Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon Fax Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801"

Transcriptie

1 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon Fax Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon Fax Landingstraat 14, Nieuw Nickerie, District Nickerie Telefoon Fax Website

2 Inhoudsopgave Pagina Missie en Profiel 3 Algemene informatie 4 Vijf jaar kerncijfers Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht 19 - Toelichting algemeen 20 - Toelichting op de geconsolideerde balans 23 - Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 27 - Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans 31 - Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 33 Overige gegevens - Accountantsverklaring 34 - English version 37 2

3 Missie en Profiel Missie FATUM biedt zekerheid aan personen en bedrijven. Door de financiële gevolgen van de alledaagse risico s aan ons over te dragen, kunnen onze klanten ondernemen, wonen, werken, leven en zich ontwikkelen. Wij zijn ondernemend, integer en gericht op samenwerking, waarbij wij ons rekenschap geven van de maatschappelijke omgeving waarin wij wonen. Profiel FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekerings- en financiële producten voor de Surinaamse markt. De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en een vertrouwde partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen willen we uitblinken door een excellente kwaliteit van dienstverlening. Ons handelen wordt bepaald door drie bedrijfsprincipes: Ondernemend Vroegtijdig kansen of mogelijke problemen signaleren en op grond hiervan adequaat handelen. Integer Hanteren van sociale en ethische normen die algemeen aanvaard zijn. FATUM onderschrijft de tien principes van The Global Compact. Teamwork Gebruik maken van elkaars kennis en van die van partners om een optimaal resultaat voor de klant te bereiken. Maatwerk leveren, samen met onze tussenpersonen, is onze kracht! 3

4 Algemene informatie Raad van Commissarissen J. Westerhuis R.A. - Voorzitter Mr. Ch. A.Calor M. Goede Dr. M. R. Khudabux Prof. Dr. R. Lai A Fat Directie N.W. Lalbiharie Sectorleiders en daaraan gelijkgestelden Mr. M.M. Pitti Mw. Mr. R.E.F. Parsan-Lalbiharie M.V. Parsan D.P. Sakiman G. Laigsingh Accountants BDO AbrahamsRaijmann & Partners Medisch adviseur Drs. F.C. Chan Pin Jin Juridisch adviseur Mr. S. Mangroelal 4

5 Vijf jaar kerncijfers Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Balans Balanstotaal Beleggingen Verzekeringstechnische en overige voorzieningen Eigen vermogen Resultaten Omzet Premie inkomen schade Premie inkomen leven Opbrengst beleggingen Bedrijfslasten Herverzekeringspremies Toevoeging premiereserve Netto geleden schade Provisie en kosten Winst en winstverdeling Resultaat technische rekening Andere baten/lasten (7) Winst vóór belastingen Belastingen (78) (56) (56) (38) (15) Nettowinst te verdelen In bedrijf gehouden Dividend Cijfers per aandeel van nominaal SRD 0,025 Nettowinst 40,55 23,70 27,10 6,02 6,13 Dividend 1,00 0,63 0,50 0,23 0,14 Eigen vermogen 257,03 144,49 107,98 92,63 84,74 5

6 Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FATUM Schadeverzekering N.V. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 4 van de statuten doet het ons genoegen u terzake van de jaarrekening van FATUM Schadeverzekering N.V. het volgende te berichten: Wij hebben de geconsolideerde en de vennootschappelijke balans per 31 december 2006 en de geconsolideerde en de vennootschappelijke winst-en verliesrekening over het boekjaar 2006, alsmede de daarbij behorende toelichting, doen onderzoeken en geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, zoals deze tezamen met de verklaring van BDO AbrahamsRaijmann & Partners Assurance NV, door de directie ter behandeling is aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot decharge van de directie voor het bestuur en beheer en de Raad voor het gehouden toezicht. Met het voorstel van de directie om van de uit de jaarrekening blijkende winst een bedrag van SRD ,-- te reserveren en het restant ten bedrage van SRD ,-- in de vorm van dividend in contanten uit te keren, hebben wij ons kunnen verenigen. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakt rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten, is aan de beurt om af te treden de heer M. Goede. Wij stellen u voor de aftredende commissaris, die zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen. Tevens zal aftreden de heer Dr. M.R. Khudabux vanwege het aanvaarden van een diplomatieke post in de Verenigde Staten van Amerika. Wij danken hem voor zijn bijdrage in de afgelopen periode. Wij hebben de heer Mr. A. R. Baarh bereid gevonden tot ons college toe te treden. Wij stellen u voor de heer Mr. A. R. Baarh te benoemen. Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop de directie en medewerkers de vennootschap vorm blijven geven. Paramaribo, juli 2007 Raad van Commissarissen: J. Westerhuis R.A. - Voorzitter Mr. Ch. A.Calor M. Goede Dr. M. R. Khudabux Prof. Dr. R. Lai A Fat 6

7 Verslag van de directie Verslag van de Directie Het verslagjaar 2006 kan bij terugblik beschouwd worden als het Jaar van Erkenning. Wij worden al heel lang geïnformeerd over de vereisten van voortgaande regionale en mondiale economische integratie. Ook wordt er vaak gewaarschuwd voor de gevolgen van mondiale klimaatverandering en er wordt veel meer geschreven over de bijzondere waarde van onze natuur, over het ecologische en economische belang ervan. In januari 2006 werd door de landen Barbados, Belize, Guyana, Trinidad & Tobago, Jamaica en Suriname de CARICOM Single Market opgericht. Voor deze landen moeten nog een aantal juridische en institutionele voorzieningen worden getroffen, vooral in de richting van de realisering van de CARICOM Single Economy die voor 2008 is gepland. Intussen zijn de gevolgen van de nieuwe mondiale economische spelregels daadwerkelijk voelbaar. De markttoegang van onze producten (bijvoorbeeld groenten, vis en fruit) in de regio, maar vooral in Europa werd belemmerd omdat onze productie niet voldeed aan de daar gestelde normen. Vandaar ook het snelle en positieve resultaat van een oproep van de Vereniging Surinaamse Bedrijven aan het midden- en kleinbedrijf om zich in te schrijven voor een collectief trainingsprogramma in ISO-certificering. Ook de instelling van de nieuw vereiste instituten zoals de Sociaal Economische Raad, een Mededingingsraad (Competition Board), een Bureau of Standards en een Tender Board, is in een stroomversnelling terechtgekomen. Vernieuwing De Overheid heeft in het verslagjaar haar Meerjaren Ontwikkelingsplan ( ) gepresenteerd, dat de basis vormt voor de ontwikkeling van het land. De totale kosten zijn geraamd op US$ miljoen per jaar, dit is jaarlijks 60% van het Nationaal Inkomen. Dit bedrag moet opgebracht worden uit de Overheidsfinanciën, het lokale bedrijfsleven en buitenlandse investeringen. De regering heeft een jaarlijkse groei van het Nationaal Inkomen van 6% voor ogen (2005: 5,7% en 2006: 6,4%) en een verdubbeling van het inkomen per hoofd van de bevolking in Intussen zijn diverse instituten in het leven geroepen zoals het Suriname Business Forum. Ook werden diverse projecten met omvangrijke internationale steun in uitvoering genomen van onder andere de Europese Unie (Renovatie Nieuwe Haven en asfaltering van de Southdrainweg), van Nederland (Euro 172 miljoen restfondsen en Euro 136 miljoen pariteitsmiddelen, inclusief ondersteuning van gemeenten als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en van China (de bouw van 200 woningen). De ontwikkeling van de productiesectoren Water Suriname behoort tot de top tien van de waterrijke landen van de wereld. Dat is opmerkelijk in een wereld waar drinkwater schaars is voor meer dan 1 miljard mensen, en een bron vormt van frictie en oorlog. Het aantal drinkwater producerende bedrijven in ons land is de laatste jaren sterk toegenomen, mede voor de export. Suriname kan haar rijkdom aan zoet water vergroten, als er een geldige claim geformuleerd kan worden voor een onderzeese gebied van 150 nautische mijlen boven de huidige 200 zeemijlen. Deze claim moet uiterlijk 13 mei 2009 zijn ingediend bij de Commissie over de Grenzen van het Continentaal Plateau. Rijst De voorjaarsoogst en de najaarsoogst van 2006 betroffen hetzelfde rijstareaal: ongeveer ha, waarvan ha door kleine en ha door grote landbouwers werd beplant. Suriname exporteert aanzienlijk minder cargo-rijst dan voorheen, omdat de verkoop ervan lokaal meer opbrengt dan in het buitenland. Onze rijstexport betreft daarom hoofdzakelijk witte rijst, met als gevolg dat bijproducten van rijst, zoals slijpmeel, nu goedkoop op de markt komen. Dit kan interessant zijn voor de kippensector. Echter wordt deze in grote mate beheerst door import. 7

8 Zonder effectief beleid komen zowel de rijstsector als de kippensector aan de rand van de ondergang. Nieuwe fondsen van de Europese Unie voor de versterking van de rijstteelt en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek kunnen hierin verlichting brengen. Visserij Voor de visserijsector was het verslagjaar in zekere zin een jaar van ordening. De sector kreeg de wacht aangezegd door de Europese Unie. Onderzoek van Surinaamse vis op de Europese markt had cadmium, lood en dioxine aangetoond. Suriname moet snel maatregelen treffen om te voorkomen dat de Europese markt gesloten wordt voor Surinaamse vis. De jaarlijkse vangstvolumes van zeegarnalen blijven dalen en er is weinig controle op de naleving van de voorwaarden van de verstrekte vergunningen. Om de gezondheid van de visserijsector te waarborgen zijn een aantal initiatieven gestart. Er komt een Viskeuringsinstituut die vooral visexporten naar Europa moet veiligstellen. Verder werd in juni 2006 door de Minister van Defensie een Kustwacht ingesteld voor het bewaken van de visgronden. Ook is de invoering van een VMS, Vessel Monitoring System, nabij, waarbij de vergunninghoudende visserijbedrijven uitgerust worden met apparaatuur voor plaatsbepaling, snelheid en koers van viskotters, terwijl ook vangstinformatie beschikbaar komt. De totale vangst aan vis en garnalen bedroeg in 2006: ton, 10,2% meer dan het voorafgaande jaar. Hiervan werd ton geëxporteerd met een totale exportwaarde van US$ 33 miljoen. landbouw Voor de bacoven is een nieuwe trend gezet met meer afzet en hogere opbrengsten. In het begin van het verslagjaar was 60% van de afzet in Europa vrij van invoerrechten, terwijl voor de rest hoge licentierechten moesten worden betaald. Begin december 2006 werd het bananenquotum verruimd naar 80% van de afzet. Dit houdt een aanzienlijke besparing in op dure licentierechten. Het streven is een 100% invoerrechtvrije afzet. In oktober 2006 ging het management van de SBBS over in handen van het Franse bedrijf Katopé, waarbij nog nader bekeken moet worden hoe de privatisering van het bedrijf verder voortgang zal vinden. De landbouwers hebben het moeilijk door de hoge standaarden van voedingsmiddelen op de Europese markt. Het afgelopen jaar zijn diverse trainingen verzorgd om landbouwers vertrouwd te maken met de Europese GAP ( good agricultural practices ). Er ontstaat een geheel nieuwe situatie, die door velen positief wordt ingevuld. Bauxiet Suriname heeft een aandeel van 2,5% in de jaarlijkse wereldbauxietproductie. Bauxiet is nog steeds de kurk waarop onze economie drijft. De mijnbouw zorgt voor 80-90% van ons exportinkomen, en 30% van het overheidsinkomen, een situatie die onze economie erg gevoelig maakt voor schommelingen op de wereldmarkt. Op dit moment in positieve zin, vandaar de aanbeveling dit jaar van het IMF om een stabilisatiefonds of een ontwikkelingsinvesteringsfonds in het leven te roepen om een deel van de meeropbrengsten van nu te reserveren voor slechtere tijden. Eind april 2006 werd de Successor Minesbrug geopend voor toegang tot de bauxiet van Kaaimangrasie en Klaverblad. Oost Suriname is bijna uitgemijnd, alle planning is nu gericht op West-Suriname, waar voorraden zijn geïdentificeerd van 3 miljoen ton aluinaarde per jaar voor de komende 40 jaar. In 2010 moet de productie in het Bakhuysgebergte van start gaan. Goud Veel hoop - in verband met betere inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen - is gevestigd op betere contracten met goudwinningbedrijven. Suriname is een duidelijk wingewest voor Multinationals. Newmont Mining Company gaf in oktober 2006 aan dat het verrast is door de gebleken voorraden in het Nassaugebergte. Het is van belang dat Suriname wel zijn eigen belangen blijft behartigen en voorop stelt bij nieuwe onderhandelingen met Multinationals. Internationale prijsstijgingen van goud vertalen zich nog onvoldoende in toename van lokale inkomsten. Olie In 2006 was de productie van Staatsolie circa 4,4 miljoen vaten olie. Aan het eind van de huidige MOP periode moet dat oplopen, met vaten per dag tot 5,4 miljoen vaten. De huidige reserves worden geschat op 106 miljard vaten, met mogelijke reserves tot 160 miljard na de off-shore exploraties. Staatsolie levert behalve ruwe olie ook diverse olieproducten als asfalt, stookolie en dieselolie, en sinds mei 2006, ook energie via haar Staatsolie Power Company. 8

9 Diverse buitenlandse bedrijven hebben ingetekend op offshore exploraties, waarvan de eerste boringen in 2007 worden verwacht. Het gaat om de bedrijven Repsol, Maersk en Occidental Oil & Gas. Paradise Oil zet on-shore exploraties voort te Coronie en Uitkijk. Off-shore olie exploraties en winning hebben gunstige effecten op de lokale economie: voeding, transport, bevoorrading, chemicaliën e.d. Hoopgevend zijn verder ook de exploraties naar aardgasvoorkomens. Onder de huidige omstandigheden kan ons land zich ontwikkelen tot een bonafide oliestaat. Hout Ons land telt circa 70 zagerijen met een totaal geïnstalleerd vermogen van m3 verwerkt rondhout per jaar. In 2005 werd m3 en in 2006 rond de m3 gerealiseerd. De potentie van duurzame houtkap wordt geschat op 2 miljoen m3 per jaar. Intussen wordt vanuit Stichting Bos Beheer met diverse consultants gewerkt aan de overgang naar een bosautoriteit, die zowel over houtkap als over de bescherming van biodiversiteit zal gaan. Woningbouw Er is nog steeds woningnood in ons land. In 36% van de huizen woont meer dan 1 generatie, dat was in % en in %. In 55 jaar werden in totaal woningen gebouwd, terwijl het streefaantal jaarlijks 1.500/2.000 bedraagt. In oktober 2006 werd gerapporteerd dat sinds februari 2004, circa woningen gebouwd of gerenoveerd zijn geworden met de 7% renteregeling van de Centrale Bank van Suriname, waarbij commerciële banken tot 20% van hun kasreserve mogen aanwenden voor bouwkredieten tegen 7% rente. Begin december 2006 blijkt dat China een schenking doet voor de bouw van 200 woningen, maar dat het daartoe een openbare aanbesteding houdt in eigen land. Bevolking Er is het afgelopen jaar veel gecommuniceerd over de samenstelling van onze bevolking, met name over het gebleken groeiende aantal Brazilianen en Chinezen. Uit de zevende volkstelling is gebleken dat ons bevolkingsaantal de nadert. Het aantal Brazilianen en Chinezen is echter slechts bij schatting bekend. Macro-economisch gezien gaat het de bevolking niet slecht, vooral vanwege de goede inkomsten uit de delfstoffensector (bauxiet, goud en aardolie, die alle drie een positieve internationale prijsontwikkeling doormaken) en het strakke monetaire beleid van de overheid. Op de verschillende economische indexen scoorde ons land niet hoog: de Doing Business 2007 van de Wereldbank plaatste Suriname op de 122ste plaats van de 175 landen. Op de Index van Economische Vrijheid van de Heritage Foundation stond Suriname op de 129ste plaats van de 157 landen. De lage posities werden verworven door zaken als: de moeilijkheid om een bedrijf te starten, zwakke bescherming van investeerders, geringe innovatie, zwakke infrastructuur, e.d. Ondanks het feit dat de analyses aanwezig zijn, ontbreekt het beleid om op de resultaten ervan ontwikkeling te boeken. De Verzekeringsbranche Binnen de SURVAM, de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, is in het verslagjaar overeenstemming bereikt om verschillende activiteiten ter bevordering van het verzekeringswezen in Suriname daadwerkelijk gezamenlijk ter hand te nemen. De impuls hiertoe wordt vooral ingegeven door de onderkenning van de toenemende concurrentie binnen de sector en liberalisering van de markt. In eerste instantie wordt gedacht aan publiciteit en voorlichting om het verzekeringsbewustzijn in de gemeenschap te vergroten, en het belang van verzekeringen tegen dagelijkse risico s in het leven van personen en ondernemingen aan te tonen. In het verslagjaar is door de SURVAM de aanzet gegeven om te komen tot een gezamenlijke auto schadedatabase (ten tijde van het schrijven van het verslag is de database reeds ingevoerd). Deze database is bedoeld om de aanmelding van autoschaden van alle bij de SURVAM aangesloten maatschappijen adequaat te monitoren. Hiertoe moest speciale computerprogrammatuur worden ontwikkeld met internetmogelijkheden. Het systeem is in opdracht van de SURVAM door een onder de SURVAM ressorterende onafhankelijke instelling ontwikkeld, conform door de SURVAM opgestelde richtlijnen en protocollen. De database stelt alle bij de SURVAM aangesloten maatschappijen in staat om alle autoschaden, die worden geclaimd te raadplegen en om eventuele oneigenlijke zaken te controleren met hun eigen bestandsgegevens. Een 9

10 belangrijk voordeel van deze database is ook het verzamelen van gegevens om statistieken te kunnen samenstellen. Ook de uitwisseling van informatie tussen verzekeraars van motorrijtuigen wordt nu mogelijk gemaakt. Binnen de SURVAM is men er zich van bewust dat alleen een gezamenlijke aanpak succes kan hebben. Dit systeem is een begin daarvan. Het bedrijf De voortgaande regionale en mondiale economische integratie hebben ook gevolgen voor het bedrijfsleven. In een steeds veranderende omgeving is het als bedrijf noodzakelijk om zich aan te passen en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit hebben wij in 2006 op verschillende manieren gedaan. Allereerst door de introductie van een aantal nieuwe producten. De introductie van het FATUM Suriname Fund op 7 maart 2006, het eerste product van onze nieuwe beleggingsmaatschappij genaamd FATUM Investments N.V. is een groot succes gebleken. Het hoge rendement, samen met de garantiestellingen van FATUM en de DSB Bank, hebben Surinamers massaal doen instappen. Ook het feit dat het merendeel van de investeringen in Suriname plaatsvinden heeft de gemeenschap aangesproken. Het succes van het FATUM Suriname Fund geeft aan dat het beleggingsklimaat in Suriname goed is. Mensen hebben vertrouwen in de economie en zijn bereid te investeren in hun toekomst. beschouwing onderworpen en maatregelen getroffen om dit korps verder te professionaliseren. Branche Motorrijtuigen Ook in 2006 hebben wij kunnen constateren dat er geen verbetering is opgetreden in de verkeerssituatie. Het aantal aanrijdingen blijft toenemen en het aantal voertuigen dat op de weg komt blijft eveneens stijgen.volgens de afdeling verkeersvoorlichting van het Korps Politie Suriname rijden er momenteel meer dan voertuigen op de Surinaamse wegen. De twee voornaamste oorzaken van de toename van het aantal aanrijdingen zijn enerzijds het te hard rijden en anderzijds het roekeloos rijgedrag van met name jonge bestuurders die pas in het bezit zijn van een rijbewijs. Er worden van overheidswege maatregelen getroffen om het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Zo is bijvoorbeeld het Rijbesluit 1971 nader gewijzigd en is het thans verplicht om tijdens het rijden in de auto de veiligheidsgordel te dragen. Daarnaast is het ook verboden, op straffe van een geldboete, tijdens het rijden handmatig te telefoneren met een mobiele telefoon. Onderstaande grafiek toont aan dat het aantal verkeersdoden in 2006 wederom is toegenomen ten opzichte van voorafgaande jaren. Grafiek 1: Aantal verkeersdoden afgelopen 6 jaren Daarnaast zijn in 2006 de FATUM Wereld Reispolis en de FATUM Annuleringsverzekering geïntroduceerd. Vanwege een overeengekomen samenwerkingsverband met SOS International B.V. in Nederland, kunnen onze klanten 24 uur per dag/7 dagen per week een beroep op ons doen, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Voor ons staat kwaliteit van onze dienstverlening aan de klant centraal, en daarom hebben wij er in het verslagjaar hard aan gewerkt om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Wij zijn met verschillende projecten gestart om onze klanten bewuster te maken van de noodzaak van verzekeren. Bij het optimaliseren van de dienstverlening speelt de tussenpersoon een essentiële rol. Derhalve hebben wij ons agentenkorps aan een nadere Aantal verkeersdoden laatste 6 jaar

11 Branche Brand Het is in het verslagjaar gelukt om bij een stijgend aantal branden in het land, het aantal brandschaden binnen de eigen portefeuille beperkt te houden. Dit is het gevolg van een aantal brandbeheersingsmaatregelen die ervoor hebben gezorgd dat de kwaliteit van onze brandportefeuille sterk vooruit is gegaan. Ook voor de toekomst blijft de kwaliteit van de brandrisico s zeer belangrijk. Wij zullen derhalve blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze risico s. Het is namelijk voor zowel de klant als het bedrijf van belang dat schade voorkomen kan worden. Grafiek 2: Aantal branden afgelopen 8 jaren Aantal branden laatste 8 jaar Het landelijk aantal branden is in 2006 het hoogst geweest van de afgelopen 8 jaren. Er zijn in totaal 91 branden geweest, van dit aantal ging het in 73 gevallen om woonhuisbranden. De grafiek toont aan dat het aantal branden alleen maar toeneemt, ondanks de voorlichting over brandpreventie door de brandweer. De cijfers tonen aan dat er nog veel werk moet worden verzet op het gebied van brandpreventie en voorlichting. Voor verzekeringsmaatschappijen is ook hier een duidelijke taak weggelegd Beleggingen en beleggingsopbrengsten Medio februari 2006 is de Hermitage Mall gekocht. Deze aankoop fungeerde als inbreng in het FATUM Suriname Fund waarmee een geprojecteerd plafond van US$ 10 miljoen in 2 jaren, in slechts 10 maanden werd gerealiseerd. Een evaluatie over de absorptiecapaciteit van het fonds zal bepalen in hoeverre dit fonds na circa 1 jaar kan worden voortgezet. Als afgeleide van het succes van het beleggingsfonds is inmiddels gestart met het uitbreiden van de Hermitage Mall met als doel de beleggingsopbrengsten uit dit object te maximaliseren. Het Levenbedrijf Tijdens het verslagjaar heeft FATUM Levensverzekering N.V., evenals in 2005, een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn plannen om het aanbod van producten het komende verslagjaar uit te breiden. Een van de middelen hiertoe is het aangaan van strategische allianties met buitenlandse verzekeraars. Daarnaast wordt intensief aandacht besteed aan opleiding en training van de medewerkers. Tussenpersonen Tijdens het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor een totale verbetering van de kwaliteit van ons agentenkorps. Het gaat hierbij om zaken aangaande opleiding, informatieverstrekking en voorlichting. Het is de bedoeling dat deze plannen verder in het jaar 2007 ten uitvoer zullen worden gebracht hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een professioneel agentenkorps. Reclame & Sponsoring Ook in 2006 zijn door ons de liefdadigheidsinstellingen in het land ondersteund. Voor FATUM is het belangrijk dat dienstverlening aan minder draagkrachtigen en risico-groepen in de gemeenschap de nodige ondersteuning geniet, en dat FATUM daar steeds partij bij is. In het kader van CSR, Corporate Social Responsibility, de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf, bevordert FATUM enerzijds investeringen in economische activiteiten van het land middels FATUM Investments N.V. en anderzijds charitatieve steun aan sociaal zwakkeren in de gemeenschap. 11

12 Bijkantoor Nickerie Ook in 2006 is gebleken dat de landbouwsector in het District Nickerie nog geen gezonde sector is. De Rijstsector presteert nog steeds niet goed. Echter zijn er ook enkele positieve economische activiteiten te bespeuren, zoals de ontwikkelingen in de bacovensector en de start van een garnalenproject. Over het algemeen is de betalingsdiscipline in dit District problematisch, leidende tot problemen bij de incasso van premies. Uiteraard houdt dit direct verband met de slechte financiële situatie van de bewoners van dit District. Dat dit de bedrijfsvoering aldaar bemoeilijkt, is evident. Organisatie en medewerkers. Tijdens het verslagjaar is gewerkt aan het verder versterken van de kwaliteit en het opvoeren van de klantgerichtheid van onze organisatie. Zaken als training, vorming en opleiding zullen geïntensiveerd worden. Wij vinden het nodig dat de medewerkers via vakopleidingen in zichzelf investeren en betere service verlenen aan cliënten. Tijdens het verslagjaar is ter ondersteuning van onze overige hoofddoelstellingen, een traject ingezet om alle afdelingen opnieuw in kaart te brengen, alsmede de beschrijving van de verschillende functies te actualiseren. Deze beschrijvingen stellen ons in staat om op ieder moment kritisch te kijken naar onze bedrijfsprocessen. Wij zullen dan beter in staat zijn om de nodige verbeteringen aan te brengen in onze bedrijfsvoering en daardoor de kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten verder te optimaliseren. Tot medewerker van het jaar 2006 werd uitgeroepen mevrouw A. Persaud, van de Sector Financiële Informatie & Administratie, dit vanwege haar inzet. Jubilarissen Tijdens het verslagjaar herdachten wij het 30- jarig dienstverband van de heer B. Gangaram Panday. Zulk een groot aantal jaren loyaliteit en trouw dienstverband mag een werkelijk noemswaardige prestatie worden genoemd. Pensioen In 2006 namen wij, na een dienstverband van 36 jaar, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid van mevrouw C. Helstone- Leckie, alsmede van de heer M. Wijngaarde, na een dienstverband van 20 jaar. Wij zijn de medewerkers erkentelijk voor hun jarenlange inzet en loyaliteit en wensen hen een welverdiende pensioenperiode toe. Resultaat Het bruto geconsolideerde premie-inkomen is in het verslagjaar afgenomen van SRD 18,3 miljoen in 2005 tot SRD 17,8 miljoen in De verdiende premies zijn tevens afgenomen van SRD 12,8 miljoen naar SRD 11,2 miljoen. De bijdrage in de totale verdiende premies van de branches brand, motorrijtuigen en medisch varia zijn enigszins gedaald van ca. 98% in 2005 naar ca. 89% in Het netto rendement op de beleggingen is als volgt samengesteld: (in duizenden SRD) SRD % SRD % Bruto rendement beleggingen , ,3 Af: rentelasten financiering beleggingen , ,2 Netto rendement , ,1 In het bruto rendement zijn tevens de beleggingsopbrengsten welke voortvloeien uit de activiteiten van het FATUM Suriname Fund opgenomen, namelijk de huuropbrengsten van de Hermitage Mall en dividend alsmede hypotheekrente. De interestlasten aan de beleggers in het FATUM Suriname Fund zijn opgenomen als rentelasten financiering beleggingen. Na aftrek van het herverzekeringsaandeel en te betalen schaden (mutatie technische verplichting) is het eigen aandeel in de schadelast ten opzichte van 2005 met ca 45% afgenomen. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2005 over de gehele linie toegenomen met 87%. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de invoering van een voorziening voor post employment benefits, waaraan een dotatie werd gepleegd van ca. SRD 1 miljoen. De bedrijfswinst vóór belasting is toegenomen van SRD 4,8 miljoen in 2005 tot SRD 8,2 miljoen in

13 Vooruitzichten Wij zijn positief gestemd over de toekomst. Met het 125-jarig bestaan van ons bedrijf in 2007 breekt voor FATUM een nieuw tijdperk aan. Het is voor ons een grote uitdaging om als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname toch dynamisch en innovatief bezig te zijn. De wereld zoals die nu is, eist van bedrijven dat ze meegaan met de tijd en zich blijvend vernieuwen. Het feit dat wij bijna 125 jaar oud zijn geeft aan dat het ons gelukt is om, in een maatschappij die harde eisen stelt aan bedrijven waarbij de klant steeds kritischer wordt, onszelf te profileren als een respectabele maatschappij die meedenkt en zorgt voor al onze stakeholders. Alle producten die wij aanbieden en activiteiten die worden ondernomen, zijn het resultaat van een lange termijnvisie, waarbij de blik voornamelijk gericht is op continuïteit. Onze toekomstplannen houden onder andere in dat onze organisatie zal worden aangepast aan het model van een meer klantgerichte organisatie, hetgeen inhoudt dat er een aantal grote structurele aanpassingen zullen worden gepleegd. Ook de totale organisatiestructuur op zich zal worden veranderd. Het bedrijf zal meer dan nu een bedrijf worden dat volgens internationale standaarden werkt. Voor zowel onze beleggingsactiviteiten als onze verzekeringsproducten zal onze strategie het komende verslagjaar allereerst gericht zijn op het aanbieden van producten waarmee we elke Surinamer van dienst kunnen zijn. Op beleggingsgebied zal onze aandacht met name gericht zijn op klanten met een modaal inkomen. Het verslagjaar heeft ook aangetoond dat het aanbod van nieuwe investeringsprojecten op zich laat wachten. Het uitblijven van het aanbod van nieuwe projecten in combinatie met het feit dat wij de initiële doelstelling voor de eerste twee jaar reeds hebben gerealiseerd, is voor FATUM Investments N.V. reden tot een nadere evaluatie van de capaciteit van de Surinaamse markt. Op verzekeringsgebied zijn wij van plan het komende jaar ons aanbod van producten verder uit te breiden. Wij vinden het belangrijk om onze klanten een compleet pakket aan producten en diensten te kunnen aanbieden. Derhalve hebben wij besloten om de Ziektekostenverzekering te heractiveren. De vernieuwde Ziektekostenverzekering zal een brede dekking bieden tegen een redelijke premie. Daarnaast zijn er serieuze plannen om het productaanbod van ons Levenbedrijf uit te breiden, hierbij moet worden gedacht aan oudedagsvoorzieningen en voorzieningen voor jongeren met name met betrekking tot studiemogelijkheden. Er wordt op het moment onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot het aangaan van een strategische alliantie met een buitenlandse (her)verzekeraar. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij onze plannen voor de toekomst alleen kunnen realiseren met de ondersteuning van gemotiveerde medewerkers en agenten die onze visie delen en die in staat zijn om met ons te kunnen meedenken. Onze prioriteit is daarom ook het stimuleren en motiveren van onze medewerkers en agenten en het investeren in opleidingen en trainingen. Met betrekking tot de ontwikkelingen in de bedrijfstak zijn wij hoopvol gestemd. Het is onze verwachting dat de samenwerking van alle maatschappijen binnen de SURVAM uiteindelijk zal leiden tot gezondmaking van het verzekeringswezen in ons land. Het streven van alle verzekeraars in Suriname dient er nu op gericht te zijn om ordening aan te brengen in de verschillende branches. Met het oog op het wegvallen van de grenzen, is het nu meer dan ooit van belang dat de bedrijfstak aantoont goed met elkaar te kunnen samenwerken. Uiteindelijk zullen Surinaamse bedrijven slechts door goede onderlinge samenwerking het hoofd kunnen bieden aan de concurrentie van buitenlandse maatschappijen. N.W. Lalbiharie Directeur 13

14 14

15 Jaarrekening 15

16 Geconsolideerde balans per 31 december 2006 (na winstbestemming) Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Activa Beleggingen Onroerende goederen Overige financiële beleggingen Vorderingen Vorderingen uit directe verzekeringen Overige vorderingen Overige activa Bedrijfsmiddelen Liquide middelen Overlopende activa Lopende rente Totale activa

17 Passiva Groepsvermogen Aandelenkapitaal 5 5 Herwaarderingsreserve Egalisatiereserve Voorzieningen Langlopende schulden Schulden Schulden aan kredietinstellingen Te betalen schaden Schuld aan pensioenfonds 4 35 Overige schulden Overlopende passiva Totale passiva

18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Baten Verdiende premies eigen rekening Opbrengst beleggingen Omzet Lasten Schadelasten Mutaties technische voorzieningen Bedrijfskosten, inclusief acquisitiekosten Resultaat technische rekening Andere baten en lasten Resultaat vóór belastingen Belastingen Resultaat ná belastingen

19 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat vóór belastingen Belastingen over het resultaat Resultaat na belastingen Afschrijvingen Gerealiseerde herwaardering beleggingen Vermeerdering verzekeringstechnische voorzieningen Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Kasstroom uit investerings-en beleggingsactiviteiten Investeringen en verstrekkingen in: Bedrijfsmiddelen Beleggingen Desinvesteringen, aflossingen en verkopen Belegde middelen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Langlopende schulden Bankkrediet Mutatie overige bezittingen Dividend Mutatie liquide middelen Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte methode. Alleen die mutaties zijn verwerkt die een wijziging in de liquide middelen tot gevolg hebben gehad. Herwaarderingen zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. Het effect van valutaverschillen op de saldi van liquide middelen genoteerd in vreemde valuta is als koersverschil in het resultaat verwerkt. 19

20 Toelichting algemeen Grondslagen voor consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen FATUM Schadeverzekering N.V. en haar nagenoeg 100% dochterondernemingen FATUM Levensverzekering N.V. alsmede Fatum Investments N.V. De laatste was ultimo 2005 nog in de aanloopfase. Belangen van derden in het vermogen en resultaat van de deelneming worden afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening vermeld. De vennootschappelijke jaarrekening van de moedermaatschappij is afzonderlijk in dit verslag opgenomen. De jaarrekeningen van FATUM Levensverzekering en FATUM Investments N.V. zijn separaat uitgebracht. Het Fatum Suriname Fund wordt, zijnde een beleggingsproduct van FATUM Investments N.V., niet als afzonderlijke entiteit in de consolidatie betrokken. De door FATUM Investments N.V. uitgegeven participaties in het Fatum Suriname Fund worden als schuld in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Anderzijds worden de -voor wat betreft de vergoeding van interest en waardemutaties - aan de deelgerechtigden van het fonds toekomende beleggingen (het fonds), die alle eigendom zijn van de FATUM Groep, als bezittingen in de geconsolideerde balans opgenomen. Vreemde valuta waarderingsgrondslagen Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de onderstaande vermelde koersen per balansdatum. Baten en lasten uit hoofde van transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. De verschillen verbandhoudende met wijzigingen van wisselkoersen worden afzonderlijk in de winst- en verliesrekening verwerkt onder het hoofd Andere baten en lasten. De voor de omrekening in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum zijn als volgt: SRD SRD Amerikaanse dollar 2,75 2,75 Euro 3,50 3,50 Waarderingsgrondslagen Algemene waarderingsgrondslagen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Specifieke waarderingsgrondslagen Onroerende goederen De onder dit hoofd opgenomen onroerende goederen zijn opgenomen tegen de actuele waarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De actuele waarde van de onroerende goederen is gebaseerd op externe taxaties in USD en omgerekend in lokale valuta tegen de per balansdatum geldende koers van de USD. De nieuwe investeringen in bestaande onroerende goederen worden tot aan de eerstvolgende taxatie tegen de verkrijgingswaarde opgenomen. Het vermogenssurplus voortvloeiende uit de vorenvermelde herwaarderingen wordt toegevoegd aan de onder het eigen vermogen opgenomen Herwaarderingsreserve. Over de herwaardering is geen voorziening voor latente inkomstenbelasting gevormd daar de herwaardering o.m. betrekking heeft op het hoofdkantoor en haar filaialen waarvan niet verwacht wordt dat deze op korte termijn gedesinvesteerd zullen worden. Bedrijfsgebouwen worden in 20 jaar lineair afgeschreven. Overige financiële beleggingen De overige financiële beleggingen, met uitzondering van effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Effecten zijn tegen de beurskoers ultimo van het boekjaar gewaardeerd. Koerswaarde mutaties van de effecten zijn in het resultaat verwerkt onder het hoofd Beleggingsopbrengsten. Overlopende rente van depositobeleggingen, dividend van aandelen en hypotheekrente zijn opgenomen onder het hoofd Overlopende activa. Vorderingen uit directe verzekeringen Vorderingen uit directe verzekeringen hebben betrekking op tussenpersonen uit hoofde van afgesloten verzekeringen en de van hypotheekdebiteuren nog te ontvangen bedragen uit de verstreken aflossingstermijnen en zijn opge- 20

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Inhoudsopgave Pagina Missie en Profiel 3 Algemene informatie 4 Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME Veilig en Helder JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Self Reliance De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 34 jaren geleden opgericht en heeft momenteel ruim 2800 aandeelhouders,

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2014

DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 3 Kwaliteitsbewust De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 'Verandering is de enige constante. De Surinaamsche Bank speelt al 150 jaar

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag Verslag van het vijftigste boekjaar 1 juli 2010 30 juni 2011 Mission Statement The Torarica Group of Hotels offers a home away from

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Het directieteam van Finabank:

Het directieteam van Finabank: jaarverslag 2014 2 jaarverslag 2014 Het directieteam van Finabank: Van links naar rechts op de foto: Almar Giesberts, Chief Commercial Officer Eblein G. Frangie, Chief Executive Officer Coenraad Valk,

Nadere informatie

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS

ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS JAARVERSLAG ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG 2002 ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1-1-2002 T/M 31-12-2002 INHOUD Pagina

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie