Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ. Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ. Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014)"

Transcriptie

1 Experts in Technisch Rekenwerk Postbus AG DELFT tel fax Detailontwerp van de Domein Decompositie in WAQUA en TRIWAQ Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) Datum 4 april 2014 Auteur(s) dr.ir. E.A.H. Vollebregt dr.ir. M.R.T. Roest dr.ir. B. van t Hof In opdracht van Rijkswaterstaat/RIKZ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever danwel VORtech Computing, Postbus 260, 2600 AG DELFT. c VORtech Computing 2014.

2 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) ii Log-sheet Versie Auteur Datum Opmerkingen 0.8 EV/MR/BH concept versie van detail ontwerp voor fase 1 van overeenkomst RKZ-951 (realisatie eerste versie DDHOR). 0.9 EV/MR/BH aangepaste concept versie van detail ontwerp voor fase 1 van overeenkomst RKZ-951 (realisatie eerste versie DDHOR). 1.0 EV/MR/BH definitieve versie van detail ontwerp voor fase 1 van overeenkomst RKZ-951 (realisatie eerste versie DDHOR). 1.1 EV/MR/BH aangepaste versie waarin de feitelijke implementatie is vastgelegd voor fase 2b van overeenkomst RKZ-951 (realisatie eerste versie DDHOR). 1.2 EV/BH ddhor-02-w: automatische partitie van randpunten, aanpassing definitie van enclosures. ddhor-03-w: toestaan van half-gekoppelde cellfaces aan uiteindes van interfaces. 1.3 EV ddhor-05-w: eliminatie van COCLIB-oud uit WAQ- PRE en COPPOS EV ddhor-11-p: kleine correcties Figuur 5.2, en sectie EV/BH/CV DDHRVR01: domein decompositie met horizontale en vertikale verfijning. 2.1 EV ddhrvr-11-p: verbeteringen aan invulling en gebruik van ISBBOU. 2.2 EV/BH Aanpassingen aan de data-analyse in het kader van het droogvalproject. 2.3 EV c65666: aanpassingen aan de data-analyse n.a.v. opname niet-hydrostatisch rekenen.

3 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) iii Versie Auteur Datum Opmerkingen 2.4 EV c65667: aanpassingen aan de data-analyse n.a.v. opname horizontaal turbulentiemodel EV c77580: kleine wijzigingen m.b.t. samecell interpolatiemethode EV c77580: kleine wijzigingen in areas-file 2.5 EV c77580: automatische partitie van subdomeinen van areas-files 2.6 BvtH c74231: koppeling op basis van uitgaande info; dataanalyse trscnt BvtH c74231: kleine verbetering van de efficiëntie in het uitgaande-informatie schema

4 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) iv Samenvatting Domein decompositie is een algemene techniek voor het vergroten van de vrijheid van gebruikers van WAQUA en TRIWAQ in het definiëren van gebiedsschematisaties. Bijvoorbeeld biedt het de mogelijkheid om het rekenrooster dat wordt gebruikt te verfijnen in gebieden waarin men sterk is geïnteresseerd, of in gebieden waar zich zeer lokale processen afspelen (rond sluizen en dergelijken). Tegelijkertijd kan met domein decompositie de doortijd voor een simulatie sterk worden teruggebracht doordat fijne vermazing (horizontaal) of een groot aantal lagen (vertikaal) slechts voor een deel van het domein toegepast kan worden in plaats van voor het domein als geheel. In dit rapport presenteren we het detail ontwerp voor WAQUA/TRIWAQ met domein decompositie met horizontale en vertikale verfijning. Het gaat daarbij over de versie van WAQUA/TRIWAQ die in het DDHOR+VERT project is ontwikkeld (opdracht RKZ-1260), waarin horizontale en vertikale verfijning gelijktijdig in een enkele simulatie kunnen worden gebruikt. De inhoud van het rapport is echter niet beperkt tot de uitbreidingen die nodig waren voor deze combinatie. Het doel is namelijk om een overzicht te geven over het totale ontwerp van domein decompositie en (in mindere mate) parallel rekenen in WAQUA/TRIWAQ. Met de huidige domein decompositie versie van WAQUA/TRIWAQ kan de gebruiker delen van verschillende (reguliere/bestaande) gebiedsschematisaties (siminp-files) specificeren en gezamenlijk laten doorrekenen. Hiervoor moeten de buitenranden van de geselecteerde stukken met elkaar samenvallen, maar mogen er wel verschillende roosterfijnheden worden gebruikt. De verfijningsfactoren mogen verschillen tussen x- en y-richtingen en mogen variëren langs een interface. Wel moeten de roosterlijnen uit het grove domein doorlopen in het naburige fijnere domein. In de vertikale richting gelden soortgelijke eisen: het aantal gekoppelde lagen van het fijnere domein mag verschillen per laag van het grove domein, maar de laaginterfaces van het grove domein moeten wel doorlopen in het fijnere domein. Voor het selecteren van de stukken per siminp-file hoeft de gebruiker alleen een roosteropdeling aan te leveren in een format dat consistent is met dat van parallel rekenen en vertikale verfijning. De programmatuur bepaalt op basis hiervan de coördinaten van de buitenranden van de verschillende stukken. Met de roosteropdeling kunnen de geselecteerde stukken van de verschillende siminp-files ook verder worden onderverdeeld ten behoeve van de combinatie met parallel rekenen, en voor het gebruik van vertikale verfijning binnen een siminp-file. Een voordeel van het gebruik van vertikale verfijning binnen een enkele siminp-file is dat de resultaten van verschillende deeldomeinen worden verzameld in een enkele SDS-file, en dat de benodigde communicaties iets sneller worden uitgevoerd. Daar staat tegenover dat in deze

5 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) v SDS-file alle uitvoerdata zijn geïnterpoleerd naar de fijnste vertikale resolutie (grote file), en dat er bij het gebruik van aparte siminp-files meer controles op de consistentie van gegevens van verschillende deeldomeinen worden uitgevoerd. In dit rapport wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de gehanteerde aanpak voor het realiseren van de domein decompositie en parallelle functionaliteit. Deze beschrijving betreft: een overzicht van de aanpak voor domein decompositie en parallel rekenen, met betrekking tot numerieke methoden en met betrekking tot de implementatie-aspecten; de globale systeem-structuur, de gebruikte componenten en hun samenhang, en een algemene beschrijving van de vereiste aanpassingen aan de componenten voor implementatie van domein decompositie; de uitbreidingen in de numerieke methoden, met betrekking tot waterbeweging, stoftransport en turbulentie, iteratieve procedures, benodigde interpolaties en initialisaties; een specificatie van de eisen aan de te koppelen roosters per siminp-file en beschrijving van de procedure die is ontwikkeld voor het bepalen van de koppeling; een beschrijving van de communicatie-bibliotheek, met name ten aanzien van de interne structuur (min of meer object geörienteerd); de veranderingen aan alle componenten voor het mogelijk maken van horizontale verfijning en voor de combinatie HOR+VERT. Belangrijke keuzen bij het ontwerp zijn: Een gekoppelde run bestaat uit een of meer (DDHOR-)domeinen die ieder kunnen zijn onderverdeeld in meerdere deeldomeinen en die ieder een inactief gedeelte mogen bevatten. Welke domeinen er in een run zijn wordt opgegeven in de DDHOR-configuratiefile. Ieder domein wordt gedefiniëerd middels een aparte simulatie invoerfile (siminp-file). Per deeldomein kan het aantal lagen en de laagverdeling worden ingesteld (middels aparte include-files in de siminp-file per deeldomein). Het wel of niet simuleren van transport en turbulentie kan ook per domein worden aan/uitgezet. De gebruiker specificeert deeldomeinen door middel van een areas file aan de partitioner COPPRE, die voor ieder deeldomein een aparte SDS-file aanmaakt. COPPRE wordt voor iedere siminp-file (ieder rooster) afzonderlijk uitgevoerd in de pre-processing fase (waqpre.pl). Bij gebruik van vertikale verfijning binnen een siminp-file worden WAQPRE en COPPRE per deeldomein afzonderlijk uitgevoerd. Pas bij aanvang van de processing fase (waqpro.pl) zijn de te koppelen roosters bekend. Controles op de consistentie van de invoer per rooster worden daarom door het masterproces COEXEC uitgevoerd.

6 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) vi Het matchen van de koppelbare randen van verschillende deeldomeinen gebeurt automatisch, de gebruiker hoeft niet op te geven welke deeldomeinen aan elkaar gekoppeld zijn. Het matchen wordt generiek opgezet, en zowel door COEXEC (t.b.v. controles) als WAQPRO (initialisatie van de communicaties) uitgevoerd. Als rekenmethode wordt voor de waterbeweging een methode op basis van de uitgaande informatie per subdomein gebruikt, zowel bij 1:1-koppeling (parallel rekenen) als bij verfijning. Er worden flux-correctie schema s gebruikt. Verder wordt de methode bepaald door de gebruikte interpolatietechnieken en iteratieve oplosmethoden voor gedistribueerde stelsels van vergelijkingen. De communicatie-bibliotheek COCLIB bevat krachtige bouwstenen voor interpolatie en voor het herordenen van waardes. Bij het communiceren tussen deeldomeinen van verschillende DDHOR-domeinen wordt een tijdelijk opslagformaat gebruikt, de zogenaamde overlap set. De collector COPPOS houdt rekening met niet-gebruikte gedeeltes van roosters bij het samenvoegen van SDS-files die samen niet het globale rooster van een siminp-file overdekken.

7 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) vii Inhoudsopgave Log-sheet Samenvatting ii iv 1 Inleiding Inleiding domein decompositie Historische beschouwing Doel van het huidige rapport Indeling van dit rapport Gerelateerde documenten Globaal ontwerp voor parallel rekenen en domein decompositie Toepassingen van domein decompositie Basisprincipes voor domein decompositie in WAQUA/TRIWAQ Systeem-architectuur voor parallel rekenen Systeem-architectuur voor domein decompositie Strategie m.b.t. numerieke aspecten Detail ontwerp van de architectuur en de run-procedures Inleiding Globale systeem-architectuur DDHOR+VERT Functie van de runprocedures Aanpassingen aan waqpre.pl voor domein decompositie Aanpassingen aan waqpro.pl voor domein decompositie Globaal ontwerp numerieke aspecten in WAQPRO Inleiding Discretisatie in gekoppelde runs Oplossing van de gediscretiseerde vergelijkingen Globaal ontwerp communicatiebibliotheek COCLIB Uitgangspunten van COCLIB Globaal overzicht over COCLIB

8 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) viii 5.3 De update-operatie voor parallel rekenen Verschillende vormen van interpolatie Interpolatie: basisoperaties en coëfficiëntensets Tijdelijk geheugen in de update-operatie Koppelingscategoriën Stramien van de update-operatie Configuratie van samengestelde conversiemethoden Invulling van communicatie-interfaces Glossary Verdere uitbreidingen Detail ontwerp aanpassingen WAQPRO Inleiding Details van de discretisaties Details van de horizontale interpolatiemethodes Details van de vertikale interpolatiemethodes Oplossing van de gediscretiseerde vergelijkingen Iteratie op basis van uitgaande informatie (trssuw) Configuratie van de communicaties door WAQPRO Administratie van roosterpunt-verzamelingen Overige aspecten in WAQPRO Het matchen van (deel-)roosters voor DDHOR Inleiding Specificatie van het globaal discretisatie rooster Specificatie van de guardband; samengesteld gestructureerde roosters Specificatie van de overlap sets Invulling van de guardband; het matching probleem Procedure voor het matchen van deelroosters Detail ontwerp communicatiebibliotheek COCLIB Introductie Interne werking: entiteiten en datastructuren Overzicht van de wijzigingen aan COCLIB t.b.v. DDHOR+VERT De gebruikersroutines Interne werking COCLIB: indeling in subroutines Detail ontwerp aanpassingen COEXEC Inleiding De structuur van COEXEC Het lezen van de invoer Uitvoeren van controles Informatie naar WAQPRO sturen

9 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) ix 10 Detail ontwerp aanpassingen COPPRE Inleiding Toevoegen van guard bands Instelbaar maken van de guardbandbreedte Toestaan van SUBDOMAIN= 1 in de areas-file Het eigenaarschap van ongebruikte punten Automatische partitie van een subdomein van een decompositie Automatische partitie van randpunten De afhandeling van enclosures in de areas-file Verschillende ownerships van s/u/v/d-punten Voorzieningen voor gedeeltelijk tijdsafhankelijke arrays Detail ontwerp aanpassingen COPPOS Inleiding Beperkt aantal deeldomeinen Nullen in de conversie tabellen Verschillende ownerships voor s/u/v/d-punten Toevoegen extra informatie Aanpassen arrays khu en khv Referenties 11-5 A Data-analyse van TRIWAQ A-1 A.1 Data requirements complete time-step A-1 A.2 WASSIM-FLOW: Subroutine WASSFF A-12 A.3 WASSPU-FLOW: Subroutine WASCSC A-15 A.4 WASSPU-FLOW: Subroutine WASUXC A-17 A.5 TRIWAQ-FLOW: Subroutine TRSVIZ A-20 A.6 TRIWAQ-FLOW: Subroutine TRSCWI A-22 A.7 TRIWAQ-FLOW: Subroutine TRSCUE A-23 A.8 TRIWAQ-FLOW: Subroutine TRSSUW A-29 A.9 WASSIM-FLOW: Subroutine WASKNU A-48 A.10 WASSIM-FLOW: Subroutine WASCVU A-49 A.11 TRANSPORT: Subroutine WASDFC A-53 A.12 TRIWAQ-TRANSPORT: Subroutine TRSDIF A-57 A.13 TRIWAQ-TURBULENCE: Subroutine TRSTUR A-68 A.14 TRIWAQ-HYDRO: Subroutine WASHDY A-72

10 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) 1-1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding domein decompositie Domein decompositie is een algemene techniek voor het vergroten van de vrijheid van gebruikers van WAQUA en TRIWAQ in het definiëren van gebiedsschematisaties. Bijvoorbeeld biedt het de mogelijkheid om het rekenrooster dat wordt gebruikt te verfijnen in gebieden waarin men sterk is geïnteresseerd, of in gebieden waar zich zeer lokale processen afspelen (rond sluizen en dergelijken). Tegelijkertijd kan met domein decompositie de doortijd voor een simulatie sterk worden teruggebracht doordat fijne vermazing in het ene deel van het domein kan worden gebruikt samen met grovere vermazing in een ander deel. 1.2 Historische beschouwing De afgelopen jaren is door Rijkswaterstaat/RIKZ een flinke inspanning gepleegd om domein decompositie voor WAQUA/TRIWAQ te realiseren (zie ook [11]). Allereerst is er in 1999 een testversie ontwikkeld van domein decompositie met vertikale verfijning voor TRIWAQ ( DDVERT : het aantal lagen kan per deeldomein verschillen). Deze testversie is dermate goed ontvangen dat reeds vrij snel is besloten om hem te operationaliseren. Deze operationalisatie is in juli 2001 afgerond met de opname in SIMONA beheer en onderhoud. Daarnaast is in 2000 een prototype ontwikkeld van domein decompositie met horizontale verfijning ( DDHOR : de horizontale maaswijdte kan per deeldomein verschillen). Met dit prototype is de technische haalbaarheid alsmede ook de gebruikersvriendelijkheid van de voorgestelde benadering geëvalueerd. In 2001 is een eerste complete versie van WAQUA/TRIWAQ met horizontale verfijning gerealiseerd. Daarbij is de functionaliteit uitgebreid ten opzichte van het prototype DDHOR, bijvoorbeeld voor simulaties met stoftransport en met het k ɛ turbulentiemodel. Verder is de gebruikersvriendelijkheid van domein decompositie met horizontale verfijning sterk verbeterd, met name door het automatisch matchen van roosters in plaats van het opgeven van gekoppelde randen door de gebruiker. De eerste versie DDHOR is in 2001 en 2002 geëvalueerd voor verschillende toepassingen en is eind 2002 opgenomen in SIMONA beheer en onderhoud. Tegelijkertijd is een cursus

11 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) 1-2 georganiseerd voor gebruikers en geïnteresseerden om de mogelijkheden en het gebruik van domein decompositie en parallel rekenen onder de aandacht te brengen. In het najaar van 2002 is een volgende stap gestart in de ontwikkeling van domein decompositie, namelijk het inwendig in de programmatuur op elkaar afstemmen van de implementaties van horizontale en vertikale verfijning, en het mogelijk maken van beide soorten domein decompositie binnen een enkele simulatie. De daarbij gerealiseerde DDHOR+VERT versie van WAQUA/TRIWAQ is het onderwerp van dit rapport. In 2005 is er een nieuwe ontwikkeling in gang gezet. Hierbij is het mogelijk gemaakt om simulatie van transport (zout) en turbulentie per DDHOR-domein aan of uit te kunnen zetten. Ook wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe manier voor het oplossen van het gekoppelde probleem, waarmee op termijn tijdstapkoppeling mogelijk kan worden gemaakt. Dit onderzoek heeft in 2008 een nieuwe koppelingsmethode opgeleverd, waardoor het gebruik van horizontale verfijning nauwelijks extra iteraties meer met zich meebrengt. 1.3 Doel van het huidige rapport Het uiteindelijke doel van dit rapport is om een beschrijving te geven van de manier waarop domein decompositie en parallel rekenen in WAQUA/TRIWAQ zijn gerealiseerd. Dit betreft enerzijds het geven van een overzicht van de gevolgde benadering, uitgangspunten, principiële ontwerpbeslissingen en van de globale structuur van het complete simulatiesysteem WAQUA/TRIWAQ met domein decompositie. Aan de andere kant betreft het ook het geven van gedetailleerde informatie over de uitwerking van de gekozen strategie in de uiteindelijke implementatie. Het voorliggende ontwerp zou moeten kunnen worden gebruikt om een beeld te krijgen van het totale systeem. Maar vooral is het ook bedoeld om een uitgangspunt te bieden bij de implementatie van de nieuwe functionaliteit, als referentie voor verder programmeerwerk aan en voor operationalisatie van de gerealiseerde programmatuur. In eerdere versies van dit rapport (tot en met versie 1.3.1) was het doel om alleen de uitbreidingen voor realisatie van DDHOR te beschrijven. De manier waarop parallel rekenen en DDVERT zijn geïmplementeerd werd daarbij als bekend verondersteld. Dit heeft zijn weerslag in de huidige versie van het document. Deze versie heeft daarom nog niet als doel om een compleet overzicht te geven over alle vormen van domein decompositie en parallel rekenen. 1.4 Indeling van dit rapport De rest van dit rapport is als volgt ingedeeld: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht over de aanpak voor domein decompositie en beschrijft de globale systeem-architectuur: de samenhang tussen de verschillende componenten. Ook wordt een overzicht gegeven van de aansturing van het systeem door gebruikers.

12 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) 1-3 De systeem-architectuur wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 3. Hierbij komen ook de run-procedures waqpre.pl en waqpro.pl aan de orde. Vervolgens geven hoofdstukken 4 en 5 een overzicht van de numerieke aspecten van domein decompositie in WAQPRO, en van de opzet van de communicatie bibliotheek COCLIB. Daarbij vormen de gewenste numerieke methoden van WAQPRO min of meer de functionele eisen aan COCLIB. Hoofdstuk 6 geeft extra details van de numerieke aspecten van domein decompositie in WAQPRO. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de gebruikte interpolatiemethodes. Een speciale module in WAQPRO betreft het uitzoeken hoe de roosters van verschillende DDHOR-domeinen op elkaar aansluiten. Dit zogenaamde matchen van roosters wordt in Hoofdstuk 7 beschreven. Deze component wordt zowel door COEXEC als WAQPRO gebruikt. Vervolgens worden de verschillende componenten voor parallel rekenen en domein decompositie in detail besproken. Dit zijn achtereenvolgens het detail ontwerp van COCLIB (hoofdstuk 8), het master-programma COEXEC (hoofdstuk 9), de partitioner COPPRE (hoofdstuk 10), en de collector COPPOS (hoofdstuk 11). 1.5 Gerelateerde documenten De huidige versie van deze ontwerpbeschrijving richt zich door zijn ontstaansgeschiedenis voornamelijk op het gebruik van meerdere siminp-files (horizontale verfijning). De achtergronden van parallel rekenen en domein decompositie met vertikale verfijning worden verder toegelicht in het cursusmateriaal van de cursus Domein decompositie en Parallel rekenen in SIMO- NA, met name het cursusboek voor Module 3 [7]. Gedetailleerdere informatie over vertikale verfijning is te vinden in het detail ontwerp [11] van de DDVERT functionaliteit zoals die is geoperationaliseerd in SIMONA. Een overzicht van WAQUA/TRIWAQ met domein decompositie kan ook worden verkregen via de verschillende vormen van gebruikersdocumentatie: de User s Guide for parallel WAQUA/TRIWAQ and for Domain Decomposition [12]; de Quick Reference Guide WAQUA [5]; het cursusmateriaal van de cursus Domein decompositie en Parallel rekenen in SIMO- NA, met name het cursusboek van Module 1 [6]. Voor meer algemene informatie over parallel rekenen, domein decompositie en over de in dit document gehanteerde terminologie is het reeds genoemde cursusmateriaal een goed startpunt, met name Module 1 van de cursus.

13 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) 2-1 Hoofdstuk 2 Globaal ontwerp voor parallel rekenen en domein decompositie 2.1 Toepassingen van domein decompositie WAQUA en TRIWAQ zijn numeriek wiskundige modellen voor simulatie van de ondiepwatervergelijkingen in twee (WAQUA, dieptegemiddeld) en drie ruimtedimensies (TRIWAQ). Deze modellen bestaan uit de gebruikte differentiaalvergelijkingen, de ruimte en tijdsdiscretisaties, de solvers voor stelsels van algebraïsche vergelijkingen, en een veelheid aan implementatiekeuzes. Centraal in de numerieke benadering van de ondiepwatervergelijkingen in WAQUA en TRIWAQ staat het gebruik van een gestructureerd rooster. De meeste gebruikte discretisaties voor de differentiaalvergelijkingen zijn gebaseerd op de eindige differentiemethode, die een sterk regelmatig rooster vereist. Daarnaast worden ook eindige volume benaderingen toegepast die ook zijn gebaat bij het gebruik van gestructureerde roosters. De kustgebieden die worden gesimuleerd hebben daarentegen willekeurig complexe geometriën. Daarom zijn er diverse voorzieningen in WAQUA/TRIWAQ geïmplementeerd: onderverdelen van het rechthoekige rooster [1... M] [1... N] in land en water (trappetjesranden), kromlijnige roosters (boundary fitted coordinates), en een flexibele laagverdeling voor de vertikale richting in TRIWAQ (ademend rooster). Ook met de genoemde voorzieningen blijven er beperkingen volgen uit het gebruik van eindige differentiebenaderingen en gestructureerde roosters: er moet veel rekenwerk worden verzet om de ondiepwatervergelijkingen te simuleren met de gewenste resolutie. Daarom is het gebruik van parallelle computers voor de simulatie met WAQUA/TRIWAQ gewenst. wanneer men hoge resolutie wil hebben in een klein gedeelte van een gesimuleerd gebied dan werkt dit door in de rest van het rooster, ook wanneer kromlijnige roosters worden gebruikt. Het is daarom gewenst om in de een of andere vorm horizontale en vertikale roosterverfijning te kunnen gebruiken.

14 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) 2-2 in verschillende situaties is het moeilijk om een werkelijke geometrie af te beelden op een enkel kromlijnig rooster: driehoekig eiland, netwerk van riviertakken. Het is daarom gewenst om voor verschillende gedeeltes van een te simuleren gebied aparte roosters te kunnen maken en die dan in een enkele simulatie te kunnen doorrekenen. Heel in het kort staat hier dat parallel rekenen en domein decompositie nodig zijn voor het sneller kunnen uitvoeren van grootschalige berekeningen, voor het uitsparen van rekenwerk, en voor het vergroten van de modelleerflexibiliteit voor gebruikers. Parallel rekenen is vrijwel volledig geïmplementeerd voor WAQUA en TRIWAQ. Vrijwel alle simulaties kunnen worden uitgevoerd op een parallelle computer, ook alle simulaties die gebruik maken van domein decompositie. Alleen specifieke functionaliteit zoals de gebruikersroutine en de Lagrangiaanse tijdsintegratie zijn niet beschikbaar in parallelle runs. Voor domein decompositie is de situatie iets complexer, omdat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn met betrekking tot modelleerflexibiliteit. In het kort komt het erop neer dat met de huidige versie DDHOR+VERT van WAQUA/TRIWAQ met domein decompositie verschillende gebieden gekoppeld kunnen worden gesimuleerd als de roosters netjes op elkaar aansluiten. De roosterlijnen van een grover domein moeten doorlopen in het fijnere buurdomein, zowel in het horizontale vlak als vertikaal (laaginterfaces). Daarbij is het systeem behoorlijk flexibel ten aanzien van bijvoorbeeld verfijningsfactoren of de lokale geometrie nabij de interfaces tussen verschillende domeinen. Ook mogen transport en turbulentie onder voorwaarden per rooster worden aan- of uitgezet. Daarentegen moeten andere instellingen wel identiek zijn in alle deeldomeinen: tijdstap, iteratieparameters, e.d. De complete beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van domein decompositie in WAQUA/TRIWAQ wordt in de gebruikershandleiding gegeven. 2.2 Basisprincipes voor domein decompositie in WA- QUA/TRIWAQ In dit rapport gaan we in op de vraag hoe bouw je een versie van WAQUA/TRIWAQ die de hierboven beschreven mogelijkheden realiseert?. Deze vraag heeft vele verschillende kanten, kan op totaal verschillende manieren worden aangepakt. In dit rapport kiezen we er daarbij voor om eerst de voor ons belangrijkste uitgangspunten op een rij te zetten Afschermen van parallel rekenen voor gebruikers en numerieke programmeurs Een belangrijke randvoorwaarde (functionele eis?) bij de initiële ontwikkeling van parallel TRIWAQ is geweest dat gebruikers en programmeurs die op het gebied van parallel rekenen niet deskundig zijn met het systeem moesten kunnen (blijven) werken. Deze randvoorwaarde geldt onverkort bij de verdere ontwikkeling naar domein decompositie, en is een belangrijk criterium voor de vergelijking van verschillende ontwerpalternatieven. Verschillende keuzes

15 Technisch Rapport TR01-06 versie 2.6 (4 april 2014) 2-3 in de huidige opzet van WAQUA/TRIWAQ met domein decompositie zijn hierop terug te voeren Zelfstandige rekenprocessen, geen aannames over omgeving Een tweede basisprincipe dat wordt gehanteerd is dat rekenprocessen in een gekoppelde simulatie zo min mogelijk aannames mogen maken over de omgeving waarin ze worden gebruikt. Het hoort voor een rekenproces niet uit te maken of er in totaal drie of acht subdomeinen zijn, of dat hij informatie verkrijgt van twee of vier buren. Het zou zelfs niet mogen uitmaken als de informatie uit een database wordt verkregen in plaats van uit een ander rekenproces, zolang de verkregen informatie dezelfde is. Kortom, rekenprocessen moeten beschrijven welke invoer ze verwachten en welke uitvoer ze produceren, en mogen verder niet afhankelijk zijn van de omgeving. Dit principe is min of meer voortgekomen uit de initiële eis om ook parallelle computers met gedistribueerd geheugen te kunnen gebruiken, en uit de wens om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande programmatuur (m.n. het memory management van SIMONA). Inmiddels is echter duidelijk dat het ontkoppelen van het rekenproces en de omgeving waarbinnen dat wordt gebruikt op zichzelf belangrijk is, met name voor het beheersen van de complexiteit van programmatuur voor gekoppelde simulaties Heldere componenten op basis van generieke principes Een derde wezenlijke eigenschap van de huidige domein decompositie programmatuur is dat verschillende functies in duidelijk afgebakende programma s of modules zijn ondergebracht, en dat deze programma s/modules generiek zijn opgezet. In de randprogrammatuur is zo min mogelijk kennis verwerkt van de applicatie (WAQUA/TRIWAQ) of het applicatiedomein (ondiepwatermodellering) waarvoor de randprogrammatuur initiëel is ontwikkeld. Dit is voortgekomen uit de wens om de programmatuur ook voor andere applicaties te kunnen gebruiken en uit de wetenschappelijke context van de eerste versie van parallel TRIWAQ. De heldere scheiding tussen de modules en de generieke technieken ervan zijn een belangrijke factor in de beheersbaarheid en uitbreidbaarheid van de huidige programmatuur. 2.3 Systeem-architectuur voor parallel rekenen De globale architectuur die wordt gehanteerd voor gekoppelde simulaties wordt geïllustreerd aan de hand van de systeemstructuur voor parallel rekenen, zie Figuur 2.1. Een aantal belangrijke aspecten van deze systeemstructuur is als volgt: 1. Het externe gedrag van parallel WAQUA/TRIWAQ is hetzelfde als van de sequentiele versie, in die zin dat een enkele globale invoer (SDS-)file wordt geconverteerd in een enkele globale uitvoerfile. De eindgebruiker hoeft hierdoor in principe niet meer te weten van parallel rekenen dan hoeveel subdomeinen er worden gebruikt, de details van

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel

Trendrapport GIS. prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries. Onder redactie van E.M. Fendel Trendrapport GIS prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom ir. F. Penninga drs. M.E. de Vries Onder redactie van E.M. Fendel GISt Rapport No. 40 November 2005 RWS Report AGI-2005-GAB-01 Trendrapport GIS prof. dr.

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Klavar Card-box. Eindverslag IN3405 - Bachelor project TI 19-3-2011. E.M. Bongers & G.J. Kunst TU Delft - Klavarskribo. TU Delft - Klavarskribo

Klavar Card-box. Eindverslag IN3405 - Bachelor project TI 19-3-2011. E.M. Bongers & G.J. Kunst TU Delft - Klavarskribo. TU Delft - Klavarskribo Oriëntatieverslag IN3540 BSc project Delft, 1-12-2010 Klavar Card-box Eindverslag IN3405 - Bachelor project TI 19-3-2011 TU Delft - Klavarskribo Begeleider TU Delft: P.R. van Nieuwenhuizen Begeleider(s)

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

bi: TNO-Bouw 4%0--o%

bi: TNO-Bouw 4%0--o% bi: TNO-Bouw 4%0--o% *1 T NO-Bouw Lange Kleiweg 5, Rijsvuijk Postbus 49 2600 AA Delft Telex 3 82 70 Fax 015-843990 Telefoon 015-842000 TNO -rapport 93-BI-R 1227 CAD NEUTRALE LEAFO EDITOR - CAD ONAFHANKELIJKHEID

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P.

2. ISSN-nummer. 1. Rapportnummer 0920-0592 VK 2004.002. 3. Titel rapport. 4. Auteur(s) FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding. ir T. Dijker ir P. Document van de Sectie Transport & Planning 1. Rapportnummer VK 2004.002 3. Titel rapport FOSIM 5.0 Gebruikershandleiding 5. Uitvoerend instituut Technische Universiteit Delft, Afdeling Transport & Planning

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica AFSTUDEERVERSLAG. Animatie in Virtue. Door. J.C.L. Geerlings. dr. A.T.M.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica AFSTUDEERVERSLAG. Animatie in Virtue. Door. J.C.L. Geerlings. dr. A.T.M. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica AFSTUDEERVERSLAG Animatie in Virtue Door J.C.L. Geerlings Afstudeerdocent: Afstudeercommissie: dr. ir. H.M.M. van de Wetering dr. ir.

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Master Software Engineering

Master Software Engineering Scriptie Master Software Engineering Datatransformaties door middel van Model Driven Architecture. Student: Opleiding: Docent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Bart Vreeken Master Software Engineering Universiteit

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN Door: luitenant-kolonel Ferry Hakemulder, projectofficier bij C2SC Dit artikel gaat primair over het CYRUS-systeem (de ontwikkeling van dit systeem is initieel gestart onder

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie