In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015"

Transcriptie

1 In welke situatie factureren met verlegde btw of wanneer met Belgische btw factureren? Brigitte Braeckmans BDO Belastingconsulenten 13 oktober 2015

2 Plaats van de dienst Page 2

3 Plaats van de dienst plaats waar het onroerend goed is gelegen (artikel 47 Richtlijn 2006/112/EG) Diensten aan onroerende goederen uit hun aard, ondermeer: onroerende verhuur werk in onroerende staat terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen terbeschikkingstelling van bergruimte voor opslaan van goederen (uitzondering actieve warehousing) het verschaffen van gemeubelde logies terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen toekenning van het recht tot toegang tot verkeerswegen en tot de erbij horende kunstwerken, alsmede de toekenning van het recht ervan gebruik te maken diensten van expert en makelaars in onroerende goederen diensten die erop gericht zijn de uitvoering van bouwwerken voor te bereiden, te coördineren of er toezicht op te houden Page 3

4 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 definitie begrip onroerend goed a) ieder welbepaald boven- of ondergronds gedeelte van de aarde waaraan eigendomsen bezitsrechten kunnen worden verbonden; b) ieder gebouw of iedere constructie dat of die vast met de grond verbonden is onder of boven zeeniveau en dat niet gemakkelijk te demonteren of te verplaatsen is; Page 4

5 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 definitie begrip onroerend goed (vervolg) c) ieder element dat is geïnstalleerd en een integrerend deel uitmaakt van een gebouw of constructie zonder welk het gebouw of de constructie onvolledig is, zoals deuren, ramen, daken, trappen en liften; d) ieder element of werktuig dat of iedere machine die blijvend geïnstalleerd is en niet zonder vernietiging of wijziging van het gebouw of de constructie kan worden verplaatst. Page 5

6 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: -> uitsluitend diensten die een voldoende rechtstreeks verband met het goed hebben. a) wanneer zij afgeleid zijn van een onroerend goed en dit goed een onderdeel is van de dienst, en centraal staat bij en van wezenlijk belang is voor de verrichte diensten; b) wanneer zij worden verricht voor, of zijn gericht op, een onroerend goed met als doel de juridische of fysieke wijziging van dat goed. Page 6

7 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: met name: a) het opstellen van plannen voor een gebouw of delen van een gebouw bestemd voor een specifiek perceel grond, ongeacht of dit gebouw al dan niet wordt opgericht; b) het verrichten van bewakings- en toezichtsdiensten ter plaatse; c) de bouw van een gebouw op een terrein, alsook bouw- en sloopwerkzaamheden verricht aan een gebouw of delen van een gebouw; d) de bouw van blijvende structuren op een terrein, alsook bouw- en sloopwerkzaamheden verricht aan blijvende structuren zoals gas-, water- en rioolleidingen en dergelijke; Page 7

8 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: met name: e) werkzaamheden op een terrein, met inbegrip van agrarische diensten zoals grondbewerking, bezaaiing, irrigatie en bemesting; f) inspectie en beoordeling van de staat van onroerend goed en de daarmee samenhangende risico s; g) taxatie van onroerend goed, inclusief wanneer dat vereist is voor verzekeringsdoeleinden, met het oog op de waardebepaling van een goed als waarborg voor een lening of de risico- en schadebeoordeling bij geschillen; h) de leasing of verhuur van onroerend goed, andere dan reclamediensten, met inbegrip van de opslag van goederen ten behoeve waarvan een specifiek gedeelte van het goed wordt bestemd voor exclusief gebruik door de afnemer; Page 8

9 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: met name: i) het verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, zoals vakantiekampen of locaties die zijn ontwikkeld voor gebruik als kampeerterreinen, met inbegrip van het recht om op een bepaalde plaats te verblijven naar aanleiding van de omzetting van timesharerechten en dergelijke; j) de vestiging of overdracht van rechten, andere dan die welke vallen onder h) en i), op het gebruik van een onroerend goed in zijn geheel of delen daarvan, met inbegrip van de vergunning voor het gebruik van een deel van een goed, zoals het verlenen van vis- en jachtrechten of toegang tot lounges in luchthavens, of het gebruik van kunstwerken waarvoor tolgeld wordt geheven, zoals een brug of een tunnel; Page 9

10 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: met name: k) onderhouds-, renovatie- en herstelwerkzaamheden aan een gebouw of delen van een gebouw, met inbegrip van werkzaamheden zoals schoonmaken, betegelen, behangen en parketteren; l) onderhouds-, renovatie- en herstelwerkzaamheden aan blijvende structuren zoals gas-, water- en rioolleidingen en dergelijke; m) de installatie of montage van machines of werktuigen die, na installatie of montage, als onroerend goed kunnen worden gekwalificeerd; Page 10

11 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: met name: n) onderhouds-, reparatie-, inspectie- en toezichtswerkzaamheden met betrekking tot machines of werktuigen wanneer die machines of werktuigen als onroerend goed kunnen worden gekwalificeerd; o) vastgoedbeheer ander dan het onder lid 3, punt g), vallende portefeuillebeheer van beleggingen in onroerend goed, bestaande in de exploitatie van zakelijk, industrieel of niet-zakelijk onroerend goed door of voor rekening van de eigenaar van het onroerend goed; p) bemiddeling bij de verkoop, leasing of verhuur van onroerend goed en bij vestiging of overdracht van bepaalde rechten op onroerend goed of van zakelijke rechten op onroerend goed (ongeacht of die met lichamelijke zaken gelijk worden gesteld), andere dan bemiddeling vallend onder lid 3, punt d); Page 11

12 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: met name: q) juridische diensten met betrekking tot de overdracht van een eigendomsrecht op onroerend goed, met betrekking tot vestiging of overdracht van bepaalde rechten op onroerend goed of van zakelijke rechten op onroerend goed (ongeacht of die met lichamelijke zaken gelijk worden gesteld), zoals notariële werkzaamheden of met betrekking tot het opstellen van een koop- of verkoopovereenkomst voor onroerend goed, ook als de onderliggende transactie die de juridische wijziging van het goed meebrengt, niet plaatsvindt. Page 12

13 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: uitdrukkelijke uitsluiting: a) het opstellen van plannen voor een gebouw of delen van een gebouw, als deze niet bestemd zijn voor een specifiek perceel grond; b) de opslag van goederen in een onroerend goed als geen specifiek gedeelte van dat goed voor exclusief gebruik door de afnemer bestemd is; c) het verrichten van reclamediensten, ook als daarbij gebruik wordt gemaakt van onroerend goed; d) bemiddeling bij de verstrekking van accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, zoals vakantiekampen of locaties die zijn ontwikkeld voor gebruik als kampeerterreinen, als de tussenpersoon in naam en voor rekening van een ander handelt; Page 13

14 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: uitdrukkelijke uitsluiting: e) de terbeschikkingstelling van standruimte op een beurs- of tentoonstellingsterrein tezamen met andere daarmee samenhangende diensten om de exposant in staat te stellen artikelen ten toon te stellen, zoals het ontwerp van de stand, het vervoer en de opslag van artikelen, de terbeschikkingstelling van machines, het leggen van kabels, verzekering en reclame; f) de installatie of montage, het onderhoud en de reparatie, de inspectie van of het toezicht op machines of werktuigen die geen deel zijn of worden van het onroerend goed; g) portefeuillebeheer van beleggingen in onroerend goed; Page 14

15 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: uitdrukkelijke uitsluiting: h) andere juridische diensten met betrekking tot overeenkomsten dan die welke vallen onder punt q) hierboven, met inbegrip van advies over de contractuele voorwaarden van een overeenkomst voor de overdracht van onroerend goed, de uitvoering van een dergelijke overeenkomst of het aantonen van het bestaan ervan, wanneer die diensten niet specifiek zien op de overdracht van een eigendomsrecht op onroerend goed. Page 15

16 Plaats van de dienst Uitvoeringsverordering nr. 1042/2013 diensten die verband houden met onroerende goederen: terbeschikkingstelling van werktuigen -> dienst verband met een onroerend goed als de dienstverrichter de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden draagt weerlegbaar vermoeden van verantwoordelijkheid voor de uitvoering : werktuigen + voldoende bedienend personeel! verordening is verbindend en toepasselijk in alle lidstaten vanaf 1 januari 2015 aanpassing standpunt administratie (bvb. opslag van goederen actieve warehousing) Page 16

17 Verlegging van heffing in de onroerende sector voor handelingen in België Page 17

18 Verlegging van heffing afhankelijk van de plaats van vestiging van de dienstverrichter afhankelijk van de btw-status van de opdrachtgever Page 18

19 Verlegging van heffing voor handelingen verricht door een in België gevestigde dienstverrichter Verlegging van heffing op basis van artikel 20 KB nr. 1 Werk in onroerende staat of daarmee gelijkgestelde handelingen WOS = materiële werkzaamheden aan onroerende goederen + levering met aanhechting aan onroerend goed zodanig dat het geleverde goed ook onroerend van nature is geworden Page 19

20 Verlegging van heffing voor handelingen verricht door een in België gevestigde dienstverrichter + gelijkgestelde handelingen : zie lijst artikel 20 KB nr 1 Levering met plaatsing van: CV en airconditioning sanitaire installatie elektrische installatie belinstallatie, brand- en alarmtoestellen, huistelefoon kasten, gootstenen en dampkappen (keuken en badkamer) luiken, rolluiken en gordijnen aan buitenkant wandbekleding en vloerbedekking Page 20

21 Verlegging van heffing voor handelingen verricht door een in België gevestigde dienstverrichter Medecontractant is ofwel een Belgische btw-belastingplichtige die periodieke btw-aangiften indient ofwel een buitenlandse btw-belastingplichtige met individuele aansprakelijk vertegenwoordiger in België Page 21

22 Verlegging van heffing voor buiten België gevestigde dienstverrichters/leveranciers Verlegging van heffing artikel 51, 2, 5 WBtw (implementatie van artikel 194 Richtlijn 2006/112/EG) lokalisatie handeling in België dienstverrichter of leverancier is niet in België gevestigd (dus ook geen vaste inrichting in BE) medecontractant is ofwel een Belgische btw-belastingplichtige die periodieke btw-aangiften indient ofwel een buitenlandse btw-belastingplichtige met individuele aansprakelijk vertegenwoordiger in België Page 22

23 Voorbeelden Page 23

24 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België BE Oopdrachtgever = BE btwbelastingplichtige 1 AArchitect NL 2 Leverancier materiaal 6 Hoofdaannemer 3 Leverancier materiaal 5 4 Onderaannemer Onderaannemer factureringstroom goederenbeweging Page 24

25 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 1) Factuur NL architect aan BE opdrachtgever intellectuele dienst met betrekking tot onroerend goed lokalisatie dienst : BE, dus BE btw van toepassing schuldenaar van de btw : BE opdrachtgever verplichte verlegging van heffing op basis van artikel 51, 2, 5 WBtw (opdrachtgever is BE btw-belastingplichtige die periodieke btwaangiften indient) factuur : Btw verlegd artikel 51, 2, 5 WBtw (verwijzing naar toepasselijk artikel niet verplicht, doch aangewezen) geen btw-registratie in BE voor de NL architect gelet op de verplichte verlegging van heffing voor deze handeling Page 25

26 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 2) Factuur NL hoofdaannemer aan de BE opdrachtgever uitvoering van werken in onroerende dienst = dienst met betrekking tot onroerend goed lokalisatie dienst : BE, dus BE btw van toepassing schuldenaar van de btw : BE opdrachtgever verplichte verlegging van heffing op basis van artikel 51, 2, 5 WBtw (opdrachtgever is BE btw-belastingplichtige die periodieke btwaangiften indient) factuur : Btw verlegd artikel 51, 2, 5 WBtw (verwijzing naar toepasselijk artikel niet verplicht, doch aangewezen) geen btw-registratie in BE voor de NL hoofdaannemer gelet op de verplichte verlegging van heffing voor deze handeling (wel mogelijks verplicht voor andere handelingen ook bij BE btw-registratie zonder vaste inrichting in BE blijft verlegging van heffing verplicht van toepassing) Page 26

27 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 3) Factuur NL leverancier aan de NL hoofdaannemer levering van roerende goederen met vervoer door of voor rekening van de NL leverancier vanuit NL rechtstreeks naar de werf in België lokalisatie levering : NL (plaats van vertrek van vervoer) deze levering is in principe vrijgesteld van NL btw als intracommunautaire levering op voorwaarde dat de NL hoofdaannemer een geldig btw-nr heeft van een andere EU-lidstaat en het vervoer van de goederen vanuit NL naar BE kan worden aangetoond (cf. toepassing artikel 138 Richtlijn 2006/112/EG) de NL hoofdaannemer verricht een belaste intracommunautaire verwerving in BE en moet zich verplicht registeren in BE voor btw-doeleinden via de procedure van directe registratie, dan wel via aanstelling van een individuele aansprakelijk vertegenwoordiger factuur aan BE btw-nr van de NL hoofdaannemer met toepassing vrijstelling intracommunautaire leveringen NL hoofdaannemer rapporteert een belaste intracommunautaire verwerving in BE btw-aangifte Page 27

28 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 4) Factuur NL onderaannemer aan de NL hoofdaannemer uitvoering van werken in onroerende staat = dienst met betrekking tot onroerende goederen lokalisatie dienst : BE, dus BE btw van toepassing schuldenaar van de btw : NL hoofdaannemer is geregistreerd in BE voor btw-doeleinden via aanstelling van individuele aansprakelijk vertegenwoordiger: verplichte verlegging van heffing op basis van artikel 51, 2, 5 WBtw Factuur aan BE btw-nr van NL hoofdaannemer met vermelding coördinaten van de individuele aansprakelijk vertegenwoordiger Btw verlegd artikel 51, 2, 5 WBtw (verwijzing naar toepasselijk artikel niet verplicht, doch aangewezen) geen verplichting tot btw-registratie in BE in hoofde van NL onderaannemer Page 28

29 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 4) Factuur NL onderaannemer aan de NL hoofdaannemer (vervolg) NL hoofdaannemer is geregistreerd in BE voor btw-doeleinden via procedure van rechtstreekse registratie : geen verlegging van heffing mogelijk in principe verplichting tot btw-registratie in BE in hoofde van NL onderaannemer (onder bepaalde voorwaarden ontslag mogelijk indiening bijzondere aangifte) factuur vanuit BE btwnr van NL onderaannemer aan BE btw-nr van NL hoofdaannemer met toepassing van 21% BE btw teruggaaf van BE btw mogelijk via de periodieke BE btw-aangifte NL hoofdaannemer beschikt niet over BE btw-nr (opgelet zie verplichting tot btwregistratie wegens aankopen van materialen in NL met rechtstreeks vervoer naar BE werf): geen verlegging van heffing mogelijk verplichting tot btw-registratie in BE in hoofde van NL onderaannemer factuur vanuit BE btw-nr van NL onderaannemer aan NL hoofdaannemer met toepassing van 21% BE btw (probleem van teruggaaf van BE btw aangezien NL hoofdaannemer zich niet registreert voor btw-doeleinden in BE en hiertoe verplicht is) Page 29

30 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 4) Factuur NL onderaannemer aan de NL hoofdaannemer (vervolg) Dus btw-registratie in BE in hoofde van NL hoofdaannemer via aanstelling van een individuele aansprakelijk vertegenwoordiger : vermijden van 1) verplichte btw-registratie in hoofde van NL onderaannemer (tenzij zelf verplichting wegens andere handelingen bijvoorbeeld belaste intracommunautaire verwervingen in BE) 2) voorfinanciering van BE btw Page 30

31 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 5) Factuur BE onderaannemer aan de NL hoofdaannemer uitvoering van werken in onroerende staat = dienst met betrekking tot onroerende goederen lokalisatie dienst : BE, dus BE btw van toepassing schuldenaar van de btw : NL hoofdaannemer is geregistreerd in BE voor btw-doeleinden via aanstelling van individuele aansprakelijk vertegenwoordiger: verplichte verlegging van heffing op basis van artikel 20 KB nr. 1 - Factuur aan BE btw-nr van NL hoofdaannemer met vermelding coördinaten van de individuele aansprakelijk vertegenwoordiger en Btw verlegd artikel 20 KB nr. 1 (verwijzing naar toepasselijk artikel niet verplicht, doch aangewezen) Page 31

32 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 5) Factuur BE onderaannemer aan de NL hoofdaannemer (vervolg) NL hoofdaannemer is geregistreerd in BE voor btw-doeleinden via procedure van rechtstreekse registratie : geen verlegging van heffing mogelijk - factuur vanuit BE btw-nr van BE onderaannemer aan BE btw-nr van NL hoofdaannemer met toepassing van 21% BE btw teruggaaf van BE btw mogelijk via de periodieke BE btw-aangifte NL hoofdaannemer beschikt niet over BE btw-nr (opgelet zie verplichting tot btwregistratie wegens aankopen van materialen in NL met rechtstreeks vervoer naar BE werf): geen verlegging van heffing mogelijk factuur vanuit BE btw-nr van BE onderaannemer met toepassing van 21% BE btw (probleem van teruggaaf van BE btw aangezien NL hoofdaannemer zich niet registreert voor btw-doeleinden in BE en hiertoe verplicht is) Dus btw-registratie in BE in hoofde van NL hoofdaannemer via aanstelling van een individuele aansprakelijk vertegenwoordiger : vermijden van voorfinanciering van BE btw op de prestaties van de BE onderaannemer Page 32

33 Voorbeeld 1 bouw industrieel gebouw in België 6) Factuur BE leverancier aan de NL hoofdaannemer levering van roerende goederen met vervoer door of voor rekening van de NL leverancier rechtstreeks naar de werf in BE : levering van goederen lokalisatie levering : BE (plaats van vertrek van vervoer) schuldenaar van btw : BE leverancier geen verlegging van heffing factuur aan BE btw-nr van de NL hoofdaannemer met toepassing met BE btw teruggaaf van BE btw mogelijk via de BE periodieke btw-aangifte (voorzover NL hoofdaannemer over een BE btw-registratie beschikt of moet beschikken) Page 33

34 Voorbeeld 2 bouw woning in België BE Oopdrachtgever = Belgische particulier 1 AArchitect NL 2 Leverancier materiaal 6 Hoofdaannemer 3 Leverancier materiaal 5 4 Onderaannemer Onderaannemer factureringstroom goederenbeweging Page 34

35 Voorbeeld 2 bouw woning in België 1) Factuur NL architect aan BE opdrachtgever intellectuele dienst met betrekking tot onroerend goed lokalisatie dienst : BE, dus BE btw van toepassing schuldenaar van de btw : NL architect geen verlegging van heffing mogelijk in principe een verplichte btw-registratie in BE voor de architect via ofwel procedure van directe registratie, dan wel via aanstelling van een individuele aansprakelijk vertegenwoordiger (onder bepaalde voorwaarden ontslag mogelijk van btw-registratie via indiening van een bijzondere aangifte) indien NL architect verplichtingen niet nakomt procedure van artikel 5 KB nr. 31 (NL architect blijft wel schuldenaar van btw) factuur vanuit BE btw-nr van de NL architect met toepassing van 21% BE btw Page 35

36 Voorbeeld 2 bouw woning in België 2) Factuur NL hoofdaannemer aan de Belgische opdrachtgever uitvoering van werken in onroerende dienst = dienst met betrekking tot onroerend goed lokalisatie dienst : BE, dus BE btw van toepassing schuldenaar van de btw : NL hoofdaannemer geen verlegging van heffing mogelijk in principe een verplichte btw-registratie in BE voor de NL hoofdaannemer via ofwel procedure van directe registratie, dan wel via aanstelling van een individuele aansprakelijk vertegenwoordiger (onder bepaalde voorwaarden ontslag mogelijk van btw-registratie via indiening van een bijzondere aangifte) indien NL hoofdaannemer verplichtingen niet nakomt procedure van artikel 5 KB nr. 31 (NL hoofdaannemer blijft wel schuldenaar van btw) factuur vanuit BE btw-nr van de NL hoofdaannemer met toepassing van 21% BE btw Page 36

37 Voorbeeld 2 bouw woning in België 3) Factuur NL leverancier aan de NL hoofdaannemer levering van roerende goederen met vervoer door of voor rekening van de NL leverancier rechtstreeks naar de werf in BE : levering van goederen lokalisatie levering : NL (plaats van vertrek van vervoer) deze levering is in principe vrijgesteld van NL btw als intracommunautaire levering op voorwaarde dat de NL hoofdaannemer een geldig btw-nr heeft van een andere EU-lidstaat en het vervoer van de goederen vanuit Nederland naar België kan worden aangetoond (cf. toepassing artikel 138 Richtlijn 2006/112/EG) de NL hoofdaannemer verricht een belaste intracommunautaire verwerving in BE en moet zich verplicht registeren in BE voor btw-doeleinden via de procedure van directe registratie, dan wel via een individuele aansprakelijk vertegenwoordiger factuur aan BE btw-nr van de NL hoofdaannemer met toepassing vrijstelling intracommunautaire leveringen - NL hoofdaannemer rapporteert een belaste intracommunautaire verwerving in BE btw-aangifte Page 37

38 Voorbeeld 2 bouw woning in België 4) Factuur NL onderaannemer aan de NL hoofdaannemer uitvoering van werken in onroerende staat = dienst met betrekking tot onroerende goederen lokalisatie dienst : BE, dus BE btw van toepassing schuldenaar van de btw : NL hoofdaannemer is geregistreerd in BE voor btw-doeleinden via aanstelling van individuele aansprakelijk vertegenwoordiger: verplichte verlegging van heffing op basis van artikel 51, 2, 5 WBtw Factuur aan BE btw-nr van NL hoofdaannemer met vermelding coördinaten van de individuele aansprakelijk vertegenwoordiger Btw verlegd artikel 51, 2, 5 WBtw (verwijzing naar toepasselijk artikel niet verplicht, doch aangewezen) geen verplichting tot btw-registratie in BE in hoofde van NL onderaannemer Page 38

39 Voorbeeld 2 bouw woning in België 4) Factuur NL onderaannemer aan de NL hoofdaannemer (vervolg) NL hoofdaannemer is geregistreerd in BE voor btw-doeleinden via procedure van rechtstreekse registratie : geen verlegging van heffing mogelijk in principe verplichting tot btw-registratie in BE in hoofde van NL onderaannemer (onder bepaalde voorwaarden ontslag mogelijk bijzondere aangifte) factuur vanuit BE btw-nr van NL onderaannemer aan BE btw-nr van NL hoofdaannemer met toepassing van 21% BE btw teruggaaf van BE btw mogelijk via de periodieke BE btw-aangifte NL hoofdaannemer beschikt niet over BE btw-nr (opgelet zie verplichting tot btwregistratie wegens aankopen van materialen in NL met rechtstreeks vervoer naar BE werf): geen verlegging van heffing mogelijk verplichting tot btw-registratie in BE in hoofde van NL onderaannemer factuur vanuit BE btw-nr van NL onderaannemer met toepassing van 21% BE btw (probleem van teruggaaf van BE btw aangezien NL hoofdaannemer zich niet registreert voor btw-doeleinden in BE en hiertoe verplicht is) Page 39

40 Voorbeeld 2 bouw woning in België 4) Factuur NL onderaannemer aan de NL hoofdaannemer (vervolg) Dus btw-registratie in BE in hoofde van NL hoofdaannemer via aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger : vermijden van 1) verplichte btw-registratie in hoofde van NL onderaannemer (tenzij zelf verplichting wegens andere handelingen bijvoorbeeld belaste intracommunautaire verwervingen in BE) 2) voorfinanciering van BE btw Page 40

41 Voorbeeld 2 bouw woning in België 5) Factuur BE onderaannemer aan de NL hoofdaannemer uitvoering van werken in onroerende staat = dienst met betrekking tot onroerende goederen lokalisatie dienst : BE, dus BE btw van toepassing schuldenaar van de btw : NL hoofdaannemer is geregistreerd in BE voor btw-doeleinden via aanstelling van individuele aansprakelijk vertegenwoordiger: verplichte verlegging van heffing op basis van artikel 20 KB nr. 1- Factuur aan BE btw-nr van NL hoofdaannemer met vermelding coördinaten van de individuele aansprakelijk vertegenwoordiger en Btw verlegd artikel 20 KB nr. 1 (verwijzing naar toepasselijk artikel niet verplicht, doch aangewezen) Page 41

42 Voorbeeld 2 bouw woning in België 5) Factuur BE onderaannemer aan de NL hoofdaannemer (vervolg) NL hoofdaannemer is geregistreerd in BE voor btw-doeleinden via procedure van rechtstreekse registratie : geen verlegging van heffing mogelijk factuur vanuit BE btw-nr van BE onderaannemer aan BE btw-nr van NL hoofdaannemer met toepassing van 21% BE btw teruggaaf van BE btw mogelijk via de periodieke BE btw-aangifte NL hoofdaannemer beschikt niet over BE btw-nr (opgelet zie hogervermelde verplichting tot btw-registratie): geen verlegging van heffing mogelijk factuur vanuit BE btw-nr van BE onderaannemer met toepassing van 21% BE btw (probleem van teruggaaf van BE btw aangezien NL hoofdaannemer zich niet registreert voor btwdoeleinden in BE en hiertoe verplicht is) Dus btw-registratie in BE in hoofde van NL hoofdaannemer via aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger : vermijden van voorfinanciering van BE btw op de prestaties van de BE onderaannemer Page 42

43 Voorbeeld 2 bouw woning in België 6) Factuur BE leverancier aan de NL hoofdaannemer levering van roerende goederen met vervoer door of voor rekening van de NL leverancier rechtstreeks naar de werf in BE : levering van goederen lokalisatie levering : BE (plaats van vertrek van vervoer) schuldenaar van btw : BE leverancier geen verlegging van heffing factuur aan BE btw-nr van de NL hoofdaannemer met toepassing met BE btw teruggaaf van BE btw mogelijk via de BE periodieke btw-aangifte Page 43

44 ? Page 44

45 BDO Belastingconsulenten Brigitte Braeckmans Uitbreidingstraat 72 bus Berchem Tel.: 0032/

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.10.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 284/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1042/2013 VAN DE RAAD van 7 oktober 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25 INHOUD Woord vooraf... 9 Hoofdstuk 1. Soorten goederen inzake btw... 11 1.1. Roerende goederen uit hun aard... 11 1.2. Onroerende goederen door bestemming... 12 1.3. Uit hun aard onroerende goederen...

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: De onroerende verhuur: een steeds enger wordend begrip...13 1.1 Definiëring van de onroerende verhuur...13 1.1.1 Algemeen...13 1.1.2 Belgisch administratief

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bouwsector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de programmawet

Nadere informatie

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW)

Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Aangiften van werken in onroerende staat en/of gevaarlijke werken (AVW) en aanwezigheidsregistraties (CAW) Event Agoria 26 maart 2015 1 Agenda Wettelijke basis Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Verrichten van diensten

Verrichten van diensten Verrichten van diensten Wetboek BTW art. 18 art. 19 art. 21 art. 22 omschrijving van diensten uitbreidingen op begrip dienstverrichting plaatsbepaling bij diensten tijdstip van de dienstverrichting diensten?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

BTW : diensten. Plaats van de dienst

BTW : diensten. Plaats van de dienst BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat Inleiding De algemene regel in de btw is dat de belastingplichtige die in België een goed heeft geleverd of een belastbare dienst gepresteerd heeft, als schuldenaar van de belasting

Nadere informatie

Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW)

Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot

RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot 1 I. BTW-regime verhuur stacaravan Plaats om te kamperen ter beschikking stellen (18 1 10 ) 6 % Verhuur onroerende

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

Btw nieuwigheden 2010

Btw nieuwigheden 2010 Btw nieuwigheden 2010 Plaats van de dienst periodieke aangifte opgave van de intracommunautaire diensten 1. Probleemstelling Met ingang van 1 januari 2010 ondergaat de toepassing van de btw belangrijke

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 DIENSTPRESTATIE EN DIENSTVERRICHTER Dienstprestatie Dienstverrichter Onder bezwarende titel 23

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 DIENSTPRESTATIE EN DIENSTVERRICHTER Dienstprestatie Dienstverrichter Onder bezwarende titel 23 BTWDIEN_DO_14001.book Page 3 Thursday, October 2, 2014 11:37 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 DIENSTPRESTATIE EN DIENSTVERRICHTER 15 1. Dienstprestatie 15 2. Dienstverrichter 23 3. Onder bezwarende

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Dit kan je eenvoudig doen door aan ons kantoor een berichtje te sturen. Dank voor de medewerking.

Dit kan je eenvoudig doen door aan ons kantoor een berichtje te sturen. Dank voor de medewerking. HOOFT-JANSSEN-CLARIE & Partners Nieuwsbrief actualiteit Editie 22 jaargang 7 Afgifte kantoor: BRUGGE 1 2 e Afdeling Stationsplein 7 Driemaandelijks Uitgiftedatum: 30/04/2000 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Procedure maandelijkse BTWteruggave

Procedure maandelijkse BTWteruggave Procedure maandelijkse BTWteruggave uitgebreid!!! De crisis heeft ook zijn goede kanten. Er werd door de ministerraad een besluit genomen om de BTWteruggaveprocedure te versoepelen en sneller te laten

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR

BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR JUNI 2011 BTW-REGELS IN DE BOUWSECTOR Uitwerking en verdere informatie: KMO PARTNERS BVBA KMO SERVICE CENTRUM BVBA Wellekensstraat 45, 9300 Aalst Tel.: 053/73 08 41 Fax: 053/80

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Update btw BIBF 26 februari 2011 Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Inhoud Verkopen van onroerende goederen Gemengd bedrijfsgebruik: voortaan onmiddellijke aftrekbeperking en geen btw meer op VAA? Vervoer,

Nadere informatie

20/04/2016. Btw. Algemene noties. 19 april Manuela Dons. De kernvragen van btw

20/04/2016. Btw. Algemene noties. 19 april Manuela Dons. De kernvragen van btw Btw Algemene noties 19 april 2016 Manuela Dons De kernvragen van btw 1 Btw: kernvragen JA Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige? NEEN Betreft het een btwhandeling? JA Vindt de handeling

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging Belgische btw-regelgeving inzake recuperatiestoffen. 20 november 2013

Voorstel tot wijziging Belgische btw-regelgeving inzake recuperatiestoffen. 20 november 2013 Voorstel tot wijziging Belgische btw-regelgeving inzake recuperatiestoffen 20 november 2013 AGENDA Regelgevend kader Huidige regeling o.b.v. administratieve aanschrijving Nieuwe regeling o.b.v. EU regelgeving

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

2. EVOLUTIE IN DE JURISPRUDENTIE

2. EVOLUTIE IN DE JURISPRUDENTIE Onroerende verhuur met bijkomende diensten - Terbeschikkingstelling van ruimten die onroerend uit hun aard zijn in het kader van een complexe dienstprestatie door een bedrijvencentrum of dienstencentrum

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Inhoud 1 Begrippenkader 2 Basisprobleem: de kwalificering van de hoofdhandeling

Inhoud 1 Begrippenkader 2 Basisprobleem: de kwalificering van de hoofdhandeling 1 Begrippenkader 11 1.1 Doorfacturering: what s in a name? 11 1.2 Kwalificering van de (samengestelde) handeling 13 1.2.1 Analyse van een btw-vraagstuk 13 1.2.2 Doorrekening versus doorfacturering 14 1.2.3

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...v

INHOUD. Voorwoord...v INHOUD Voorwoord...v Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht Vincent Sagaert...1 1. Inleiding...1 2. Veelheid aan wettelijke regelingen in de ondergrond...2 2.1. Regelgeving in verband

Nadere informatie

Beëindiging toepassing nultarief voor leveringen en diensten ten behoeve van exploitanten van in het internationale verkeer varende binnenschepen 1

Beëindiging toepassing nultarief voor leveringen en diensten ten behoeve van exploitanten van in het internationale verkeer varende binnenschepen 1 Beëindiging toepassing nultarief voor leveringen en diensten ten behoeve van exploitanten van in het internationale verkeer varende binnenschepen 1 Beëindiging toepassing nultarief voor leveringen en diensten

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie