Eindejaarstips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl"

Transcriptie

1 Eindejaarstips 2012

2 Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. Kopijdatum: 16 november

3 November 2012 Geachte relatie, Een bewogen jaar ligt weer bijna achter ons. Achtereenvolgens waren er de val van het kabinet, het Lenteakkoord, aanpassingen Lenteakkoord door PvdA en VVD en vervolgens een nieuw kabinet met nieuwe belastingplannen (2013). Het lijkt op terug bij af. Al met al hebben er ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving in 2012 plaatsgevonden, dan wel worden die in 2013 ingevoerd. Het loont dan ook zeker de moeite tegen het einde van het jaar nog eens te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden op belastinggebied. Wij hopen dat deze Eindejaarstips daarbij een praktisch hulpmiddel zijn. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat deze eerst door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. De tips zijn onderverdeeld in zeven categorieën: - s voor alle belastingplichtigen - s voor ondernemers en rechtspersonen - s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting - s voor de bv en de dga - s voor werkgevers - s voor de automobilist - s voor de woningeigenaar Indien u dit jaar nog actie wilt ondernemen, overleg dan altijd eerst met uw HLB-adviseur. Het kan voorkomen dat de tips op het moment van verschijnen van deze uitgave ingehaald zijn door de actualiteit. Met vriendelijke groet, HLB Nederland Accountants & Consultants B.V. Drs. E.W. van der Haar RA Voorzitter 3

4 s voor alle belastingplichtigen 1. Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de vergoeding voor de diensten van een bemiddelaar of verzekeraar. Dit is nu nog 9,7%. De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen, zoals de auto- en inboedelverzekering. De verhoging van de assurantiebelasting is een forse lastenverzwaring op de verzekeringen die u betaalt. Neem daarom nog dit jaar kritisch uw verzekeringsportefeuille door. Denk hierbij niet alleen aan aansprakelijkheidsverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen en autoverzekeringen voor de auto s van de zaak, maar ook aan technische verzekeringen, bedrijfsrechtsbijstands- en milieuverzekeringen. Voor een aantal verzekeringen hoeft u echter geen assurantiebelasting te betalen, namelijk: - levensverzekeringen; - ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; - ziekte- en ziektekostenverzekeringen; - werkloosheidsverzekeringen; - transportverzekeringen; - verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer; - herverzekeringen; - exportkredietverzekeringen. Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen. Door er voor te zorgen dat een nieuw verzekeringsjaar ingaat vóór 1 januari 2013 en dat ook de jaarpremie vóór die datum vervalt, kan tot één jaar lang de verhoging van de assurantiebelasting van ruim 10% worden vermeden. Hiervoor zal de lopende verzekering moeten worden beëindigd (let op de polisvoorwaarden) en zal een nieuwe verzekering moeten worden afgesloten (let op acceptatievoorwaarden) waarbij een eventuele maandbetaling wordt omgezet in een jaarbetaling. Een antimisbruikregel treedt in werking als hier in de praktijk veel gebruik van wordt gemaakt, waardoor de beoogde opbrengst niet wordt behaald. Het hoge tarief van 21% is dan alsnog van toepassing op premies die tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 vervallen zijn, voor zover deze premies betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u straks in uw aangifte over 2012 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze ook daadwerkelijk betaalt in Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn overigens alleen aftrekbaar als u voldoende jaar- en/of reserveringsruimte heeft. Er is een uitzondering op de regel dat lijfrentepremies alleen aftrekbaar zijn als zij ook daadwerkelijk in dat jaar betaald zijn. Staakt u als ondernemer uw onderneming in 2012 en zet u de stakingswinst vóór 1 juli 2013 om in een lijfrente, dan is de premie in uw aangifte over 2012 aftrekbaar mits u deze uiterlijk in de eerste zes maanden van 2013 betaalt. Datzelfde geldt voor de omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente. 3. Houd uw vermogen in box 3 in de gaten Heeft u nu recht op zorgtoeslag of het kindgebonden budget houd dan uw vermogen, zoals uw bank- en spaartegoeden in box 3, in de gaten. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermogenstoets voor deze beide toeslagen. Is uw vermogen op 1 januari 2013 hoger dan het voor u van toepassing zijnde heffingvrij vermogen uit box 3 vermeerderd met c , dan ontvangt u in 2013 geen zorgtoeslag of kindgebonden budget meer. 4. Beleggingen? Stap over op groen Heeft u beleggingen dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in box 3. Voor maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen gelden bepaalde vrijstellingen. Ook heeft u dan recht op een extra heffingskorting. Deze beleggingen moet u nog eens tegen het licht houden, want in 2013 gelden de voordelen alleen nog maar voor groen beleggen. Belegt u in groene projecten, dan blijft een vrijstelling gelden in box 3 van maximaal c Bovendien blijft u nog recht houden op een heffingskorting (in 2012: 0,7%) van het vrijgestelde bedrag in box 3. Wilt u gaan beleggen in een groen fonds, check dan ook of dit fonds wel door de Belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. 4

5 5. Verdiep u in de AOW De komende jaren zult u wat langer moeten doorwerken voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze leeftijd gaat namelijk stapsgewijs omhoog. In 2013 met een maand en in 2014 met twee maanden. In 2015 gaat dit nog sneller omhoog. Hierdoor bereikt u de AOW-leeftijd in 2018 met 66 jaar en in 2021 met 67 jaar. Doordat u later AOW krijgt, wordt u mogelijk geconfronteerd met een inkomensgat. Afhankelijk van uw leeftijd kan het verstandig zijn om hier nu al rekening mee te houden, bijvoorbeeld door extra geld opzij te zetten. Neemt u op 1 januari 2013 deel aan een VUT- of prepensioenregeling, dan heeft u zich niet kunnen voorbereiden op de leeftijdsverhoging van de AOW. U kunt dan mogelijk gebruikmaken van een overbruggingsregeling. De regeling gaat gelden voor deelnemers met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets. Uw eigen woning en pensioenvermogen tellen niet mee voor de toets. Per 1 januari 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag. Dit is een toeslag die u als AOW-gerechtigde ontvangt als u een jongere partner heeft die zelf geen of weinig inkomsten heeft. Bent u geboren vóór 1 januari 1950 dan krijgt u de toeslag wel, maar komt er een extra aanscherping bij. De partnertoeslag voor AOW-gerechtigden wordt per 1 juli 2014 ingeperkt. Heeft u als AOW-gerechtigde samen met uw partner een totaalinkomen van meer dan c (exclusief uw AOW), dan ontvangt u geen partnertoeslag meer. Ook dat betekent een inkomensgat waar u de komende jaren al rekening mee moet houden. 6. Geef uw kind een financieel steuntje in de rug Uw vermogen zal op enig moment, maar uiterlijk bij overlijden, overgaan naar een andere persoon. Schenken bij leven is, mits juist gepland, fiscaal nog altijd voordeliger dan vererven bij overlijden. Zeker als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Dit jaar mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van c Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 35 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van c De schenking moet plaatsvinden vóór de vijfendertigste verjaardag. Als uw kind 35 jaar of ouder is, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt, dan kan onder voorwaarden ook nog gebruik worden gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar kan nog verhoogd worden tot c als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen. Er gelden aanvullende voorwaarden, dus laat u goed informeren voordat u een schenking doet. 7. Scholingsuitgaven? Maak optimaal gebruik van aftrek Volgt u een opleiding of studie om hiermee een inkomen uit werk en woning te kunnen verwerven dan zijn de kosten die u hiervoor maakt onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen (scholingsuitgaven). Deze aftrek wordt vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk beperkt. Aftrekbaar zijn dan alleen nog de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van de opleiding of studie. Kort gezegd komt dit neer op het les-, cursus- of collegegeld, examengeld of promotiekosten en de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen, zoals verplichte studieboeken of verplicht gereedschap voor de opleiding. Dat betekent dat sommige kosten die nu nog aftrekbaar zijn, dat volgend jaar niet meer zijn. Denk bijvoorbeeld aan nietverplichte vakliteratuur en de afschrijving op een computer met eventueel bijbehorende apparatuur die u nodig heeft voor uw studie. Mogelijk kunt u deze kosten naar voren halen om zo in ieder geval dit jaar nog optimaal te profiteren van de aftrek van scholingsuitgaven. Dit jaar bedraagt de drempel voor de aftrek van scholingsuitgaven nog c 500. Volgend jaar wordt deze drempel verlaagd naar c Levensloopregeling? Veranderingen op komst Vitaliteitssparen wordt volgend jaar niet ingevoerd en dat heeft gevolgen voor de deelnemers aan de levensloopregeling. Het levenslooptegoed kan in 2013 nu niet worden omgezet in vitaliteitssparen. Neemt u deel aan de levensloopregeling en was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december 2011 c of meer, dan kunt u door blijven sparen in de levensloopregeling. Vanaf 2012 bouwt u echter al geen levensloopverlofkorting meer op. 5

6 Was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december 2011 minder dan c 3.000, dan vervalt uw aanspraak op 1 januari Dit levenslooptegoed is volgend jaar belast. Wel wordt dan rekening gehouden met de door u in het verleden opgebouwde rechten (2006 t/m 2011) op levensloopverlofkorting. Er komt nog nader in te vullen overgangsrecht voor de levensloopregeling. Overwogen wordt om het levenslooptegoed volledig bestedingsvrij te maken in plaats van om dit om te zetten in verlof. In dat geval zal de opname wel volledig belast zijn voor degenen die een levenslooptegoed hebben lager dan c per 31 december Is het tegoed hoger en wordt besloten tot volledige opname, dan wordt gedacht aan heffing van loonbelasting over 80% van de waarde per 31 december s voor ondernemers en rechtspersonen 9. In de betalingsproblemen? De fiscus komt u tegemoet! Kunt u tijdelijk de belastingaanslagen (bijvoorbeeld voor de loonheffing of de btw) niet op tijd betalen door liquiditeitsproblemen, vraag de Belastingdienst dan om uitstel van betaling. Volgend jaar krijgt u ruimere mogelijkheden om uw belastingschulden later te betalen. Deze mogelijkheid is er zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor de bv. U kunt straks voor maximaal vier maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als: - het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal c ; - er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend; - er geen sprake is van aangifteverzuim; - er geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleven. Uw verzoek om uitstel van betaling hoeft in 2013 niet langer schriftelijk te gebeuren. U mag het uitstel ook telefonisch aanvragen. Is echter sprake van betalingsonmacht, dan dient melding daarvan wel schriftelijk plaats te vinden. 10. Veel Europese klanten? Stap over op e-factureren Vanaf 1 januari 2013 treedt de Europese richtlijn factureringsregels in werking. Hierdoor krijgen Europese ondernemers de wettelijke mogelijkheid om elektronische facturen naar elkaar te sturen. Vanaf begin 2009 mogen ondernemers in Nederland elkaar al rekeningen sturen per . Vanaf 1 januari 2013 wordt het in alle lidstaten van de Europese Unie wettelijk toegestaan om (grensoverschrijdend) e-facturen te sturen. De e-factuur moet wel voldoen aan speciale eisen. Die regels gelden nu binnen Nederland ook al. Zo mag de factuur niet veranderd zijn (integriteit) en moet deze afkomstig zijn van de verzender (authenticiteit). De e-factuur moet dus origineel zijn, goed leesbaar en niet te vervalsen. Bovendien moet de factuur voorzien zijn van echtheidskenmerken, zoals een elektronische handtekening. 6

7 Elektronisch factureren levert u een groot kostenvoordeel op! Bedraagt de volledige verwerking van een elektronische factuur gemiddeld c 6 per stuk, de papieren tegenhanger kost maar liefst zo n c 30. Bijkomende voordelen van een digitale en geautomatiseerde verwerking zijn een betere controle op uw financiële administratie en een kortere doorlooptijd van het factuurproces. 11. Houd rekening met nieuwe btw-factureringsregels Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe btw-factureringsregels. Naast alle gegevens die u nu al moet vermelden op de factuur, zijn er enkele versoepelingen en wijzigingen. Mogelijk moet u dus uw facturen hierop nog aanpassen. In sommige gevallen dient u volgend jaar wat extra gegevens op de factuur te vermelden. Wanneer u als afnemer de factuur uitschrijft, het zogeheten self-billing, dan bent u verplicht de tekst factuur uitgereikt door afnemer te vermelden. Hetzelfde geldt als de btw is verlegd, maar dan met de tekst btw verlegd. Ook bijzondere btw-regelingen, zoals de marge- en reisbureauregeling, moeten verplicht vermeld worden op de factuur. Doet u zaken over de grens, dan moet u in beginsel een factuur uitreiken die voldoet aan de eisen van de lidstaat waar uw goederenlevering of uw dienst belast is. Is de btw-schuld verlegd naar de afnemer, dan mag u straks de factureringsregels van Nederland toepassen. Hetzelfde geldt als de levering of dienst volgens de Europese btw-regels belast is buiten de EU. Vanaf 2013 mag u een vereenvoudigde factuur uitreiken voor bedragen tot c 100 en voor creditnota s. Er hoeven dan minder gegevens op de factuur te staan. Een vereenvoudigde factuur mag echter niet worden uitgereikt bij grensoverschrijdende afstandsverkopen, bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief en als uw diensten belast zijn in een andere lidstaat dan waar u zelf bent gevestigd. Zorg dat u altijd een factuur uitreikt vóór de vijftiende dag na de maand waarin u de levering of de dienst heeft verricht. 12. Check uw voorlopige aanslagen Tegen het einde van het jaar kunt u het resultaat over dat jaar beter inschatten. Het is dan verstandig om uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting opnieuw onder de loep te nemen en samen met uw belastingadviseur te kijken of aanpassing van uw voorlopige aanslagen nodig is. Daarmee voorkomt u dat u onnodig belastingrente betaalt als het resultaat hoger uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Er komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente bij belastingaanslagen. Heffingsrente heet vanaf volgend jaar belastingrente. Invorderingsrente verandert niet van naam. De belangrijkste verandering is dat het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend, volgend jaar aanvangt op de eerste dag van de zevende maand (meestal 1 juli) na afloop van het belastingjaar. Nu berekent de Belastingdienst nog standaard heffingsrente vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar. Het percentage van de belastingrente wordt voor de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Voor de overige belastingen en de invorderingsrente geldt de koppeling met de niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%. In de nieuwe regeling vergoedt de Belastingdienst alleen rente als de aanslag te laat wordt opgelegd. 13. Profiteer optimaal van de investeringsaftrek Investeert u dit jaar voor meer dan c in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op investeringsaftrek. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek of de milieu-investeringsaftrek. Door uw investeringen dit jaar goed te plannen, kunt u optimaal profiteren van de aftrek. Voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van c net niet haalt. Kijk in dat geval of u investeringen naar voren kunt halen. Bij grote investeringen kan het verstandig zijn deze te spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Bedraagt het investeringsbedrag in 2012 meer dan c , dan is helemaal geen aftrek meer mogelijk. 7

8 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2012 Investering Maar niet Aftrek meer dan meer dan - c c c % van investeringsbedrag c c c c c c /- 7,56% van het investeringsbedrag boven c c Investeert u in een bedrijfsmiddel dat u in 2012 nog niet in gebruik neemt, dan is de investeringsaftrek gemaximeerd tot het bedrag dat in 2012 is betaald. Het meerdere kan in aanmerking worden genomen bij betalingen in volgende kalenderjaren en wordt uiterlijk in aanmerking genomen in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo komen bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag minder bedraagt dan c 450 niet in aanmerking. Ook effecten, goodwill, gronden, woonhuizen, dieren, vaartuigen voor representatie en personenauto s zijn uitgesloten van aftrek. Een zeer zuinige auto en een nulemissieauto komen wel in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor een elektrische auto kunt u aanvullend gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek. Wilt u de investeringsaftrek toepassen, dan moet u hierom verzoeken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U heeft alleen recht op de milieu- of energie-investeringsaftrek als het desbetreffende bedrijfsmiddel tijdig is aangemeld bij Agentschap NL (www.agentschapnl.nl). Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan moet u de aftrek gedeeltelijk terugbetalen. Dit heet desinvesteringsbijtelling. Ook hier geldt een drempel van c Door de vijfjaarsgrens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen. 14. Benut de herinvesteringsreserve Heeft u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij boekwinst behaald, dan betaalt u belasting over deze winst. Dit kunt u uitstellen door de boekwinst te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan wel een vervangingsvoornemen hebben. De herinvesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Investeert u binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan boekt u de reserve af op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Heeft u in 2009 de boekwinst van een bedrijfsmiddel toegevoegd aan de herinvesteringsreserve, maar nog geen nieuw bedrijfsmiddel gekocht, dan heeft u hiervoor nog tot 31 december 2012 de tijd. Zo niet, dan valt de boekwinst alsnog vrij en moet u hierover belasting betalen. In bijzondere omstandigheden is het mogelijk om de herinvesteringstermijn te verlengen. Dit kan alleen als u hiervoor toestemming heeft van de Belastinginspecteur. Ook als u bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan bijvoorbeeld uw bv, mag u een herinvesteringsreserve vormen. Deze mogelijkheid staat namelijk ook open voor de zogenoemde terbeschikkingsteller. 15. Voorkom verliesverdamping Uw bedrijfsverliezen zijn niet onbeperkt verrekenbaar met uw bedrijfswinsten. Een verlies kunt u in de vennootschapsbelasting verrekenen met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaren (carry-forward). Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan kunt u een verlies verrekenen in box 1 met positief inkomen uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Heeft u in 2003 een verlies geleden, laat dit verlies dan niet ongemerkt verdampen. Misschien kunt u dit jaar nog winst naar voren halen. Wilt u een bedrijfsmiddel verkopen, stel dit dan niet uit. Behaalt u met de verkoop een belaste (boek)winst dan kunt u hiermee namelijk nog openstaande verliezen verrekenen. Er zijn nog andere mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Raadpleeg hiervoor tijdig uw HLB-adviseur. 8

9 16. Verdien geld met innovatie Voor innovatieve ondernemers is er een aantal fiscale faciliteiten. Zo is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) om de loonkosten voor deze werkzaamheden binnen uw bedrijf te verlagen. Ook de zelfstandig ondernemer die zich bezighoudt met innovatie kan onder voorwaarden gebruikmaken van de WBSO. Voor hem is er de S&O-aftrek voor zelfstandigen in de inkomstenbelasting. De Research en Development Aftrek (RDA) verlaagt de overige kosten van speur- en ontwikkelingswerk. De RDA geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting, als voor bv s (vennootschapsbelasting). Tot slot kent de vennootschapsbelasting nog de innovatiebox. Winsten behaald met innovatieve activiteiten kunnen hierin worden ondergebracht mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor deze winsten geldt een extra laag belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20 of 25%. Een voorbeeld ter verduidelijking: Stel oorspronkelijke nettoprijs: c 100 In rekening gebrachte btw: c 19 Oorspronkelijke brutoprijs: c 119 Op aangifte voldaan: c 19 In rekening gebrachte btw had moeten zijn: c 21 (c 100 x 21%) Te weinig in rekening gebracht: c 2 (c 21 - c 19) Nog af te dragen btw volgens formule: c 1,65 oftewel: 21/121-19/119 x c 119 (brutobedrag) Dat scheelt u alsnog c 0,35 per c 100 netto. Bent u of zijn uw werknemers innovatief bezig en maakt u nu nog geen gebruik van bovenstaande regelingen, verdiep u dan eens in de mogelijkheden. Veel informatie is terug te vinden op Uiteraard kunt u ook terecht bij uw HLBadviseur. Laat geen voordelen liggen. Omdat de regelingen zo populair zijn, wil de regering vanaf 2014 gaan bezuinigen op de WBSO, de RDA en de innovatiebox. 17. Btw-verhoging niet doorberekend? Geen nood Het algemene btw-tarief is per 1 oktober 2012 verhoogd van 19 naar 21%. Op goederen die u levert of diensten die u verricht op of na 1 oktober 2012, moet u dus 21% btw in rekening brengen. Nu kan het zijn dat u bijvoorbeeld in september een factuur met 19% heeft uitgereikt voor prestaties die (deels) na 1 oktober plaatsvinden of worden voltooid. In dat geval had u op de vergoeding voor die prestaties 21% in rekening moeten brengen. Misschien wilt u deze extra verschuldigde btw niet op uw afnemers verhalen, omdat u het sturen van een extra factuur bijvoorbeeld te duur vindt. In dat geval mag u 21/121-19/119 van het originele brutobedrag aan de Belastingdienst betalen. 9

10 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 18. Regel uw pensioen! De AOW wordt de komende jaren versoberd en de AOWgerechtigde leeftijd gaat steeds verder omhoog. Wilt u straks zorgeloos genieten van uw oude dag, dan zult u zelf iets moeten regelen. Er zijn enkele fiscaalvriendelijke mogelijkheden om nu al te sparen voor later. Vrijwillig pensioen opbouwen Zelfstandig ondernemers mogen vanaf dit jaar nog tien jaar lang vrijwillig pensioen opbouwen via het pensioenfonds van het bedrijf waar zij het laatst in loondienst waren. Alle pensioenpremies die u betaalt, kunt u in aftrek brengen op de winst. Het pensioenfonds moet de vrijwillige voortzetting wel toestaan. Verplicht pensioen opbouwen Sommige ondernemers vallen onder een verplichte bedrijfs- of beroepspensioenregeling. De premies die u betaalt aan een bedrijfstakpensioenfonds voor verplichte deelname zijn aftrekbaar. Pensioenpremieaftrek wordt evenwel beperkt tot een inkomensniveau van c Opbouw via lijfrente Sluit u een lijfrenteverzekering af voor uw oude dag of stort u bedragen op een geblokkeerde lijfrentespaarrekening/lijfrentebeleggingsrekening, dan zijn de premies of stortingen onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. De in de toekomst te ontvangen uitkeringen zijn te zijner tijd belast. De premie is alleen aftrekbaar als u voldoende jaar- en/of reserveringsruimte heeft. Sparen in de onderneming Als ondernemer in de inkomstenbelasting heeft u de mogelijkheid om het geld voor uw oude dag voorlopig in het bedrijf te houden. Een gedeelte van de winst mag u namelijk toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit deel betaalt u nu geen inkomstenbelasting. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u bijvoorbeeld voldoen aan het urencriterium van uur. De toevoeging bedraagt dit jaar 12% van de winst met een maximum van c Eventuele pensioenpremies die al van de winst zijn afgetrokken, verminderen de toevoeging. De oudedagsreserve is een vorm van belastinguitstel. Op de opgebouwde reserve rust nog een belastingclaim. Op enig moment, vaak als u stopt met de onderneming, zult u moeten afrekenen of kunt u de fiscale oudedagsreserve afstorten in de vorm van een lijfrente. In dat geval zijn de lijfrentetermijnen belast. Toevoegen is meestal alleen aantrekkelijk als u nu in de hoogste belastingschijf zit. 1. Het kan aantrekkelijk zijn om de FOR te laten afnemen door middel van het storten op een lijfrentespaarrekening. Raadpleeg hiervoor uw HLB-adviseur. 2 Voor zover de FOR is afgestort, is er niet langer sprake van een fictieve spaarpot waar op termijn nog inkomstenbelasting over betaald moet worden, maar wordt er een daadwerkelijke reservering gedaan. Sparen in box 3 Een andere mogelijkheid om aan pensioenopbouw te doen, is zelf sparen of beleggen. U moet het opgebouwde vermogen wel opgeven in box 3 en belasting betalen over het bedrag dat boven het heffingvrije vermogen uitkomt. Het voordeel is dat u maximale vrijheid heeft om zonder bemoeienis en extra kosten van pensioenfondsen en verzekeraars uw eigen pensioenvermogen te beheren. Het nadeel is dat u geen fiscale voordelen heeft. 19. Denk eens aan de bv Per 1 oktober 2012 gelden er nieuwe regels voor alle bv s. Overweegt u de bv-vorm, dan maken deze regels de oprichting en overstap eenvoudiger. Wel kunt u als bestuurder of aandeelhouder eerder aansprakelijk gesteld worden voor schulden van uw bv. Bij de oprichting van een bv hoeft u niet langer een minimumkapitaal te storten van c Bij de inbreng van een bestaande onderneming in de bv hoeft u geen accountantsverklaring meer te laten opstellen. Een beschrijving is nog wel vereist. Ook de verplichte accountantsverklaring die nodig was als u binnen twee jaar na oprichting zelf een transactie met uw bv deed, is komen te vervallen. Hoewel de verplichte accountantsverklaring is komen te vervallen, is deze verklaring nog steeds nuttig. Bijvoorbeeld als de bv een externe financiering nodig heeft of bij overleg met de Belastingdienst. 10

11 Het antwoord op de vraag of u wel of niet moet overstappen naar de bv-vorm is niet eenvoudig te geven. Bij zeer hoge winsten kan het om fiscale redenen voordeliger zijn om voor de bvvorm te kiezen. Dit is echter lang niet altijd het geval. Daarvoor spelen teveel factoren en uw persoonlijke situatie een rol. Overweegt u de bv-vorm, overleg dan eerst met uw HLB-adviseur. 20. Profiteer van de ondernemersfaciliteiten Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal uren werken aan, in en voor uw bedrijf (bedrijven). Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan is er nog een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van uw tijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium voldoet. Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Deze verlaging werkt terug tot 1 juli Ondernemers die bij de aankoop van een auto geen btw konden aftrekken, mogen al meteen gebruikmaken van het lagere percentage van 1,5%. Was de auto in 2011 al langer dan vijf jaar in gebruik en behoort uw auto tot uw bedrijfsvermogen, dan heeft u mogelijk te veel btw betaald voor het privégebruik. Raadpleeg hiervoor uw HLBadviseur. Tot slot is van belang dat u ook btw mag betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Voor de MKB-winstvrijstelling hoeft u niet te voldoen aan het urencriterium. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrek (zoals de zelfstandigenaftrek) met 12%. Aangekondigd is dat het percentage in 2013 wordt verhoogd naar 14%. Er zijn plannen om het urencriterium in 2015 af te schaffen en een winstbox voor ondernemers te introduceren. De diverse ondernemersfaciliteiten gaan dan op in deze box. 21. Laatste btw-aangifte: vergeet niet het privégebruik bedrijfsauto Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar. De regeling is als volgt. Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan kunt u de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik aftrekken. Uiteraard kan dit alleen als u de auto gebruikt voor met btw belaste omzet. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. 11

12 s voor de bv en de dga 22. Dividenduitkering? de uitkeringstoets! Op 1 oktober 2012 is het nieuwe bv-recht ingegaan. Een belangrijke wijziging is dat er een uitkeringstoets geldt als de bv dividend gaat uitkeren. Ook bij bestaande bv s zal de uitkeringstoets moeten worden toegepast. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering en zal vooraf een uitkeringstoets moeten uitvoeren. Uw HLB-adviseur kan u hiermee helpen. Uit de uitkeringstoets moet blijken dat de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Als achteraf blijkt dat het bestuur de goedkeuring niet had mogen verlenen, dan zijn de bestuurders privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van de dividenduitkering. Ook de aandeelhouder die wist of had moeten weten dat de dividenduitkering de bv in moeilijkheden zou brengen, kan verplicht worden om de onterecht ontvangen uitkering terug te betalen. 23. Nieuw bv-recht: kapitaalvermindering Tot 1 oktober 2012 gold voor bv s een minimum aandelenkapitaal van c De minimum kapitaaleis is vervallen. Dat betekent dat het mogelijk wordt om het aandelenkapitaal te verminderen tot bijvoorbeeld c 1. Onder voorwaarden kan de kapitaalvermindering belastingvrij worden uitgekeerd aan de aandeelhouder. Er dient wel vooraf te worden voldaan aan de uitkeringstoets. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om het aandelenkapitaal belastingvrij te verminderen? Dan is het te overwegen om te wachten tot 2 januari 2013, om te voorkomen dat de uitkering uw vermogen in box 3 per 1 januari verhoogt en u daarover 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd bent. 24. Nieuw bv-recht: statutenwijziging? Bestaande statuten hoeven niet te worden aangepast naar aanleiding van het nieuwe bv-recht. In een aantal opzichten is het nieuwe bv-recht echter flexibeler geworden. Maar als de statuten niet worden aangepast, blijven de regels die in de huidige statuten zijn opgenomen gelden. In sommige gevallen is het daarom toch te overwegen om de statuten te wijzigen. U kunt dan optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het nieuwe bv-recht biedt. 25. Nieuw bv-recht: Fiscale eenheid? stemrechten De inwerkingtreding van het nieuwe bv-recht kan ook gevolgen hebben voor het aangaan van een fiscale eenheid. Bv s die tot een fiscale eenheid behoren, doen gezamenlijk aangifte vennootschapsbelasting. Een fiscale eenheid kan voordelig zijn, omdat u positieve en negatieve resultaten van de bv s onderling kunt verrekenen. Voor het aangaan van een fiscale eenheid geldt onder meer de voorwaarde dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de economische en juridische eigendom van de aandelen in de dochtermaatschappij bezit. Door het nieuwe bv-recht wordt het echter mogelijk om winst- en stemrechten over verschillende aandelen te verdelen. Hierdoor kan de situatie zich voordoen dat een moedermaatschappij weliswaar 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezit, maar geen stemrechten. Het is dan niet mogelijk om een fiscale eenheid te vormen. Een groot nadeel van een fiscale eenheid is de aansprakelijkheid. Iedere vennootschap in een fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de gehele groep. Dit is vervelend wanneer een van uw werkmaatschappijen in zwaar weer zit en mogelijk in een faillissement terecht komt. De vorming van een fiscale eenheid heeft ook gevolgen voor het zogeheten opgeofferd bedrag. De gevolgen kunnen nadelig zijn bij (toekomstige) liquidatie van een dochtervennootschap. Laat u daarom altijd vooraf goed adviseren. 12

13 26. Uw pensioen-bv in zwaar weer? Stempel eenmalig af Door de economische crisis is het niet ondenkbaar dat uw pensioen-bv daar ook onder te lijden heeft. Door tegenvallende beleggings- en ondernemingsverliezen kan uw pensioen-bv worden geconfronteerd met een lagere dekkingsgraad. U kunt niet zomaar uw in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken verminderen zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. De Belastingdienst ziet dit namelijk als afkoop van uw pensioen. Het wordt volgend jaar mogelijk om onder bepaalde voorwaarden eenmalig, op de pensioeningangsdatum, een vermindering van de pensioenaanspraken toe te passen. Dit afstempelen is bij pensioenfondsen al heel gebruikelijk. De voorwaarden bij de pensioen-bv zijn zeer streng. Zo kan dit alleen als de dekkingsgraad minder is dan 75% en dit het gevolg is van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Ook wordt er streng op toegezien dat de te lage dekkingsgraad niet is ontstaan door dividenduitkeringen aan de dga of door onvolwaardige of afgewaardeerde vorderingen op de dga. U zult als dga eventuele schulden aan de pensioen-bv eerst moeten aflossen voordat de mogelijkheid van eenmalig afstempelen in beeld komt. Voor pensioenuitkeringen die nu al lopen, geldt een overgangsregeling. Hierdoor kan het eenmalig afstempelen in dergelijke situaties in de periode 2013 tot en met 2015 ook van toepassing zijn. Als er wordt afgestempeld, dan wordt de vrijval van de pensioenverplichting aangemerkt als belastbare winst. Voor zover er niet voldoende verrekenbare verliezen zijn, heeft dit tot gevolg dat er direct vennootschapsbelasting verschuldigd is. s voor werkgevers 27. Volgend jaar eenmalig werkgeversheffing hoge lonen Bedraagt het loon van uw werknemer dit jaar meer dan c , dan wordt u volgend jaar geconfronteerd met een extra werkgeversheffing. De werkgeversheffing is eenmalig in 2013 en bedraagt 16% over het meerdere boven de c Er wordt uitgegaan van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor het hele jaar 2012, inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling van de auto. Stel dat uw werknemer dit jaar een fiscaal jaarloon verdient van c De werkgeversheffing moet u berekenen over het meerdere boven de c In dit geval dus c De werkgeversheffing hoge lonen bedraagt dan 16% van c , oftewel c De extra werkgeversheffing komt boven op de reguliere loonkosten die u als werkgever al heeft. Een forse lastenverzwaring, waar u wellicht nu al rekening mee wilt houden. U bent de werkgeversheffing op 31 maart 2013 verschuldigd en u moet deze in dat aangiftetijdvak aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. De werkgeversheffing is in beginsel eenmalig. U krijgt er dus waarschijnlijk niet meer mee te maken in Er zijn mogelijkheden om het fiscale loon in 2012 te verlagen om deze werkgeversheffing te voorkomen of te beperken. Uw HLB-adviseur kan deze mogelijkheden voor u in kaart brengen. 28. Verdiep u in de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2011 kunnen werkgevers gebruik maken van de werkkostenregeling. Tot nu toe hebben nog maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. De werkkostenregeling is namelijk nog niet verplicht. Tot en met 2013 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. De werkkostenregeling betekent voor u werk aan de winkel. Verdiep u nu al in de werkkostenregeling als u nog niet bent overgegaan, want voor u het weet is het 2014 en is de regeling verplicht. 13

14 De werkkostenregeling in het kort De regeling komt op het volgende neer: u mag tot maximaal 1,4% (volgend jaar 1,5%) van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Dit heet de vrije ruimte. Over het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen gelden gerichte vrijstellingen, zoals voor cursussen, maaltijden bij overwerk en zakelijke verhuiskosten. Voor bepaalde vormen van loon in natura geldt een nihilwaardering. Denk bijvoorbeeld aan de ter beschikking gestelde mobiele telefoon of smartphone, waarvan het zakelijk gebruik meer dan 10% is. Bereid u op tijd voor De keuze voor de werkkostenregeling is niet van de ene op de andere dag gemaakt. U zult zich goed moeten voorbereiden. Dat kan door vier stappen te volgen: 1. Inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen. De gegevens vindt u terug in uw boekhouding, het personeelshandboek, individuele arbeidscontracten en aanvullende arbeidsvoorwaarden. 2. Deel de kosten in: wat valt onder de vrije ruimte, vallen bepaalde vergoedingen of verstrekkingen onder de gerichte vrijstelling of is wellicht een nihilwaardering van toepassing? 3. Bepaal de fiscale loonsom. Hier moet u uitgaan van een schatting. Wellicht heeft u al aardig in kaart waar het totale fiscale loon eind 2012 op uitkomt. Volgend jaar hoort de werkgeversbijdrage Zvw niet meer tot het fiscaal loon van uw werknemers. Dat betekent dat het belastbaar (fiscaal) loon van uw werknemers volgend jaar dus iets daalt. Houd hier rekening mee in uw schatting. 4. Overleg op tijd met uw werknemers en de ondernemingsraad. Het kan zijn dat u door de werkkostenregeling bestaande arbeidsvoorwaarden moet aanpassen. In de meeste gevallen heeft u hiervoor toestemming nodig van uw werknemers. Overleg is dan ook geboden. Sluit u een nieuw arbeidscontract af, houd dan alvast rekening met de komst van de werkkostenregeling. 29. Uniformering loonbegrip? Ken de veranderingen Vanaf 1 januari 2013 wordt het loonstrookje van uw werknemers korter en eenvoudiger. Er komt dan namelijk één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Door de uniformering van het loonbegrip wijzigt de loonstaat. Maakt u gebruik van een salarissoftwarepakket, dan is de gewijzigde loonstaat hierin op tijd verwerkt. Informeer desnoods bij de softwareleverancier. Gebruikt u een zelfgebouwd softwarepakket voor de salarissen, dan moet u zelf rekening houden met de wijzigingen in de loonstaat. Het uniformeren van het loonbegrip heeft voor u als werkgever belangrijke gevolgen voor onder andere: - de vergoeding van de bijdrage Zvw; - de bijtelling privégebruik auto; - de levensloopregeling. Er blijven nog twee uitzonderingen bestaan op het uniforme loonbegrip. Allereerst is loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen, wel loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. Ten tweede is eindheffingsloon, bijvoorbeeld voor geschenken in natura, geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zvw. Dit laatste kan anders zijn bij een naheffingsaanslag. Vergoeding van de bijdrage Zvw Nu houdt u de bijdrage Zvw nog in op het loon van de werknemer en u vergoedt als werkgever tegelijkertijd de bijdrage. Uw werknemer is over deze vergoeding loonbelasting/premie volksverzekeringen verschuldigd. Vanaf 1 januari 2013 wordt de bijdrage Zvw vervangen door een werkgeversheffing Zvw. De werknemer ziet de bijdrage niet meer terug op zijn loonstrook. Hij is de bijdrage niet meer verschuldigd en uw bijdrage (de nieuwe werkgeversheffing) wordt niet gezien als loon voor de werknemer. 14

15 De bijdrage Zvw wordt niet helemaal afgeschaft. Voor bepaalde werknemers, zoals de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, verandert er niets. Als werkgever blijft u in dat geval de bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon. De bijdrage (een bepaald percentage) wordt berekend over het loon voor de Zvw. Bijtelling privégebruik auto Een andere belangrijke wijziging is de behandeling van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Nu is deze bijtelling nog loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw, maar geen loon voor de werknemersverzekeringen. Vanaf 1 januari 2013 is de bijtelling privégebruik auto ook loon voor de werknemersverzekeringen. Is het loon van uw werknemer nu niet hoger dan het maximumpremieloon, maar straks wel doordat de auto van de zaak voortaan meetelt, dan moet u volgend jaar meer premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. Levensloopregeling Spaart uw werknemer in een levensloopregeling, dan is de inleg per 1 januari 2013 geen loon meer, dus ook niet voor de werknemersverzekeringen. De inleg is dan aftrekbaar voor alle loonheffingen. Neemt uw werknemer in 2013 levenslooptegoed op, dan is deze opname loon voor alle loonheffingen, dus inclusief de werknemersverzekeringen. 30. Verklaring geen privégebruik auto werknemer? Blijf op de hoogte Heeft u als werkgever een verklaring geen privégebruik auto ontvangen van uw werknemer, dan hoeft u geen bijtelling meer toe te passen. De werknemer verklaart hiermee dat hij met de auto niet meer dan 500 privékilometers per jaar gaat rijden. De verklaring werkt voor u als werkgever als een soort vrijwaring. Mocht achteraf blijken dat de werknemer toch meer privékilometers heeft gereden dan krijgt niet u als werkgever, maar de werknemer zelf een naheffingsaanslag met boete. Dit is alleen anders als u weet dat u de bijtelling onterecht niet toepast. U weet bijvoorbeeld dat de werknemer toch meer privékilometers rijdt. Sinds 1 januari 2012 geldt er een zwaardere informatieverplichting. Is er sprake van onjuistheden of onvolledigheden, dan moet u uit eigen beweging de Belastingdienst hiervan op de hoogte stellen. Vergeet niet de Verklaring geen privégebruik auto bij uw loonadministratie te bewaren. Zolang er geen wijzigingen zijn, blijft de verklaring geldig. In november ontvangt uw werknemer een brief van de Belastingdienst waarmee hij wijzigingen kan doorgeven. Informeer hiernaar bij uw werknemer en administreer eventueel ook het wijzigingsformulier. Zo bent u er in ieder geval op tijd van op de hoogte of u volgend jaar wel of geen rekening moet houden met een bijtelling. Is uw werknemer op 1 januari jaar of ouder, dan is de opname uit het levenslooptegoed ook in 2013 geen loon voor de werknemersverzekeringen. Deze opname wordt namelijk gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. 15

16 s voor de automobilist 31. Schaf nog dit jaar een zuinige auto aan! Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan krijgt u te maken met een bijtelling. Hoe hoog deze bijtelling is, hangt af van de CO 2 -uitstoot van de auto. Elk jaar scherpt de overheid de normen aan om in aanmerking te kunnen komen voor de lage bijtellingspercentages van 14 en 20%. Dat is ook het geval per 1 januari Wilt u in 2013 fiscaal voordelig rijden en niet in de hoogste bijtelling van 25% vallen, dan is het de moeite waard om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO 2 -normen voor de bijtelling van 14 en 20%. In 2013 kunt u in de 14%-categorie vallen wanneer u een dieselauto koopt die minder dan 89 gr/km uitstoot (is nu minder dan 92) of in de 20%-bijtelling wanneer u een dieselauto koopt die een uitstoot heeft tussen 89 en de 112 gr/km (is nu tussen de 92 en 114). Wanneer uw auto een hogere uitstoot heeft dan de 20%-categorie, valt u automatisch in de hoogste bijtellingscategorie van 25%. Voor overige auto s zijn de cijfers als volgt: - 14%: minder dan 96 gr/km (nu minder dan 103 gr/km); - 20%: tussen de 96 en 124 gr/km uitstoot (nu tussen de 103 en 132 gr/km). Voor de hoogte van het bijtellingspercentage gaat het om de CO 2 grenzen op het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld. Deze grenzen worden per 1 januari 2013 weer aangescherpt. Wees dus op tijd met uw beslissing om een zuinige auto aan te schaffen en houd rekening met levertijden van nieuwe auto s. De aangeschafte auto blijft het bijtellingspercentage bij aanschaf houden voor een periode van zestig maanden. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO 2 -grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Als u een schone auto aanschaft, kunt u ook BPM en motorrijtuigenbelasting besparen. Tot 1 januari 2014 geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting bij benzineauto s die 110 gr/km of minder uitstoten en bij dieselauto s die 95 gr/km of minder uitstoten. Personenauto s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld. Ook in de BPM, de aanschafbelasting van een auto, blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto s. Er bestaat ook een 0% bijtellingscategorie! U moet dan wel een auto aanschaffen die niet meer dan 50 gr/km aan CO 2 uitstoot. Voorwaarde is dat er geen sprake is van excessief privégebruik. 32. Klassiekervrijstelling van de baan Voor liefhebbers van oude auto s valt er een tegenvaller te noteren. De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt in beginsel vanuit milieuoverwegingen afgeschaft per 1 januari U heeft volgend jaar dus nog de tijd om te overwegen wat u doet met uw klassieker. De plannen om de vrijstelling voor oldtimers af te schaffen, worden in de loop van volgend jaar definitief uitgewerkt. Dan zal ook bekend worden of er bijvoorbeeld een overgangsregeling wordt getroffen en of uw klassieker in hetzelfde tarief gaat vallen als moderne auto s. Daarna zal de eventuele afschaffing per 1 januari 2014 van kracht worden. 33. Hogere kosten voor uw autoverzekeringen De assurantiebelasting gaat volgend jaar aanzienlijk omhoog: van 9,7 naar 21%. Ondernemers en werkgevers met een groot wagenpark kunnen per 1 januari 2013 dus een forse lastenverzwaring tegemoet zien. Leaseauto s zijn vaak goed verzekerd en hierop zit ook assurantiebelasting. Of het leasebedrijf deze verhoging gaat doorberekenen, kan voor u een belangrijk onderhandelingspunt zijn. 16

17 Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op alle premies die na 31 december 2012 vervallen. Wanneer u uw auto( s) van de zaak zelf heeft verzekerd, zijn er enkele basisvragen waarop u antwoord moet geven om uw verzekeringsportefeuille op (onnodige) kosten te controleren: 1. Zijn aanvullende verzekeringen zoals een verkeersrechtsbijstandverzekering of een ongevallenverzekering voor inzittenden, wel werkelijk nodig? 2. Is er geen goedkopere verzekeraar? 3. Kunt u wellicht de dekking van de polis versoberen? Denk bijvoorbeeld aan een volledige cascodekking die niet langer nodig is. 34. Registreer uw kilometers Heeft u liever geen bijtelling voor de auto van de zaak? Dat kan, maar dan mag u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijden. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie. Woon-werkkilometers worden ook volgend jaar als zakelijk beschouwd. Deze tellen dus niet mee voor de 500-kilometergrens. In de rittenregistratie moet u niet alleen een aantal basisgegevens vermelden, maar ook de gegevens per rit. Basisgegevens: - het merk van de auto; - het type auto; - het kenteken van de auto; - de periode waarin u de auto hebt gebruikt; - de ritgegevens. Gegevens per rit: - de datum; - de begin- en de eindstand van de kilometerteller; - het vertrek- en het aankomstadres; - de privé-omrijkilometers als tijdens een rit zowel zakelijke als privékilometers worden gereden. Voldoet uw rittenregistratie niet, dan krijgt u alsnog te maken met de bijtelling, tenzij u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. De Belastingdienst legt dan een naheffingsaanslag op. Daarnaast kan de Belastingdienst ook een boete opleggen van c s voor de woningeigenaar 35. Koopplannen? Wat doet de hypotheek? Gaat u volgend jaar een lening aan voor een eigen woning dan is de rente op deze lening alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Bovendien moeten de aflossingsverplichtingen bij het aangaan van de eigenwoningschuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en de aflossingen moeten ook daadwerkelijk plaatsvinden. Het afsluiten van een gedeeltelijk aflossingsvrije lening of een spaarhypotheek is nog steeds mogelijk, maar de rente op deze schulden is niet meer aftrekbaar. De nieuwe wetgeving kan fiscaal (zeer) nadelig uitpakken. In een aantal gevallen geldt echter overgangsrecht, bijvoorbeeld voor de: - per 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld; - eigenwoningschuld die ontstaat in 2013 ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst tot verwerving van een eigen woning; - eigenwoningschuld die ontstaat in 2013 ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud/verbetering van de eigen woning, voorzover het onderhoud/de verbetering in 2013 voltooid is. Het is te overwegen om optimaal gebruik te maken van het overgangsrecht, door nog dit jaar te anticiperen op de nieuwe wetgeving. Uw HLB-adviseur kan u hierover nader informeren. 36. Heeft u verbouwplannen? Als u verbouwplannen heeft voor uw eigen woning, dan kan het verstandig zijn om nog dit jaar een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud/verbetering te tekenen. Als de verbouwing in 2013 wordt voltooid, dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van het overgangsrecht. U mag de verbouwings- en onderhoudskosten financieren en u bent op grond van het overgangsrecht niet verplicht om tenminste annuïtair af te lossen. U behoudt hiermee in beginsel de maximale renteaftrek. 17

18 37. Eigenwoningrente aan banden De komende jaren kunt u steeds een beetje minder eigenwoningrente in aftrek brengen. Vanaf 2014 wordt het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar afgebouwd naar het tarief van de derde schijf in de inkomstenbelasting. Deze maatregel geldt zowel voor bestaande eigenwoningschulden als voor nieuwe eigenwoningschulden. 38. Los een kleine hypotheek af Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Dit is vaak het geval als de aftrekbare hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait dat u moet betalen en u veel vermogen in box 3 heeft. Een en ander is echter ook afhankelijk van het rendement dat u behaalt op box 3-vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Wilt u weten of aflossen voor u de beste optie is, neem dan contact op met uw HLB-adviseur. 39. Profiteer van de lagere overdrachtsbelasting Koopt u een woning, dan hoeft u maar 2% overdrachtsbelasting te voldoen. De overdrachtsbelasting is namelijk per 1 juli 2012 structureel verlaagd van 6% naar 2%. Garages, tuinen, schuren en dergelijke vallen ook onder het lage tarief, mits u deze tegelijkertijd met de woning aankoopt. In 2013 wordt dit soepeler. Ook als u een garage, een stuk tuin of een schuur later aankoopt dan het tijdstip waarop u de woning verkrijgt, bent u slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. 40. Restschuld? De overheid komt u tegemoet Verkoopt u uw woning en blijft u met een restschuld zitten, dan is er goed nieuws. De rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 kunt u naar verwachting tijdelijk (maximaal vijf jaar) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. Na vijf jaar zijn de rente en de kosten niet meer aftrekbaar. Aangekondigd is dat de termijn zal worden verlengd naar tien jaar. 41. Sluit een kapitaalverzekering eigen woning af Sluit u een kapitaalverzekering eigen woning af, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning dan heeft u recht op een aantal voordelen. Zo is de uitkering te zijner tijd tot een bepaald bedrag belastingvrij. Wel bent u verplicht om de uitkering te gebruiken voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Over de opgebouwde waarde hoeft u onder voorwaarden geen belasting in box 3 te betalen. Wilt u een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning afsluiten, wacht dan niet tot volgend jaar. Voor polissen die op of na 1 januari 2013 worden afgesloten, is namelijk geen vrijstelling meer mogelijk in box 1. De waarde van een dergelijke polis wordt standaard meegenomen in box 3, ook als de latere uitkering wordt gebruikt voor het aflossen van de eigenwoningschuld. De vrijstelling in box 1 blijft wel bestaan voor bestaande gevallen. Mits u het verzekerd kapitaal of de over te maken bedragen bij een spaarrekening of een beleggingsrecht eigen woning niet verhoogt, blijft het ook mogelijk om bijvoorbeeld een kapitaalverzekering om te zetten in een andere kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning. In specifieke gevallen blijft het mogelijk om ook na 31 december 2012 nog een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning af te sluiten en toch in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Dit is het geval als u vóór of uiterlijk op 31 december 2012 een onherroepelijke koopovereenkomst of koop-aannemingsovereenkomst heeft afgesloten voor een eigen woning. 42. Betaal hypotheekrente vooruit Betaalt u belasting in box 3, dan kan het verstandig zijn om alvast hypotheekrente van volgend jaar vooruit te betalen. Hiermee vermindert u de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3). Ook als u volgend jaar in een lager belastingtarief valt, kan het verstandig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente vooruit te betalen. U heeft dan nu wat extra renteaftrek tegen een hoger tarief. Vooruitbetalen kan alleen als u de spelregels in acht neemt. Zo mag de rente die u in 2012 vooruitbetaalt maximaal betrekking hebben op de eerste zes maanden van Betaalt u voor meer maanden vooruit, dan is de vooruitbetaalde rente niet aftrekbaar in Deze rente wordt dan evenredig verdeeld over de kalendermaanden waarop de rentebetaling betrekking heeft. Overleg ook met de hypotheekverstrekker of vooruitbetaling van rente wel mogelijk is. 18

19 HLB Den Hartog HLB Kallen Raeven HLB Nannen HLB Schippers HLB Van Daal & Partners Disclaimer HLB Nederland is een netwerk van onafhankelijke en professionele accountants- en adviesorganisaties, die elk een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit vormen. HLB Nederland B.V. is een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die coördinerende taken binnen het netwerk uitvoert, maar die geen professionele diensten levert aan cliënten. Dienovereenkomstig is HLB Nederland niet aansprakelijk voor het doen en laten van één of meer van de deelnemers in het netwerk, en vice versa. HLB Nederland wijst derhalve expliciet alle aansprakelijkheden af, inclusief maar niet beperkt tot aanspakelijkheden aangaande de geschiktheid van geleverde diensten en producten voor specifieke doelen en aanspakelijkheden betreffende de geleverde kwaliteit. In geen enkel geval zal HLB Nederland aansprakelijk zijn voor het doen en laten van één of meer van de deelnemers in het netwerk, noch voor de daaruit voortvloeiende directe, specifieke, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van bedrijfsrevenuen, onderbrekingen van de bedrijfsvoering, verlies van informatie of andere financiële schade), direct of indirect voortkomend uit het gebruik (of het nalaten daarvan) van deze brochure. Geen enkele referentie naar de diensten of producten van een deelnemende organisatie kan worden beschouwd als een goedkeuring daarvan. HLB Nederland is a member of International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2012 De huidige kabinetsplannen zullen voor alle belastingplichtigen gevolgen hebben. Belastingplichtigen kunnen op de kabinetsplannen anticiperen om zodoende de pijn te verzachten. Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips

Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips Nieuwsbrief Belastingplannen 2013 / Eindejaar tips Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2012

Special Eindejaarstips 2012 Special Eindejaarstips 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Let op! Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen.

Let op! Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen. Eindejaarstips 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is

Nadere informatie

LBC Eindejaarstips 2012

LBC Eindejaarstips 2012 LBC Eindejaarstips 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012. December 2012. Omnyacc Nieuwsbrief 1

EINDEJAARSTIPS 2012. December 2012. Omnyacc Nieuwsbrief 1 EINDEJAARSTIPS 2012 December 2012 Omnyacc Nieuwsbrief 1 Inhoud Voorwoord 2 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 5 Voorwoord 1 s voor alle belastingplichtigen 3 s voor

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2012 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2012 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2012 nummer 5 Eindejaarstips 2012 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Eindejaarstips voor 2012

Eindejaarstips voor 2012 Eindejaarstips voor 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

1. Tips voor alle belastingplichtigen

1. Tips voor alle belastingplichtigen 21 november 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 1 Tips voor alle belastingplichtigen 1. Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wijzigt in 2013 op

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012/Belastingplan 2013

Eindejaarstips 2012/Belastingplan 2013 Eindejaarstips 2012/Belastingplan 2013 Het is weer zover. Nog even wat eindejaarstips 2012 en inzicht in wat er in 2013 verandert. Een kleine kanttekening is op zijn plaats, want de meeste plannen zijn

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Let op! Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen.

Let op! Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing op de verzekeringspremies die na 31 december 2012 vervallen. Eindejaarstips 2012 In deze Eindejaarstips 2012 hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief

Nadere informatie

Betaal uw lijfrentepremie. pagina 2. Beleggingen? Stap over op groen

Betaal uw lijfrentepremie. pagina 2. Beleggingen? Stap over op groen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Voorkom verliesverdamping Check uw voorlopige aanslagen Registreer uw kilometers pagina 2 pagina 4 pagina 6 pagina 11 NIEUWS E I N D E J A A R S T I P S 2012 In dit nummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Westpark Eindejaarstips 2012

Westpark Eindejaarstips 2012 Westpark Eindejaarstips 2012 In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste BTW-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1)

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1) 1/ 10 Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2013 (deel 1) 1. Correcties in laatste btw-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste btw-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 -

Eindejaarstips 2013. Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 - Eindejaarstips 2013 Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 - Voorwoord Graag presenteren wij u een selectie van de jaarlijkse Eindejaarstips.

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Forse bezuinigingen volgend jaar Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor werd een keur aan maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2)

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2013

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2013 Blad 1 van 5 Het jaar 2013 is koud begonnen zowel in gevoelstemperaturen als in financieel opzicht. De stofwolken over de aanpassing van de ziekenfondspremie en de verhoging van de BTW zijn nog maar net

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?)

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Uit onderzoek blijkt dat mensen er regelmatig geen gebruik van maken, omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben. En dat is weggegooid geld!

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie