1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 25 8 AANVULLENDE INFORMATIE 30

3 WOORD VOORAF 3 Voor u ligt de schoolgids van Openbare Basisschool (OBS) Glanerbrug- Zuid. In deze gids leest u alle informatie over onze school. Het is een naslagwerk voor de ouders van leerlingen van onze school. Daarnaast kan deze schoolgids u helpen bij het maken van een weloverwogen schoolkeuze. De basisschool speelt een belangrijke rol tijdens een essentiële periode van je leven. Dit geldt voor u en uw kind. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in hun werkwijzen (methoden), in hun sfeer en hun eindresultaten verschillen. Dit maakt een bewuste schoolkeuze van groot belang. Aan de ouders die al voor onze school hebben gekozen, leggen wij met deze schoolgids verant woording af over onze manier van werken en geven wij aan waar wij ons in het komende schooljaar op gaan richten. Onze schoolgids is met grote zorg samengesteld. In de gids kunt u lezen over onze onderwijskundige aanpak en visie en verdere ontwikkeling van onze missie: Ruimte voor Kennis en Talent (zie hoofdstuk 7, De ontwikkeling van ons onderwijs). Omdat onderwijs divers en bijzonder mensenwerk is kan het zo zijn dat u specifieke vragen niet beantwoord ziet worden. Mocht u na het lezen van onze schoolgids, nu of op enig moment toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er te allen tijde voor u en uw kind. Namens het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van OBS Glanerbrug-Zuid Jacqueline van Meurs, directeur De basisschool speelt een belangrijke rol tijdens een essentiële periode van je leven. Tijdens de basisschoolleeftijd vertrouwt u uw kind zo n uur toe aan de zorg en kwaliteiten van de juffen en meesters van onze school. Aarzel nooit om contact met ons op te nemen; wij zijn er te allen tijde voor uw kind en voor u. In onze schoolgids leest u veel praktische informatie over de organisatie van de school. Het is daarom handig om deze schoolgids goed te bewaren. Voor actuele informatie zoals mededelingen, foto s, filmpjes en activiteiten van de groepen kunt u onze website bezoeken:

4 HOOFDSTUK 1 ONZE SCHOOL 4 Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat ze toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar ras, geloof, levensovertuiging of de maatschappelijke positie van ouders. Er is geen financiële drempel en alle kinderen zijn welkom. Respect voor de verschillende achtergronden van kinderen is een kenmerk van het openbaar onderwijs. De school is behalve een plek om te leren ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen met verschillende achtergronden met elkaar leren omgaan en waar kinderen kennis kunnen nemen van elkaars cultuur. Het bestuur van onze school valt binnen de Stichting Consent. Hiertoe behoren 33 verschillende openbare basisscholen. De Stichting Consent ondersteunt openbare basisscholen om hun kwalitatieve doelen na te streven. Het expertiseniveau van de Stichting Consent staat binnen Nederland bijzonder hoog aangeschreven. Het uitgangspunt van Stichting Consent luidt: Elk kind telt! Onze school is gevestigd aan de Ouverturestraat 70 in Glanerbrug. Onze school heeft verdeeld over 8 groepen circa 205 leerlingen. Rondom ons gebouw hebben we de beschikking over een groot schoolplein, een speelveld en een apart kleuterplein. In het schoolgebouw beschikken wij over 9 leslokalen, een speellokaal en een centrale hal. De lokalen grenzen aan de centrale hal van de school, waar een bibliotheek en een ruimte voor samenwerken is in gericht. In de hal bevindt zich ook een medialab met laptops en andere hardware en een podium ten behoeve van de presentaties voor en door leerlingen. Voor het bewegingsonderwijs heeft onze school de beschikking over sportcomplex De Brug (sporthal &zwembad). Dit sportcomplex bevindt zich op zeer kleine afstand van de school. Naast onze leerlingen uit Glanerbrug, Oikos, Beekveld en Eilermarke verwelkomen we Nederlandse leerlingen uit het Duitse deel van de grensstreek. OVERZICHT VAN DE DIRECTIE, DE TEAMLEDEN EN ONZE MEDEWERKERS De directeur van de school is Jacqueline van Meurs. Zij vormt samen met het MT de directie van de school. Het MT bestaat uit 2 intern begeleiders en 3 bouwcoördinatoren De teamleden en onze medewerkers en hun specifieke taken in willekeurige volgorde: 1 directeur 12 groepsleerkrachten 2 schoonmakers 2 conciërges 1 vakleerkracht gymnastiek 2 interne begeleiders 1 administratief medewerkster 2 schoolassistentes

5 HOOFDSTUK 2 WAAR WIJ VOOR STAAN De basisschool legt de basis voor al het daarop volgende onderwijs. In de eerste acht jaar dat uw kind naar school gaat, leert het heel erg veel. Scholen hebben in ons land een zekere vrijheid om te bepalen wat ze belangrijk vinden om uw kind te (laten) leren en een grote vrijheid in de manier waarop zij dit doen. De overheid heeft richtlijnen opgesteld waarbinnen de doelstellingen zijn beschreven waaraan alle scholen dienen te voldoen. De school is verantwoordelijk voor de afstemming en het behalen van deze doelen. Onze school streeft ernaar om met iedere leerling de meest optimale resultaten te halen en hun talenten te ontlokken. BAS, LEERLINGENZORG OP NIVEAU De kwaliteit van de leerlingenzorg wordt bepaald door toetsresultaten, door basisvaardigheden, door het kennis niveau en door intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkelingen. De groepsleerkrachten geven in elke klas aan minimaal drie groepen leerlingen afgestemde leerlingenzorg. Elk niveau past bij de specifieke uitdagingen en de behoeften van de leerlingen. De 3 niveaugroepen zijn als volgt samengesteld: 1 De groep leerlingen die extra aandacht nodig heeft en werkt op basis van een met u besproken handelingsplan; 2 De groep leerlingen die de leerstof goed aankan; 3 De groep leerlingen die meer uitdaging nodig heeft dan de gewone lesstof. Deze organisatievorm wordt BAS genoemd. Dit betekent Bouwen aan een Adaptieve School. We bieden deze vorm van aanbodgericht onderwijs vooral aan bij het lees-, taal-, en rekenonderwijs, basisvakken die voornamelijk in de ochtend op het programma staan. SPECIFIEKE DOELEN Daarnaast worden er in onze school projecten aangeboden, die erop gericht zijn specifieke doelen te behalen die wij als school belangrijk vinden. Onze specifieke doelen zijn: een respectvolle omgang met elkaar, het nastreven van maatschappelijke waarden en normen zoals het nakomen van afspraken, beleefdheid en het bevorderen van wederzijdse empathie; het stimuleren van creativiteit en een onderzoekende houding. Elke schoolperiode wordt door groepsleerkrachten onderling en met u geëvalueerd. Wij bespreken of de aangeboden leerlingenzorg moet worden aangepast. HET LEES- EN REKENVERBETERPLAN Onze school heeft deelgenomen aan het Lees- en Rekenverbeterplan Enschede. Dit verbeterplan gaat uit van de recente inzichten die bijdragen aan het verbeteren van het technisch leesonderwijs, het begrijpend lezen en het vergroten van de woordenschat en het rekenen. Het technisch lezen is de basis om te komen tot kwalitatief begrijpend lezen. Begrijpend lezen is voor elke les, elke vorm van vervolgonderwijs en studie en voor elk beroep de essentiële basis. Inmiddels is het verbeterplan afgerond. Binnen het verbeterplan waren de doelen helder omschreven. Er werden verschillende masterclasses voor schooldirecties, voor intern begeleiders en voor de groepsleerkrachten van alle groepen georganiseerd. Nu het verbeterplan is afgesloten blijven wij de nieuwste inzichten met betrekking tot het lezen en rekenen volgen en implementeren. Daarom gaat onze school regelmatig deelnemen aan de masterclasses verzorgd door de VCOConsent academie. In de masterclasses staan de nieuwe inzichten op onderwijskundig gebied en de toetsgegevens van school centraal. Niet om de verschillende scholen ten opzichte van elkaar een concurrentiestrijd aan te laten gaan maar om het onderwijs op een hoger peil te brengen en te houden. Op grond van de toetsgegevens vindt scholing en de coaching van directie en teamleden plaats. Hoge doelen: technisch lezen Het doel van het (voortgezet) technisch lezen is dat aan het einde van schooljaar , 90% van de leerlingen uit een jaargroep het bij deze jaargroep behorende AVI-niveau behaalt. Bijvoorbeeld: aan het einde van groep 3 behaalt 90% van deze leerlingen het AVI-niveau E3. 5

6 6 Hoge doelen: technisch lezen Het doel van het (voortgezet) technisch lezen is dat aan het einde van schooljaar , van alle leerlingen 90% het bij de jaargroep behorende AVI-niveau behaalt. Bijvoorbeeld: aan het einde van groep 3 behaalt 90% van deze leerlingen het AVI-niveau E3. WOORDENSCHAT EN BEGRIJPEND LEZEN Voor woordenschat is het doel dat 75% van de leerlingen een A,B of C score behaalt bij de Cito-toets. Het doel voor begrijpend lezen is dat 85% van alle leerlingen ten minste een A-B-C score behaalt op hun Cito-toetsen. Het programma voor woordenschat- en begrijpend lezen onderwijs is gebaseerd op de nieuwste inzichten die zichzelf al bewezen hebben. REKENEN Het doel voor rekenen is dat ten minste 85% van alle leerlingen een A, B, of C score behaalt op de Cito-toetsen. Resultaten van Cito-toetsen volgend op het Lees- en Rekenverbeterplan zijn aanzienlijk hoger dan de resultaten van scholen die niet met het Lees- en Rekenverbeterplan gewerkt hebben. BEWUSTWORDING EN ACTIEPUNTEN Het volgen van het Lees- en Rekenverbeterplan vraagt specifieke vaardigheden van groepsleerkrachten en stelt eisen aan de inrichting van het onderwijs binnen onze school. Om actiepunten te laten volgen op de inzichten die voortvloeien uit het Lees- en Rekenverbeterplan hanteren wij bijvoorbeeld de volgende vragen: Op welke manier kan ons onderwijs en onze school zo ingericht worden dat het vergroten van de woordenschat en begrijpend lezen binnen de verschillende groepen structureel gewaarborgd blijft? Wat zijn de essentiële leesstrategieën voor woordenschatvergroting en het begrijpend lezen? Wat zijn de noodzakelijke leerkrachtvaardigheden bij woordenschatvergroting en begrijpend lezen? Wat zijn de belangrijke observatiemomenten bij het volgen van leerlingen in hun rekenontwikkeling? Wat zijn de noodzakelijke leerkrachtvaardigheden bij rekenen? HET SCHOOLKLIMAAT Wie een bezoek brengt aan onze school zal er de sfeer van openheid, vriendelijkheid en verdraagzaamheid er varen. Het pedagogisch klimaat binnen een basisschool is heel belangrijk. Leerlingen moeten zich er veilig en geborgen voelen. Dit is van groot belang voor het schoolsucces. Wij hebben duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten en over de school- en klassenregels. We zorgen voor een optimale leeromgeving door een gezellige en functionele inrichting van de klaslokalen en andere ruimten. Vanaf het schooljaar volgen wij het traject PBS, dat staat voor Positive Behaviour Support. In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe PBS bijdraagt aan het verbeteren en onderhouden van een optimaal positief pedagogisch schoolklimaat. HET CORRIGEREN VAN LEERLINGEN Bij opvoeden hoort corrigeren. We vinden dat het corrigeren en belonen van leerlingen een grote rol speelt. Hierbij vinden wij het belangrijk dat het corrigeren in relatie staat tot wat er gebeurd is. Het is een voorwaarde dat de leerling het begrijpt en het als zinvol ervaart. Corrigeren moet gericht zijn op inzicht. Hiervoor gebruiken wij de zogeheten Oeps-procedure. Dit houdt in dat bij belonen, corrigeren en straffen altijd een goede sfeer en relatie gewaarborgd blijft. DE OUDERS U wordt als ouders op veel manieren betrokken bij onze school. Natuurlijk is er een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Omdat schoolinformatie belangrijk is hebben wij naast de Nieuwjaarsreceptie op de eerste schooldag na de zomervakantie en informatieavonden aan het begin van het schooljaar, de open dag en de drie spreekavonden(10-minutengesprekken) tevens onze website en nieuwsbrieven. De dagelijkse gang van zaken in de school kunt u volgen via onze Facebookpagina: Hiermee wordt u als ouder op de hoogte gehouden van allerlei zaken binnen onze school en de groepen. Twee maal per jaar organiseert de school een thematische ouderavond.

7 DE SAMENLEVING Als school zijn we een belangrijk onderdeel van de samenleving. We maken hier als organisatie onderdeel vanuit middels wetgeving, eisen en budgetten. Daarnaast maken alle leerlingen, ouders, teamleden en medewerkers deel uit van de samenleving. Iedereen brengt zijn of haar aandeel binnen de samenleving mee naar school. Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol in onze school. Daarbij houden we nauwlettend in de gaten of deze ontwikkelingen in het belang van onze leerlingen zijn. Wij werken samen met de vijf andere basisscholen in Glanerbrug alsmede met de diverse instanties zoals het wijk welzijnwerk, de Jeugdgezondheidszorg, het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Twente en Stichting Kinderopvang Enschede. Met de schoolbegeleidingsdienst heeft de school een intensief contact over onderwijskundige onderwerpen. Omdat we als basisschool stagiaires en onderwijsassistenten begeleiden en opleiden hebben we regelmatig contact met het ROC en de PABO s uit de regio. DIVERSE SAMENWERKINGEN Onze school heeft een samenwerkingsverband met alle openbare en protestants-christelijke scholen in het gebied Enschede-Losser. Dit samenwerkingsverband begeleidt de leerlingenzorg met name als er sprake is van risicoleerlingen, waarbij soms plaatsing op scholen voor speciaal basisonderwijs in het geding is. ONZE UITGANGSPUNTEN OP EEN RIJ Het pedagogisch klimaat Leerlingen worden volwaardig geaccepteerd; Leerlingen worden gestimuleerd zich persoonlijk te ontwikkelen en keuzes te maken; Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag; Leerlingen kunnen met hun (persoonlijke) problemen altijd een aanspreekpunt vinden. Het onderwijs Leerlingen worden uitgedaagd tot op hun maximaal haalbare niveau; Leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen en hun vaardigheden leren toepassen; Leerlingen hebben aan het eind van hun basisschooltijd het onderwijspeil bereikt dat aangegeven wordt in de kerndoelen van onze school; Ons onderwijs sluit goed aan op het voortgezet onderwijs. De leerlingenzorg Wij signaleren leerbelemmeringen bij leerlingen; Wij diagnosticeren leerbelemmeringen; Wij stellen met de groepsleerkrachten diagnoses en zetten deze om in concrete handelingsplannen; Wij bewaken en evalueren de onderwijskwaliteit frequent en ondernemen indien nodig snel actie. De schoolorganisatie Vangt maatschappelijke en onderwijskundige belemmeringen en bedreigingen op; Anticipeert op kansen en mogelijkheden in de breedste zin van het woord waarbij de voorwaarden voor openbaar onderwijs gewaarborgd blijven; Is democratisch ingericht. De maatschappij Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke positie en ontwikkeling van onze school; Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen in het belang van onze leerlingen, teamleden en medewerkers. 7

8 HOOFDSTUK 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 De onderwijskundige indeling van onze school biedt u inzicht in de opbouw van onze organisatie. GROEPSINDELING Wij werken met acht jaargroepen die zijn onderverdeeld in: De onderbouw leerjaar 1 en 2 De middenbouw leerjaar 3, 4 en 5 De bovenbouw leerjaar 6, 7 en 8 In alle jaargroepen zitten gemiddeld 25 leerlingen. BIJZONDERE GROEPSINDELING De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Combinaties van verschillende jaarklassen binnen een groep behoren, in het belang van de interne schoolorganisatie en het belang van de leerlingen, tot de mogelijkheden. SCHOOLTOEGANG De groepen 1 en 2 hebben via de achterkant van het gebouw aan de Ouverturestraat hun toegang. Wanneer de kleutergroepen uitgaan worden zij altijd door een leerkracht begeleid. De groepen 3 tot en met groep 8 komen binnen via de hoofdingang aan de voorkant van ons gebouw. De ingang bij de keuken is alleen bedoeld voor medewerkers van onze school. OUDERS IN DE KLAS Ouders en kinderen mogen s morgens tien minuten voor schooltijd naar binnen. De lessen starten allemaal om half negen. Ouders kunnen even samen met hun kind een kijkje nemen in de klas maar worden verzocht om maximaal 5 minuten voor de lessen starten de lokalen te verlaten. Dit vinden wij belangrijk omdat dit de rust en concentratie van onze leerlingen bevordert. Elke ochtend beginnen wij in alle jaargroepen met stillezen. Het is daarom van groot belang om op tijd aanwezig te zijn en als ouder op tijd de school te verlaten. Al het bezoek aan school vindt gedurende de lestijden plaats via de hoofdingang aan de voorzijde van het gebouw. AFMELDEN WEGENS ZIEKTE Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school aanwezig kan zijn, dan kunt u dat melden door voor 8.30 uur naar school te bellen, of het bij de balie door te geven. Als een leerling rond 9.00 uur niet aanwezig is, zonder dat wij een afmelding hebben ontvangen, nemen wij contact op met de ouder/verzorger. AANSPREEKPUNTEN IN DE GROEP De groepsleerkracht is voor de leerlingen en voor hun ouders het eerste aanspreekpunt. In alle groepen komt het regelmatig voor dat er een tweede leerkracht aanwezig is. Dit heeft te maken met: Het aantal uren van leerkrachten, deeltijd en voltijd; Aanwezigheid van een LIO-stagiaire; Het verlof van een leerkracht. In ons schoolteam hebben wij de afspraak gemaakt dat we er naar streven niet meer dan twee verschillende leerkrachten in een groep te laten werken (noodsituaties uitgezonderd).

9 ORGANISATIE VAN ZORG VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN Als een leerling specifieke behoeften heeft, van welke aard dan ook, is de juiste onderwijszorg nodig. Als school zullen wij een passend aanbod bieden op onze eigen school of op een andere school. Het voordeel hiervan is dat leerlingen en hun ouders niet langer veel verschillende scholen hoeven te bezoeken om een leerling-plaats voor hun kind te krijgen. Als school hanteren wij de volgende aandachtspunten bij het aanbieden van specifieke behoeften: De veiligheid van de groep, de leerling, de teamleden, de medewerkers en andere personen die zich in onze school bevinden. Dit betekent dat elke leerling, ook met een specifieke behoefte zich op onze school moet kunnen handhaven; De leerling moet zich positief kunnen ontwikkelen. De grenzen van de zorgbreedte worden bepaald door de balans tussen de draagkracht en de draaglast van de individuele leerling, van de groep, van de groepsleerkrachten en van de mogelijkheden binnen onze school. Als onze school zorg voor leerlingen met specifieke behoeften aanbiedt stellen wij met ondersteuning van en begeleid door het Steunpunt Onderwijszorg ons onderwijszorgarrangement vast. Soms is voor een leerling een passend onderwijszorgarrangement noodzakelijk. Als onze school dit niet kan aanbieden dan neemt het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) de invulling van het onderwijs voor deze leerling over. Hierdoor is de tegemoetkoming aan elke specifieke behoefte voor iedere leerling gegarandeerd. Het Steunpunt Onderwijszorg heeft de opdracht om onderwijszorg-arrangementen voor scholen en om onderwijszorg-arrangementen voor leerlingen vast te stellen. Tevens begeleidt het Steuntpunt Onderwijszorg de schoolprofessionals. SCHOOLINTERNE BEGELEIDING Het begeleidings- en ondersteuningsproces van een intern begeleider omvat ondermeer de volgende vraagstukken: Ontwikkelt ieder kind zich voldoende? Maakt de leerling voldoende vorderingen? Voelt de leerling zich prettig op school? Onze schoolinterne begeleiding wordt gecoördineerd door de intern begeleiders Elly Sanders en Joyce Sueters. Zij ondersteunen groepsleerkrachten die de leer lingen binnen hun jaargroep begeleiden. Zij onderzoeken leerlingen diepgaander dan in een jaargroep mogelijk is. Zij geven groepsleerkrachten adviezen en bieden middelen ter ondersteuning aan. Door middel van een systeem van regelmatige toetsing binnen alle jaar groepen signaleren wij binnen onze school vroegtijdig welke leer lingen extra leerstof aankunnen en welke leerlingen tegen problemen aanlopen. Hierdoor zijn wij in staat om in een zo vroeg mogelijk stadium gericht actie te ondernemen. De interne begeleiders coördineren tevens de werkwijze en acties ten behoeve van de hoogbegaafde leerlingen van onze school. SAMENSTELLING VAN HET TEAM DIRECTIE EN GROEPSLERAREN Het team van onze school bestaat uit 12 leerkrachten. Omdat onze school een stageschool is, begeleiden wij elk jaar circa 5 stagiaires. Deze kunnen een opleiding volgen voor groepsleerkracht, voor onderwijsassistent of voor administratieve kracht. Onze school verkeert in de gelukkige positie dat wij naast ons team van groepsleerkrachten de beschikking hebben over een stagebegeleider, een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, twee intern begeleiders en onderwijsondersteunend personeel. De school staat onder leiding van directeur Jacqueline van Meurs. Zij vormt samen met de interne begeleiders en de bouwcoördinatoren het managementteam van onze school. 9

10 10 DE INDELING VAN LEERGROEPEN EN ONZE GROEPSLEERKRACHTEN De indeling betreft schooljaar Groep 1 Alfriede Vinke/ Mieke Hazekamp Groep 2 José Bijvank/Mieke Hazekamp Groep 3 Manon Schneider/Marijke Wegdam Groep 4/5a Gert Stapper/Marijke Wegdam Groep 5b Nicole Klaver/Joyce Sueters Groep 6 Mike Jansen in de Wal Groep 7 Jan Kamphuis/Ronald Heyboer Groep 8 Herman de Vos SPECIALE TAKEN VAN LEERKRACHTEN Coördinator onderbouw Alfriede Vinke Coördinator middenbouw Nicole Klaver Coördinator bovenbouw Mike Jansen in de Wal Coördinatoren Kinderuniversiteit Glanerbrug Herman de Vos Coördinatoren kunst en cultuur Joyce Sueters, Jan Kamphuis Sportzaken Ronald Heyboer Interne stagebegeleider Vacature Interne vertrouwenspersonen Manon Schneider en Herman de Vos ICT werkgroep Mike Jansen in de Wal, Joyce Sueters, Jan Kamphuis, Herman de Vos Schoolmaatschappelijk werk Marloes Veldhuizen Schoolmaatschappelijk werk Jeroen Bruggeman Externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs te Enschede is mevrouw Mona Stuivenberg. Zij is te bereiken via telefoonnummer en via mail:

11 SCHOOLTIJDEN Wij hanteren de volgende schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag uur en van uur Woensdag uur Vrijdag uur Alle groepen hebben gelijke schooltijden en zijn op vrijdagmiddag vrij. De huidige schooltijden worden in samenwerking met de andere basisscholen van Glanerbrug geëvalueerd met als doel de schooltijden zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van ouders en het welbevinden van de kinderen. In het schooljaar zal er een meting plaatsvinden onder alle ouders van Glanerbrug die tot de doelgroep behoren. PAUZES De leerlingen hebben om uur een kleine pauze. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 spelen buiten op het grote plein onder begeleiding van de leerkrachten. De kleuters spelen op hun eigen kleuterplein. De speeltijden van de kleuters wijken af van de andere groepen, omdat kleuters recht hebben op meer tijd om buiten te spelen. Van tot uur is er lunchpauze. Kinderen die naar huis gaan om te lunchen mogen om uur weer naar binnen komen. De middaglessen beginnen om uur en duren tot uur. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Onze school biedt u in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Enschede (SKE) voor- en naschoolse opvang aan. Dit is een goede oplossing als u op een verantwoorde manier de opvoeding van uw kinderen en uw werk wilt combineren. Op loopafstand van onze school aan de Roggeveenstraat 45 heeft de SKE vier gezellige lokalen tot haar beschikking. De kinderen die gebruik maken van voor- en naschoolse opvang worden door de leidsters van de SKE bij ons op school opgehaald. Als u belangstelling heeft voor de voor- en naschoolse opvang dan zijn hierover op school folders verkrijgbaar. Natuurlijk kunt u hierover ook contact opnemen met onze administratie of met de directeur. Naast de buitenschoolse opvang biedt de SKE tevens peuteropvang aan. Ook deze nieuwe vorm van kinderopvang is gehuisvest in de Roggeveenstraat 45. Voor meer informatie over peuteropvang via de SKE vindt u via www. kinderopvangenschede.nl. 11 INLOOPOCHTEND Elke woensdagochtend mogen de ouders van de kleuters een half uurtje met hun kinderen mee de klas in. Omdat we in de hele school dagelijks beginnen met zelfstandig lezen kunt u even gezellig samen met uw kind een boekje uit de boekenkast lezen. Tevens biedt de leesinloop u de gelegenheid om kennis te maken met de ouders van de groep.

12 12 FACILITEITEN BEWEGINGSONDERWIJS, SPORT, SPEL EN GYMNASTIEK De leerlingen van jaargroepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in hun eigen speellokaal aan de Ouverturestraat. Een keer per week, op donderdag krijgen de kleuters een bewegingsles van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Voor de kleuters is speciale gymkleding niet verplicht. Zij mogen echter niet op blote voeten gymmen. Een paar soepele sport- of balletschoentjes zijn geschikt. De kleutergroepen krijgen elke dag bewegingslessen. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 nemen hun gymkleding op de dagen dat er gegymd wordt mee naar school. Voor het bewegingsonderwijs is het dragen van speciale kleding en schoeisel verplicht. Er mag niet op blote voeten worden gegymd. Wij adviseren een gemakkelijk zittend katoenen T-shirt en een korte broek of legging aan te schaffen. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben op maandag of woensdag en donderdag bewegingsonderwijs in Sporthal de Brug. ICT ONDERWIJS Onze school beschikt over diverse computers voor algemeen gebruik. Elke leerling heeft de mogelijkheid om te kunnen oefenen met methodegebonden software voor basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en spelling. Tevens staan in alle klaslokalen 4 computers voor de leerlingen in een computeropstelling. Deze worden ingezet voor het oefenen van basisvaardigheden maar ook voor de lessen wereldoriëntatie, het maken van werkstukken en deelname aan bijzondere ICT projecten. De leerkrachten geven les op digitale schoolborden vanaf groep 1. De groepen 1 en 2 beschikken over een Multitouch screen. Met dit E-screen kan de leerkracht aantrekkelijke interactieve lessen aanbieden. Daarnaast kunnen de kinderen dit touchscreen zelfstandig gebruiken en er allerlei edu-games mee spelen. De leerkrachten beschikken ook over een computer, met een beeldscherm dat via een draaisysteem naar de instructietafel gebracht kan worden. Op deze manier kan de leerkracht dezelfde les van het digibord nog eens aanbieden aan leerlingen die behoefte hebben aan herhaling van de leerstof. Onze school heeft een meerjaren beleidsplan voor ICT opgesteld waarin de verschillende doelen op ICT gebied zijn vastgelegd. Er is een stuurgroep ICT, die zich speciaal inzet om de doelen uit het beleidsplan met het team te realiseren. ALGEMENE VAKKEN EN ACTIVITEITEN Op onze school krijgen de leerlingen les in verschillende vakken. Wij geven in de volgende vakgebieden aanbodgericht onderwijs: rekenen, lezen, taal, bewegingsonderwijs. Met de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en taal, de zogeheten basisvakken, ontwikkelen de leerlingen hun kennis van basisvaardigheden. Voor de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming oriënteren wij ons op een thematische aanpak, waarbij wetenschap en techniek een belangrijke rol speelt. Door deze vakken thematisch aan te bieden, kunnen de leerlingen hun basisvaardigheden als lezen, rekenen en spellen leren toepassen. Tevens ontdekken de leerlingen welke talenten zij hebben en leren zij goed samen te werken. Met ons aanbod houden wij ons aan de kerndoelen van de verschillende vakken en willen wij de kinderen uitdagen tot op hun maximaal haalbare niveau. ACTIVITEITEN IN DE ONDERBOUW Jaargroepen 1 en 2 Veel van de hieronder genoemde activiteiten komen in daarvoor speciaal ingerichte hoeken via een thema of project aan de orde: taalactiviteiten, werken met de ontwikkelingsmaterialen, rekenkundige vaardigheden, bewegingsactiviteiten, expressieactiviteiten. De methode die in de onderbouwgroepen wordt gebruikt heet Schatkist. Deze methode biedt een keur aan ideeën en speelse elementen die naadloos aansluiten bij het kleuteronderwijs. Bovendien wordt hiermee aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling besteed. De school beschikt over een draadloze internetverbinding waardoor de leerlingen met de laptops uit het digilab, overal in de school kunnen werken zoals bijvoorbeeld in de hal, in de bibliotheek of in het klaslokaal.

13 DE BASISVAARDIGHEDEN LEZEN, SCHRIJVEN, TAAL EN REKENEN De methodieken die wij hanteren zijn als volgt: Lezen: Veilig Leren Lezen (nieuw). Deze methode biedt mogelijkheden om de snelle als de wat langzamere leerling houvast te bieden (differentiatie). In de groepen 4 t/m 7: methode Estafette. Deze methode sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen en richt zich op het voortgezet technisch lezen. Voor het begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip XL en Goed gelezen. Aangevuld met het Cito Hulpboek en de map Begrijpend Lezen van het CPS. Schrijven: Pennenstreken. Taal: Taaltijd. Rekenen: Rekenrijk. Aangevuld met de webbased methode Rekentuin, voor het automatiseren. WERELDORIËNTERENDE VAKKEN Geschiedenis lessen: Bij de tijd. Aardrijkskunde: Hier en daar. Natuur & milieu: Leefwereld en School TV. Verkeer: Op voeten en fietsen Voor de sociaal emotionele ontwikkelingslessen hanteren wij de methode Leefstijl. EXPRESSIE ACTIVITEITEN Voor de vakken tekenen, handvaardigheid hanteren wij geen methode maar schakelen wij leerkrachten met expertise in voor de voorbereiding van kwalitatieve lessen. Voor het vak muzikale vorming gebruiken wij de methode Muziek Moet Je Doen. Daarnaast draaien we als een van de voorhoedescholen mee in het vierjarige Enschedese programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De scholen gaan samen met de 12 Enschedese culturele instellingen aan de slag met de verbetering & vernieuwing van het cultuuronderwijs. Het plan start met pilotprogramma s op 14 basisscholen, waarin cultuuronderwijs in een logische leerlijn wordt uitgewerkt van groep 1 tot groep 8 en zoveel mogelijk wordt geïntegreerd met taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ook de expertise van de groepsleerkrachten op de kunstdisciplines wordt vergroot en daarnaast staat een goede verbinding van de school met de culturele omgeving op het programma. Cruciaal is dat alle onderdelen van het programma in het samenspel tussen onderwijs en cultuur worden ontwikkeld. In de loop van de vier jaar wordt alle kennis ook getoetst op en verspreid onder de andere scholen. AFSCHEIDSMUSICAL EN SPECIALE FEESTDAGEN Aan het einde van het schooljaar voert groep 8 de jaarlijkse afscheidsmusical op. Dit gebeurt op een middag voor de leerlingen van school en diezelfde avond voor de ouders, familie, vrienden en bekenden van de leer lingen uit groep 8. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten rondom de Kinderboekenweek, de kerstdagen, het carnaval, de paasdagen. SCHOOLSPORTTOERNOOIEN, EXTRA SPORTACTIVITEITEN De leerlingen van groep 4 tot en met 8 nemen, onder begeleiding van groepsleerkrachten en ouders, deel aan de gemeentelijke sporttoernooien zoals peanutbal, korfbal, basketbal, atletiek en voetbal. Het beweegteam van Enschede Oost, verzorgt extra sportactiviteiten waarbij leerlingen kunnen kennismaken met de verschillende sporten en sportverenigingen. Het beweegteam verzorgt ook sport en spelactiviteiten voor kinderen vanaf groep 3 tijdens het overblijven. 13

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide Schoolgids 2014-2015 Basisschool Maria ter Heide 2 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE Nr. Titel pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Onze school algemeen 4 4. Waar onze school voor staat 6 5. Schoolorganisatie

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie