Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013"

Transcriptie

1 Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013 Badminton Nederland Nieuwegein, 16 januari

2 Agenda Bondsvergadering 2 februari Opening en vaststelling agenda 2. Benoeming leden van het stembureau 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Notulen Jaarvergadering d.d. 23 juni 2012, Besluitenlijst en Actielijst 5. Beleidsplan Topbadminton Badminton Nederland 2013/ Jaarplan Herziene begroting Financiering en contributiebeleid Badminton Nederland 2014 en verder 9. Competitiebeleid 10. Beleid wanbetalers 11. Rol afgevaardigden 12. Reglementswijzigingen 12.1 Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement, Hoofdstuk I, artikel 1 en 2, lid 1, en Hoofdstuk IV, artikel 3 lid Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement, Hoofdstuk III, artikel 3, lid Verkiezing leden commissies 14. Rondvraag 15. Sluiting 2

3 Agendapunt 4 Besluiten- en actielijst Jaarvergadering 23 juni 2012 Besluitenlijst De heren Esveld, Van de Peppel, Rosanow en mevrouw Jille, zijn met instemming van de vergadering benoemd tot leden van het stembureau. De notulen van de Bondsvergadering van 24 april 2012 zijn ongewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst naar aanleiding van de Bondsvergadering van 24 april 2012 is ongewijzigd vastgesteld. Het verzoek aan het bestuur om een voorstel beleid wanbetalers uit te werken voor de Bondsvergadering 2013 is door de vergadering aangenomen. Het jaarverslag van het Bondsbestuur over 2011 is door de vergadering goedgekeurd. Het jaarverslag van de Werkorganisatie over 2011 is door de vergadering goedgekeurd. Het jaarverslag van de Commissie van Beroep over 2011 is door de vergadering goedgekeurd. Het jaarverslag van de Tuchtcommissie over 2011 is door de vergadering goedgekeurd. Het jaarverslag van de Reglementscommissie over 2011 is door de vergadering goedgekeurd. Het jaarverslag van de Financiële commissie over 2011 is door de vergadering goedgekeurd. Het financieel jaarverslag over 2011 is door de vergadering goedgekeurd. Het verslag van de bespreking FC, bestuur, accountant, bondsdirecteur en hoofd FZ, is voor kennisgeving door de vergadering aangenomen. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het in 2011 gevoerde financiële beleid. Het Meerjarenplan Badminton Nederland 2013/2016, is met inbegrip van de gemaakte opmerkingen door de vergadering goedgekeurd. De Aanzet Meerjarenplan Topbadminton 2013/2016 is door de vergadering goedgekeurd. De contributie, competitie en toernooibijdragen 2013 zijn door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd. De begroting 2013 is door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd. De voorgestelde wijziging van Hoofdstuk I, artikel 3, lid 3 sub k van het Algemeen Reglement, is met algemene stemmen door de vergadering aangenomen. De voorgestelde wijziging van Hoofdstuk I, artikel 1 van het Algemeen Wedstrijdreglement, is met algemene stemmen door de vergadering aangenomen. De voorgestelde wijziging van Hoofdstuk I, artikel 2, lid 1, sub f van het Algemeen Wedstrijdreglement, is met algemene stemmen door de vergadering aangenomen. De voorgestelde wijziging van Hoofdstuk VI, artikel 2 van het Bondscompetitiereglement, is met algemene stemmen door de vergadering aangenomen. De voorgestelde wijziging van Hoofdstuk VI, artikel 4 van het Bondscompetitiereglement, is met algemene stemmen door de vergadering aangenomen. Het voorstel om het aantal bestuurszetels terug te brengen naar 8, is door de vergadering goedgekeurd. De heer Wortel is benoemd tot voorzitter van het bestuur voor de reglementaire periode 3

4 van 2 jaar. Mevrouw Van Heteren is benoemd tot bestuurslid voor de reglementaire periode van 3 jaar. De heer Verbeek is benoemd tot bestuurslid voor de reglementaire periode van 3 jaar. De heer Hoofd is benoemd tot lid van de Reglementscommissie voor de reglementaire periode van 3 jaar. De heer Van Voorthuijsen is benoemd tot lid van de Financiële Commissie voor de reglementaire periode van 3 jaar. Actiepuntenlijst Een praktisch voorstel inzake beleid wanbetalers uitwerken en aan de Bondsvergadering in februari 2013 voorleggen. Het aantal werkelijk opgeleide trainers meenemen in het jaarverslag Afgevaardigde Huiden de informatie over strategieverenigingen sturen. De jaarverslagen voor regio s standaardiseren door één format te gebruiken. Nadenken over een voorziening in de ledenadministratie, waarin de reden van opzegging van een lid kan worden aangegeven. Aanpassen van de tekst in het meerjarenplan 2013/2016, waaronder: - het herformuleren van het streefaantal van leden; - het toevoegen en benadrukken van het maatschappelijk belang, waaronder ervaringen van verenigingen die met buurtsportcoaches werken; - bij het product van de Opstapcompetitie op blz. 99 het jaar toevoegen; - het overzicht op blz. 111 helderder maken; - het gewenste aantal op te leiden trainers in de jaarplannen meenemen; - voorstel maken van nieuwe vormen van besluitvorming binnen de bond. 4

5 Agendapunt 4 Stand van zaken afhandeling actiepunten Bondsvergadering Nr Datum Actie Afronding Status Stand van zaken per 14 januari 2013 overleg Zich beraden over de vraag of het wenselijk is dat de 23 juni Afgehandeld. Dit punt is geagendeerd. Bondscompetitie en de Regiocompetitie op den duur ook naar 10 teams overgaan en zo ja, op welke termijn Evaluatie sponsorcontract: intern bespreken en 1 juli 2012 Afgehandeld.. mogelijkheden nagaan om op korte termijn een evaluatie met de klankbordgroep in gang te zetten en juni 2012 In behandeling. Opstellen van een visiedocument voor de afgevaardigden, waarin uiteen zijn gezet, de rol van de afgevaardigde, het besluitvormingsproces, overlegvormen etc. teneinde tot een betere besluitvorming te kunnen komen binnen de Bondsvergadering Een voorstel doen voor duidelijke richtlijnen met betrekking tot de wijze, onder meer de techniek, waarop het online live uitzenden van een Bondsvergadering zou kunnen plaatsvinden Het met ingang van 1 augustus 2012 doen coördineren van de inzet van lijnrechters vanuit het bondsbureau De certificeringseisen voor Scholen en Academies, na de opstelling ervan, verstrekken aan de afgevaardigden. 24 mei augustus januari 2013 In behandeling. Afgehandeld. In behandeling. Er is een enquête rondgestuurd onder afgevaardigden. De resultaten worden besproken tijdens de Bondsvergadering. Daarbij wordt tevens het gewenste vervolg van dit traject besproken. Nog niet afgerond. Is in gang gezet. Implementatie is voorzien voor de tweede helft De eisen zullen tezijnertijd aan de afgevaardigden worden verstrekt. 5

6 Nr Datum. overleg Actie Afronding Status Stand van zaken per 14 januari 2013 Beleid formuleren om te voorkomen dat wanbetalers straffeloos van de ene vereniging naar de andere vereniging kunnen gaan en dit agenderen voor de volgende Bondsvergadering. Het praktische voorstel inzake wanbetalers (voorstel Jongerden) uitwerken en aan de Bondsvergadering in februari 2013 voorleggen Het aantal werkelijk opgeleide trainers meenemen in het jaarverslag Afgevaardigde Huiden de informatie over strategieverenigingen sturen De jaarverslagen voor regio s standaardiseren door één format te gebruiken Nadenken over een voorziening in de ledenadministratie, waar de reden van opzegging van een lid kan worden aangegeven Aanpassen van de tekst in het meerjarenplan 2013/2016, waaronder: - het herformuleren van het streefaantal van leden; - het toevoegen en benadrukken van het maatschappelijk belang, waaronder ervaringen van verenigingen die met buurtsportcoaches werken; 6 23 juni mei augustus mei oktober oktober 2012 Afgehandeld. Nog niet in behandeling. Afgehandeld. Is in behandeling. Afgehandeld. Afgehandeld. Dit punt is geagendeerd. Er is een format opgesteld en aan de regiomanagers voorgelegd. Het jaarverslag wordt aan de Jaarvergadering 2013 voorgelegd. Er wordt geen voorziening in LA-Online gemaakt waarin verenigingen de reden van afmelding kunnen doorgeven. Wel zal eenmaal per jaar via de bestuursmailadressen van de verenigingen navraag worden gedaan. Het beleidsplan is gepubliceerd op de site.

7 - bij het product van de Opstapcompetitie op blz. 99 het jaar toevoegen; - het overzicht op blz. 111 helderder maken; - het gewenste aantal op te leiden trainers in de jaarplannen meenemen; - voorstel van nieuwe vormen van besluitvorming binnen de bond. 7

8 Agendapunt 5 Beleidsplan Topbadminton Badminton Nederland 2013/2016 Doelstelling van het topbadmintonbeleid in de komende beleidsperiode is dat zich tenminste 1 enkelspeler of 1 dubbel kwalificeren voor de Olympische Spelen 2016 en dat er tenminste één kwartfinaleplaats wordt behaald bij de WJK. Het trainings- en wedstrijdprogramma voor de komende jaren kent de volgende pijlers: Sparring: om spelers beter te maken spelen zij wedstrijden tegen gelijkwaardige of betere spelers. Omdat in Nederland deze mogelijkheid beperkt is zal een deel van het programma van de beste spelers in het buitenland plaatsvinden in de vorm van internationale stages en trainingen. Individualisering van het trainingsprogramma: de trainings- en wedstrijdprogramma s worden afgestemd op de individuele behoeften van een sporter. Er is expliciete aandacht voor verbetering van zwakke spelvaardigheden en de fysieke gesteldheid van de spelers. Meer training, minder wedstrijden: het trainingsprogramma heeft een logische opbouw en is gebaseerd op een geperiodiseerd plan. Dit moet leiden tot structurele verbetering van de prestaties. Wedstrijden zijn ijkmomenten voor het bereiken van de hoofddoelen, maar mogen het trainingsproces niet in de weg staan. Fysieke training en testing: er wordt een fysiek trainingsprogramma opgesteld dat de Nederlandse spelers tot de sterkste en fitste spelers ter wereld maakt. Topsportcultuur en eigen verantwoordelijkheid: coaches en spelers streven in hun handelen doorlopend het bereiken van het hoofddoel na. Presteren staat voorop. Zij sporen zichzelf aan en streven doorlopend verbetering van eigen functioneren en vaardigheden na. Daarbij staan zij open voor vernieuwende bijdragen van anderen. De bondscoach is leidend in een integraal programma en laat zich bijstaan door specialisten. De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 5. Het goedkeuren van het beleidsplan Topbadminton Badminton Nederland 2013/

9 Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Ieder jaar dient het jaarplan te worden goedgekeurd door de Bondsvergadering. Het bijgaande plan vloeit voort uit het jaarplan 2012 waarvan de uitkomsten in de vorm van het jaarverslag in de Jaarvergadering 2013 zullen worden besproken. In juni 2012 is het Meerjarenbeleidsplan : Elke slag raak door de Jaarvergadering van Badminton Nederland goedgekeurd. In dit meerjarenbeleidsplan zijn de nieuwe visie, strategische doelstellingen en pijlers gepresenteerd. Het voorliggende jaarplan is hieruit afgeleid. Met de missie en visie van Badminton Nederland als uitgangspunt zijn vier strategische doelstellingen voor de periode geformuleerd: I. Het populariseren van de sport door badminton te laten zien aan een breed publiek. II. Het jaarlijks met 5% laten groeien van het ledenaantal van Badminton Nederland teneinde in 2016 te beschikken over leden. III. Het manifesteren van badminton als wedstrijdsport in allerlei verschijningsvormen. IV. Het versterken van de positie in het internationaal badminton. Om de strategische doelstellingen te realiseren wordt het aanbod van Badminton Nederland ingericht vanuit vier pijlers. Binnen deze pijlers worden producten en diensten geplaatst die zichtbaar en direct bijdragen aan het verwezenlijken van de strategische doelstellingen: 1. Imago en ledenbehoud en -werving Het imago van de badmintonsport moet positief zijn, waardoor de sport meer mensen gaat boeien en binden. Met een positief imago wordt de basis gelegd om meer badmintonners te behouden voor de sport en meer nieuwe sporters aan het badmintonnen te krijgen. In 2013 is niet de verwachting dat het aantal leden zal groeien, maar dat de activiteiten die bijdragen aan ledenbehoud en -werving zorgen voor een stabilisatie van het ledental. 2. Wedstrijdbadminton Het aanbod van Badminton Nederland moet zichtbaar zijn voor alle badmintonners en daarbij moeten zij zich allen verbonden voelen met Badminton Nederland. De pijler Wedstrijdbadminton draagt direct bij aan het manifesteren van badminton als wedstrijdsport en de gewenste groei naar leden. Een compleet aanbod zorgt ervoor dat alle badmintonners worden geboeid en gebonden. Met uitbreiding van dit aanbod wordt in 2013 begonnen. 9

10 3. Kader De organisatie van badmintonactiviteiten als competities, toernooien en trainingen worden voornamelijk uitgevoerd door de vrijwilligers van de verenigingen (het kader). Door versterken van het verenigingskader wordt de kwantiteit en de kwaliteit van de organisatie van deze activiteiten gestimuleerd en geborgd. Onderdeel hiervan is aandacht voor organisatie, structuur en cultuur van de badmintonvereniging, hetgeen in 2013 in het project Onbezorgd badmintonnen nadrukkelijk terugkomt. 4. Topbadminton Aansprekende prestaties op topsportniveau zorgen voor een succesbeleving die de badmintonsport als wedstrijdsport uitstraling en bekendheid geven. Om topprestaties te kunnen leveren zullen talenten en topsporters zo goed mogelijk moeten worden begeleid. De pijler Topbadminton draagt bij aan de versterking van de positie van de Nederlandse badmintonsport in het internationale badminton. De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 6. Goedkeuring van het Jaarplan 2013 van Badminton Nederland. 10

11 Agendapunt 7 Herziene begroting 2013 De volgende wijzigingen binnen de goedgekeurde begroting worden voorgesteld: Aanpassen van de gehele hoofdkostendrager Topsport wegens het intrekken van alle subsidie door NOC*NSF met ingang van 1 januari Toevoegen van enkele kosten en opbrengsten aan de hoofdkostendrager Wedstrijdsport. Het verlagen van de personeelskosten van hoofdkostendrager Algemeen. De herziene begroting 2013 ziet er als volgt uit: Uitgaven Ontvangsten Topsport , ,- Wedstrijdsport , ,- Breedtesport , ,- Algemeen/Infrastructuur , ,- Totaal , ,- Overschot ,- De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 7. Het goedkeuren van de herziene begroting

12 Agendapunt 8 Financiering en contributiebeleid Badminton Nederland 2014 en verder Tijdens de Bondsvergadering zal kort worden stilgestaan bij de voortgang van het ontwikkelen van een nieuw contributiebeleid. Door de intensieve aandacht die vanaf begin december besteed moest worden aan de situatie bij Topbadminton is het niet mogelijk gebleken een agendastuk op te stellen. Er zal daarom een mondelinge toelichting worden gegeven. Het ligt nog steeds in de planning om een voorstel te doen aan de Jaarvergadering De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 8. Geen. 12

13 Agendapunt 9 Competitiebeleid De Bondsvergadering heeft indertijd bij het besluit over uitbreiding Eredivisie en Eerste Divisie afgesproken om zich na een periode van 3 jaar te beraden over de vraag of het wenselijk is dat de overige divisies van de Bondscompetitie en de Regiocompetitie op den duur ook naar 10 teams overgaan en zo ja, op welke termijn. Enquêtes onder verenigingen en gesprekken met de Eredivisieverenigingen leiden tot de volgende conclusies: Een uitbreiding van 8 naar 10 teams in de Tweede t/m Derde Divisie ligt op dit moment niet voor de hand. Voor het terugbrengen van 10 naar 8 teams in de Ere- en Eerste Divisie is een beperkt draagvlak aanwezig en er heerst onder verenigingen het gevoel om niet al na 3 seizoenen weer een grote verandering door te voeren. Het bestuur stelt aldus aan de Bondsvergadering voor om op dit moment geen wijzigingen aan te brengen in de huidige omvang van de poules in de bondscompetitie. De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 9. Het goedkeuren van het voorstel om op dit moment niets te veranderen aan de huidige omvang van de poules in de bondscompetitie. 13

14 Agendapunt 10 Beleid wanbetalers De Bondsvergadering heeft in zijn vorige vergadering het bestuur verzocht om beleid te formuleren inzake wanbetalende leden van verenigingen. Het bestuur heeft advies gevraagd aan de Reglementscommissie en besloten geen nieuw specifiek beleid op te stellen. Wel wordt een aantal tips en instrumenten ter beschikking gesteld. Hieronder kunt u lezen wat de vereniging kan doen om de risico s inzake het innen van contributiegelden te beperken. Deze risico s volledig uitsluiten is helaas niet mogelijk. Op de website/clubblad van de vereniging dient de procedure rondom het aangaan en opzeggen van het lidmaatschap duidelijk en prominent (op de eerste pagina) vermeld te worden/zijn (Wet Van Dam). Op het door het aanstaande lid te ondertekenen aanmeldingsformulier dienen duidelijk de voorwaarden voor de opzegging te worden opgenomen. Het ondertekende aanmeldingsformulier dient bewaard te worden net zo lang als een bepaald persoon lid is en aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan. De vereniging gaat een overeenkomst aan met een incassobedrijf. Deze bedrijven werken meestal op basis van no cure no pay. De vereniging kan ook ondersteuning vragen aan het incassobureau waarmee Badminton Nederland een samenwerking heeft. Op basis van het voorgaande kan de vereniging een wanbetaler aanspreken op zijn/haar verplichtingen als lid in de hieronder aangegeven volgorde: 1. Een informeel mondeling bericht; 2. Een informeel schriftelijk bericht; 3. Een formeel schriftelijk bericht: een eerste herinnering tot het betalen; een tweede herinnering met vermelding doorverwijzen naar incassobureau bij uitblijven van betaling. Hierna, mocht de betaling uitblijven, kan het incassobureau ingeschakeld worden en kan aangifte gedaan worden bij de Tuchtcommissie. De vereniging zal op voor eigen gebruik een aantal voorbeeld-documenten aantreffen. Verder is het bondsbestuur voornemens een meldpunt te openen waarbij het van belang is dat verenigingen de gevallen van wanbetalers anoniem melden. Op grond van de registratie van de aantallen, kan het bestuur een idee krijgt van de omvang van deze problematiek. Afhankelijk van de aantallen die geregistreerd zullen worden zal het bondsbestuur zich verder beraden over eventuele verdere stappen. De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 10. Geen. 14

15 Agendapunt 11 Rol afgevaardigden Badminton Nederland heeft een besluitvormingsstructuur bestaande uit de Bondsvergadering en het bondsbestuur. De Bondsvergadering stelt het beleid vast en beoordeelt de uitvoering ervan. Het bondsbestuur is belast met de uitvoerig van dit beleid. Het bondsbureau verleent hieraan ondersteuning. Het bondsbestuur heeft uitgesproken meer interactie en betrokkenheid van de leden te willen creëren, direct met de verenigingen of via de afgevaardigden. Daarnaast blijkt het vullen van de vacatures voor afgevaardigden de laatste jaren steeds moeizamer te gaan. Dit tezamen is reden om de rol van de afgevaardigden te evalueren en de mogelijkheden van andere besluitvormingsmodellen te bekijken. In november 2012 is een vragenlijst onder alle 28 zittende afgevaardigden en één oudafgevaardigde verspreid. De vragenlijst is uiteindelijk door 21 afgevaardigden (volledig) ingevuld. Met behulp van deze enquête is in kaart gebracht welke perceptie de afgevaardigden zelf van hun functie binnen Badminton Nederland hebben. Dertien afgevaardigden zijn tevreden over de huidige bestuurlijke organisatiestructuur; zes afgevaardigden zijn ontevreden. Suggesties voor alternatieve modellen van besluitvorming zijn niet gegeven. Tijdens de Bondsvergadering zullen de uitkomsten van de enquête worden besproken en zullen afspraken over het vervolg van dit traject worden gemaakt. De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 11. Geen. 15

16 Agendapunt 12 Reglementswijzigingen Agendapunt 12.1: Momenteel maken de Gedragscode voor spelers en Gedragscode voor coaches en teamofficials deel uit van de Spelregels en zijn opgenomen in de Spelregels als hoofdstuk 8. De Gedragscodes, welke zijn afgeleid van de Code of Conducts van de BWF, zijn aldaar geen onderdeel van de Spelregels, maar onderdeel van de General Competition Regulations. Om zoveel mogelijk gelijke structuur te hanteren stelt de LCW voor de gedragscodes (Hoofdstuk 8 van de Spelregels) als Uitvoeringsregeling te koppelen aan het AWR. In juni 2012 is hierover met de Spelregelcommissie gesproken. Zij ondersteunt het voorstel. Agendapunt 12.2: De LCW stelt voor om overeenkomstig de regeling van de BWF, in de General Competition Regulations artikel 31.5, AWR H III artikel 3 lid 3 aan te passen. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat indien een zwarte kaart gegeven is, een speler (of paar) niet alleen gediskwalificeerd is voor de desbetreffende partij, maar automatisch voor het evenement waar die partij deel van uitmaakt. De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 12.1 Goedkeuring Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement, Hoofdstuk I, artikel 1 en 2, lid 1, en Hoofdstuk IV, artikel 3 lid Goedkeuring Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement, Hoofdstuk III, artikel 3, lid 3 16

17 Agendapunt 13 Verkiezing leden commissies Agendapunt 13.1: De Klachtencommissie bestaat momenteel uit 3 personen. Uitbreiding van deze commissie is gewenst. Marcel van Galen heeft zich kandidaat gesteld. Agendapunt 13.2: De Tuchtcommissie bestaat momenteel uit 7 personen van wie 4 personen niet actief zijn. Uitbreiding van deze commissie is gewenst. Sarah Lammers heeft zich kandidaat gesteld. De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 13.1 Goedkeuring verkiezing Marcel van Galen tot lid Klachtencommissie Goedkeuring verkiezing Sarah Lammers tot lid Tuchtcommissie. 17

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

Agendapunt 6 Jaarplan 2013

Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Terugblik Jaarplan 2012 Op 24 april 2012 keurde de Bondsvergadering het Jaarplan 2012 goed, waarna Badminton Nederland aan de slag ging met realisatie van de producten en diensten

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3 Agendapunt 10 Statuten- en reglementswijzigingen Agendapunt 10.1 Wijziging Statuten Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk

Nadere informatie

NBF Bondsvergadering - za 11 juni 2011. NBF Task Force Rapportage

NBF Bondsvergadering - za 11 juni 2011. NBF Task Force Rapportage NBF Task Force Rapportage Ronald Chandra Daniël Dol Michael Extra Marti Koedijk Wim Kortenray Theo Ruys Werkwijze 2 Vier aandachtsgebieden: Opleidingen Verenigingsondersteuning Topsport Functioneren Bondsbureau

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Agendapunt 6.1 Begroting 2016

Agendapunt 6.1 Begroting 2016 Agendapunt 6.1 Begroting 2016 1. Samenvatting begroting 2016 De begroting 2016 is opgesteld vanuit reële uitgangspunten betreffende de ontwikkeling van contributie-inkomsten. De insteek van o.a. het traject

Nadere informatie

Beleidsplan Topbadminton 2013/2016

Beleidsplan Topbadminton 2013/2016 Beleidsplan Topbadminton 2013/2016 Inhoud Samenvatting 1. Uitgangspunten voor beleidsperiode 2013/2016 1.1. Evaluatie prestatiedoelen 1.2. Evaluatie randvoorwaardelijke doelen 1.3. Evaluatie stand van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Agendapunt 9.2 Begroting 2017

Agendapunt 9.2 Begroting 2017 Agendapunt 9.2 Begroting 2017 1. Samenvatting begroting 2017 Bijgaande begroting 2017 is gebaseerd op de focusactiviteiten uit het jaarplan 2017 (zie agendapunt 8.1) en vormt de inhoudelijke onderbouwing

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. september 2013 1. Samenvatting Sporten is gewoon. Maar (nog) niet voor iedereen. Voor mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

Agendapunt 4. Verslag Jaarvergadering 23 juni 2012

Agendapunt 4. Verslag Jaarvergadering 23 juni 2012 Agendapunt 4. Verslag Jaarvergadering 23 juni 2012 Afgevaardigden Regio Noord J. Caro Afgevaardigden Regio Noord- Holland F. van der Aar S. Melein K. Mulder Afgevaardigden Regio Limburg M. Schormans Bondsbestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN

NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT BETAALD VOETBAL Overgangsregeling Nieuwe zittingstermijnen raad van toezicht raad van commissarissen, bestuur en commissies betaald

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Licentiereglement trainers

Licentiereglement trainers Licentiereglement trainers Inleiding Badminton Nederland hanteert een licentiesysteem voor trainers. Het licentiesysteem heeft tot doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het sporttechnisch

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA. Algemene vergadering betaald voetbal. knvb.nl

VOORLOPIGE AGENDA. Algemene vergadering betaald voetbal. knvb.nl VOORLOPIGE AGENDA Algemene vergadering betaald voetbal Dinsdag 1 december 2015, aanvang 15.00 uur Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum te Zeist 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1. Public

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Agendapunt 4. Aanwezigen Jaarvergadering 18 februari 2012

Agendapunt 4. Aanwezigen Jaarvergadering 18 februari 2012 Agendapunt 4. Aanwezigen Jaarvergadering 18 februari 2012 Afgevaardigden Regio Noord J. Caro S. de Ridder Afgevaardigden Regio Noord- Holland F. van der Aar S. Melein Afgevaardigden Regio Limburg F. Ang

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es Interne selec*eprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren.

Aan de bondsvergadering wordt gevraagd het beleid debiteurenbeheer goed te keuren. Agendapunt 6 Beleid debiteurenbeheer 1. Inleiding, openstaand debiteurensaldo 2016 In de jaarrekening 2016 was het debiteurensaldo hoger dan in de afgelopen jaren. In aanloop naar de jaarvergadering is

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Focusactiviteiten 2016

Focusactiviteiten 2016 Focusactiviteiten 2016 Inleiding De basis voor de focusactiviteiten 2016 is het Business Model Canvas van Badminton Nederland (27 juni 2015). De focusactiviteiten worden hieronder nader uitgewerkt. Voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

In de bijlagen bij dit agendapunt is de verkiezingsprocedure nader uitgewerkt.

In de bijlagen bij dit agendapunt is de verkiezingsprocedure nader uitgewerkt. Agendapunt 10. Verkiezing leden bondsbestuur Dit agendapunt bestaat uit de volgende 2 onderdelen: 10.1 Vaststelling van het aantal bestuurszetels 10.2 Verkiezing bestuursleden In de bijlagen bij dit agendapunt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Agendapunt 9.2 Begroting 2015

Agendapunt 9.2 Begroting 2015 Agendapunt 9.2 Begroting 2015 1. Nieuw begrotingsmodel Tijdens de jaarvergadering van juni 2013 is afgesproken om een nieuwe begrotingsmodel te ontwikkelen waarmee meer inzicht verkregen wordt in de opbouw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Hervorming competitie: plan

Hervorming competitie: plan Agendapunt 5 Hervorming competitie: plan 1. Inleiding Badminton Nederland organiseert een Bondcompetitie en in iedere regio een Regiocompetitie. Deze competities zijn in de afgelopen 15 jaar niet veranderd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE Nieuwegein, Versie januari 2009 Inhoudsopgave Pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 I. Instelling Atletencommissie Artikel 1 Doel 3 Artikel 2 Positie 3 Artikel 3 Taakstelling 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten.

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten. HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. ETTEN. Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijk reglement beoogt een nadere uitwerking te zijn van het bepaalde in de statuten, zoals die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Kerntakendiscussie: toekomstvisie badmintonsport en -organisatie

Kerntakendiscussie: toekomstvisie badmintonsport en -organisatie Agendapunt 5 Kerntakendiscussie: toekomstvisie badmintonsport en -organisatie 1. Inleiding In dit document schetsen wij als bestuur u een toekomstvisie op de organisatie van de badmintonsport in Nederland

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Artikel 1: Doel. Artikel 2. Wijzigingen van dit reglement. De bepalingen van dit reglement worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 1: Doel. Artikel 2. Wijzigingen van dit reglement. De bepalingen van dit reglement worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering. Alle artikelen genoemd in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de Statuten van Darts Organisatie Threant. Voor zaken niet genoemd in dit reglement wordt verwezen naar

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Ingekomen schriftelijke vraag van sv Zwolle behandeling bij rondvraag- Ontvangen per dd 29 november 2011

Ingekomen schriftelijke vraag van sv Zwolle behandeling bij rondvraag- Ontvangen per  dd 29 november 2011 Ingekomen schriftelijke vraag van sv Zwolle behandeling bij rondvraag- Ontvangen per email dd 29 november 2011 Wij willen graag voor de rondvraag onderstaande vraag indienen voor de AAV van 12 december.

Nadere informatie

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet AANGEPAST BADMINTON ANGEPAST BADMINTON Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet Aangepast Badminton Inleiding Badminton is een sport voor iedereen. Het over de hele wereld gespeelde razendsnelle

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, Linda, Kristel, Claudia en Ely.

Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, Linda, Kristel, Claudia en Ely. NOTUEN VERGADERING MR De Firtel Datum: Dinsdag 30 juni 2015 Aanvang: Aanwezig: 19.30 uur Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, inda, Kristel, Claudia en Ely. Afwezig: / Notulen MR en directie 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 Huishoudelijk Reglement (Versie 2011) Artikel 1 In dit reglement Het bestuur: De bond: Leden: Statuten: wordt verstaan onder: Het bestuur van de vereniging Amstel Tijgers

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005

DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005 DISTRICTSREGLEMENT TBN 4 juli 2005 1 TBN DISTRICTSREGLEMENT Inhoudsopgave Artikel 1. Organisatie en reglement pag. 3 Artikel 2. Leden pag. 3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden district pag. 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) Huishoudelijk Reglement (HR) ¹ van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) ¹ Artikel 14 lid 1 Statuten SGL INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN, INTERPRETATIES Artikel 1 Positie van de SGL in het evangelische

Nadere informatie

Nieuwe contributies vanaf 2014

Nieuwe contributies vanaf 2014 Nieuwe contributies vanaf 2014 De Jaarvergadering heeft op 22 juni 2013 een besluit genomen over de nieuwe contributies die januari 2014 gaan gelden. In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2017-2018 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitgenodigd : Bijlages : Bestuur, afdelingsvoorzitters, leden 3 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen voorzitter 4. Ingekomen stukken 5. Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau ALGEMEEN Artikel 1 Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de secretaris van de oudervereniging.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement NVLF

Huishoudelijk reglement NVLF Huishoudelijk reglement NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 soorten lidmaatschap 3 Artikel 3 inschrijving en uitschrijving leden 3 Artikel 4 hoogte contributiebedrag 3 Artikel 5 inning contributie

Nadere informatie

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen:

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen: Inleiding Dit instrument is te gebruiken als een format voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. In zo n reglement staan de werkafspraken over het besturen en het organiseren van de maatschap.

Nadere informatie

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON We kunnen niet zonder Goede arbitrage draagt in iedere sport bij aan het plezier van zowel de beoefenaars als toeschouwers en ook aan het imago van die sport. Om de

Nadere informatie