprogramma en gezamenlijke onderwijsactiviteiten voor de Research Master. Verder heeft CIR in 2009 een rijke serie van seminars aangeboden. Zes gerenommeerde sprekers hebben het Center bezocht, waaronder Martin Kilduff (Cambridge University), Gautam Ahuja (University of Michigan) en Alfonso Gambardella (Bocconi University). In het verlengde van de genoemde panels is CentERdata samen met de vakgroep Klinische Gezondheidspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de UvT en het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) te Eindhoven in 2009 gestart met het opzetten van een vergelijkbare infrastructuur voor een studie naar het welbevinden van (ex-)kankerpatiënten. Op internationaal terrein werden projecten uitgevoerd in het kader van het Europese SHARE project (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe) en in opdracht van het National Centre for Social Research in Londen. In 2009 hebben ook de eerste samenkomsten van Wetenschappelijke Raad en Industrie-Adviesraad van CIR plaatsgehad. De Wetenschappelijke Raad geeft advies aan CIR over het huidige onderzoeksprogramma en nieuwe onderzoeksvragen. De Industrie-Adviesraad dienst als klankbord voor het lopende CIR onderzoek en reikt daar waar mogelijk nieuwe onderwerpen aan voor toekomstig onderzoek

14 Center of Research on Psychology in Somatic Diseases (CoRPS) Het onderzoek van CoRPS bevindt zich op het snijvlak van de medische en gedragswetenschappen. Bij het onderzoek zijn psychologen van het departement Medische en Neuropsychologie betrokken, onderzoekers van het departement Methoden en Technieken van Onderzoek, alsook artsen, medisch specialisten en psychologen vanuit de klinische praktijk. Het onderzoek richt zich op patiënten met (chronische) lichamelijke aandoeningen, zoals: cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en depressie, oncologische en neuropsychologische aandoeningen. De onderzoeksvraagstellingen betreffen (psychologische) risicofactoren bij het ontstaan, het beloop en de behandeling van deze ziekten, de kwaliteit van leven van patiënten en behandelingsmethoden. Verder zijn de onderzoekers van CoRPS geïnteresseerd in de (biologische) mechanismen, die het verband tussen somatische ziekten en psychologische factoren kunnen verklaren. CoRPS is op 1 januari 2008 van start gegaan met een subsidie van het College van Bestuur, de Faculteit Sociale Wetenschappen en het St. Elisabeth ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis te Tilburg. In de loop van 2008 zijn het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en de huisartsenorganisatie PoZOB tot het samenwerkingsverband toegetreden. Ook deze instellingen leveren een financiële bijdrage aan CoRPS. De staf van CoRPS werd uitgebreid met twee hoogleraren, een universitair hoofddocent en een senior onderzoeker. Hierdoor hebben alle onderzoekslijnen binnen CoRPS een senior onderzoeker als coördinator. In 2008 werden negen nieuwe promovendi en twee postdocs aangesteld, deels gefinancierd uit verworven subsidies. In 2009 start een vergelijkbaar aantal projecten, vrijwel allemaal (mede) gefinancierd vanuit externe fondsen. In 2009 werden er dertien nieuwe promovendi aangesteld waarvan acht gefinancierd uit verworven subsidies. Verder werd er een aantal postdocs en universitair docenten aangesteld. De staf van CoRPS werd uitgebreid met twee vrouwelijke hoogleraren (Margriet Sitskoorn en Susanne Pedersen). In 2009 organiseerde CoRPS diverse symposia gekoppeld aan promoties. Een symposium op het TweeSteden Ziekenhuis, in verband met de daar lopende onderzoeken en een feestelijk symposium ter ere van de samenwerking met het IKZ met gerenommeerde wetenschappelijke sprekers en bezoekers uit het hele land. European Banking Center (EBC) Het European Banking Center (EBC) in Tilburg focust zich sinds 2008 op bancair onderzoek door samenwerkingsverbanden binnen en buiten de universiteit van Tilburg. Met een drietal thematische peilers gericht op Central Banking, Financial Regulation and Supervision, Banking and Corporate Finance en International Banking and Finance kadert het EBC haar onderzoeksactiviteiten. De missie van het EBC is het creëren van een omgeving waarin door academische samenwerking met financiële instituten excellent multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek ontstaat. Daarnaast ondersteunen de aangesloten wetenschappers bijdragen tot het internationale, Europese en nationale overheidsbeleid en stimuleren zij met regelmaat het publieke debat hierover. Aan het EBC zijn zowel wetenschappers vanuit de disciplines Algemene Economie als Financiering van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) verbonden. Ook zijn er interdisciplinaire contacten met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) en de Faculteit Rechtswetenschappen (FRW). Mede door deze en een variëteit aan extramurale samenwerkingverbanden met topwetenschappers van gerenommeerde universiteiten is het EBC in staat hoogstaand onderzoek te initiëren. Het EBC organiseert conferenties en symposia - vaak in nauwe samenwerking - met instituten waaronder het Centre for Economic Policy Research, het Center for Financial Studies en het International Monetary Fund. In 2009 organiseerde het EBC onder meer de Financial Stability Conference Financial Stability - Causes, Consequences and Policies. In samenwerking met Center for Financial Studies at Goethe University in Frankfurt en het International Monetary Fund werd een conferentie rondom A New Supervisory Architecture for Europe s Banking System georganiseerd. European Values Study (EVS) In 2009 werd de dataverzameling van de vierde save (na die van 1981, 1990 en 1999) afgerond. Dankzij bijdragen van nationale sponsoren en van de Stichting EVS werd het ultieme doel bereikt: een dataverzameling in alle 46 landen van Europa (voor zover ze meer dan inwoners hebben). Dit maakt EVS tot het grootste Europese survey-onderzoek dat ooit is uitgevoerd. In oktober 2009 werd de eerste interne release van de integrated data file (30 landen) ter beschikking gesteld aan de nationale coördinatoren. Het doel is om in juni 2010 een volledige integrated data file te publiceren die voor iedere wetenschapper beschikbaar is. Wat betreft de publicaties, zijn er inmiddels al enkele country reports verschenen. Frankrijk en Oostenrijk beten het spits af, vele andere zullen volgen. Voor Nederland zal er in het najaar van 2010 een boek verschijnen. Op basis van de nieuwe data worden tal van andere publicaties voorbereid. Internationaal wordt gestreefd naar drie typen van publicaties: (1) artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, (2) een serie van vergelijkende studies (Brill Publishers), (3) de tweede editie van de Atlas of European Values. Om dit te bereiken worden er workshops georganiseerd waarin de internationale EVS-groep bij elkaar komt. In 2010 zijn drie workshops gepland, in Keulen, Zagreb en Bilbao. Tijdens een congres dat eind 2011 in Tilburg zal plaats vinden, wordt van al deze activiteiten verslag gedaan. Instituut voor Liturgische en Rituele Studies In 2009 functioneerde het Instituut voor het 17e achtereenvolgende jaar als interuniversitair (sinds enkele jaren tevens interfacultair) onderzoeksinstituut. Dit was het eerste jaar waarin het Instituut de nieuwe naam Instituut voor Liturgische en Rituele Studies (Institute for Liturgical and Ritual Studies) droeg. Het Instituut had in 2009 vijf universitaire participanten en negen niet-universitaire participanten. De Protestantse Theologische Universiteit maakte dit jaar voor het eerst deel uit van de participanten. In het najaar van 2009 is het nieuwe onderzoekprogramma Liturgical and Ritual Movements IV: Reframing Liturgical and Ritual Identities van start gegaan. Het loopt tot In de reeks Liturgia Condenda zijn vijf nieuwe delen verschenen. In de reeks Meander is één deel uitgekomen. Het Jaarboek voor Liturgieonderzoek, een gezamenlijke uitgave van het ILRS en het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, is in 2009 voorzien van de ondertitel Yearbook for Liturgical and Ritual Studies. Deel 25 is uitgekomen; het bevat dertien artikelen en twee samenvattingen van proefschriften

15 In de reeks Netherlands Studies for Ritual and Liturgy, eveneens een gezamenlijke uitgave van het ILRS en het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, is één deel uitgekomen. In 2009 is het pilot-project Located Religion. A comparative exploration of the position of the Christian church building in modern Europe, uitgevoerd door dr. Eward Postma, afgerond. Op 20 maart organiseerde het Instituut een studiemiddag The Early Christian Eucharist, met als buitenlandse gastspreker prof. Martin Stringer uit Birmingham. Op 15 mei organiseerde het Instituut samen met de Leerstoel Muziek en Christendom van de Faculteit Geesteswetenschappen een symposium met boekpresentatie, getiteld Elke muziek heeft haar hemel. Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar) Netspar is een netwerk van personen en organisaties uit de pensioenwetenschap en -praktijk. Netspar wil de pensioen- en pensioneringsoplossingen innoveren door kennisontwikkeling en -uitwisseling te initiëren, stimuleren en faciliteren, en menselijk kapitaal te genereren. Aan het netwerk zijn zo n 250 onderzoekers van acht Nederlandse en vele buitenlandse universiteiten gelieerd, evenals vertegenwoordigers van verzekeraars, pensioenfondsen, ministeries en toezichthouders. Netspar is in 2009 in overleg getreden met drie potentiële partners over toetreding tot het netwerk. Kennisontwikkeling Netspar heeft in 2009, naast de drie reguliere financieringstoekenningen aan Nederlandse onderzoekers, voor het eerst een internationale onderzoeksgroep gefinancierd. Hun onderzoek richt zich op financiële geletterdheid: begrijpen consumenten wel wat in de omschrijving van een financieel product staat en doorzien ze de consequenties? En hoe kunnen de opstellers van die omschrijving het begrip vergroten? Drie aan Netspar verbonden onderzoekers hebben een Vidi-subsidie van NWO gekregen voor hun onderzoek. Kennisuitwisseling Er is een flink aantal initiatieven gelanceerd om de samenwerking met partners te intensiveren, naast de gebruikelijke evenementen. Netspar organiseerde zeventien evenementen waaronder workshops, conferenties en discussiebijeenkomsten over actuele beleidsthema s. Elk evenement kon rekenen op 50 tot 100 deelnemers. Opbouw van menselijk kapitaal In 2009 startten twintig studenten met de masteropleiding Economics and Finance of Aging, waarvan de helft afkomstig is uit het buitenland. Deze eenjarige opleiding werd voor de vierde keer gegeven aan de Universiteit van Tilburg door wetenschappers verbonden aan Netspar. De Netspar - UM SBE Academy verzorgt postacademisch onderwijs en heeft in 2009 drie thematische modules verzorgd, gericht op bestuurders en professionals uit de pensioenpraktijk. Per module namen gemiddeld twintig personen deel. Intervict In 2009 is de groei van INTERVICT verder doorgezet. Het instituut - dat met name onderzoek doet naar slachtofferschap en menselijke veiligheid - is vier jaar na de oprichting uitgegroeid tot een organisatie met brede nationale en internationale bekendheid. Hoogleraren en senior onderzoekers van het instituut werden in 2009 wereldwijd uitgenodigd om te spreken op symposia en seminars. Sommigen hebben zitting in internationale denktanks, besturen, expertgroepen of adviesorganen, en verzorgen onderwijsactiviteiten aan onder andere de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Twente, Monash University Zuid-Afrika en het Tokiwa Institute for Victimology. In 2009 is prof. S. Bogaerts benoemd tot hoogleraar forensische psychologie en victimologie Prof. Marc Groenhuijsen is gekozen tot nieuwe President van World Society for Victimology (WSV). De WSV bevordert onderzoek en beleid in de victimologie, veelal door middel van interdisciplinair onderzoek en vergelijkende studies. Research director dr. Rianne Letschert is door de WSV onderscheiden met de Beniamin Mendelsohn Young Scholar Award. Deze prijs wordt toegekend aan jonge onderzoekers die hebben bijgedragen aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van victimologie. INTERVICT organiseerde maandelijks lunchmeetings voor wetenschappers en geïnteresseerde derden. Tijdens deze meetings presenteren collega s in het veld onderzoeksresultaten of geven zij lezingen over onderwerpen in directe relatie tot het werkveld van INTERVICT. De lunchmeetings hebben een informeel karakter en werden ook in 2009 goed bezocht. Van 20 tot 24 juli organiseerde INTERVICT, samen met een aantal Afrikaanse NGO s (Together Against Impunity (TAI, Rwanda), IBUKA (Rwanda) and the Legal Aid Forum (LAF, Rwanda)) een internationale conferentie in Rwanda over een Victimologische aanpak van internationale misdaden in Afrika (genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden) In 2009 was INTERVICT succesvol in het verkrijgen van drie EU-subsidies. In samenwerking met de volgende partijen voert INTERVICT onderzoek uit: Universität Osnabrück (Duitsland) en de Child en de Women Abuse Study Unit van de London Metropolitan University (UK): Mapping content and assessing impact of EU legislation on violence against women and children. Lausanne Université, Zwitserland: Towards comparable crime victimisation statistics in the European Union. Georg-August Universität in Goettingen, Duitsland: Indexing trafficking in Human Beings: Gauging its trends, causes and consequences in the European dimension. Research Institute on Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion (ReflecT) Per 1 januari 2009 is ReflecT, het Research Institute on Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University officieel van start gegaan. ReflecT is een interfacultair en multidisciplinair onderzoeksinstituut, geïnitieerd en gecoördineerd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid, waarin ook de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en de Faculteit Sociale Wetenschappen participeren. Op 29 januari vond de launch plaats middels een internationaal congres Flexicurity and the Future of the European Social Model, met als sprekers onder meer Eurocommissaris Špidla, minister Donner van Soci

16 ale Zaken en Werkgelegenheid, toenmalig burgemeester Vreeman van Tilburg en wetenschappers uit het RISE-netwerk. Het onderzoeksprogramma van ReflecT is gericht op vraagstukken die voortvloeien uit enerzijds de tendens naar meer flexibiliteit, dynamiek en efficiëntie op de arbeidsmarkt, binnen arbeidsverhoudingen en in de organisatie van het werk en anderzijds de noodzaak om sociale cohesie, bescherming, participatie en betrokkenheid in de samenleving te garanderen. Het onderzoeksprogramma wordt voor een belangrijk deel extern gefinancierd, onder meer door een subsidie van de Stichting Instituut GAK voor het uitvoeren van een groot onderzoeksproject over werkzekerheid en op basis van Europese onderzoeksopdrachten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van Europese indicatoren met betrekking tot flexicurity. Naast fundamenteel onderzoek heeft ReflecT innovatie, valorisatie en disseminatie hoog in het vaandel staan. Zo is een samenwerkingsverband gestart met Brainport Development, de organisatie die de hightech industrie in Zuidoost Brabant op allerlei wijzen faciliteert. ReflecT richt zich hierbij op het inbrengen van wetenschappelijke kennis over de arbeidsmarkt en het monitoren van ontwikkelingen in de regio. Ook in ander verband heeft ReflecT veel inbreng in de discussie over de richting van het provinciale, regionale en lokale arbeidsmarktbeleid. In 2009 werd onder meer een expert meeting georganiseerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ook werd op de UvT een delegatie uit Zuid-Afrika ontvangen, die geïnteresseerd was in het concept decent work. ReflecT-onderzoekers spraken op een reeks internationale congressen en bijeenkomsten, van Zweden, Kopenhagen, London (10 Downing Street) tot Taiwan. Ook in de media kregen het onderzoek en de ideeën van ReflecT-medewerkers veel aandacht, waarbij de crisis en de gevolgen voor de arbeidsmarkt centraal stonden. Thomas Instituut te Utrecht Binnen het Thomas Instituut te Utrecht wordt door Nederlandse theologen, historici, wijsgeren en juristen onderzoek gedaan naar het werk van de middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino (1224/5-1274). Het instituutsonderzoeksprogramma omvat individuele, op elkaar afgestemde projecten. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten gedurende het jaar 2009 kwamen de leden van de onderzoeksgroep bij elkaar ter bestudering en bespreking van gedeelten uit het werk van Thomas van Aquino en om lopend onderzoek te bespreken. Tijdens een expert-meeting in april 2009 presenteerde prof. Gilles Emery uit Fribourg (Zwitserland) zijn onderzoek over de triniteitstheologie van Thomas van Aquino. Op 6 maart 2009 organiseerde het Thomas Instituut te Utrecht een succesvolle publieksochtend over Psalm 51. De bijdragen aan deze ochtend werden gepubliceerd in de 28e jaargang van het Jaarboek Thomas Instituut te Utrecht. Voorts verscheen in de zomer van 2009 het dertiende deel van de Engelstalige reeks van het instituut: de bundeling van bijdragen aan het derde internationale congres dat het instituut in 2005 heeft gehouden onder de titel Divine Transcendence and Immanence in the Work of Thomas Aquinas (eds.: Harm Goris, Herwi Rikhof, Henk Schoot). Tilburg Centre for Creative Computing (TiCC) Op 1 september 2008 is het Tilburg centre for Creative Computing (TiCC) opgericht. Het centrum wordt geleid door Jaap van den Herik, hoogleraar Informatica. Het onderzoek is breed georiënteerd, maar in de beginfase richt het zich op drie thema s, te weten: Vision, Language en Games; TICC doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie, mens-computer interactie, toegang tot kennis en games en serious gaming. De doelstelling van TICC is drieledig. Als eerste wil het instituut kennis en informatie omtrent cultureel erfgoed onderzoeken en beter benutten. Tevens wil men de interactie tussen mens en computer verbeteren. Als laatste streeft TICC naar het ontwikkelen van nieuwe applicaties op het vrij nieuwe gebied van serious gaming. Naast onderwijs en onderzoek organiseert TICC bijeenkomsten waarin het publiek kennis kan maken met de in Tilburg ontwikkelde technologieën. TiCC was (mede)organisator van de 17 th World Computer Chess Championship, the 14 th Computer Olympiad, the 12 th Advances in Computer Games Conference (ACG 12) van mei in Pamplona en de 2nd International Conference on Human-Robot Personal Relationships op 11 en 12 juni in Leiden. In 2009 vonden acht promoties bij TiCC plaats. Op 27 maart hielden Jaap van den Herik en Erik Postma hun inaugurele rede in de vorm van een dubbeloratie: Geloof in Computers. Daaraan voorafgaand vond het symposium Computers and Art plaats. Op 9 september sprak Gerard van Oortmerssen zijn inaugurele rede uit, getiteld Darwin en Internet. Met ingang van 1 oktober 2009 is prof. dr. Aske Plaat benoemd tot bijzonder hoogleraar Informatie en complexe besluitvorming. De leerstoel wordt mede gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tilburg Centre for Logic and Philosophy of Science (TiLPS) TiLPS werkte ook in 2009 samen met vele internationale instellingen. In het kader van het onderzoeksproject Modeling in the Social and Behavioral Sciences werkt Tilps samen met onderzoeksgroepen van de universiteiten van Barcelona, Parijs (IHPST) en London (LSE). Samen met de universiteit van Groningen participeert Tilps in het door NWO gefinancierde onderzoeksnetwerk Rationality and Decision. In 2009 organiseerde TiLPS een aantal internationale colloquia waaraan een scala van tien tot vijftig wetenschappers deelgenomen hebben. De sprekers op de colloquia waren afkomstig van gerenommeerde instituten uit de VS (Rhode Island College en Stanford University) en Australië (Sydney University). Samen met het Sydney Center for the Foundations of Science organiseerde TiLPS de conferentie Evidence, Science and Public Policy (Sydney, maart 2009). Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law (TICOM) Op 1 september 2008 is het Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law opgericht. TICOM verricht fundamenteel onderzoek op de terreinen van Europees privaatrecht, Europees constitutioneel recht en transnationaal recht. Het instituut wil een voortrekkersrol vervullen bij de internationalisering van de klassieke rechtsgebieden en streeft naar een inspirerend en internationaal georiënteerd onderzoeksklimaat op de Tilburgse campus. Het streven is om een klein, maar in Europa leidend, instituut te zijn op de hierboven 30 31

17 omschreven terreinen van onderzoek. TICOM s missie is om recht niet primair te zien als een product van nationale instituties als wetgever en rechter, maar om de consequenties van Europeanisering en globalisering voor de klassieke rechtsterreinen te doordenken. Daarbij overschrijdt TICOM ook de traditionele rechtsterreinen, die juist door internationalisering steeds minder van elkaar zijn te scheiden. Wat de organisatie aangaat, tracht TICOM optimale condities voor dit type onderzoek te creëren door het zeer regelmatig organiseren van seminars, het aantrekken van invited fellows en door een open atmosfeer waarin intellectueel debat voorop staat. De onderzoekers van TICOM worden aangemoedigd om nieuwe onderzoekslijnen uit te zetten en niet de paden te nemen die anderen al bewandelden. TICOM wordt geleid door prof. Jan Smits en prof. Monica Claes, beiden vooraanstaande Europese rechtswetenschappers. In 2009 ontwikkelde TICOM een groot aantal activiteiten. Zo vond in juni de eerste workshop van het door de European Research Council gefinancierde European and National Constitutional Law project (EuNaCon) plaats onder leiding van lid van De Jonge Academie Monica Claes. Gasten waren onder meer Vicky Jackson (Georgetown), Jo Shaw (Edinburgh) en Leonard Besselink (Utrecht). Onder leiding van Jan Smits werd bovendien in samenwerking met The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HIIL) een groot project uitgevoerd onder de titel Resistance against the Harmonisation of Law. Gedurende geheel 2009 werden maandelijks seminars georganiseerd met buitenlandse collega s en verschenen in totaal twaalf working papers in de TICOM-SSRN working papers-serie. Ook individueel werd veel werk verzet. Zo werd Monica Claes benoemd tot lid van de Staatscommissie Herziening Grondwet, ontving Maartje de Visser de tweede prijs bij de uitverkiezing van de beste UvT-dissertatie in het voorafgaande academisch jaar en schreven Jan Smits en Vanessa Mak een evaluatie van een deel van het Draft Common Frame of Reference for European Private Law (DCFR) in het kader van het door de Europese Commissie gefinancierde Joint Network on European Private Law (CoPECL). Ook werd uitgebreid gepubliceerd in internationale tijdschriften. aantal grote evenementen. In februari hielden Marcel Canoy en Wolf Sauter hun intreeredes, ter gelegenheid waarvan een workshop georganiseerd werd over het thema marktwerking en publieke belangen in de zorg. In oktober werd, met financiële steun van het Ministerie van VWS een conferentie Managed Health Care at both sides of the Ocean georganiseerd waarin de gezondheidsstelsels in de VS en Nederland met elkaar vergeleken werden met als doel lessen voor de toekomst te trekken. Naast minister Klink namen topwetenschappers uit de VS en hoge officials van het Amerikaanse gezondheidsministerie aan de conferentie deel. Gregory Sidak werd benoemd op de Ronald Coase Chair of Law and Economics. Eric van Damme werd benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hans Degryse werd benoemd op de Francqui Leerstoel in Bergen (B). Gedurende 2009 organiseerde TILEC 19 grotere conferenties en workshops, waaronder de jaarlijkse bijeenkomst van CLEEN (het Europese netwerk van onderzoekscentra met focus op mededingingsrecht en -economie), een conferentie over de invloed van concurrentie op pluriformiteit van de media, twee bijeenkomsten over het functioneren van energiemarkten (samen met CPB en NMa/DTe) en twee bijeenkomsten over marktwerking (samen met CPB en EZ). Het TILEC onderzoek kreeg een prominente plaats in de KVS-Preadviezen Marktwerking en Publieke Belangen die door Maarten Pieter Schinkel (UvA) en Eric van Damme geredigeerd werden. In 2009 werden 49 discussion papers met nieuwe resultaten van het TILEConderzoeksprogramma gepubliceerd. Daarnaast waren er een groot aantal publicaties in boeken en tijdschriften, waaronder een respectabel aantal in toptijdschriften. Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) is een prominent onderzoeksinstituut waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar een groot aantal onderwerpen zoals ontwikkelingen in de ICT, biotechnologie en andere technologieen. Deze ontwikkelingen worden in de context gezet van de kenniseconomie, e-governement, e-commerce, e-health, privacy, identiteitsmanagement, security en intellectueel eigendom. Tilburg Law and Economics Center (TILEC) In 2009 tekende TILEC een samenwerkingsovereenkomst met Microsoft, waarbij dat bedrijf zich ertoe verplicht gedurende vier jaar het TILEC onderzoek op het gebied van innovatie en concurrentie (i.h.b. over zoekmachines en on-line advertenties, cloud computing en het gebruik van open source software) substantieel financieel te ondersteunen. In januari is het rapport van PwC, TILT en Radboud Universiteit over de beveiliging van de toegang door patiënten tot het landelijke EPD door minister Klink aangeboden aan de Tweede Kamer. TILT heeft opdracht gekregen om voor Brainport Health Innovation onderzoek te doen naar de privacy- en veiligheidsaspecten van een regionale zorggegevensadministratie. Het project staat onder leiding van Anton Vedder en wordt verder uitgevoerd door Sjaak Nouwt en Leo van der Wees. TILEC participeert in het GRASP-consortium (Growth and Sustainability Policies for Europe) van het KP-7 programma. De opdracht van TILEC is de coherentie van het Europese innovatiebeleid te onderzoeken en voorstellen te doen hoe dat beleid effectiever gemaakt kan worden. Anderzijds werd het werk van TILEC in het kader van het FP-6 Network of Excellence CoPECL afgesloten met een conferentie waarin het Economic Analysis of the DCFR gepresenteerd werd. Het TILEC-programma over regulering van financiële markten werd positief geëvalueerd, met als gevolg dat de AFM en de interne UvT-financiers (CvB, FEB en FRW) besloten het programma voor 2 jaar te continueren. De deels door de NZa gefinancierde onderzoeksgroep over concurrentie in de zorg organiseerde een Anton Vedder is met ingang van 2009 benoemd tot voorzitter van de Wetenschapscommissie van de interuniversitaire, KNAW-erkende Onderzoeksschool Ethiek. In januari publiceerden Paul de Hert en Annemarie Sprokkereef een rapport getiteld The Use of Privacy Enhancing Aspects of Biometrics- biometrics as a PET (privacy enhancing technology) in the Dutch private and semi-public domain. Het rapport is deel van een groter onderzoek naar e-participatie en e-service van de Alliantie Vitaal Bestuur

18 Per 1 oktober is het 4-jarige multidisciplinaire onderzoeksproject getiteld Empowering And Protecting Children And Adolescents Against Cyberbullying gestart als onderdeel van het Responsible Innovation programma, gefinancierd door het NWO. Het project wordt geleid door Dr. Simone van der Hof in samenwerking met onder andere Dr. Anton Vedder. Het TSC is een interdisciplinair center voor duurzame ontwikkeling, en heeft als ambitie een internationaal leidend onderzoeksinstituut te worden, waarbij TSC bedrijven, de overheid en andere organisaties tracht te helpen bij duurzame ontwikkeling. Hiermee draagt TSC bij aan de slogan Understanding Society en de wens om te komen tot een leefbare en tegelijkertijd welvarender wereld. Roger Brownsword (King s College Londen) en Han Somsen (TILT) hebben een internationaal peer reviewed tijdschrift gelanceerd: Law, Innovation and Technology. De Eerste Kamer heeft op 7 april het wetsvoorstel slimme meters afgekeurd welke alle Nederlandse burgers zou verplichten om een slimme energie- en gasmeter te installeren in hun huis, die gedetailleerde informatie over energieverbruik zou doorgeven aan het energiebedrijf. De privacy overwegingen van het Senaat waren in het bijzonder gebaseerd op een rapport van Bert-Jaap Koops en Colette Cuijpers, die argumenteerden dat het wetsvoorstel het recht op privacy van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet respecteert. Tranzo Met haar missie het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk kan Tranzo naadloos aansluiten bij Understanding Society ; de slogan van de universiteit. Tranzo slaat deze brug met haar academische werkplaatsen; langdurige, interdisciplinaire onderzoeksprogramma s waarin plaats is voor fundamenteel en toegepast onderzoek. In 2009 kon dankzij de samenwerking met zorgverzekeraar CZ de Academische Werkplaats Preventie Verzekerd opgericht worden, voor onderzoek naar de effectiviteit van individuele preventie. In 2009 liepen binnen Tranzo 33 promotieonderzoeken en werd voor ruim een miljoen euro aan tweede en derde geldstroomsubsidies verworven. De promotie van de eerste science practitioner werd afgerond en bijzonder hoogleraren Diana Delnoij, Roland Friele en Dinny de Bakker hielden hun oratie. Bert Vrijhoef volgde Jos Schols op als bijzonder hoogleraar Chronische zorg. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg. Jaap van Weeghel startte op de leerstoel Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, die mogelijk wordt gemaakt door de Parnassia Bavo groep. Tranzo heeft ook in 2009 vier postacademische leergangen voor bestuurders, directeuren en professionals in de zorgsector aangeboden. Daarnaast wordt gewerkt aan een accreditatieaanvraag voor een eigen master op het gebied van organisatie en beleid in zorg en welzijn. In 2009 zijn elf kleinere en grotere symposia georganiseerd, waaronder het tweedaagse Nationaal Congres Volksgezondheid in Rotterdam. Tilburg Sustainability Center (TSC) Binnen de UvT is er de afgelopen jaren veel ervaring op uiteenlopende aspecten van duurzame ontwikkeling ontwikkeld. De UvT wil hierop verder kapitaliseren en heeft daarom eind 2009 het Tilburg Sustainability Center (TSC) opgericht met als doel deze expertise te bundelen, te focussen en international op de kaart te zetten. Onder leiding van Aart de Zeeuw, ex-decaan van FEB en tot voor kort directeur van het Beijer Institute of Ecological Economics in Stockholm, zal TSC de krachten op de campus bundelen, het onderzoeksprogramma verder vormgeven en de banden met externe kennisinstellingen en beleidsmakers versterken. Hilde Baert, voorheen Director Executive Master programmes bij TiasNimbas, ondersteunt hem als zakelijk directeur. In 2009 is professor Reyer Gerlagh benoemd tot hoogleraar Environmental Economics binnen TSC. Binnen de formele en kwantitatieve milieueconomie richt hij zich op thema s als kosteneffectief klimaatbeleid, duurzame ontwikkeling, strategische afhankelijkheid van grondstoffen, milieubeleid en handel. Tevens is professor Johan Graafland sinds 2008 deels verbonden aan TSC om de onderzoeksagenda op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vorm te geven. Vanuit de Faculteit Rechtswetenschappen zijn professor Jonathan Verschuuren en professor Kees Bastmeijer betrokken, vanuit de Sociale faculteit helpen professor Hans Mommaas en Tobias Goessling mee en vanuit Tias professor Nigel Roome. Het TSC onderzoek is breed georiënteerd, maar in de beginfase richt het zich op vier thema s, te weten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, milieueconomie, milieurecht, en (regionale) duurzame ontwikkeling. In 2010 zal de onderzoeksagenda verder worden ontwikkeld, zullen een aantal international guest professors worden uitgenodigd en zal de inauguration conference plaatsvinden. Professor Meir Statman, Glenn Klimek Professor of Finance van de Leavey School of Business, Santa Clara University, heeft een aantal weken doorgebracht bij TSC in het kader van zijn guestprofessorship. In 2009 is een eerste workshop georganiseerd waarbij in het kader van All you wanted to know about but were afraid to ask meetings worden georganiseerd. Een eerste lunchmeeting over de klimaatverandering en de klimaattop in Kopenhagen werd druk bezocht in december door studenten, medewerkers, onderzoekers en hoogleraren geïnteresseerd in het onderwerp. Naast de onderzoeksambities steunt TSC ook initiatieven die van de UvT campus een duurzamere omgeving maken. Gelieerde Instituten IVA Het IVA levert al vijftig jaar kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk beleidsonderzoek. Ook geeft het IVA advies op de gebieden onderwijsbeleid & schoolontwikkeling, veiligheid en criminaliteit, HRM, zorg en werken, leren en organisatieontwikkeling. IVO Het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken IVO richt zich als toegepast onderzoeksinstituut op de actuele ontwikkelingen in een globaliserende wereld. De activiteiten van IVO vinden plaats in zo n 20 landen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns Amerika. De activiteiten zijn geconcentreerd in drie onderzoekslijnen: global commodity chains, macro accounting for policy analysis en impact analysis. Belangrijke opdrachtgevers zijn de Nuffic en internationale organisaties als de Europese Unie en de Wereldbank. Telos Telos levert als onafhankelijk kenniscentrum een bijdrage aan duurzame ontwikkelingsprocessen in Brabant. Telos is bedoeld als een interface tussen wetenschap en praktijk en sluit aan bij de toenemende behoefte aan multidisciplinaire kennis die wordt ontwikkeld ten behoeve van maatschappelijke stakeholders. Tegelijker

19 Onderzoek tijd participeert Telos, omwille van haar onafhankelijke status als wetenschappelijk expertisecentrum, in het domein van het fundamentele wetenschappelijke onderzoek. Telos is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant en het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. In 2009 is Telos ingedaald in TSC, Tilburg Sustainability Center. Onderzoekscholen De UvT kent 2 ECOS erkende onderzoekscholen: CentER Onderzoekschool voor wetgevingsvraagstukken Daarnaast participeert de UvT in: Onderzoekschool voor de Rechten van de Mens Onderzoekschool Ethiek Nederlandse Onderzoekschool Bestuurskunde Posthumus Instituut Landelijke onderzoekschool Taalwetenschap Onderzoekschool Literatuurwetenschap School for Information and Knowledge Systems (SIKS) Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies (NOV) Interuniversitaire Onderzoekschool voor Islamstudies (ISIS) Onderzoekschool Logica Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie Kurt Lewin Instituut (KLI) Onderzoekschool Psychologie en Gezondheid Het IVO participeert in: CERES, instituut voor ontwikkelinsstudies. Visitaties en kwaliteitszorg Zeer goede beoordeling voor Economie en Bedrijfswetenschappen In 2009 zijn de onderzoeksprogramma s van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen door een externe evaluatiecommissie beoordeeld. De commissie was zeer positief over de negen onderzoeksprogramma s van de faculteit en wijst hierbij specifiek op de hoge kwaliteit van het onderzoek en de grote mate van internationalisering. Ook over het PhD programma is de commissie zeer positief. Hoge cijfers voor Methodology and Statistics De externe evaluatiecommissie die het onderzoeksprogramma van het departement Methodology and Statistics heeft geëvalueerd, gaf het programma een zeer positief oordeel: drie vijven en een vier. De commissie merkt op dat het programma op alle terreinen grote vooruitgang heeft geboekt en verwacht dat het departement nog lang op dit hoge niveau kan blijven functioneren. Overzicht beoordelingen Quality Productivity Relevance Vitality FEB Econometrics FEB Macroeconomics FEB Microeconomics FEB Accounting FEB Computerized Information Systems FEB Finance FEB Marketing FEB Operations Research FEB Organization FSW Methodology and Statistics Geplande visitaties in 2010 De afronding van de onderzoeksvisitatie Rechtsgeleerdheid, die in 2009 heeft plaatsgevonden, wordt in 2010 verwacht. Voor 2010 zijn verder geen onderzoeksvisitaties gepland

20 Onderzoeksoutput Wetenschappelijke publicaties* FEB FRW FSW FGW FKT Totaal * inclusief monographs en edited books Output per faculteit Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Output volgens SEP-indeling Academic In refereed journals Publications In other journals Bookchapters Totaal Faculteit Sociale Wetenschappen Output volgens SEP-indeling Academic In refereed journals Publications In other journals Bookchapters Totaal Monographs en edited books PhD Theses (diss. I en II) Professional publications and products Faculteit Geesteswetenschappen Output volgens SEP-indeling Academic In refereed journals Publications In other journals Bookchapters Totaal Monographs en edited books PhD Theses (diss. I en II) Professional publications and products Monographs en edited books PhD Theses (diss. I en II) Professional publications and products Faculteit Rechtswetenschappen Faculteit Katholieke Theologie Output volgens SEP-indeling Academic In refereed journals Publications In other journals 146 Bookchapters Totaal Monographs en edited books PhD Theses (diss. I en II) Professional publications and products Output volgens SEP-indeling Academic In refereed journals Publications In other journals Bookchapters Totaal Monographs en edited books PhD Theses (diss. I en II) Professional publications and products

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving

Strategisch plan. Internationalisering. Excellent Onderwijs. Ambities voor 2010-2013 Samenvatting. Betrokken bij de samenleving 2010 2013 Strategisch plan en innovatie Ambities voor 2010-2013 Samenvatting Excellent Onderwijs Betrokken bij de samenleving Internationalisering werkomgeving Missie De Universiteit van Tilburg inspireert

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University

Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over Tilburg University (TiU), de vacature en de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum 22-06-2013 (week 2013/25)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum 22-06-2013 (week 2013/25) Peildatum 22-06- (week /25) FEB Opleiding Instelling / / / B Bedrijfseconomie Universiteit van Tilburg 382 374 411 100,0% 100,0% 72,2% Rijksuniversiteit Groningen 0 0 158 27,8% B Bedrijfseconomie Totaal

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS 2017-2021 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht;

Nadere informatie

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Profiel Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is de oudste universiteit

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek. Jaarverslag 2016

Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek. Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht SEO Economisch Onderzoek Jaarverslag 2016 De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting SEO Economisch Onderzoek is, net als in voorgaande jaren, in het verslagjaar 2016 twee keer bij elkaar

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

CoRPS Kwaliteit van leven data verzamelen endelen met de PROFILES registratie: dikkedarmkanker als voorbeeld Center of Research on Psychology in Somatic diseases Dr. Floortje Mols - Tilburg University

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden internationale activiteiten opleidingen

Subsidievoorwaarden internationale activiteiten opleidingen Subsidievoorwaarden internationale activiteiten opleidingen 1. Uitgangspunten voor subsidieaanvraag De internationaliseringsactiviteit maakt onderdeel uit van een opleiding van ESL De internationaliseringsactiviteit

Nadere informatie

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013

Toekomstbeeld. College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Toekomstbeeld College van Bestuur maart 2013 Kiezen voor kwaliteit Elke vier jaar maakt Tilburg University een strategisch plan met daarin de hoofdlijnen van

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen WEBSITES, LES-, WERK- & LEES- MATERIALEN Landelijke Database Nieuwe Business Modellen Status 10 augustus 2015 Inleiding Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad UR Aan : Universiteitsraad. Van : College van Bestuur. Opsteller : Leon van de Zande

Nota Universiteitsraad UR Aan : Universiteitsraad. Van : College van Bestuur. Opsteller : Leon van de Zande Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer UR 14.115 14.30053 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Leon van de Zande Onderwerp : Uitgangspunten valorisatie Status : ter bespreking

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies. Beleidsplan 1 Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) Dutch Society for Modern Greek Studies Beleidsplan 2017-2021 2 Inleiding De doelstelling van de vereniging Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL OIKOS (Onderzoekschool voor Klassieke Oudheid Studiën) 2012-2016 de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Universitaire Campus Venlo

Universitaire Campus Venlo Universitaire Campus Venlo Kennis/As Limburg Noordelijkste campus in de kennis/as plannen Ook de kleinste Universitaire campus binnen brede Greenport campus Universitaire Campus Venlo Doel bij te dragen

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil?

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil? Dames en Heren, Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat ons stelsel van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onderwerp is van maatschappelijk en (vooral ook) politiek debat. Er is al veel

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

het verschil korte versie

het verschil korte versie het verschil maken Strategisch plan 2014-2017 korte versie Maria José Recalde Vela Studente en president van AWAKE COLOFON Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-466 9111

Nadere informatie