STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:"

Transcriptie

1 STARTERSKRANT Markt CH Etten-Leur T: (076) E: W: KvK-nummer: Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen, heeft u al een flinke stap genomen. Er staan u nog veel meer keuzes te wachten. In deze starterskrant geven wij aan waar u als starter wat betreft ons vakgebied zoal mee te maken krijgt. We belichten de volgende onderwerpen: ondernemingsvorm financiering inhuur derden/personeel administratie/jaarrekening belastingen overige zaken inkomstenbelasting. Voorbeelden van natuurlijke personen zijn de eenmanszaak, de maatschap en de vennootschap onder firma (vof). Starten c.q. oprichten van de onderneming Op elk willekeurig moment kan een onderneming gestart c.q. opgericht worden. Om fiscaaltechnische redenen kan het zinvol zijn om een onderneming eerder of later te starten of op te richten. Praat daarom in een vroeg stadium met uw accountant. Hij of zij kan u hierover adviseren. Natuurlijke personen Een natuurlijk persoon start de onderneming door zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een inschrijving in het Handelsregister van de KvK betekent tevens een inschrijving bij de Belastingdienst. Ondernemingsvorm Als zelfstandig ondernemer moet u besluiten in wat voor vorm u uw onderneming wilt gaan uitoefenen. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen een onderneming met rechtspersoonlijkheid en een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. De verschillen tussen deze ondernemingsvormen liggen vooral op het gebied van aansprakelijkheid en fiscale belasting van de winst. Bij een onderneming mét rechtspersoonlijkheid is de ondernemer (behoudens enkele uitzonderingsgevallen: bestuurdersaansprakelijkheid) alléén met zijn bedrijfsvermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Voorbeelden van een onderneming met een rechtspersoonlijkheid zijn de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). Ook stichtingen en verenigingen behoren tot deze ondernemingsvorm. Bij een onderneming zónder rechtspersoonlijkheid wordt de ondernemer een natuurlijk persoon genoemd. Natuurlijke personen zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Natuurlijke personen betalen Samenwerkingsverbanden zoals een maatschap of een vof zijn vormvrij bij start. Dit wil zeggen dat er geen overeenkomst aan ten grondslag hoeft te liggen. Dit is echter wel absoluut aan te raden. Bij de start van een samenwerking kan een onderhands contract worden opgesteld met hierin afspraken over uiteenlopende zaken. Denk aan winstverdeling, bevoegdheden van de verschillende vennoten en wat te doen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden van één van de partners. Het standaard vof of maatschapscontract vindt u op de site van de KvK: Veel brancheorganisaties hebben een eigen voorbeeldcontract. Aangezien er geen regels gelden, kunt u het contract naar eigen smaak opmaken. Rechtspersonen Aan de oprichting van een rechtspersoon zijn een aantal eisen verbonden. Een rechtspersoon wordt opgericht door een notaris. Deze notariële akte is verplicht. De notaris draagt ook zorg voor de inschrijving in de Kamer van Koophandel. In deze starterskrant: Ondernemingsvorm p. 1 Financiering p. 2 Inhuur derden/personeel p. 3 Administratie/jaarrekening p. 4 Belastingen p. 5 Overige zaken p. 7 Starterskrant Oktober 2013 pagina 1

2 Wanneer de plannen om een bv op te richten serieus zijn en er een intentieverklaring door de aandeelhouder(s) is opgemaakt, kan de onderneming reeds ingeschreven worden in het Handelsregister als een bv i.o. (in oprichting). De toekomstig aandeelhouder kan vanaf dat moment al handelen uit naam en voor risico van de bv. In de oprichtingsakte/-statuten die de notaris opmaakt, zijn veel afspraken al opgenomen. Heeft de bv meerdere aandeelhouders, dan is het zeker aan te raden om aanvullende afspraken onderling op elkaar af te stemmen. In de zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt op het gebied van de beperking van bevoegdheden en de benodigde toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders bij specifieke beslissingen. Voor welke ondernemingsvorm u ook kiest, alle ondernemingen dienen ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel. Er zijn geen uitzonderingen meer. Dit geldt dus ook voor de vrije beroepsuitoefenaars. Flexibilisering van de bv Met ingang van juli 2012 is de wetgeving Flexibilisering BV van kracht. Deze wetgeving heeft tot doel de mogelijkheden voor aandeelhouders om hun onderlinge verhoudingen ten aanzien van stemrechten en winstuitkeringen te verruimen. Meest opvallend in deze wet is dat het minimumkapitaal van zal komen te vervallen. Deze wet bepaalt ook dat, naast de bestuurders in bepaalde gevallen óók de aandeelhouders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van de bv. Financiering Als u niet over voldoende eigen gelden beschikt om de onderneming te starten, kunt u misschien geld lenen. Wellicht kunt u lenen bij familie of kennissen. U kunt eventueel ook bij een bank terecht. Bancair krediet Het verkrijgen van geld bij een bank kan op twee manieren, ten eerste een krediet in rekening courant en ten tweede een financiering al dan niet hypothecair gevestigd. Hoe dan ook, de bank financiert niet op uw blauwe ogen. U zult een ondernemersplan moeten overleggen. In zo n plan is opgenomen wie u bent, wat u gaat doen en hoe de financiële stromen zullen lopen. De bank zal een prognose willen ontvangen voor circa drie jaar. Een standaard ondernemersplan vindt u op de site van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl). De overheid kan een bank een borgstelling voor MKBkrediet geven, waardoor lenen door de startende ondernemer vergemakkelijkt wordt. Voor starters is dit Besluit Borgstellings MKB kredieten (BBMKB) een optie wanneer er weinig tot geen zekerheden aanwezig zijn. Kijk voor meer informatie op Let op: aan deze borgstelling door de overheid hangt wel een prijskaart. Overige financieringsvormen Voor het financieren van bepaalde machines en vervoermiddelen kan ook altijd gedacht worden aan leasing. Er zijn verschillende soorten leasevormen: Financial lease U wordt de eigenaar van het goed en betaalt de verkoper een bepaald bedrag aan aflossing en rente per periode. Deze vorm is vergelijkbaar met een financiering. Operational lease U wordt geen eigenaar van het goed maar huurt het goed bij de eigenaar. Deze vorm van leasing kan het beste vergeleken worden met de huur van een goed over een bepaalde periode. Een variant hierop is de huurkoop: na het betalen van de afgesproken huurperiode, kan de huurder het goed van de eigenaar kopen voor een vooraf vastgesteld bedrag. Durfkapitaal Het lenen van familie of kennissen was fiscaal gefaciliteerd. Deze regeling is genaamd beleggen in durfkapitaal, voorheen bekend als de Tante Agaathlening. Voor de verstrekker van de lening zijn hieraan helaas geen voordelen meer aan verbonden. De vrijstelling in box 3, evenals de persoongebonden aftrekpost bij oninbaarheid en een extra heffingskorting van 1,3% zijn komen te vervallen. De waarde van de fiscale faciliteit is er niet meer. Gaat de ondernemer een lening aan met een familielid of een kennis, zorg dan voor een zakelijke leningsovereenkomst. Spreek onderling af de looptijd van de lening, een (zakelijke) rentepercentage en eventuele zekerheden. Leg dit alles schriftelijk vast. Starterskrant Oktober 2013 pagina 2

3 Inhuur derden/personeel De ondernemer versus de werknemer Ondernemers, zijnde natuurlijke personen, worden formeel niet gezien als werknemer. Voor deze ondernemers hoeft dan ook geen loonadministratie bijgehouden te worden. De belastingheffing geschiedt middels de (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv wordt formeel wel als een werknemer gezien. Deze ondernemers moeten opgenomen worden in een (vereenvoudigde) loonadministratie. Een belangrijk verschil met echte werknemers is dat ondernemers als natuurlijke persoon en een dga met 50% of meer van de aandelen van een bv (en vaak ook hun partners), niet verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen zoals WAO of WW. Dit betekent een lagere heffing maar ook dat de ondernemer geen beroep kan doen op deze voorzieningen. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan daarom erg nuttig zijn. Personeel in dienst Volgens de criteria van de Belastingdienst en het UWV bestaat een dienstbetrekking als aan drie voorwaarden is voldaan: Er is sprake van loon (de werknemer krijgt een vergoeding voor het geleverde werk). Er is sprake van verplichte persoonlijke arbeid (de werknemer is altijd degene die de opdracht uitvoert). Er is sprake van een gezagsverhouding (de opdrachtgever bepaalt waar, wanneer en hoe het werk wordt verricht. Verder is er sprake van een gezagsrelatie als de opdracht een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever). Attentiepunten voor werkgevers: Een werkgever is verplicht loonbelasting in te houden op het brutoloon/de vergoeding van de werknemer. Een werkgever is verplicht sociale lasten in te houden op het brutoloon/ de vergoeding van de werknemer (het werknemersdeel van de sociale lasten). Een werkgever is verplicht een stukje sociale lasten af te dragen (het werkgeversdeel van de sociale lasten). Ingehouden loonbelasting, het werknemersdeel en het werkgeversdeel van de sociale lasten dienen periodiek te worden afgedragen aan de Belastingdienst middels de aangifte loonheffing. De werknemer moet worden opgenomen in een loonadministratie. Overeenkomsten zoals een arbeidsovereenkomst dienen te voldoen aan wettelijke regelgeving. Het arbeidsrecht is van toepassing onder andere ten aanzien van ontslagregels en het minimumloon. Bij arbeidsongeschiktheid dient de werknemer 2 jaar doorbetaald te worden, een eventuele ziekteverzuimverzekering is wellicht noodzakelijk. Wellicht is een cao van toepassing. Controleer in hoeverre wordt deelgenomen aan pensioenregelingen. Wellicht is dit als gevolg van een cao van toepassing. Fictieve dienstbetrekking In een aantal gevallen wordt de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gelijkgesteld met een echte dienstbetrekking, ook al wordt niet voldaan aan alle kenmerken van een "echte" dienstbetrekking. Er is dan sprake van een fictieve dienstbetrekking. De opdrachtgever moet dan loonheffing inhouden en premies werknemersverzekeringen afdragen. Een fictieve dienstbetrekking is bijvoorbeeld aan de orde bij arbeid die wordt verricht door thuiswerkers (en hun hulpen) en door personen die gewoonlijk op ten minste twee dagen per week werken tegen een beloning die per week doorgaans minimaal 40% van het minimumloon bedraagt. U heeft echter geen (fictieve) dienstbetrekking als er daadwerkelijk sprake is van zelfstandigheid. Criteria die een rol spelen bij de beoordeling hiervan zijn onder meer: de aard van de werkzaamheden; zelfstandigheid in het werk; streven naar continuïteit; investeren in het bedrijf; zelf risico lopen; streven naar winst; het aantal opdrachtgevers. Om duidelijkheid te krijgen over het al dan niet aanwezig zijn van zelfstandigheid is een Verklaring Arbeidselatie (VAR) erg nuttig. De opdrachtnemer kan deze aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal de inkomsten kwalificeren als dienstbetrekking, ondernemingsinkomsten of overige werkzaamheden. Overige werkzaamheden zijn werkzaamheden die niet als dienstbetrekking of als ondernemingsresultaten kunnen worden aangemerkt. Bij een VAR overige werkzaamheden dient de opdrachtgever in te schatten of de opdrachtnemer een dienstbetrekking heeft of als zelfstandige werkzaam is, zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit laatste is heel belangrijk: als de Belastingdienst of het UWV vaststelt dat er een dienstbetrekking bestaat tussen de opdrachtgever en de freelancer, kan de opdrachtgever verplicht zijn loonbelasting en sociale premies af te dragen. Bovendien kan de freelancer dan aanspraak maken op het arbeidsrecht (ontslagregels en minimumloon). Voor de ondernemer-opdrachtgever geldt bij het inzetten van een freelancer de volgende checklist: Houd in de gaten dat u geen (fictieve) dienstbetrekking met de freelancer krijgt. Voorkom een gezagsverhouding. Laat de freelancer de klus waarvoor hij of zij is ingehuurd, zelfstandig uitvoeren. Vraag naar de Verklaring arbeidsrelatie (VAR-WUO) die een freelancer kan aanvragen bij de Belastingdienst. Zo verkleint u de kans op problemen achteraf. De verklaring is ook leidend voor UWV. Starterskrant Oktober 2013 pagina 3

4 Check of de freelancer goed verzekerd is. Dit kan van pas komen bij eventuele aansprakelijkheidsproblemen. Laat de freelancer voor eigen risico werken. Ga een commerciële overeenkomst schriftelijk aan. Opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden (IB47) Hebt u bedragen uitbetaald die fiscaal kunnen worden beschouwd als resultaat uit overige werkzaamheden? Dan moet u opgaaf doen van deze bedragen. Het gaat dan níet om: inkomsten uit een dienstbetrekking; inkomsten die zijn te beschouwen als winst uit onderneming; uitbetalingen aan personen die voor de loonbelasting hebben gekozen. U moet vóór 1 februari opgave doen van de bedragen die u het jaar daarvoor hebt uitbetaald. Bovenstaande materie is zeer ingewikkeld en de consequenties voor uw onderneming kunnen zeer groot zijn. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen met uw adviseur. Administratie/jaarrekening Administratie Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om een goede administratie op te zetten en bij te houden. Een administratie helpt om inzicht te behouden in de onderneming. In één oogopslag is bijvoorbeeld te zien hoeveel omzet is behaald of welke debiteuren wel en niet hebben betaald. De administratie is vervolgens ook de basis voor de jaarrekening en belastingaangiften, zoals de periodieke aangifte omzetbelasting. Alle uitgaven, ontvangsten, kosten en opbrengsten moeten worden geregistreerd. Dit noemen we een boekhouding of financiële administratie. Een boekhouding kunt u op papier voeren. Tegenwoordig is het echter gebruikelijk om deze elektronisch te voeren aan de hand van een daarvoor bestemd financieel softwarepakket. Alle gegevens die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn: kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen; financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek; tussentijds gemaakte controleberekeningen; ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen; bank- en giroafschriften; contracten, overeenkomsten en andere afspraken; agenda's en afsprakenboeken; correspondentie; afdrukken uit de financiële administratie zoals het grootboek; de loonadministratie; de voorraadadministratie; software en databestanden. Starterskrant Oktober 2013 pagina 4 Ook de urenadministratie en de kilometerregistratie behoren tot uw administratie. Deze zijn belangrijk in verband met sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Bezit uw onderneming onroerend goed, dan bedraagt deze termijn 10 jaar. Veel van de gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van een bedrijf, worden allereerst elektronisch vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie maar ook bijvoorbeeld om de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon of PDA en een kassasysteem. Een steeds groter deel van de administratie, maar ook delen van het bedrijfsproces (bijvoorbeeld de verkoop via een webwinkel) gaan via internet. Ook als u de gegevens, direct of later, op papier afdrukt, moet u ze elektronisch blijven bewaren. Als de administratie niet volledig is, niet binnen een redelijke termijn te controleren is of niet bewaard is gebleven, kan dat vervelende gevolgen hebben. De belastingdienst kan dan zelf uw omzet en winst vaststellen en op basis daarvan de belasting berekenen. Jaarrekening Iedere rechtspersoon dient jaarlijks een jaarrekening samen te stellen. Een jaarrekening is een overzicht waaruit de bezittingen en schulden aan het einde van het boekjaar én de in het boekjaar behaalde resultaten blijken. Een ondernemer/natuurlijk persoon heeft geen verplichting tot de opmaak van een jaarrekening, maar dient wel een opzet van de omzet en kosten op te maken voor de belastingdienst. Een jaarrekening van een natuurlijk persoon wordt veelal opgesteld volgens fiscale regels. Een jaarrekening van een bv dient te voldoen aan wettelijke verslaggevingsregels (boek 2, titel 9 van het burgerlijk wetboek). Een bv dient tevens jaarlijks een verkorte versie van de jaarrekening (de publicatiestukken) te deponeren bij de KvK. De jaarstukken worden vervolgens verwerkt in de aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Facturering en factuurvereisten Voor de factureringsverplichting maakt het verschil of u prestaties verricht aan ondernemers of aan particulieren. De factureringsverplichting geldt in principe altijd als u goederen levert of diensten verleent aan ondernemers. Dus ook als het ondernemers zijn die van btw vrijgestelde prestaties verrichten of ondernemers die vallen onder de kleine ondernemersregeling. U moet ook altijd factureren aan een rechtspersoon die geen ondernemer is. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente, vereniging of stichting. De factureringsverplichting geldt in principe niet als u prestaties verricht aan particulieren. De facturen die u uitreikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Als uw facturen niet aan deze eisen voldoen, is het mogelijk dat uw afnemer geen recht heeft op aftrek van btw. Op uw facturen vermeldt u in ieder geval:

5 de datum waarop de levering of de dienst wordt verricht of is voltooid, of de datum van vooruitbetaling voor zover deze datum verschilt van de uitreikingsdatum van of is voltooid, of de datum van vooruitbetaling voor zover deze datum verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur; naam en adres van de onderneming van de leverancier (uzelf); uw btw-identificatienummer; naam en adres van de afnemer (degene aan wie de levering wordt verricht of de dienst wordt verleend); een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of de verleende dienst; de hoeveelheid (of omvang) en aard van de geleverde goederen of de verleende dienst; het toegepaste btw-tarief; het btw-bedrag uitgedrukt in euro's; In een aantal gevallen dienen ook de volgende zaken vermeld te worden: in geval van een verlegging van de heffing of in geval van verkoop binnen de EU met toepassing van het 0%-tarief: het btw-identificatienummer van de afnemer aan wie de levering of de dienst is verricht. In geval van een vrijstelling, een intracommunautaire levering waarop het 0%-tarief van toepassing is, bij een verlegging van de heffing, bij de toepassing van de margeregeling een vermelding van de toepasselijkheid van deze regeling. De gegevens die nodig zijn om te bepalen of een vervoermiddel een nieuw vervoermiddel is (bijvoorbeeld een kentekenbewijs). De vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs, de eventuele vooruitbetalingen en andere kortingen die nog niet in de eenheidsprijs zijn begrepen. Als de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger: zijn naam, adres en btw-identificatienummer. De factuur dient u uit te reiken vóór de 15e dag na de maand waarin u de levering of de dienst hebt verricht. Als vooruitbetalingen zijn afgesproken, moet u voor de opeisbaarheid van elke vooruitbetaling een aparte factuur uitreiken. De factuurdatum is van belang voor de aangifte omzetbelasting. Een correctie van een factuur met ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting vindt plaats door terugname van de onjuiste factuur, eventueel met uitreiking van een nieuwe factuur, danwel aanvulling middels een creditfactuur zodat te samen met de onjuiste factuur wel sprake is van een voorgeschreven factuur. De nieuwe factuur of creditfactuur moet een duidelijke verwijzing bevatten naar de onjuiste factuur. Aftrekbare kosten Aftrekbare kosten zijn uiteraard kosten die voor of ten behoeve van de onderneming worden gemaakt. De vraag of kosten aftrekbaar zijn, is uiteraard afhankelijk van de activiteiten van de onderneming. Sommige kosten zijn maar gedeeltelijk aftrekbaar omdat de fiscus heeft bepaald dat aan Starterskrant Oktober 2013 pagina 5 deze uitgaven ook een privévoordeel/-gebruik met zich mee brengen, bijvoorbeeld dinerkosten. Sommige kosten zijn geheel van aftrek uitgesloten, bijvoorbeeld werkkleding zonder logo of boetes. Voor veel kostensoorten heeft de fiscus aparte regelingen opgesteld, zoals voor de aftrekbaarheid van telefoon- en internetkosten, dinerkosten, kosten van de werkruimte en autokosten. Naast de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting, speelt ook de aftrekbaarheid voor de omzetbelasting mee. Niet alle omzetbelasting in kosten is als voorheffing terug te vragen. Belastingen Als ondernemer heeft u te maken met verschillende soorten belastingen. We zetten de belangrijkste op een rij: btw of omzetbelasting (OB) Loonheffing (LH) Inkomstenbelasting (IB) Vennootschapsbelasting (VPB) Verder zijn er nog andere belastingen waar u mee te maken kan krijgen, zoals verpakkingsbelasting, assurantiebelasting of motorrijtuigenbelasting. Deze worden in de starterskrant buiten beschouwing gelaten. Btw/Omzetbelasting Met de termen omzetbelasting en btw wordt precies hetzelfde bedoeld. De twee termen kunnen door elkaar gebruikt worden. Omzetbelasting wordt geheven over de toegevoegde waarde van een onderneming. De ondernemer betaalt slechts btw over de toegevoegde waarde, oftewel het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Omzetbelasting wordt geheven bij ondernemers en is de belangrijkste inkomstenbron voor de schatkist. Niet iedere ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) is btw-plichtig. Medici bijvoorbeeld zijn vrijgesteld van deze plicht. Het kan ook voorkomen dat er wel belastingplicht is voor de btw, maar niet voor de IB. Het ondernemersbegrip voor de btw is anders dan dat voor de IB: het is ruimer. Gewoonlijk wordt de aangifte door de ondernemer of zijn/ haar fiscale intermediair per kwartaal opgemaakt en (digitaal) verzonden naar de belastingdienst. Binnen een maand na afloop van dat kwartaal dient er betaald worden. Wordt de aangifte niet of te laat ingediend, of wordt op de aangifte niet of te laat betaald, dan volgt een verzuimboete. Zo n boete kan hoog oplopen. Kleine ondernemersregeling Iedereen die zelfstandig deelneemt aan het economisch verkeer met een bedrijf of beroep, wordt als btw-plichtige beschouwd. Voor kleine ondernemers bestaat een financiële tegemoetkoming in de vorm van een vermindering van de te betalen omzetbelasting.

6 Een ondernemer is klein, indien de af te dragen btw minus de voorbelasting op jaarbasis niet meer dan circa bedraagt. De hoogte van de omzet maakt hierin niet uit. Verleggingsregeling Om fraude met de btw te voorkomen, geldt voor bepaalde werkzaamheden een verleggingsregeling. Deze regeling houdt in dat bij onderaannneming en uitlening van personeel de heffing van de omzetbelasting wordt verlegd van degene die de prestatie verricht, naar degene die de prestatie afneemt. Btw en buitenland Voor de omzetbelasting wordt het buitenland verdeeld in twee regio s: landen binnen de EU en landen buiten de EU. Bij handel en/of dienstverlening buiten de EU spreekt de belastingdienst van import en export. Handel en/of dienstverlening binnen de EU wordt aangeduid als intracommunautaire levering of intracommunautaire verwerving. Al deze leveringen en verwervingen dienen separaat bij de aangifte omzetbelasting aangegeven te worden. Wanneer er een inkoop plaatsvindt in het buitenland, bijvoorbeeld via internet, geef dan aan dat u een ondernemer bent en verstrek uw btw-nummer. De ondernemer ontvangt dan een factuur zonder omzetbelasting. In de aangifte btw over de betreffende periode wordt aangegeven de zelfberekende btw over deze aankoop als voordruk én als afdracht. Per saldo betaalt de ondernemer geen btw. Loonheffing Onder loonheffing wordt verstaan de loonbelasting/premie volksverzekering, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Bij de aanwezigheid van een dienstverband is de werkgever inhoudingsplichtig. Dit betekent dat de werkgever inhoudingen moet doen van het loon van haar personeel en deze inclusief de eigen (verplichte) bijdrage afdraagt aan de juiste instanties. U heeft alleen te maken met deze belastingen c.q. bijdragen als u personeel in dienst heeft of als uzelf als directeur-grootaandeelhouder (dga) loon ontvangt. Bij het onderdeel Personeel in dienst (pagina 3) is aangegeven wanneer er sprake is van een dienstverband. Voor beide gevallen gelden dezelfde spelregels. Per aangiftetijdvak, veelal een maand, dient de werkgever de aangifte loonheffing te verzorgen en deze te betalen. Evenals bij de btw zal het niet, niet tijdig of niet volledig aangifte doen en/of betalen, leiden tot een verzuimboete. De wetten en regels bij de loonheffingen zijn vrij ingewikkeld. Daarom wordt het doen van deze aangiften vrijwel altijd uitbesteed. Inkomstenbelasting De inkomstenbelasting kent het zogenaamde boxen-systeem: Box 1: inkomen uit werk en woning; Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang; Starterskrant Oktober 2013 pagina 6 Box 3: inkomen uit vermogen. Iedere ondernemer heeft te maken met inkomstenbelasting. De ondernemer met een bv ook. De dga dient zijn ontvangen loon op te geven als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in box 1 in zijn aangifte inkomstenbelasting. De resultaten van de bv worden aangegeven middels een aangifte vennootschapsbelasting. Het resultaat van de ondernemer-natuurlijk persoon wordt belast met inkomstenbelasting in box 1. Er zijn vele fiscale tegemoetkomingen voor deze groep ondernemers. Zo kent de IB de volgende ondernemersaftrekposten: Zelfstandigenaftrek; Startersaftrek; MKB-winstvrijstelling; Speur- en Ontwikkelingsaftrek (S&O-aftrek); De mogelijkheid tot het vormen van een zogenaamde FOR (fiscale oudedagsreserve). Deze fiscale aftrekposten worden alleen toegekend als u voldoet aan het urencriterium: dit houdt in dat u om voor de bovengenoemde voorzieningen in aanmerking te komen, tenminste uur per jaar in uw onderneming dient te werken. Werkt u naast uw onderneming in loondienst, dan dient u minimaal 50% van de werkzame tijd te besteden aan de onderneming. Een voorbeeld: u heeft in een jaar uur in loondienst gewerkt. Daarnaast dreef u een onderneming waarin u uur werkzaam was. Dit is meer dan uur, maar toch voldoet u niet aan het urencriterium omdat van de totaal gewerkte tijd (2.800 uur) minder dan 50% betrekking had op uw onderneming. Voor startende ondernemers (1e 5 jaar) geldt deze 50% eis niet. Zij voldoen dus aan het urencriterium als zij ten minste uur in de onderneming hebben gewerkt. De ondernemer dient te bewijzen dat het urencriterium is behaald. Het is dus van belang om een urenregistratie bij te houden. Zie hiervoor ook het onderdeel Administratie (pagina 4). Over de winst uit onderneming minus alle fiscale aftrekposten inclusief de aftrekposten uit bijvoorbeeld eigen woning zal inkomstenbelasting moeten worden betaald. De aangifte IB geschiedt altijd achteraf, na afloop van het boekjaar van onderneming. Wanneer u als ondernemer winsten verwacht, kan u of uw fiscale intermediair al verzoeken om een voorlopige aanslag. Heeft u al eerder om een voorlopige teruggaaf verzocht in verband met een eigen woning, dan is het verstandig om deze stop te zetten. De eerste aanslag ontvangt u pas na het doen van de eerste aangifte IB met resultaat uit onderneming. We hebben het dan al over jaar 2 als ondernemer. Als dit samenvalt met een voorlopige aanslag over jaar 2, betaalt u in één kalenderjaar voor twee jaar IB! In het nieuwe ziektekostenstelsel moeten ondernemersnatuurlijke personen een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Zij betalen deze bijdrage achteraf via de belastingaangifte (aanslag ZVW). Het tarief bedraagt 5,65% voor het jaar Dit bedrag is gemaximeerd.

7 Eén van de grootste valkuilen voor een (startende) ondernemer is dat het geld dat aan de belastingdienst betaald dient te worden, al is uitgegeven. Dit kan komen doordat er geld in de onderneming is gestoken, maar het kan ook al privé zijn uitgegeven. Een periodieke reservering van gelden is geen overbodige luxe. Vraag uw accountant om advies. Tarief De IB kent voor box 1 het stelsel van progressieve schijven. Jaarlijks worden de tarieven aangepast, evenals de bedragen. Het laagste tarief start vanaf circa 37%. Het hoogste tarief voor de IB bedraagt 52%. Inkomsten in box 2 worden belast met 25% (bijvoorbeeld de dividenduitkering vanuit de eigen bv). Voor box 3 geldt een forfaitaire heffing van 1,2% van het gemiddelde vermogen in box 3. Vennootschapsbelasting De ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting (vpb). Bij de bepaling van de winst uit onderneming zijn vele regels en wetten die gelden voor de IB-onderneming ook van toepassing op vpb-onderneming. Alleen de eerder genoemde fiscale ondernemersfaciliteiten gelden niet. Zoals hierboven al is vermeld, zal de dga zichzelf loon moeten toekennen. Dit loon (gebruikelijk loon) zal zo hoog moeten zijn als binnen de markt/branche gebruikelijk is, met een minimum van circa Met redenen omkleed kan een verlaging bij de belastingdienst verzocht worden. Aanmerkelijk belang Wanneer u een bv opricht, heeft u, indien u 5% of meer van het geplaatste kapitaal bezit, een aanmerkelijk belang (AB). De aanwezigheid van een aanmerkelijk belang wordt niet belast, maar de voordelen eruit wel. Er worden twee soorten voordelen onderscheiden: reguliere voordelen, bijvoorbeeld dividend; vervreemdingsvoordelen: winst behaald bij de verkoop van de aandelen. Deze inkomsten worden belast in box 2 van de IB. Hiervoor geldt een vast tarief van 25%. Zzp er in de bv Voor de zelfstandige zonder personeel (zzp er) die werkt volgens het principe uur factuur, is het fiscaal gezien niet verstandig om zijn onderneming in een bv onder te brengen. Er zijn inmiddels verschillende uitspraken vanuit de gerechtelijke macht die bepalen dat het gebruikelijk loon voor deze uur factuurondernemers gesteld moet worden op tenminste 70% van de omzet minus de kosten (exclusief de loonkosten). Let wel: er kunnen andere overwegingen zwaarder wegen om een bv op te richten dan alleen de fiscale achtergrond. Tarief Ook binnen de vennootschapsbelasting (vpb) geldt een progressief stelsel. De percentages van de vpb zijn lager dan voor de IB. Het tarief begint vanaf 20% en loopt op tot 25,5%. Deze percentages worden jaarlijks aangepast. Belastingcontrole Voor elke bovengenoemde aangifte geldt dat de belastingdienst zal controleren op juistheid en volledigheid. Onjuistheden zullen direct gecorrigeerd worden of onderdelen zullen specifiek nagevraagd worden. Gemiddeld eens per 5 jaar zal de belastingdienst een onderneming controleren. Overige zaken Hieronder wordt kort de aandacht gevestigd op enkele voor starters relevante aandachtsgebieden. Bankzaken Open bij de start van uw onderneming een bankrekening, in de vorm van een rekening courant. Nagenoeg alle banken hebben speciale starterrekeningen met bijbehorende kortingen. Daarnaast kan u een zakelijke spaarrekening openen om de bedragen welke betaald dienen te worden aan omzetbelasting en inkomstenbelasting te reserveren. Zorg dat zoveel mogelijk betalingen aan leveranciers en ontvangsten van afnemers via de zakelijke bankrekening lopen. Probeer privémutaties niet via de zakelijke bankrekening te laten lopen, maar ken uzelf een vast bedrag per periode toe. Verzekeringen Een eigen onderneming betekent ook dat u op verschillende gebieden risico s loopt. U kan zich verzekeren tegen deze risico s. De aard en omvang van uw onderneming en uw privésituatie bepalen hoe en wat u verzekert. Denkt hierbij aan: (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering rechtsbijstandsverzekering opstal-/inboedel-/inventarisverzekering autoverzekering Als ondernemer bent u niet meer verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals WAO en WW. U zult niet meer deelnemen aan een pensioenregeling. Bij het overlijden van de ondernemer worden de nabestaanden niet automatisch financieel ondersteund. Ook tegen deze risico s kunt u zich verzekeren. Denk hierbij aan de volgende verzekeringen: arbeidsongeschiktheidsverzekering lijfrente-/kapitaalsverzekering pensioenverzekering Starterskrant Oktober 2013 pagina 7

8 Dit zijn over het algemeen de duurdere verzekeringen. Het vergelijken van de verschillende aanbieders kan financiële voordelen hebben. Automatisering In onze huidige ondernemerswereld speelt de automatisering een belangrijke rol. Indien de bedrijfsvoering van uw onderneming sterk afhankelijk is van de automatisering, zorg dan voor een adequate back-up en recoverymaatregelen. Auto: privé of zakelijk Wanneer u met uw privéauto zakelijke ritten maakt, kunt u 0,19 per kilometer als bedrijfskosten opvoeren. Daarnaast mag u 100% van de btw op brandstof en onderhoud aan deze auto zakelijk verrekenen (tip: betaal deze kosten via uw zakelijke bankrekening). Daar staat wel tegenover dat bij de laatste aangifte van het boekjaar 1,5% van de cataloguswaarde van e auto als btw correctie wordt meegenomen. Wanneer u uw auto alleen zakelijk rijdt, dan zijn alle kosten aftrekbaar binnen uw onderneming. Let wel: wanneer er geen sluitende kilometeradministratie aanwezig is, krijgt u een bijtelling (opbrengst in de onderneming). U kan er ook voor kiezen om de auto als bedrijfsvermogen te bestempelen. In dat geval zijn alle kosten (inclusief afschrijving) aftrekbaar binnen de onderneming en krijgt u de voorheffing btw bij aanschaf retour. Let wel: wanneer u geen sluitende kilometeradministratie heeft, krijgt u een bijtelling (inkomsten) in box 1 van maximaal 25% van de cataloguswaarde van de auto. Jaarlijks dient u tevens 2,7% of 1,5%, ingeval van een auto ouder dan 5 jaar, van de cataloguswaarde in uw aangifte btw te corrigeren en af te dragen. Optie 1: Voor de uren die u als zelfstandige werkt, krijgt u blijvend geen uitkering meer. Voor die uren bent u dan namelijk niet meer verzekerd als werknemer, u draagt daarvoor zelf het ondernemersrisico. Voorbeeld: Werkt u in week 1, 12 uur als zelfstandige, dan ontvangt u blijvend geen uitkering voor deze uren in overige weken van uitkering, ook al wordt in week 2 maar 4 uur als zelfstandige uren gewekt. Let op: alle uren tellen mee dus ook de indirecte uren zoals acquisitie, administratie en reisuren! Het UWV en de Belastingdienst wisselen gegevens over de gewerkte uren uit. In de praktijk is het vaak zo dat het behalen van het urencriterium en dus toepassing van de ondernemersaftrekken en behoud van de uitkering niet altijd samengaat. Optie 2: Van de werkcoach van het UWV kunt u toestemming krijgen om 26 weken in uw eigen onderneming te werken terwijl u uw uitkering behoudt met een vermindering van 29%. Dit wordt de startperiode genoemd. Heeft u recht op minder dan 26 weken WW, dan is de startperiode maximaal de aantal weken van het recht op deze uitkering. In deze startperiode hoeft u niet te solliciteren. Opdrachten uitvoeren voor de werkgever die u ontslagen heeft, is niet mogelijk. Doet u dat wel, dan wordt de uitkering stopgezet en riskeert u een boete. Ontvangt u naast de WW-uitkering een toeslag van het UWV, dan berekent het UWV na ongeveer 2 jaar hoerveel van de toeslag terugbetaald moet worden. Wilt u weten wat voor u fiscaal gezien de meest voordelige keuze is, laat dit dan berekenen door uw accountant. Algemene en Leveringsvoorwaarden Elk bedrijf heeft zijn eigen (spel)regels. Deze zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. Een standaard hiervan kunt u vinden of bij uw beroepsorganisatie of bij de Kamer van Koophandel. Handelt u in goederen, denk dan ook aan leveringsvoorwaarden. Handelt u internationaal, stel deze leveringsvoorwaarden dan op in het Engels of in de taal van de afnemer. Starten vanuit een uitkering (vanaf 1 januarri 2013) Werklozen die een eigen bedrijf willen beginnen, mogen zich oriënteren op het ondernemerschap, met behoud van de WW -uitkering. Dit moet in overleg gebeuren met de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV). Er zijn twee mogelijkheden ten aanzien van de uitkering: 1. U krijgt voor minder uren WW-uitkering; 2. U maakt gebruik van de startersregeling. Tot slot In deze starterskrant hebben wij geprobeerd om de meest voorkomende zaken voor startende ondernemers aan te stippen. Uiteraard is elke ondernemer en situatie anders. Een goede advisering blijft daarom maatwerk. Heeft u vragen over uw situatie of zijn er onderdelen van deze starterskrant onduidelijk, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Terry Bogers & Trudy Dam Starterskrant Oktober 2013 pagina 8

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013 Administratie & Advies Starters informatie voor kinderopvang 12 december 2013 TELEFOON EMAIL WEBSITE Kalmarweg 14-3, 9723 JG Groningen 06-48401281 info@sameninbusiness.nl www.sameninbusiness.nl Voorwoord

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND 1 UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND Deze Partner Briefing Note" bevat informatie over de btw-behandeling van transacties tussen Uber, de Partner (uzelf) en uw passagiers (Riders). Daarnaast biedt het

Nadere informatie

De administratie. Administratie Noodzaak en nuttig. Kortom een (goede) administratie. De administratie. Eisen van een verkoopfactuur

De administratie. Administratie Noodzaak en nuttig. Kortom een (goede) administratie. De administratie. Eisen van een verkoopfactuur De Wat zijn de minimale eisen voor uw financiële (minimum)? De presentatie vind je op kvk.nl/startersdag Administratie Noodzaak en nuttig Kas/kassabonnen Financiële aantekeningen, inkoop- en verkoopboek

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS

FISCALE EINDEJAARSTIPS FISCALE EINDEJAARSTIPS BIJHOUDEN ONDERNEMINGSUREN (ZEER BELANGRIJK) Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek), moeten in 2009 minimaal 1225 uren besteed zijn aan werkzaamheden

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips Starters Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips AGENDA Introductie Finovion Boekhoudkundige tips Opzetten administratie Facturen Fiscale tips Verschil eenmanszaak en BV Auto Bedrijfsruimte thuis FINOVION

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Ondernemen met de Belastingdienst Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Programma Inkomstenbelasting Omzetbelasting Actualiteiten Inkomstenbelasting programma Algemeen (administratie)

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Inrichting administratie Urenregistratie Kilometerregistratie Omzet vanuit je agenda Bewaarplicht

Inrichting administratie Urenregistratie Kilometerregistratie Omzet vanuit je agenda Bewaarplicht Inleiding INTRODUCTIE: Hoi lezer, Gefeliciteerd, je hebt je ingeschreven voor mijn E-book. Dit houdt in dat jij van plan bent een onderneming te starten of al gestart bent. Misschien heb je zelfs al een

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Eindejaarstips van 1-2-3 Administratie. 1. BV of eenmanszaak. 2. Urencriterium

Eindejaarstips van 1-2-3 Administratie. 1. BV of eenmanszaak. 2. Urencriterium 1. BV of eenmanszaak De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma/maatschap. Natuurlijk zijn er vele andere, niet-fiscale

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Inhoud 1. Van VAR naar modelovereenkomst 2. Auto van de zaak : ouder dan 15 jaar? 3. Weer schenkingsvrijstelling van

Nadere informatie

Module 2 Administratie op orde

Module 2 Administratie op orde Geleerd in vorige presentaties Module 2 Administratie op orde Les 2. Btw-administratie en urenen kilometerregistratie Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief Optimale DGA-salaris Papieren en

Nadere informatie

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 Begrotingen en bedrijfsprognoses Begroting Wat is een begroting? Een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Zeker als starter maakt

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F)

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Rechtsvormen Inhoudsopgave Eenmanszaak Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Commanditaire vennootschap (C.V) Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

Inleiding. Wat het je oplevert?

Inleiding. Wat het je oplevert? Inleiding Hoewel je vast niet kunt wachten om eindelijk voor jezelf te beginnen, is het aan te raden om een doordachte en goed voorbereide start te maken met je bedrijf. Bij de start van een onderneming

Nadere informatie

Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014 STARTERSPLEIN ROZ Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters 6 november 2014 Programma Ondernemen en belastingzaken Administratie en factureren Ondernemen en btw / aangifte doen Ondernemen

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom!

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Even voorstellen WEA Deltaland Accountants Adviseurs Onze kantoren Brielle Kesteren Druten Middelharnis Groot-Ammers Oud-Beijerland www.weadeltaland.nl Onze expertise:

Nadere informatie

Adviezen voor startende ondernemers

Adviezen voor startende ondernemers Adviezen voor startende ondernemers Vincent van Koersveld Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige 3-2-2009 Start onderneming 9.0.doc 2 Vooropmerking Inhoud Bijgaande syllabus heeft geen pretentie om

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie