Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon Fax Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801"

Transcriptie

1 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon Fax Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon Fax Landingstraat 14, Nieuw Nickerie, District Nickerie Telefoon Fax Website

2 Inhoudsopgave Pagina Missie en Profiel 3 Algemene informatie 4 Vijf jaar kerncijfers Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht 19 - Toelichting algemeen 20 - Toelichting op de geconsolideerde balans 23 - Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 27 - Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans 31 - Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 33 Overige gegevens - Accountantsverklaring 34 - English version 37 2

3 Missie en Profiel Missie FATUM biedt zekerheid aan personen en bedrijven. Door de financiële gevolgen van de alledaagse risico s aan ons over te dragen, kunnen onze klanten ondernemen, wonen, werken, leven en zich ontwikkelen. Wij zijn ondernemend, integer en gericht op samenwerking, waarbij wij ons rekenschap geven van de maatschappelijke omgeving waarin wij wonen. Profiel FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekerings- en financiële producten voor de Surinaamse markt. De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en een vertrouwde partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen willen we uitblinken door een excellente kwaliteit van dienstverlening. Ons handelen wordt bepaald door drie bedrijfsprincipes: Ondernemend Vroegtijdig kansen of mogelijke problemen signaleren en op grond hiervan adequaat handelen. Integer Hanteren van sociale en ethische normen die algemeen aanvaard zijn. FATUM onderschrijft de tien principes van The Global Compact. Teamwork Gebruik maken van elkaars kennis en van die van partners om een optimaal resultaat voor de klant te bereiken. Maatwerk leveren, samen met onze tussenpersonen, is onze kracht! 3

4 Algemene informatie Raad van Commissarissen J. Westerhuis R.A. - Voorzitter Mr. Ch. A.Calor M. Goede Dr. M. R. Khudabux Prof. Dr. R. Lai A Fat Directie N.W. Lalbiharie Sectorleiders en daaraan gelijkgestelden Mr. M.M. Pitti Mw. Mr. R.E.F. Parsan-Lalbiharie M.V. Parsan D.P. Sakiman G. Laigsingh Accountants BDO AbrahamsRaijmann & Partners Medisch adviseur Drs. F.C. Chan Pin Jin Juridisch adviseur Mr. S. Mangroelal 4

5 Vijf jaar kerncijfers Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Balans Balanstotaal Beleggingen Verzekeringstechnische en overige voorzieningen Eigen vermogen Resultaten Omzet Premie inkomen schade Premie inkomen leven Opbrengst beleggingen Bedrijfslasten Herverzekeringspremies Toevoeging premiereserve Netto geleden schade Provisie en kosten Winst en winstverdeling Resultaat technische rekening Andere baten/lasten (7) Winst vóór belastingen Belastingen (78) (56) (56) (38) (15) Nettowinst te verdelen In bedrijf gehouden Dividend Cijfers per aandeel van nominaal SRD 0,025 Nettowinst 40,55 23,70 27,10 6,02 6,13 Dividend 1,00 0,63 0,50 0,23 0,14 Eigen vermogen 257,03 144,49 107,98 92,63 84,74 5

6 Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FATUM Schadeverzekering N.V. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 4 van de statuten doet het ons genoegen u terzake van de jaarrekening van FATUM Schadeverzekering N.V. het volgende te berichten: Wij hebben de geconsolideerde en de vennootschappelijke balans per 31 december 2006 en de geconsolideerde en de vennootschappelijke winst-en verliesrekening over het boekjaar 2006, alsmede de daarbij behorende toelichting, doen onderzoeken en geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, zoals deze tezamen met de verklaring van BDO AbrahamsRaijmann & Partners Assurance NV, door de directie ter behandeling is aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot decharge van de directie voor het bestuur en beheer en de Raad voor het gehouden toezicht. Met het voorstel van de directie om van de uit de jaarrekening blijkende winst een bedrag van SRD ,-- te reserveren en het restant ten bedrage van SRD ,-- in de vorm van dividend in contanten uit te keren, hebben wij ons kunnen verenigen. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakt rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten, is aan de beurt om af te treden de heer M. Goede. Wij stellen u voor de aftredende commissaris, die zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen. Tevens zal aftreden de heer Dr. M.R. Khudabux vanwege het aanvaarden van een diplomatieke post in de Verenigde Staten van Amerika. Wij danken hem voor zijn bijdrage in de afgelopen periode. Wij hebben de heer Mr. A. R. Baarh bereid gevonden tot ons college toe te treden. Wij stellen u voor de heer Mr. A. R. Baarh te benoemen. Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop de directie en medewerkers de vennootschap vorm blijven geven. Paramaribo, juli 2007 Raad van Commissarissen: J. Westerhuis R.A. - Voorzitter Mr. Ch. A.Calor M. Goede Dr. M. R. Khudabux Prof. Dr. R. Lai A Fat 6

7 Verslag van de directie Verslag van de Directie Het verslagjaar 2006 kan bij terugblik beschouwd worden als het Jaar van Erkenning. Wij worden al heel lang geïnformeerd over de vereisten van voortgaande regionale en mondiale economische integratie. Ook wordt er vaak gewaarschuwd voor de gevolgen van mondiale klimaatverandering en er wordt veel meer geschreven over de bijzondere waarde van onze natuur, over het ecologische en economische belang ervan. In januari 2006 werd door de landen Barbados, Belize, Guyana, Trinidad & Tobago, Jamaica en Suriname de CARICOM Single Market opgericht. Voor deze landen moeten nog een aantal juridische en institutionele voorzieningen worden getroffen, vooral in de richting van de realisering van de CARICOM Single Economy die voor 2008 is gepland. Intussen zijn de gevolgen van de nieuwe mondiale economische spelregels daadwerkelijk voelbaar. De markttoegang van onze producten (bijvoorbeeld groenten, vis en fruit) in de regio, maar vooral in Europa werd belemmerd omdat onze productie niet voldeed aan de daar gestelde normen. Vandaar ook het snelle en positieve resultaat van een oproep van de Vereniging Surinaamse Bedrijven aan het midden- en kleinbedrijf om zich in te schrijven voor een collectief trainingsprogramma in ISO-certificering. Ook de instelling van de nieuw vereiste instituten zoals de Sociaal Economische Raad, een Mededingingsraad (Competition Board), een Bureau of Standards en een Tender Board, is in een stroomversnelling terechtgekomen. Vernieuwing De Overheid heeft in het verslagjaar haar Meerjaren Ontwikkelingsplan ( ) gepresenteerd, dat de basis vormt voor de ontwikkeling van het land. De totale kosten zijn geraamd op US$ miljoen per jaar, dit is jaarlijks 60% van het Nationaal Inkomen. Dit bedrag moet opgebracht worden uit de Overheidsfinanciën, het lokale bedrijfsleven en buitenlandse investeringen. De regering heeft een jaarlijkse groei van het Nationaal Inkomen van 6% voor ogen (2005: 5,7% en 2006: 6,4%) en een verdubbeling van het inkomen per hoofd van de bevolking in Intussen zijn diverse instituten in het leven geroepen zoals het Suriname Business Forum. Ook werden diverse projecten met omvangrijke internationale steun in uitvoering genomen van onder andere de Europese Unie (Renovatie Nieuwe Haven en asfaltering van de Southdrainweg), van Nederland (Euro 172 miljoen restfondsen en Euro 136 miljoen pariteitsmiddelen, inclusief ondersteuning van gemeenten als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en van China (de bouw van 200 woningen). De ontwikkeling van de productiesectoren Water Suriname behoort tot de top tien van de waterrijke landen van de wereld. Dat is opmerkelijk in een wereld waar drinkwater schaars is voor meer dan 1 miljard mensen, en een bron vormt van frictie en oorlog. Het aantal drinkwater producerende bedrijven in ons land is de laatste jaren sterk toegenomen, mede voor de export. Suriname kan haar rijkdom aan zoet water vergroten, als er een geldige claim geformuleerd kan worden voor een onderzeese gebied van 150 nautische mijlen boven de huidige 200 zeemijlen. Deze claim moet uiterlijk 13 mei 2009 zijn ingediend bij de Commissie over de Grenzen van het Continentaal Plateau. Rijst De voorjaarsoogst en de najaarsoogst van 2006 betroffen hetzelfde rijstareaal: ongeveer ha, waarvan ha door kleine en ha door grote landbouwers werd beplant. Suriname exporteert aanzienlijk minder cargo-rijst dan voorheen, omdat de verkoop ervan lokaal meer opbrengt dan in het buitenland. Onze rijstexport betreft daarom hoofdzakelijk witte rijst, met als gevolg dat bijproducten van rijst, zoals slijpmeel, nu goedkoop op de markt komen. Dit kan interessant zijn voor de kippensector. Echter wordt deze in grote mate beheerst door import. 7

8 Zonder effectief beleid komen zowel de rijstsector als de kippensector aan de rand van de ondergang. Nieuwe fondsen van de Europese Unie voor de versterking van de rijstteelt en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek kunnen hierin verlichting brengen. Visserij Voor de visserijsector was het verslagjaar in zekere zin een jaar van ordening. De sector kreeg de wacht aangezegd door de Europese Unie. Onderzoek van Surinaamse vis op de Europese markt had cadmium, lood en dioxine aangetoond. Suriname moet snel maatregelen treffen om te voorkomen dat de Europese markt gesloten wordt voor Surinaamse vis. De jaarlijkse vangstvolumes van zeegarnalen blijven dalen en er is weinig controle op de naleving van de voorwaarden van de verstrekte vergunningen. Om de gezondheid van de visserijsector te waarborgen zijn een aantal initiatieven gestart. Er komt een Viskeuringsinstituut die vooral visexporten naar Europa moet veiligstellen. Verder werd in juni 2006 door de Minister van Defensie een Kustwacht ingesteld voor het bewaken van de visgronden. Ook is de invoering van een VMS, Vessel Monitoring System, nabij, waarbij de vergunninghoudende visserijbedrijven uitgerust worden met apparaatuur voor plaatsbepaling, snelheid en koers van viskotters, terwijl ook vangstinformatie beschikbaar komt. De totale vangst aan vis en garnalen bedroeg in 2006: ton, 10,2% meer dan het voorafgaande jaar. Hiervan werd ton geëxporteerd met een totale exportwaarde van US$ 33 miljoen. landbouw Voor de bacoven is een nieuwe trend gezet met meer afzet en hogere opbrengsten. In het begin van het verslagjaar was 60% van de afzet in Europa vrij van invoerrechten, terwijl voor de rest hoge licentierechten moesten worden betaald. Begin december 2006 werd het bananenquotum verruimd naar 80% van de afzet. Dit houdt een aanzienlijke besparing in op dure licentierechten. Het streven is een 100% invoerrechtvrije afzet. In oktober 2006 ging het management van de SBBS over in handen van het Franse bedrijf Katopé, waarbij nog nader bekeken moet worden hoe de privatisering van het bedrijf verder voortgang zal vinden. De landbouwers hebben het moeilijk door de hoge standaarden van voedingsmiddelen op de Europese markt. Het afgelopen jaar zijn diverse trainingen verzorgd om landbouwers vertrouwd te maken met de Europese GAP ( good agricultural practices ). Er ontstaat een geheel nieuwe situatie, die door velen positief wordt ingevuld. Bauxiet Suriname heeft een aandeel van 2,5% in de jaarlijkse wereldbauxietproductie. Bauxiet is nog steeds de kurk waarop onze economie drijft. De mijnbouw zorgt voor 80-90% van ons exportinkomen, en 30% van het overheidsinkomen, een situatie die onze economie erg gevoelig maakt voor schommelingen op de wereldmarkt. Op dit moment in positieve zin, vandaar de aanbeveling dit jaar van het IMF om een stabilisatiefonds of een ontwikkelingsinvesteringsfonds in het leven te roepen om een deel van de meeropbrengsten van nu te reserveren voor slechtere tijden. Eind april 2006 werd de Successor Minesbrug geopend voor toegang tot de bauxiet van Kaaimangrasie en Klaverblad. Oost Suriname is bijna uitgemijnd, alle planning is nu gericht op West-Suriname, waar voorraden zijn geïdentificeerd van 3 miljoen ton aluinaarde per jaar voor de komende 40 jaar. In 2010 moet de productie in het Bakhuysgebergte van start gaan. Goud Veel hoop - in verband met betere inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen - is gevestigd op betere contracten met goudwinningbedrijven. Suriname is een duidelijk wingewest voor Multinationals. Newmont Mining Company gaf in oktober 2006 aan dat het verrast is door de gebleken voorraden in het Nassaugebergte. Het is van belang dat Suriname wel zijn eigen belangen blijft behartigen en voorop stelt bij nieuwe onderhandelingen met Multinationals. Internationale prijsstijgingen van goud vertalen zich nog onvoldoende in toename van lokale inkomsten. Olie In 2006 was de productie van Staatsolie circa 4,4 miljoen vaten olie. Aan het eind van de huidige MOP periode moet dat oplopen, met vaten per dag tot 5,4 miljoen vaten. De huidige reserves worden geschat op 106 miljard vaten, met mogelijke reserves tot 160 miljard na de off-shore exploraties. Staatsolie levert behalve ruwe olie ook diverse olieproducten als asfalt, stookolie en dieselolie, en sinds mei 2006, ook energie via haar Staatsolie Power Company. 8

9 Diverse buitenlandse bedrijven hebben ingetekend op offshore exploraties, waarvan de eerste boringen in 2007 worden verwacht. Het gaat om de bedrijven Repsol, Maersk en Occidental Oil & Gas. Paradise Oil zet on-shore exploraties voort te Coronie en Uitkijk. Off-shore olie exploraties en winning hebben gunstige effecten op de lokale economie: voeding, transport, bevoorrading, chemicaliën e.d. Hoopgevend zijn verder ook de exploraties naar aardgasvoorkomens. Onder de huidige omstandigheden kan ons land zich ontwikkelen tot een bonafide oliestaat. Hout Ons land telt circa 70 zagerijen met een totaal geïnstalleerd vermogen van m3 verwerkt rondhout per jaar. In 2005 werd m3 en in 2006 rond de m3 gerealiseerd. De potentie van duurzame houtkap wordt geschat op 2 miljoen m3 per jaar. Intussen wordt vanuit Stichting Bos Beheer met diverse consultants gewerkt aan de overgang naar een bosautoriteit, die zowel over houtkap als over de bescherming van biodiversiteit zal gaan. Woningbouw Er is nog steeds woningnood in ons land. In 36% van de huizen woont meer dan 1 generatie, dat was in % en in %. In 55 jaar werden in totaal woningen gebouwd, terwijl het streefaantal jaarlijks 1.500/2.000 bedraagt. In oktober 2006 werd gerapporteerd dat sinds februari 2004, circa woningen gebouwd of gerenoveerd zijn geworden met de 7% renteregeling van de Centrale Bank van Suriname, waarbij commerciële banken tot 20% van hun kasreserve mogen aanwenden voor bouwkredieten tegen 7% rente. Begin december 2006 blijkt dat China een schenking doet voor de bouw van 200 woningen, maar dat het daartoe een openbare aanbesteding houdt in eigen land. Bevolking Er is het afgelopen jaar veel gecommuniceerd over de samenstelling van onze bevolking, met name over het gebleken groeiende aantal Brazilianen en Chinezen. Uit de zevende volkstelling is gebleken dat ons bevolkingsaantal de nadert. Het aantal Brazilianen en Chinezen is echter slechts bij schatting bekend. Macro-economisch gezien gaat het de bevolking niet slecht, vooral vanwege de goede inkomsten uit de delfstoffensector (bauxiet, goud en aardolie, die alle drie een positieve internationale prijsontwikkeling doormaken) en het strakke monetaire beleid van de overheid. Op de verschillende economische indexen scoorde ons land niet hoog: de Doing Business 2007 van de Wereldbank plaatste Suriname op de 122ste plaats van de 175 landen. Op de Index van Economische Vrijheid van de Heritage Foundation stond Suriname op de 129ste plaats van de 157 landen. De lage posities werden verworven door zaken als: de moeilijkheid om een bedrijf te starten, zwakke bescherming van investeerders, geringe innovatie, zwakke infrastructuur, e.d. Ondanks het feit dat de analyses aanwezig zijn, ontbreekt het beleid om op de resultaten ervan ontwikkeling te boeken. De Verzekeringsbranche Binnen de SURVAM, de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, is in het verslagjaar overeenstemming bereikt om verschillende activiteiten ter bevordering van het verzekeringswezen in Suriname daadwerkelijk gezamenlijk ter hand te nemen. De impuls hiertoe wordt vooral ingegeven door de onderkenning van de toenemende concurrentie binnen de sector en liberalisering van de markt. In eerste instantie wordt gedacht aan publiciteit en voorlichting om het verzekeringsbewustzijn in de gemeenschap te vergroten, en het belang van verzekeringen tegen dagelijkse risico s in het leven van personen en ondernemingen aan te tonen. In het verslagjaar is door de SURVAM de aanzet gegeven om te komen tot een gezamenlijke auto schadedatabase (ten tijde van het schrijven van het verslag is de database reeds ingevoerd). Deze database is bedoeld om de aanmelding van autoschaden van alle bij de SURVAM aangesloten maatschappijen adequaat te monitoren. Hiertoe moest speciale computerprogrammatuur worden ontwikkeld met internetmogelijkheden. Het systeem is in opdracht van de SURVAM door een onder de SURVAM ressorterende onafhankelijke instelling ontwikkeld, conform door de SURVAM opgestelde richtlijnen en protocollen. De database stelt alle bij de SURVAM aangesloten maatschappijen in staat om alle autoschaden, die worden geclaimd te raadplegen en om eventuele oneigenlijke zaken te controleren met hun eigen bestandsgegevens. Een 9

10 belangrijk voordeel van deze database is ook het verzamelen van gegevens om statistieken te kunnen samenstellen. Ook de uitwisseling van informatie tussen verzekeraars van motorrijtuigen wordt nu mogelijk gemaakt. Binnen de SURVAM is men er zich van bewust dat alleen een gezamenlijke aanpak succes kan hebben. Dit systeem is een begin daarvan. Het bedrijf De voortgaande regionale en mondiale economische integratie hebben ook gevolgen voor het bedrijfsleven. In een steeds veranderende omgeving is het als bedrijf noodzakelijk om zich aan te passen en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit hebben wij in 2006 op verschillende manieren gedaan. Allereerst door de introductie van een aantal nieuwe producten. De introductie van het FATUM Suriname Fund op 7 maart 2006, het eerste product van onze nieuwe beleggingsmaatschappij genaamd FATUM Investments N.V. is een groot succes gebleken. Het hoge rendement, samen met de garantiestellingen van FATUM en de DSB Bank, hebben Surinamers massaal doen instappen. Ook het feit dat het merendeel van de investeringen in Suriname plaatsvinden heeft de gemeenschap aangesproken. Het succes van het FATUM Suriname Fund geeft aan dat het beleggingsklimaat in Suriname goed is. Mensen hebben vertrouwen in de economie en zijn bereid te investeren in hun toekomst. beschouwing onderworpen en maatregelen getroffen om dit korps verder te professionaliseren. Branche Motorrijtuigen Ook in 2006 hebben wij kunnen constateren dat er geen verbetering is opgetreden in de verkeerssituatie. Het aantal aanrijdingen blijft toenemen en het aantal voertuigen dat op de weg komt blijft eveneens stijgen.volgens de afdeling verkeersvoorlichting van het Korps Politie Suriname rijden er momenteel meer dan voertuigen op de Surinaamse wegen. De twee voornaamste oorzaken van de toename van het aantal aanrijdingen zijn enerzijds het te hard rijden en anderzijds het roekeloos rijgedrag van met name jonge bestuurders die pas in het bezit zijn van een rijbewijs. Er worden van overheidswege maatregelen getroffen om het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Zo is bijvoorbeeld het Rijbesluit 1971 nader gewijzigd en is het thans verplicht om tijdens het rijden in de auto de veiligheidsgordel te dragen. Daarnaast is het ook verboden, op straffe van een geldboete, tijdens het rijden handmatig te telefoneren met een mobiele telefoon. Onderstaande grafiek toont aan dat het aantal verkeersdoden in 2006 wederom is toegenomen ten opzichte van voorafgaande jaren. Grafiek 1: Aantal verkeersdoden afgelopen 6 jaren Daarnaast zijn in 2006 de FATUM Wereld Reispolis en de FATUM Annuleringsverzekering geïntroduceerd. Vanwege een overeengekomen samenwerkingsverband met SOS International B.V. in Nederland, kunnen onze klanten 24 uur per dag/7 dagen per week een beroep op ons doen, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Voor ons staat kwaliteit van onze dienstverlening aan de klant centraal, en daarom hebben wij er in het verslagjaar hard aan gewerkt om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Wij zijn met verschillende projecten gestart om onze klanten bewuster te maken van de noodzaak van verzekeren. Bij het optimaliseren van de dienstverlening speelt de tussenpersoon een essentiële rol. Derhalve hebben wij ons agentenkorps aan een nadere Aantal verkeersdoden laatste 6 jaar

11 Branche Brand Het is in het verslagjaar gelukt om bij een stijgend aantal branden in het land, het aantal brandschaden binnen de eigen portefeuille beperkt te houden. Dit is het gevolg van een aantal brandbeheersingsmaatregelen die ervoor hebben gezorgd dat de kwaliteit van onze brandportefeuille sterk vooruit is gegaan. Ook voor de toekomst blijft de kwaliteit van de brandrisico s zeer belangrijk. Wij zullen derhalve blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze risico s. Het is namelijk voor zowel de klant als het bedrijf van belang dat schade voorkomen kan worden. Grafiek 2: Aantal branden afgelopen 8 jaren Aantal branden laatste 8 jaar Het landelijk aantal branden is in 2006 het hoogst geweest van de afgelopen 8 jaren. Er zijn in totaal 91 branden geweest, van dit aantal ging het in 73 gevallen om woonhuisbranden. De grafiek toont aan dat het aantal branden alleen maar toeneemt, ondanks de voorlichting over brandpreventie door de brandweer. De cijfers tonen aan dat er nog veel werk moet worden verzet op het gebied van brandpreventie en voorlichting. Voor verzekeringsmaatschappijen is ook hier een duidelijke taak weggelegd Beleggingen en beleggingsopbrengsten Medio februari 2006 is de Hermitage Mall gekocht. Deze aankoop fungeerde als inbreng in het FATUM Suriname Fund waarmee een geprojecteerd plafond van US$ 10 miljoen in 2 jaren, in slechts 10 maanden werd gerealiseerd. Een evaluatie over de absorptiecapaciteit van het fonds zal bepalen in hoeverre dit fonds na circa 1 jaar kan worden voortgezet. Als afgeleide van het succes van het beleggingsfonds is inmiddels gestart met het uitbreiden van de Hermitage Mall met als doel de beleggingsopbrengsten uit dit object te maximaliseren. Het Levenbedrijf Tijdens het verslagjaar heeft FATUM Levensverzekering N.V., evenals in 2005, een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn plannen om het aanbod van producten het komende verslagjaar uit te breiden. Een van de middelen hiertoe is het aangaan van strategische allianties met buitenlandse verzekeraars. Daarnaast wordt intensief aandacht besteed aan opleiding en training van de medewerkers. Tussenpersonen Tijdens het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor een totale verbetering van de kwaliteit van ons agentenkorps. Het gaat hierbij om zaken aangaande opleiding, informatieverstrekking en voorlichting. Het is de bedoeling dat deze plannen verder in het jaar 2007 ten uitvoer zullen worden gebracht hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een professioneel agentenkorps. Reclame & Sponsoring Ook in 2006 zijn door ons de liefdadigheidsinstellingen in het land ondersteund. Voor FATUM is het belangrijk dat dienstverlening aan minder draagkrachtigen en risico-groepen in de gemeenschap de nodige ondersteuning geniet, en dat FATUM daar steeds partij bij is. In het kader van CSR, Corporate Social Responsibility, de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf, bevordert FATUM enerzijds investeringen in economische activiteiten van het land middels FATUM Investments N.V. en anderzijds charitatieve steun aan sociaal zwakkeren in de gemeenschap. 11

12 Bijkantoor Nickerie Ook in 2006 is gebleken dat de landbouwsector in het District Nickerie nog geen gezonde sector is. De Rijstsector presteert nog steeds niet goed. Echter zijn er ook enkele positieve economische activiteiten te bespeuren, zoals de ontwikkelingen in de bacovensector en de start van een garnalenproject. Over het algemeen is de betalingsdiscipline in dit District problematisch, leidende tot problemen bij de incasso van premies. Uiteraard houdt dit direct verband met de slechte financiële situatie van de bewoners van dit District. Dat dit de bedrijfsvoering aldaar bemoeilijkt, is evident. Organisatie en medewerkers. Tijdens het verslagjaar is gewerkt aan het verder versterken van de kwaliteit en het opvoeren van de klantgerichtheid van onze organisatie. Zaken als training, vorming en opleiding zullen geïntensiveerd worden. Wij vinden het nodig dat de medewerkers via vakopleidingen in zichzelf investeren en betere service verlenen aan cliënten. Tijdens het verslagjaar is ter ondersteuning van onze overige hoofddoelstellingen, een traject ingezet om alle afdelingen opnieuw in kaart te brengen, alsmede de beschrijving van de verschillende functies te actualiseren. Deze beschrijvingen stellen ons in staat om op ieder moment kritisch te kijken naar onze bedrijfsprocessen. Wij zullen dan beter in staat zijn om de nodige verbeteringen aan te brengen in onze bedrijfsvoering en daardoor de kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten verder te optimaliseren. Tot medewerker van het jaar 2006 werd uitgeroepen mevrouw A. Persaud, van de Sector Financiële Informatie & Administratie, dit vanwege haar inzet. Jubilarissen Tijdens het verslagjaar herdachten wij het 30- jarig dienstverband van de heer B. Gangaram Panday. Zulk een groot aantal jaren loyaliteit en trouw dienstverband mag een werkelijk noemswaardige prestatie worden genoemd. Pensioen In 2006 namen wij, na een dienstverband van 36 jaar, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid van mevrouw C. Helstone- Leckie, alsmede van de heer M. Wijngaarde, na een dienstverband van 20 jaar. Wij zijn de medewerkers erkentelijk voor hun jarenlange inzet en loyaliteit en wensen hen een welverdiende pensioenperiode toe. Resultaat Het bruto geconsolideerde premie-inkomen is in het verslagjaar afgenomen van SRD 18,3 miljoen in 2005 tot SRD 17,8 miljoen in De verdiende premies zijn tevens afgenomen van SRD 12,8 miljoen naar SRD 11,2 miljoen. De bijdrage in de totale verdiende premies van de branches brand, motorrijtuigen en medisch varia zijn enigszins gedaald van ca. 98% in 2005 naar ca. 89% in Het netto rendement op de beleggingen is als volgt samengesteld: (in duizenden SRD) SRD % SRD % Bruto rendement beleggingen , ,3 Af: rentelasten financiering beleggingen , ,2 Netto rendement , ,1 In het bruto rendement zijn tevens de beleggingsopbrengsten welke voortvloeien uit de activiteiten van het FATUM Suriname Fund opgenomen, namelijk de huuropbrengsten van de Hermitage Mall en dividend alsmede hypotheekrente. De interestlasten aan de beleggers in het FATUM Suriname Fund zijn opgenomen als rentelasten financiering beleggingen. Na aftrek van het herverzekeringsaandeel en te betalen schaden (mutatie technische verplichting) is het eigen aandeel in de schadelast ten opzichte van 2005 met ca 45% afgenomen. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2005 over de gehele linie toegenomen met 87%. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de invoering van een voorziening voor post employment benefits, waaraan een dotatie werd gepleegd van ca. SRD 1 miljoen. De bedrijfswinst vóór belasting is toegenomen van SRD 4,8 miljoen in 2005 tot SRD 8,2 miljoen in

13 Vooruitzichten Wij zijn positief gestemd over de toekomst. Met het 125-jarig bestaan van ons bedrijf in 2007 breekt voor FATUM een nieuw tijdperk aan. Het is voor ons een grote uitdaging om als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname toch dynamisch en innovatief bezig te zijn. De wereld zoals die nu is, eist van bedrijven dat ze meegaan met de tijd en zich blijvend vernieuwen. Het feit dat wij bijna 125 jaar oud zijn geeft aan dat het ons gelukt is om, in een maatschappij die harde eisen stelt aan bedrijven waarbij de klant steeds kritischer wordt, onszelf te profileren als een respectabele maatschappij die meedenkt en zorgt voor al onze stakeholders. Alle producten die wij aanbieden en activiteiten die worden ondernomen, zijn het resultaat van een lange termijnvisie, waarbij de blik voornamelijk gericht is op continuïteit. Onze toekomstplannen houden onder andere in dat onze organisatie zal worden aangepast aan het model van een meer klantgerichte organisatie, hetgeen inhoudt dat er een aantal grote structurele aanpassingen zullen worden gepleegd. Ook de totale organisatiestructuur op zich zal worden veranderd. Het bedrijf zal meer dan nu een bedrijf worden dat volgens internationale standaarden werkt. Voor zowel onze beleggingsactiviteiten als onze verzekeringsproducten zal onze strategie het komende verslagjaar allereerst gericht zijn op het aanbieden van producten waarmee we elke Surinamer van dienst kunnen zijn. Op beleggingsgebied zal onze aandacht met name gericht zijn op klanten met een modaal inkomen. Het verslagjaar heeft ook aangetoond dat het aanbod van nieuwe investeringsprojecten op zich laat wachten. Het uitblijven van het aanbod van nieuwe projecten in combinatie met het feit dat wij de initiële doelstelling voor de eerste twee jaar reeds hebben gerealiseerd, is voor FATUM Investments N.V. reden tot een nadere evaluatie van de capaciteit van de Surinaamse markt. Op verzekeringsgebied zijn wij van plan het komende jaar ons aanbod van producten verder uit te breiden. Wij vinden het belangrijk om onze klanten een compleet pakket aan producten en diensten te kunnen aanbieden. Derhalve hebben wij besloten om de Ziektekostenverzekering te heractiveren. De vernieuwde Ziektekostenverzekering zal een brede dekking bieden tegen een redelijke premie. Daarnaast zijn er serieuze plannen om het productaanbod van ons Levenbedrijf uit te breiden, hierbij moet worden gedacht aan oudedagsvoorzieningen en voorzieningen voor jongeren met name met betrekking tot studiemogelijkheden. Er wordt op het moment onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot het aangaan van een strategische alliantie met een buitenlandse (her)verzekeraar. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij onze plannen voor de toekomst alleen kunnen realiseren met de ondersteuning van gemotiveerde medewerkers en agenten die onze visie delen en die in staat zijn om met ons te kunnen meedenken. Onze prioriteit is daarom ook het stimuleren en motiveren van onze medewerkers en agenten en het investeren in opleidingen en trainingen. Met betrekking tot de ontwikkelingen in de bedrijfstak zijn wij hoopvol gestemd. Het is onze verwachting dat de samenwerking van alle maatschappijen binnen de SURVAM uiteindelijk zal leiden tot gezondmaking van het verzekeringswezen in ons land. Het streven van alle verzekeraars in Suriname dient er nu op gericht te zijn om ordening aan te brengen in de verschillende branches. Met het oog op het wegvallen van de grenzen, is het nu meer dan ooit van belang dat de bedrijfstak aantoont goed met elkaar te kunnen samenwerken. Uiteindelijk zullen Surinaamse bedrijven slechts door goede onderlinge samenwerking het hoofd kunnen bieden aan de concurrentie van buitenlandse maatschappijen. N.W. Lalbiharie Directeur 13

14 14

15 Jaarrekening 15

16 Geconsolideerde balans per 31 december 2006 (na winstbestemming) Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Activa Beleggingen Onroerende goederen Overige financiële beleggingen Vorderingen Vorderingen uit directe verzekeringen Overige vorderingen Overige activa Bedrijfsmiddelen Liquide middelen Overlopende activa Lopende rente Totale activa

17 Passiva Groepsvermogen Aandelenkapitaal 5 5 Herwaarderingsreserve Egalisatiereserve Voorzieningen Langlopende schulden Schulden Schulden aan kredietinstellingen Te betalen schaden Schuld aan pensioenfonds 4 35 Overige schulden Overlopende passiva Totale passiva

18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Baten Verdiende premies eigen rekening Opbrengst beleggingen Omzet Lasten Schadelasten Mutaties technische voorzieningen Bedrijfskosten, inclusief acquisitiekosten Resultaat technische rekening Andere baten en lasten Resultaat vóór belastingen Belastingen Resultaat ná belastingen

19 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat vóór belastingen Belastingen over het resultaat Resultaat na belastingen Afschrijvingen Gerealiseerde herwaardering beleggingen Vermeerdering verzekeringstechnische voorzieningen Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Kasstroom uit investerings-en beleggingsactiviteiten Investeringen en verstrekkingen in: Bedrijfsmiddelen Beleggingen Desinvesteringen, aflossingen en verkopen Belegde middelen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Langlopende schulden Bankkrediet Mutatie overige bezittingen Dividend Mutatie liquide middelen Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte methode. Alleen die mutaties zijn verwerkt die een wijziging in de liquide middelen tot gevolg hebben gehad. Herwaarderingen zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. Het effect van valutaverschillen op de saldi van liquide middelen genoteerd in vreemde valuta is als koersverschil in het resultaat verwerkt. 19

20 Toelichting algemeen Grondslagen voor consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen FATUM Schadeverzekering N.V. en haar nagenoeg 100% dochterondernemingen FATUM Levensverzekering N.V. alsmede Fatum Investments N.V. De laatste was ultimo 2005 nog in de aanloopfase. Belangen van derden in het vermogen en resultaat van de deelneming worden afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening vermeld. De vennootschappelijke jaarrekening van de moedermaatschappij is afzonderlijk in dit verslag opgenomen. De jaarrekeningen van FATUM Levensverzekering en FATUM Investments N.V. zijn separaat uitgebracht. Het Fatum Suriname Fund wordt, zijnde een beleggingsproduct van FATUM Investments N.V., niet als afzonderlijke entiteit in de consolidatie betrokken. De door FATUM Investments N.V. uitgegeven participaties in het Fatum Suriname Fund worden als schuld in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Anderzijds worden de -voor wat betreft de vergoeding van interest en waardemutaties - aan de deelgerechtigden van het fonds toekomende beleggingen (het fonds), die alle eigendom zijn van de FATUM Groep, als bezittingen in de geconsolideerde balans opgenomen. Vreemde valuta waarderingsgrondslagen Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de onderstaande vermelde koersen per balansdatum. Baten en lasten uit hoofde van transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. De verschillen verbandhoudende met wijzigingen van wisselkoersen worden afzonderlijk in de winst- en verliesrekening verwerkt onder het hoofd Andere baten en lasten. De voor de omrekening in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum zijn als volgt: SRD SRD Amerikaanse dollar 2,75 2,75 Euro 3,50 3,50 Waarderingsgrondslagen Algemene waarderingsgrondslagen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Specifieke waarderingsgrondslagen Onroerende goederen De onder dit hoofd opgenomen onroerende goederen zijn opgenomen tegen de actuele waarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De actuele waarde van de onroerende goederen is gebaseerd op externe taxaties in USD en omgerekend in lokale valuta tegen de per balansdatum geldende koers van de USD. De nieuwe investeringen in bestaande onroerende goederen worden tot aan de eerstvolgende taxatie tegen de verkrijgingswaarde opgenomen. Het vermogenssurplus voortvloeiende uit de vorenvermelde herwaarderingen wordt toegevoegd aan de onder het eigen vermogen opgenomen Herwaarderingsreserve. Over de herwaardering is geen voorziening voor latente inkomstenbelasting gevormd daar de herwaardering o.m. betrekking heeft op het hoofdkantoor en haar filaialen waarvan niet verwacht wordt dat deze op korte termijn gedesinvesteerd zullen worden. Bedrijfsgebouwen worden in 20 jaar lineair afgeschreven. Overige financiële beleggingen De overige financiële beleggingen, met uitzondering van effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Effecten zijn tegen de beurskoers ultimo van het boekjaar gewaardeerd. Koerswaarde mutaties van de effecten zijn in het resultaat verwerkt onder het hoofd Beleggingsopbrengsten. Overlopende rente van depositobeleggingen, dividend van aandelen en hypotheekrente zijn opgenomen onder het hoofd Overlopende activa. Vorderingen uit directe verzekeringen Vorderingen uit directe verzekeringen hebben betrekking op tussenpersonen uit hoofde van afgesloten verzekeringen en de van hypotheekdebiteuren nog te ontvangen bedragen uit de verstreken aflossingstermijnen en zijn opge- 20

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V.

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon (+597) 471541 Fax (+597) 410067 Bijkantoren / Branches

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie en Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2012-2008 5 Pre-advies

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597) 410067 Bijkantoren / Branche-offices

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie