Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel"

Transcriptie

1 Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Projectresultaat 3 Hoofdstuk 2 Inleiding Verantwoordelijkheden Landelijke activiteiten 5 Hoofdstuk 3 Eigen activiteiten, fasering en planning Deelprojecten Planning 8 Hoofdstuk 4 Communicatie Niveaus Middelen 10 Hoofdstuk 5 Risico s 11 Hoofdstuk 6 Projectorganisatie 12 Hoofdstuk 7 Kosten 13 Bijlagen Bijlage 1 Overzicht gemeenten en buurtwaterschappen 14 Bijlage 2 Planning 15 2

3 Hoofdstuk 1 Projectresultaat Het resultaat van het project Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel is: 1. rechtmatige (in formeel opzicht foutloos) verlopen verkiezingen; 2. rechtmatige benoeming (toelating) van een nieuw algemeen bestuur op 26 maart 2015; 3. uitgevoerde communicatie volgens vooraf afgestemd plan; 4. rechtmatige benoeming van een dagelijks bestuur binnen de wettelijke termijn; 5. een geïnformeerd algemeen bestuur per 1 juli 2015; 6. evaluatie van het verkiezingsproces juni Het behalen van een bepaald opkomstpercentage is geen expliciet doel van dit project. Bij een lage opkomst zal echter de discussie over het voortbestaan van de waterschappen in alle hevigheid losbarsten. Hoofdstuk 2 Inleiding De verkiezingen 2008 zijn rechtmatig verlopen, maar ondervonden landelijk toch de nodige kritiek, vooral door de beperkte opkomst en het aantal ongeldige stemmen. Mede daardoor is landelijk veel discussie geweest over de gewenste manier van verkiezingen van de waterschapsbesturen. Het vorige kabinet had plannen voor indirecte verkiezingen, het huidige kabinet heeft gekozen voor directe stembusverkiezingen. De Eerste Kamer heeft het betreffende wetsvoorstel in januari 2014 aangenomen. Dat betekent dat op 18 maart 2015 voor het eerst stembusverkiezingen plaats zullen vinden voor alle waterschappen (met uitzondering van Waterschap Vechtstromen). Deze verkiezingen betreffen de categorie ingezetenen. De benoemingsprocedure van de categorieën ongebouwd, bedrijfsgebouwd en natuur blijft ongewijzigd. LTO, Kamer van Koophandel en Bosschap zijn binnen de wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de voordracht voor de geborgde zetels. De verkiezingen vinden tegelijk plaats met die van Provinciale Staten. De gemeenten hebben een belangrijke uitvoerende rol bij deze gecombineerde verkiezingen. De Unie van Waterschappen heeft een landelijk project verkiezingen, waarin activiteiten worden opgepakt waarvan landelijke aanpak efficiënter is dan lokale. Dit projectplan is een overzicht op hoofdlijnen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 november 2014 zal aanvullend een communicatieplan worden aangeboden. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd. 3

4 2.1 Verantwoordelijkheden Schematisch ziet de organisatie van de gecombineerde verkiezingen van waterschaps- en provinciebestuur er als volgt uit. Waterschappen Organisatie passief deel waterschapsverkiezingen Waterschappen Vaststellen verkiezingsuitslag waterschap Gemeenten Drukwerk en verzending, inrichten stembureaus, telling Provincies Organisatie passief deel statenverkiezingen Gemeenten Vaststellen verkiezingsuitslag provincies Communicatie: waterschappen en provincies De gelijktijdige verkiezingen met Provinciale Staten vereist een goede samenwerking met de gemeenten, de provincies en met andere waterschappen. Waterschappen De waterschappen organiseren het passieve deel van de verkiezingen, namelijk de registratie van de lijsten die deelnemen aan de verkiezingen en de kandidaatstelling. Ook zorgt het waterschap er voor dat, daar waar een gemeente in meerdere waterschappen valt, de gemeente de benodigde informatie krijgt om te bepalen welke personen kiesgerechtigd zijn voor welk waterschap. Gemeenten Gemeentes worden belast met de organisatie van de uitvoering van de waterschapverkiezingen. Zij zorgen voor het opmaken en verzenden van de stembescheiden en de organisatie van de feitelijke stemming. De uitkomst van de stemming levert de gemeente vervolgens aan het waterschap, dat de uitslag vaststelt. In september zal een bijeenkomst voor gemeenten worden georganiseerd waarin praktische zaken rondom de organisatie van de verkiezingen worden besproken en afspraken gemaakt. Bijlage 1 geeft een overzicht van de inliggende gemeenten en de buurtwaterschappen. Afstemming met alle partijen is van groot belang. Provincies Organisatorisch gezien heeft het waterschap het meest te maken met de gemeenten. Vanuit communicatie is afstemming met de provincies wenselijk. De communicatie richt zich enerzijds op potentiële kandidaten, maar ook op de kiezers. Het is aan de partijen om campagne te voeren en hun standpunten duidelijk te maken. Het formele proces is vastgelegd en wordt bepaald in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit, de Kieswet en het Kiesbesluit. 4

5 2.2 Landelijke activiteiten De Unie van Waterschappen neemt de volgende zaken voor haar rekening: - afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Milieu ((I&M); - begeleiding van het wetgevingstraject en oplevering juridische procedures en producten en draaiboek waterschapverkiezingen; - ontwikkeling (aanpassing) verkiezingssoftware ; - ontwikkelen van een landelijke systematiek voor aanlevering van waterschapgrenzen; - ontwikkelen en uitvoeren landelijke communicatiestrategie en ontwikkelen tool-box voor de lokale communicatie, zie hoofdstuk 4. De regionale activiteiten worden in hoofdstuk 3 besproken. 5

6 Hoofdstuk 3 Eigen activiteiten, fasering en planning 3.1 Deelprojecten Projectmanagement (Carmen Molenaar) Dit omvat: - afstemming landelijk proces; - bewaken voortgang deelprojecten; - samenwerking met gemeenten; - rapportage voortgang aan opdrachtgever en project-groepsleden; - het opstellen van een plan van aanpak; - bestuursvoorstel voor een projectbudget; - organiseren overleggen projectgroep; - evaluatie. Bestuurlijk/juridisch (Riet Slaghekke) Waterschapswet, Kieswet en Kiesbesluit schrijven voor hoe het verkiezingsproces dient te verlopen. De fasen hierin zijn: - benoeming stembureau; - registratie partijen; - kandidaatstelling; - stemperiode; - uitslag; - ontvangen van benoemingen voor de geborgde zetels; - toelating nieuw algemeen bestuur; - verkiezing nieuw dagelijks bestuur. De organisatie valt uiteen in een groot aantal activiteiten. Deze worden opgenomen in een draaiboek. De mogelijke kandidaten zullen tijdig over de formele procedure worden geïnformeerd en geconsulteerd over de gewenste ondersteuning. Aandachtspunt is dat zowel de groeperingen die nu in het algemeen bestuur vertegenwoordigd als de niet vertegenwoordigde groeperingen gelijk bediend worden. Aan de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de benoeming van de geborgde zetels zal specifieke informatie worden verstrekt. Na de toelating van het nieuwe bestuur zullen er vier informatieavonden worden georganiseerd om het nieuwe algemeen bestuur op hoofdlijnen te informeren over de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap. Communicatie (Carmen Molenaar/Arian Kuil) Doel van de communicatie is: - informeren en stimuleren potentiële kandidaten; - bevorderen van de opkomst: landelijk, regionaal en inhoudelijk; - duidelijke informatie over de wijze van stemmen (praktisch van aard); - bekendmaking van de uitslag. Onze regionale communicatie sluit aan landelijke communicatieactiviteiten. We streven er naar om bij de regionale communicatie zo veel als mogelijk samen te werken met de provincies Gelderland en Overijssel. 6

7 In hoofdstuk 4 wordt de communicatiestrategie, zowel landelijk als regionaal toegelicht. In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 november 2014 zal een concreet communicatieplan worden aangeboden. Omdat er de komende tijd nog diverse overleggen met de provincies Overijssel en Gelderland en de waterschappen plaatsvinden, is een uitgewerkt plan nu nog niet mogelijk. Interne communicatie Als doelgroep voor de interne communicatie onderscheiden we twee groepen: 1. de ambtelijke organisatie: zij moeten als ambassadeurs van het waterschap weten dat er verkiezingen zijn en de boodschap uit kunnen dragen in hun omgeving, mochten ze hier vragen over krijgen; 2. de bestuurlijke organisatie: we houden hen regelmatig (elk kwartaal of zoveel vaker als nodig is) op de hoogte van de voortgang via een update en / of voorstellen. ICT (Nico Immink) Het waterschap hoeft geen verkiezingsbestanden (bestanden met stemgerechtigden) op te bouwen; dit is een taak van de gemeenten in ons gebied. Het waterschap is wel verantwoordelijk voor aanlevering van de waterschapgrenzen aan die gemeenten die in verschillende waterschappen vallen. Hiervoor wordt een landelijke methodiek ontwikkeld. Voor een foutloos verkiezingsproces is het cruciaal dat de juiste personen de juiste stem-pas krijgen toegestuurd. Een juiste aanlevering en verwerking van de waterschapgrenzen is daarvoor de basis. Deze zal door GBLT moeten worden verzorgd. De gemeenten moeten hun software aanpassen om gelijktijdig de stempassen voor provinciale staten en het waterschapsbestuur te verzenden. Dit wordt landelijk gecoördineerd. De aanlevering van kandidatenlijsten aan de gemeente en de terug-levering van de uitslag aan het waterschap geschiedt via landelijke Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). De OSV voegt ook de uitkomsten van de gemeenten samen en berekent de uitslag van de verkiezingen (inclusief restzetels). De aanpassing van het OSV wordt landelijk gecoördineerd. 7

8 3.2 Planning De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang. Er vinden zowel interne overleggen met de projectgroep als overleggen met andere waterschappen en de provincies plaats. Een overleg met de gemeenten vindt in september plaats. Na de voorbereidingsfase (tot en met juni 2014) is gestart met de werving van kandidaten, de registratie en de kandidaatstelling. Deze periode duurt tot 17 maart De verkiezingsdag is op 18 maart. Op 23 maart om uur wordt de uitslag bekend gemaakt. De planning kan worden verdeeld in een aantal fasen waarbij we mijlpalen definiëren. Een uitgebreide planning treft u in bijlage 2 aan. Fasen Fase 1: Voorbereiding: t/m juni 2014 Fase 2: Werving kandidaten, registratie en kandidaatstelling: t/m 17 maart 2015 Fase 3: Verkiezingsdag: 18 maart 2015 Fase 4: Bekendmaking uitslag: 23 maart 2015 Fase 5: Nieuw bestuur binnen de wettelijk gestelde termijn Mijlpalen 22 december 2014: Partijen en belangengroeperingen moeten zich uiterlijk op deze datum hebben geregistreerd; 2 februari 2015: Kandidatenlijsten en eventuele verklaringen inzake lijstverbindingen moeten uiterlijk op deze datum zijn ingeleverd op het hoofdstembureau; Eind februari 2015: Gemeenten moeten de stempassen, stemlokalen, identificatieplicht, onderhandse volmachten en kandidatenlijsten gereed hebben; 18 maart 2015: Verkiezingsdag; 23 maart 2015: Bekendmaking uitslag; 26 maart 2015: Installatie en beëdiging nieuw algemeen bestuur. Benoeming heemraden vindt daarna plaats. 8

9 Hoofdstuk 4 Communicatie 4.1 Niveaus In de communicatie onderscheiden we drie niveaus: Niveau 1: opkomstbevorderende communicatie vanuit het Rijk: verkiezingen voor provincies en waterschappen zijn dit keer gezamenlijk, breng uw stem uit. Een multimediale landelijke Postbus 51-actie kondigt aan dat er verkiezingen zijn. Doel: de burger mobiliseren een stem uit te brengen. Niveau 2: Gezamenlijke overkoepelende hoofdboodschap van alle waterschappen: er valt wat te kiezen (geen letterlijke slogan). Kernboodschappen: - Uw waterschap zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water. - Er valt wat te kiezen. Kern is te communiceren welke taken het waterschap heeft en welke keuzes waterschapsbestuurders daarin maken. Er wordt een landelijke toolkit ontwikkeld die regionaal kan worden ingezet. Daarin een handreiking voor de overkoepelende communicatieboodschappen, een FAQ en een strategie voor crisiscommunicatie. Er zullen geen grote budgetten worden vrijgemaakt voor een landelijke campagne vanuit de gezamenlijke waterschappen. Er wordt ingezet op free publicity. Niveau 3: individuele waterschappen geven regionale inhoud en kleur. De burger wordt het meest aangesproken door specifieke thema s uit de eigen leefomgeving. De burger krijgt inzicht in de keuzes en dilemma s in het regionale waterbeheer waarmee gekozen bestuurders te maken krijgen. Samenwerking provincies We streven ernaar om bij de regionale communicatie zoveel mogelijk samen te werken met de provincies Gelderland en Overijssel. Er hebben al diverse gesprekken plaatsgevonden, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Gezamenlijk communiceren is niet alleen effectiever en goedkoper, het is bovendien duidelijker richting kiezer. Het risico ondergesneeuwd te raken, wordt niet kleiner door apart van elkaar te communiceren. Door onderlinge afstemming over boodschap en gebruik te maken van elkaars middelen, kan juist versterking optreden. Praktisch De informatievoorziening over de verkiezingen dient helder en eenduidig te zijn en niet onnodig veel vragen op te roepen. Het projectteam heeft hier aandacht voor. Alhoewel we niet alles zelf in de hand hebben, zal goede afstemming met gemeenten daarbij van groot belang zijn. 9

10 4.2 Middelen In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 november 2014 zal een concreet communicatieplan worden aangeboden. Voor nu alvast inzicht in de in te zetten middelen en de te maken keuzes. Landelijk Postbus 51 campagne Regionaal Eigen website met aparte verkiezingspagina; hierop kunnen alle partijen zich te zijner tijd profileren. Stemhulp; er loopt een aanbesteding vanuit de UvW2014; of en hoe de provincies hierbij aansluiten, is nog niet bekend. November/december zal een workshop worden gegeven. Free publicity; een dure publiciteitscampagne stuit op veel weerstand; zie ervaringen Waterschap Vechtstromen die onlangs verkiezingen hielden. Social media met gezamenlijke hashtag (#) Verkiezingskrant met o.a. informatie over de groeperingen; we streven ernaar hierin samen met de provincies op te trekken; mochten de kosten voor een verkiezingskrant te hoog worden, dan zullen alternatieven worden onderzocht, zoals pagina s in de huis-aan-huis bladen. Gemeente Verkiezingsborden; zowel voor groeperingen provincies als waterschappen Groeperingen Eigen campagne Verwachtingen Als overheidsorganisatie is het waterschap onpartijdig. De keuze is aan de kiezer. Het waterschap kan voor de deelnemende groeperingen daarom uitsluitend faciliterend optreden voor de eigen website, stemhulp en een eventuele verkiezingskrant en kan onafhankelijke media met algemene informatie voeden. Het is aan de partijen zelf om campagne te voeren, de mensen te raken en de kiezer duidelijk te maken dat er wat te kiezen valt met aandacht voor de leefwereld van de kiezer. 10

11 Hoofdstuk 5 Risico s Risico Gemeenten onderschatten uitvoering gecombineerde verkiezingen; uitslag verkeerd of te laat We hebben enkele gemeenten die in twee of meer waterschappen liggen; kans op fouten groter dan gemiddeld Rijk wil kosten landelijke Postbus 51- campagne niet dragen (landelijk ,-) BZK wil eventuele kosten aanpassing GBA of alternatieve voorziening voor aanlevering waterschapgrenzen niet betalen ( PM) Partijen slagen er onvoldoende in om de verwachting dat er wat valt te kiezen in te vullen met hun verkiezingsprogramma Samenwerking met provincies over de communicatie verloopt moeizaam of slecht Gescheiden communicatie waterschap provincie waardoor de burger veel kritiek uit over hoge kosten Lage opkomst waardoor discussie over voortbestaan waterschappen losbarst Beheersmaatregel - BZK en Kiesraad zorgen voor instructie gemeenten, de Unie bewaakt de landelijke ontwikkeling. Wij houden vinger aan de pols bij onze eigen gemeenten. - Vroegtijdig contact opnemen met gemeenten (en provincie) en deze contacten onderhouden gedurende het verkiezingstraject (najaar 2014: bijeenkomst gemeenten) - Crisiscommunicatie voorbereiden - Bewaken dat landelijke oplossing aanlevering waterschapgrenzen tijdig tot stand komt. - Vroegtijdig contact opnemen met betreffende gemeenten (verantwoordelijkheid voor het selecteren van de kiezers ligt bij b&w gemeenten) -Vroegtijdig contact opnemen met GBLT - Ruimte inbouwen bij besteding communicatiebudget - Opvangen in post onvoorzien - Partijen hieraan herinneren en hen stimuleren verschil te maken (geplande workshop 6 mei ging niet door). Maak er geen referendum van ( Stem op het waterschap ) - Vroegtijdige afstemming met provincies over gezamenlijke campagne en inzet stemhulp - Crisiscommunicatie voorbereiden - Crisiscommunicatie voorbereiden Er dient een protocol te komen hoe om te gaan met problemen, zowel technisch, juridisch als communicatief van aard. 11

12 Hoofdstuk 6 Projectorganisatie Bemensing Opdrachtgever en voorzitter stembureau : Hein Pieper Opdrachtnemer : Johan Meeringa Projectleider : Carmen Molenaar Projectleden : Arian Kuil (Communicatie), Riet Slaghekke (Bestuurlijk Juridische Zaken), Marieke Rutjes (projectsecretaris/bestuurlijke zaken). Omdat het automatiseringsaspect beperkt lijkt, is ICT (Nico Immink) agenda-lid van de projectgroep. Taakverdeling en verantwoording De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de bestuurlijke opdracht en het wegzetten hiervan in de organisatie. De opdrachtgever rapporteert periodiek aan het bestuur. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de projectmatige aanpak en het toezicht hierop. De opdrachtnemer rapporteert periodiek aan de opdrachtgever. De projectleider is verantwoordelijk voor uitvoering van het project binnen de door randvoorwaarden in het projectplan. Zij bespreekt de voortgang maandelijks met de opdrachtnemer. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur worden periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project. 12

13 Hoofdstuk 7 Kosten Belangrijkste kosten worden gevormd door de vergoeding aan gemeenten, die wordt geraamd op 1,84 per kiesgerechtigde. Dit bedrag moet waarschijnlijk verspreid over vier jaar aan het ministerie van BZK worden betaald. Het totale investeringsbedrag wordt voor bijna 85% bepaald door de bijdrage per kiesgerechtigde. Dit bedrag is niet vanuit Waterschap Rijn en IJssel beïnvloedbaar. We betalen ook een aandeel in de kosten van het landelijke verkiezingsproject van de Unie van Waterschappen. Het exacte bedrag is nog onbekend, onderstaand bedrag is een schatting. Vaste kosten (niet beïnvloedbaar) Vergoeding gemeenten ,- Bijdrage projectkosten Unie ,- Variabele kosten (beïnvloedbaar) Uitgaven communicatie ,- Interne uren ,- Onvoorzien ,- Totaal ,- 13

14 Bijlage 1 Overzicht gemeenten en buurtwaterschappen 14

15 Bijlage 2 Planning Datum Activiteit november/december Workshop stemhulp. 22 dec 2014 Laatste dag registratie belangengroeperingen. 2 febr 2015 Dag van de kandidaatstelling HOOFDSTEMBUREAU* Van 9.00 uur tot uur: inlevering van kandidatenlijsten Tot uur: inlevering van verklaringen verbinding tot lijstencombinaties. 3 tot 5 febr HOOFDSTEMBUREAU Mogelijkheid tot herstel van verzuimen door de inleveraar. 4 febr HOOFDSTEMBUREAU Openbare zitting voor het nummeren van de kandidatenlijsten en over de geldigheid van de lijstencombinaties. 5 febr HOOFDSTEMBUREAU uur Openbare zitting ter beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. Ter inzage leggen van het procesverbaal I-4 van de zitting van het hoofdstembureau en de geldige, genummerde en van aanduiding voorziene kandidatenlijsten. 5-9 febr HOOFDSTEMBUREAU Periode waarin door belanghebbenden bij de Raad van State beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing van het hoofdstembureau over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. 25 februari Tweede openbare kennisgeving over: stemlokalen, stempas, identificatieplicht en onderhandse volmacht. 25 en 26 febr Bezorging stempassen** door TNT Post. 27 febr tot 8 maart Periode voor het afleggen van verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst. 2 maart Laatste dag voor het indienen van een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen of te stemmen in een stembureau naar keuze binnen het waterschap, binnen de provincie (kiezerspas). 4 maart Uiterste datum voor bezorging van de stempassen. 3 en 4 maart Bezorging huis-aan-huis kandidatenlijst. 11 maart Openbare kennisgeving Tijdstip en plaats van de openbare zitting van het hoofdstembureau op 4 maart 2011 om uur ter vaststelling ten aanzien van iedere lijst van het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen. Het proces-verbaal van deze zitting wordt ter inzage gelegd. 15

16 11 maart Laatste dag voor het indienen van een mondeling verzoek aan de balie om een kiezerspas. 16 maart Laatste dag aanvragen van een vervangende stempas. 18 maart Dag van de verkiezingen 23 maart om Verkiezingsuitslag uur 26 maart Aftreden algemeen bestuur en eerste samenkomst. april Evaluatie. * Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur treedt het hoofdstembureau tevens als centraal stembureau op. ** Het model voor de stempassen wordt bepaald door de minister. Voorts is in het Kiesbesluit vastgelegd dat de stembescheiden voor de verschillende verkiezingen voldoende onderscheidend dienen te zijn. 16

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 1 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015 Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 2 INHOUD PRESENTATIE ALGEMEEN ORGANISATIE VERKIEZINGEN BELANGRIJKE DATA MEEDOEN? 3 BESTUREN Waterschappen

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Plan van aanpak CONCEPT Waterschapsverkiezingen 2015 Projectnummer: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Status: Harm Küpers Joost de Vries concept Datum: 8 april 2014 Opsteller: Joost de Vries Versie: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. 2. Hoe

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Bijlage 1: Communicatiestrategie

Bijlage 1: Communicatiestrategie Bijlage 1: Communicatiestrategie Inleiding In maart 2015 worden voor het eerst stembusverkiezingen voor de waterschappen gehouden. Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In deze bijlage

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. ARCHIEF *2014.21038* Corsa-nr. 2014.21038 Datum versie 13 oktober 2014 Onderwerp vragen en antwoorden verkiezingen 2015 Project Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg 1. Wanneer

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 16.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 16. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 16. Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet voor: Waterschapsverkiezingen 2015 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering

Nadere informatie

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen

tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Besluit van tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen met de provinciale statenverkiezingen Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen 1 1. Waterschap als functionele overheid Jan Geluk, dijkgraaf 2. Het bestuurlijke proces Arnoud van Vliet, secretaris-directeur 3. De waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen?

Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen? Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen? Communicatieplan waterschapsverkiezingen 2015 van het waterschap Noorderzijlvest Dit communicatieplan ondersteunt de verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 5 Steller / afdeling Rob Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 2 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Concept Communicatieplan. Verkiezingen

Concept Communicatieplan. Verkiezingen Concept Communicatieplan Verkiezingen INHOUDSOPGAVE Bladzijde 1. Inleiding.. 3 1.1. Achtergrond en argumentatie... 3 2. Analyse en organisatie..... 4 2.1. Aandachtspunt 4 2.2. Geborgde zetels. 4 2.3. Interne

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing

Herindelingsverkiezing Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die

Nadere informatie

: *14IT012153* Waterschapsverkiezingen 2015

: *14IT012153* Waterschapsverkiezingen 2015 Behandelend ambtenaar: A.M.W.J.H.Merks Beleidsveldbeheerder: H. van Stokkom Portefeuillehouder: C. Moonen Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 13.zk11530 Kenmerk : 14IT012153 Barcode : *14IT012153*

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015

Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015 Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015 Uw waterschap zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water Er valt wat te kiezen. Opdrachtgever: Harry Bauman Opdrachtnemer: Tineke Kramer Datum: juni

Nadere informatie

Verkiezingen 2015 Ambtelijke evaluatie

Verkiezingen 2015 Ambtelijke evaluatie Verkiezingen 2015 Ambtelijke evaluatie 1.0 Datum 24 juni 2015 Ons kenmerk 687937 Opgemaakt door afdeling Strategie & Beleid Pagina 2 van 12 1. Inleiding 1.1. Algemeen De tweede helft van 2014 en eerste

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

14IT028626 Uitwerkingsplan Communicatie Waterschapsverkiezingen 2015

14IT028626 Uitwerkingsplan Communicatie Waterschapsverkiezingen 2015 14IT028626 Uitwerkingsplan Communicatie Waterschaps 2015 Waterschap Brabantse Delta Versie 9 december 2014 Joletta Noomen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. SITUATIEANALYSE... 3 3. COMMUNICATIEANALYSE...

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

BIJLAGEN. 1. Aanbevelingen 2. Uitkomsten enquête bestuur. 3. Foto s communicatiemiddelen

BIJLAGEN. 1. Aanbevelingen 2. Uitkomsten enquête bestuur. 3. Foto s communicatiemiddelen EVALUATIE BIJLAGEN BIJLAGEN 1. Aanbevelingen 2. Uitkomsten enquête bestuur 3. Foto s communicatiemiddelen BIJLAGE 1 AANBEVELINGEN Fase 1 Voorbereiding Bij volgende verkiezingen evenals dit jaar tijdig

Nadere informatie

HAMERSTUK. 3. Houten aan te wijzen als plaats van vestiging van het hoofdstembureau, zijnde de vestigingsplaats van het waterschapskantoor;

HAMERSTUK. 3. Houten aan te wijzen als plaats van vestiging van het hoofdstembureau, zijnde de vestigingsplaats van het waterschapskantoor; VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT HAMERSTUK Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2015 Nummer: 830791-v2 In D&H: 27-05-2015 Steller: mr. K. Wijma In Cie: BMZ 11-06-2015 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

EVALUATIE VERKIEZINGEN

EVALUATIE VERKIEZINGEN EVALUATIE VERKIEZINGEN Pagina 2 van 20 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Conclusie Algemeen Aanpak en projectorganisatie Financiën Bestuurlijk-juridische

Nadere informatie

Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad

Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad Bijlage Evaluatie Kiesraad gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsreactie op de voorstellen van de Kiesraad De Kiesraad heeft op 22 september 2010 een evaluatie (bijgevoegd) uitgebracht

Nadere informatie

Naam openbaar lichaam: Bonaire

Naam openbaar lichaam: Bonaire Naam openbaar lichaam: Bonaire Voorbereiding 1. Bent u in het kader van de voorbereiding van het referendum gestuit op problemen bij het uitvoeren van uw wettelijke verplichtingen bij: a. de selectie van

Nadere informatie

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565 bhared Services Organisatie IVlinisterie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG Bedrijf HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND T.A.V. HET DAGELIJKS BESTUUR Postbus 3061 2601

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 482 Besluit van 3 december 2014 tot wijziging van het Kiesbesluit en het Waterschapsbesluit voor het combineren van de waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 18 juli 2006 Ons kenmerk 2006-0000240051 Het College van Burgemeester en Wethouders CC. Onderdeel CZW/KOA Inlichtingen M. Dam-Jansen/ E. Beneder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

VAN OVERIJSSEL Reg.nr. TS/3JOI(/OU 01 JAN 20SI. Routing. Circulaire Provinciale Statenverkiezingen Informeren en instrueren Kieswet

VAN OVERIJSSEL Reg.nr. TS/3JOI(/OU 01 JAN 20SI. Routing. Circulaire Provinciale Statenverkiezingen Informeren en instrueren Kieswet Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten cc hoofden buraerzaken van alle aemeenten cc de NvvB, devng en de Kiesraad PROVINCIALE STATEN cc griffies

Nadere informatie

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag 1 KIES RAAD D De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag KIESRAAD Datum 18 mei 2015 Inlichtingen mr. N. Qoubbane T +31 (0) 70426 6266 F +31 (0) 70 345 0879

Nadere informatie

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug.

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug. Zaaknummer: AVGCL16 Onderwerp Verkiezing van de leden van provinciale staten Collegevoorstel Inleiding Op 2 maart 2011 worden de leden van provinciale staten gekozen. Voor deze verkiezingen moeten stembureaus

Nadere informatie

Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010

Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010 Zit de stemming er al in? - communicatieplan voor de gemeenteraadsverkiezing 2010 Aanleiding Op 3 maart 2010 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de lokale democratie is het belangrijk dat zoveel

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Daarnaast is aangegeven dat het wenselijk zou zijn een hogere opkomst te behalen dan in 2008 (landelijk 24%, NZV 25,6%).

Daarnaast is aangegeven dat het wenselijk zou zijn een hogere opkomst te behalen dan in 2008 (landelijk 24%, NZV 25,6%). EVALUATIE Voorwoord In het voorjaar van 2014 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015. In het Plan van Aanpak (PvA) Waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001

ons kenmerk ECGR/U Lbr. 10/001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gemeenteraadsverkiezingen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201000003 Lbr. 10/001 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 4 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE

Nadere informatie

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 agendapunt 04.H.34 1220756 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 Kennis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015 Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd voor het waterschapsbestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta (fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden) door het Provinciaal Bestuur

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Rick Nijkamp,

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008

Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 Besluit tot vaststelling ontwerpbesluit tot wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008 De commissie ex artikel 6 van de Waterschapswet voor de voorbereiding van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Gemeentebijeenkomst. modernisering. verkiezingen. Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017

Gemeentebijeenkomst. modernisering. verkiezingen. Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017 Gemeentebijeenkomst modernisering verkiezingen Willeke van Dijk (NVVB) Juliette van der Jagt-Jobsen en Eveline van Lottum (VNG) 20 september 2017 Waarom deze bijeenkomst? NVVB heeft september als thema-maand

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 90/2015 Datum : 4 juni 2015 B&W datum : 2 juni 2015 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : evaluatie gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezing

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

Onderwerp Advies Wet stembusverkiezingen ingezetenen algemeen bestuur waterschap

Onderwerp Advies Wet stembusverkiezingen ingezetenen algemeen bestuur waterschap KIES Minister van Infrastructuur en Milieu Postbus 20901 2500 EX en Haag Onderwerp Advies Wet stembusverkiezingen ingezetenen algemeen bestuur waterschap SECRETARIAAT KIESRAA atum Inlichtingen mr. W.A.E.

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2017Z04202 2017Z04277 Datum 6 april

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2012-2013 33 719 Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten, bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba cc hoofden burgerzaken van alle gemeenten en de openbare lichamen cc de NvvB, de

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Op 12 maart 2014 ontvingen wij een mail van de heer Cees Huizer en het bestuur van PvSMV in verband met de voornamen van hun kandidaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

Het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met het vervoer van de stembescheiden en de zitting van het gemeentelijk stembureau bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 885 Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk

Nadere informatie

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling

III Voorbereiding van de verkiezing/actief en passief kiesrecht/kandidaatstelling CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR78917_1 6 december 2016 Reglement ondernemingsraad Vastgesteld bij besluit van de Ondernemingsraad d.d. 12 april 2006 (Provinciaal Blad nr. 2006/43 van 27

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Onderwerp: Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2010

Onderwerp: Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2010 College V200901236 Collegevoorstel Inleiding: Op 3 maart 2010 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals gebruikelijk zullen de deelnemende partijen in de maanden vóór de verkiezingen

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen

Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen 4. Bezorging stempassen 7. Stembureau 3. Registratie kiezers 5. Register ongeldige stempassen 6. Volmachtverlening 2. Kandidaatstelling 1. Registratie politieke partijen Deze vragenlijst omvat de volgende

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie