Werkinstructie. risicocontrole op basis van de sanctiewet door gevolmachtigden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkinstructie. risicocontrole op basis van de sanctiewet door gevolmachtigden"

Transcriptie

1 Werkinstructie risicocontrole op basis van de sanctiewet door gevolmachtigden t.b.v. toetsende medewerkers en fraudecontactpersonen gevolmachtigden Deze werkinstructie is opgesteld door de stichting CIS en ter kennis gebracht van de Autoriteit Financiële Markten. Versie: 5 d.d.: Auteur: J.C.A. Nederpelt / Stichting CIS 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Begrippen Momenten van toetsing relatiegegevens aan gegevens op de EU sanctielijst Beoordeling verzekeringsaanvragen Periodieke controle Controle bij betalingstransacties Toetsing EU sanctielijst Geregistreerde gegevens Toetsingsproces Beheer white-list Betekenis van een match Maatregelen na een positieve match met de EU sanctielijst Bereikbaarheid Communicatie met de betrokkene Geheimhouding... 7 Bijlage 1 : Processchema Bijlage 2 : Circulaire LV 2004/68 2

3 1. Inleiding 1.1. Algemeen Binnen de Europese Unie zijn regels gesteld voor financiële instellingen ter bestrijding van terrorismefinanciering, corruptie en witwaspraktijken. Het is onder meer aan s en haar gevolmachtigden verboden verbintenissen aan te gaan en betalingen en diensten uit voeren ten gunste van (rechts)personen, die in dat verband door de Europese Unie (EU) zijn gemarkeerd in de EU sanctielijst. Op de publiekelijk door de Europese Unie en De Nederlandse Bank gepubliceerde lijst staan (rechts)persoonsgegevens vermeld, bestaande uit namen, eventueel onderscheiden in achternamen en voornamen en al dan niet aangevuld met geboortedata en/of adresgegevens c.q. verblijf of woonplaatsgegevens. Op grond van de Regeling CDD hebben s beleid geformuleerd om vanuit een CDD perspectief inzicht te krijgen in het aan de overeenkomsten met hun cliënten verbonden risico. Het beleid is uitgewerkt in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen. De hierna omschreven controle van (rechts)persoonsgegevens tegen de in de EU sanctielijst opgenomen registraties maakt hiervan deel uit. De beschrijving van de regelgeving is hieronder beperkt weergegeven. 1 Uitsluitend de van toepassing zijnde toetsingsmomenten voor de doelgroep zijn beschreven. Uit hoofde daarvan zijn 3 momenten te onderscheiden waarin (potentiële) relaties van s en gevolmachtigden getoetst dienen te worden op registraties in de door de EU uitgegeven sanctielijst: a) Bij de beoordeling van nieuwe aanvragen klantrelaties; b) Periodiek om bestaande klanten te controleren op updates van de sanctielijst; c) Alvorens transacties uit te voeren naar klanten en/of derden. Van belang blijft de eigen risk-based verantwoordelijkheid van de gevolmachtigde voor de door haar uitgevoerde processen. Deze werkinstructie is voortgekomen uit de behoefte van marktpartijen, praktisch toepasbare richtlijnen te ontvangen voor het onderkennen en verwerken van in de sanctiewetgeving omschreven risico s en vereisten. Door de Stichting CIS wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor aan de uitvoering van de werkinstructie verbonden consequenties. Uitgangspunt voor de uitvoering van deze werkinstructie is dat door gevolmachtigden geen zaken worden gedaan met (rechts)personen of organisaties welke woonachtig of gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. In daarvan afwijkende situaties zal te allen tijde met de volmachtgever of poolleader contact worden opgenomen, voor het treffen van de nodige controles en maatregelen voor de beoordeling en behandeling van het risico. 1 Voor de volledige toelichting van de regeling CDD verwijzen wij naar het advies in de circulaire LV2004/68 van het Verbond van Verzekeraars. 3

4 1.2. Begrippen In dit document wordt verstaan onder: Relaties EU sanctielijst Fraudecoördinator Verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden en feitelijk rechthebbenden. De actuele door de EU gepubliceerde lijst met gegevens van natuurlijke en rechtspersonen en organisaties waarmee door de wet geen zaken gedaan mag worden en waaraan geen betalingen mogen plaatsvinden. Functionaris bij een financiële instelling die het centrale aanspreekpunt is in de organisatie van waaruit het fraudebeleid wordt ontwikkeld en (strategische) aansturing wordt gegeven aan de uitvoering van het fraudebeheersingsplan. De fraudecoördinator is geautoriseerd tot het verrichten van mutaties in het incidentenregister. De functie van de fraudecoördinator van een is vergelijkbaar met die van een (geautoriseerde) functionaris van de Afdeling Veiligheidszaken van een bank. In deze werkinstructie wordt uitgegaan van het begrip fraudecoördinator. GA-fraudecontactpersoon White-list Match Non-match Functionaris bij een gevolmachtigde die overeenkomstig de aanbevelingen van de werkgroep fraudebeheersing gevolmachtigden, door de directie van de gevolmachtigde is benoemd voor het opzetten en/of uitvoeren van haar fraudebeheersingsbeleid, en als zodanig is geregistreerd op de website Het door de fraudecontactpersoon van de gevolmachtigde beheerde en ingerichte bestand met non-match gegevens, (naam, voorletters, geboortedatum, adres en/of postcode + huisnummer en plaats) die door de volmachtgever als zodanig zijn gekwalificeerd, aangevuld met de datum waarop deze op de lijst zijn geplaatst alsmede door welke volmachtgever de match is bepaald. De gegevens van een persoon of organisatie welke op deze lijst zijn geplaatst worden na verloop van 3 jaar daarvan verwijderd. Na hernieuwde beoordeling daarvan door de volmachtgever, kunnen bij een wederom overwogen non-match de gegevens van de betreffende persoon voor een nieuwe periode van 3 jaar op deze lijst worden geplaatst. De door de controleapplicaties van de provider als een te behandelen of te onderzoeken aangemerkte gelijkenis van (rechts)persoonsgegevens. De persoonsgegevens waarvan een in de white-list met naam bekende volmachtgever heeft bepaald, dat deze niet behoren tot de in de EU sanctielijst vermelde personen en organisaties. 4

5 2. Momenten van toetsing relatiegegevens aan gegevens op de EU sanctielijst 2.1. Beoordeling verzekeringsaanvragen Door de huidige wet en regelgeving zijn financiële instellingen verplicht bij de beoordeling van nieuwe relatie- en verzekeringsaanvragen onder meer te controleren of de (rechts)persoonsgegevens van de betrokkene(n) zijn geregistreerd op de EU sanctielijst. Met behulp van door de providers geboden applicaties kan deze controle zowel handmatig plaatsvinden, als door geautomatiseerde toetsingen met gebruik van de standaard kennisregels voor gevolmachtigden Periodieke controle De updates van de Sanctielijst worden op niet tevoren bepaalde momenten verwerkt. Om tot goede afspraken te kunnen komen voor de inrichting van de bestandscontrole in het kader van de sanctiewetgeving, en er van uitgaande dat bij een relatieaanvraag en in het betalingsverkeer voldoende controle van de registraties op de sanctielijst plaatsvindt, alsmede gelet op de frequentie waarin de updates op de sanctielijst zijn uitgevoerd, is als uitgangspunt genomen dat tenminste en telkens na verloop van een periode van 3 maanden een toetsing van het relatiebestand aan de laatste versie van de sanctielijst plaatsvindt Controle bij betalingstransacties Uit hoofde van de wettelijke verplichtingen en gedragscodes zijn/worden binnen de Europese Unie reeds door de betreffende bancaire instantie de identificatie en controle van betrokkenen uitgevoerd. Voor betalingen naar banken buiten de Europese Unie wordt wél een eigen identificatieverplichting en controle voorzien. Voor de uitvoering van schadeverzekeringen kunnen daarbij mogelijk procesmatig contacten door experts zijn ingeregeld, waardoor de identificatie van de betrokken partij(en) kan plaatsvinden. Indien aan een herstelbedrijf betaald wordt op grond van een verzekerde vergoeding in natura is er sprake van een door de verzekerde gecedeerde betaling, zodat een controle daarop uit hoofde van de sanctiewetgeving niet geïndiceerd is. Evenwel kan ook hier de identificatie en controle bij betalingen op rekeningen van buiten de Europese Unie gelegen banken als uitgangspunt gehanteerd worden. 5

6 3. Toetsing EU sanctielijst 3.1. Geregistreerde gegevens Alleen de NAW-gegevens en geboortedata van natuurlijke personen en statutaire en handelsnamen en KvK-nummers van rechtspersonen zijn opgeslagen. In het door de fraudecoördinator van de volmachtgevende beheerde incidentenregister, worden persoonsregistraties verwerkt volgens de voor dat register geldende doelomschrijving. Daaronder vallen de gegevens van relaties waarvan registraties op de EU sanctielijst zijn opgenomen. Bovendien is de fraudecoördinator van een met haar compliance-officer(s) in de regel betrokken bij integriteit en veiligheid gerelateerde controles en waarborgen. Daarom is het noodzakelijk om bij een "match" direct contact op te nemen met de fraudecoördinator van de volmachtgever. De vermelding op de EU sanctielijst betekent dat het door de wet verboden is zaken met de desbetreffende (rechts)persoon te doen en dat aan of ten gunste van hem/haar geen betalingen mogen worden gedaan, ook niet als deze op grond van enige bepaling wél verschuldigd zouden zijn. Na melding van de match door de GA-fraudecontactpersoon bij de fraudecoördinator van de volmachtgever ontvangt hij/zij instructies hoe verder te handelen Toetsingsproces Het toetsingsproces van de gegevens op de sanctielijst geschiedt op basis van match-no-match. Als bij de toetsing blijkt van een match met gegevens op de sanctielijst wordt door de betrokken medewerker van de gevolmachtigde onmiddellijk contact opgenomen met de GA-fraudecontactpersoon. Door de GA-fraudecontactpersoon wordt direct gecontroleerd of de gegevens van de betrokken (rechts) persoon voorkomen op de door hem of haar beheerde white-list. Indien daaruit blijkt dat exact dezelfde aan de sanctielijst getoetste persoonsgegevens reeds eerder na een match door een bepaalde volmachtgever zijn beoordeeld en gekwalificeerd als zijnde een non match, en geen andere risicofactoren of richtlijnen daaraan in de weg staan, wordt het behandelproces waaruit de gegevens zijn ontstaan ten aanzien daarvan op reguliere wijze voortgezet. Als de match gegevens niet voorkomen op de door de GA-fraudecontactpersoon beheerde white-list, wordt daarvan door hem/haar onverwijld de fraudecoördinator van de volmachtgever of poolleader op de hoogte gebracht. Daarbij worden de op de betreffende relatie betrekking hebbende documenten en gegevens voor nader onderzoek ter beschikking van de volmachtgever/poolleader gereed gehouden Beheer white-list Door de GA-fraudecontactpersoon wordt een white-list beheerd en bijgehouden waarin de identificerende gegevens zijn opgenomen van (rechts)personen, waarvan na een match met de sanctielijst door onderzoek van een bepaalde volmachtgever is gebleken, dat die gegevens geen betrekking hebben op de in de sanctielijst vermelde personen en organisaties. De GA-fraudecontactpersoon is verplicht bij de gegevens van elke daarin opgenomen (rechts) persoon of organisatie de naam van de volmachtgever en de fraudecoördinator te vermelden, door wie na zijn/haar onderzoek van de non match aan de GA-fraudecontactpersoon kennis is gegeven, alsmede de datum waarop de GA-fraudecontactpersoon deze mededeling van de volmachtgever heeft ontvangen. Door verloop van de periode van 3 jaar na de datum van registratie op de white-list moeten de betreffende gegevens verwijderd worden. Na de hernieuwde beoordeling daarvan door de volmachtgever, kunnen bij een wederom overwogen non-match, de gegevens van de betreffende persoon opnieuw voor een periode van 3 jaar op de white-list worden geplaatst. 6

7 4. Betekenis van een match De door de controleapplicaties gegenereerde match op de gegevens in de sanctielijst zal direct leiden tot verificatie van de persoonsgegevens op de white-list door de GA-fraudecontactpersoon, en aansluitend tot onderzoek door de volmachtgever indien de betreffende persoonsgegevens niet in de white-list zijn opgenomen. Afwijzing van de gevraagde financiële dienst of de relatie met een potentiële cliënt daardoor mag nimmer plaatsvinden voordat voormeld onderzoek is uitgevoerd, en na een gebleken positieve match de wijze van communicatie daarover met de volmachtgever is afgestemd. Daarom wordt in voorkomende gevallen voor verdere behandeling altijd contact opgenomen met de GA-fraudecontactpersoon. 5. Maatregelen na een positieve match met de EU sanctielijst Binnen de organisatie van de volmachtgever of poolleader worden de mogelijkheden en maatregelen bepaald voor het beëindigen van eventuele bij de gevolmachtigde lopende verzekering(en). Indien de positieve match de verzekeringsaanvraag betreft van een tot dan toe nog onbekende relatie wordt geen verzekeringsovereenkomst afgesloten. 6. Bereikbaarheid Door de GA-fraudecontactpersoon kan voor de uitvoering van deze werkinstructie contact worden opgenomen met de fraudecoördinatoren die door de volmachtgevers zijn aangemeld op de beveiligde website van VolmachtBeheer: Aanvullende informatie inzake de werkinstructie kan worden verkregen bij het secretariaat van de Stichting CIS, telefoonnummer en 7. Communicatie met de betrokkene Aan de betrokken personen van wie de gegevens een match opleverden bij de toetsing van de sanctielijst, worden daaromtrent geen mededelingen gedaan door de gevolmachtigde of haar GAfraudecontactpersoon. De communicatie wordt na aanmelding bij de fraudecoördinator van de volmachtgever door de volmachtgever bepaald. Zulks na overleg van de met de toezichthouder en eventueel betrokken onderzoeksinstanties indien en nadat van een positieve match is gebleken. Aan de toetsende medewerker wordt door de GA-fraudecontactpersoon duidelijke instructie hierover gegeven aan de hand van de afspraken daarover met de fraudecoördinator van de volmachtgever. 8. Geheimhouding Van het feit dat een (rechts)persoon op de sanctielijst (of in een verwijzingsregister) voorkomt en van de gegevens die u bij het gebruik van de sanctielijst (of een verwijzingsregister) ter kennis zijn gekomen, mag u geen mededeling doen aan anderen dan diegenen in uw organisatie die dit voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. 7

8 Bijlage 1 - Processchema 1.7 acceptatie 1.1 Behandeling nw aanvraag 1.2 Toetsing sanctielijst nee 1.4 Beoordeling risico volgens standaardrichtlijnen 1.8 afwijzing sluiting matching ja nee 1.5 Toevoeging op whitelist 1.3 Beoordeling matching Overeenkom st juist ja Uitvoering afwijzing sanctiewetprocedure sluiting 8

9 Nr Taak Wie Waarom Hoe Wanneer 1.1 Behandeling aanvraag Batch/acceptant CDD regels s Als onderdeel van gehele Na invoer in systeem overheid risicocontrole 1.2 Toetsing sanctielijst Batch/acceptant Sanctiewet Behandeling door GAfraudecontactpersoon Na uitval/match voor controle white- 1.3 Beoordeling match Verzekeraar Sanctiewet + afspraken s en gevolmachtigden 1.4 Beoordeling risico volgens standaardrichtlijnen Batch/acceptant Regulier proces gevolmachtigden 1.5 Toevoeging aan white-list GA-fraudecontactpersoon 3 jaar geldende kwalificatie geen relevante match Fraudecoördinator aanspreekpunt vervolgens behandeling obv interne richtlijnen Volgens kennisregels risicocontrole GA white-list eigen bestand met klantgegevens 1.6 Uitvoering sanctiewetgeving Verzekeraar Sanctiewet + regelgeving Volgens interne richtlijnen 1.7 Acceptatie Acceptant Geen sanctielijst match Volgens regulier GA geen overtreding proces kennisregels 1.8 Afwijzing Acceptant of GAfraudecontactpersoon na risicobeoordeling obv gegevens incidentenregister van fraudecoördinator van bron / Interne richtlijnen GA en Brief aan aanvrager listregistraties Na controle GA fraudecontactpersoon van zijn GA whitelist Na gebleken non-match Volgens instructie Zsm na positieve overeenkomst match Bij non match of whitelist registratie Na beoordeling en resultaat risicocontrole GA white-list en/of sanctielijst controle 1.9 Afwijzing na 1.6 Verzekeraar Interne richtlijn Brief aan aanvrager Na beoordeling resultaat risicocontrole GA white-list en positieve match 9

10 2.1 Behandeling financiële transactie Transactie eigen client 2.8 Behandeling transactie volgens standaardrichtlijnen 2.9 betaling sluiting Transactie nav vergoeding in natura Transactie andere partij 2.2 Toetsing sanctielijst matching nee 2.7 Toevoeging op whitelist nee ja Komt voor 2.3 controle whitelist Geen overeenkomst 2.4 Beoordeling matching Overeenkom st juist 2.5 Uitvoering sanctiewetprocedure 2.6 afwijzing sluiting 10

11 Nr Taak Wie Waarom Hoe Wanneer 2.1 Behandeling financiële Schadebehandelaar Aansprakelijkheid door wet of Interne richtlijnen GA en Na schadevaststelling transactie GA of verzekering Transactie eigen cliënt Schadebehandelaar Aansprakelijkheid door wet of Interne richtlijnen GA en Na schadevaststelling GA of verzekering Transactie nav vergoeding in Schadebehandelaar Aansprakelijkheid door wet of Interne richtlijnen GA en Na schadevaststelling natura GA of verzekering Transactie andere partij Schadebehandelaar Aansprakelijkheid door wet of Interne richtlijnen GA en Na schadevaststelling GA of verzekering 2.2 Toetsing sanctielijst batch/schadebehandelaar Sanctiewet Transactioneel via applicatie of combinatie FISH check Bij betaling en/of betrokkene buiten EU land 2.3 Controle white-list GA-fraudecontactpersoon Bij match op sanctielijst Controle GA white-list 2.4 Beoordeling match Sanctiewet + afspraken s en gevolmachtigden Fraudecoördinator aanspreekpunt vervolgens behandeling obv interne richtlijnen Na controle GA fraudecontactpersoon van zijn GA white-list 2.5 Uitvoering sanctiewetgeving Verzekeraar Sanctiewet + regelgeving Volgens interne richtlijnen Zsm na positieve overeenkomst match 2.6 Afwijzing/bevriezing tegoed Verzekeraar Sanctiewet + regelgeving Volgens richtlijn compliance Na positieve overeenkomst match 2.7 Toevoegen aan white-list GA-fraudecontactpersoon 3 jaar geldende kwalificatie geen relevante match GA white-list eigen bestand met Volgens instructie klantgegevens 2.8 Behandeling transactie volgens Schadebehandelaar Aansprakelijkheid door wet of Interne richtlijnen GA en Na schadevaststelling standaard richtlijnen GA of verzekering 2.9 Betaling Volgens interne structuur Opdracht schadebehandelaar Per bank of girorekening Na schadevaststelling 11

12 3.1 Behandeling periodieke controle 3.9 Afronding controle zonder gevolg dossier sluiting 3.2 Sortering portefeuille gegevens 3.3 Toetsing sanctielijst nee 3.8 Toevoeging op whitelist matching nee ja Komt voor Overeenkom st juist 3.4 controle whitelist Geen overeenkomst 3.5 Beoordeling matching 3.6 Uitvoering sanctiewetprocedure 3.7 Royement sluiting 12

13 Nr Taak Wie Waarom Hoe Wanneer 3.1 Behandeling periodieke controle GA-fraudecontactpersoon Sanctiewet + afspraken s en gevolmachtigden Eigen applicatie of beveiligde verzending aan provider maanden 3.2 Sortering portefeuillegegevens GA-fraudecontactpersoon Sanctiewet + afspraken s en gevolmachtigden 3.3 Toetsing sanctielijst GA-fraudecontactpersoon of provider Sanctiewet + afspraken s en gevolmachtigden 3.4 Controle white-list GA-fraudecontactpersoon 3 jaar geldende kwalificatie geen relevante match 3.5 Beoordeling match Verzekeraar Sanctiewet + afspraken s en gevolmachtigden Volgens validatie bestandsinrichting applicatie provider Toetsing EU sanctielijst zoals benoemd door DNB Controle GA white-list Fraudecoördinator aanspreekpunt vervolgens behandeling obv interne richtlijnen 3.6 Uitvoering sanctiewetgeving Verzekeraar Sanctiewet + regelgeving Volgens interne richtlijnen 3.7 Royement Verzekeraar Niet acceptabel en Volgens interne richtlijnen ongewenst risico 3.8 Toevoegen aan white-list GA-fraudecontactpersoon 3 jaar geldende kwalificatie GA white-list eigen geen relevante match bestand met 3.9 Afronding controle zonder gevolgen dossier GA-fraudecontactpersoon Eigen verantwoording uitvoering CDD beleid klantgegevens Logging in eigen GAadministratie Tenminste na verloop van elke periode 3 Tenminste na verloop van elke periode 3 maanden Tenminste na verloop van elke periode 3 maanden Na match op sanctielijst Na controle GA fraudecontactpersoon van zijn GA white-list Zsm na positieve overeenkomst match Zsm na positieve overeenkomst match Volgens instructie Na elke controle 13

14 Directie Bijlage 2 Aan de leden van het Verbond van Verzekeraars Ook van belang voor Afdeling compliance Circulaire LV 2004/68 Onze referentie 2008/Ci/363/Nfeit Den Haag 17 november 2004 Gevraagde actie ter informatie Toelichting voor s op de regeling CDD afgerond Het Verbond en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben deze week de laatste hand gelegd aan de toelichting voor s op de Regeling Customer Due Diligence (CDD) kredietinstellingen en s van 23 december De toelichting zal een dezer dagen door DNB aan u worden toegezonden en zal tevens worden gepubliceerd op de website van DNB, De toelichting beoogt de regeling CDD nader te verduidelijken. Het uitgangspunt van de regeling CDD is dat het management van een naast het afwegen van commerciële risico s, ook het afwegen van andere risico s, zoals integriteitrisico s, tot beleid maakt. De regeling CDD en de toelichting vormen samen het kader waarbinnen s zélf hun inspanningen op het gebied van kennis van de cliënt in verhouding tot het risico vormgeven. De regeling CDD 1 is gericht op het creëren van een beheersomgeving gericht op het kennen van de cliënt, teneinde het risico van betrokkenheid bij integriteitrisico s, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te mitigeren. In verband met de op te stellen toelichting heeft DNB eerder dit jaar besloten om het tijdstip waarop s moeten voldoen aan de 'Regeling Customer Due Diligence (CDD) kredietinstellingen en s' uit te stellen tot 1 januari Aan de hand van de toelichting kan iedere vanuit een risicobenadering een eigen analyse maken van de (integriteits)risico s, die een bepaalde cliënt in combinatie met een bepaald product met zich meebrengt, om vervolgens het beleid uit te werken en te implementeren in organisatorische en 1 Stcrt. 2003, 248 en laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 23 juni 2004, Stcrt. 2004, 121. Informatie: mr. A.H. Westerman / mw. mr. N.H.F Feiter Doorkiesnummer Fax rechtstreeks Bordewijklaan 2, 2591 XR, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, Internet

15 administratieve procedures en maatregelen. De zwaarte van de procedures en de maatregelen moeten zijn afgestemd op de geanalyseerde risico s. In de toelichting worden de product/cliëntrisico s ingedeeld in drie categorieën. Onderstaand is een samenvatting hiervan opgenomen. Het staat een vrij om zelf het aantal risicocategorieën te bepalen. In beginsel zal het merendeel van de verzekeringsproducten in combinatie met de cliënt in de eerste categorie vallen en uitgaande van reeds geldende wet- en regelgeving zullen bestaande acceptatie- en identificatiemaatregelen in beginsel voldoende zijn. Dit zal uit de eigen analyse moeten blijken. Categorie 1: Laag integriteitrisico Voor de categorie laag risico geldt dat uitgaande van de reeds geldende wet- en regelgeving de bestaande maatregelen inzake cliëntacceptatie en identificatie in beginsel afdoende zijn. Tot deze categorie behoren voor wat betreft schadeverzekeringen, in beginsel alle soorten standaard schadeverzekeringsproducten die aan de beoogde doelgroep worden aangeboden. Levensverzekeringen die als standaardproducten aan de beoogde doelgroep worden aangeboden, behoren in beginsel tot de categorie laag risico. Ook de natura-uitvaartverzekeringsproducten en collectieve pensioenverzekeringsproducten behoren tot deze categorie. Dit houdt in dat de interne procedures en maatregelen van een minimaal moeten aansluiten bij de bestaande weten regelgeving inzake cliëntacceptatie en identificatie. Categorie 2: Verhoogd integriteitrisico Bij levensverzekeringen kan er in een aantal gevallen sprake zijn van een verhoogd risico en zullen aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Aan de hand van de cliënt/productanalyse bepaalt de of sprake kan zijn van een verhoogd risico (bijvoorbeeld indien de cliënt een Politically Exposed Person (PEP)), of dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie conform de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Categorie 3: Onacceptabel integriteitrisico Bij schadeverzekeringen en levensverzekeringen kan er bij sommige cliënt/product combinaties sprake zijn van een onacceptabel risico (bijvoorbeeld indien de cliënt is geplaatst op de freeze-lijst). mr. R. Weurding directeur 2008/Ci/363/Nfeit 2.

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB)

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) INHOUD Begrippenlijst... 3 1. Taakverdeling... 4 2. Cliëntenonderzoek, Risico-onderzoek & uitbetalingsonderzoek... 4 2.1. Cliëntenonderzoek...

Nadere informatie

Stichting Centraal Informatie Systeem. Partner in Verzekeringsdata & Risico inschatting CIS: De zekerste weg naar een goede match

Stichting Centraal Informatie Systeem. Partner in Verzekeringsdata & Risico inschatting CIS: De zekerste weg naar een goede match Stichting Centraal Informatie Systeem Partner in Verzekeringsdata & Risico inschatting CIS: De zekerste weg naar een goede match Bij het accepteren van verzekeringen of het behandelen van claims komt nogal

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats

In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet Solution Seminars plaats De Sanctiewet Solution Seminars zijn gehouden op: Data van de seminars Datum Locatie 31 augustus: Rotterdam 1 september: Breukelen

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Informatiebrochure Ken uw rechten

Informatiebrochure Ken uw rechten Informatiebrochure Ken uw rechten IKR2012 Toelichting Ken uw rechten Verzekeraars verzekeren risico s. Het is belangrijk om de risico s goed in te schatten. Bij het afsluiten en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Preambule 2 Definities 2 Algemene bepalingen 3 Bepaling betreffende minderjarigen 3 Bepaling betreffende vertegenwoordiging 3 Bepaling betreffende doel

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

Factsheet Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen. Waarom dit Waarschuwingssysteem?

Factsheet Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen. Waarom dit Waarschuwingssysteem? Factsheet Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen Waarom dit Waarschuwingssysteem? Financiële instellingen, waaronder in deze Factsheet verzekeraars, hypothecaire instellingen, financieringsondernemingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Relatienummer KvK-nummer Bedrijfsnaam Rechtsvorm Adres Postcode / plaats Datum van vestiging Website Contactpersoon

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Energiek Munsterstraat 6 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 687 077, op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Fa (0570) 687 066

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading 1 Inleiding Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading (hierna

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER - BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. KVK-nummer Bedrijfsnaam Adres Postcode / Plaats

AANVRAAGFORMULIER - BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. KVK-nummer Bedrijfsnaam Adres Postcode / Plaats AANVRAAGFORMULIER - BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS KVK-nummer Bedrijfsnaam Adres Postcode / Plaats ALGEMENE GEGEVENS Ingangsdatum GEGEVENS VERZEKERINGNEMER (aankruisen wat van toepassing

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-420 d.d. 28 november 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Albeda College

Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College november 2 2009 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Reikwijdte reglement 3 Artikel 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 3 Algemene bepalingen 4 Privacyreglement

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(okt2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam 24046654 Postbus 744 3000 AS Rotterdam Bankrek.nr. 26.66.50.007 Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 433 11 91 www.asrbank.nl Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP U kunt dit aanvraagformulier per post of per fax verzenden aan Aon Verzekeringen, Antwoordnummer 10015, 2200 VB, Noordwijk of faxnummer: 071-361

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER ONGEVALLENVERZEKERING Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam KVK-nummer Gebra Lidnummer Adres Postcode / Plaats E-mailadres Telefoonnummer Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Dekking vaste

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 209 d.d. 17 juli 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en prof. mr. M.L. Hendrikse, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

4206 REGELING CDD KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERAARS NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN 23 DECEMBER 2003 NR 248

4206 REGELING CDD KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERAARS NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN 23 DECEMBER 2003 NR 248 4206 REGELING CDD KREDIETINSTELLINGEN EN VERZEKERAARS NEDERLANDSE STAATSCOURANT VAN 23 DECEMBER 2003 NR 248 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. en de Pensioen- & Verzekeringskamer ingevolge de artikelen

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(okt2012)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER KHN ONGEVALLENVERZEKERING Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam KVK-nummer KHN Lidnummer Adres Postcode / Plaats E-mailadres Telefoonnummer Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Dekking vaste

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56200 6 oktober 2017 Autorisatiebesluit Selectieverstrekking Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, Rijksdienst

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wenst u uw post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerde(n) te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wenst u uw post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerde(n) te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Salland Zorgverzekeringen Munsterstraat 7 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice: (0570) 68 74 84, op werkdagen van 8 tot 19 uur, op zaterdagen van 9 tot 13 uur Fax: (0570) 68 73

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering

Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering Verzekeraar : Nationale Nederlanden Tussenpersoon : DBA advies (350574) Contractnummer : 90059666 Contractsduur : 1 jaar (daarna dagelijks

Nadere informatie

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE.

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. Dit reglement is opgesteld teneinde een transparant bestuur en de integriteit te stimuleren en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen binnen het FSFE. Het

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR

ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis

Nadere informatie

Verzekeringnemer Naam en voorletters man vrouw. girorekening t.n.v. te

Verzekeringnemer Naam en voorletters man vrouw. girorekening t.n.v. te SCHADEAANGIFTEFORMULIER SPECIAL ISIS & ISIS CONTINUE Belangrijk: wij kunnen uw declaratie sneller behandelen indien dit formulier volledig en duidelijk leesbaar is ingevuld. Zendt u alstublieft alle originele

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3)

1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW. Vraag 1. Verantwoordelijke 1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) 1.3 De verantwoordelijke

Nadere informatie

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam.

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Onder website wordt verstaan de pagina s die vallen onder de door C.A. van Eijck en Zoon geregistreerde

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

VNAB update Sanctiewet. 10 november uur

VNAB update Sanctiewet. 10 november uur VNAB update Sanctiewet 10 november 2014 12.00-14.00 uur Agenda Introductie Michel Schaft Visie Sanctiewet & VNAB Herman Annink Sanctiewet & e-abs Roger Hendriks Vragen en slot Introductie Michel Schaft

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

Privacy Reglement Openbaar Primair Onderwijs Houten

Privacy Reglement Openbaar Primair Onderwijs Houten Privacy Reglement Openbaar Primair Onderwijs Houten Nieuwe informatie- en communicatietechnologie biedt mogelijkheden die verstrekkende maatschappelijke consequenties hebben. Een cruciaal aspect is de

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

Rapportage. Uitkomsten toetsing zelfregulering

Rapportage. Uitkomsten toetsing zelfregulering Rapportage Uitkomsten toetsing zelfregulering December 2016 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 3 2. Onderzoeksopzet en respondenten 4 3. Resultaten 6 3.1 Resultaat per gedragscode 8 2 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

PRIVACY POLICY Verantwoordelijke Persoonsgegevens Cookies Uw rechten

PRIVACY POLICY Verantwoordelijke Persoonsgegevens Cookies Uw rechten PRIVACY POLICY Icepay streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door ICEPAY voor eigen doeleinden en voor doeleinden van ICEPAY verwerkt

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Project Naam van het project Afkorting Indicatie

Project Naam van het project Afkorting Indicatie Controlelijst met criteria ter goedkeuring van de eerstelijnscontroleurs van Nederlandse projecten in de programma s INTERREG IVB NWE en Noordzee, IVC en ESPON Project Naam van het project Afkorting Indicatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Intitulé : LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept. DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN 30 juni 2011 mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.) 30 juni 2011 1 I. Introductie: Achtergrond LWTF II.

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie