LEERGANG: RESULTAATGERICHT OPLEIDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERGANG: RESULTAATGERICHT OPLEIDEN"

Transcriptie

1 LEERGANG: RESULTAATGERICHT OPLEIDEN Inleiding / algemeen De faculteit Sociale Studies, ontwikkelt samen met van Campen Consulting een leergang Resultaatgericht Opleider. De leergang valt te karakteriseren als een hoogwaardige Post HBO leergang tot gedragstrainer/opleider. Het ambacht en het vakmanschap van de gedragstrainer zal centraal staan. Resultaatgericht opleiden maakt het mogelijk dat trainers zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Binnen de leergang Resultaatgericht Opleiden leren de deelnemers om op basis van een gedegen organisatieonderzoek hun trainingsresultaat en aanpak te formuleren en uitvoeren. Resultaatgericht opleiden garandeert dat de voor afgesproken resultaten ook worden behaald. Uitgangspunt bij de uitvoering conform resultaatgericht opleiden is no cure no pay. Hierin zit de opvatting besloten dat de trainer zich verantwoordelijk maakt voor het te behalen resultaat Resultaatgericht opleiden gaat uit van een standaardcyclus bij het uitvoeren van trainingen: Organisatieonderzoek en Advies Programmeren en Ontwerpen Uitvoeren Evalueren/Resultaatmeting. De deelnemer wordt toegerust om deze cyclus vorm te geven. Op deze wijze leren de deelnemers in de rol als trainer een actieve bijdrage te leveren aan organisatieontwikkeling. De standaardcyclus wordt gekoppeld aan het domein waarin de trainer werkzaam is. Als resultaat voor het werken in zijn eigen domein garandeert de leergang dan de deelnemer een trainingsproduct ontwikkelt waarmee hij zich op de interne of externe markt kan gaan bewegen. Doelgroep De doelgroep van de leergang Resultaatgericht Opleiden is: Docenten Trainers Bedrijfstrainers Staffunctionarissen Opleidingsfunctionarissen HRM managers Groepswerkers. Uitgaande van bovengenoemde doelgroep wordt het instapniveau aan het begin van de leergang middels een (digitaal) assessment vastgesteld. De leergang wordt op drie niveaus aangeboden: 1

2 Het juniorniveau: Het juniorniveau is bedoeld voor deelnemers die bestaande trainingen uitvoeren aan de hand van vastgestelde draaiboeken, of enkelvoudige trainingen ontwikkelen en uitvoeren. Deze trainers willen hun kwaliteiten op het gebied van de uitvoering verder professionaliseren en methodiseren. Zij richten zich op uitvoering van trainingen op het operationeel niveau van de organisatie. Het medior niveau: Het medior niveau is bedoeld voor deelnemers met al een ruime ervaring in het uivoeren van trainingen. Zij willen zich toeleggen op het methodiseren en professionaliseren van trainingscycli als bijdrage aan organisatieontwikkeling op het tactisch niveau van de organisatie. Zij richten zich op: ontwikkelen en uitvoeren van trainingscycli, draaiboekontwikkeling, vertaling van organisatieontwikkeling naar trainingsaanbod en het onderzoeken van de effecten c.q. kwaliteitsverbetering van de aangeboden trainingen. Het seniorniveau Het seniorniveau is bedoeld voor trainers met een ruime trainerservaring, waardoor zij zich op metaniveau binnen de organisatie kunnen bewegen en worden bevraagd op expertschap. Naast uitvoeringen van trainingen op basis van hun expertschap, zullen deze deelnemers op strategisch niveau een bijdrage leveren aan de organisatieontwikkeling door trainingsaanbod te verantwoorden vanuit organisatiestrategie, strategisch beleid van de organisatie, opleidingsbeleid, HRM beleid en/of curriculumstrategie. Doelstelling De leergang resultaatgericht opleiden beoogt in haar doelstelling een reeks gedragsvoorwaardelijke en kerncompetenties van de trainer te realiseren. Bij het verwerven van deze competenties staat het uitoefenen van het ambacht van trainer centraal. De competenties worden vertaald naar resultaten die afhankelijk van het instapniveau moeten worden bereikt. Dit is vastgelegd in het competentiewoordenboek van de leergang. Voor wat betreft de deelnemers die de gehele leergang van junior medior seniorniveau willen doorlopen wordt hier vermeld dat er een concentrische opbouw van dezelfde competenties wordt gerealiseerd. Dit betekent concreet dat de moeilijkheidsgraad en zwaarte van de competentieverwerving toeneemt met het niveau. De kerncompetenties die de deelnemer tijdens de leergang resultaatgericht opleiden verwerft zijn: Organisatieadviseur De trainer presenteert zich als expert op het terrein van organisatieontwikkeling De trainer kan gebruik maken van diverse managementtheorieën. De trainer kan een analyse maken van een organisatievraagstuk De trainer maakt gebruik van acquisitievaardigheden in contact met opdrachtgevers Architect De trainer vertaalt een organisatievraagstuk in een trainingsaanbod De trainer stelt zich op als onderwijs architect. De trainer kan op een didactisch verantwoorde wijze programmeren De trainer demonstreert schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij programmaen draaiboekontwikkeling 2

3 Trainer De trainer kan uitvoering geven aan een training. De trainer kan de inhoud van een training d.m.v. diverse werkvormen vormgeven De trainer kan groepsprocessen begeleiden Geeft tijdens een training vorm aan cotrainerschap Tijdens de leergang worden deze kerncompetenties verankerd op basis van een reeks gedragsvoorwaardelijke competenties zoals o.a.: sensitiviteit, visie, interactief leervermogen, klantgerichtheid, creativiteit, ondernemerschap, proactiviteit, samenwerken, flexibiliteit, presenteren, en durf Inhoud De inhouden van de leergang worden aangeboden vanuit een basisgedeelte en een expertgedeelte. Het basisgedeelte In het basisgedeelte staan inhouden centraal die zijn afgeleid van de kerncompetenties: Bij de Trainer als organisatieadviseur komen o.m. de volgende inhouden aan de orde: organisatieonderzoek & organisatieadvies, organisatieontwikkeling, managementstrategieën, analyse van organisatievraagstukken, en acquisitievaardigheden.. Bij de Trainer als architect zullen de inhouden zijn gericht op: programmeren en ontwerpen van trainingen, organisatievraagstukken vertalen naar een trainingsaanbod, didactisch verantwoord programmeren, programma- en draaiboekontwikkeling. Bij de trainer in de rol van Trainer van Groepen zullen de inhouden o.m. gericht zijn op: werken vanuit diverse trainingsconcepten, diverse werkvormen om trainingen vorm te geven, omgaan met groepsprocessen tijdens de uitvoering van trainingen. Het expertgedeelte: Het expertgedeelte bestaat uit de differentiatie en de specialisatie De differentiatie De differentiatie stelt de diverse domeinen en contexten waarin trainers werkzaam zijn centraal. Deze differentiatie is een afspiegeling van werkgebied waarin trainers werkzaam en de aanpalende faculteiten van het HBO en de Hogeschool Zuyd in het bijzonder. Binnen de leergang is gekozen voor 4 differentiaties waarin de trainer zich verder kan bekwamen: De Communicatietrainer richt zich op trainingen m.b.t. een diversiteit aan sociaal communicatieve vaardigheden. De HRM trainer richt zich o.a. op teamtrainingen, managementtrainingen, trainingen functionerings- en beoordelingsgesprekken. De Commercieel Trainer: houdt zich o.a. bezig met verkooptrainingen De Trainer Gezondheidsmanagement : verzorgt o.a. trainingen op het gebied van timemanagement, burnout- en stresspreventie trainingen. 3

4 De Specialisatie De specialisatie richt zich op thematische verdieping. Deze thematische verdieping kan zich richten op een verdere verdieping van het basisgemeente of de differentiatie. De specialisatie wordt o.a. vorm gegeven door eendaagse trainingen, workshops, symposia. Onderwerpen voor thematische verdieping kunnen o.a. zijn: Werken met een acteur Omgaan met weerstanden in groepen Werken met creatieve werkvormen specifieke workshops op het gebied van: HRM. Gezondheidsmanagement, Commerciële trainingsactiviteiten, enz. Werkwijze Uitgangspunten Een aantal begrippen kenmerken de werkwijze van de Leergang Resultaatgericht Opleiden: Vraaggestuurd: Aan het begin van de leergang wordt, m.b.v. het digitale competentiesysteem, een competentieanalyse gemaakt. Hierdoor ontstaat een helder beeld van eigen competenties/ persoonlijk professioneel trainersprofiel. Uitgangspunt van de leergang is dat eerder verworven competenties niet meer opnieuw hoeven te worden geleerd. Door de competentiemeting aan het begin van het leertraject in te voeren kan in kaart worden gebracht hoe het leerproces voor de betreffende deelnemer moet worden ingericht. Competentiegericht De leergang wordt gebaseerd op competentiegericht leren. Dat betekent dat beroepscompetenties van de trainer het uitgangspunt zullen zijn. De competenties worden vertaald in professionele gedragskenmerken van de trainer Maatwerk Op basis van de competentiemeting aan het begin van de leergang wordt een meetbaar, beoordeelbaar, en concreet toetsbare leerroute uitgezet. De leerroute is daardoor voor de deelnemer transparant, waarbij de opleiding zorg draagt voor een duidelijke structuur. Breed opgeleid: multi-methodisch en eclectisch integratief De leergang zal zich concentreren op het gebruik van meerdere trainingsmethodieken. Er wordt gewerkt vanuit meerdere referentiekaders, teneinde doelbewust te kunnen kiezen voor de methodiek die de betreffende organisatie, groep, deelnemer nodig heeft. De trainer leert te switchen tussen diverse methoden en trainersinterventies en zal kunnen verantwoorden waarom hij wat inzet 4

5 Verwetenschappelijking De leergang streeft naar verwetenschappelijking van het professionele handelen van de trainer. trainer. De trainers worden in de leergang toegerust om hun professionele handelen vanuit wetenschappelijke kaders te legitimeren. Voorts leren de deelnemers middels methoden van praktijkgericht en toepassingsgericht onderzoek hun professionele handelen te verantwoorden en onderbouwen. Zij kunnen methoden van evidance based onderzoek toepassen, tevredenheids onderzoek vorm geven. Ondernemerschap De opleiding en begeleiding vanuit de opleiding is zodanig ingericht dat de deelnemers eigen ondernemerschap kunnen gaan uitvoeren. De leergang garandeert dat de deelnemers tijdens de opleiding producten ontwikkelen voor het eigen ondernemerschap. Ondernemerschap kan ook tot uitdrukking komen in de rol als trainer binnen grotere organisaties. De deelnemer aan de opleiding leert ook zich binnen de context van een (grotere) organisatie als ondernemer te profileren. Commitment Vanuit de leergang wordt de visie gehanteerd dat de trainer op een klantvriendelijke en klantgerichte wijze uitgaat van commitment met organisaties waarvoor hij werkt. Commitment uit zich in het in dialoog kunnen gaan over organisatieontwikkeling, innovaties en implementatie daarvan, ontwikkelen van professionaliseringstrajecten. De leergang streeft er dan ook naar dat de deelnemers competenties verwerven om duurzame samenwerkingsrelaties met klanten/opdrachtgevers te ontwikkelen. Opbouw en vormgeving van de leergang Modulaire opzet De leergang is modulair opgezet. De modules volgen de indeling: Basisgedeelte Differentiatie en Specialisatie. Elke module kan echter ook als een afzonderlijke eenheid worden gevolgd. Dat maakt het mogelijk om vraaggestuurd maatwerk te realiseren. Bij de leergang wordt er bij elke module van uitgegaan dat er voorafgaand aan de contacttijd literatuurstudie heeft plaatsgevonden op basis van de toegezonden reader/literatuurverwijzing. Ook worden bij elke module voorbereidingsopdrachten verstrekt. Voorts dient de deelnemer voorafgaand aan elke module zijn leerbehoefte, leervragen c.q. leerdoelen en beoogd resultaat te formuleren. Tijdens de uitvoering van de modules wordt gebruik gemaakt van diverse didactische werkvormen. Hierbij kan worden gedacht aan: minilezingen, tweetallenopdrachten, subgroepopdrachten, simulatiespelen, trainingsopdrachten, groepsgesprekken, huiswerkopdrachten. Gedurende de gehele leergang, dus ook bij elke module, wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving en digitale leerwegen. 5

6 Na afloop van elke module vindt verwerking van de opgedane inzichten plaats d.m.v. verwerkingsopdrachten en productontwikkeling. Supervisie en intervisie: Gedurende de gehele leergang wordt op elk niveau groepssupervisie en intervisie aangeboden. De groepssupervisie ondersteunt de deelnemer in zijn persoonlijk professionele ontwikkeling als trainer. Intervisie heeft betrekking op het bespreken van werkvragen en problemen van de deelnemers m.b.t. hun trainerschap in de diverse rollen. De supervisie en intervisie vinden plaats na elke module in het basisgedeelte, de differentiatie en specialisatie om verwerking van de inzichten uit de module te ondersteunen. Toetsing en beoordeling Elke module wordt afgesloten met een toets. Kenmerkend voor de toetsconstructie is dat de toetsen zodanig zijn geconstrueerd dat zij een concreet resultaat opleveren op basis van een authentieke beroepopdracht van een trainer. De leergang kiest in deze qua hoofdaccent voor integrale toetsing (geïntegreerde toetsing van kennis, houding en vaardigheden) van modules. Toetsing is daarbij gericht zijn op het realiseren van de competenties als trainer op de onderscheiden niveaus junior medior senior. Toetsen zijn gericht op een individuele beoordeling van de deelnemer en zijn qua moeilijkheidsgraad afgestemd op de niveaus (junior medior senior). De criteria van elke toets worden zowel voor de beoordelaar als voor de deelnemer helder geformuleerd en gecommuniceerd. Daarbij geldt dat de toets zal aansluiten op de bestudeerde stof en de leeractiviteiten van de module. In de toetsconstructie is opgenomen dat er mogelijkheden voor vraagsturing zijn en er wordt getoetst met een diversiteit aan toetsvormen en beoordelaars. Zelfbeoordeling is een integraal onderdeel van de toetsconstructie. Tenslotte zijn de toetsen gerelateerd aan het Basisgedeelte en het Expertgedeelte (de differentiatie en de specialisatie) van de leergang. Literatuur Er wordt gebruik gemaakt van literatuur op het gebied van: Organisatieonderzoek en organisatieadvies Acquisitievaardigheden Didactiek Werkvormen Groepsprocessen Differentiatiespecifieke trainingen Handboeken en aanbevolen literatuur dient de deelnemer zelf aan te schaffen. 6

7 Lesmateriaal Bij elke module krijgt de deelnemer minimaal 3 weken voorafgaand aan de contacttijd een modulebeschrijving, studiehandleiding en reader aangereikt. Eindtermen De eindtermen staan beschreven bij de doelstellingen Studiebelasting Bij elke module is er sprake van contacttijd en aanvullende leeractiviteiten. De contacttijd heeft betrekking op face to face contact met de docent die de module uitvoert. De aanvullende leeractiviteiten hebben betrekking op: literatuurstudie, voorbereidingsopdrachten, intervisie, supervisie, toetsopdrachten, enz. De verhouding tussen contactmomenten en aanvullende leeractiviteiten is 1:2. De gemiddelde studiebelasting per week is 10 uur De studiebelasting van de gehele leergang is al volgt verdeeld: Juniortrainer: - Contacttijd: Basis + expertgedeelte = 8 dagen = 64 uur - Aanvullende Leeractiviteiten 1: 2 = 128 uur Totaal = 192 uur (= 7 EC) Mediortrainer: - Contacttijd: Basis + expertgedeelte = 12 dagen = 96 uur - Aanvullende Leeractiviteiten 1: 2 = 192 uur Totaal = 288 uur (= 10 EC) Seniortrainer: - Contacttijd: Basis + expertgedeelte = 12 dagen = 96 uur - Aanvullende Leeractiviteiten 1: 2 = 192 uur Totaal = 288 uur (= 10 EC) Docenten/trainers De leergang wordt uitgevoerd door diverse docenten van de Hogeschool Zuyd en van Campen Consulting. Daarnaast zullen diverse onderdelen door experts worden ingevuld. 7

8 Duur De planning van de leergang is als volgt: Juniortrainer: periode februari juli 2009 Mediortrainer: periode september januari 2010 Seniortrainer: periode februari 2010 juli 2010 De concrete trainingsdata worden nog vastgesteld De trainingsdagen duren van uur (soms met een aanvullende avondsessie) Certificaat Het behalen van alle toetsen uit het Basisgedeelte en het Expertgedeelte (de differentiatie en de specialisatie) leidt tot het behalen van het certificaat junior medior- of seniortrainer. Desgewenst kan er op verzoek voor het behalen van de afzonderlijke toetsen uit het basisgedeelte of expertgedeelte een deelcertificaat worden verstrekt. Cursuslocatie Hogeschool Zuyd, faculteit Sociale Studies Sportcentrumlaan 35, 6136 KX Sittard Kosten Juniortrainer: 3000,--. Mediortrainer: 4500,--. Seniortrainer: 4500,-- Indien men inschrijft voor de gehele leergang resultaatgericht opleiding bedragen de kosten ,-- Informatie Hogeschool Zuyd, faculteit Sociale Studies Algemeen: Dhr. G. Vaessen, accountmanager, Inhoudelijk: Dhr. W. Goossens, Secretariaat: Mevr. I. Stapelvoort, projectmedewerker Tel.:

9 AANMELDINGSFORMULIER Leergang Resultaatgericht opleiden Cursusplaats: Sportcentrumlaan 35, 6136 XK Sittard faculteit Sociale Studies Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor: (module van uw keuze aanvinken s.v.p.) Juniortrainer Mediortrainer Seniortrainer N.A.W. gegevens V M Achternaam (gehuwde vrouwen tevens meisjesnaam): Voornamen (voluit): Roepnaam: Huisadres: Postcode: Telefoon / gsm: adres: Geboortedatum: Vooropleiding(en): Hoe kwam de cursus onder uw aandacht? Woonplaats: Geboorteplaats: Huidige werkkring Naam instelling/bedrijf: Functie: Werkadres: Postcode en plaats: Telefoon: Cursus Ondergetekende verklaart kennis te hebben van de aanmeldings- en betalingsvoorwaarden van Hogeschool Zuyd. Het cursusgeld ten bedrage van 3.000,- (juniortrainer) 4.500,- (mediortrainer) Naam betalingsplichtige Voor akkoord instelling: (stempel, handtekening betalingsplichtige) 4.500,- (seniortrainer) Privé / instelling * Dhr./Mevr.* wordt voldaan: Plaats Datum Handtekening deelnemer: Opsturen (inclusief CV en kopie paspoort) naar: Hogeschool Zuyd t.a.v. mevr. I. Stapelvoort Postbus 69, 6130 AB Sittard * doorhalen wat niet van toepassing is

10 Aanmelding- en betalingsvoorwaarden Hogeschool Zuyd Aanmeldingsprocedure Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van het inzenden van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier uit deze brochure of een kopie daarvan naar: Hogeschool Zuyd Faculteit Sociale Studies, t.a.v. mevr. I. Stapelvoort Postbus AB Sittard Met het inzenden van het aanmeldingsformulier verplicht u zich het cursusgeld te betalen. De plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier. Bij overboeking van een cursus wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst. De ingeschrevenen op de wachtlijst zullen in volgorde van aanmelding benaderd worden als er voor de cursus een plaats vrij komt. Indien er geen plaats vrij komt kunt u desgewenst opnieuw inschrijven voor de eerstvolgende keer dat de cursus weer gegeven wordt. Hogeschool Zuyd is gerechtigd een opleiding uit te stellen of af te gelasten, indien er te weinig inschrijvingen zijn, of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. Dit laatste ter beoordeling van Hogeschool Zuyd. Bij dergelijke wijzigingen ontvangen opdrachtgevers/cursisten vooraf schriftelijk bericht. Annulering Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de cursus, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering door of namens de cursist worden altijd kosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt; Bij annulering tot uiterlijk 30 dagen vóór de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 5% van de totale netto cursusprijs verschuldigd. Bij annulering binnen 30 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 10% van de totale netto cursusprijs verschuldigd. Bij annulering na de geplande startdatum is geen restitutie meer mogelijk. Uitsluitend in geval er naar het oordeel van Hogeschool Zuyd aanleiding is om een cursus in z n geheel geen doorgang te laten vinden, vindt volledige restitutie van ontvangen cursusgelden plaats. Betaling Bij doorgang van de cursus ontvangt u een bericht van plaatsing en een factuur waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld. Het cursusgeld dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. Na ontvangst van het cursusgeld doen wij u een bewijs van toelating tot de cursus toekomen, vergezeld van nadere cursusinformatie.

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

NASCHOLING PAPIAMENTS MUZIEK BEGELEIDING WISKUNDE DIDACTIEK KENNIS GEDRAG CULTUUR EFFECTIEF ONDERWIJS ORTOGRAFIE GRAMMATICA WERKVORMEN

NASCHOLING PAPIAMENTS MUZIEK BEGELEIDING WISKUNDE DIDACTIEK KENNIS GEDRAG CULTUUR EFFECTIEF ONDERWIJS ORTOGRAFIE GRAMMATICA WERKVORMEN PAPIAMENTS MUZIEK BEGELEIDING WISKUNDE DIDACTIEK TAALBELEID MOTIVATIE SCHRIJVEN LEERLING REKENEN SOCIAAL SPAANS LEZEN KENNIS GEDRAG CULTUUR EFFECTIEF ONDERWIJS ORTOGRAFIE GRAMMATICA WERKVORMEN GEDRAGSPROBLEMEN

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie