Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord"

Transcriptie

1 Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord (uit: Breesgata 1987) In het Jubileumboek van Breesgata verscheen van de hand van V. Wauters een interessante en gedocumenteerde bijdrage in verband met de mogelijke lokalisering van een segment van de oude weg Bavai-Utrecht. 1 Zonder de grond van zijn hypothese in vraag te stellen, wil ik toch enkele kanttekeningen plaatsen bij enkele details uit zijn bijdrage, nl. zijn, m.i. gedeeltelijk verkeerde, opvatting aangaande de betekenis en situering van respectievelijk de Blidensvoord en de Karrevoord, twee van onze oudst bekende toponiemen. 2 Situering van Blidensvoord De situering van Blidensvoord vormt geen enkel probleem. Zoals Wauters terecht stelt, was het de voord (d.i. doorwaadbare plaats) in de Laarsebeek, aan de Kleine Bareel, op de grens van Ekeren, Schoten, en Merksem. Het is bekend, dat waterlopen vaak de grens uitmaken tussen gemeenten of andere territoriale omschrijvingen, zodat voorden dikwijls in verband staan met grenstoponymie. Waar verbindingswegen zulke grens kruisten, moesten immers noodzakelijkerwijs voorden worden aangelegd, en anderzijds werd, in de woorden van Helsen, waar waterlopen de grens tussen gemeenten vormden (...) blijkbaar een doorwaadbare plaats gezocht om het onderling verkeer aldus te bevorderen. 3 Over ontstaan en verdwijnen van de voord zijn er geen precieze gegevens. De Zwaantjesbrug, 4 (genoemd naar de nabijgelegen hoeve), die in de plaats van de voord kwam, duikt pas op in de 18de WAUTERS V.E., Speurtocht naar een Romeinse Heirbaan en andere oude wegen in de omgeving van Brasschaat, in Breesgata v.z.w., Jubileumboek , p Id., ibid., p.91,93,94. HELSEN J., Toponymica in Kempische grensafbakeningen, in: Mededelingen uitgegeven door de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, XXXI (1955), p De Zwaantjeshoeve lag onder Merksem tegen de voortstrate, nabij de Blidensvoord (Zie situeringsplan in Wauters, o.c., p.89). Zoals de naam reeds suggereert was het een hoeve/herberg (Zwaan is een courante herbergnaam), die als zodanig vanaf 1445 met naam vermeld wordt (op te herberge geheeten tzwaenken te blydensvoert, SR 35,92). Vermoedelijk heette de hoeve voordien Blidensvoort, maar veranderde de naam toen er een herberg werd ingericht, wat in de eerste decennia van de 15de eeuw zal gebeurd zijn. De oudste vermelding van de hoeve (reeds herberg?) dateert van : Peter van sinte goricx al(ias) de sluyte(re) te merxhem verkoopt een rente op de stede met bijbehorende landen geheeten tzwaenken en gelegen te blidensvoert tussen de straat en het land van Jan van quaderibbe (SR 30,99v ). Peter was gehuwd met lysbeth ecdorens (SR 49,52), zuster van henric ectoirs (SR 59,67v ), ook wel ecthoers (SR 35,92), ecdorens (SR 55,172), of egdorens (SR 72,5) geheten, die gehuwd was met Johanne vand(er) elst (SR 77,341v ), en die blijkbaar eigenaar was van de herberge geheeten tzwaenken" (SR 35,92). Op hypothekeert hij al zijn bezittingen, o.a. een herberge metten huysen houe gr(onde) et p(er)tinen(tiis) geheeten de zwane gest(aen) te merxhem opte blydensvoert tussen peter van ste goricx en de straat (SR 55,172). Op (1462 n.s.) verkoopt hij nogmaals een rente op zijn herberge... tswaenken (SR 61,371v ), en op (1471 n.s.) licht hij een hypotheek op de herberge geh. de Zwaen... te blidens voert (SR 77,341v ). Na Hendriks dood gaat de herberge... geh. den Swaen over op 1

2 5 eeuw, maar een brug zal er al lang voordien geweest zijn. Het valt moeilijk aan te nemen dat tot in de 18de 6 eeuw alle verkeer van Merksem naar Breda of Bergen op Zoom door de voord moest. Daar was de verbindingsweg te belangrijk voor. Vermoedelijk was de beek zelfs reeds overbrugd in de 15de eeuw. In 1412 is er spraak van liisbetten nijs smeets f(iliae) goet gelege(n) te vryesendonc ter breed(er) bruggen 7 by eeke(re)n. Men kan zich daarbij weinig anders indenken dan een brug over de Laarsebeek op de plaats van de vroegere Blidensvoord. Van het ontstaansmoment kan enkel gezegd worden dat het in een ver verleden dient gesitueerd. Bij de oudste vermelding (1312) gaat het immers reeds niet meer om de voord als zodanig, maar heeft er zich een betekenisuitbreiding van het toponiem voorgedaan, een verschijnsel dat in de toponymie frequent voorkomt. Zo gebeurt het vaak dat de naam van een doorwaadbare plaats wordt overgedragen op de weg die leidt naar en over de voord, en zelfs op een woonkern, terwijl de voord daarenboven aanleiding kon geven tot het ontstaan van andere toponiemen. 8 Bij Blidensvoord is zowel het een als het ander gebeurd. Ten eerste werd een weg die van Merksem naar de voord liep mettertijd blidensvoort of voortstrate geheten (1447, inde strate geheeten blyensvoert). 9 Verder werd de Laarsebeek ter plaatse soms de "voortbeek" genoemd (1463, de beke vander voert; 1504, 10 opte voortbeke; 1530, aende voortsche beke), en lag er ter plaatse onder Merksem een voortakker 11 (1503, opten voordackere; 1576, den voortacker), terwijl de akte van 1312 spreekt van een stede genaamd blidensvoert. 12 Bovendien gaf de voord nog aanleiding tot de vorming van een familienaam. Een aanzet daartoe vinden we 13 in Jan de laet van blidensvoert, die in 1399 te blidensvoert woonde. Verder is er jan giels al(ias) vand(er) 14 voert, die in 1413 eigendom ter plaatse bezat. En tenslotte Aert Coppens te Merksem, die Aert vande(r) voert genoemd werd, en zijn zoon Aernt vand(er) voert al(ias) coppens, Aertss(one) was vande(r) voert. 15 Er is echter meer: na verloop van tijd werd de hele buurt blidensvoert genoemd, en daar die buurt zich over grondgebied van drie gemeenten uitstrekte, vinden we zowel Ekerse (inclusief Brasschaatse) als Merksemse en Schotense percelen gesitueerd te blidensvoert. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren: - In 1399 verkoopt Art Coppens van Merksem een rente op zijn stede te merxem te blidensvoert, en in 1400 verkoopt dezelfde Arnd Coppens gheseten te merxhem te blidensvoert nogmaals een rente op zijn hoeve te blidensvort In 1413 verkoopt Jan giels alias vander voert een rente op een perceel teeke(re)n te blidensvoert In 1447 verkoopt Jan Vegghe hermanssone, wonend te Schoten, een stede bynnen schoeten te blyensvoert zijn zoon, Jan hecdorens henricx zone (SR 83,165v ; SR 84,192v ), ook wel Jan egdorens henricxs(one) genoemd (SR 88,227v ). De hoeve/herberg zou eeuwenlang blijven bestaan, en de buurt kreeg ook de naam tzwaenke, een naam die vanaf 1522 (aen tzwaenken, SR 161,122) tot het einde van de 18de eeuw geregeld voorkomt. De Laarsebeek werd ter plaatse vanaf 1552 tot in de 19de eeuw vaak Zwaantjesbeek genoemd (int laer aende zwaenkens beke, SR 244,126v ). NB: de afkorting SR verwijst naar de Antwerpse schepenregisters, Stadsarchief Antwerpen; registernummer gevolgd door folionummer, waarbij alleen v expliciet werd vermeld. Verderop is Anh. = Archief Salm-Salm te Anholt, fonds Brecht 1 (kopie Van den Eeckhaut). Rijksarch. Antw., oud gemeentearch. Ekeren, 157, kaart. Hoewel dat natuurlijk niet onmogelijk is. Op het Engelse platteland lopen zelfs nu nog verscheidene wegen door een (zij het ondiepe) voord. SR 4,21v. MOLEMANS J., Toponymie van Bocholt, Nomina Geographica Flandrica, Monografieën X, 1976, p. 82. SR 39,132v. Zie ook WAUTERS, o.c., p , Archief Salm-Salm, Anholt, fonds Brecht 1,56; 1504, SR 125,124; 1530, SR 177,270v. SR 124,114v ; SR 345,532. WAUTERS, o.c., p. 91, met verwijzing naar GOETSCHALCKX. SR 1,226. SR 3,83v. SR 4,113v. SR 1,242v ; SR 2,350. SR 3,83v. SR 39,103v. 2

3 - Verder vindt men in de 15de, 16de en 17de eeuw geregeld percelen te Merksem en Ekeren gesitueerd te blydensvoert, tot blidensvoert, opte blydensvoert, bijde blijdensvoert, enz. 19 Voor de Brasschaatse percelen gaat het daarbij ruwweg om het gebied tussen de Laarsebeek, de Olmelei, en de Acacialei. Betekenis van Blidensvoord Wat betekent nu het toponiem Blidensvoord? Volgens Wauters zou de naam in verband kunnen gebracht worden met het Middelnederlandse blide, een aanvalstuig dat gebruikt werd bij de belegering van steden en burchten. Tegen die opvatting bestaan zo'n ernstige bezwaren, dat ze m.i. niet houdbaar is. 1. Ten eerste is er het semantische bezwaar dat een eventueel occasioneel voorbijtrekken van een of meer bliden door de voord moeilijk aanleiding kan hebben gegeven tot naamgeving. Zelfs indien in een bepaalde periode vrij geregeld bliden door de voord trokken, blijft het feit dat deze laatste door alle verkeer gebruikt werd, zodat benaming naar één specifiek soort voertuig op zijn minst eigenaardig en onwaarschijnlijk lijkt, om niet te zeggen onmogelijk. Kortom, een vlieghaven waar allerlei types van vliegtuigen landen, en af en toe een helicopter, zal men bezwaarlijk een helihaven noemen. Overigens is het ook betekenisvol dat, terwijl bliden door vele van de honderden voorden in het Vlaamse land zullen getrokken zijn, er geen enkele andere de naam Blidensvoord heeft gekregen Het tweede bezwaar is van formele aard. Het Middelnederlandse blide was een zogenaamd zwak vrouwelijk substantief, d.w.z. met als meervoud bliden, en als genitief eveneens blide(n) (m.a.w. het hout van de blide = der bliden hout). Bijgevolg zou de voord van de blide(n) in het Middelnederlands ofwel die blide(n)voort geluid hebben, met het eerste lid in de nominatief enkelvoud of meervoud, ofwel der blidenvoort, met het eerste lid in de genitief. In beide gevallen zou de naam na verloop van tijd tot blidevoort, blijdevoort, of zelfs blivoort, blijvoort, geëvolueerd zijn. Daar niets het optreden van een zogenaamde eufonische -s- rechtvaardigt (zoals bijv. in vrouw-s-persoon, analoog naar manspersoon), moet blidens- een mannelijke genitief zijn, of een ander s-element bevatten. Geen ballista dus, maar wat dan wel? Men zou zich de vraag kunnen stellen of het niet gaat om de waternaam Blide, Blijde, die in de toponymie wel vaker voorkomt. Zo vermeldt A. Viaene: De Blije, Blide, alias 's Heren watergang vander moere toter zee, was het oude havenkanaal van Axel. 21 Schönfeld vermeldt de waternaam Blijde, die beantwoordt aan het Angelsaksisch Blide, wat aanleiding gaf tot de Engelse riviernaam Blythe/ Blyth, en sluit zich aan bij de betekenisverklaring gegeven door Ekwall, 22 nl. een afleiding van het adjectief blij in de zin van vriendelijk, rustig, zacht. Hij vraagt zich daarbij af of het Friese dorp Blya (ouder Blytha) aan zo'n rustig kabbelend water zijn naam te danken heeft. Voor de Blidensvoord kan zulke waternaam echter bezwaarlijk in aanmerking komen. Ten eerste moet men dan aannemen dat de Laarsebeek ooit de Blide zou geheten hebben, waarvoor niet de minste aanwijzing Zie alle akten vermeld in noot 4, en verder voor Merksem: 1413, SR 4,113v ; 1464, SR 67,56; SR 68,37; 1507, SR 132,62; 1576, SR 345,532; 1601, SR 441,395. Voor Ekeren bv. 1460, SR 59,67v ; 1462, SR 63,173v ; 1473, SR 83,165v ; 1475, SR 88,227v ; 1503, SR 124,115; 1520, SR 158,112. In zijn artikel De voorden in Noord- en Zuid-Nederland (Nomina Geographica Neerlandica X, Leiden, 1936, p ) gaf F.LEYDEN in 1936 een zeer onvolledige en lang niet accurate lijst van voorde-namen, bijeengezocht uit diverse publicaties. Naast de 553 namen die hij vermeldt, zijn er natuurlijk ontzaglijk veel meer geweest. Hij vermeldt noch Blidensvoort, noch Karrevoort, maar wel het Brasschaatse Luizenfort, wat geen voorde-naam is (Zie VAN OSTA W., Toponymische sprokkelingen, in: Breesgata, 1985, nr. 3, p. 51). VIAENE A., De uitvaart van de grote voyagier ridder Joos van Ghistele, in: Biekorf, LXXI (1970), p SCHÖNFELD M., Nederlandse Waternamen, Amsterdam, 1955, p

4 23 bestaat, en daarenboven stuit men dan op hetzelfde formele bezwaar dat hierboven werd geformuleerd, daar de waternaam Blijde eveneens vrouwelijk is. Is het eerste lid van Blidensvoord dan onverklaarbaar? Ik meen van niet. Het kan immers best, zoals bij zeer veel andere samengestelde toponiemen, een persoonsnaam zijn. Zeker is, dat de persoonsnaam in de middeleeuwen bestond. Zo vermeldt De Man de naam (de) Blide (van het adj. blide, lustig, opgewekt ): 1329 Symon dictus de blide, 1345 ardt die blide, 1357 symon Jan 24 sblyden, etc. Bovendien wordt het eerste lid van Blijdenstein (ouder Blidenstat, Blidensteden) door Moerman verklaard als persoonsnaam Blide, Blith-. 25 In eerste instantie zal de genitief daarvan ook Bliden luiden (vgl. Jan sblyden), maar na twee generaties kan reeds een -s ontstaan (zo zou bijv. een eventuele lysbet jan blidens = de dochter van Jan Bliden, zelf de zoon van Jan Blide). Bovendien kon door toevoeging van zoon de naam reeds na één generatie aanleiding geven tot blidens (< des blidensone, blidensoons). Spijtig genoeg is de naam Blide in Ekeren niet overgeleverd. Dit betekent echter geenszins dat hij er niet kan bestaan hebben: er is gewoon niet voldoende oud archiefmateriaal. Wie we echter wel in Ekeren aantreffen, is Claus blidelens of blidelevens: 1394 claus blideleuens lant, 1396 henr(ic) claus blideleuenssone was, 26 henr(ic) claus blidelens huys. Claus woonde in Ekeren, zijn zoon Hendrik in de Kaart. Vermoedelijk heeft de Blidensvoord haar naam ontleend aan hun voorouders. Ofwel onstond de naam uit Blidelensvoort, ofwel werd Blidelens/ Blidelevens in de volksmond ook Blidens of zelfs Blide genoemd (vgl. bv. Goden of zelfs Goon uit Godevaerden). 27 Betekenis van Karrevoord Had Wauters het juist voor wat de ligging maar niet wat de betekenis van Blidensvoord betreft, bij Karrevoord liggen de zaken bijna omgekeerd. In 1980 heb ik al gesuggereerd dat Karrevoord wellicht als 28 Kaarlevoort moet geïnterpreteerd worden. Daar dit destijds wegens plaatsbeperking erg beknopt moest gebeuren, wil ik hier de voornaamste feiten nog even op een rijtje zetten. 1. Met verwijzing naar Pottmeyer, waarbij hij zich bezondigde aan een flagrante verdraaiïng van de feiten, stelde Bresseleers destijds dat Karrevoort de voord in de Carde betekende, waarbij Carde een oude naam zou geweest zijn van de Donksebeek. De theorie dat de Donksebeek, die hij verkeerdelijk met de Kaartsebeek gelijkstelt, ooit Carde zou geheeten hebben, mag gerust naar het rijk der fabeltjes verwezen worden. Zelfs de Kaartsebeek werd nooit Carde genoemd, en overigens heette die ter plaatse van de voord Hoogboomsebeek. Indien Karrevoort ontstaan is uit Carde(r)voort of Caerde(r)voort, zou het hoogstens Kaartse voord kunnen betekenen (vgl carderheyde, 1431 caerderheyde, 1537 cardeheyde) In hoever moet er echter op de oudste vorm Karrevort gesteund worden? De benaming komt slechts twee maal voor, nl. in de bekende akten van 1267, die echter tot ons gekomen zijn in twee afschriften uit Integendeel zelfs. De Laarsebeek heette oorspronkelijk de Ekerne. Zie daarover JOHNSON W., De naam Ekeren, in: Jaarboek 4 (1986) Heemkring Ekeren, p , en de bijdrage die ik hierover later wil leveren. DE MAN L., Leuvense persoonsnamen naar fysische of geestelijke kenmerken, in: Eigen Schoon en De Brabander, LXIV (1981), p. 18. MOERMAN H.J., Nederlandse Plaatsnamen, Leiden, 1956, p Met verwijzing naar Drentse Plaatsnamen. SR 1, respect. f 53v, 103v, 157v. Bovendien treft men in 1463 een Merten blileven aan als monnik in de St.-Bernaardsabdij (SR 65,174v ). Voor verkortingstendens in toponiemen zie bv. VAN LOON J., De betekenis van toponymische samenstellingen, in: Naamkunde, 13 (1981), p , vooral p Bijv. Rijkegem: Ricoluuingahem (899), Rikengem (1185). Brasschaat, van heidegrond tot parkgemeente, p. 459, noot 35. Respect. SR 3,1; SR 17,35; SR 192,12v. 4

5 30 respectievelijk de 15de (?) en 17de eeuw. Men kan zich terecht afvragen of de naam Karrevort uit deze kopieën het origineel wel correct weergeeft. Het is immers bekend dat kopiïsten vaak toponiemen aanpasten aan de vorm die in hun tijd gangbaar was. Karrevort kan dus best de 15de-eeuwse vorm zijn van een toponiem dat er in de 13de eeuw heel anders uitzag, of het kan gewoon op een verschrijving berusten Bestaat er geen zekerheid over de juiste vorm van het toponiem in de 13de eeuw, voor de 15de eeuw beschikken we over een aantal originele akten in de Antwerpse schepenregisters, waarin de naam steeds 32 caerlevoert luidt (bijv te caerleuoert), terwijl in de Cartularia van St.- Bernaards ook enkele 33 14de-eeuwse akten voorkomen met caerle-vormen. In het licht van het voorgaande moet die vorm vrijwel zeker als origineler beschouwd worden als Karrevort. Daar het bovendien gezien de attestaties hoogst onwaarschijnlijk is dat caerlevoort een verschrijving zou zijn voor *caerdevoort, dient het toponiem beschouwd te worden als een samenstelling van Kaerle + voord. Ik ben het dus volledig eens met Wauters waar hij van Kaerle-voort uitgaat. Zijn verdere beschouwingen over de betekenis van Kaerle kan ik echter niet onderschrijven. Ik wil niet betwisten dat grote wegen, zoals Schönfeld in navolging van Hardenberg stelt, wel eens Karelwegen werden genoemd, maar anderzijds moet men zich wat dat betreft toch hoeden voor overdrijving. Zelf zegt Schönfeld letterlijk: Schraal is ten onzent ook de overlevering van Karel(s)wegen, Voies Charlemagne. Voorzover mij bekend, is er slechts één voorbeeld: de Koning Karelsbaan of Keizer Karelsweg voor de oude Romeinse weg van Xanten over de Oelesheide bij Venlo naar Melik en verder naar het zuiden. Volgens HARDENBERG wordt deze het eerst in 1551 als zodanig vermeld en leeft die nog in de herinnering van oude mensen uit de buurt van Roermond voort; andere namen ervoor zijn Prinsendijk, Princebaan, of Heksenweg. 34 Zonder over details te willen vitten (bijv. dat Keizer Karel wel niets met Charlemagne zal te maken hebben, zoals Hardenberg categoriek stelt, maar met Karel V), kan op zijn minst worden gezegd dat dit als bewijsmateriaal inderdaad bijzonder schraal is, terwijl het daarenboven voortkomt uit een bron (Hardenberg) 35 die niet altijd betrouwbaar is, en die dus met de nodige omzichtigheid moet worden benaderd. Het schrale materiaal is in ieder geval een te zwakke vertreksbasis voor verdere speculaties, laat staan om Karrevort ermee in verband te brengen. Bovendien is er geen enkele aanduiding dat de Bergsebaan of enige andere weg in de buurt van Karrevoort als een Karelsweg kan beschouwd worden, wat overigens sporen zou hebben nagelaten in de wegbenaming. En ten slotte slaat wat Schönfeld in navolging van Hardenberg zegt uitsluitend op wegen en niet op voorden. 36 Kortom, de naam Karrevoord bestaat wel uit de persoonsnaam Karel + voord, maar die Karel heeft niets met Karel de Grote te maken. Het toponiem is dus qua vorm vergelijkbaar met Blidensvoort. Rest ons alleen nog het bewijs dat de persoonsnaam Kaerle in Ekeren bestond. Zeer oud bewijsmateriaal kan daarover niet Zie Brasschaat, van heidegrond tot parkgemeente, p. 457, noot 2 en 3. Al in 1913 heeft Lindemans gepleit voor voorzichtigheid bij het lezen van oorkonden, en gewaarschuwd voor fouten van kopiïsten en aanpassingen aan de latere spelling. Zie LINDEMANS J., Een en ander over Plaatsnaamkunde, inzonderheid in Vlaamsch-België, in: Handelingen van het Tweede Vlaamsch Philologencongres, Gent, 1913, p SR 49,319v. Zie verder onder Een Toemaatje. Zie Brasschaat, van heidegrond tot parkgemeente, p. 459, noot 35. SCHÖNFELD M., Wegnamen. I. Oudheid en vroege Middeleeuwen, in: Mededelingen uitgegeven door de vereniging voor Naamkunde, XXXIII (1957), p. 63. Hij verwijst naar HARDENBERG H., Limburgse plaatsnamen en hun betekenis voor het oudheidkundig bodemonderzoek, in Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, LXXXIII (1947), p Hardenberg zelf verwijst naar onderzoek van Grenier, die o.a. Chemins-Chasle (Charles) in Frankrijk behandelt. Zo schreef Hardenberg nog op p. 233: Heerstraat, Heerbaan en Heerenstraat zijn daarentegen veelvuldig voorkomende oude benamingen voor Romeinse wegen (...), waar dit ('s heerenstrate etc.) courante aanduidingen waren voor elke publieke weg (straat van de heer). Geobsedeerd als hij blijkbaar was door Romeinse wegen, stelde hij zelfs Ook in het enkele woord Straat schuilt dikwijls een herinnering aan een Romeinsen weg (...)! Hardenberg schreef letterlijk (o.c., p. 231): Waar de naam van Karel den Grote zich aan een weg heeft gehecht, kan men dan ook haast zeker zijn, met een Romeinschen weg te doen te hebben. 5

6 geleverd worden, bij gebrek aan oude documenten, maar wel treffen we de naam aan in de 14de en 15de eeuw. Zo woonde een zekere Jan Karel op het einde van de 14de eeuw op het Klein Heike, d.w.z. een eindje voorbij 37 de Hoogboomsebeek in de richting van Kapellen; hij had ook land op het Essenhout en in Ettenhoven : 1394 in dessenhoec (NB Essenhout) binnen eeke(re)n tuss(en) Jan karels ende claus vleeschouw(er)s lant was 1399 (op het Klein Heike) tuss(en) Jan karels lant (...) en(de) Jans Vleesch(ouwers) 1404 (Ettenhoven) in de cortte bunde(rs) tuss(en) Jan kaerle en(de) Wout(er)s vande(n) p(er)re 1406 (beemd in Ettenhoven) in de corte bunde(rs) tuss(en) Wout(er)s vande(n) p(er)re en(de) Jans karels bemd (Klein Heike) Jan karels lant; (Ettenhoven) Jan karels l(ant). In 1431 bezat Danijs karel eigendom in de buurt van de huidige Vesaliuskliniek, danijs karels erve. 38 Verder verkoopt Aert kaerle giel(is) kaerls zone wilen in 1458 o.a. een rente die hij heft teeke(re)n op 39 Janne kaerle opt cleyn heyken by sinte Jacops Capelle. En in 1462 vinden we in Muisbroek een hoeve gesitueerd tuss(en) der wedewen ende kinde(re)n Claus karels ex una ende Jans van Vlinckenborch ex alt(era). 40 Kortom, in die tijd woonde een familie Karel, wellicht reeds vele generaties lang, in de buurt Klein Heike, Essenhout, d.w.z. niet zo erg ver van de Kaerlevoert. Situering van Karrevoord Met de laatste zin werd reeds aangegeven dat ik het met Wauters' situering van de Karrevoord niet eens ben. Zich baserend op het tiendenbezit van de St.-Bernaardsabdij (o.a. op de Donkse akker), en met een Karelweg in het achterhoofd, stelt hij nl. dat Karrevoord identiek is met Blidensvoord. Naast wat hierboven reeds werd gesteld, kan tegen deze visie nog het volgende ingebracht worden: 1. Het valt niet aan te nemen dat in dezelfde tijd een voord met twee namen werd aangeduid. Integendeel wijst het bestaan van twee namen op de aanwezigheid van twee voorden. Indien er maar één voord was, dan 41 had men kunnen volstaan met de naam de voort. Het is juist de aanwezigheid van twee voorden, slechts enkele kilometer van elkaar verwijderd, binnen dezelfde gemeente en op dezelfde verbindingsweg, die de behoefte aan onderscheidende benamingen deed ontstaan. M.a.w. de omschrijving te Ekeren aan de voord was waardeloos zonder specificatie over welke voord bedoeld werd. 2. Twee grote beken werden van oudsher doorsneden door wat men gemakkelijkheidshalve de Bergsebaan kan noemen. Bruggen werden alleen gebouwd als dat absoluut noodzakelijk was. Daar in de ene beek (Laarse) een voord was, mag aangenomen worden dat zulks bij de andere (Hoogboomse) eveneens het geval was Wauters' argument betreffende de tienden van St.-Bernaards snijdt weinig hout. Ten eerste is de beschrijving van het tiendengebied (1267) zo algemeen en vaag dat er weinig conclusies uit kunnen getrokken worden, zeker niet vanuit de niet altijd accurate interpretatie van Goetschalckx, en verder bezat Respect. SR 1,59; SR 2,137v ; SR 1,302; SR 4,61,80v. SR 17,94. SR 56,23v. SR 63,173v. Wat trouwens wel eens een enkele keer gebeurde wanneer de lokalisering reeds uit de rest van de akte duidelijk was. Zo in een beschrijving van percelen te Blidensvoort in 1457: bynnen eekeren opte voert tuss(en) sherenstrate ende henr(ic) egdorens, SR 53,201. Zie ook.van LOON J., De betekenis van toponymische samenstellingen, in: Naamkunde, 13 (1981), p In dat artikel wordt gesteld dat toponymische samenstellingen worden gecreëerd om grondwoorden van elkaar te differentiëren, zodat een samenstelling het bestaan van een andere samenstelling veronderstelt met hetzelfde grondwoord. Elke toponymische samenstelling is dan nl. niet zomaar een schildering van lokale toestanden, maar veronderstelt differentiatie t.o.v. een andere plaatsnaam. (p. 145) WAUTERS, o.c., p. 93 en noot 50. 6

7 St.-Bernaards in het grootste deel van de heerlijkheid Ekeren een deel van de tienden. Indien men het bezit van de Donkse tienden aanhaalt om de Karrevoord op de Laarsebeek te situeren, dan kan met minstens evenveel recht het bezit van de tienden van Bist, Geest, en Schriek aangehaald worden om de voord op de Hoogboomsebeek te situeren. 4. Tenslotte, en dit is zeker niet het minst sterke argument, slaat de benaming caerlevoort, zoals die in akten wordt aangetroffen, niet meer op de eigenlijke voord, maar op de hoeve nabij, en genoemd naar, de voord in kwestie. M.a.w. bij Kaerlevoord gebeurde een gelijkaardige betekenisuitbreiding als bij Blidensvoort: de benaming van de voord ging over op de buurt (zodat 1267 molendinum de Karrevort = de molen van Karrevort of te Karrevort), en op een nabijgelegen hoeve (vgl. de stede genaamd Blidensvoort), die aangeduid wordt als de hoeve genaamd te caerleuoert (1454), de caerleuoert (1463), caerleuoert (1477), caerlevoort (1491), tgoet te kaerleuoort (1560) (cfr. infra). Die hoeve caerlevoord was eeuwenlang eigendom van Sint-Bernaards, en gelegen... in de Schriek, nabij de Hoogboomsebeek. Daar bezwaarlijk aan te nemen valt dat de abdij de hoeve genoemd heeft naar een voord die een aantal kilometer verwijderd was, ligt het nogal voor de hand dat de Karrevort een doorwaadbare plaats was in de Hoogboomsebeek, aan de huidige Kapelsesteenweg. De molen van Karrevort (1267) kan dan een watermolen geweest zijn op die beek, maar ik geloof eerder dat het de voorloper was van de Katerheidemolen, die tenslotte niet zo ver van de Karrevort verwijderd lag, nl. te Karrevort, d.w.z. in de buurt Karrevort. Besluit In de Middeleeuwen liep de weg van Merksem naar Bergen op Zoom door twee voorden, nl. van de Laarsebeek, aan de Kleine Bareel, en van de Hoogboomsebeek (grens Brasschaat/Hoogboom). Bij de eerste voord woonde een zekere Blide of Blidelevens, bij de tweede een Kaerle. De twee voorden werden naar hen genoemd, en daar zich aan de Blidensvoord wellicht een watermolen bevond, werd ter onderscheiding naar de Katerheidemolen verwezen als de molen bij Karrevoord. Beide voorden en hun namen verdwenen uit de geschiedenis nadat beide beken overbrugd werden. De brug over de Laarsebeek kreeg daarbij de naam Zwaantjesbrug, naar het nabijgelegen Zwaantje, een naam die eeuwenlang zou blijven bestaan. De voorden gaven aanleiding tot buurt-, hoeve- en andere namen (blidensvoort, voortstraat, caerlevoort, etc.). Als buurtnaam verdween Karrevoort al vrij vlug, terwijl Blidensvoort na verloop van tijd werd vervangen door Zwaantje, een naam die zelf geleidelijk zou verdwijnen nadat in de buurt een tolbareel werd opgericht, waarna men ging spreken van aan de bareel of, tot op de dag van vandaag, aan de Kleine Bareel. Een toemaatje: de hoeve Caerlevoort. Mede ten behoeve van de Ekerse lezers wil ik hier nog enkele 15de- en 16de-eeuwse gegevens meedelen over de hoeve Kaerlevoord, destijds gelegen in de wijk Schriek, nabij de Hoogboomsebeek. In de eerste helft van de 15de eeuw verpachtte de St.-Bernaardsabdij de hoeve en ook de zogenaamde Geesttienden (de opbrengst van de tienden van de wijk Geest) aan Jan Diwout en zijn vrouw Mechtelt van alsene. Na Jans dood, rond 1450, bleven de weduwe en haar twee zoons, Jan en Hendrik Diwouts, verder als pachters of laten de hoeve uitbaten, tot de weduwe de zorg voor de hoeve overliet aan haar zoons. Vermoedelijk is zij rond die tijd hertrouwd, want op 20 januari 1452 (1453 n.s.) droeg zij aan haar zoons 7

8 43 het erfdeel van hun vader over. De zoons kregen de helft van alle haefliken goeden (roerende goederen), en moesten ook de helft van alle geldschulden (scatsculden) betalen. Daarenboven kregen ze de schuur die de weduwe en haar man zaliger hadden doen bouwen op de hoeve, en alle de bieden (d.i. bijen) die zij heeft metten koruen daerse inne syn ende metten toebehoirten, met dien verstande dat de bijen alleen Hendrik zouden toebehoren. Tenslotte kregen ze beide hun cleede(ren) ende hernasch, terwijl Mechtelt haar kleren en juwelen behield, evenals haar scrijne alsoe zy staet ende met al datter inne is ende oic haer beste scapraeye. Kort daarna, op 11 januari 1454 (1455 n.s.) verhuurt pater Lauwereys Huysmans (monck tsste b(er)naerts) in naam van de abdij de hoeve geheten te caerleuoert, die een oppervlakte van ca. 18 bunder heeft, en de Geesttienden, aan de gebroeders Jan en Hendrik Diwout, met ingang van mei 1455 en voor een termijn van 12 jaar. 44 Het jaarlijkse pachtgeld bedraagt 13 pond 12 schellingen groten Brabants, te betalen met Kerstmis of O.L.V.Lichtmis. Bovendien moeten de laten jaarlijks de herencijns betalen, en alle gebouwen goed onderhouden van wande ende van dake, waartoe de abdij het materiaal zal leveren, nl. hout, yser, calc ende steene. Ze moeten zorgen voor degelijke grachten en afsluitingen, de akkers bezaaien zoals het hoort, op het einde van de pachttermijn de hoeve achterlaten na costume vanden lande, en de mestvaalt even goed voorzien achterlaten als hij was bij de aanvaarding. Ze mogen niet raken aan het opgaande eikenhout, en moeten rond het huis en aan de grachten, waar de abt dat wil, eycken heesteren doen planten, tot 50 stuks toe. Ze mogen niet onderverhuren of de huur zonder toestemming van de abt aan derden overdragen. Mochten ze van openbaeren orloge ende tempeeste vanden quaden weder schade lijden, en die kunnen bewijzen, dan zal de abdij die vergoeden ter goeden mannen prise (volgens de schatting van betrouwbare lieden). Bij eventueel overlijden van de huurders, tenslotte, zal de abdij terug vrij over de hoeve kunnen beschikken, tenzij de nakomelingen garanties kunnen bieden dat ze de pacht kunnen voortzetten. Tegen de tijd dat de pachttermijn afliep, op 18 juni 1463, verhuurde pater Merten Blileven, in naam van de abdij, de hoeve en Geesttienden aan Jan Diwout alleen, en zijn vrouw Lysbet Doens, met ingang van 11 januari 1466 (1467 n.s.), weer voor 12 jaar, voor hetzelfde pachtgeld, en met dezelfde voorwaarden. 45 Hendrik was ondertussen misschien overleden, of gehuwd en elders pachter geworden. Het contract spreekt nu van des voirs(creven) godsh(uys) hoeue met huysinge(n) houe lande aerde beemde gr(onde) et p(er)t(i)n(entiis) houden(de) omtr(ent) XVIII buende(r) geh(eeten) de caerleuoert gelegen binne(n) eecke(re)n en(de) mett(en) gheesthienden gelegen oic ald(aer) den voirs. godshuyse toebehoiren(de). In 1477 krijgt Jan Diwout van Brueder Cornelys Schoyte, religieus en procurator van St.-Bernaards, een verlenging van de pacht van de hoeve geheeten caerleuoert gelegen inden Scriec voor 12 jaar, met ingang van 1 mei Pachtgeld en voorwaarden blijven dezelfde. 46 Met ingang van 15 maart 1491 wordt de hoeve geheeten caerlevoort met de Geesttienden door de abdij verpacht aan Jan vanden eynde, voor 12 jaar, en met dezelfde voorwaarden als in de vorige contracten. Alleen de pachtprijs is lichtjes verhoogd: 14 pond groten Brabants. 47 Ook hij krijgt later een verlenging van de pachttermijn met 12 jaar, ingaande op 15 maart 1502, tegen dezelfde voorwaarden. Het enige verschil met de vorige verpachtingen is dat Jan in plaats van 50 eiken heesters er 25 moet doen planten, en 25 opgaende weeke poten SR 45,372v,373. SR 49,319v. SR 65,174v. SR 91,12v. SR 99,84. SR 120,195. 8

9 Het is niet bekend wie Jan als pachter opgevolgd is, maar op 19 maart 1560 (1561 n.s.) waren Adriaen 49 Haest en zijn vrouw Katlijne Coels pachters van de hoeve geheeten tgoet te kaerleuoort. Zij pachtten naast de Geesttienden ook een cleyn thiendeken geheeten de biestthiende, en betaalden voor dat alles per jaar 35 pond groten Brabants en 14 viertelen haver. 49 SR 285,235. 9

Iets over Ekerse aliasnamen (14de-17de eeuw)

Iets over Ekerse aliasnamen (14de-17de eeuw) Iets over Ekerse aliasnamen (14de-17de eeuw) * Ward Van Osta Wie zijn stamboom wil opmaken, zal normaliter zonder veel problemen al snel enkele generaties voorzaten kunnen opsporen, dankzij de registers

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1 Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1 Inleiding Aan het Laar in Ekeren Donk staat een van de oudste gebouwen van Ekeren: een ruïne. Het domein waarop deze ruïne staat heeft een eeuwenoude geschiedenis.

Nadere informatie

Geschiedenis van het hof Ter Borcht

Geschiedenis van het hof Ter Borcht Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Geschiedenis van het hof Ter Borcht (uit: Breesgata 1992-93) Inleiding De Brasschaatse helft van het gehucht Donk werd in het verleden voor een groot

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

Het geslacht de Vriese van Vriesdonk

Het geslacht de Vriese van Vriesdonk Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Het geslacht de Vriese van Vriesdonk (uit: Breesgata 2003) Sinds 1928 is Vriesdonk één van de officiële wijknamen van Brasschaat. De naam is een van

Nadere informatie

Geschiedenis van de katerheidemolen

Geschiedenis van de katerheidemolen Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) NB: VAN OSTA 1990 (Toponymie van Brasschaat) werd in literatuur en verwijzingen vervangen door de uitgave VAN OSTA 1995. Geschiedenis van de katerheidemolen

Nadere informatie

Prof. Doekes over de kerk (1)

Prof. Doekes over de kerk (1) Prof. Doekes over de kerk (1) Onderstaand het eerste artikel van prof. Doekes met als titel Afscheiding. AFSCHEIDING Is afscheiding alleen geoorloofd wanneer wij durven verklaren: deze gemeente is een

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

De Vagevuurhoeve: Meer dan drie eeuwen geschiedenis

De Vagevuurhoeve: Meer dan drie eeuwen geschiedenis Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) De Vagevuurhoeve: Meer dan drie eeuwen geschiedenis (uit: Breesgata 1989) In het jubileumboek van Breesgata werd de geschiedenis geschetst van de oude

Nadere informatie

De fabriek van Carp aan de Kanaaldijk N.W. Hier heeft vanaf ca tot ca het Oude Huys gestaan. RHCe, fotocollectie nr

De fabriek van Carp aan de Kanaaldijk N.W. Hier heeft vanaf ca tot ca het Oude Huys gestaan. RHCe, fotocollectie nr 1. t Oude Huys De fabriek van Carp aan de Kanaaldijk N.W. Hier heeft vanaf ca. 1175 tot ca. 1350 het Oude Huys gestaan. RHCe, fotocollectie nr. 103079. Met de naam Oude Huys werd, al vanaf 1490, een stukje

Nadere informatie

Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort

Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort Het Spaans Kasteel en Dampoortstation Dendermondse Spitaalpoort Gent 19 Ook hier is er nog geen vuiltje aan de lucht. In de St Baafsabdij zijn de paters nog niks bewust wat Keizer Karel hen later zal aangedaan

Nadere informatie

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6 Naam: De Romeinen De Romeinse bouwkunst. De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de geschiedenis. Ze bouwden tempels, riolen, waterleidingen, wegen, kanalen, huizen, aquaducten, havens, bruggen en

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 10/2364 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Ontruiming woonruimte. Afvoeren inboedel. Klaagster is eigenaresse van een pand dat

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RIOOL ONDER HET GLOP EN DE BOTERHAL

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RIOOL ONDER HET GLOP EN DE BOTERHAL REDENGEVENDE OMSCHRIJVING RIOOL ONDER HET GLOP EN DE BOTERHAL Inleiding Hoorn is een van de steden waar zich de uitzonderlijke situatie voordoet dat al vanaf de late Middeleeuwen riolen zijn aangelegd.

Nadere informatie

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat 1393 Half Luttel Meijel als bruidschat Op 5 juni 1393 kreeg Cleijn Meijel of Luttel Meijel bijzondere aandacht in de kapel van Vlierden. 1 Deze kapel was toen blijkbaar al heel lang een druk bezochte bedevaartplaats,

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs schadelijk vond

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs schadelijk vond Tolstoj als pedagoog CAHIER 3h Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs schadelijk vond Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem

Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem Heerlijkheid ter Hoyen in Markegem Een heerlijkheid is een bestuursvorm voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen. De centrale persoon van de heerlijkheid was

Nadere informatie

Peter Huyck Lindekensstraat, 42 9280 Lebbeke 0478 870 116 peter@huyck.be

Peter Huyck Lindekensstraat, 42 9280 Lebbeke 0478 870 116 peter@huyck.be Lebbeke, 14 juli 2014 Gouverneur Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat, 1 9000 Gent Geachte heer Gouverneur, Betreft: Klacht tegen een gemeenteraadsbeslissing (GR. 26-06-2014) Op 26 juni keurde de gemeenteraad

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne Heffen: Verklaring naam Heffen: Eerste maal vermelding in 1088 Heffena = Heffe en A Wil zeggen bezinksel en water Mogelijke betekenis: modderbeek of moerasgebied Een andere mogelijke betekenis is dat het

Nadere informatie

De familienamen worden in vijf groepen verdeeld.

De familienamen worden in vijf groepen verdeeld. WAT BETEKENT UW FAMILIENAAM? We dragen allen een familienaam maar weten veelal niet wat hij betekent. We weten nog minder hoe onze voorouders aan hun familienaam gekomen zijn. Om onze lezers te believen

Nadere informatie

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Gent 25c De Minnemeersbrug lag in het verlengde van de Goudstraat Goudstr /Beersteeg

Nadere informatie

Informatieblad Bevolkingsregister

Informatieblad Bevolkingsregister Informatieblad Bevolkingsregister Achtergrond van het bevolkingsregister Vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd een volkstelling gehouden. Ook daarna zijn nog regelmatig volkstellingen

Nadere informatie

Het Ieperleekanaal. Historisch

Het Ieperleekanaal. Historisch Het Ieperleekanaal Historisch Een goed bevaarbare waterweg betekende voor vele steden in de beschaafde middeleeuwse wereld een grote troef voor snelle, soms explosieve groei en bloei. In die tijd hoorde

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

in Brussel? In de 14 de eeuw bestond België nog niet.

in Brussel? In de 14 de eeuw bestond België nog niet. Wie heeft de macht in Brussel? 1 Antwerpen Gent 9 2 Brussel Luik 3 4 Namen 5 6 7 8 In de 14 de eeuw bestond België nog niet. Kleur elk van de gebieden op deze kaart en raad de titel van de verschillende

Nadere informatie

DE PLAATSNAAM EKEREN

DE PLAATSNAAM EKEREN DE PLAATSNAAM EKEREN * Ward Van Osta In het vorige jaarboek verscheen de tekst van de lezing die K. LEENDERS hield bij de viering van 850 jaar Ekeren. 1 Daarin wijdt de auteur ook een aantal paragrafen

Nadere informatie

Erfdienstbaarhedenonderzoek Op verzoek van de gemeente Westvoorne heeft het kadaster in eerste instantie

Erfdienstbaarhedenonderzoek Op verzoek van de gemeente Westvoorne heeft het kadaster in eerste instantie 1 mj\mj\2013.000013.01 DEFINITIEVE BEVINDINGEN (versie 7 september 2013) Vraagstelling Rusten er op het perceel gelegen aan de Duinrand te Rockanje, thans kadastraal bekend gemeente Rockanje, sectie A,

Nadere informatie

Doos - Map Nummer. Bron: Tijdschrift Krant - Uitgeverij ISBN ISSN. Trefwoorden. Periode. Categorie. Heemkring Hoghescote - Catalogus Tijdschriften

Doos - Map Nummer. Bron: Tijdschrift Krant - Uitgeverij ISBN ISSN. Trefwoorden. Periode. Categorie. Heemkring Hoghescote - Catalogus Tijdschriften 114 115 Verbond voor Heemkunde Gouw Antwerpen - Tijdschrift. Jg. 1970-1985 116 Verbond voor Heemkunde Gouw Antwerpen - Tijdschrift. Jg. 1986, 1987, 1988 117 Verbond voor Heemkunde Gouw Antwerpen - Tijdschrift.

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht

Datum 8 juni 2011 Onderwerp De op het goed werkgeverschap gebaseerde verzekeringsplicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus Les 5 God: Zoon Doelstelling: de catechisant kan in 1 minuut aan een ander uitleggen wie Jezus voor hem/haar is, weet welke afwijkende meningen er in de loop der tijd geweest is m.b.t. de Here Jezus en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-157 d.d. 21 mei 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI)

REACTIE OP HET FISCALE BODEMRECHT VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) mr. R.M. Bottse* I n AJV-Nieuwsbrief no.1, 2016 (januari) verscheen een bijdrage van de hand van mr. R. Rosaria

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM 33 HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM Rombout Nijssen Bij een recent nazicht van de schepenbankoorkonden in het Rijksarchief in Hasselt, werd onze aandacht getrokken door een oorkonde van de schepenbank

Nadere informatie

Gent 6a. Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica.

Gent 6a. Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica. De stadsvesten van Einde were tot de Brugsepoort Gent 6a Groene Vallei Nieuwe wandeling Leiearm Overzet Malem Krijgsgasthuisstr Wintertuinstr brouwerij Aigle- Belgica. De Overzet was van de Einde Were

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS

GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS GROEN VAN TOEN BUITENPLAATSEN IN DE DORDTSE POLDERS Van pachthoeve tot lusthof Na de samenvoeging van verschillende kleine omkadingen tot de Oud Dubbeldamse polder in 1603, investeren de inpolderaars ook

Nadere informatie

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1 Aalst Antwerpen Brugge 4 aanwijzend schatters (2 halftime medewerkers) De administratieve bediende werd opgenomen in de algemene werking van de FOD. De PV s van schatting van het KI worden door de aanwijzend

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Gent 14a. St Lievenspoortstr

Gent 14a. St Lievenspoortstr St Lievenspoortstr Gent 14a In 1708 kon Lodewijk de XIV het maar niet laten. Eerst de stad goed bombarderen en dan zich een gewelddadige toegang verschaffen om de stad in te nemen langs de St Lievenspoort.

Nadere informatie

Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren?

Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren? Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren? Inleiding De vorige edities van Construction Rights geeft uitleg over wat een octrooi is, hoe dergelijk document is opgebouwd, waar men in databases

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Nederlanders tijdens bezoeken aan het Nederlandse consulaat te Bergen (Noorwegen), niet in de Nederlandse taal te woord worden gestaan door de medewerk(st)ers

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 204 d.d. 30 augustus 2011 (mr P.A. Offers, voorzitter, prof. mr M.L. Hendrikse en mr B.F. Keulen, leden, en mr S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Overig landbezit

Hoofdstuk 7. Overig landbezit Hoofdstuk 7 Overig landbezit 163 Behalve de Corenweertsche Rijsweert en de Kievitsham, hebben vele leden van de familie de Gier ander onroerend goed bezeten, zoals blijkt uit het parenteel. In sommige

Nadere informatie

Sint Adelbertusweg 31-7, Egmond Binnen

Sint Adelbertusweg 31-7, Egmond Binnen vraagprijs: 44.995,- kosten koper Zeer eenvoudig, vrijstaand vakantiehuisje op het fraai gelegen park Sint Adelbertus, op een paar honderd meter afstand van de duinen en de bossen, en slechts 3 km. van

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

TE KOOP. Zeer ruime woningbouwkavel. Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n.

TE KOOP. Zeer ruime woningbouwkavel. Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n. TE KOOP Zeer ruime woningbouwkavel Dijkstraat 63 te Asten Vraagprijs: 330.000,= v.o.n. Korte omschrijving object Type Inhoud Aan- en bijgebouwen Perceeloppervlakte Ligging Contactpersoon : bouwkavel voor

Nadere informatie

Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1

Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1 Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1 Het beginpunt Om het allemaal wat begrijpelijker te maken wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt beginnen we met Gods beloften aan Abram (later

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Historie kerkhof Boekel 1832-2014 Stand van zaken kennis 11 november 2014, Archeologische werkgroep (HKK)

Historie kerkhof Boekel 1832-2014 Stand van zaken kennis 11 november 2014, Archeologische werkgroep (HKK) Historie kerkhof Boekel 1832-2014 Stand van zaken kennis 11 november 2014, Archeologische werkgroep (HKK) In het archeologisch beleidsplan van de gemeente Boekel wordt de begraafplaats beschreven als een

Nadere informatie

KENNISBANK 2012. DE PÉGÉ-SYSTEEMWONINGEN, ONZICHTBAAR OPGENOMEN IN HET DORPSBEELD Een serie over systeemwoningen -4-

KENNISBANK 2012. DE PÉGÉ-SYSTEEMWONINGEN, ONZICHTBAAR OPGENOMEN IN HET DORPSBEELD Een serie over systeemwoningen -4- 1 KENNISBANK 2012 DE PÉGÉ-SYSTEEMWONINGEN, ONZICHTBAAR OPGENOMEN IN HET DORPSBEELD Een serie over systeemwoningen -4- Auteur: Martin Liebregts, 10 december 2012 In een krantenartikel uit 1973 staat: Houtrijke

Nadere informatie

AFPALING IN DE PRAKTIJK

AFPALING IN DE PRAKTIJK Het is altijd nuttig, zelfs nodig, gebouwen te meten, het meten van de uiterste punten van de gevels (kolommen) maakt het later mogelijk na te gaan of deze gebouwen niet verbouwd werden. 2.4. De afpaling

Nadere informatie

Urk 1749. Urk op de kaart. Urk 1722

Urk 1749. Urk op de kaart. Urk 1722 Urk op de kaart. Het gebied waarin het eiland Urk ligt blijkt al in de prehistorie bewoond te zijn geweest. Tussen ongeveer de jaren 300 tot 800 na Christus was bewoning hier niet mogelijk vanwege te drassige

Nadere informatie

De wapenschilden van Cuijk en Grave

De wapenschilden van Cuijk en Grave De wapenschilden van Cuijk en Grave Het wapenschild van de familie van Cuyck Aernt Van Buchel reproduceerde in zijn Monumenta drie verschillende wapenschilden van de van Cuycks 1 : In goud twee dwarsbalken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126

Rapport. Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126 Rapport Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126 2 Klacht Op 20 augustus 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer P. te Oud Alblas, met een klacht over een gedraging van Gak

Nadere informatie

De historie van de Davidster.

De historie van de Davidster. De historie van de Davidster. Er zijn meerdere namen bekend voor de Davidster, zoals Schild van David, Zegel van Salomo, hexagram,jodenster, Mogen Dowiet, of Maĝeen David, maar de meest bekende en gebruikte

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen.

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN

TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN WERKBLAD Tijdlaag tot 1000 Thema: verdwenen rivieren en de Limes 1. Ligt landgoed De Haar binnen het projectgebied? o ja o nee 2. Wat is zavel? 3. Zet de woorden zand, zavel

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström

1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström 1 Epidemiologie van multipel myeloom en de ziekte van Waldenström Dr. S.A.M. van de Schans, S. Oerlemans, MSc. en prof. dr. J.W.W. Coebergh Inleiding Epidemiologie is de wetenschap die eenvoudig gezegd

Nadere informatie

Resultaten & conclusies onderzoek:

Resultaten & conclusies onderzoek: Resultaten & conclusies onderzoek: Kinderen over armoede en vluchtelingen door Kinderen Goedgekeurd! Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000-tal leerlingen. 1.

Nadere informatie

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol.

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Literatuur: Gedenkboek 100 jaar Nieuw Amsterdam-Veenoord P. van der Woude 1960 Gedenkboek 125 jaar Tweelingdorp

Nadere informatie

Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k.

Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k. Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k. Omschrijving Dorpsstraat 19 A - Zorgvlied Groter dan de buitenkant doet vermoeden! Voor de natuurliefhebber! In vriendelijk dorp dat aan de rand van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Jan van der Heyden te Leiden.

Jan van der Heyden te Leiden. Jan van der Heyden te Leiden. Het is bekend dat Jan van Heyden relaties met Leiden heeft. Hij leverde brandspuiten aan deze stad en organiseerde er straatverlichting. Leidsche stadsgezichten van zijn hand

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/187 BERAADSLAGING NR 08/069 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht 2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht Aanleiding De Commissie Wetenschappelijke Integriteit UM heeft op (..) 2014 een door (..) (klager) ingediende klacht ontvangen.

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Info plus Het leenstelsel

Info plus Het leenstelsel Project Middeleeuwen F- verrijking week 1 Info plus Het leenstelsel Inleiding De Middeleeuwen betekent letterlijk de tussentijd. Deze naam is pas later aan deze periode in de geschiedenis gegeven. De naam

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-94 d.d. 22 maart 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. P.E. Roodenburg, secretaris) Samenvatting Spaarbankboekje aan toonder, met

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin Examen Geschiedenis Geef de 7 tijdsvakken: Prehistorie :... 3500 v.c Stroomculturen : 3500 v.c 800 v.c Klassieke Oudheid : 800 v.c 500 n.c Middeleeuwen : 500 n.c 1450 n.c Nieuwe tijd : 1450 n.c 1750 n.c

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie

TE KOOP. Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN

TE KOOP. Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN TE KOOP Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN Voor informatie: Breeschoten & Vernooij B.V. Zeisterweg 21 3984 NH Odijk tel: 030 677 73 30 e-mail:

Nadere informatie