Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)"

Transcriptie

1 Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : september 2015 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF SP per 30 juni 2015 is EUR 7,35 per participatie. De onderstaande tabel laat de relevante rendementen zien over het tweede kwartaal van ACF SP Apr Mei Jun Q2 15 YTD Intrinsieke waarde (schatting) 7,45 7,54 7, Uitbetaling per aandeel Rendement EUR (voor correctie uitbetaling) -1,3% 1,2% -2,5% -2,6% 4,8% Rendement EUR (na correctie uitbetaling) -1,3% 1,2% -2,5% -2,6% 4,8% Wisselkoers effect 1-4,4% 2,1% -1,3% -3,6% 8,6% Bron: AssetCare & Finles Capital Management De directe valutarisico s worden niet meer afgedekt. Op dit moment noteert 99,8% van de onderliggende beleggingen in Amerikaanse dollars. Slechts één kleine belegging (GO Capital) noteert in euro. Dit betekent dat het fondsrendement mede afhankelijk is van de wisselkoersbeweging tussen de euro en de Amerikaanse dollar. In het tweede kwartaal van 2015 hadden wisselkoersschommelingen een negatief effect door een depreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro van ongeveer 3,6%. Portefeuille De portefeuille per 30 juni 2015 wordt in het onderstaande overzicht gepresenteerd. Het geschatte fondsvermogen per deze datum bedroeg ongeveer EUR 1,87 miljoen 2 en was belegd in negen verschillende onderliggende fondsen waarvan vier beleggingen volledig zijn afgewaardeerd te weten het AJW Offshore II, Amincor Inc Preferred Shares, Greater Europe Deep Value Fund II en Firebird Global Fund II Ltd. De drie grootste posities waren het CK Pearl Fund Ltd (voorheen Medley Opportunity Fund Ltd) (45%), het Discovery Global Citizens Fund (21%) en Whitecap Offshore Fund (5%). Samen beslaan de grootste 3 posities 72% van de geschatte intrinsieke fondswaarde per 30 juni Portfolio Sheet Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Registration name: Citco Global Custody NV Ref ALSSF ACF Side Pocket 6/30/2015 Fonds Currency Valuation methodology CF +/- MV in LC MV in EUR in % of NAV 1 AJW Offshore II Ltd PTG.SHS -B-/ Series 11/08 USD D $ % 2 Amincor Inc Preferred Shares USD D $ % 3 Discovery Global Citizens Fund Class B Seies 01/08-1 USD B $ 11,003 9, % 3 Discovery Global Citizens Fund Class B Seies 04/08-1 USD B $ 4,579 4, % 3 Discovery Global Citizens Fund Class B Seies 07/07-1 (Side pocket) USD B $ 37,658 33, % 3 Discovery Global Citizens Fund Class C Series A USD B $ 94,680 84, % 3 Discovery Global Citizens Fund Class C Series EE Side pocket USD B $ 134, , % 3 Discovery Global Citizens Fund Class C Series EECPII USD B $ 164, , % 3 Discovery Global Citizens Fund Class C Series U III 1214 USD B $ 1,866 1, % 3 Discovery Global Citizens Fund Class C Series U Side pocket USD B $ 6,906 6, % 4 Firebird Global Fund II Ltd. Class Special Situation Series 10/08 USD B $ % 4 Firebird Global Fund II Ltd. Class Special Situation Series 12/08 USD B $ % 5 Global Opportunities Fund (Net shares) EUR B $ 4,024 3, % 6 Greater Europe Deep Value Fund I SPV USD B $ 59,009 52, % 6 Greater Europe Deep Value Fund II Ltd part. Shares (USD) USD B $ % 6 Greater Europe Deep Value Fund II New part. Shares Class (USD) USD B $ % 7 Marathon Structured Finance LI Series 31 March 2009 USD B $ 22,503 20, % 8 CK Pearl Fund Ltd (voorheen Medley Opportunity Fund Ltd) USD B $ 930, , % 9 Whitecap (Offshore) Fund I Ltd Class A Initial Series USD B $ 107,323 96, % Total Investment USD $ 1,578,527 1,416, % Cash $ 528, , % Receivables $ % Payables $ -16,643-14, % Total AUM EUR - $ 2,089,915 1,874, % Bron: AssetCare & Finles Capital Management 1 Een positief rendement betekent een versterking van de US Dollar versus de euro. Aangezien het merendeel van de beleggingen genoteerd zijn in US Dollar en deze niet worden afgedekt naar euro zijn participanten gebaat bij een versterking van de US Dollar. 2 Hierbij dient te worden opgemerkt dat over de huidige marktwaarde van de stukken in portefeuille grote onzekerheid bestaat. Dit betekent dat de werkelijk te realiseren opbrengsten bij verkoop van de stukken aanzienlijk kunnen afwijken van de huidige portefeuillewaarden. Rapportage ACF SP september

2 Ingekomen kasstromen In het tweede kwartaal van 2015 zijn geen kasdistributies van de onderliggende beleggingen ontvangen. Uitbetalingen In augustus 2015 is door ACF SP een uitbetaling van EUR aan participanten gedaan. Sinds de start van de liquidatie is een totaalbedrag van EUR middels zeven distributies uitgekeerd. Dit komt overeen met EUR 26,66 per participatie. De volgende tabel geeft een overzicht van deze distributies (in euro s). Nr Datum Uitbetaling Per participatie 1 28-jan , jul , mei , dec , feb , nov , aug ,37 Totaal ,66 2. Verwachte uitbetalingen FCM is voornemens een distributie te doen indien voldoende liquiditeiten aanwezig zijn binnen het fonds. De minimale kaspositie voor een distributie bedraagt 5% exclusief een kasreserve van 2% van het fondskapitaal die wordt aangehouden ter dekking van toekomstige kosten. Op het moment van schrijven van deze rapportage, medio augustus 2015, had ACF SP een kaspositie van 14% per de geschatte intrinsieke waarde per 30 juni Wij denken in de komende maanden een volgende distributie te kunnen maken aan participanten. 3. Waarderingsmethodiek FCM heeft een waarderingsbeleid geformuleerd die eenduidig op alle Finles fondsen wordt toegepast. De waardering zal maandelijks plaatsvinden in samenspraak met de Administrateur (AssetCare) en Bewaarder van het fonds. De waarderingsmethodiek van FCM is als volgt: Methode A: Bloomberg: Als een onderliggende belegging is geregistreerd op Bloomberg dan wordt deze waardering gehanteerd. Methode B: Statements verstrekt door de administrateur van het fonds. De administrateur verstrekt maandelijks een statement van de holding. Dit statement wordt door AssetCare gehanteerd als input voor de bepaling van de intrinsieke waarde van de Finles fondsen. Meestentijds worden deze statements binnen 30 dagen na afloop van de maand ontvangen. Als voorwaarde wordt gesteld dat er een jaarrekening aanwezig is van het vorige boekjaar. Methode C: Indien geen Bloomberg registratie en statements beschikbaar zijn worden schattingen van de intrinsieke waarde van de onderliggende waarden, ontvangen van de fondsbeheerder van het fonds, gehanteerd. Zodra een statement wordt ontvangen wordt deze vergeleken met de eerder ontvangen schatting. Indien er een materiële afwijking is van de intrinsieke waarde van een Finles fonds wordt de intrinsieke waarde van het betreffende Finles fonds aangepast. Als voorwaarde wordt gesteld dat er een jaarrekening aanwezig is van het vorige boekjaar. Methode D: Dit betreft een specifieke waarderingsprocedure en vigeert voor specifieke onderliggende waarden die bijvoorbeeld in liquidatie zijn en waarvoor geen (onafhankelijke) waardering meer wordt afgegeven door de fondsbeheerder of administrateur van het fonds. Indien van toepassing dan wordt dit per onderliggend fonds toegelicht. Veelal houdt dit in dat er gebruik wordt gemaakt van de biedingen in de secundaire markt. 4. Beleggingen Fonds 1 AJW Het fonds verstrekte converteerbare leningen aan veelal publieke bedrijven. Na een bepaalde periode kon het fonds de lening (met een korting) converteren in aandelen. Daarna werd het aandeel direct verkocht. De resultaten van het fonds werden gegenereerd door: 1) De rente inkomsten en 2) de korting bij het converteren. Veelal waren deze converteerbare leningen gedekt door onderpand. Tijdens de kredietcrisis is het fonds in problemen gekomen toen de investeerders in het fonds hun verkooporders massaal indienden, de liquiditeit in de aandelen van de onderliggende bedrijven volledig opdroogde en ook doordat de bedrijven geen alternatieve financieringsbronnen konden Rapportage ACF SP september

3 aanwenden. Begin 2009 heeft het fonds een reorganisatie doorgevoerd, waarbij de toenmalige fondsbeheerder gekozen heeft voor de B klasse. Deze hield in dat er tot 12,5% per kwartaal zou worden uitbetaald en dat de onderliggende portefeuille goed zou worden verzorgd. De realiteit was echter dat in de periode van 2009 tot 2011 slechts twee deeluitkeringen hebben plaatsgevonden van elk rond de 2% van de laatst bekende intrinsieke waarde. De activiteiten van de fondsbeheerder worden reeds geruime tijd onderzocht door de FBI, DOJ en de SEC. In het derde kwartaal van 2013 heeft de fondsbeheerder zonder schuld te bekennen een schikking getroffen met de SEC voor een boete van USD 14,5 miljoen. Bovendien heeft de beheerder ingestemd met een onthouding van uitoefening van vermogensbeheer voor een periode van vier jaar. Het onderzoek van de DOJ gaat overigens nog gewoon door. De portefeuille bestaat nagenoeg volledig uit zogenaamde penny stocks, dat wil zeggen aandelen die rond USD 0,01 of lager per aandeel noteren en waarin nauwelijks handel plaatsvindt. Een realisatie via de beurs is dus niet mogelijk. Het Liquidation Committee zoekt samen met de curator naar alternatieve oplossingen, maar het is zeer waarschijnlijk dat dit proces lange tijd gaat duren en naar verwachting zal slechts een zeer minimale opbrengst uit deze belegging komen. Op de secundaire markt, het handelsplatform voor illiquide geraakte alternatieve beleggingen, worden biedingen gedaan tussen de 0,5% en 2% van de laatst bekende intrinsieke waarde. Waarderingsmethodiek D De curator heeft juridische stappen ondernomen tegen de voormalige fondsbeheerder alsmede verschillende service providers van het fonds. Finles heeft zitting in het liquidation committee om zo de liquidatie beter te kunnen overzien en ook invloed te kunnen uitoefenen op de liquidatie van het fonds. In 2014 hebben wij zonder succes geprobeerd de positie tegen 1% van de laatst bekende waarde op de secundaire markt te verkopen. Per jaareinde 2014 konden geen biedingen voor AJW op de secundaire markt worden verkregen. Wij hebben het daarom prudent gevonden om de waarde van deze positie volledig af te waarderen. Fonds 2 Amincor Het fonds handelde met name in trade financing, maar kende ook andere vormen van asset based lending. Tijdens de kredietcrisis is het fonds in problemen gekomen toen de investeerders in het fonds hun verkooporders massaal indienden, de lenende partijen geen herfinanciering konden verkrijgen bij banken en andere kredietinstellingen. Hierdoor werd het fonds gedwongen onderpand over te nemen. Inmiddels zijn de onderpanden deels verkocht terwijl het resterende deel is overgebracht bij het bedrijf Amincor Inc. om te komen tot een bedrijf met 100% belangen in niet beursgenoteerde bedrijven. Het is het voornemen om dit fonds naar de beurs te brengen zodat het aandeel verhandelbaar wordt. Het bedrijf Amincor bestaat uit vier private equity posities te weten Tyree Holdings Corp. ( Environmental Quality Services, Inc. ( Baker's Pride, Inc. ( en Advanced Waste & Water Technology, Inc. ( De fondsbeheerder blijft onverminderd positief over de ontwikkelingen bij Rapportage ACF SP september

4 Waarderingsmethodiek D Baker s Pride. De collectieve prestaties van de bedrijven zijn echter overwegend negatief. Door de eigendomsstructuur van het bedrijf is zij verplicht ieder kwartaal een 10-Q formulier te deponeren bij de Amerikaanse beurswaakhond (SEC) waarin de balans en winst- & verliesrekening worden gerapporteerd. Deze rapporten laten vrijwel ieder kwartaal een verdere achteruitgang zien in de financiële situatie van het bedrijf. Amincor Inc. heeft na een langdurige procedure in mei 2013 eindelijk de vergunning van de SEC ontvangen voor een beursnotering. Op 5 september vond de eerste transactie in het aandeel plaats. Zoals verwacht is er zeer beperkte vraag naar de aandelen en zijn de volumes van de transacties die tot dusverre zijn gedaan dermate klein dat een verkoop van alle aandelen in de ACF SP portefeuille jarenlang zou duren. Sinds de beursgang zijn namelijk aandelen verhandeld terwijl het fonds in het bezit is van aandelen. Bovendien is de prijs inmiddels gedaald van $0,75 bij introductie naar $0,035 op 12 augustus 2015 toen de laatste transactie van aandelen plaatsvond. Door de beperkte handel in het aandeel en het ontbreken van een prijs op de secundaire markt is besloten de positie per eind juli 2013 volledig af te waarderen binnen het ACF SP. Fonds 3 Discovery Global Citizens Fund Deze fondsbeheerder beheerde een emerging markets multi-strategy fund. Naast beursgenoteerde aandelen belegde het fonds tevens in participatiemaatschappijen welke gestructureerd waren via side pockets. De grootste resterende beleggingen zijn een lening in een Boliviaans telecom bedrijf, een onroerend goed belegging in Odesa, en een portefeuille van middelgrote bedrijven met een omzet tussen USD 100 miljoen en USD 1 miljard. Het fonds probeert de resterende posities tegen een redelijke marktprijs te verkopen. Uit het mandje van middelgrote bedrijven is een Pools IT bedrijf verreweg het meest waardevol. De fondsbeheerder heeft mogelijke kopers geïdentificeerd voor dit bedrijf, maar helaas ondervindt het bedrijf last van de neergaande marktconjunctuur in Oost Europa. In 2014 zijn drie bedrijven uit de portfeuille van middelgrote bedrijven verkocht waardoor twee uitkeringen in 2014 en één uitkering in 2015 zijn gedaan. De beheerder verwacht dat het nog enkele jaren zal duren tot de resterende posities volledig zijn afgewikkeld. Fonds 4 Firebird II De fondsbeheerder was een internationaal opererend Long/Short Equity Fund met veelal exotische en door de tijd genomen bijzonder winstgevende posities. Toen de kredietcrisis uitbrak en veel beleggers tegelijkertijd hun verkoopopdrachten indienden, werd het fonds echter gedwongen aan- en verkoopmogelijkheden op te schorten vanwege het ontbreken van een voldoende liquide aandelenmarkt. De belegging van ACF SP bestaat uit twee illiquide beleggingen die gestructureerd zijn via Side pockets (Firebird II). Firebird II De twee side pocket beleggingen bestaan ieder uit één illiquide positie. De side pockets zijn niet in liquidatie en derhalve niet gebonden aan een afwikkeldatum. Één van de posities is een belegging in de failliet-verklaarde staatsobligaties Rapportage ACF SP september

5 van de Republiek van Nauru. De fondsbeheerder heeft een rechtszaak in het Tokyo District Court gewonnen tegen de Republiek van Nauru. Nauru is niet binnen de beschikbare termijn in hoger beroep gegaan en dient nu het nominale bedrag plus misgelopen rente terug te betalen. De positie in de sidepocket van Firebird II is 90% lager gewaardeerd dan het bedrag dat volgens de uitspraak van de rechtszaak dient te worden terugbetaald. De fondsbeheerder heeft goede hoop dat deze claim te gelde zal worden gemaakt, maar de toekomst zal uitwijzen of en wanneer dit daadwerkelijk gebeurt. De tweede belegging betreft een zeer klein belang in het bedrijf Fluormin PLC. Het bedrijf is gefuseerd met Vanoil Energy. De fondsbeheerder hoopt deze positie binnenkort te gelde te maken maar durft geen uitspraak te doen over de termijn waarop de positie mogelijk wordt verkocht. In het vierde kwartaal van 2014 heeft de beheerder beide posities volledig afgewaardeerd. Dit betekent niet dat het economisch eigendom hiermee teniet is gedaan. Alle toekomstige uitbetalingen die mogelijk nog van de twee resterende posities worden ontvangen zullen dus ten gunste van de participanten vallen. Fonds 5 GO Capital Deze fondsbeheerder was een Nederlands Long/Short Equity Fund dat zich begin 2008 gedwongen zag om aan- en verkoopverzoeken op te schorten. De portefeuille van het fonds leek publiek te bekend te zijn geworden en de vrees bestond dat andere hedge fondsen massaal short posities zouden innemen in de long posities van het GO Capital Fund. Een belangrijk kenmerk van deze posities was dat dit veelal micro-cap aandelen betrof die relatief slecht te verhandelen waren. Het fonds zou daarmee verkoopverzoeken van beleggers uitlokken en gedwongen worden om haar toch al sterk gezakte aandelen te verkopen (waarmee de oorspronkelijke tegenpartijen hun posities met winst zouden kunnen gladstrijken). In 2009 heeft een drietal liquidatie-uitkeringen plaatsgevonden. Het totaal van deze uitkeringen komt overeen met circa 90% van de intrinsieke waarde van het fonds per 31 december Het fonds heeft twee resterende posities namelijk in een failliet verklaarde Duitse vliegtuigmotorbouwer en een grondstoffenbedrijf. Bovendien wordt een kaspositie aangehouden om een claim te kunnen voeren tegen de vliegtuigmotorbouwer, zonder de kans te lopen door de tegenpartij uitgerookt te worden gedurende die periode. Nadat de rechter op 12 juni 2013 een voor het fonds gunstige uitspraak heeft gedaan stond het partijen vrij uiterlijk 12 juli 2013 beroep aan te tekenen bij de hogere regionale rechtbank van Hamburg. De veroordeelde partijen, accountantskantoor BDO en voormalig CEO van het bedrijf, de heer Frank Thielert, hebben beroep aangetekend tegen de uitspraak. Ook het fonds (GO Capital) heeft hoger beroep aangetekend. De verwachting is dat de tweede fase van deze civiele procedure tegen Thielert en anderen drie jaar (gerekend vanaf juli 2013) in beslag zou kunnen nemen. Vervolgens is het mogelijk in een derde en laatste fase tegen de uitspraak van de tweede fase bij het hoogste Duitse gerechtshof beroep aan te tekenen. Daardoor zou de lopende procedure tot definitieve afronding mogelijkerwijs nog enkele jaren kunnen duren. Het is mogelijk dat de definitieve vaststelling van de schadeloosstelling aan het Fonds waartegen geen beroepsmogelijkheden meer bestaan, hoger dan wel lager uitvalt dan de schadeloosstelling welke in de eerste fase door de rechter is vastgesteld. GO Capital heeft de positie van de Thielert claim gewaardeerd op nihil en Rapportage ACF SP september

6 heeft daarnaast in haar jaarrapport een liquidatievoorziening opgenomen om de Thielert claim voort te zetten. ACF SP heeft haar positie in GO Capital gewaardeerd na aftrek van de liquidatievoorziening. Deze boekhoudkundige waardering heeft geen invloed op de uitkering die in de toekomst mogelijk ten deel valt aan het ACF SP. Fonds 6 Greater Europe Deep Value I Deze beleggingen betreffen twee fondsen van dezelfde fondsbeheerder. Beide fondsen waren oorspronkelijk gestructureerd als twee closed-end fondsen die belegden in minder liquide Russische effecten. Beide fondsen hadden bij oprichting een einddatum gepland van 31 juli Aangezien beide fondsen nog een aantal moeilijk te verkopen posities bezaten ten tijde van de officiële einddatum, heeft de manager, na toestemming van meer dan 80% van de aandeelhouders, besloten de illiquide beleggingen in de portefeuille over te zetten naar een zogenaamde Special Purpose Vehicle welke door de tijd te gelde zal worden gemaakt. Fonds I Het fonds heeft ondanks de geopolitieke spanningen in Rusland goede vorderingen gemaakt met de liquidatie van onderliggende posities. In juli 2014 werd een distributie aangekondigd van ongeveer 10% van de positiegrootte per 30 juni Daarnaast werd in november 2014 aangekondigd dat de grootste positie van het fonds, een privaat bedrijf, is verkocht. Ook werd een aantal kleinere vastgoedposities verkocht. Hierdoor is een distributie gedaan van ongeveer 47% van de positiegrootte per 30 september 2014 en in het eerste kwartaal van 2015 werd opnieuw een distributie gemaakt van ongeveer 50% van de positiegrootte per 31 december Fonds II In december 2012 heeft de fondsbeheerder een rechtszaak verloren van een belegger die in beroep ging tegen de voorgestelde fondswijziging met als gevolg dat de fondsbeheerder door een curator is vervangen. Deloitte LLP is aangesteld als curator om de verdere afwikkeling van het fonds te begeleiden. Op dit moment is Deloitte druk bezig met het inventariseren van de portefeuille en het overwegen van de mogelijke verkoopstrategieën. Deze uitkomst zal vermoedelijk leiden tot een snellere afwikkeling van de liquidatie met mogelijke waardedalingen tot gevolg. De curator is door de gevoeligheid van de verkooptransacties beperkt in haar informatieverschaffing over de status van de onderhandelingen met potentiële kopers van de drie overgebleven private equity posities. In 2014 is een positie succesvol verkocht waardoor de curator de eerste uitbetaling sinds haar aanstelling kon maken die ontvangen werd in het eerste kwartaal van Het is vooralsnog onbekend wanneer de twee resterende posities verkocht zullen worden. De uitbetaling in het eerste kwartaal van 2015 is ten laste gebracht van de boekwaarde waartegen de belegging stond gewaardeerd. Omdat de waarde van de uitbetaling de waarde van de belegging overtrof is de positie in ACF SP boekhoudkundig volledig afgewaardeerd. Dit betekent niet dat het economisch eigendom hiermee teniet is gedaan. Alle toekomstige uitbetalingen die mogelijk nog van de twee resterende posities worden ontvangen zullen dus ten gunste van de participanten in het ACF SP vallen. Fonds 7 Marathon Structured Finance Rapportage ACF SP september

7 De SPV bestaat uit Structured Finance posities en andere soorten private instrumenten zoals private leningen en participatiemaatschappijen. Het fonds is nagenoeg volledig geliquideerd. Het fonds heeft nog vier grote en vier kleine posities. Ongeveer de helft van de portefeuille is belegd in één CDO. Deze belegging levert maandelijks een positieve kasstroom op, maar blijkt onmogelijk tegen een redelijke prijs te kunnen worden verkocht. De beheerder van het fonds denkt deze positie uiterlijk per eind 2015 te kunnen verkopen. Fonds 8 CK Pearl Fund (voorheen het Medley Opportunities Fund) De fondsbeheerder hanteerde een Asset Backed Lending strategie. Het fonds bood private leningen aan veelal Amerikaanse bedrijven. Dit kapitaal werd met name gebruikt als werkkapitaal. Alle leningen werden gedaan tegen onderpand waarbij het project of bedrijf dikwijls als onderpand diende. Tijdens de kredietcrisis is het fonds in de problemen gekomen toen investeerders massaal hun verkooporders indienden, de lenende partijen geen herfinanciering bij banken en andere kredietinstellingen konden verkrijgen, of dat bedrijven onvoldoende winstgevend waren om de leningen af te lossen. Hierdoor werd het fonds gedwongen onderpand over te nemen en deze zelf in de markt te verkopen. In augustus 2014 hebben investeerders een nieuwe fondsbeheerder aangesteld om de verdere liquidatie van het fonds te begeleiden, omdat de investeerders, waaronder het ACF SP, het vertrouwen in de vorige fondsbeheerder hadden opgezegd. Deze wijziging is in het vierde kwartaal van 2014 geformaliseerd. De nieuwe fondsbeheerder heeft dit jaar reeds een aantal posities verkocht. Dit vond veelal plaats tegen prijzen waarvoor deze posities werden gewaardeerd. In het tweede kwartaal van 2015 hebben er geen distributies plaatsgevonden. In augustus heeft het fonds inmiddels een distributie gemaakt aan investeerders (ongeveer 5% van de positiegrootte). Fonds 9 Whitecap Whitecap belegde direct en indirect in structured finance posities zoals Asset- Backed Loans, Commercial & Consumer Receivables, Inventory, Purchase Order Financings, Commercial & Industrial Loans, Convertible Debentures, Loan Securitizations, Preferred Stock, en Structured Cash Flow products. Sinds de start van de liquidatie is ruim 80% van de onderliggende posities verkocht. De fondsbeheerder heeft in maart 2014 de laatste uitbetaling gedaan van ongeveer 12% van het fondsvermogen. Rapportage ACF SP september

8 Aansprakelijkheid Finles Capital Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beslissingen met betrekking tot de Accenta fondsen die in het verleden zijn genomen. Finles is slechts verantwoordelijk voor een ordentelijke liquidatie van de Accenta fondsen vanaf het moment van overname van het beheer van de Accenta fondsen op 15 juni Finles Capital Management kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige en/of onjuiste informatie die ontvangen is van derde partijen en die gebruikt is als basis voor de rapportages en waarderingen met betrekking tot de Accenta fondsen. Finles Capital Management kan eveneens geen uitspraken doen over de hoogte van de daadwerkelijke toekomstige uitkeringen van onderliggende posities van de Accenta fondsen tot het moment dat deze uitkeringen daadwerkelijk zijn ontvangen door de Accenta fondsen. Finles Capital Management kan evenmin garanties geven met betrekking tot de daadwerkelijke inbaarheid van deze uitkeringen. Finles Capital Management kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden over de uiteindelijke opbrengsten van de beleggingen. Rapportage ACF SP september

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : december 2016 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q3 2016 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : maart 2017 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2016 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF SP

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 26 februari 2015 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2014 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 8 maart 2012 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2012 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 27 november 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q3 2013 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : Maart 2014 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2013 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF SP

Nadere informatie

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd.

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd. Update Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Datum : 2 september 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Introductie De koers van het Finles Multi Strategy

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : juni 2017 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q1 2017 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per 31

Nadere informatie

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd.

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd. Update Subfonds Finles Collectief eheer I.L. Datum : 2 september 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Subfonds Finles Collectief eheer I.L. Introductie Het Subfonds Finles Collectief eheer I.L.

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : september 2016 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2016 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2015 De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%. Gevoerd beleggingsbeleid 2015 Het beleggingsbeleid in 2015 is

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2014 Datum : 13 maart 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : 8 maart 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2012 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : 23 augustus 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2013 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Q2 2012

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Q2 2012 Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Q2 2012 Datum : 9 november 2012 Door : Directie Finles N.V. 1. Inleiding De Accenta fondsen zijn in de problemen gekomen door de kredietcrises in 2008 waarbij

Nadere informatie

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management ACCENTA PARTICIPANTENVERGADERING TE UTRECHT OP 5 OKTOBER 2012 AGENDA 1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management 2. Werkzaamheden tot nu toe en toelichting

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : 21 december 2012 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q3 2012 Rendement De geschatte intrinsieke waarde per eind september

Nadere informatie

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.nl Assurance-rapport bij Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q2 2012

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

De vergadering wordt, bij afwezigheid van participanten, schriftelijk afgedaan.

De vergadering wordt, bij afwezigheid van participanten, schriftelijk afgedaan. xxx Naarden, 20 januari 2012 Betreft: Notulen participantenvergadering Titans Fund i.l. 13 januari 2012 Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 13 januari 2012 Aanvang: 14:00

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

participantenvergadering Titans Fund i.l Programma:

participantenvergadering Titans Fund i.l Programma: Programma: 13:00 uur: Opening door de voorzitter 13:05 uur: Reconstructie van de gebeurtenissen 13:30 uur: Voorstel voor nieuwe vergoedingen 13:45 uur: Bespreking huidige posities Titans Fund en mogelijkheden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 2 Vergelijkend overzicht 3 3 Verslag van de Beheerder 4 4 Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2014 4.1 Resultaat Finles Multi Strategy Hedge Fund

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 2 Vergelijkend overzicht 3 3 Verslag van de Beheerder 4 4 Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2013 4.1 Resultaat Finles Multi Strategy Hedge Fund

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen FEB/2011 MAAND Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Kerncijfers... 3 1.1. Dekkingsgraad... 3 1.2. Rendement... 4 1.3. Vermogensmutaties...

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 11 augustus 2010 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Dexior Financial B.V. ("Dexior") : 09/485 F Datum uitspraak : Surseance van betaling:

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013

Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013 Xxxxx Xxxxxx xxxxx Naarden, 11 maart 2013 Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013 Geachte participant van het Titans Fund i.l., Zoals u ongetwijfeld weet is het Titans

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Algemene ontwikkelingen in september 2011 September liet voor de aandelenmarkten een verdere daling zien, al nam de dalingssnelheid af ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012 Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012 Algemene marktontwikkelingen in april 2012 De maand april laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de meeste beleggingscategorieën een pas op de plaats maakten.

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices

Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices Mei 2010 1 1. Voorwoord Finles Capital Management heeft zich ten doel gesteld de Nederlandse hedge fund industrie te stimuleren. Een van de pijlers in

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012 Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 De opmars van de aandelenbeurzen ging in januari onverstoorbaar door. Ook de andere beleggingscategorieën lieten een

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310 Titans Fund i.l.: -3,42% in juli 2011 Algemene marktontwikkelingen in juli 2011 Juli was de vierde zwakke beursmaand op een rij, althans voor aandelen. Ook vastgoed had het moeilijk, grondstoffen en obligaties

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2010 Hoog dividend als alternatief voor obligaties De grote problemen die zijn ontstaan bij de banken tijdens de kredietcrisis, scheppen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas,

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas, EXENDIS N.V. Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas Keesomstraat 4 6716 AB Ede P.O. Box 56 6710 BB Ede the Netherlands Ede, 11 juni 2008 Phone: +31 (0)318-676111 Fax: +31 (0)318-676104 e-mail:

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV (v/h Renpart Participatie II BV) Jaarverslag 2008

ER Capital Multifeeder I BV (v/h Renpart Participatie II BV) Jaarverslag 2008 ER Capital Multifeeder I BV (v/h Renpart Participatie II BV) Jaarverslag 28 ER Capital Multifeeder I BV is een fonds van ER Capital NV PROFIEL ER CAPITAL NV ER Capital NV is een fundmanagement organisatie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Halfjaarverslag 2012 Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Augustus 2012 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 1 Inhoudsopgave Beheer en bewaring... 3 1. Vergelijkend overzicht...

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie