LEERGANG: RESULTAATGERICHT OPLEIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERGANG: RESULTAATGERICHT OPLEIDEN"

Transcriptie

1 LEERGANG: RESULTAATGERICHT OPLEIDEN Inleiding / algemeen De faculteit Sociale Studies, ontwikkelt samen met van Campen Consulting een leergang Resultaatgericht Opleider. De leergang valt te karakteriseren als een hoogwaardige Post HBO leergang tot gedragstrainer/opleider. Het ambacht en het vakmanschap van de gedragstrainer zal centraal staan. Resultaatgericht opleiden maakt het mogelijk dat trainers zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Binnen de leergang Resultaatgericht Opleiden leren de deelnemers om op basis van een gedegen organisatieonderzoek hun trainingsresultaat en aanpak te formuleren en uitvoeren. Resultaatgericht opleiden garandeert dat de voor afgesproken resultaten ook worden behaald. Uitgangspunt bij de uitvoering conform resultaatgericht opleiden is no cure no pay. Hierin zit de opvatting besloten dat de trainer zich verantwoordelijk maakt voor het te behalen resultaat Resultaatgericht opleiden gaat uit van een standaardcyclus bij het uitvoeren van trainingen: Organisatieonderzoek en Advies Programmeren en Ontwerpen Uitvoeren Evalueren/Resultaatmeting. De deelnemer wordt toegerust om deze cyclus vorm te geven. Op deze wijze leren de deelnemers in de rol als trainer een actieve bijdrage te leveren aan organisatieontwikkeling. De standaardcyclus wordt gekoppeld aan het domein waarin de trainer werkzaam is. Als resultaat voor het werken in zijn eigen domein garandeert de leergang dan de deelnemer een trainingsproduct ontwikkelt waarmee hij zich op de interne of externe markt kan gaan bewegen. Doelgroep De doelgroep van de leergang Resultaatgericht Opleiden is: Docenten Trainers Bedrijfstrainers Staffunctionarissen Opleidingsfunctionarissen HRM managers Groepswerkers. Uitgaande van bovengenoemde doelgroep wordt het instapniveau aan het begin van de leergang middels een (digitaal) assessment vastgesteld. De leergang wordt op drie niveaus aangeboden: 1

2 Het juniorniveau: Het juniorniveau is bedoeld voor deelnemers die bestaande trainingen uitvoeren aan de hand van vastgestelde draaiboeken, of enkelvoudige trainingen ontwikkelen en uitvoeren. Deze trainers willen hun kwaliteiten op het gebied van de uitvoering verder professionaliseren en methodiseren. Zij richten zich op uitvoering van trainingen op het operationeel niveau van de organisatie. Het medior niveau: Het medior niveau is bedoeld voor deelnemers met al een ruime ervaring in het uivoeren van trainingen. Zij willen zich toeleggen op het methodiseren en professionaliseren van trainingscycli als bijdrage aan organisatieontwikkeling op het tactisch niveau van de organisatie. Zij richten zich op: ontwikkelen en uitvoeren van trainingscycli, draaiboekontwikkeling, vertaling van organisatieontwikkeling naar trainingsaanbod en het onderzoeken van de effecten c.q. kwaliteitsverbetering van de aangeboden trainingen. Het seniorniveau Het seniorniveau is bedoeld voor trainers met een ruime trainerservaring, waardoor zij zich op metaniveau binnen de organisatie kunnen bewegen en worden bevraagd op expertschap. Naast uitvoeringen van trainingen op basis van hun expertschap, zullen deze deelnemers op strategisch niveau een bijdrage leveren aan de organisatieontwikkeling door trainingsaanbod te verantwoorden vanuit organisatiestrategie, strategisch beleid van de organisatie, opleidingsbeleid, HRM beleid en/of curriculumstrategie. Doelstelling De leergang resultaatgericht opleiden beoogt in haar doelstelling een reeks gedragsvoorwaardelijke en kerncompetenties van de trainer te realiseren. Bij het verwerven van deze competenties staat het uitoefenen van het ambacht van trainer centraal. De competenties worden vertaald naar resultaten die afhankelijk van het instapniveau moeten worden bereikt. Dit is vastgelegd in het competentiewoordenboek van de leergang. Voor wat betreft de deelnemers die de gehele leergang van junior medior seniorniveau willen doorlopen wordt hier vermeld dat er een concentrische opbouw van dezelfde competenties wordt gerealiseerd. Dit betekent concreet dat de moeilijkheidsgraad en zwaarte van de competentieverwerving toeneemt met het niveau. De kerncompetenties die de deelnemer tijdens de leergang resultaatgericht opleiden verwerft zijn: Organisatieadviseur De trainer presenteert zich als expert op het terrein van organisatieontwikkeling De trainer kan gebruik maken van diverse managementtheorieën. De trainer kan een analyse maken van een organisatievraagstuk De trainer maakt gebruik van acquisitievaardigheden in contact met opdrachtgevers Architect De trainer vertaalt een organisatievraagstuk in een trainingsaanbod De trainer stelt zich op als onderwijs architect. De trainer kan op een didactisch verantwoorde wijze programmeren De trainer demonstreert schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij programmaen draaiboekontwikkeling 2

3 Trainer De trainer kan uitvoering geven aan een training. De trainer kan de inhoud van een training d.m.v. diverse werkvormen vormgeven De trainer kan groepsprocessen begeleiden Geeft tijdens een training vorm aan cotrainerschap Tijdens de leergang worden deze kerncompetenties verankerd op basis van een reeks gedragsvoorwaardelijke competenties zoals o.a.: sensitiviteit, visie, interactief leervermogen, klantgerichtheid, creativiteit, ondernemerschap, proactiviteit, samenwerken, flexibiliteit, presenteren, en durf Inhoud De inhouden van de leergang worden aangeboden vanuit een basisgedeelte en een expertgedeelte. Het basisgedeelte In het basisgedeelte staan inhouden centraal die zijn afgeleid van de kerncompetenties: Bij de Trainer als organisatieadviseur komen o.m. de volgende inhouden aan de orde: organisatieonderzoek & organisatieadvies, organisatieontwikkeling, managementstrategieën, analyse van organisatievraagstukken, en acquisitievaardigheden.. Bij de Trainer als architect zullen de inhouden zijn gericht op: programmeren en ontwerpen van trainingen, organisatievraagstukken vertalen naar een trainingsaanbod, didactisch verantwoord programmeren, programma- en draaiboekontwikkeling. Bij de trainer in de rol van Trainer van Groepen zullen de inhouden o.m. gericht zijn op: werken vanuit diverse trainingsconcepten, diverse werkvormen om trainingen vorm te geven, omgaan met groepsprocessen tijdens de uitvoering van trainingen. Het expertgedeelte: Het expertgedeelte bestaat uit de differentiatie en de specialisatie De differentiatie De differentiatie stelt de diverse domeinen en contexten waarin trainers werkzaam zijn centraal. Deze differentiatie is een afspiegeling van werkgebied waarin trainers werkzaam en de aanpalende faculteiten van het HBO en de Hogeschool Zuyd in het bijzonder. Binnen de leergang is gekozen voor 4 differentiaties waarin de trainer zich verder kan bekwamen: De Communicatietrainer richt zich op trainingen m.b.t. een diversiteit aan sociaal communicatieve vaardigheden. De HRM trainer richt zich o.a. op teamtrainingen, managementtrainingen, trainingen functionerings- en beoordelingsgesprekken. De Commercieel Trainer: houdt zich o.a. bezig met verkooptrainingen De Trainer Gezondheidsmanagement : verzorgt o.a. trainingen op het gebied van timemanagement, burnout- en stresspreventie trainingen. 3

4 De Specialisatie De specialisatie richt zich op thematische verdieping. Deze thematische verdieping kan zich richten op een verdere verdieping van het basisgemeente of de differentiatie. De specialisatie wordt o.a. vorm gegeven door eendaagse trainingen, workshops, symposia. Onderwerpen voor thematische verdieping kunnen o.a. zijn: Werken met een acteur Omgaan met weerstanden in groepen Werken met creatieve werkvormen specifieke workshops op het gebied van: HRM. Gezondheidsmanagement, Commerciële trainingsactiviteiten, enz. Werkwijze Uitgangspunten Een aantal begrippen kenmerken de werkwijze van de Leergang Resultaatgericht Opleiden: Vraaggestuurd: Aan het begin van de leergang wordt, m.b.v. het digitale competentiesysteem, een competentieanalyse gemaakt. Hierdoor ontstaat een helder beeld van eigen competenties/ persoonlijk professioneel trainersprofiel. Uitgangspunt van de leergang is dat eerder verworven competenties niet meer opnieuw hoeven te worden geleerd. Door de competentiemeting aan het begin van het leertraject in te voeren kan in kaart worden gebracht hoe het leerproces voor de betreffende deelnemer moet worden ingericht. Competentiegericht De leergang wordt gebaseerd op competentiegericht leren. Dat betekent dat beroepscompetenties van de trainer het uitgangspunt zullen zijn. De competenties worden vertaald in professionele gedragskenmerken van de trainer Maatwerk Op basis van de competentiemeting aan het begin van de leergang wordt een meetbaar, beoordeelbaar, en concreet toetsbare leerroute uitgezet. De leerroute is daardoor voor de deelnemer transparant, waarbij de opleiding zorg draagt voor een duidelijke structuur. Breed opgeleid: multi-methodisch en eclectisch integratief De leergang zal zich concentreren op het gebruik van meerdere trainingsmethodieken. Er wordt gewerkt vanuit meerdere referentiekaders, teneinde doelbewust te kunnen kiezen voor de methodiek die de betreffende organisatie, groep, deelnemer nodig heeft. De trainer leert te switchen tussen diverse methoden en trainersinterventies en zal kunnen verantwoorden waarom hij wat inzet 4

5 Verwetenschappelijking De leergang streeft naar verwetenschappelijking van het professionele handelen van de trainer. trainer. De trainers worden in de leergang toegerust om hun professionele handelen vanuit wetenschappelijke kaders te legitimeren. Voorts leren de deelnemers middels methoden van praktijkgericht en toepassingsgericht onderzoek hun professionele handelen te verantwoorden en onderbouwen. Zij kunnen methoden van evidance based onderzoek toepassen, tevredenheids onderzoek vorm geven. Ondernemerschap De opleiding en begeleiding vanuit de opleiding is zodanig ingericht dat de deelnemers eigen ondernemerschap kunnen gaan uitvoeren. De leergang garandeert dat de deelnemers tijdens de opleiding producten ontwikkelen voor het eigen ondernemerschap. Ondernemerschap kan ook tot uitdrukking komen in de rol als trainer binnen grotere organisaties. De deelnemer aan de opleiding leert ook zich binnen de context van een (grotere) organisatie als ondernemer te profileren. Commitment Vanuit de leergang wordt de visie gehanteerd dat de trainer op een klantvriendelijke en klantgerichte wijze uitgaat van commitment met organisaties waarvoor hij werkt. Commitment uit zich in het in dialoog kunnen gaan over organisatieontwikkeling, innovaties en implementatie daarvan, ontwikkelen van professionaliseringstrajecten. De leergang streeft er dan ook naar dat de deelnemers competenties verwerven om duurzame samenwerkingsrelaties met klanten/opdrachtgevers te ontwikkelen. Opbouw en vormgeving van de leergang Modulaire opzet De leergang is modulair opgezet. De modules volgen de indeling: Basisgedeelte Differentiatie en Specialisatie. Elke module kan echter ook als een afzonderlijke eenheid worden gevolgd. Dat maakt het mogelijk om vraaggestuurd maatwerk te realiseren. Bij de leergang wordt er bij elke module van uitgegaan dat er voorafgaand aan de contacttijd literatuurstudie heeft plaatsgevonden op basis van de toegezonden reader/literatuurverwijzing. Ook worden bij elke module voorbereidingsopdrachten verstrekt. Voorts dient de deelnemer voorafgaand aan elke module zijn leerbehoefte, leervragen c.q. leerdoelen en beoogd resultaat te formuleren. Tijdens de uitvoering van de modules wordt gebruik gemaakt van diverse didactische werkvormen. Hierbij kan worden gedacht aan: minilezingen, tweetallenopdrachten, subgroepopdrachten, simulatiespelen, trainingsopdrachten, groepsgesprekken, huiswerkopdrachten. Gedurende de gehele leergang, dus ook bij elke module, wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving en digitale leerwegen. 5

6 Na afloop van elke module vindt verwerking van de opgedane inzichten plaats d.m.v. verwerkingsopdrachten en productontwikkeling. Supervisie en intervisie: Gedurende de gehele leergang wordt op elk niveau groepssupervisie en intervisie aangeboden. De groepssupervisie ondersteunt de deelnemer in zijn persoonlijk professionele ontwikkeling als trainer. Intervisie heeft betrekking op het bespreken van werkvragen en problemen van de deelnemers m.b.t. hun trainerschap in de diverse rollen. De supervisie en intervisie vinden plaats na elke module in het basisgedeelte, de differentiatie en specialisatie om verwerking van de inzichten uit de module te ondersteunen. Toetsing en beoordeling Elke module wordt afgesloten met een toets. Kenmerkend voor de toetsconstructie is dat de toetsen zodanig zijn geconstrueerd dat zij een concreet resultaat opleveren op basis van een authentieke beroepopdracht van een trainer. De leergang kiest in deze qua hoofdaccent voor integrale toetsing (geïntegreerde toetsing van kennis, houding en vaardigheden) van modules. Toetsing is daarbij gericht zijn op het realiseren van de competenties als trainer op de onderscheiden niveaus junior medior senior. Toetsen zijn gericht op een individuele beoordeling van de deelnemer en zijn qua moeilijkheidsgraad afgestemd op de niveaus (junior medior senior). De criteria van elke toets worden zowel voor de beoordelaar als voor de deelnemer helder geformuleerd en gecommuniceerd. Daarbij geldt dat de toets zal aansluiten op de bestudeerde stof en de leeractiviteiten van de module. In de toetsconstructie is opgenomen dat er mogelijkheden voor vraagsturing zijn en er wordt getoetst met een diversiteit aan toetsvormen en beoordelaars. Zelfbeoordeling is een integraal onderdeel van de toetsconstructie. Tenslotte zijn de toetsen gerelateerd aan het Basisgedeelte en het Expertgedeelte (de differentiatie en de specialisatie) van de leergang. Literatuur Er wordt gebruik gemaakt van literatuur op het gebied van: Organisatieonderzoek en organisatieadvies Acquisitievaardigheden Didactiek Werkvormen Groepsprocessen Differentiatiespecifieke trainingen Handboeken en aanbevolen literatuur dient de deelnemer zelf aan te schaffen. 6

7 Lesmateriaal Bij elke module krijgt de deelnemer minimaal 3 weken voorafgaand aan de contacttijd een modulebeschrijving, studiehandleiding en reader aangereikt. Eindtermen De eindtermen staan beschreven bij de doelstellingen Studiebelasting Bij elke module is er sprake van contacttijd en aanvullende leeractiviteiten. De contacttijd heeft betrekking op face to face contact met de docent die de module uitvoert. De aanvullende leeractiviteiten hebben betrekking op: literatuurstudie, voorbereidingsopdrachten, intervisie, supervisie, toetsopdrachten, enz. De verhouding tussen contactmomenten en aanvullende leeractiviteiten is 1:2. De gemiddelde studiebelasting per week is 10 uur De studiebelasting van de gehele leergang is al volgt verdeeld: Juniortrainer: - Contacttijd: Basis + expertgedeelte = 8 dagen = 64 uur - Aanvullende Leeractiviteiten 1: 2 = 128 uur Totaal = 192 uur (= 7 EC) Mediortrainer: - Contacttijd: Basis + expertgedeelte = 12 dagen = 96 uur - Aanvullende Leeractiviteiten 1: 2 = 192 uur Totaal = 288 uur (= 10 EC) Seniortrainer: - Contacttijd: Basis + expertgedeelte = 12 dagen = 96 uur - Aanvullende Leeractiviteiten 1: 2 = 192 uur Totaal = 288 uur (= 10 EC) Docenten/trainers De leergang wordt uitgevoerd door diverse docenten van de Hogeschool Zuyd en van Campen Consulting. Daarnaast zullen diverse onderdelen door experts worden ingevuld. 7

8 Duur De planning van de leergang is als volgt: Juniortrainer: periode februari juli 2009 Mediortrainer: periode september januari 2010 Seniortrainer: periode februari 2010 juli 2010 De concrete trainingsdata worden nog vastgesteld De trainingsdagen duren van uur (soms met een aanvullende avondsessie) Certificaat Het behalen van alle toetsen uit het Basisgedeelte en het Expertgedeelte (de differentiatie en de specialisatie) leidt tot het behalen van het certificaat junior medior- of seniortrainer. Desgewenst kan er op verzoek voor het behalen van de afzonderlijke toetsen uit het basisgedeelte of expertgedeelte een deelcertificaat worden verstrekt. Cursuslocatie Hogeschool Zuyd, faculteit Sociale Studies Sportcentrumlaan 35, 6136 KX Sittard Kosten Juniortrainer: 3000,--. Mediortrainer: 4500,--. Seniortrainer: 4500,-- Indien men inschrijft voor de gehele leergang resultaatgericht opleiding bedragen de kosten ,-- Informatie Hogeschool Zuyd, faculteit Sociale Studies Algemeen: Dhr. G. Vaessen, accountmanager, Inhoudelijk: Dhr. W. Goossens, Secretariaat: Mevr. I. Stapelvoort, projectmedewerker Tel.:

9 AANMELDINGSFORMULIER Leergang Resultaatgericht opleiden Cursusplaats: Sportcentrumlaan 35, 6136 XK Sittard faculteit Sociale Studies Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor: (module van uw keuze aanvinken s.v.p.) Juniortrainer Mediortrainer Seniortrainer N.A.W. gegevens V M Achternaam (gehuwde vrouwen tevens meisjesnaam): Voornamen (voluit): Roepnaam: Huisadres: Postcode: Telefoon / gsm: adres: Geboortedatum: Vooropleiding(en): Hoe kwam de cursus onder uw aandacht? Woonplaats: Geboorteplaats: Huidige werkkring Naam instelling/bedrijf: Functie: Werkadres: Postcode en plaats: Telefoon: Cursus Ondergetekende verklaart kennis te hebben van de aanmeldings- en betalingsvoorwaarden van Hogeschool Zuyd. Het cursusgeld ten bedrage van 3.000,- (juniortrainer) 4.500,- (mediortrainer) Naam betalingsplichtige Voor akkoord instelling: (stempel, handtekening betalingsplichtige) 4.500,- (seniortrainer) Privé / instelling * Dhr./Mevr.* wordt voldaan: Plaats Datum Handtekening deelnemer: Opsturen (inclusief CV en kopie paspoort) naar: Hogeschool Zuyd t.a.v. mevr. I. Stapelvoort Postbus 69, 6130 AB Sittard * doorhalen wat niet van toepassing is

10 Aanmelding- en betalingsvoorwaarden Hogeschool Zuyd Aanmeldingsprocedure Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van het inzenden van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier uit deze brochure of een kopie daarvan naar: Hogeschool Zuyd Faculteit Sociale Studies, t.a.v. mevr. I. Stapelvoort Postbus AB Sittard Met het inzenden van het aanmeldingsformulier verplicht u zich het cursusgeld te betalen. De plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier. Bij overboeking van een cursus wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst. De ingeschrevenen op de wachtlijst zullen in volgorde van aanmelding benaderd worden als er voor de cursus een plaats vrij komt. Indien er geen plaats vrij komt kunt u desgewenst opnieuw inschrijven voor de eerstvolgende keer dat de cursus weer gegeven wordt. Hogeschool Zuyd is gerechtigd een opleiding uit te stellen of af te gelasten, indien er te weinig inschrijvingen zijn, of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. Dit laatste ter beoordeling van Hogeschool Zuyd. Bij dergelijke wijzigingen ontvangen opdrachtgevers/cursisten vooraf schriftelijk bericht. Annulering Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de cursus, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij annulering door of namens de cursist worden altijd kosten in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt; Bij annulering tot uiterlijk 30 dagen vóór de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 5% van de totale netto cursusprijs verschuldigd. Bij annulering binnen 30 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 10% van de totale netto cursusprijs verschuldigd. Bij annulering na de geplande startdatum is geen restitutie meer mogelijk. Uitsluitend in geval er naar het oordeel van Hogeschool Zuyd aanleiding is om een cursus in z n geheel geen doorgang te laten vinden, vindt volledige restitutie van ontvangen cursusgelden plaats. Betaling Bij doorgang van de cursus ontvangt u een bericht van plaatsing en een factuur waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld. Het cursusgeld dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. Na ontvangst van het cursusgeld doen wij u een bewijs van toelating tot de cursus toekomen, vergezeld van nadere cursusinformatie.

DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK

DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! Inleiding / algemeen Het werken met groepen

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Executive MBA

Aanmeldingsformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De examencommisie heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld voor de Executive MBA van TSM Business School. Uw aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Kern van de opleiding overdracht aan de cursisten van een expliciete visie en een integrale benadering de fundamentele relatie tussen theorie en praktijk

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE Start 24 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen met levenservaring en/of werkervaring in een andere sector die zich

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 1 maart 2016 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

3. Certificaat/ Bewijs van deelname aan de opleiding Jeugdbibliotheekwerk of vergelijkbare/gelijkwaardige opleiding

3. Certificaat/ Bewijs van deelname aan de opleiding Jeugdbibliotheekwerk of vergelijkbare/gelijkwaardige opleiding Portfolio Leesconsulent Portfolio Een portfolio is een instrument dat gebruikt wordt bij de cursus Leesconsulent. In dit portfolio geeft u naast eerdere opleidingen, een heldere en duidelijke beschrijving

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. PI: het bedrijf PraktijkIntervisie, hierna noemen: PI. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis / Specialisatie Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Post hbo basis / specialisatie*

Nadere informatie

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop: De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie.

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Ondergetekende meldt zich aan als student voor:* 0 de gehele opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 0 één of

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Achternaam

Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Achternaam Aanmeldingsformulier Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool 2017-2018 Vrij Hoog Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Administratieve gegevens:

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE startdatum 30 januari 2014 Inleiding De opleiding tot kraamverzorgende is een door de branche erkende opleiding voor kandidaten (m/v) zonder specifieke

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Opleiding Ontspanningsmassage

Opleiding Ontspanningsmassage Opleiding Ontspanningsmassage Op 12 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Ontspanningsmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Ontspanningsmassage

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Opleidingen voor HR-adviseurs

Opleidingen voor HR-adviseurs Opleidingen voor HR-adviseurs Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of

Nadere informatie

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ja, ik wil graag meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Stap voor stap in kaart gebracht Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Geestelijke Begeleiding Ondergetekende meldt zich aan als student voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/18 Persoonlijke gegevens: Achternaam:.. Volledige voornamen:..

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie.

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie. Algemene Voorwaarden The Physiology Academy Artikel 1. Inschrijven 1.1 Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van The Physiology Academy kan via de website van The Physiology Academy. Dit

Nadere informatie

Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML)

Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML) Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML) Met dit formulier kun je je aanmelden voor de Nederlandse International Mountain Leader (IML) opleiding. Na ontvangst van

Nadere informatie

Pensioen Update voor. Ondernemingsraden

Pensioen Update voor. Ondernemingsraden Training Pensioen Update voor Ondernemingsraden Binnen een dag helemaal bijgepraat over pensioen Training door ervaren pensioenconsultants Mogelijkheid tot inbrengen van bedrijfseigen casuïstiek Geen voorkennis

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach Workshop De Vakman als Praktijkcoach Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Op alle met SPRINGBOON gesloten overeenkomsten door deelnemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor zowel

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Doelgroep Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor diegene werkzaam in de bewindvoering en-of schuldhulpverlening.

Doelgroep Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor diegene werkzaam in de bewindvoering en-of schuldhulpverlening. Beschermingsbewind In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van beschermingsbewind. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens

Nadere informatie

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private inschrijfformulier inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private Plaats hier s.v.p. uw visitekaartje Plaats hier s.v.p. uw pasfoto PRIVÉ GEGEVENS

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPLEIDING MINDFULNESS IN SCHOOLS TRAINER.b Voorwaarden tot deelname minimaal op HBO niveau werkend en denkend zelf een MBSR/MBCT training hebben gevolgd

Nadere informatie

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK Secretariaat: Postbus 557 2300 AN Leiden Telefoon: 071 519 1041 Fax: 071 517 5835 e-mail: secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl ABN AMRO Bank te Den Haag: 58.92.49.010

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog. De glimlach in de zorgverlening

Module 4. Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog. De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2013 1 Dialogic-care als sleutel tot het creëren van een dialoog

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als begeleider

Workshop: De (operationeel) medewerker als begeleider Workshop: De (operationeel) medewerker als begeleider Workshop De (operationeel) medewerker als begeleider Resultaat Na afloop van de workshop: Ben je in staat om efficiënt en effectief kennis en vaardigheden

Nadere informatie