Introductie Use Case Point Analyse. SYSQA B.V. Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie Use Case Point Analyse. SYSQA B.V. Almere"

Transcriptie

1 Introductie Use Case Point Analyse SYSQA B.V. Almere

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting Inleiding Use Case Points Geschiedenis van de Use Case Use Case Points Bepalen van de Unadjusted Use Case Points Bepalen van de technische complexiteit Bepalen van de omgevingscomplexiteit Bepalen van de Adjusted Use Case Points Het afleiden van de begroting Relativering van de waarde van de begroting Test Case Point Analyse Gebruikte literatuur Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen Auteur Initiele versie, ter review voor expertisegroep Sysqa Definitief gemaakt Sysqa Opmerking Sysqa verwerkt Sysqa Aanpassen opmaak Sysqa

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 10 1 Managementsamenvatting Deze introductie beschrijft de Use Case Point Analyse. Use Case Point Analyse is gebaseerd op het gebruik van UML, Unified Modeling Language. Binnen UML wordt er gebruikt gemaakt van Use Cases. Op basis van deze Use Cases is het mogelijk de (test)begroting op te stellen. De stappen die hiervoor ondernomen moeten worden, worden in dit document beschreven. Tevens wordt er kort stilgestaan bij de Test Case Point Analysis. Deze introductie is in samenhang met de introductie Test begrotingen en planning geschreven.

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 10 2 Inleiding Een effectieve begroting van een software ontwikkeltraject is één van de moeilijkste en belangrijkste activiteiten van een software project. Een tijdige oplevering van de software aan de opdrachtgever kan niet bereikt worden zonder een accurate en betrouwbare begroting. Er zijn meerdere populaire modellen voor het begroten van test impacts. Traditioneel zijn deze begrotingsmethodieken in meer of in mindere mate gebaseerd op verhoudingsgetallen, toeslag percentages enz. Maar geen van de modellen sluit goed aan bij begroten van testtrajecten gebaseerd op het gebruik van Use Cases in het ontwikkeltraject. Dit terwijl de Use Cases een goede basis kunnen vormen voor het bepalen van de systeemgrootte. Use Case Point Analyse werkt op een vergelijkbare manier als FunctiePuntAnalyse (FPA), zie introductie functiepuntanalyse [6]. Daar waar de Engelse termen meer algemeen gebruikt en bekend zijn dan de Nederlandse termen, worden de Engelse termen gebruikt.

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 10 3 Use Case Points 3.1 Geschiedenis van de Use Case De basis van de Use Case werd in het einde van de jaren 60 gelegd bij Ericsson door Ivar Jacobson. Ericsson had haar systeem opgedeeld in blokken die met elkaar verbonden waren. In UML werd dit later bekend als subsystems. Deze blokken werden vastgesteld op wat toen trafic cases werden genoemd, later bekend als Use Cases [3,5]. In 1987 heeft Jacobsen een tekentechniek ontwikkeld voor het concept Use Case [3]. In 1992 bedacht Jacobsen de software ontwikkelmethodiek OOSE (Object Oriented Software Engineering). Dit is een Use Case gedreven methode waarbij Use Cases gebruikt worden voor alle stadia van software ontwikkeling. Inclusief analyse, ontwerp en test [3]. In 1993 heeft Gustav Karner een use case point methode ontwikkeld voor het begroten van object georiënteerde software [3,4]. Alistair Cockburn heeft het Actors and Goals concept geïntroduceerd als handleiding voor het schrijven en structureren van Uses Cases. Hij onderscheidt 5 niveaus van Use Cases [1,3]: Very high summary Summary User Goal Sub function Too low Cockburn adviseert de gebruiker vooral op User Goal niveau een goed doordachte set van Use Cases te beschrijven. Dit is ook het laagste niveau waarop de Use Case nog waarde heeft voor de business [1]. In het document van Kirsten Ribu [3] is het gehele concept van Use Cases en Actors and Goals zeer duidelijk uitgewerkt. 3.2 Use Case Points Het aantal Use Case Points in een project is afhankelijk van de volgende factoren [1,3,4]: Aantal en complexiteit van de Use Cases in het systeem Aantal en complexiteit van de Actors in het systeem Non-functional requirements zoals portabiliteit, performance en onderhoudbaarheid die niet beschreven worden in Use Cases De omgeving waarin het project ontwikkeld wordt (taal, team motivatie, ervaring en kennis) Op basis van de eerste twee factoren worden de zogenaamde Unadjusted Use Case Points bepaald. Op basis van de laatste twee factoren worden de Unadjusted Use Case Points gecorrigeerd tot Adjusted Use Case Points. De gedetailleerde werkwijze hiervoor is weergegeven in paragraaf 3.3 tot en met 3.6. De Use Cases die worden gebruikt voor het begroten, moeten allen op hetzelfde niveau zijn, bij voorkeur op het User Goal niveau [1]. 3.3 Bepalen van de Unadjusted Use Case Points Allereerst moeten de Use Cases en de Actors geclassificeerd worden om de Unadjusted Use Case Points (UUCP) te bepalen. Dit wordt gedaan op basis van het aantal Use Cases en Actors en wordt hieronder beschreven.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van Classificatie van Use Cases De Use Cases worden in 3 groepen onderverdeeld, afhankelijk van het aantal transacties (stappen in een use case) die ze te weeg brengen. Op basis van deze onderverdeling wordt de relatieve complexiteit bepaald. Door het aantal Use Cases per groep te bepalen en te vermenigvuldigen met de bijbehorende factor wordt de Unadjusted Use Case Weights (UUCW) bepaald. Het volgende rekenmodel wordt hiervoor voorgeschreven[1,3]: Type Use Case Aantal transacties Factor Aantal Use Cases Totaal Simpel 3 of minder 5 Gemiddeld 4 tot en met 7 10 Complex meer dan 7 15 Totaal UUCW De kolom Totaal wordt bepaald door het aantal Use Cases te vermenigvuldigen met de factor. Het Totaal UUCW is de sommatie van deze totalen. Szongott gebruikt dezelfde klassen met dezelfde factoren, alleen vindt de classificatie niet plaats enkel op basis van aantal transacties. Hij hanteert het type use case waarbij naast het aantal transacties ook naar het aantal geraadpleegde gegevensbronnen (databanken) en aantal gegevensgroepen (classes) wordt gekeken [4] Classificatie van Actors Ook de Actors worden in drie klassen onderverdeeld, net als de Use Cases. Een Actor uit de eenvoudigste klasse is bijvoorbeeld een API (Application Programming Interface). Een gemiddelde Actor is bijvoorbeeld een ander systeem dat middels TCP/IP samenwerkt. Tot slot de complexe Actor. Dat is bijvoorbeeld een gebruiker via een GUI of een webinterface [1,3,4]. Net zoals voor de Use Case de waarde UUCW bepaald moet worden, moet dit ook voor de Actor. Dit heet de Unadjusted Actor Weight (UAW). Het volgende rekenmodel wordt hiervoor voorgeschreven[1,3,4]: Type Actor Factor Aantal Actors Totaal Simpel 1 Gemiddeld 2 Complex 3 Totaal UAW Totaal wordt bepaald door het aantal Actors te vermenigvuldigen met de factor Bepaling UUCP De bepaling van de Unadjusted Use Case Points is nu als volgt: UUCP = UUCW + UAW 3.4 Bepalen van de technische complexiteit Hierboven is bepaald hoeveel Unadjusted Use Case Points het systeem kent. Nu wordt dit getal aangepast voor de technische complexiteit van het systeem. Hiervoor wordt allereerst de Tfactor bepaald. De TFactor is het totaal van 13 technische items die een rol spelen bij de technische complexiteit. In het onderstaande schema is dat uitgewerkt [1,3,4].

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 10 Item Omschrijving Factor Gewicht Totaal T1 Distributed System 2 T2 Performance 1 T3 End User Efficiency 1 T4 Complex Internal Processing 1 T5 Reusability 1 T6 Easy to Install 0,5 T7 Easy to Use 0,5 T8 Portability 2 T9 Easy to Change 1 T10 Concurrency 1 T11 Special Security Features 1 T12 Provides Direct Access for Third Parties 1 T13 Special User Training Facilities Are Required 1 Totaal TFactor De werking is als volgt. Per technisch item bepaal je het gewicht, het gewicht heeft een waarde tussen de 0 (niet relevant) en 5 (heel belangrijk). Hier komt per item een totaal uit en samen vormen die de TFactor. De Technical Complexity Factor (TCF) wordt dan als volgt bepaald: TCF = 0,6 + (0,01*TFactor) 3.5 Bepalen van de omgevingscomplexiteit Niet alleen de technisch complexiteit heeft invloed op het aantal Use Case Points. Ook de omgeving waarin het project plaatsvindt heeft hier invloed op. Dit gebeurd op basis van 8 omgevingsfactoren, Environmental Factors (EF). In het onderstaande schema is dat uitgewerkt [1,3,4]. Item Omschrijving Factor Gewicht Totaal E1 Familiarity with development process 1,5 E2 Application Experience 0,5 E3 Object-Oriented Experience 1 E4 Lead Analyst Capability 0,5 E5 Motivation 1 E6 Stable Requirements 2 E7 Part-time Workers -1 E8 Difficult Programming Language -1 Totaal EFactor De werking is als volgt. Per omgevingsitem bepaal je het gewicht, het gewicht heeft een waarde tussen de 0 (geen invloed), naar 1 (sterk negatieve invloed), 3 (gemiddelde invloed) en 5 (sterk positieve invloed) op het project [1,3,4]. Hier komt per item een totaal uit en samen vormen die de EFactor. De Environmental Factor (EF) wordt dan als volgt bepaald: EF = 1,4 + (-0,03*EFactor) 3.6 Bepalen van de Adjusted Use Case Points

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 10 Tot slot kan de Adjusted Use Case Points (UCP) waarde bepaalde worden. De formule hiervoor is als volgt [1,3,4]: UCP = (UUCW + UAW) x TCF x EF of UCP = UUCP x TCF x EF De waarde van UCP vormt de basis voor de begroting. 3.7 Het afleiden van de begroting Karner stelt voor om per UCP 20 uur te rekenen voor de totale ontwikkelbegroting [1,3]. Maar hier maken verschillende bronnen kanttekeningen bij. Onder andere Ribu heeft een productiviteit variërend van 15 tot 30 uren per UCP gevonden [3]. Schneider en Winters suggereren een verfijning van de norm van Karner op basis van de ervaring van het team en de stabiliteit van het project. Tel het aantal omgevingsitems uit de reeks E1 - E6 die een waarde groter dan 3 hebben en van E7 E8 welke een waarde onder de 3 hebben en groter dan 0. Als het aantal omgevingsitems 2 of lager is, dan kan 20 uur per UCP aangenomen worden. Is het 3 of 4, neem dan 28 uur per UCP. Is het aantal meer dan 4, dan zijn er te veel omgevingsfactoren die een negatieve invloed op het project hebben. Het project kan dan beter stilgelegd worden om vervolgens de omgevingsfactoren te verbeteren [1,3]. Szongott suggereert een andere aanpak. Hij stelt om eerst uit te gaan van 20 uur per UCP en in de loop van het project een al nauwkeuriger productiviteitsfactor (PF) te bepalen. Dit kan middels de volgende formule [4]: PF = bestede uren project / UCP s project. Bij bestede uren project zijn dit de uren van de reeds afgeronde UCP s, deze worden dan gedeeld door het aantal afgeronde UCP s. In de gebruikte literatuur wordt geen nadere specificatie richting testbegrotingen gegeven. Op basis van verhoudingsgetallen valt de testbegroting af te leiden. 3.8 Relativering van de waarde van de begroting In de geraadpleegde documentatie wordt de berekenwijze op verschillende wijzen bekritiseerd. Ribu heeft een studie gemaakt van een aantal projecten waarbij vooraf op basis van UCP s begroot was en op basis van UUCP s met een iets andere factor waarbij vervolgens geen rekening meer werd gehouden met de technische complexiteit en de omgeving. De conclusie hier was dat de zuiverheid van de standaard rekenwijze via UCP s niet nauwkeuriger was dan de nieuw ontwikkelde methodiek via de UUCP s [3]. Cohn schrijft dat het volledig uitwerken van Use Cases op User Goal niveau tegen de principes van Agile software development gaat [1]. De vraag is echter gerechtvaardigd of het toepassen en uitwerken van Use Cases wel past bij Agile software development.

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 10 4 Test Case Point Analyse Als tegenhanger van de Use Case Point Analyse heeft Patel de Test Case Point Analyse (TCP) beschreven [2]. De kracht van dit model is dat het duidelijk onderscheid maakt tussen geautomatiseerde testcases en handmatige testcases. Aangezien dit tot nu toe de enige bekende bron is waarin deze methodiek beschreven is en geen praktijk ervaringen gevonden zijn, blijft het bij een globale beschrijving. Patel gaat in zijn model uit van 2 activiteiten, testcases voorbereiden en test cases uitvoeren. Dit kan geautomatiseerd in zijn model alsook handmatig. TCP volgt 7 stappen: 1. Identificeer de Use Cases 2. Bepaal de Test Cases 3. Bepaal de TCP voor handmatige testcase voorbereiding 4. Bepaal de TCP voor geautomatiseerde testcase voorbereiding 5. Bepaal de TCP voor handmatige testcase uitvoering 6. Bepaal de TCP voor geautomatiseerde testcase uitvoering 7. Bepaal het totaal TCP Met de Use Cases als basis wordt het aantal testcases bepaald. Ook hier wordt, gelijk aan de Use Case Point Analyse, geclassificeerd op basis van complexiteit, gemeten naar het aantal teststappen voor een testcase, de samenhang tussen de verschillende testcases en de moeilijkheidsgraad van de uitkomst van de testcase. Dit wordt verder uitgewerkt voor de verschillende stappen. Een duidelijk rekenvoorbeeld ontbreekt in de geraadpleegde documentatie evenals metrics voor het omzetten van Test Case Points naar te begroten uren.

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 10 5 Gebruikte literatuur 1. Cohn, Mike; Estimating With Use Case Points; in Methods and Tools; Volume 13 number 3; Patel, Nirav e.a.; Test Case Point Analysis ; White Paper; versie 1.0; Ribu, Kirsten; Estimating Object-Oriented Software Projects with Use Cases; Master of Science Thesis; University of Oslo, Department of Informatics; Szongott, Christian; Werkzeuggestützte Aufwandsagschätzung bei Erstellung von Use Cases; Bachelorarbeit im Studiengang Informatik; Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Institut für Praktische Informatik, Fachgebiet Software Engineering; OMG; OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Infrastructure, V2.1.2; 2007; 6. Introductie Functiepuntanalyse, Kennisbank Sysqa

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere Introductie User Stories SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat zijn User Stories?... 4 2.1 Definitie... 4 2.2 Voordelen... 4 2.3 Verschillen tussen

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Management reactie Capgemini op het SIG rapport Integrale analyse Multiregelingensysteem van 17 november 2014

Management reactie Capgemini op het SIG rapport Integrale analyse Multiregelingensysteem van 17 november 2014 Management reactie Capgemini op het SIG rapport Integrale analyse Multiregelingensysteem van 17 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Een beperkte uitleg van softwarekwaliteit 3 Ontbreken van een duiding

Nadere informatie

OOAA. Object Oriented Analysis Advanced. Arie Bubberman 12/10/2009

OOAA. Object Oriented Analysis Advanced. Arie Bubberman 12/10/2009 OOAA Object Oriented Analysis Advanced Arie Bubberman 12/10/2009 Contents 1 Analyse...3 Kiezen van een ontwikkelproces...3 Agile Methoden...3 Deelprocessen in het OO-ontwikkelproces...Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling Drs. J. van Brummelen is manager bij KPMG Advisory N.V. vanbrummelen.jos@kpmg.nl Ir. L.H. Westenberg CISA is senior manager bij KPMG Advisory N.V. westenberg.liesbeth@kpmg.nl Drs. J.M.A. Koedijk CISA CISM

Nadere informatie

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Introductie Veel projecten worstelen met het vaststellen van de probleemstelling en oplossing die daar het beste bij past. Projecten leveren wel goed

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

TESTEN OP BASIS VAN DE KWALITEITSBEHOEFTEN VAN GEBRUIKERS

TESTEN OP BASIS VAN DE KWALITEITSBEHOEFTEN VAN GEBRUIKERS Gepubliceerd in Informatie, juli/augustus 1997, jaargang 39 TESTEN OP BASIS VAN DE KWALITEITSBEHOEFTEN VAN GEBRUIKERS (Drs. E.P.W.M. van Veenendaal CISA en Dr. ir. J.J.M. Trienekens) De kwaliteit van een

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Risicomanagement bij ERP implementaties

Risicomanagement bij ERP implementaties Risicomanagement bij ERP implementaties Een model om de doelstellingen van de organisatie te bewaken door effectief risicomanagement. M.R. Touwen Studentnummer: 2154417 Scriptienummer: 1070 Amstelveen,

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

11 Toetsen van projecten op enterprise architectuur

11 Toetsen van projecten op enterprise architectuur 11 Toetsen van projecten op enterprise architectuur Ralph Foorthuis, Frank Hofman, Sjaak Brinkkemper en Rik Bos Dit artikel presenteert een benadering voor het toetsen van projecten op een kaderstellende

Nadere informatie

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile Whitepaper Kwaliteit binnen Agile Paul Meek pm@linkitprojects.nl Versie 1.0 (24-02-2010) Inleiding Agile is hot. Agile projecten beloven sneller software te leveren, die na elke iteratie onmiddellijk in

Nadere informatie

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie