Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktonderzoek Inkomensverzekeringen"

Transcriptie

1 Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop kleinere ondernemingen dienstverlening vragen van Mercer verschilt veel van de wijze waarop grotere organisaties dit doen. Kleinere ondernemingen zijn vaak veel gerichter met hun specifieke bedrijfswerkzaamheden bezig en hebben hierdoor logischerwijs minder tijd en aandacht voor de secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel. Mercer Nederland heeft dan ook de keuze gemaakt om de dienstverlening te segmenteren zodat de dienstverlening aan alle ondernemingen gericht en effectief is. Mercer Direct Mercer Direct is een dienstverleningsconcept voor kleinere ondernemingen. Het dienstverleningsconcept kenmerkt zich door gestroomlijnde, kosteneffectieve en geautomatiseerde processen. Een belangrijk onderdeel van het concept is het feit dat Mercer alle deelnemende relaties als één collectief beschouwt en bij verzekeraars aanbiedt. Door alle relaties als één collectief te behandelen, behaalt Mercer voor u collectiviteitvoordeel. Binnen het concept wordt uitgegaan van drie kernwaarden: - Eenvoud; zowel in administratie, verzekeringsvorm als in communicatie. - Scherpe premie; een zeer lage premie die door Mercer onderhandelt is, doordat Mercer Direct als collectief wordt aangeboden; - Uitstekende voorwaarden; een uitgebreide dekking; Dekkingen per product In de huidige situatie kunnen bedrijven voor verzekeringsproducten, uit veel verschillende dekkingsmogelijkheden kiezen. In de praktijk blijkt dit tot veel onduidelijkheid te leiden en kiest het overgrote deel van de bedrijven veelal dezelfde dekking. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft Mercer in de proposities de keuzes geminimaliseerd. Per product zijn de meest gangbare dekkingen geselecteerd. Automatisering

2 Mercer heeft een internet-portal opgezet waar werkgever en werknemer kunnen inloggen. Bedrijven kunnen direct zien welke verzekeringen er via Mercer Direct zijn ondergebracht. Daarnaast moeten alle relevante wijzigingen via de portal doorgegeven worden. Met de portal zullen bedrijven niet meer te maken krijgen met verschillende verzekeraars. De portal werkt middels een single-sign-on. Dit houdt in dat wijzigingen voor alle lopende verzekeringen slechts éénmalig doorgegeven hoeven te worden. De wijziging wordt vervolgens direct verwerkt voor alle lopende verzekeringen. Een aanvullend voordeel is dat ook de ziek-, herstel- en schademeldingen via de portal doorgeven kunnen worden. Aangezien alles automatisch gaat, is er ook geen sprake meer van papierstromen van en naar de verzekeraar. Vergoeding Mercer Direct Mercer Direct onderscheidt zich door af te wijken van het gangbare commissiemodel. De verzekeringen worden via Mercer Direct netto aangeboden, wat betekent dat er geen commissie meer, als onderdeel van de premie, in rekening gebracht wordt. In plaats daarvan brengt Mercer de werkgever een fee in rekening voor het gebruik van het platform. De hoogte van deze fee staat op Naast deze overzichtelijke wijze van vergoeding, ontvangt de werkgever eveneens een overzicht van de werkzaamheden die van Mercer verwacht mogen worden. Marktonderzoek verzekeringsproducten Mercer heeft onder meerdere verzekeraars een marktonderzoek uitgevoerd voor diverse producten die via de portal worden aangeboden. Het gaat hierbij om de volgende verzekeringen. - Inkomensverzekeringen o Ziekteverzuimverzekering o WGA-hiaat verzekering o WIA-excedent verzekering o WGA-eigenrisicodragerschap verzekering - Collectieve ongevallenverzekering - Zakelijke reisverzekering - Zorgcollectiviteit; De inhoud van het marktonderzoek voor de Inkomensverzekeringen ziet er als volgt uit: - Toelichting wetgeving - Verzekeringsvormen - Marktonderzoek inkomenverzekering - Voordelen - Conclusie

3 Wulbz en WIA Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij ziekte en Wet Werk en Inkomens bij Arbeidsongeschiktheid Indien één van uw werknemers ziek wordt, heeft u de plicht tot loondoorbetaling gedurende de eerste 2 jaar ziekte. Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is dan wordt deze gekeurd door het UWV. De uitslag van deze keuring is bepalend voor de categorie waarin de werknemer wordt ingedeeld. Er zijn 3 categorieën waarin de werknemer ingedeeld kan worden: De eerste categorie is de IVA-regeling (Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). Om voor de IVA regeling in aanmerking te komen moet de werknemer tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt worden verklaard. Daarnaast moet de kans dat de werknemer nog terugkeert in het arbeidsproces minimaal zijn. De uitkering die deze werknemer krijgt is 75% van zijn oude salaris tot het wettelijke maximum (in ,--). Het kan ook zo zijn dat middels de keuring wordt bepaald dat de werknemer nog minimaal 65% van zijn oude inkomen kan verdienen. In dit geval is de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt. Vanuit de overheid is besloten dat deze groep werknemers niet voor een uitkering in aanmerking komt. De derde mogelijkheid is dat de werknemer in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wordt ingedeeld. Een arbeidsongeschikte werknemer wordt ingedeeld in de WGA als deze tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Ook werknemers die tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt worden verklaard kunnen in de WGA worden ingedeeld, dit kan alleen mits er sprake is van een verwachte terugkeer in het arbeidsproces. De werknemer ontvangt, afhankelijk van het arbeidsverleden, een bepaalde periode een loongerelateerde uitkering van 70% van het laatstverdiende salaris (gemaximeerd op het wettelijke maximum). Vervolgens komt de werknemer in aanmerking voor een loonaanvullinguitkering of een WGA-vervolguitkering. Zoals hierboven vermeld moet een werknemer tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn om in aanmerking te komen voor de WGA. De werknemer is dus niet volledig, maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het gedeelte dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is, heet restverdiencapaciteit. Als een werknemer minimaal 50% van deze restverdiencapaciteit benut dan komt deze na de loongerelateerde uitkering in aanmerking voor een loonaanvullinguitkering. Deze loonaanvullinguitkering is een aanvulling op het inkomen dat nog wordt verdiend. Als de werknemer de 50% restverdiencapaciteit niet weet te benutten dan ontvangt deze een uitkering die gebaseerd is op het minimumloon. In dit geval gaat de werknemer in inkomen terug van zijn volledige jaarsalaris naar een paar duizend euro op jaarbasis. Een flinke terugval dus.

4 Verzekeringsvormen Arbeidsongeschiktheid van een werknemer is lang niet in alle gevallen te voorkomen en brengt zowel werkgever als werknemers in de problemen. De werknemer wordt niet alleen geconfronteerd met de rechtstreekse gevolgen van de kwaal, maar zal ook inspanningen moeten verrichten om weer aan het werk te komen. Voor werkgever betekent arbeidsongeschiktheid van een werknemer verlies van arbeidscapaciteit en alle gevolgen van dien. Middels het goed en bewust afdekken van enkele risico s kunt u voorkomen dat naast de al genoemde problemen er ook financiële dilemma s ontstaan. U heeft als werkgever een loondoorbetalingverplichting, maar heeft u wel voldoende liquide middelen om hier aan te voldoen? Bij langdurige arbeidsongeschiktheid komt de werknemer terecht in de WIA waar ook een flinke terugval in inkomen kan volstaan. Kan de werknemer dit wel opvangen? Dit zijn vragen die u zichzelf kunt stellen om zo te bepalen of het verzekeren van een bepaald risico de juiste oplossing is. Voor het afdekken van een aantal risico s zijn er meerdere verzekeringen af te sluiten. Via Mercer Direct kunt u de onderstaande verzekeringen afnemen. 4.1 Ziekteverzuimverzekering Bij een conventionele ziekteverzuimverzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingverplichting over, waarbij per ziektegeval een eigen risicotermijn in (werk)dagen geldt. De wachttijd binnen de door Mercer Direct aangeboden ziekteverzuimverzekering is 2 weken. De verzekering die via Mercer Direct wordt aangeboden is op de volgende uitgangspunten gebaseerd: Risicotermijn: 2 weken of 6 weken. Voor het 1 ste jaar een 100% dekkingspercentage; Voor het 2 de jaar een 70% dekkingspercentage. De premie voor een ziekteverzuimverzekering is afhankelijk van de volgende factoren: - samenstelling personeelsbestand; - sector bedrijfswerkzaamheden; - verzuimcijfers afgelopen 3 jaar. 4.2 WGA-hiaat verzekering uitgebreid De WGA-Hiaat verzekering voorziet in een aanvulling op het inkomen tot minimaal 70% van het laatstverdiende salaris. Deze uitkering is, net zoals de wettelijke uitkering zelf, gemaximeerd op het maximum dagloon.

5 4.3 WIA-excedent verzekering Voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijk vastgestelde maximum salaris, is er voor het gedeelte dat boven dat salaris ligt geen dekking vanuit enige wettelijke regeling. Ook vanuit de WGA-hiaat verzekering is er voor het gedeelte van het inkomen boven dit maximum salaris geen dekking. Voor dit gedeelte van het salaris is de WIA-excedent verzekering een goede oplossing. Deze verzekering keert uit indien de werknemer na de keuring door het UWV in de IVA of de WGA terecht komen. De verzekering biedt een dekking van 70% van het gedeelte van het salaris boven het maximum dagloon. De uitkeringen van de WIA-excedent verzekering zijn gebaseerd op een 2% klim. Dit betekent dat de uitkeringen jaarlijks met 2% stijgen. De premie voor een WIA-excedent verzekering is afhankelijk van de volgende factoren: - individuele werknemersgegevens; - sector bedrijfswerkzaamheden; Pensioenwet Omdat de WIA-excedent verzekering een regeling betreft die onder pensioenwet valt, is de verzekeraar verplicht om de individueel verzekerde werknemers middels een UPO (Uniform Pensioen Overzicht) op de hoogte te stellen van de uitkering die men mag verwachten ingeval van arbeidsongeschiktheid. 4.4 WGA-eigenrisicodragerschap verzekering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor bestaande en toekomstige WGA-uitkeringen van uw (ex-) werknemers gedurende maximaal 10 jaar. Doorgaans is dit risico bij het UWV verzekerd en u betaalt daarvoor de zogenaamde gedifferentieerde WGA-premie. Sinds 1 januari 2006 kunt u er ook voor kiezen dit risico bij een private verzekeraar onder te brengen. U wordt dan eigen risicodrager en in plaats van de gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst betaalt u een (veelal goedkopere) verzekeringspremie aan de private verzekeraar. Indien een (ex)-werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, dan vergoedt de verzekering gedurende maximaal de eerste 10 jaren deze uitkering. Daarna neemt het UWV de uitkering over. Deze uitkeringlasten worden vervolgens gefinancierd uit de basispremie die ieder bedrijf aan de Belastingdienst betaalt. Het is niet mogelijk om deze verzekering af te nemen indien er sprake is van langdurig zieke medewerkers en/of WGA-ers.

6 Marktonderzoek inkomensverzekeringen Om voor werkgevers de beste proposities in de markt te verkrijgen zijn er meerdere inkomensverzekeraars benaderd om een aanbieding af te geven voor zowel de Ziekteverzuimverzekering, de WGA-hiaat verzekering, de WIA-excedent verzekeringen en de WGA-ERD verzekering. Mercer heeft de keuze gemaakt deze producten bij dezelfde verzekeraar onder te brengen gezien het feit dat de verzekeringen elkaar opvolgen of zeer nauw op elkaar aansluiten. Het onderbrengen van deze verzekeringen bij één aanbieder levert dan ook een premievoordeel en administratief gemak op. De volgende verzekeraars zijn benaderd: - Aegon Schadeverzekering N.V. - Allianz Schadeverzekeringen; - De Amersfoortse; - ASR verzekeringen; - Avéro Achmea; - Delta Lloyd Verzekeringen NV; - Generali Verzekeringsgroep; - De Goudse Verzekeringen; - Nationale Nederlanden; - OHRA; - Reaal. Dekking inkomensverzekeringen Mercer heeft bij alle verzekeraars aangegeven wat het kader van de verzekering is, dit betekent de dekking van de verzekering en met welke specifieke kenmerken rekening gehouden dient te worden. Op basis van deze gegevens zijn de aanbiedingen met elkaar vergeleken. Kader Inkomensverzekeringen Ziekteverzuimverzekering Risicotermijn: 2 of 6 weken; Voor het 1 ste jaar een 100% dekkingspercentage; Voor het 2 de jaar een 70% dekkingspercentage; WGA-Hiaat verzekering Aanvulling tot 70% van laatsteverdiende loon; Stijging uitkering conform CBS-loonindex. WIA-excedent verzekering Dekking van 70% van het inkomen boven het max. dagloon; Stijgende uitkering van 2%. Dekking tijdens IVA en/of WGA. Max. salaris Max. salaris (2012) Max. salaris WGA-ERD verzekering Conform uitkering UWV; Dekking standaard werkgeverslasten van 20% Alle verzekeraars hebben kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden van Mercer Direct.

7 Premies Doordat Mercer Direct het gehele collectief ter verzekering aanbiedt, hebben wij ook zeer scherpe premietarieven kunnen onderhandelen. Over het algemeen hebben alle aanbieders scherpe tarieven kunnen aanbieden. Er geldt voor de inkomensverzekeringen geen doorééntarief voor wat betreft de premiestelling. Deze premies zijn bedrijfsgebonden omdat ze afhankelijk zijn van meerdere factoren. Specifieke kenmerken Mercer Direct Contractduur tot 1 januari 2015; Mercer Direct biedt de gehele verzekeringsportefeuille aan bij de aanbieders. Dat wil zeggen dat alle contracten dezelfde begin- en einddatum hebben. Ook werkgevers die tussentijds aansluiten bij het collectief krijgen dezelfde einddatum. Hierdoor is het mogelijk om, bij afloop van de contractperiode, het gehele collectief opnieuw ter verzekering aan te bieden. Hiermee wordt een enorm collectiviteitvoordeel behaalt waardoor kleinere ondernemingen scherpere premies en ruimere dekking aangeboden krijgen ten opzichte van individuele contracten. Niet alle verzekeraars accepteren deze voorwaarde die Mercer Direct stelt. De premies die worden geheven door verzekeraars zijn over het algemeen gebaseerd op meerjarige contracten. De uitkeringen voor inkomensverzekeringen worden gedaan over een langere termijn en de premies zijn hier ook op gebaseerd. Alle contracten die binnen Mercer Direct worden gesloten tot 1 januari 2014 worden onder de gestelde voorwaarden bij ASR ondergebracht en hebben een einddatum van 1 januari Geen opslag bij termijnbetaling De overweging om premie jaarlijks of in termijnen te betalen dient niet alleen een financiële te zijn, maar ook een keuze gebaseerd op momenten waarop inkomsten worden ontvangen en welk moment het best uitkomt. Mercer Direct zorgt ervoor dat er geen opslag wordt geheven bij betalingstermijnen anders dan jaarbetaling. Opslag bij afwijkende betalingstermijnen is vaak onderdeel van het administratieve proces bij een verzekeraar. Veel verzekeraars hebben dan ook niet kunnen voldoen aan deze voorwaarde. Aansluiten op Mercer Portal Een voorwaarde van Mercer Direct richting de verzekeraars is de mogelijkheid tot het aansluiten van ons portal op de backoffice van de verzekeraar. Hierdoor hoeven werkgevers slechts éénmaal een wijziging door te geven die vervolgens volledige geautomatiseerd verwerkt wordt in de administratiesystemen van de verzekeraar. Deze werkwijze heeft STP (Straight Through Processing). Ook de stukken die tengevolge van de wijziging aan werkgevers worden teruggezonden dienen geautomatiseerd en digitaal geretourneerd te worden. Veel partijen zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een portal. De enige partij die momenteel een koppeling middels STP (Straight Through Processing) heeft, is ASR verzekeringen. Een aantal overige partijen is reeds begonnen met de ontwikkeling. Netto Polissen De afgelopen jaren zijn provisies en commissies een veelbesproken onderwerp. In veel gevallen staat de beloning die een intermediair ontvangt niet in verhouding tot de werkzaamheden die verricht worden. Om de beloning en dienstverlening transparanter te maken loopt Mercer Direct vast vooruit op de waarschijnlijke wetswijzigingen waarin de afspraken omtrent commissie aangescherpt zullen worden. De contracten van Mercer Direct zijn commissievrij. De meeste verzekeraars kunnen al verzekeringen zonder commissie aanbieden.

8 Administratieve performance Met de meeste verzekeraars zijn de ervaringen voor wat betreft de administratie, schadeafhandeling en deskundigheid ruimschoots voldoende. Conclusie De inkomensverzekeringen (behalve Ziekteverzuimverzekering) die vanuit Mercer Direct worden aangeboden worden allen ondergebracht bij ASR verzekeringen. Deze maatschappij heeft kunnen voldoen aan de voorwaarden die Mercer Direct heeft gesteld. ASR biedt als enige aanbieder op dit moment de mogelijkheid tot directe verwerking van de administratieve gegevens middels een STP koppeling. Hierdoor zal er nooit meer sprake zijn van verwerkingsachterstanden en verschillen in de administraties van relatie en verzekeraar. Tevens zijn de premies die door ASR worden geboden zeer concurrerend en staat de afhandeling en ondersteuning bij schadegevallen als zeer kundig bekend.

Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering

Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Inhoudsopgave Inleiding Algemeen De Zakelijke reisverzekering Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Voordelen Zakelijke reisverzekering Conclusie Mercer De wijze

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw medewerkers goed verzekerd. Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden Uw medewerkers goed verzekerd Een compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden 2 3 Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden (Semi-) Collectieve pensioenverzekering Uw organisatie valt of staat met

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade

Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade Arbeidsongeschikt? Mijn inkomen aangevuld door NV Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Wilt u in een paar minuten weten wat NV Schade voor u doet? Bekijk dan het filmpje op www.nvschade-mt.nl

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Deze Algemene voorwaarden WIA verzekeringen (nummer 200.103) gelden voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die verband houden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Kettlitz Wulfse Inkomen Rubriekenpolis

Polisvoorwaarden Kettlitz Wulfse Inkomen Rubriekenpolis Polisvoorwaarden Kettlitz Wulfse Inkomen Rubriekenpolis 00510 www.kettlitz-wulfse.nl Algemene Voorwaarden Verzuim-, WIA en WGA Eigenrisicodragerschapsverzekering Deze Algemene voorwaarden worden aangevuld

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie