Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)"

Transcriptie

1 Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, Studentnummer: Teamnummer: 831 Vrije Universiteit Amsterdam FEWEB: afdeling IT-Audit IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 1

2 Inhoud Samenvatting 3 Voorwoord 4 Inleiding Probleemstelling 4 Theoretisch kader en conceptueel model Theoretisch kader Conceptueel model 11 Praktijkonderzoek Onderzoeksontwerp praktijkonderzoek Verzamelen van gegevens Analyseren van gegevens 16 Bevindingen Meer toegevoegde waarde door het gebruik van CAATs 18 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 22 Persoonlijke reflectie 23 Literatuur 24 Bijlagen Vragenlijst interviews Verslag interview IT Auditor (IT en operationele audits) Verslag interview data analyse specialist Verslag interview Financial auditor 26 IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 2

3 Samenvatting In dit hoofdstuk zal een samenvatting gegeven worden van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek. CAATs zijn een middel om de externe jaarrekeningcontrole efficiënter en effectiever uit te voeren omdat door het gebruik van CAATs minder gegevensgerichte analyses en testwerkzaamheden van controls uitgevoerd hoeven te worden. Het succes van het gebruik van CAATs is echter sterk afhankelijk van de manier waarop CAATs door de auditor worden ingezet. Er doet zich in de huidige situatie vaak een aantal problemen voor bij de inzet van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole. Deze problemen worden vaak veroorzaakt door reactief of verplicht gebruik van CAATs: Reactieve inzet van CAATs CAATs worden vaak reactief ingezet tijdens de jaarrekeningcontrole. Dit betekent dat het gebruik van CAATs vaak pas wordt overwogen wanneer de auditor een (geautomatiseerde) controle tegenkomt die handmatig niet goed te testen is. Hierdoor levert de wijze waarop CAATs ingezet worden vaak problemen op, waardoor hoge kosten worden gemaakt voor het testen van een controle. De volgende problemen doen zich voor bij de inzet van CAATs: Data analyse specialisten zijn niet beschikbaar Data van de te auditen organisatie is niet tijdig beschikbaar Verplichte inzet van CAATs CAATs worden vaak alleen ingezet voor werkzaamheden die verplicht zijn vanuit wet- en regelgeving, dit geldt bijvoorbeeld voor SAS99 procedures. Dit betekent dat het gebruik beperkt is tot een aantal verplichte analyses. In dit geval worden wel veel kosten gemaakt voor het gebruik van CAATs, terwijl de toegevoegde waarde die de auditor eruit haalt beperkt is. De toegevoegde waarde is beperkt, omdat de financiële auditor voor de rest van de jaarrekeningcontrole werkzaamheden weinig zekerheid haalt uit de toegepaste CAATs en omdat weinig gebruik wordt gemaakt van de kennis die is opgedaan bij het toepassen van CAATs. Aanbevelingen Deze problemen kunnen worden voorkomen door het proactief inzetten van CAATs tijdens jaarrekeningcontrole. Dit kan gedaan worden door de inzet van CAATs onderdeel te maken van de audit aanpak en de financiële auditor goed te laten begrijpen welke mogelijkheden het gebruik van CAATs biedt. Als onderdeel van CAATs als onderdeel van de audit aanpak, zijn de volgende zaken van belang: Synergievoordelen. Kosten per analyse minimaliseren door verschillende analyses uit te voeren met het zelfde CAAT model. Vooraf kunnen de initiële kosten worden afgewogen tegen de uit te voeren CAAT analyses, om de verwachte kosten per analyse te bepalen. Tijdens de scoping en planning van de audit een inventarisatie uitvoeren van de toe te passen CAAT methoden. Evalueren welke CAAT methode het beste kunnen worden toegepast voor de uit te voeren analyses. Specialisten tijdig inschakelen. Beschikbaarheid van CAAT specialisten veiligstellen. Organisatie tijdig informeren over het gebruik van CAATs. Waarborgen dat de gevraagde data tijdig door de te auditen organisatie wordt opgeleverd. Coördinatie door IT Auditor. Door de combinatie van kennis en vaardigheden is de IT auditor de ideale partij om als centraal coördinatiepunt te dienen voor het gebruik van CAATs. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 3

4 Voorwoord Deze scriptie is de finale toets van de Postgraduate IT Audit opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In de scriptie moet een probleem of vraagstuk uit de dagelijkse praktijk op academisch verantwoorde wijze uitgewerkt worden. In het kader van de jaarrekeningcontrole wordt het gebruik van CAATs momenteel gestimuleerd binnen accountantskantoren, mede door de beschikbaarheid van tools die het gebruik van CAATs toegankelijker maken. Ik heb een scriptie geschreven met als onderwerp computer-assisted audit techniques (CAATs) omdat ik van mening ben dat de IT auditor vanuit zijn rol bij de jaarrekeningcontrole, toegevoegde waarde kan bieden bij het gebruik van CAATs. Amsterdam 5 november 2007, Hugo de Vries Inleiding Bedrijfsprocessen van (middel) grote organisaties zijn momenteel vergaand geautomatiseerd door middel van. IT systemen. Door deze automatisering van processen, is in de externe jaarrekeningcontrole ook veel aandacht gekomen voor deze automatisering. Hierdoor is de rol van de IT auditor in de afgelopen steeds belangrijker geworden tijdens jaarrekeningcontroles. De IT auditor wordt, in het kader van de jaarrekeningcontrole, vaak betrokken bij het beoordelen van opzet, bestaan en werking van (geautomatiseerde) controles in (veelal geautomatiseerde) bedrijfsprocessen. Echter, de betrokkenheid van de IT auditor is vaak beperkt in het gegevensgerichte traject van de jaarrekeningcontrole. In dit traject wordt door de financiële auditor beoordeeld of de jaarrekening een getrouw beeld vormt van de cijfers, die veelal door geautomatiseerde systemen verwerkt worden. Toch zijn er ook in dit traject mogelijkheden voor de IT auditor. De gegevensgerichte werkzaamheden kunnen gedeeltelijk worden geautomatiseerd door het gebruik van computer-assisted audit techniques (CAATs). CAATs worden gebruikt om op een geautomatiseerde manier financiële gegevens uit IT systemen te analyseren. CAATs worden momenteel nog in beperkte mate gebruikt tijdens jaarrekening controles. In dit traject zou de kennis van de IT auditor van toegevoegde waarde kunnen zijn door het toepassen van computer ondersteunde audit technieken tijdens de jaarrekeningcontrole. De actualiteit van het gebruik van CAATs tijdens de externe jaarrekeningcontrole blijkt bijvoorbeeld uit publicaties (De Accountant - mei 2008, p70) waarin CAATs worden benoemd als een van de belangrijkste audit innovaties van de komende jaren Probleemstelling De doelstelling van dit onderzoek is het inventariseren van toegevoegde waarde voor de externe jaarrekeningcontrole door het gebruik van CAATs en aanbevelingen doen om deze toegevoegde waarde volledig te benutten. Om de bovenstaande doelstelling te kunnen behalen is in het onderzoek voor de volgende probleemstelling gekozen: Op welke wijze kan het gebruik van computer ondersteunde audit technieken (CAATs) meer toegevoegde waarde bieden aan de externe jaarrekeningcontrole? IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 4

5 Deze probleemstelling is te breed om zelfstandig beantwoord te kunnen worden. Om deze probleemstelling te kunnen oplossen zal een aantal deelvragen behandeld worden: Op welke wijze kunnen CAATs worden ingezet in de jaarrekeningcontrole? Wat is de toegevoegde waarde van het inzetten van CAATs in de jaarrekeningcontrole? Op welke wijze worden CAATs in de praktijk toegepast in de jaarrekeningcontrole? Welke toegevoegde waarde voor de externe jaarrekeningcontrole wordt in de praktijk behaald door het gebruik van CAATs? Deze deelvragen zullen beantwoord worden in de hoofdstukken Theoretisch kader en conceptueel model en Praktijkonderzoek. In het hoofdstuk Bevindingen zal de probleemstelling beantwoordt worden op basis van de beantwoorde deelvragen uit de voorgaande twee hoofdstukken. In het hoofdstuk Conclusies en aanbevelingen zal een overzicht gegeven worden van de resultaten van dit onderzoek. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 5

6 Theoretisch kader en conceptueel model In dit hoofdstuk zal de theorie met betrekking tot CAATs behandeld worden. De paragraaf Theoretisch kader zal in detail ingaan op de theorie achter CAATs. Op basis van de theorie is een conceptueel model ontwikkeld. Dit conceptueel model bevat een aantal oplossingsmogelijkheden voor de probleemstelling. In dit model komen zaken als de randvoorwaarden voor het gebruik en beperkingen van computer ondersteunde audit technieken in de externe jaarrekeningcontrole aan bod Theoretisch kader De basis van het onderzoek wordt gevormd door een literatuurstudie. In deze literatuurstudie zullen de volgende deelvragen beantwoord worden: Op welke wijze kunnen CAATs worden ingezet in de jaarrekeningcontrole? Wat is de toegevoegde waarde van het inzetten van CAATs in de jaarrekeningcontrole? In de onderstaande paragrafen wordt het theoretisch kader van het onderzoek beschreven: Achtergrondinformatie, in deze paragraaf worden de verschillende vormen van CAATs besproken Invulling van inzet CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole, in deze paragraaf worden de mogelijkheden besproken voor het inzetten van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole Toegevoegde waarde van het inzetten van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole, in deze paragraaf wordt besproken welke voor- en nadelen er zijn voor het gebruik van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole Achtergrondinformatie In veel (middel-) grote organisaties worden bedrijfsprocessen vrijwel geheel ondersteund door IT systemen. Deze IT systemen bevatten veel digitale informatie over de organisatie. Auditors maken tijdens hun werkzaamheden veelal gebruik van deze informatie. Bij het uitvoeren van een audit moet een auditor dan ook vaak een oordeel geven over de juistheid, volledigheid en validiteit van de inhoud van rapportages en de data op basis waarvan deze rapportages worden gegenereerd. Er kan gekozen worden om dit handmatig te doen, door de inhoud van rapportages (op steekproefbasis) te vergelijken met brongegevens. Maar het is ook mogelijk om door middel van geautomatiseerde/computergestuurde procedures te controleren of systeeminformatie juist, volledig en valide is. Deze geautomatiseerde procedures worden CAATS genoemd. Computer ondersteunde audit technieken (CAATs) zijn computer programma s die in het kader van een audit gebruikt worden om data te verwerken. (PricewaterhouseCoopers Audit Guide 2007) Onder computer programma s worden de volgende zaken gerekend: Kant en klare softwarepakketten. Dit zijn programma s die er specifiek op zijn gericht om CAAT analyses uit te voeren. Speciaal ontwikkelde programma s. Dit is programmacode die is geschreven om een specifieke CAAT analyse uit te voeren. Speciaal ontwikkelde programma s zijn op te delen in twee vormen: o Deze programmacode kan een individueel computerprogramma zijn. Bijvoorbeeld een speciaal ontwikkelt software pakket voor het uitvoeren van CAATs binnen een specifieke organisatie. o Maar deze programmacode kan ook onderdeel zijn van een kant-en-klaar softwarepakket. Bijvoorbeeld queries die gebouwd worden in het database management softwarepakket. CAATs zijn op te delen in vier Information System (IS) CAAT categorieën wanneer CAATs gebruikt worden tijdens een Information System audit ( Using CAATs to support IS audit. Information systems control journal, Volume 1, 2003, ISACA, p. 1): IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 6

7 Data Analyse Software, software die gebruikt wordt om de data van een applicatie te analyseren, voorbeelden hiervan zijn ACL, Microsoft Excel en Access. Data analyse kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de volledigheid van te auditen rapportages te analyseren, door brongegevens met behulp een data analyse applicatie (zoals ACL) aan te sluiten met de rapportage. Netwerk beveiliging en netwerk evaluatie software, software die gebruikt wordt om beveiligingsinstellingen en gebruikersgegevens van een netwerk te beoordelen. Operating System (OS) en Database Management Systeem (DBMS) beveiliging evaluatie software, software die gebruikt wordt om beveiligingsinstellingen en gebruikersgegevens van een OS en DBMS te beoordelen. Software en testen van programmacode, software die gebruikt wordt om de werking van software en de logica van programmacode te beoordelen. Voor alle vier van de bovenstaande IS Audit CAAT categorieën is het mogelijk om gebruik te maken van kant en klare softwarepakketten en om gebruik te maken van speciaal ontwikkelde programma s. Braun en Davis (Braun, R.L., & Davis, H.E. (2003), Computer-assisted audit tools and techniques: analysis and perspectives, page 726) definiëren CAATs op de volgende wijze: CAATs zijn tools en technieken die gebruikt worden om de interne logica van een applicatie te analyseren. CAATs zijn tools en technieken die gebruikt worden om data te analyseren om hiermee de logica van een applicatie te analyseren. Volgens dit artikel kunnen CAATs op basis van deze definitie ingedeeld worden in 5 categorieën: CAAT categorieën voor het direct analyseren van de logica van applicaties: o Test data, test data wordt door het systeem verwerkt om te kijken of de verwachte output in lijn is met de werkelijke output. o Geïntegreerde test faciliteit, het integreren van testdata in de live omgeving van het systeem. o Parallelle simulatie, een systeem dat op basis van live data zelfstandig output genereert, deze output kan vervolgens vergeleken worden met de output van het productiesysteem. CAAT categorieën voor indirecte analyse van de logica van applicaties: o Geïntegreerde audit modules, een in de applicatie ingebouwde module die real-time monitoring uitvoert op de data van de applicatie. o Generieke audit software, software die gebruikt kan worden om een dataset te analyseren. Deze software biedt de mogelijkheid om tabellen uit de productiesystemen te importeren, om deze vervolgens te kunnen analyseren met behulp van de analyse faciliteiten die in generieke audit software ingebouwd zijn. In de volgende twee subparagrafen zullen de deelvragen, zoals beschreven in de inleiding, beantwoord worden Invulling van inzet CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole IT systemen binnen organisaties bevatten veel financiële informatie die gebruikt wordt voor het opstellen van de jaarrekening. Veelal wordt de (financiële) bedrijfsadministratie voor een groot deel bijgehouden in de database van deze IT Systemen. Het doel van de externe jaarrekeningcontrole is om vast te stellen of de jaarrekening die gepubliceerd wordt door een organisatie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Om hierover zekerheid te verschaffen moet de auditor zekerheid krijgen over de gegevens die gebruikt worden om deze jaarrekening op te stellen. Tijdens de jaarrekeningcontrole worden grofweg twee methoden gebruikt om deze zekerheid te krijgen over de jaarrekening: Steunen op het interne stelsel van controlemaatregelen wat door de organisatie is ingericht. Gegevensgerichte controle van de gegevens die gebruikt worden om de jaarrekening op te stellen. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 7

8 CAATs kunnen in het kader van de jaarrekeningcontrole voor beide methoden worden ingezet: Bij het testen van (geautomatiseerde) controles. Bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles. Hieronder worden de verschillende manieren toegelicht, waarop CAATs ingezet kunnen worden tijdens de jaarrekeningcontrole. CAATs bij het testen van (geautomatiseerde) controles De externe accountant kan er voor kiezen om in het kader van de jaarrekeningcontrole gebruik te gaan maken van het stelsel van interne controlemaatregelen van de organisatie. Wanneer de externe accountant wil steunen op deze controlemaatregelen zullen er testwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden om vast te stellen of deze maatregelen in voldoende mate gewerkt hebben tijdens de periode waarover gerapporteerd wordt, hiertoe dient opzet, bestaan en werking van de controles te worden vastgesteld. Bij het vaststellen van de werking van controlemaatregelen kunnen CAATs in de volgende gevallen toegepast worden: Steekproeven. CAATs kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om willekeurig een steekproef te trekken uit een grote populatie. De auditor kan de willekeurige geselecteerde gevallen vervolgens testen. (PricewaterhouseCoopers Audit Guide 2007) Testwerkzaamheden met behulp van data analyse. CAATs kunnen ook worden gebruikt om de werking van (geautomatiseerde) controlemaatregelen te testen. Er kan bijvoorbeeld een data analyse uitgevoerd worden om te controleren of alle in de database opgenomen facturen zijn goedgekeurd door een manager. (PricewaterhouseCoopers Audit Guide 2007) Testwerkzaamheden doormiddel van het uitlezen van instellingen en geautomatiseerd analyseren van deze instellingen. Geautomatiseerde controles kunnen ingesteld zijn in applicaties, databases, besturingsystemen en netwerken. Deze instellingen kunnen op een geautomatiseerde manier worden beoordeeld. Bijvoorbeeld door het op een geautomatiseerde manier analyseren van toegangsrechten tot kritische netwerkschijven. ( Using CAATs to support IS audit. Information systems control journal, Volume 1, 2003, ISACA, p. 4) CAATs bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles Bij het uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden voert de auditor testen uit om zekerheid te krijgen over de gegevens die de basis vormen voor de jaarrekening. Deze testen kunnen grofweg ingedeeld worden in twee onderdelen: (PricewaterhouseCoopers Audit Guide 2007) Het doen van analyses om op basis van trends afwijkingen ten opzichte van de norm te identificeren, om afwijkingen in de onderliggende gegevens te identificeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een trendanalyse die gebruikt wordt om de totale personeelskosten te analyseren. Het uitvoeren van gegevensgerichte controles om zekerheid te krijgen over individuele cijfers. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van een voorraadtelling om de geregistreerde voorraad aan te sluiten met de werkelijke voorraad. Voor beide gegevensgerichte controlemethoden kan gebruik gemaakt worden van CAATs, CAATs kunnen op de volgende manieren toegepast worden. Steekproeven. CAATs kunnen gebruikt worden om transacties te selecteren die gegevensgericht gecontroleerd worden. Met behulp van CAATs is het bijvoorbeeld mogelijk om boekingen of producten te selecteren met een relatief grote impact op de financiële verslaggeving. (PricewaterhouseCoopers Audit Guide 2007) Data analyse. Data in (financiële) systemen kan op een geautomatiseerde manier worden geanalyseerd. Data analyse kan gebruikt worden voor het maken van trendanalyses, maar ook voor het identificeren van afwijkende journaalposten. (PricewaterhouseCoopers Audit Guide 2007) Spreadsheet assurance. In het kader van de jaarrekeningcontrole, kan als onderdeel van gegevensgerichte controles ook gebruik gemaakt van Spreadsheet Assurance. Spreadsheets die kritisch zijn voor de jaarrekening beoordeeld worden om de juistheid en volledigheid van de IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 8

9 berekeningen vast te stellen of om vast te stellen dat er geen onregelmatigheden geconstateerd zijn in de spreadsheet (negatieve assurance). Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een schaduwmodel voor de spreadsheet te ontwikkelen of door de formules te analyseren met behulp van spreadsheet assurance software. ( Controlling the Subversive Spreadsheet Risks, Audit and Development Methods, 2001, p. 1-2) Toegevoegde waarde van het inzetten van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole In deze paragraaf wordt een uiteenzetting gedaan van de voor- en nadelen van het inzetten van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole. Hiermee zal de probleemstelling Wat is de toegevoegde waarde van het inzetten van CAATs in de jaarrekeningcontrole? beantwoord worden. Om de toegevoegde waarde voor het inzetten van CAATs te kunnen bepalen, moeten de voordelen van het gebruik afgezet worden tegen de nadelen. Voordelen van het gebruik van CAATs In het artikel Auditsoftware in de praktijk bij Achmea (De EDP auditor ) wordt een aantal voordelen genoemd van CAATs, het volgende voordeel is van toepassing op de jaarrekeningcontrole: Herhaalbaarheid, als een analyse eenmaal is uitgevoerd, kan deze gemakkelijk herhaald worden. In het kader van de jaarrekeningcontrole kan een CAAT model eenmaal ontwikkeld worden, vervolgens kan dit in toekomstige jaren opnieuw gebruikt worden. CAATs maken het mogelijk om op een efficiënte manier volledige populaties te testen (Braun, R.L., & Davis, H.E. (2003), Computer-assisted audit tools and techniques: analysis and perspectives, page 726, 729). Uit dit onderzoek blijkt dat de voordelen van het gebruik van CAATs voornamelijk worden beschreven door de volgende twee voordelen: Effectiviteit, doormiddel van CAATs is het mogelijk om geautomatiseerd een gehele populatie te testen. Op deze manier wordt meer zekerheid verkregen dan bij het handmatig testen van een steekproef. CAATs maken het ook mogelijk om een continu audit proces in te richten, waarbij de externe accountant continu zekerheid geeft over financiële gegevens. Tijdens de jaarrekeningcontrole is het mogelijk om met CAATs meer risico s af te dekken dan tijdens de gebruikelijke jaarrekeningcontrole gedaan kan worden. Efficiëntie, met CAATs is het mogelijk om geautomatiseerde analyses uit te voeren (bijvoorbeeld trend analyses), dit kan efficiënter zijn dan het handmatig uitvoeren van deze analyses. Het hierboven genoemde voordeel van herhaalbaarheid kan als onderdeel van efficiëntie gezien worden. Tijdens de jaarrekeningcontrole kunnen CAATs dus zorgen voor een efficiëntere audit, dezelfde werkzaamheden kunnen met behulp van CAATs worden uitgevoerd tegen lagere audit kosten. Nadelen van het gebruik van CAATs In het artikel Auditsoftware in de praktijk bij Achmea (De EDP auditor ) wordt ook een nadeel genoemd, wat van toepassing is op het gebruik van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole: Ineffectiviteit, ondeskundige gebruikers kunnen onjuiste resultaten publiceren, wanneer de uitvoerder van CAATs onvoldoende kennis heeft van het gebruikte pakket of van de uit te voeren analyse dan kunnen mogelijk onjuiste resultaten geproduceerd worden met CAATs. Bij ondeskundig gebruik van CAATs zouden tijdens de jaarrekeningcontrole fouten gemaakt kunnen worden met als gevolg dat materiële fouten in de jaarrekening over het hoofd gezien worden. Inefficiëntie, hoge initiële kosten, in het artikel wordt herhaalbaarheid als voordeel genoemd, een nadeel hiervan is dat aan het ontwikkelen van een nieuwe CAAT analyse vaak hoge kosten verbonden zijn. Deze hoge kosten komen vaak tot stand omdat voor computer ondersteunde procedures vaak een model (bijvoorbeeld in ACL of Access) moet worden gebouwd. Het bouwen van dit model is vaak een exercitie waar relatief veel tijd mee gemoeid is. Tijdens de jaarrekeningcontrole zou dit betekenen dat in het eerste jaar van de meer CAAT gerichte audit een hoger audit budget nodig zal zijn dan tijdens de traditionele audit. Uit een ander artikel (Braun, R.L., & Davis, H.E. (2003), Computer-assisted audit tools and IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 9

10 techniques: analysis and perspectives, page 729) blijkt dat dit niet in alle gevallen als een nadeel gezien wordt in het eerste jaar van CAATs gebruik. Voordat CAATs toegepast gaan worden tijdens de jaarrekeningcontrole zou beoordeeld moeten worden of de verwachte voordelen (te behalen efficiëntie en effectiviteit) opwegen tegen de verwachte nadelen (te behalen inefficiëntie en ineffectiviteit). IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 10

11 1.3. Conceptueel model Op basis van de hierboven beschreven literatuur is in deze paragraaf een conceptueel model opgesteld voor het gebruik van de verschillende CAAT categorieën tijdens de jaarrekeningcontrole, om de onderzoeksvraag Op welke wijze kunnen CAATs worden ingezet in de jaarrekeningcontrole? te kunnen beantwoorden. Dit conceptueel model is gebaseerd op de genoemde theorie uit de vorige paragraaf Methoden voor het gebruik van CAATs Volgens Braun en Davis (Braun, R.L., & Davis, H.E. (2003), Computer-assisted audit tools and techniques: analysis and perspectives, page 726) kunnen alle CAAT categorieën ingedeeld worden in twee methoden: CAAT categorieën voor het direct en indirect analyseren van de logica van applicaties. Hieronder zal ik alle hierboven genoemde CAAT categorieën indelen binnen deze twee methoden, deze indeling moet een zo volledig mogelijk beeld geven van de manier waarop CAATs kunnen worden ingezet. Directe analyse van applicatie logica Voor de directe analyse van applicatie logica zijn de volgende categorieën te onderkennen, op basis van de IS CAAT categorieën is er een categorie toegevoegd aan deze methode; de controle van systeeminstellingen. Test data, test data wordt door het systeem verwerkt om te kijken of de verwachte output in lijn is met de werkelijke output. Geïntegreerde test faciliteit, het integreren van testdata in de live omgeving van het systeem. Parallelle simulatie, een systeem dat op basis van live data zelfstandig output genereert, deze output kan vervolgens vergeleken worden met de output van het productiesysteem. Onder parallelle simulatie valt bijvoorbeeld software die gebruikt wordt om parallelle simulatie van Excel sheets uit te voeren. Controle van systeeminstellingen, de applicatie logica kan ook worden beoordeeld zonder gebruik te maken van datasets. Door het controleren van systeem instellingen kan de applicatielogica vastgesteld worden. Onder de controle van systeeminstellingen vallen de IS audit CAAT categorieën Netwerk beveiliging en netwerk evaluatie software, OS en DBMS beveiliging evaluatie software, De IS Audit CAAT categorie software en testen van programmacode kan toegepast worden volgens alle van de bovenstaande categorieën van directe applicatie logica analyse, omdat deze software rechtstreeks op de omgeving gebruikt wordt voor het analyseren van de applicatie logica. Indirecte analyse van applicatie logica: De volgende CAAT categorieën worden genoemd voor de indirecte analyse van de logica van applicaties. Geïntegreerde audit modules, een in de applicatie ingebouwde module die real-time monitoring uitvoert op de data van de applicatie. Generieke audit software, software die gebruikt kan worden om een dataset te analyseren. Deze software biedt de mogelijkheid om tabellen uit de productiesystemen te importeren, om deze vervolgens te kunnen analyseren met behulp van de analyse faciliteiten die in generieke audit software ingebouwd zijn. Voorbeelden van generieke audit software zijn ACL, Microsoft Access, Excel en tools voor spreadsheet assurance. De IS Audit CAAT categorie Data Analyse Software kan toegepast worden volgens alle van de bovenstaande categorieën van indirecte applicatie logica analyse, omdat dit afzonderlijke software is die gebruikt wordt om de data van een applicatie te analyseren. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 11

12 Gebruik van de CAATs methoden tijdens de jaarrekeningcontrole In deze paragraaf wordt ingegaan op het toepassen van de CAAT methoden binnen de twee onderdelen (testen van controles en gegevensgerichte controle) van de jaarrekeningcontrole. Hieronder wordt het gebruik van de CAAT methoden tijdens de jaarrekeningcontrole toegelicht. Het gebruik van CAATs bij het testen van (geautomatiseerde) controles. De methode voor het direct analyseren van applicatie logica kan toegepast worden voor het testen van geautomatiseerde controles, omdat deze methode het mogelijk maakt om de werking van geprogrammeerde controlemaatregelen te testen. Ook kan deze methode worden gebruikt voor het analyseren van de logica van spreadsheets. Handmatige controles kunnen niet getest worden door het analyseren van applicatie logica. Omdat bij handmatige controles altijd een menselijke handeling plaatsvindt, hierdoor is de uitkomst niet te voorspellen met behulp van applicatie logica. Samengevat kan de directe methode voor het analyseren van applicatie logica tijdens de jaarrekening toegepast worden: Testwerkzaamheden om de werking van geautomatiseerde controles vast te stellen. Spreadsheet assurance om de werking van spreadsheets vast te stellen of om negatieve assurance te geven over spreadsheets.. Voor het testen van geautomatiseerde controles kan ook gebruik gemaakt worden van de indirecte methode voor het analyseren van applicatie logica. Dit kan gedaan worden door een aantal transacties (die representatief zijn voor de populatie) uit de applicatie database, op een geautomatiseerde manier te analyseren om hiermee de werking van een geautomatiseerde controle aan te tonen. Handmatige controles kunnen wel getest worden met de indirecte methode. Met deze methode is het mogelijk om productie data van een applicatie te analyseren, om de werking van handmatige controles aan te tonen. Dit kan alleen wanneer de resultaten van deze handmatige controle zijn opgenomen in de database van de applicatie. Ook deze methode kan worden gebruikt voor het analyseren van de logica van spreadsheets. De indirecte methode voor het analyseren van applicatie logica tijdens de jaarrekeningcontrole (testen van controles) toegepast worden: Steekproeven voor het testen van (geautomatiseerde) controles. Testwerkzaamheden met behulp van data analyse om de werking van (geautomatiseerde) controles vast te stellen. Spreadsheet assurance om de werking van spreadsheets vast te stellen of om negatieve assurance te geven over spreadsheets. Het gebruik van CAATs bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles. Bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles is het per definitie niet mogelijk om gebruik te maken van de directe methode voor het analyseren van applicatie logica. Omdat bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles wordt een uitspraak gedaan over de gegevens door de applicatie (of spreadsheets) zijn gegenereerd tijdens het boek jaar. Bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles wordt geen oordeel gegeven over de werking van geautomatiseerde controles. Bij het uitvoeren van gegevensgerichte controle is de methode voor indirecte analyse van applicatie logica wel te gebruiken. Met deze methode kunnen de in de applicatie aanwezige gegevens op een geautomatiseerde manier geanalyseerd worden. Ook de transacties in spreadsheets kunnen met deze methode op een geautomatiseerde manier getest worden. De indirecte methode voor het analyseren van applicatie logica kan tijdens de jaarrekeningcontrole ) toegepast worden: (bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles) Steekproeven voor het selecteren van te testen transacties. Testwerkzaamheden met behulp van data analyse om transacties/spreadsheets te testen. Spreadsheet assurance om de werking van spreadsheets vast te stellen of om negatieve assurance te geven over spreadsheets. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 12

13 In de onderstaande tabel is het conceptueel model samengevat. CAAT methoden en Testen van categorieën (geautomatiseerde) controles Directe analyse van applicatie Het testen van geautomatiseerde logica controles Test data Testwerkzaamheden om de Geïntegreerde test faciliteit werking van Parallelle simulatie geautomatiseerde controles Controle van vast te stellen. systeeminstellingen Spreadsheet assurance om de werking van spreadsheets vast te stellen of om negatieve assurance te geven over spreadsheets. Indirecte analyse van Het testen van handmatige en applicatie logica geautomatiseerde controles Geïntegreerde audit Steekproeven voor het modules testen van Generieke audit software (geautomatiseerde) controles. Testwerkzaamheden met behulp van data analyse om de werking van (geautomatiseerde) controles vast te stellen. Spreadsheet assurance om de werking van spreadsheets vast te stellen of om negatieve assurance te geven over spreadsheets. Tabel 1, het gebruik van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole Uitvoeren van gegevensgerichte controles N.v.t. Het analyseren van applicatie data. Steekproeven voor het selecteren van te testen transacties. Testwerkzaamheden met behulp van data analyse om transacties/spreadsheets te testen. Spreadsheet assurance om de werking van spreadsheets vast te stellen of om negatieve assurance te geven over spreadsheets IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 13

14 Praktijkonderzoek Niet alle deelvragen uit de inleiding kunnen beantwoord worden met behulp van het hierboven geschetste theoretisch kader. Door middel van het praktijkonderzoek zal de volgende deelvraag beantwoord worden: Op welke wijze worden CAATs in de praktijk toegepast in de jaarrekeningcontrole? Welke toegevoegde waarde voor de externe jaarrekeningcontrole wordt in de praktijk behaald door het gebruik van CAATs? In het onderzoeksontwerp staat beschreven op welke manier het praktijkonderzoek uitgevoerd gaat worden Onderzoeksontwerp praktijkonderzoek Om een goed beeld te kunnen krijgen van de toegevoegde waarde van CAATs die tijdens de externe jaarrekeningcontrole wordt behaald zal een aantal mensen geïnterviewd die zich bezig houden met het proces van de externe jaarrekeningcontrole. Bij het ontwerp van de steekproef voor het inventariseren van de toegevoegde waarde van CAATs zullen gegevens verzameld worden van auditors die betrokken zijn bij de externe jaarrekeningcontrole. Tijdens de externe jaarrekeningcontrole zijn vaak auditors met verschillende achtergronden betrokken. Deze verschillende auditors zullen afzonderlijk geïnterviewd worden, omdat de visie auditors met verschillende achtergronden kan afwijken. Hierdoor wordt zo veel mogelijk informatie verzameld. De volgende auditors worden geïnterviewd: Financiële auditor IT Auditor (IT en operational audits) Data analyse specialist Het doel van deze interviews is het maken van een overzicht van de toegevoegde waarde die volgens de gebruikers behaald wordt door het gebruik van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole. De manier waarop deze informatie verzameld wordt zal gebaseerd worden op de volgende vier vragen. (Cooper en Schindler, 2003, blz. 358) Welk type gegevens zijn nodig voor het beantwoorden van de management vraag? Welke communicatievorm wordt gebruikt? Worden de vragen gestructureerd, ongestructureerd of een combinatie van deze twee? Zouden de vragen direct moeten zijn of vermomd? Type gegevens Voor het inventariseren van de toegevoegde waarde van CAATs heb ik de volgende informatie nodig: In hoeverre worden CAATs in de dagelijkse praktijk toegepast tijdens de jaarrekeningcontrole? Welke vormen van CAATs worden in de praktijk toegepast tijdens de jaarrekeningcontrole? Welke voordelen worden er behaald bij het toepassen van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole? Welke nadelen kleven er aan het gebruik van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole? Bij deze vragen is geen sprake van classificatie, omdat dit open vragen zijn waarvoor uitleg benodigd is van de respondent. Bij het verzamelen van informatie over de voor of nadelen van CAATs zal benadrukt worden dat het niet verplicht is voor- of nadelen op te geven wanneer de respondent in de dagelijkse praktijk geen gebruik maakt van CAATs. Omdat het open vragen zijn wil ik afhankelijk van de antwoorden, verder ingaan op bepaalde uitspraken. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 14

15 Communicatievorm Bij het kiezen van een communicatievorm kan er gekozen worden uit drie interviewmethoden: persoonlijke interviews, telefonische interviews en schriftelijke enquêtes. Als communicatievorm heb ik gekozen voor persoonlijke interviews, hiervoor zal ik van tevoren een afspraak maken met de respondent. Op deze manier is het goed mogelijk om de tijd te nemen voor het interview en om in te gaan op de antwoorden die door de respondenten gegeven worden. Structuur De structuur van het onderzoek zal een open interview zijn. Het zal niet nodig zijn om administratieve of classificatie vragen te stellen, om de respondenten te identificeren en te classificeren, deze informatie heb ik reeds tot mijn beschikking. Eigenlijk zijn alleen de interviewvragen van belang in de interviews. Vervorming Het is ook mogelijk om vragen te vervormen, om de ware bedoeling van een vraag te maskeren. In dit onderzoek acht ik dit niet nodig, omdat het een open interview over het gebruik van CAATs moet worden en de respondenten geen belang hebben bij het achter houden van informatie. Op basis van het bovenstaande onderzoeksontwerp is in bijlage 1.10 een standaard vragenlijst toegevoegd Verzamelen van gegevens De toegevoegde waarde, in de praktijk, voor het gebruik van CAATs, is vastgesteld door het houden van een aantal interviews met auditors die betrokken zijn bij de uitvoer van externe jaarrekeningcontroles. Deze interviews zijn door mij zelf afgenomen, de interviews zijn beknopt vastgelegd in gespreksverslagen. (zie bijlage 1.11, 1.12 en 1.13) Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van deze interviews op een rij gezet en geanalyseerd: In hoeverre worden CAATs in de dagelijkse praktijk toegepast tijdens de jaarrekeningcontrole? Uit de interviews is gebleken dat CAATs worden toegepast in de volgende situaties: Gereguleerd gebruik van CAATs, gebruikt voor verplichte (bijvoorbeeld SAS99) werkzaamheden. Reactief gebruik van CAATs, tijdens de werkzaamheden van de jaarrekeningcontrole blijkt dat CAATs toegepast kunnen/moeten worden. Dit is vaak het geval tijdens het gegevensgerichte deel van de jaarrekeningcontrole. Wanneer het Financial audit team tijdens de jaarrekeningcontrole kritische spreadsheets tegenkomt moet bijvoorbeeld een spreadsheet beoordeeld worden. Proactieve inventarisatie van het gebruik van CAATs, tijdens de scoping en planning van jaarrekeningcontrole werkzaamheden. Welke vormen van CAATs worden in de praktijk toegepast tijdens de jaarrekeningcontrole? Uit de interviews is gebleken dat de volgende vormen van CAATs toegepast worden: Spreadsheet Assurance, voor het analyseren van spreadsheets. Account Analyser, voor het uitvoeren van gegevensgerichte controles bij kleinere organisaties. Dit is een applicatie (van de organisatie Unit4Agresso) waarin een aantal standaard jaarrekeningcontrole CAAT analyses zitten ingebouwd. Access/ACL modellen, voor het uitvoeren van gegevensgerichte controles bij grote organisaties. Welke voordelen worden er behaald bij het toepassen van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole? Uit de interviews is gebleken dat CAATs de volgende voordelen bieden: Efficiëntie van de jaarrekeningcontrole. Verhogen van de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 15

16 Het uitvoeren van gereguleerde werkzaamheden. Welke nadelen kleven er aan het gebruik van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole? Uit de interviews is gebleken dat aan het gebruik van CAATs de volgende nadelen kleven: De kosten van het (initiële) gebruik van CAATs tijdens de jaarrekeningcontrole zijn hoog. De organisatie wil geen complete database met financiële gegevens afstaan of de organisatie kan/wil niet op korte termijn de benodigde data opleveren. Standaard CAAT tools kunnen niet toegepast worden bij grotere organisaties, omdat deze organisaties vaak grote databases met veel records en transacties gebruiken.. Bij reactief gebruik van CAATs is worden CAATs vaak pas op een laat moment in de audit ingezet, waardoor het moeilijk is om tijdig specialisten in te schakelen Analyseren van gegevens Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat CAATs momenteel vooral gebruikt worden voor de indirecte analyse van applicatie logica. Binnen de indirecte analyse van applicatie logica worden CAATs met name gebruikt voor het uitvoeren van gegevengerichte controles. In de tabel op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de huidige toegevoegde waarde van CAATs op basis van het conceptueel model wat in de vorige paragraaf is opgesteld. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 16

17 CAAT methoden en categorieën Directe analyse van applicatie logica Test data Geïntegreerde test faciliteit Parallelle simulatie Controle van systeeminstellingen Indirecte analyse van applicatie logica Geïntegreerde audit modules Generieke audit software Testen van (geautomatiseerde) controles CAATs worden in beperkte mate gebruikt voor het testen van geautomatiseerde controles. De directe analyse van applicatie logica wordt vooral toegepast bij het analyseren van de logica van spreadsheets. Spreadsheet Assurance wordt regelmatig toegepast, om tijdens de audit meer zekerheid te krijgen over spreadsheet modellen. Het gebruik van Spreadsheet Assurance is in veel gevallen reactief, waardoor het soms moeilijk is om tijdig specialisten in te schakelen. Tabel 2, de huidige toegevoegde waarde van het gebruik van CAATs Uitvoeren van gegevensgerichte controles N.v.t. CAATs worden vaak gebruikt omdat het gebruik verplicht is vanwege regulering. De toegevoegde waarde is in deze gevallen beperkt omdat CAATs alleen gebruikt worden voor de verplichte analyses. In de gevallen waarin proactief gebruik gemaakt wordt van CAATs wordt meer toegevoegde waarde behaald omdat vooraf bepaald kan worden op welke punten van de audit aanpak CAATs ingezet kunnen worden. Hierdoor zijn ook de kosten van CAATs vooraf goed inzichtelijk. Bij reactief gebruik van CAATs is worden CAATs vaak pas op een laat moment in de audit ingezet, waardoor het moeilijk is om tijdig specialisten in te schakelen. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 17

18 Bevindingen In deze paragraaf wordt op basis van het conceptueel model getoetst welke extra toegevoegde waarde CAATs kunnen bieden bij het gebruik voor de jaarrekeningcontrole. Deze analyse zal leiden tot het oplossen van de onderzoeksvraag: Op welke wijze kan het gebruik van computer ondersteunde audit technieken (CAATs) meer toegevoegde waarde bieden aan de externe jaarrekeningcontrole? In het conceptueel model is beschreven welke toegevoegde waarde CAATs kunnen bieden voor de jaarrekeningcontrole. ( soll situatie) In de analyse van het praktijkonderzoek is beschreven welke toegevoegde waarde CAATs momenteel hebben tijdens de jaarrekeningcontrole. ( ist situatie) Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal worden geanalyseerd wat het verschil is tussen de maximale toegevoegde waarde en de toegevoegde waarde die momenteel in de praktijk wordt behaald tijdens de jaarrekeningcontrole. (het verschil tussen de soll en ist situatie) 1.7. Meer toegevoegde waarde door het gebruik van CAATs De toegevoegde waarde van het gebruik van CAATs is opgesplitst in de twee onderdelen van de jaarrekeningcontrole, omdat het gebruik van CAATs tijdens deze onderdelen verschillen: Meer toegevoegde waarde bij het testen van (geautomatiseerde) controles Meer toegevoegde waarde bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles Meer toegevoegde waarde bij het testen van (geautomatiseerde) controles De volgende CAAT methoden zouden meer toegevoegde waarde kunnen bieden tijdens de jaarrekeningcontrole, omdat is gebleken dat deze methoden momenteel beperkt toegepast worden: Testwerkzaamheden om de werking van geautomatiseerde controles vast te stellen, door middel van directe- of indirecte analyse van applicatie logica. Steekproeven voor het testen van (geautomatiseerde) controles. Verder wordt tijdens de jaarrekeningcontrole wel geregeld gebruik gemaakt van spreadsheet assurance om de werking van spreadsheets vast te stellen of om negatieve assurance te geven over spreadsheets. Uit het praktijkonderzoek is echter gebleken dat werkzaamheden met betrekking tot het testen van geautomatiseerde controles vaak reactief plaatsvinden. Wanneer de auditor tijdens het traject van de jaarrekeningcontrole bijvoorbeeld kritische spreadsheets tegenkomt wordt pas besloten om CAATs toe te passen om deze spreadsheets te analyseren. Extra toegevoegde waarde zou kunnen worden behaald door CAATs proactief in te zetten, tijdens de scoping van de audit werkzaamheden. Op deze manier kan vooraf worden ingeschat welke methode het beste toegepast kan worden tijdens de audit: handmatige controle of CAATs. Dit heeft de volgende voordelen ten opzichte van reactief gebruik van CAATs: Specialisten kunnen tijdig worden ingeschakeld. Tijdens de scoping en planning kan het gebruik van CAATs afgewogen worden tegen het handmatig testen van (geautomatiseerde) controles, om vooraf en inschatting te maken op welke manier de controle het meest efficiënt en effectief uitgevoerd kan worden. Hierdoor kunnen met dezelfde investering vaak meer analyses uitgevoerd worden. De organisatie kan tijdig worden geïnformeerd over het gebruik van CAATs, waardoor de kans groter is dat data van de organisatie beschikbaar is tijdens de controle. Evaluatie van CAAT methoden. Wanneer besloten is om CAATs toe te passen tijdens het testen van (geautomatiseerde) controles kan een analyse worden gedaan om te beoordelen welke CAAT methode het beste kan worden toegepast. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 18

19 Meer toegevoegde waarde bij het uitvoeren van gegevensgerichte controles De volgende CAAT methode zou meer toegevoegde waarde kunnen bieden tijdens de jaarrekeningcontrole, omdat is gebleken dat deze methoden momenteel beperkt toegepast worden: Steekproeven voor het selecteren van te testen transacties. Uitvoeren van gegevensgerichte analyses (bijvoorbeeld trendanalyses) Herberekening van complexe berekeningen/spreadsheets Het uitvoeren van testwerkzaamheden met behulp van data analyse om transacties/spreadsheets te testen wordt tijdens de jaarrekeningcontrole wel regelmatig toegepast. Echter het gebruik hiervan beperkt zich vaak tot verplicht gebruik, hiervoor worden wel de meeste kosten voor het gebruik van CAATs gemaakt, bijvoorbeeld het opvragen en inlezen van klantbestanden, maar de baten zijn beperkt. Extra toegevoegde waarde zou ook hier behaald kunnen worden door CAATs proactief in te zetten, tijdens de scoping van de audit werkzaamheden: De mogelijke CAAT analyses kan vooraf worden afgewogen tegen de mogelijke van handmatige analyses. Om vooraf een inschatting te maken op welke manier de controle het meest efficiënt en effectief uitgevoerd kan worden. Hierdoor kunnen met dezelfde investering vaak meer analyses uitgevoerd worden. De organisatie kan tijdig worden geïnformeerd over het gebruik van CAATs, waardoor de kans groter is dat data van de organisatie beschikbaar is tijdens de controle. Specialisten kunnen tijdig worden ingeschakeld. Evaluatie van CAAT methoden. wanneer besloten is om CAATs toe te passen voor het uitvoeren van gegevensgerichte controles kan een analyse worden gedaan om te beoordelen welke CAAT methode het beste kan worden toegepast. In de tabel op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de extra toegevoegde waarde die CAATs kunnen bieden, op basis van het conceptueel model wat in het theoretisch kader is opgesteld. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 19

20 CAAT methoden en Testen van categorieën (geautomatiseerde) controles Directe analyse van applicatie Meer efficiëntie en effectiviteit logica mogelijk door: Test data Inventariseren welke Geïntegreerde test faciliteit controles ook getest kunnen Parallelle simulatie worden met een CAAT Controle van model. systeeminstellingen Specialisten tijdig inschakelen. Organisatie/klant tijdig informeren over het gebruik van CAATs. Evalueren verschillende CAAT methoden. Indirecte analyse van Meer efficiëntie en effectiviteit applicatie logica mogelijk door: Geïntegreerde audit Inventariseren welke modules controles ook getest kunnen Generieke audit software worden met een CAAT model. Specialisten tijdig inschakelen. Organisatie/klant tijdig informeren over het gebruik van CAATs. Evalueren verschillende CAAT methoden. Tabel 3, meer toegevoegde waarde door het gebruik van CAATs Uitvoeren van gegevensgerichte controles N.v.t. Meer efficiëntie en effectiviteit mogelijk door: Inventariseren welke analyses ook uitgevoerd kunnen worden met een CAAT model. Specialisten tijdig inschakelen. Organisatie/klant tijdig informeren over het gebruik van CAATs. Evalueren van verschillende CAAT methoden. IT Audit VU: Afstudeerscriptie Hugo de Vries 20

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

De Europese aanbestedingentool

De Europese aanbestedingentool De Europese aanbestedingentool Onderzoek naar het toepassen van Computer Assisted Auditing Tools and Techniques bij de controle op naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen Vrije Universiteit Faculteit

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049 Welke risico s moet een organisatie beheersen met betrekking tot haar legacy-systemen bij het realiseren van haar systeemintegratie (vernieuwings-)doelstellingen? Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Compact 2005/2 Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Drs. P.A. Buur RE RA, drs. J.J. van Beek RE RA en drs. H.G.Th. van Gils RE RA De Sarbanes-Oxley Act (SOX) uit Amerika houdt een deel van het Nederlandse

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Data-analyse als procesgericht

Data-analyse als procesgericht WANNEER IS HET INZETTEN VAN DATA-ANALYSE ZINVOL BIJ HET BEOORDELEN VAN INTEGRITEIT? Data-analyse als procesgericht controlemiddel Bij de aanwezigheid van specifieke factoren kan het gebruik van een procesgerichte

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Databeveiliging in de cloud

Databeveiliging in de cloud Maatregelen en aandachtspunten voor IaaS cloud computing Naam: Ing. J.J.W Verhoeven Studentnummer: 850483514 Datum eindpresentatie: 19 juni 2012 Data security in the cloud Measures and issues for IaaS

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract

Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract Bringing IT Back Home Afstudeerscriptie voor de Post-graduate IT Audit opleiding aan de Vrije

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen.

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. Postgraduate IT-audit Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Datum:

Nadere informatie

Herbert van der Kooij

Herbert van der Kooij Herbert van der Kooij De onderzoeksvraag is kan de IT auditor assurance verstrekken in een Cloud Computing omgeving. Hierbij zijn de verschillende aspecten van Cloud Computing onderzocht. Vervolgens zijn

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

IT audit en Sarbanes-Oxley

IT audit en Sarbanes-Oxley IT audit en Sarbanes-Oxley ius summum saepe summa inuria - Cicero Michiel le Comte 2007 Interne begeleider : Michel Zandbergen Externe begeleider : Tjakko de Boer Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Introductie

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

Risicomanagement bij ERP implementaties

Risicomanagement bij ERP implementaties Risicomanagement bij ERP implementaties Een model om de doelstellingen van de organisatie te bewaken door effectief risicomanagement. M.R. Touwen Studentnummer: 2154417 Scriptienummer: 1070 Amstelveen,

Nadere informatie

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Naam: Mathias Baveld Studentnummer: S0170496 Opleiding: Bedrijfswetenschappen Examinator:

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie