Modelleringsbehoefte van informatieanalisten en ondersteunende methoden, technieken en tools

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modelleringsbehoefte van informatieanalisten en ondersteunende methoden, technieken en tools"

Transcriptie

1 Modelleringsbehoefte van informatieanalisten en ondersteunende methoden, technieken en tools Auteur: Stefan de Lange Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen LogicaCMG Nederland Datum: 12 mei 2006 Plaats: Groningen

2 Modelleringsbehoefte van informatieanalisten en ondersteunende methoden, technieken en tools Auteur: Stefan de Lange Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde LogicaCMG Noord-Nederland Opleiding: Technische Bedrijfswetenschappen Informatie technologie Begeleiders: Dr. H. Balsters Prof. Dr. G.B. Huitema Referenten: Drs. B.F. Jonk G.J. Pottjewijd Datum: 12 mei 2006 Plaats: Groningen

3 VOORWOORD Voor u ligt het verslag van mijn afstudeeropdracht behorende bij de studie Technische Bedrijfswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd bij LogicaCMG Noord-Nederland gedurende de periode van een half jaar. Dit verslag is in de eerste plaats geschreven voor de universitair begeleiders en de belanghebbende van LogicaCMG, daarnaast kan het verslag van waarde zijn voor een ieder die geïnteresseerd is in informatieanalyse. Vele personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit afstudeerverslag. Mijn eerste dank gaat uit naar dr. H. Balsters voor zijn voortreffelijke begeleiding vanuit de Faculteit Bedrijfskunde. Daarnaast wil ik ook prof. dr. G.B. Huitema hartelijk bedanken voor zijn begeleiding en bijdrage aan de kwaliteit van deze scriptie. Mijn dank gaat ook uit naar LogicaCMG Noord-Nederland voor de gelegenheid die mij gegeven is om het onderzoek te doen binnen haar organisatie. Van deze organisatie wil ik in het bijzonder Geert Jan Pottjewijd, Bart Jonk en Erik Lammers bedanken voor hun prettige en intensieve begeleiding gedurende het onderzoek. Stefan de Lange Groningen, mei 2006 Rijksuniversiteit Groningen 1

4 SAMENVATTING Deze scriptie gaat over de modellering van informatiesystemen en de instrumenten die de informatieanalist daarbij kan gebruiken. Bij de ontwikkeling van een informatiesysteem is het de taak van de informatieanalist om de functionaliteit van het systeem af te stemmen op de eisen en wensen van de opdrachtgever. Bij de informatieanalisten van LogicaCMG speelde de vraag hoe modellen kunnen bijdragen aan deze afstemming en welke instrumenten daarbij ondersteuning kunnen bieden. In deze scriptie wordt aangetoond dat modellen van groot belang zijn bij het communiceren en toetsen van het inzicht in het probleemgebied tussen de betrokkenen van het systeemontwikkelingsproject. Het blijkt dat geschikte instrumenten de informatiebehoeftebepaling kunnen verbeteren en dat dit resulteert in een informatiesysteem dat beter aansluit bij de eisen en wensen van de opdrachtgever. Het onderzoek gaat dan ook uit van de volgende doelstelling: Het selecteren van modelleringsmethoden, -technieken en -tools die de informatieanalist zodanig helpen te voorzien in zijn of haar modelleringsbehoefte dat de specificatie van het informatiesysteem voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Om tot een selectie van de instrumenten te komen is eerst inzicht nodig in de modelleringsbehoefte van de informatieanalist. Door middel van literatuur, interviews en een vragenlijst is inzicht verkregen in de huidige en toekomstige modelleringsbehoefte. Met behulp van dit inzicht is vervolgens getoetst in hoeverre de huidige instrumenten aan deze modelleringsbehoefte helpen te voldoen. Dit heeft geleid tot de volgende aanbevelingen: 1. Om de specificatie beter te kunnen communiceren naar niet-technische domeinexperts (bijvoorbeeld een gebruiker of een opdrachtgever) zou deze op een conceptueel niveau moeten worden beschreven. Een conceptueel model is namelijk specifiek gericht op het overbrengen van het inzicht in de probleemsituatie. 2. Om onduidelijkheden in de vorm van dubbelzinnigheden of inconsistenties in modellen te kunnen voorkomen, zouden de modellen op een formelere manier moeten worden vastgelegd. Informele, natuurlijke taal blijkt niet eenduidig te interpreteren en kan leiden tot misverstand. 3. Moderne tools kunnen bijdragen aan de kwaliteit en de productiviteit van de informatieanalyse. Controle op de consistentie, beheer van de verschillende versies en automatische transformatie van modellen zijn voorbeelden van functies die van grote waarde kunnen zijn voor de informatieanalist. Huidige hulpmiddelen zijn voornamelijk tekstverwerkers en tekenpakketten en deze bieden weinig ondersteuning. Rijksuniversiteit Groningen 2

5 4. De technieken en tools zouden moeten voldoen aan een industriële standaard. Als modellen voldoen aan een standaard dan kunnen ze elkaar beter aanvullen en zijn ze beter te vergelijken. Bovendien ondersteunen tools voornamelijk standaard modelleringstechnieken waardoor de techniek een betere aansluiting zou vinden bij een tool. Met het oog op deze aanbevelingen zijn er beoordelingscriteria geformuleerd waaraan de instrumenten zouden moeten voldoen. Deze beoordelingscriteria zijn toegepast op een selectie van methoden, technieken en tools. Uit deze beoordeling is gebleken dat de methoden TOGAF (voor een nadruk op de informatiearchitectuur), ARIS (voor een nadruk op bedrijfsprocessen) en RUP (voor een nadruk op softwareontwikkeling) het beste modelleringsraamwerk voorschrijven. Technieken als BPMN (voor de bedrijfsprocessen) en ORM (voor het datamodel) stellen de analist in staat om goede conceptuele modellen te maken. UML is een modelleringstechniek die momenteel dé standaard systeemmodelleringstaal is en zeer geschikt is voor de modellering van het technische ontwerp. Deze technieken hebben alle drie ook een voldoende formele ondergrond om ondubbelzinnige en heldere modellen te kunnen maken. Door gebruik te maken van tools als IBM Rational Rose Software Modeler samen met RequisitePro (voor de nadruk op softwareontwikkeling), IDS Scheer ARIS Business Architect (voor de nadruk op bedrijfsprocessen) of Telelogic System Architect (voor de nadruk op de informatiearchitectuur) is een goed beheer van de modellen mogelijk en wordt de analist ondersteund bij het toepassen van formele en standaard modelleringstechnieken als BPMN en UML. Rijksuniversiteit Groningen 3

6 SUMMARY This thesis deals with requirement modeling and the instruments that support this activity. During the development of an information system it is the analyst s task to align the information provision (i.e. the information system) with the information requirement. The analysts of LogicaCMG asked themselves how models can contribute to this alignment and which instruments can support this activity. This thesis shows that the analyst s models play an important role in the process of requirement determination. The models are of great value in the process of creating mutual understanding of the problem domain for all participating members of the project team. This thesis also shows that the use of the right instruments can improve the process of requirement determination. The use of these instruments will result in an information system that likely will be better able to meet the user s needs. The main objective of the research is: To select modeling methods, techniques and tools that meet the analyst in his or her modeling needs in such a way that the models represent an information system that correctly meets the information requirements. Before we could make a selection of instruments we had to gain better insights into the modeling needs of the analyst. With the use of literature, interviews and a questionnaire insight was gained in the present and future modeling needs. This insight was used to measure the extent in which the present instruments might be helpful to meet these needs. This resulted in four recommendations: 1. To improve the communication of the requirement specifications to non-technical domain experts the analyst should model the specifications at a conceptual level. A conceptual model is specifically focused to gain better insights in the problem domain. 2. To prevent misunderstandings in the semantics of a model the analyst should use formalized modeling techniques. Formulating requirements in an informal, natural language leaves to much room for personal interpretations and can lead to misunderstandings. 3. Modern tools can contribute to the quality and to the productivity of the requirement specification process. Consistency checks, version management and forward or reverse engineering are examples of useful tool functionalities. Present tools are mainly word processors and drawing tools. 4. The technique and tools should comply with industry standards. Models that comply with a standard are better able to complement one another and can easily be compared. Moreover, modeling tools are focused usually based on one or more industry standards which make a better match between the technique and the tool. Rijksuniversiteit Groningen 4

7 With the acknowledgement of these recommendations evaluation criteria for the instruments were formulated. These criteria have been applied to a selection of methods, techniques and tools. The outcome of the evaluation showed that the TOGAF (for an emphasis on architecture), ARIS (for an emphasis on business process) and RUP (for an emphasis on software development) methods prescribe the best modeling framework. Techniques as BPMN (for modeling business process) and ORM (for modeling data structure) result in the best conceptual models. UML is considered to be the software development language and is therefore the most suitable for modeling the system design. All three techniques provide in an adequate formal foundation to produce clear and unambiguous models. Modeling tools as IBM Rational Rose Software Modeler in combination with IBM RequisitePro (for an emphasis on software development), IDS Scheer ARIS Business Architect (for an emphasis on business process management) and Telelogic System Architect (for an emphasis on information architecture) enable an adequate model management and support the analyst with the application of formal and standard modeling techniques as BPMN and UML. Rijksuniversiteit Groningen 5

8 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Inleiding Achtergrond van het onderzoek Organisatie van LogicaCMG Consultancy Informatie- en communicatietechnologie Systeemontwikkeling Samenvatting Onderzoeksopzet Inleiding Inleiding tot de probleemstelling Voorlopige probleemstelling Onderzoeksvragen Afbakening van het onderzoek Conceptueel onderzoeksmodel Plan van aanpak Leeswijzer Informatiebronnen Samenvatting Informatieplanning Inleiding Informatiesysteem Informatieanalist Informatieanalyse Informatieverzameling Niveau van detail Samenvatting Specificatie van de analyse Inleiding Activiteiten Elicitatie Specificatie Validatie Analyse en synthese Formaliseren Conceptualiseren Inhoud van de specificatie Samenvatting Rijksuniversiteit Groningen 6

9 5 Modellen Inleiding Doelstelling van het model Abstractieniveau Kwaliteit van het model Modellen van de informatieanalist Procesmodel Datamodel Besturingsmodel Modellering van informatiesystemen Functionele benadering Objectgeoriënteerde benadering Bedrijfsprocesbenadering Modelleringsraamwerk Samenvatting Methoden, technieken en tools Inleiding Inleiding tot methoden Keuze van methoden Overzicht van methoden SA/SD IE RUP DEMO DSDM ARIS TOGAF Inleiding tot technieken Keuzen van technieken Overzicht van technieken Flowchart DFD BPMN ERD ORM UML Inleiding tot tools Meerwaarde van modelleringstools Keuze van tools Overzicht van tools IDS Scheer ARIS Rijksuniversiteit Groningen 7

10 Telelogic System Architect Telelogic DOORS/Analyst IBM Rational Software Modeler en Requisite Borland CaliberRM en Together Architect Microsoft Visio Enterprise Architect Samenvatting Praktische achtergrond Inleiding Vragenlijst Huidige praktijksituatie Gebruik van technieken en tools Trends Enterprise Architecture (EA) Business Process Management (BPM) Model Driven Architecture (MDA) Samenvatting Analyse van de modelleringsbehoefte Inleiding Modelleringsbehoefte Knelpunten Huidige tekortkomingen Toekomstige tekortkomingen Definitieve probleemstelling Samenvatting Beoordeling van de instrumenten Inleiding Selectiecriteria voor de instrumenten Criteria voor de methode Criteria voor de techniek Criteria voor de tool Toepassing van de criteria op de instrumenten Beoordeling van de methoden Beoordeling van de technieken Beoordeling van de tools Samenvatting Aanbevelingen Inleiding Conceptualiseren Formaliseren Rijksuniversiteit Groningen 8

11 10.4 Gebruik van tools Standaardiseren Beperking Samenvatting Conclusie Literatuurlijst Bijlage I: Lijst met afkortingen Bijlage II: Vragenlijst Rijksuniversiteit Groningen 9

12 Voor inzage in het volledige verslag kunt u contact op nemen met:

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur Student: Arno Vonk Studentnummer: 837564742 Datum: 3 juli 2015 The selection of Business Process Management Suite (BPMS)

Nadere informatie

Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren

Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren Scriptie Auteur Ing. I. Buzugbe Studentnummer 837094753 Titel Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren Datum presentatie juni 2010 i ii Auteur Ing. I. Buzugbe Studentnummer

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Performance management One step ahead

Performance management One step ahead Performance management One step ahead Verbeteringen bij de assemblage van autocarrosseriedelen Afstudeerscriptie van Jurjen F. Zomerman Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente December 2010 2 Performance

Nadere informatie

Van domme rationaliteit naar slimme rationaliteit

Van domme rationaliteit naar slimme rationaliteit Van domme rationaliteit naar slimme rationaliteit Onderzoek naar de toepassing van de Publiek Private Comparator in opdracht van het Ministerie van Financiën Definitieve versie Datum 13 februari 2009 Status

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs

ict-ondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs ict- voor primair en voortgezet onderwijs Eindscriptie Afstudeeropdracht Bastiaan Ludeking ict- voor primair en voortgezet onderwijs Datum: 16 april 2003 Afstudeercommissie: dr.mr.ir. T.J.G. Thiadens (Universiteit

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie

Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie Datum Bedrijf Divisie Team Auteur 8 juni 2011, Utrecht Caesar Groep Caesar Experts Business Intelligence Jordi Frijters Titelpagina De student Auteur

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

Vraagvoorspelling van voorraadartikelen bij OPG Groothandel B.V.

Vraagvoorspelling van voorraadartikelen bij OPG Groothandel B.V. Vraagvoorspelling van voorraadartikelen bij OPG Groothandel B.V. November 2006 H.J. Quirijns (0489277) Afstudeerrapport Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Technologie Management Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen

Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen Het modelleren van een werklast in gevirtualiseerde omgevingen Een methode voor het modelleren van het performance-gedrag van applicaties bij migratie van een fysieke naar een virtuele Linux infrastructuur

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Databeveiliging in de cloud

Databeveiliging in de cloud Maatregelen en aandachtspunten voor IaaS cloud computing Naam: Ing. J.J.W Verhoeven Studentnummer: 850483514 Datum eindpresentatie: 19 juni 2012 Data security in the cloud Measures and issues for IaaS

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Reële opties bij gebiedsontwikkeling

Reële opties bij gebiedsontwikkeling Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische waarde van fysieke flexibiliteit Plaats Datum Auteur Baarn 8 juli 2009 Joost van Blokland Colofon Titel Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van

Nadere informatie

De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen

De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen de business en IT door een betere alignment binnen de

Nadere informatie

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Afstudeerverslag in het kader van de opleiding Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Leonie G. Wenting Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie