Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n studenten totaal. steropleidingen masterstuden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden"

Transcriptie

1 Understanding Society n Feiten ijfers Jaarverslag 2009 n studenten totaal steropleidingen 5711 masterstuden 1851 wetenschappelijke publicaties

2 in- houdsopgave Verslag van het stichtingsbestuur Voorwoord van het College van Bestuur Organisatie Bestuursagenda 2009 Ranking UvT Onderzoeksinstituten Onderzoek Onderwijs Studenten Internationalisering Personeel Jaarrekening Bijlagen - Uitgaande en inkomende studenten per bilaterale overeenkomst - Lijst van afkortingen 3

3 Verslag van het Stichtingsbestuur Het Stichtingsbestuur vervult aan de universiteit twee hoofdtaken. Het bestuur oefent de wettelijke taken en bevoegdheden uit van een raad van toezicht bij openbare universiteiten. Daarnaast heeft het bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bijzondere signatuur van de instelling. Voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden onderhouden de leden van het Stichtingsbestuur nauwe banden met de universiteit, onder meer tot uitdrukking komend in een veelvuldig aantal contacten met het College van Bestuur en het bijwonen van academische zittingen en belangrijke evenementen. In 2009 heeft het Stichtingsbestuur na een zittingstermijn van acht jaar afscheid genomen van mw. mr. M.E.C.Pernot. Haar functie als vice-voorzitter is overgenomen door de heer drs. M. Leers. Het Stichtingsbestuur heeft mw. drs. R.I. Doerga RA, directeur interne auditdienst Pensioenfonds ABP, verwelkomd als nieuw lid. De vice-voorzitter van het Stichtingsbestuur neemt deel aan de landelijke bijeenkomsten van de voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten. In 2009 vergaderde het Stichtingsbestuur vijf keer in aanwezigheid van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van het onderwerp adviseert het Stichtingsbestuur het College van Bestuur, neemt besluiten of verleent goedkeuring aan Collegebesluiten. Onderwerpen van bespreking tijdens de reguliere vergaderingen zijn strategische beleidsthema s, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisering daarvan, evenals de relatie met de kerk en relevante wet- en regelgeving. Tilburg, 27 mei 2010 Stichting Katholieke Universiteit Brabant Belangrijke onderwerpen die in 2009 in het Stichtingsbestuur zijn besproken betreffen het strategisch plan , stimulering van uitgaande studentenmobiliteit en het diversiteitsbeleid. Het Stichtingsbestuur heeft het Strategisch Plan uitgebreid met het College van Bestuur besproken en onderschrijft de daarin aangegeven prioriteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering en profilering. Er verschijnt ook een samenvatting van het Strategisch Plan voor externen. Terwijl de Universiteit van Tilburg (UvT) een steeds groter aantal internationale studenten verwelkomt, is de uitgaande mobiliteit van de UvT-studenten nog onvoldoende. Het Stichtingsbestuur staat achter de plannen van het College om deze mobiliteit in de komende jaren te stimuleren. Het Stichtingsbestuur hecht bovendien grote waarde aan het diversiteitsbeleid. Het plan van aanpak dat het College daartoe heeft opgesteld, is besproken met het Stichtingsbestuur. In het kader van de relatie met de Kerk heeft het Stichtingsbestuur overleg gevoerd met de bisschoppen over de ontwikkeling van de toepassingsregels Ex Corde Ecclesiae (ECE) gerelateerd aan de UvT-situatie. Het gaat hier om algemene kerkelijke regels (en de Nederlandse concretisering) waar alle instellingen van hoger onderwijs die zich katholiek noemen, minimaal aan moeten voldoen. Naar aanleiding hiervan zal de UvT in 2010 haar identiteit en profiel nader uitwerken en illustreren aan de hand van concrete onderwijs- en onderzoeksactiviteiten aan de UvT. Het Stichtingsbestuur heeft in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2009 besproken en geconstateerd dat de financiële huishouding van de universiteit goed op orde is. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij gewezen op het belang van een adequate toekomstraming om vooruit te kunnen lopen op de eventuele financiële ombuigingen in het hoger onderwijs. Er heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap. Belangrijke onderwerpen van bespreking tijdens dat overleg waren het Strategisch Plan, het Taken Middelen Plan (de universitaire Voorjaarsnota ), de wijzigingen in de WHW, de begroting en de voorgenomen verhoging van de norm voor het Bindend Studie-advies. De teneur van die besprekingen was positief. 4 5

4 Voorwoord van het College van Bestuur In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over het handelen van de universiteit. In dit jaarverslag vindt u de feiten en cijfers op het gebied van onderwijs, wetenschap en maatschappelijke dienstverlening. Strategisch Plan: meer aandacht voor onderwijs In 2009 is het nieuwe Strategisch Plan verschenen. Dit plan plaatst de ambities voor deze periode in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door een toenemende concurrentie binnen het hoger onderwijs en een groeiend belang van de (internationale) kenniseconomie. Veel aandacht gaat uit naar het onderwijs, opdat de UvT zich hierin als kwaliteitsinstelling verder profileert. De lijn van stimulering van toponderzoek wordt voortgezet, evenals de versterking van de aandacht voor maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten. Belangrijke ambitie is het profiel van de UvT in nationale en internationale context te versterken. Bestuursagenda 2009 In haar bestuursagenda legt de Universiteit van Tilburg jaarlijks vast op welke wijze zij in het betreffende jaar uitvoering geeft aan het vigerende Strategisch Plan. Belangrijke onderwerpen in de Bestuursagenda 2009 waren docentprofessionalisering, activerend leren, diversiteitsbeleid, evaluatie van de internationale campus, de invoering van de nieuwe werkplek, het ontwerp van een faculty club en de invoering van het studenteninformatiesysteem MySis. Over de Bestuursagenda 2009 wordt verderop in dit verslag integraal gerapporteerd. Intensivering van het onderwijs De UvT hecht er groot belang aan de onderwijskwaliteit verder te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten omhoog, het percentage studie-uitval omlaag. De UvT wil zich inzetten om het studiesucces, met name in de bachelorfase, te vergroten door de onderwijskwaliteit te verhogen. Bovendien krijgt excellentie in het onderwijs ruime aandacht. Naast de bestaande programma s als Honours Programme en Topklassen, is de UvT in 2009 gestart met het project Outreaching. Hiermee wordt een programma ter bevordering van maatschappelijke excellentie ontwikkeld. In 2009 zijn de eerste plannen voor intensivering van het onderwijs opgesteld en met de diverse gremia besproken. Besluitvorming over dit onderwerp en de daarmee samenhangende verhoging van de BSA-norm (Bindend Studie Advies) wordt begin 2010 verwacht. Toponderzoek in internationaal verband Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, wil het College van Bestuur enkele multidisciplinaire centra laten doorontwikkelen tot Centers of Excellence; internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. De gedachtevorming over dit onderwerp is gestart in In 2010 wordt de bestuurlijke besluitvorming over dit onderwerp verwacht. voortgezet. Daarnaast neemt de populatie van Nederlandse niet-westerse allochtone studenten aan onze universiteit de komende jaren toe. De UvT wil deze groep studenten extra aandacht geven. Belangrijk is dat er oog is voor de talenten, kansen en mogelijkheden van deze doelgroep. In verband daarmee heeft de UvT in 2009 een plan van aanpak geformuleerd dat de studentenvoorzieningen meer op de specifieke behoeftes van deze doelgroep moet afstemmen. Valorisatie Valorisatie van onderzoeksresultaten is een van de speerpunten van de UvT. Met de slogan Understanding Society ziet de UvT het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Diverse onderzoeksgroepen hebben al initiatieven op dit terrein ontplooid. In 2009 hebben vooraanstaande onderzoekers van deze universiteit hun onderzoek weten te verbinden onder de noemer social innovation. Hiermee wordt de meerwaarde van alpha/gamma-disciplines voor technologie en maatschappij zichtbaar gemaakt wordt een verdere verdieping en profilering van social innovation nagestreefd. De UvT heeft afgelopen jaar ook haar positie in Brainport, een samenwerkingsverband in de regio Zuidoost Brabant van internationaal bedrijfsleven en instellingen voor hoger onderwijs, versterkt. In 2009 heeft Brainport landelijke erkenning gekregen als kennisintensieve regio. Binnen dit verband heeft de UvT het project Arbeidsmarkt van de Toekomst gestart en hebben onderzoekers geparticipeerd in enkele dienstverleningsvraagstukken Een 4 uit 5 voor ondersteuning en dienstverlening Excellent onderwijs en onderzoek vraagt om excellente dienstverlening. De UvT is daarom in 2009 gestart met een drietal trajecten waarmee een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening wordt nagestreefd. In een tiental sessies hebben 200 medewerkers van ondersteunende diensten gewerkt aan het opstellen van een visie. Deze moet leiden tot een gezamenlijke doelstelling voor dienstverlening waarmee de strategische doelen in onderwijs en onderzoek kunnen worden behaald. Dit traject wordt afgerond in Daarnaast is een conceptplan opgesteld voor een herstructurering van de diensten. Hiermee wordt een efficiëntie- en effectiviteitsslag nagestreefd. Tot slot is in 2009 in het kader van de reguliere evaluatie van de dienstverlening gestart met een doorlichting van de financiële kolom. Hein van Oorschot, Voorzitter College van Bestuur Internationale studenten Het aandeel internationale studenten aan de UvT steeg in 2009 opnieuw. De Universiteit van Tilburg is zeer verheugd over de groeiende internationale belangstelling. Met betrekking tot de uitgaande mobiliteit wordt eenzelfde ambitie nagestreefd. In 2009 heeft de universiteit maatregelen genomen om het aantal UvT-studenten dat een semester aan een buitenlandse universiteit studeert te verhogen. In 2010 wordt dat beleid 6 7

5 Organisatie Organogram De commissie Remuneratie / Benoemingen van het stichtingsbestuur, bestond op 31 december 2009 uit: Prof. dr. R.F.M. Lubbers, voorzitter Stichtingsbestuur Universiteitsraad Drs. M.A.M.Leers, plaatsvervangend voorzitter Drs. H. Borstlap, lid College van Promoties College van Bestuur Lokaal Overleg Ing. J.P.C.M. van Zijl, plaatsvervangend lid Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door het hoofd Instellingsbeleid / adjunct-secretaris van de uni- Secretaris van de Universiteit versiteit, mevrouw dr. E.M.R. van der Heijden. Faculteit Economie en Bureau van de Universiteit TiasNimbas Business School Bedrijfswetenschappen Faculteit Rechtswetenschappen Dienst Economische en Adm. Zaken Instituten Faculteit Sociale Wetenschappen Dienst Facilitaire Bedrijven College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. Het CvB is onder meer belast met het doelmatig beheer van financiën, de zorg voor het personeelsbeheer en het zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden. Het CvB is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur. Faculteit Geesteswetenschappen Faculteit Katholieke Theologie Library and IT Services Dienst Studentenzaken Per 31 december 2009 bestond het CvB uit twee personen: Mr. H.M.C.M. van Oorschot, voorzitter Prof.dr. Ph. Eijlander, rector magnificus. Univers Universiteitskrant Stichtingsbestuur De Universiteit van Tilburg is een zogenaamde bijzondere universiteit. Anders dan de openbare universiteiten ressorteert de UvT onder een privaatrechtelijke stichting. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit. Ook benoemt het Stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur. Het Stichtingsbestuur oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten. Op 31 december 2009 was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld: Het College van Bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur / secretaris van de universiteit, de heer drs. H.A.R.R. Dekkers. Prestatieafspraken Naar aanleiding van het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan 2004 en de vaststelling van het wetenschapsbudget is met het Ministerie van OCW een prestatieagenda afgesproken. Hierin wordt aangegeven hoe de universiteit aan de ambities van het ministerie kan bijdragen. De prestatieafspraken hebben een nauwe relatie met het Strategisch Plan De uitwerking en concretisering van de prestatieafspraken worden neergelegd in opeenvolgende bestuursagenda s. Rapportage vindt plaats in de jaarverslagen. Voorzitter: Prof.dr. R.F.M. Lubbers Leden: Drs. H. Borstlap (Lid Raad van State) Mevr. Drs. R.I. Doerga RA (Directeur interne auditdienst Pensioenfonds ABP, lid IFAC) Mevr. Dr. A. Esmeijer (Directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds) Drs. M.A.M. Leers (Voorzitter Raad van Bestuur CZ Zorgverzekeringen) Ir. B.W.M. Koeckhoven (Manager Achmea/Directeur N.V. Hagelunie) Ing. J.P.C.M. van Zijl (Voorzitter MBO-raad) 8 9

6 Bestuursagenda 2009 Met de vaststelling van het Strategisch Plan zijn de hoofdonderwerpen van instellingsbeleid voor de periode vastgesteld en is de richting aangegeven waarin deze worden uitgewerkt. Deze bestuursagenda geeft de uitwerking daarvan voor het begrotingsjaar is het laatste jaar onder het Strategisch Plan Bij een aantal onderwerpen wordt onder middelen PM gemeld. Dit is een consequentie van de aard van de betreffende projecten: het gaat in de meeste gevallen om beleidsvoorbereiding die ten laste komt van de lopende exploitatie en die resulteert in een werkplan met begroting. De voor de uitvoering van het te ontwikkelen beleid benodigde middelen zijn met andere woorden meestal aan het eind van het beleidsvoorbereidende traject bekend. Onder actie is aangegeven welk Collegelid het betreffende onderwerp in portefeuille heeft. Tevens is aangegeven welk organisatieonderdeel binnen de diensten in eerste instantie verantwoordelijk is voor het project in kwestie. Deze verantwoordelijkheid houdt tevens in dat het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk is voor afstemming en coördinatie met andere organisatieonderdelen. Voor de uitvoering van de prioriteiten Strategisch Plan voor 2009 ten laste van het FBI is een bedrag van m 5.5 toegekend. In de planperiode 2010 t/m 2014 staat nog m 3.7 gereserveerd voor de uitvoering van het Strategisch Plan (TMP cijfers) en is m 10 toegewezen. Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Het onderwijskwalificatietraject voor beginnende docenten aan de UvT is vastgesteld. Het plan is voorbereid door een interfacultaire werkgroep. De werving voor een coördinator en trainer Basiskwalificatie Onderwijs zijn in 2009 gestart. Begin 2010 is de werving afgerond. Bestuurlijke reacties op de mid-term reviews zijn voorbereid in de Stuurgroep Kwaliteitszorg Onderwijs. Ontwikkeling van de interne kwaliteitszorg is voorbereid in 2009 en wordt verder uitgewerkt en gestart in Inrichting onderwijskwalificatietraject voor beginnend docenten Aanleiding / Kader: Landelijke BKO discussie Doel / Omschrijving: Inrichten onderwijskwalificatietraject conform afspraken in Rectorencollege. Resultaat: BKO-traject Middelen: PM (FBI) Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Strategisch plan Aanleiding / Kader: Aflopen huidig Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Het huidige Strategisch Plan loopt tot en met In 2008 is de Hoofdlijnennotitie Strategisch Plan verschenen. Opstelling en vaststelling van het definitieve Strategisch Plan vindt plaats in Resultaat: Strategisch Plan Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz, BU/IB Tijdschema: medio 2009 Het Strategisch Plan is in nauw overleg met de faculteiten tot stand gekomen en medio 2009 verschenen. De facultaire onderdelen van het onderwijskwalificatietraject voor beginnende docenten zijn ontwikkeld. Het traject gaat inclusief de centrale onderdelen in 2010 van start. Behoefteonderzoek naar lerarenopleiding op de UvT Aanleiding / Kader: Tekort aan (academisch geschoolde) leraren in het Voortgezet Onderwijs Doel / Omschrijving: De mogelijkheden en randvoorwaarden onderzoeken van het inrichten van een lerarenopleiding op de UvT, samen met Ons Middelbaar Onderwijs. Resultaat: Accreditatieaanvraag Middelen: k 105 toegewezen (in 2008), k 135 gereserveerd (FBI) Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Kwaliteitszorg onderwijs / werkplan SKO Aanleiding / Kader: Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Het voorlopig werkplan 2009 van de Stuurgroep Kwaliteitszorg Onderwijs omvat de volgende projecten: - Basiskwalificatie onderwijs (BKO). - Beoordeling bestuurlijke reacties mid-term reviews. - Ontwikkeling interne kwaliteitszorg. Resultaat: Uitvoering projecten Middelen: k 100 (FBI) (gereserveerd) De macrodoelmatigheidstoets is afgerond. De accreditatie is voorbereid en bij het Nederlandse accreditatieorgaan aangevraagd. Programma voor excellente studenten Aanleiding / Kader: Beleid OCW, Siriusprogramma Doel / Omschrijving: De aanvraag van de UvT is geselecteerd als veelbelovend en het voorstel wordt verder uitgewerkt. Tevens voorbereiding aanvraag voor vervolg Siriusprogramma m.b.t. excellente masters. Resultaat: Subsidieaanvraag 10 11

7 Middelen: PM (FBI gereserveerd), subsidie OCW Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 De UvT heeft in het kader van het Sirius-programma, dat door OCW is opgezet voor het bevorderen van excellent onderwijs, in 2009 een subsidie ontvangen voor het voorstel voor het programma Outreaching. Dit programma is bedoeld voor excellente bachelorstudenten die een toppositie ambiëren in het bedrijfsleven, het openbaar bestuur of andere maatschappelijke organisaties, zowel nationaal als internationaal. Het programma start in het academisch jaar 2010/2011 met vijftig studenten. Studiesucces/activerend leren Aanleiding / Kader: Bestuurlijke agenda VSNU, Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Bij FRW, FSW en FEB zijn / worden projecten ontwikkeld om het studiesucces van de studenten te vergroten en de uitval te beperken. Resultaat: Uitvoering projecten Middelen: k 500 (FSW), PM (FEB) t.l.v. FBI Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 In 2009 zijn bij FRW enkele deelprojecten gestart binnen het overkoepelende project Activerend onderwijs. De deelprojecten richten zich op beoordeling van papers in het eerste jaar en kritische beschouwing van de toetskwaliteit. In december heeft de faculteit een eerste rapport uitgegeven over de inhoudelijke component van academisch onderwijs. Daarnaast heeft FRW een deelproject studietijdmeting gestart, dat tot doel heeft de reële studietijd van eerstejaarsstudenten te meten. Bij FSW zijn in 2009 diverse plannen in het kader van activerend onderwijs ontwikkeld. Docenten worden getraind in het gebruik van activerende werkvormen, MTO-onderwijs wordt meer geïntegreerd in het curriculum, acteurs worden ingezet bij het practicum intake en indicatiestelling, en er wordt intensiever gebruik gemaakt van ICTmiddelen, zoals stemkastjes, video-opnamen en simulatiegames. Diversiteitsbeleid Tijdschema: 2009 In 2009 is door het IVA een onderzoek uitgevoerd naar de instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone studenten (Nieuwe Nederlanders) aan de UvT. Op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld dat tot doel heeft de faciliteiten voor allochtone studenten waar nodig te intensiveren. Het plan van aanpak is begin 2010 vastgesteld door de Universiteitsraad. Evaluatie samenwerking met regionale HBO-instellingen (Fontys en Avans) Aanleiding / Kader: Afspraken gemaakt met besturen van Fontys en Avans Doel / Omschrijving: Enkele jaren geleden heeft de UvT afspraken gemaakt met Fontys en Avans over doorverwijzing van eerstejaars en doorstroom van HBO-bachelor naar WO-masteropleidingen. Deze afspraken worden i.s.m. met Fontys en Avans geëvalueerd. Resultaat: Actualisering afspraken Middelen: Reguliere middelen Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 De bestaande samenwerking met regionale HBO-instellingen is geëvalueerd. De resultaten geven geen aanleiding de bestaande afspraken bij te stellen. Evaluatie FKT Aanleiding / Kader: Afspraak met Nederlandse Bisschoppenconferentie, FKT en UvT Doel / Omschrijving: Bij het tot stand komen van de FKT is afgesproken dat het convenant dat in verband daarmee tussen de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de FKT en de UvT is gesloten na drie jaar geëvalueerd zou worden. Een besluit over de opzet van deze evaluatie is voorzien voor De evaluatie wordt uitgevoerd begin Resultaat: Evaluatie Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz, BU/IB Tijdschema: 2009 / 2010 Aanleiding / Kader: Doel / Omschrijving: Resultaat: Middelen: Actie: Nieuw initiatief De UvT wil bevorderen dat het aantal allochtone studenten toeneemt, de uitval vermindert en hun studieresultaten verbeteren d.m.v. - Instellingsscan van studieprestaties - Bevordering sociale verbanden van allochtone studenten - Voorlichting gericht op de doelgroep en hun ouders Verhoging aantal allochtone studenten, verbetering van hun prestaties PM (FBI) Vrz, BU/IB i.s.m. DSZ en BU/C&M De evaluatie is uitgesteld en zal in 2010 worden uitgevoerd. Participatie in Prae-Academie Aanleiding / Kader: Nieuw initiatief Doel / Omschrijving: De UvT onderzoekt met Avans, de NLDA en een aantal VWO-scholen in de regio of het haalbaar is om een onderwijsprogramma in te richten voor excellente VWOscholieren die zich nader willen oriënteren op hun studieloopbaan. Resultaat: Haalbaarheidsonderzoek / Besluit tot participatie 12 13

8 Middelen: Reguliere middelen / k 25 gereserveerd in FBI (2008) PM (FBI) Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Het haalbaarheidsonderzoek gaf geen aanleiding tot verdere participatie in dit traject. Participatie in Tilburg Summer School Aanleiding / Kader: Nieuw initiatief Doel / Omschrijving: In samenwerking met de Gemeente Tilburg onderzoekt de UvT of een aantal van haar activiteiten ondergebracht kan worden in een op te richten Tilburg Summer School. De plannen voor de Summerschool zijn in september 2008 in het CvB besproken. Het programma zal, als de plannen worden geaccordeerd, in de zomer van 2009 worden aangeboden. Resultaat: Haalbaarheidsonderzoek / Besluit tot participatie Middelen: Reguliere middelen / PM (FBI) Actie: RM, BU/IO Tijdschema: 2009 Meer dan honderd studenten uit vijftien verschillende landen hebben van 17 juli tot 14 augustus de Tilburg University Summer School gevolgd. De academische zomercursussen die zijn aangeboden zijn Dutch for Exchange students, English for Academic Purposes, Nederlands voor Duitstaligen en Methoden en Technieken van Onderzoek. De Summerschool bevatte daarnaast een sociaal programma. Vanaf zomer 2010 wordt het aanbod uitgebreid met vakken van alle faculteiten. Executive Graduate School Aanleiding / Kader: Discussie positionering TiasNimbas Doel / Omschrijving: In het kader van de discussie over de positionering van TiasNimbas binnen de UvT is afgesproken te onderzoeken of het zinvol is om binnen de UvT een Executive Graduate School op te richten, waarvan TiasNimbas de penvoerder zou zijn. Dit onderzoek vindt in 2009 plaats. Resultaat: Besluitvorming over Executive Graduate School Middelen: Reguliere middelen Actie: RM, BU/IB Tijdschema: 2009 Het onderzoek gaf geen aanleiding tot verdere besluitvorming over een Executive Graduate School. Personeelsenquête Aanleiding / Kader: HRM nota Doel / Omschrijving: In 2009 wordt de vierjaarlijkse personeelsenquête gehouden. Resultaat: Enquêteresultaten Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz, BU/P&O Tijdschema: 2009 In 2009 is de vierjaarlijkse enquête afgenomen. De respons lag op 58% (57% in 2004). De uitslag liet een algemene tevredenheid onder UvT-personeel zien. Als belangrijke aandachtspunten kwamen naar voren: meer aandacht voor loopbaan en scholing, betere ICT ondersteuning buiten kantooruren en het faciliteren van telewerken. Evaluatie International Campus Aanleiding / Kader: Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Het project International Campus is gestart in Bij de besluitvorming over het werkplan is afgesproken om het project na drie jaar te evalueren. Resultaat: Evaluatie Middelen: Reguliere middelen Actie: RM, BU/IO Tijdschema: 2009 Het project Towards an International Campus is in 2009 succesvol afgerond, een vervolgproject is in voorbereiding. Doel van het project is dat internationale studenten en medewerkers zich welkom en thuis voelen op de UvT. Voor studenten is in 2009 ook een English Language Assessment ontwikkeld als voorbereiding op instroom in een Engelstalige masteropleiding. Van de mogelijkheid om Nederlands te leren hebben meer internationale studenten dan verwacht gebruik gemaakt. Het aantal studenten dat een cursus Nederlands doet is boven 100 studenten per jaar. Vanaf 2010 worden nieuwe initiatieven op het terrein van versterking van de internationale campus ingezet. Evaluatie International Office Aanleiding / Kader: Strategisch Plan Doel / Omschrijving: Het International Office (IO) is gestart in 2006 als project binnen het Bureau van de Universiteit. Bij de besluitvorming over de instelling van het IO is afgesproken om het project na drie jaar te evalueren. Resultaat: Evaluatie Middelen: Reguliere middelen Actie: Vrz, SU Tijdschema:

9 De activiteiten en uitvoering van de afdeling International Office zijn in 2009 uitgebreid geëvalueerd. De resultaten uit de evaluatie zijn positief. Met faculteiten is verder gewerkt aan verbetering van de afstemming van het beleid en de ondersteuning voor inkomende en uitgaande exchange studenten. Doorlichting dienstenkolommen communicatie, IT, personeel en financiën Aanleiding / Kader: Strategisch Plan Doel / Omschrijving: De UvT heeft in 2007 besloten de dienstenkolommen opeenvolgend door te lichten. In 2007 resp zijn de doorlichtingen van de communicatie- en IT-kolommen gestart. In 2009 vindt de afronding van deze doorlichtingen plaats. Tevens worden de doorlichtingen personeel en financiën gestart. Resultaat: Rapportages per kolom Middelen: Per kolom k 100 gereserveerd (IKD) Actie: Vrz, SU Tijdschema: 2009 De doorlichting van de kolommen communicatie en IT zijn in 2009 afgerond. De doorlichting van de kolommen personeel en financiën is voorbereid en gaat begin 2010 van start. Verhuizing culturele verenigingen naar centrum Tilburg Aanleiding / Kader: Tilburg Studentenstad Doel: Gemeente en hoger onderwijsinstellingen hebben afgesproken meer studentenactiviteiten in de stad te organiseren. Aanwezigheid en zichtbaarheid van deze activiteiten moeten het imago van Tilburg als studentenstad versterken en daarmee ook de aantrekkelijkheid van de UvT. Resultaat: Verhuizing van de culturele studentenverenigingen naar het Midi theater. DSZ zal een collegebesluit voorbereiden m.b.t. de vrijkomende ruimte in het Studentencentrum. Middelen: De (geïndexeerde) huur voor de eerste drie jaar zal ongeveer k 210 bedragen en wordt gefinancierd uit de lumpsum van de dienst. Actie: Vrz, DSZ Tijdschema: Verhuizing voorjaar Huurperiode 15 februari 2009 tot 15 februari 2012 met mogelijkheid van beëindiging of verlenging na ommekomst van deze periode. Bevordering topsport Aanleiding / Kader: Imago Tilburg Studentenstad / Positionering UvT Doel: De landelijke bekendheid van Tilburg als studentenstad en van de UvT in het bijzonder kan verhoogd worden door topprestaties op sportief gebied. Het UvT-speerpunt is op dit moment roeien. Vidar / Landvidi werven momenteel fondsen om het huidige verenigingsgebouw met een grote botenloods uit te breiden tot een adequatere roeiaccommodatie met meer allure. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht of ook investeringen in andere takken van sport kunnen bijdragen aan de bekendheid van de UvT en van Tilburg als studentenstad. Resultaat: Landelijk op topniveau meedraaien (met universiteitsteams). Middelen: PM, o.m. bijdragen uit sponsoring. Actie: Vrz, DSZ Tijdschema: Besluitvorming 2009, uitvoering de jaren daarna. In maart 2009 is tussen de UvT en TMHC (Tilburgse hockeyhoofdklasser) een driejarige samenwerkingsovereenkomst gesloten om te bereiken dat Tilburg meer bekendheid krijgt als plek waar studenten tophockey en studie prima kunnen combineren. De ondersteuning van de training en coaching bij Vidar heeft bijgedragen aan de mooie resultaten bij de Varsity en tijdens de wereldbekerwedstrijden in Luzern en het wereldkampioenschap in Poznan. Vooruitlopend op de nota topsport (voorjaar 2010) hebben de meeste opleidingen van de UvT in overleg met DSZ hun onderwijs- en examenregelingen (OER) al zo aangepast dat ten aanzien van topsportende studenten beter rekening kan worden gehouden met trainings- en wedstrijdschema s. Toekomst kantoorautomatisering Aanleiding / Kader: Beleids- en Organisatieplan Library and IT services Doel / Omschrijving: Eind 2007 / begin 2008 is een concept van een nieuwe werkplek gepresenteerd. Deze nieuwe werkplek maakt gebruik van diverse Microsoft producten. De laatste helft van 2009 zal begonnen worden met de technische inrichting van deze omgeving ter voorbereiding op de uitrol. Resultaat: Uitrol nieuwe werkplek Middelen: PM (subcompartiment ICT) Actie: Vrz, LIS Tijdschema: Start uitrol eind 2009 In het kader van Tilburg Studentenstad zijn de culturele studentenverenigingen in maart 2009 verhuisd van de campus (gebouw Esplanade) naar repetitieruimtes in het Midi-theater op de Heuvel. Bekendheid en zichtbaarheid onder de studentenpopulatie verdienen extra aandacht in In 2009 is het technisch fundament gerealiseerd voor de nieuwe werkplek die in 2010 uitgerold zal worden. Hiertoe zijn mantelovereenkomsten met leveranciers gesloten die na een uitgebreide Europese Aanbestedingsprocedure geselecteerd zijn. Bij de nieuwe werkplek staan mobiliteit en samenwerking centraal

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 2 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I N H O U D Deel I Algemeen Jaarverslag INLEIDING 1 BERICHT van de RAAD VAN TOEZICHT 3 INTRODUCTIE 7 ONDERWIJS 9 ONDERZOEK 14 STUDENTEN 19 MEDEWERKERS 24

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie