1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 25 8 AANVULLENDE INFORMATIE 30

3 WOORD VOORAF 3 Voor u ligt de schoolgids van Openbare Basisschool (OBS) Glanerbrug- Zuid. In deze gids leest u alle informatie over onze school. Het is een naslagwerk voor de ouders van leerlingen van onze school. Daarnaast kan deze schoolgids u helpen bij het maken van een weloverwogen schoolkeuze. De basisschool speelt een belangrijke rol tijdens een essentiële periode van je leven. Dit geldt voor u en uw kind. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in hun werkwijzen (methoden), in hun sfeer en hun eindresultaten verschillen. Dit maakt een bewuste schoolkeuze van groot belang. Aan de ouders die al voor onze school hebben gekozen, leggen wij met deze schoolgids verant woording af over onze manier van werken en geven wij aan waar wij ons in het komende schooljaar op gaan richten. Onze schoolgids is met grote zorg samengesteld. In de gids kunt u lezen over onze onderwijskundige aanpak en visie en verdere ontwikkeling van onze missie: Ruimte voor Kennis en Talent (zie hoofdstuk 7, De ontwikkeling van ons onderwijs). Omdat onderwijs divers en bijzonder mensenwerk is kan het zo zijn dat u specifieke vragen niet beantwoord ziet worden. Mocht u na het lezen van onze schoolgids, nu of op enig moment toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er te allen tijde voor u en uw kind. Namens het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van OBS Glanerbrug-Zuid Jacqueline van Meurs, directeur De basisschool speelt een belangrijke rol tijdens een essentiële periode van je leven. Tijdens de basisschoolleeftijd vertrouwt u uw kind zo n uur toe aan de zorg en kwaliteiten van de juffen en meesters van onze school. Aarzel nooit om contact met ons op te nemen; wij zijn er te allen tijde voor uw kind en voor u. In onze schoolgids leest u veel praktische informatie over de organisatie van de school. Het is daarom handig om deze schoolgids goed te bewaren. Voor actuele informatie zoals mededelingen, foto s, filmpjes en activiteiten van de groepen kunt u onze website bezoeken:

4 HOOFDSTUK 1 ONZE SCHOOL 4 Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat ze toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar ras, geloof, levensovertuiging of de maatschappelijke positie van ouders. Er is geen financiële drempel en alle kinderen zijn welkom. Respect voor de verschillende achtergronden van kinderen is een kenmerk van het openbaar onderwijs. De school is behalve een plek om te leren ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen met verschillende achtergronden met elkaar leren omgaan en waar kinderen kennis kunnen nemen van elkaars cultuur. Het bestuur van onze school valt binnen de Stichting Consent. Hiertoe behoren 33 verschillende openbare basisscholen. De Stichting Consent ondersteunt openbare basisscholen om hun kwalitatieve doelen na te streven. Het expertiseniveau van de Stichting Consent staat binnen Nederland bijzonder hoog aangeschreven. Het uitgangspunt van Stichting Consent luidt: Elk kind telt! Onze school is gevestigd aan de Ouverturestraat 70 in Glanerbrug. Onze school heeft verdeeld over 8 groepen circa 205 leerlingen. Rondom ons gebouw hebben we de beschikking over een groot schoolplein, een speelveld en een apart kleuterplein. In het schoolgebouw beschikken wij over 9 leslokalen, een speellokaal en een centrale hal. De lokalen grenzen aan de centrale hal van de school, waar een bibliotheek en een ruimte voor samenwerken is in gericht. In de hal bevindt zich ook een medialab met laptops en andere hardware en een podium ten behoeve van de presentaties voor en door leerlingen. Voor het bewegingsonderwijs heeft onze school de beschikking over sportcomplex De Brug (sporthal &zwembad). Dit sportcomplex bevindt zich op zeer kleine afstand van de school. Naast onze leerlingen uit Glanerbrug, Oikos, Beekveld en Eilermarke verwelkomen we Nederlandse leerlingen uit het Duitse deel van de grensstreek. OVERZICHT VAN DE DIRECTIE, DE TEAMLEDEN EN ONZE MEDEWERKERS De directeur van de school is Jacqueline van Meurs. Zij vormt samen met het MT de directie van de school. Het MT bestaat uit 2 intern begeleiders en 3 bouwcoördinatoren De teamleden en onze medewerkers en hun specifieke taken in willekeurige volgorde: 1 directeur 12 groepsleerkrachten 2 schoonmakers 2 conciërges 1 vakleerkracht gymnastiek 2 interne begeleiders 1 administratief medewerkster 2 schoolassistentes

5 HOOFDSTUK 2 WAAR WIJ VOOR STAAN De basisschool legt de basis voor al het daarop volgende onderwijs. In de eerste acht jaar dat uw kind naar school gaat, leert het heel erg veel. Scholen hebben in ons land een zekere vrijheid om te bepalen wat ze belangrijk vinden om uw kind te (laten) leren en een grote vrijheid in de manier waarop zij dit doen. De overheid heeft richtlijnen opgesteld waarbinnen de doelstellingen zijn beschreven waaraan alle scholen dienen te voldoen. De school is verantwoordelijk voor de afstemming en het behalen van deze doelen. Onze school streeft ernaar om met iedere leerling de meest optimale resultaten te halen en hun talenten te ontlokken. BAS, LEERLINGENZORG OP NIVEAU De kwaliteit van de leerlingenzorg wordt bepaald door toetsresultaten, door basisvaardigheden, door het kennis niveau en door intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkelingen. De groepsleerkrachten geven in elke klas aan minimaal drie groepen leerlingen afgestemde leerlingenzorg. Elk niveau past bij de specifieke uitdagingen en de behoeften van de leerlingen. De 3 niveaugroepen zijn als volgt samengesteld: 1 De groep leerlingen die extra aandacht nodig heeft en werkt op basis van een met u besproken handelingsplan; 2 De groep leerlingen die de leerstof goed aankan; 3 De groep leerlingen die meer uitdaging nodig heeft dan de gewone lesstof. Deze organisatievorm wordt BAS genoemd. Dit betekent Bouwen aan een Adaptieve School. We bieden deze vorm van aanbodgericht onderwijs vooral aan bij het lees-, taal-, en rekenonderwijs, basisvakken die voornamelijk in de ochtend op het programma staan. SPECIFIEKE DOELEN Daarnaast worden er in onze school projecten aangeboden, die erop gericht zijn specifieke doelen te behalen die wij als school belangrijk vinden. Onze specifieke doelen zijn: een respectvolle omgang met elkaar, het nastreven van maatschappelijke waarden en normen zoals het nakomen van afspraken, beleefdheid en het bevorderen van wederzijdse empathie; het stimuleren van creativiteit en een onderzoekende houding. Elke schoolperiode wordt door groepsleerkrachten onderling en met u geëvalueerd. Wij bespreken of de aangeboden leerlingenzorg moet worden aangepast. HET LEES- EN REKENVERBETERPLAN Onze school heeft deelgenomen aan het Lees- en Rekenverbeterplan Enschede. Dit verbeterplan gaat uit van de recente inzichten die bijdragen aan het verbeteren van het technisch leesonderwijs, het begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat en het rekenen. Het technisch lezen is de basis om te komen tot kwalitatief begrijpend lezen. Begrijpend lezen is voor elke les, elke vorm van vervolgonderwijs en studie en voor elk beroep de essentiële basis. Inmiddels is het verbeterplan afgerond. Binnen het verbeterplan waren de doelen helder omschreven. Er werden verschillende masterclasses voor schooldirecties, voor intern begeleiders en voor de groepsleerkrachten van alle groepen georganiseerd. Nu het verbeterplan is afgesloten blijven wij de nieuwste inzichten met betrekking tot het lezen en rekenen volgen en implementeren. Daarom gaat onze school regelmatig deelnemen aan de masterclasses verzorgd door de VCOConsent academie. In de masterclasses staan de nieuwe inzichten op onderwijskundig gebied en de toetsgegevens van school centraal. Niet om de verschillende scholen ten opzichte van elkaar een concurrentiestrijd aan te laten gaan maar om het onderwijs op een hoger peil te brengen en te houden. Op grond van de toetsgegevens vindt scholing en de coaching van directie en teamleden plaats. Hoge doelen: technisch lezen Het doel van het (voortgezet) technisch lezen is dat aan het einde van schooljaar , 90% van de leerlingen uit een jaargroep het bij deze jaargroep behorende AVI-niveau behaalt. Bijvoorbeeld: aan het einde van groep 3 behaalt 90% van deze leerlingen het AVI-niveau E3. 5

6 6 Hoge doelen: technisch lezen Het doel van het (voortgezet) technisch lezen is dat aan het einde van schooljaar , van alle leerlingen 90% het bij de jaargroep behorende AVI-niveau behaalt. Bijvoorbeeld: aan het einde van groep 3 behaalt 90% van deze leerlingen het AVI-niveau E3. WOORDENSCHAT EN BEGRIJPEND LEZEN Voor woordenschat is het doel dat 75% van de leerlingen een A,B of C score behaalt bij de Cito-toets. Het doel voor begrijpend lezen is dat 85% van alle leerlingen ten minste een A-B-C score behaalt op hun Cito-toetsen. Het programma voor woordenschat- en begrijpend lezen onderwijs is gebaseerd op de nieuwste inzichten die zichzelf al bewezen hebben. REKENEN Het doel voor rekenen is dat ten minste 85% van alle leerlingen een A, B, of C score behaalt op de Cito-toetsen. Resultaten van Cito-toetsen volgend op het Lees- en Rekenverbeterplan zijn aanzienlijk hoger dan de resultaten van scholen die niet met het Lees- en Rekenverbeterplan gewerkt hebben. BEWUSTWORDING EN ACTIEPUNTEN Het volgen van het Lees- en Rekenverbeterplan vraagt specifieke vaardigheden van groepsleerkrachten en stelt eisen aan de inrichting van het onderwijs binnen onze school. Om actiepunten te laten volgen op de inzichten die voortvloeien uit het Lees- en Rekenverbeterplan hanteren wij bijvoorbeeld de volgende vragen: Op welke manier kan ons onderwijs en onze school zo ingericht worden dat het vergroten van de woordenschat en begrijpend lezen binnen de verschillende groepen structureel gewaarborgd blijft? Wat zijn de essentiële leesstrategieën voor woordenschatvergroting en het begrijpend lezen? Wat zijn de noodzakelijke leerkrachtvaardigheden bij woordenschatvergroting en begrijpend lezen? Wat zijn de belangrijke observatiemomenten bij het volgen van leerlingen in hun rekenontwikkeling? Wat zijn de noodzakelijke leerkrachtvaardigheden bij rekenen? HET SCHOOLKLIMAAT Wie een bezoek brengt aan onze school zal er de sfeer van openheid, vriendelijkheid en verdraagzaamheid er varen. Het pedagogisch klimaat binnen een basisschool is heel belangrijk. Leerlingen moeten zich er veilig en geborgen voelen. Dit is van groot belang voor het schoolsucces. Wij hebben duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten en over de school- en klassenregels. We zorgen voor een optimale leeromgeving door een gezellige en functionele inrichting van de klaslokalen en andere ruimten. Vanaf het schooljaar volgen wij het traject PBS, dat staat voor Positive Behaviour Support. In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe PBS bijdraagt aan het verbeteren en onderhouden van een optimaal positief pedagogisch schoolklimaat. HET CORRIGEREN VAN LEERLINGEN Bij opvoeden hoort corrigeren. We vinden dat het corrigeren en belonen van leerlingen een grote rol speelt. Hierbij vinden wij het belangrijk dat het corrigeren in relatie staat tot wat er gebeurd is. Het is een voorwaarde dat de leerling het begrijpt en het als zinvol ervaart. Corrigeren moet gericht zijn op inzicht. Hiervoor gebruiken wij de zogeheten Oeps-procedure. Dit houdt in dat bij belonen, corrigeren en straffen altijd een goede sfeer en relatie gewaarborgd blijft. DE OUDERS U wordt als ouders op veel manieren betrokken bij onze school. Natuurlijk is er een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Omdat schoolinformatie belangrijk is hebben wij naast de Nieuwjaarsreceptie op de eerste schooldag na de zomervakantie en informatieavonden aan het begin van het schooljaar, de open dag en de drie spreekavonden(10-minutengesprekken) tevens onze website en nieuwsbrieven. De dagelijkse gang van zaken in de school kunt u volgen via onze Facebookpagina: Hiermee wordt u als ouder op de hoogte gehouden van allerlei zaken binnen onze school en de groepen. Twee maal per jaar organiseert de school een thematische ouderavond.

7 DE SAMENLEVING Als school zijn we een belangrijk onderdeel van de samenleving. We maken hier als organisatie onderdeel vanuit middels wetgeving, eisen en budgetten. Daarnaast maken alle leerlingen, ouders, teamleden en medewerkers deel uit van de samenleving. Iedereen brengt zijn of haar aandeel binnen de samenleving mee naar school. Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol in onze school. Daarbij houden we nauwlettend in de gaten of deze ontwikkelingen in het belang van onze leerlingen zijn. Wij werken samen met de vijf andere basisscholen in Glanerbrug alsmede met de diverse instanties zoals het wijk welzijnwerk, de Jeugdgezondheidszorg, het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Twente en Stichting Kinderopvang Enschede. Met de schoolbegeleidingsdienst heeft de school een intensief contact over onderwijskundige onderwerpen. Omdat we als basisschool stagiaires en onderwijsassistenten begeleiden en opleiden hebben we regelmatig contact met het ROC en de PABO s uit de regio. DIVERSE SAMENWERKINGEN Onze school heeft een samenwerkingsverband met alle openbare en protestants-christelijke scholen in het gebied Enschede-Losser. Dit samenwerkingsverband begeleidt de leerlingenzorg met name als er sprake is van risicoleerlingen, waarbij soms plaatsing op scholen voor speciaal basisonderwijs in het geding is. ONZE UITGANGSPUNTEN OP EEN RIJ Het pedagogisch klimaat Leerlingen worden volwaardig geaccepteerd; Leerlingen worden gestimuleerd zich persoonlijk te ontwikkelen en keuzes te maken; Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag; Leerlingen kunnen met hun (persoonlijke) problemen altijd een aanspreekpunt vinden. Het onderwijs Leerlingen worden uitgedaagd tot op hun maximaal haalbare niveau; Leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen en hun vaardigheden leren toepassen; Leerlingen hebben aan het eind van hun basisschooltijd het onderwijspeil bereikt dat aangegeven wordt in de kerndoelen van onze school; Ons onderwijs sluit goed aan op het voortgezet onderwijs. De leerlingenzorg Wij signaleren leerbelemmeringen bij leerlingen; Wij diagnosticeren leerbelemmeringen; Wij stellen met de groepsleerkrachten diagnoses en zetten deze om in concrete handelingsplannen; Wij bewaken en evalueren de onderwijskwaliteit frequent en ondernemen indien nodig snel actie. De schoolorganisatie Vangt maatschappelijke en onderwijskundige belemmeringen en bedreigingen op; Anticipeert op kansen en mogelijkheden in de breedste zin van het woord waarbij de voorwaarden voor openbaar onderwijs gewaarborgd blijven; Is democratisch ingericht. De maatschappij Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke positie en ontwikkeling van onze school; Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen in het belang van onze leerlingen, teamleden en medewerkers. 7

8 HOOFDSTUK 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 De onderwijskundige indeling van onze school biedt u inzicht in de opbouw van onze organisatie. GROEPSINDELING Wij werken met acht jaargroepen die zijn onderverdeeld in: De onderbouw leerjaar 1 en 2 De middenbouw leerjaar 3, 4 en 5 De bovenbouw leerjaar 6, 7 en 8 In alle jaargroepen zitten gemiddeld 25 leerlingen. BIJZONDERE GROEPSINDELING De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Combinaties van verschillende jaarklassen binnen een groep behoren, in het belang van de interne schoolorganisatie en het belang van de leerlingen, tot de mogelijkheden. SCHOOLTOEGANG De groepen 1 en 2 hebben via de achterkant van het gebouw aan de Ouverturestraat hun toegang. Wanneer de kleutergroepen uitgaan worden zij altijd door een leerkracht begeleid. De groepen 3 tot en met groep 8 komen binnen via de hoofdingang aan de voorkant van ons gebouw. De ingang bij de keuken is alleen bedoeld voor medewerkers van onze school. OUDERS IN DE KLAS Ouders en kinderen mogen s morgens tien minuten voor schooltijd naar binnen. De lessen starten allemaal om half negen. Ouders kunnen even samen met hun kind een kijkje nemen in de klas maar worden verzocht om maximaal 5 minuten voor de lessen starten de lokalen te verlaten. Dit vinden wij belangrijk omdat dit de rust en concentratie van onze leerlingen bevordert. Elke ochtend beginnen wij in alle jaargroepen met stillezen. Het is daarom van groot belang om op tijd aanwezig te zijn en als ouder op tijd de school te verlaten. Al het bezoek aan school vindt gedurende de lestijden plaats via de hoofdingang aan de voorzijde van het gebouw. AFMELDEN WEGENS ZIEKTE Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school aanwezig kan zijn, dan kunt u dat melden door voor 8.30 uur naar school te bellen, of het bij de balie door te geven. Als een leerling rond 9.00 uur niet aanwezig is, zonder dat wij een afmelding hebben ontvangen, nemen wij contact op met de ouder/verzorger. AANSPREEKPUNTEN IN DE GROEP De groepsleerkracht is voor de leerlingen en voor hun ouders het eerste aanspreekpunt. In alle groepen komt het regelmatig voor dat er een tweede leerkracht aanwezig is. Dit heeft te maken met: Het aantal uren van leerkrachten, deeltijd en voltijd; Aanwezigheid van een LIO-stagiaire; Het verlof van een leerkracht. In ons schoolteam hebben wij de afspraak gemaakt dat we er naar streven niet meer dan twee verschillende leerkrachten in een groep te laten werken (noodsituaties uitgezonderd).

9 ORGANISATIE VAN ZORG VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN Als een leerling specifieke behoeften heeft, van welke aard dan ook, is de juiste onderwijszorg nodig. Als school zullen wij een passend aanbod bieden op onze eigen school of op een andere school. Het voordeel hiervan is dat leerlingen en hun ouders niet langer veel verschillende scholen hoeven te bezoeken om een leerling-plaats voor hun kind te krijgen. Als school hanteren wij de volgende aandachtspunten bij het aanbieden van specifieke behoeften: De veiligheid van de groep, de leerling, de teamleden, de medewerkers en andere personen die zich in onze school bevinden. Dit betekent dat elke leerling, ook met een specifieke behoefte zich op onze school moet kunnen handhaven; De leerling moet zich positief kunnen ontwikkelen. De grenzen van de zorgbreedte worden bepaald door de balans tussen de draagkracht en de draaglast van de individuele leerling, van de groep, van de groepsleerkrachten en van de mogelijkheden binnen onze school. Als onze school zorg voor leerlingen met specifieke behoeften aanbiedt stellen wij met ondersteuning van en begeleid door het Steunpunt Onderwijszorg ons onderwijszorgarrangement vast. Soms is voor een leerling een passend onderwijszorgarrangement noodzakelijk. Als onze school dit niet kan aanbieden dan neemt het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) de invulling van het onderwijs voor deze leerling over. Hierdoor is de tegemoetkoming aan elke specifieke behoefte voor iedere leerling gegarandeerd. Het Steunpunt Onderwijszorg heeft de opdracht om onderwijszorg-arrangementen voor scholen en om onderwijszorg-arrangementen voor leerlingen vast te stellen. Tevens begeleidt het Steuntpunt Onderwijszorg de schoolprofessionals. SCHOOLINTERNE BEGELEIDING Het begeleidings- en ondersteuningsproces van een intern begeleider omvat ondermeer de volgende vraagstukken: Ontwikkelt ieder kind zich voldoende? Maakt de leerling voldoende vorderingen? Voelt de leerling zich prettig op school? Onze schoolinterne begeleiding wordt gecoördineerd door de intern begeleiders Elly Sanders en Joyce Sueters. Zij ondersteunen groepsleerkrachten die de leer lingen binnen hun jaargroep begeleiden. Zij onderzoeken leerlingen diepgaander dan in een jaargroep mogelijk is. Zij geven groepsleerkrachten adviezen en bieden middelen ter ondersteuning aan. Door middel van een systeem van regelmatige toetsing binnen alle jaar groepen signaleren wij binnen onze school vroegtijdig welke leer lingen extra leerstof aankunnen en welke leerlingen tegen problemen aanlopen. Hierdoor zijn wij in staat om in een zo vroeg mogelijk stadium gericht actie te ondernemen. De interne begeleiders coördineren tevens de werkwijze en acties ten behoeve van de hoogbegaafde leerlingen van onze school. SAMENSTELLING VAN HET TEAM DIRECTIE EN GROEPSLERAREN Het team van onze school bestaat uit 12 leerkrachten. Omdat onze school een stageschool is, begeleiden wij elk jaar circa 5 stagiaires. Deze kunnen een opleiding volgen voor groepsleerkracht, voor onderwijsassistent of voor administratieve kracht. Onze school verkeert in de gelukkige positie dat wij naast ons team van groepsleerkrachten de beschikking hebben over een stagebegeleider, een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, twee intern begeleiders en onderwijsondersteunend personeel. De school staat onder leiding van directeur Jacqueline van Meurs. Zij vormt samen met de interne begeleiders en de bouwcoördinatoren het managementteam van onze school. 9

10 10 DE INDELING VAN LEERGROEPEN EN ONZE GROEPSLEERKRACHTEN De indeling betreft schooljaar Groep 1 Alfriede Vinke/ Mieke Hazekamp Groep 2 José Bijvank/Mieke Hazekamp Groep 3 Manon Schneider/Marijke Wegdam Groep 4/5a Gert Stapper/Marijke Wegdam Groep 5b Nicole Klaver/Joyce Sueters Groep 6 Mike Jansen in de Wal Groep 7 Jan Kamphuis/Ronald Heyboer Groep 8 Herman de Vos SPECIALE TAKEN VAN LEERKRACHTEN Coördinator onderbouw Alfriede Vinke Coördinator middenbouw Nicole Klaver Coördinator bovenbouw Mike Jansen in de Wal Coördinatoren Kinderuniversiteit Glanerbrug Herman de Vos Coördinatoren kunst en cultuur Joyce Sueters, Jan Kamphuis Sportzaken Ronald Heyboer Interne stagebegeleider Vacature Interne vertrouwenspersonen Manon Schneider en Herman de Vos ICT werkgroep Mike Jansen in de Wal, Joyce Sueters, Jan Kamphuis, Herman de Vos Schoolmaatschappelijk werk Marloes Veldhuizen Schoolmaatschappelijk werk Jeroen Bruggeman Externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs te Enschede is mevrouw Mona Stuivenberg. Zij is te bereiken via telefoonnummer en via mail:

11 SCHOOLTIJDEN Wij hanteren de volgende schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag uur en van uur Woensdag uur Vrijdag uur Alle groepen hebben gelijke schooltijden en zijn op vrijdagmiddag vrij. De huidige schooltijden worden in samenwerking met de andere basisscholen van Glanerbrug geëvalueerd met als doel de schooltijden zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van ouders en het welbevinden van de kinderen. In het schooljaar zal er een meting plaatsvinden onder alle ouders van Glanerbrug die tot de doelgroep behoren. PAUZES De leerlingen hebben om uur een kleine pauze. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 spelen buiten op het grote plein onder begeleiding van de leerkrachten. De kleuters spelen op hun eigen kleuterplein. De speeltijden van de kleuters wijken af van de andere groepen, omdat kleuters recht hebben op meer tijd om buiten te spelen. Van tot uur is er lunchpauze. Kinderen die naar huis gaan om te lunchen mogen om uur weer naar binnen komen. De middaglessen beginnen om uur en duren tot uur. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Onze school biedt u in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Enschede (SKE) voor- en naschoolse opvang aan. Dit is een goede oplossing als u op een verantwoorde manier de opvoeding van uw kinderen en uw werk wilt combineren. Op loopafstand van onze school aan de Roggeveenstraat 45 heeft de SKE vier gezellige lokalen tot haar beschikking. De kinderen die gebruik maken van voor- en naschoolse opvang worden door de leidsters van de SKE bij ons op school opgehaald. Als u belangstelling heeft voor de voor- en naschoolse opvang dan zijn hierover op school folders verkrijgbaar. Natuurlijk kunt u hierover ook contact opnemen met onze administratie of met de directeur. Naast de buitenschoolse opvang biedt de SKE tevens peuteropvang aan. Ook deze nieuwe vorm van kinderopvang is gehuisvest in de Roggeveenstraat 45. Voor meer informatie over peuteropvang via de SKE vindt u via www. kinderopvangenschede.nl. 11 INLOOPOCHTEND Elke woensdagochtend mogen de ouders van de kleuters een half uurtje met hun kinderen mee de klas in. Omdat we in de hele school dagelijks beginnen met zelfstandig lezen kunt u even gezellig samen met uw kind een boekje uit de boekenkast lezen. Tevens biedt de leesinloop u de gelegenheid om kennis te maken met de ouders van de groep.

12 12 FACILITEITEN BEWEGINGSONDERWIJS, SPORT, SPEL EN GYMNASTIEK De leerlingen van jaargroepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in hun eigen speellokaal aan de Ouverturestraat. Een keer per week, op donderdag krijgen de kleuters een bewegingsles van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Voor de kleuters is speciale gymkleding niet verplicht. Zij mogen echter niet op blote voeten gymmen. Een paar soepele sport- of balletschoentjes zijn geschikt. De kleutergroepen krijgen elke dag bewegingslessen. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 nemen hun gymkleding op de dagen dat er gegymd wordt mee naar school. Voor het bewegingsonderwijs is het dragen van speciale kleding en schoeisel verplicht. Er mag niet op blote voeten worden gegymd. Wij adviseren een gemakkelijk zittend katoenen T-shirt en een korte broek of legging aan te schaffen. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben op maandag of woensdag en donderdag bewegingsonderwijs in Sporthal de Brug. ICT ONDERWIJS Onze school beschikt over diverse computers voor algemeen gebruik. Elke leerling heeft de mogelijkheid om te kunnen oefenen met methodegebonden software voor basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en spelling. Tevens staan in alle klaslokalen 4 computers voor de leerlingen in een computeropstelling. Deze worden ingezet voor het oefenen van basisvaardigheden maar ook voor de lessen wereldoriëntatie, het maken van werkstukken en deelname aan bijzondere ICT projecten. De leerkrachten geven les op digitale schoolborden vanaf groep 1. De groepen 1 en 2 beschikken over een Multitouch screen. Met dit E-screen kan de leerkracht aantrekkelijke interactieve lessen aanbieden. Daarnaast kunnen de kinderen dit touchscreen zelfstandig gebruiken en er allerlei edu-games mee spelen. De leerkrachten beschikken ook over een computer, met een beeldscherm dat via een draaisysteem naar de instructietafel gebracht kan worden. Op deze manier kan de leerkracht dezelfde les van het digibord nog eens aanbieden aan leerlingen die behoefte hebben aan herhaling van de leerstof. Onze school heeft een meerjaren beleidsplan voor ICT opgesteld waarin de verschillende doelen op ICT gebied zijn vastgelegd. Er is een stuurgroep ICT, die zich speciaal inzet om de doelen uit het beleidsplan met het team te realiseren. ALGEMENE VAKKEN EN ACTIVITEITEN Op onze school krijgen de leerlingen les in verschillende vakken. Wij geven in de volgende vakgebieden aanbodgericht onderwijs: rekenen, lezen, taal, bewegingsonderwijs. Met de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en taal, de zogeheten basisvakken, ontwikkelen de leerlingen hun kennis van basisvaardigheden. Voor de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming oriënteren wij ons op een thematische aanpak, waarbij wetenschap en techniek een belangrijke rol speelt. Door deze vakken thematisch aan te bieden, kunnen de leerlingen hun basisvaardigheden als lezen, rekenen en spellen leren toepassen. Tevens ontdekken de leerlingen welke talenten zij hebben en leren zij goed samen te werken. Met ons aanbod houden wij ons aan de kerndoelen van de verschillende vakken en willen wij de kinderen uitdagen tot op hun maximaal haalbare niveau. ACTIVITEITEN IN DE ONDERBOUW Jaargroepen 1 en 2 Veel van de hieronder genoemde activiteiten komen in daarvoor speciaal ingerichte hoeken via een thema of project aan de orde: taalactiviteiten, werken met de ontwikkelingsmaterialen, rekenkundige vaardigheden, bewegingsactiviteiten, expressieactiviteiten. De methode die in de onderbouwgroepen wordt gebruikt heet Schatkist. Deze methode biedt een keur aan ideeën en speelse elementen die naadloos aansluiten bij het kleuteronderwijs. Bovendien wordt hiermee aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling besteed. De school beschikt over een draadloze internetverbinding waardoor de leerlingen met de laptops uit het digilab, overal in de school kunnen werken zoals bijvoorbeeld in de hal, in de bibliotheek of in het klaslokaal.

13 DE BASISVAARDIGHEDEN LEZEN, SCHRIJVEN, TAAL EN REKENEN De methodieken die wij hanteren zijn als volgt: Lezen: Veilig Leren Lezen (nieuw). Deze methode biedt mogelijkheden om de snelle als de wat langzamere leerling houvast te bieden (differentiatie). In de groepen 4 t/m 7: methode Estafette. Deze methode sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen en richt zich op het voortgezet technisch lezen. Voor het begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip XL en Goed gelezen. Aangevuld met het Cito Hulpboek en de map Begrijpend Lezen van het CPS. Schrijven: Pennenstreken. Taal: Taaltijd. Rekenen: Rekenrijk. Aangevuld met de webbased methode Rekentuin, voor het automatiseren. WERELDORIËNTERENDE VAKKEN Geschiedenis lessen: Bij de tijd. Aardrijkskunde: Hier en daar. Natuur & milieu: Leefwereld en School TV. Verkeer: Op voeten en fietsen Voor de sociaal emotionele ontwikkelingslessen hanteren wij de methode Leefstijl. EXPRESSIE ACTIVITEITEN Voor de vakken tekenen, handvaardigheid hanteren wij geen methode maar schakelen wij leerkrachten met expertise in voor de voorbereiding van kwalitatieve lessen. Voor het vak muzikale vorming gebruiken wij de methode Muziek Moet Je Doen. Daarnaast draaien we als een van de voorhoedescholen mee in het vierjarige Enschedese programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De scholen gaan samen met de 12 Enschedese culturele instellingen aan de slag met de verbetering & vernieuwing van het cultuuronderwijs. Het plan start met pilotprogramma s op 14 basisscholen, waarin cultuuronderwijs in een logische leerlijn wordt uitgewerkt van groep 1 tot groep 8 en zoveel mogelijk wordt geïntegreerd met taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ook de expertise van de groepsleerkrachten op de kunstdisciplines wordt vergroot en daarnaast staat een goede verbinding van de school met de culturele omgeving op het programma. Cruciaal is dat alle onderdelen van het programma in het samenspel tussen onderwijs en cultuur worden ontwikkeld. In de loop van de vier jaar wordt alle kennis ook getoetst op en verspreid onder de andere scholen. AFSCHEIDSMUSICAL EN SPECIALE FEESTDAGEN Aan het einde van het schooljaar voert groep 8 de jaarlijkse afscheidsmusical op. Dit gebeurt op een middag voor de leerlingen van school en diezelfde avond voor de ouders, familie, vrienden en bekenden van de leer lingen uit groep 8. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten rondom de Kinderboekenweek, de kerstdagen, het carnaval, de paasdagen. SCHOOLSPORTTOERNOOIEN, EXTRA SPORTACTIVITEITEN De leerlingen van groep 4 tot en met 8 nemen, onder begeleiding van groepsleerkrachten en ouders, deel aan de gemeentelijke sporttoernooien zoals peanutbal, korfbal, basketbal, atletiek en voetbal. Het beweegteam van Enschede Oost, verzorgt extra sportactiviteiten waarbij leerlingen kunnen kennismaken met de verschillende sporten en sportverenigingen. Het beweegteam verzorgt ook sport en spelactiviteiten voor kinderen vanaf groep 3 tijdens het overblijven. 13

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2014-2015 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

INHOUD WOORD VOORAF 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20

INHOUD WOORD VOORAF 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 Schoolgids 2015-2016 INHOUD WOORD VOORAF 2 3 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Doelen Breedte-team

Doelen Breedte-team programma datafeedforward 2011-2012 Nieuwste inzichten begrijpend lezen. inzet van smden jgz Stand van zaken Wat zegt de minister? Onderwijs moet leerlingen helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Als

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie