Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment"

Transcriptie

1 Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment versie december

2 Inhoudstafel 1 Inleiding Definities Wat is het PGB? Wat is een budgethouder? Wat is persoonlijke assistentie? Wie is een persoonlijke assistent? Reguliere (welzijns)diensten Wat is een voorziening of ambulante dienst van het VAPH? Wat is een licentiehouder? Richtlijnen voor PGB-budgethouders Vaststelling van het beschikbare budget Welke voorzieningen/organisaties mogen zorg aanbieden Reguliere (welzijns)diensten Licentiehouders Wat kan vanuit het PGB worden betaald en via welke weg? Elementen die met het PGB kunnen worden betaald Wijze van betaling van de zorg Bewijslast voor de licentiehouder Voorschotten Bewijslast bij afrekening Verhouding tot huidige erkenning/subsidiëring Het sluiten van een overeenkomst tussen de licentiehouder en de budgethouder Zorggarantie PGB continueren in afwachting van veralgemening persoonsvolgende budgetten Overstappen naar PAB of ZIN Registratie van zorgvragen van PGB-budgehouders Contactpersonen: De PGB-cel van het VAPH

3 1 Inleiding Deze nota bevat de richtlijnen, opgelegd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), die u als zorgverstrekker in het kader van het PGB-experiment moet respecteren. Het is heel belangrijk dat u deze richtlijnen grondig doorneemt. Indien bepaalde punten onvoldoende duidelijk zijn, kan u contact opnemen met de PGB-cel van het VAPH. 2 Definities 2.1 Wat is het PGB? Het PGB is het budget dat het VAPH aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger toekent voor de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten van de ondersteuning en de organisatie ervan. Dit kan door het inschakelen van persoonlijke assistenten, het inkopen van zorg in een ambulante dienst of voorziening van het VAPH of andere regulieren diensten of voorzieningen. 2.2 Wat is een budgethouder? Een budgethouder is de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan wie het VAPH een persoonsgebonden budget toekent. 2.3 Wat is persoonlijke assistentie? Persoonlijke assistentie zijn de handelingen van een persoonlijke assistent, gericht op het bijstaan en begeleiden van een persoon met een handicap bij het uitvoeren van de activiteiten met het oog op de organisatie van het dagelijks leven en de bevordering van de sociale integratie. 2.4 Wie is een persoonlijke assistent? Een persoonlijke assistent is een meerderjarige persoon die persoonlijke assistentie verleent in het kader van een overeenkomst met de budgethouder. 2.5 Reguliere (welzijns)diensten Reguliere diensten zijn organisaties waar in principe iedereen beroep op kan doen. Het gaat om diensten die erkend en gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap, en die een bijdrage vragen die meestal afhankelijk is van het inkomen. Voorbeelden: thuiszorgdiensten, oppasdiensten, 2.6 Wat is een voorziening of ambulante dienst van het VAPH? Het VAPH erkent en subsidieert diensten en voorzieningen die instaan voor de begeleiding en opvang van personen met een handicap. Deze voorzieningen kunnen een bijkomende licentie van het VAPH krijgen om ondersteuning aan te bieden in het kader van het PGB-experiment. De adressen van deze voorzieningen en ambulante diensten vindt u op de website van het VAPH ( 3

4 2.7 Wat is een licentiehouder? Een licentiehouder is een dienst of voorziening die van het VAPH de toelating heeft gekregen om ondersteuning aan te bieden in het kader van het PGB-experiment. Het betreft voornamelijk de voorzieningen en diensten die nu reeds door het VAPH erkend zijn voor het aanbieden van zorg. Zij dienen een vrij eenvoudige procedure te doorlopen. Naast de VAPH-voorzieningen kunnen ook andere organisaties voor de duur van het experiment onder bepaalde voorwaarden een licentie krijgen voor het aanbieden van zorg in het kader van het PGBexperiment. De modaliteiten om een licentie aan te vragen en de adressen van de organisaties en voorzieningen die een licentie kregen, vindt u op de website van het VAPH 1. 3 Richtlijnen voor PGB-budgethouders In de nota Richtlijnen voor de PGB-budgethouders staat aangegeven hoe de PGB-budgethouders met het PGB moeten omgaan, waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en waaraan het PGB kan worden besteed. 4 Vaststelling van het beschikbare budget Voor de vaststelling van de PGB-budgetten werd uitgegaan van studie-elementen verzameld in het kader van de studie zorggradatie. Binnen deze studie werden de beschikbare personele middelen binnen de voorzieningen voor volwassenen opgesplitst in zorg- of modulegebonden personeel enerzijds, en organisatiegebonden personeel anderzijds. Vervolgens werden de zorggebonden personeelseffectieven herverdeeld en, rekening houdend met de zorgzwaarte, gekoppeld aan een aantal parameters, met name : P : permanentie wonen B : begeleidingsintensiteit wonen N : nachtpermanentie Pdb : permanentie dagbesteding Bdb : begeleiding dagbesteding Abdb : aanvullende dagbesteding tijdens de weekends Op die manier kon, rekening houdend met de zorgzwaarte van alle personen, het personeelseffectief m.b.t. zorg aan al deze personen worden teruggekoppeld. Op basis van de individuele score op de parameters kon vervolgens per persoon een personeelseffectief en een bepaalde personeelsinzet worden berekend. Hierbij werd rekening gehouden met de verschillende functievereisten. Op basis van de gemiddelde anciënniteit binnen de sector werd dit personeelseffectief vervolgens omgezet in bedragen. Door middel van het verder ontwikkelde inschalingsinstrument werden al de PGB-budgethouders door MDT s ingeschaald op de variabelen P, B en N. De andere variabelen werden hieruit afgeleid. Op basis van deze elementen werd per persoon een PGB bepaald. 1 PGB-experiment: documenten en formulieren 4

5 Dit basisbudget omvat enkel de module- of zorggebonden personeelskosten. Daarnaast heeft een voorziening ook een aantal organisatiegebonden kosten. Daaronder zitten o.a. de directie, de personeelsdienst, dienstlokalen en het onderhoud van dienstlokalen. Op basis van enerzijds de studie zorggradatie en daarop voortbouwend een expertenrapport van Bart Sabbe (VWV) en Bies Hendrickx (PPG) werd berekend dat deze organisatiegebonden kosten zeer sterk samenhangen met de totaliteit van het zorggebonden personeel. De studie wees uit dat de organisatiegebonden kosten ongeveer 17 % van de zorggebonden personeelskosten bedragen. In het kader van het PGB-experiment en om zeker binnen het beschikbare werkbudget te blijven, werd dit percentage op 15 % gebracht. Aangezien budgethouders die zelf assistentie wensen aan te werven ook een aantal niet-personeelgerelateerde kosten hebben, werd daar het basisbudget verhoogd met 2 %. 5 Welke voorzieningen/organisaties mogen zorg aanbieden 5.1 Reguliere (welzijns)diensten Reguliere welzijnsdiensten zijn organisaties waarop in principe iedereen beroep kan doen. Het gaat om organisaties die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn gezins- en bejaardenhulp, oppasdiensten, thuiszorgdiensten,. Zij vragen meestal een persoonlijke bijdrage van de gebruiker voor de geboden dienst, meestal ondermeer afhankelijk van het inkomen. Met het PGB mag de budgethouder deze persoonlijke bijdragen betalen. Het dient echter te gaan om door de Vlaamse gemeenschap erkende diensten. Als bewijzen van deze uitgaven dient de budgethouder een kopie van de facturen van de betrokken dienst aan de PGB-cel over te maken. 5.2 Licentiehouders Met het PGB kan de budgethouder ook zorg inkopen bij voorzieningen en organisaties. Enerzijds zijn er de reeds door het VAPH erkende voorzieningen voor het aanbieden van zorg (tehuizen, diensten begeleid wonen, ). Anderzijds kunnen ook andere organisaties een licentie aanvragen bij het VAPH om in het kader van het experiment zorg te verstrekken. Deze licentie zal gelden als tijdelijke vergunning ten belope van de duur van het PGB-experiment. De ondersteuning en zorg die kan worden ingekocht en de bewijslast hiervan is in beide gevallen hetzelfde. De budgethouder kan zelf kiezen tot welke licentiehouder hij/zij zich richt om zorg in te kopen. Deze voorziening of organisatie dient echter een licentie te bezitten om zorg te verstrekken in het kader van het PGB-experiment en is niet verplicht om op de vraag van de budgethouder in te gaan. Dit betekent ook dat de budgethouder niet altijd onmiddellijk van voorziening of dienst kan veranderen. De licentiehouder dient voor de organisatie van de zorg een inspanning te doen (personeel aanwerven, kamer voorzien, ) waardoor het waarschijnlijk is dat de licentiehouder in de overeenkomst die met de budgethouder wordt afgesloten een opzegtermijn zal inbouwen. 5

6 De licentievoorwaarden, het aanvraagformulier en een modelovereenkomst zijn ter beschikking op de website van het VAPH. 6 Wat kan vanuit het PGB worden betaald en via welke weg? 6.1 Elementen die met het PGB kunnen worden betaald Vanuit het PGB kan enkel de zorg worden betaald, dit wil zeggen de kost van het personeel dat de licentiehouder bijkomend inzet om in de extra ondersteuning te voorzien. Aan het VAPH dient de licentiehouder te bewijzen dat de middelen betaald door de PGB-budgethouder, hieraan werden besteed. Dit moet ook duidelijk worden aangetoond aan de budgethouder. Dit betekent niet dat de licentiehouder een rekening dient op te stellen die telkens een klein stukje loon vervat van al de mensen die bij de zorg voor de betrokken budgethouder betrokken zijn. De licentiehouder moet wel aantonen dat met het PGB extra zorggebonden personeel werd aangeworven. Het kan dus gaan om de personeelskost van één of meerdere mensen, die bijkomend binnen de voorziening in het algemeen werden aangeworven ter ondersteuning van de zorg, naar de prioriteiten die de licentiehouder zelf stelt. Het dient wel te gaan om zorggebonden personeel. Als een budgethouder zich aanmeldt, zal de licentiehouder een prijs per maand, per dag of per uur bepalen voor de te verstrekken zorg. Indien blijkt dat de licentiehouder deze bijkomende middelen niet heeft besteed aan de aanwerving van bijkomend zorggebonden personeel zal het VAPH het nietbestede bedrag in mindering brengen van de algemene subsidiëring of desgevallend terugvorderen. Bovenop het basis-pgb kan de licentiehouder maximaal 15 % organisatiegebonden kosten aanrekenen aan de PGB-budgethouder. Verplaatsingkosten van personeelsleden zijn organisatiegebonden kosten en kunnen bijgevolg niet bovenop de 15% organisatiegebonden kosten worden betaald met het PGB. Concreet : De budgethouder krijgt een PGB van toegewezen. Dit betekent dat als dit bedrag wordt besteed aan de inkoop van zorg binnen een voorziening, dit budget wordt verhoogd met 15 %, ofwel Als de budgethouder in de voorziening gedeeltelijk gebruik maakt van zijn PGB en er slechts wordt aangerekend, wordt enkel dit laatste bedrag verhoogd met 15 %. De licentiehouder dient eveneens een berekening voor te leggen aangaande de inzet van deze organisatiegebonden middelen, zowel aan de gebruiker als aan het VAPH. Dit kan voor een deel via extra organisatiegebonden personeel, maar ook via een versleuteling van onderhoudskosten van burelen, telefoonkosten, ICT-kosten,. De licentiehouder dient geen bewijsstukken met betrekking tot de organisatiegebonden kosten in te leveren. De licentiehouder kan aan de budgethouder voor personeelsgebonden kosten maximaal de hoogte van zijn/ haar basis-pgb vragen. Net zoals binnen beschermd wonen en geïntegreerd wonen dient de persoon met een handicap zelf in te staan voor de eigen woon- en leefkosten. Indien deze kosten door de voorziening worden voorgefinancierd of via de licentiehouder worden geleverd (bijvoorbeeld voeding of huur van een kamer) mag de licentiehouder deze kosten aan de budgethouder aanrekenen. De budgethouder kan deze kosten (persoonlijk aandeel) echter niet betalen met zijn PGB, maar moet dit doen met zijn persoonlijk inkomen. 6

7 6.2 Wijze van betaling van de zorg Als de budgethouder zorg vraagt via een licentiehouder, zijn er twee betalingsmogelijkheden: 1. De budgethouder betaalt zelf met zijn PGB. (cash) 2. Het VAPH betaalt de zorg rechtstreeks aan de licentiehouder. (trekkingsrecht) In het eerste geval ontvangt de budgethouder voorschotten van het VAPH en dient hij/zij van dit voorschot de facturen van de licentiehouder te betalen, inclusief de organisatiegebonden kosten. In het tweede geval opteert de budgethouder ervoor om zelf geen geld op zijn rekening te krijgen, maar sluit hij/zij een overeenkomst af met de licentiehouder waarin ondermeer wordt vermeld hoeveel zal worden aangerekend voor de aangeboden zorg. Op basis van deze overeenkomst wordt de licentiehouder vervolgens rechtstreeks vergoed door het VAPH (voorschotten en jaarafrekening), ook voor de organisatiegebonden kosten. Of de licentiehouder al dan niet rechtstreeks door het VAPH zal worden betaald, kan deel uitmaken van de onderhandeling tussen de licentiehouder en de budgethouder. In principe is de budgethouder vrij in deze keuze, maar het is begrijpelijk dat licentiehouders bijvoorbeeld o.w.v. een precaire financiële situatie, in de overeenkomst laten opnemen dat de betaling rechtstreeks door het VAPH moet gebeuren. 6.3 Bewijslast voor de licentiehouder Voorschotten Indien de budgethouder kiest voor rechtstreekse betaling aan de licentiehouder door het VAPH, dient de budgethouder bij de start van de overeenkomst een kopie van deze overeenkomst met betrokken budgethouder aan het VAPH over te maken. Indien de overeenkomst wijzigt, bezorgt de budgethouder een kopie hiervan aan het VAPH. De budgethouder kan per kwartaal via het voorschottenformulier een voorschot aanvragen. Hierbij geeft hij/ zij aan of dit voorschot geheel of gedeeltelijk op zijn PGB-rekening wordt gestort of aan de licentiehouder(s) wordt uitbetaald Bewijslast bij afrekening Het aan de budgethouder toegekende PGB dient op jaarbasis te worden bekeken en wordt jaarlijks afgerekend. Er kunnen echter geen kosten van het éne kalenderjaar worden overgedragen naar het andere, maar het bestedingspercentage kan gedurende het kalenderjaar wel schommelen. Zoals reeds vermeld dient de licentiehouder ten belope van het basis-pgb aan te tonen dat het bedrag werd besteed aan extra zorggebonden personeel. De licentiehouder geeft deze gegevens door aan de PGB-cel via het excelbestand PGB-experiment personeelskosten dat jaarlijks eletronisch door de PGB-cel wordt bezorgd. De licentiehouder kiest zelf waar en wie ze hierin onderbrengt. Er moet geen uitsplitsing worden gemaakt van alle personeelsleden die betrokken zijn bij de zorg voor de bewuste budgethouder. Het niet bestede of niet correct bewezen bedrag wordt teruggevorderd. Voor het zorggebonden personeel geldt dezelfde bewijsvoering als momenteel van toepassing voor het onderdeel personeel voor de ambulante diensten. Alle personeelselementen die daar in aanmerking worden genomen (totale bruto-personeelskost) worden ook in aanmerking genomen als 7

8 bewijs voor besteding van het basis-pgb. Ook de forfait van 3,2 % voor direct personeelsgebonden kosten mag worden ingebracht. Voor de bewijsvoering van de organisatiegebonden kosten dient de voorziening aan te tonen welke kosten hier tegenover staan. Enerzijds kan dit gaan om extra inzet van organisatiegebonden personeel. Daarvoor kunnen dezelfde bewijzen worden voorgelegd als voor het zorggebonden personeel. Anderzijds kan dit niet personeelsgebonden kosten voor de zorg betreffen, zoals ICTkosten, administratieve kosten zoals telefoon, briefwisseling,. In vele gevallen zal het gaan om een versleuteling van kostenrubrieken voor de gehele organisatie. Naast de gedetailleerde bewijsvoering naar het VAPH dient de voorziening ook in de facturatie aan de budgethouder aan te geven hoe de aangerekende kost is samengesteld en welke uitgaven hier tegenover staan. Ook indien de betaling rechtstreeks van het VAPH aan de voorziening gebeurt, dient de budgethouder op de hoogte gesteld te worden van de kosten die werden aangerekend. De licentiehouder die als enige of voornaamste taak het aanbieden van zorg heeft, dient zich te engageren om voor het personeel aangeworven in het kader van het PGB-experiment, de verloningsen arbeidsvoorwaarden geldig binnen het paritair comité te handhaven. Loonbarema s, anciënniteiten en diplomavoorwaarden blijven dus van kracht. Licentiehouders die omwille van hun hoofdactiviteit eventueel door een andere CAO gevat zijn, dienen dit bij hun licentie-aanvraag duidelijk te communiceren Verhouding tot huidige erkenning/subsidiëring De ondersteuning van PGB-budgethouders mag niet nog eens in rekening gebracht binnen de lopende erkenning. De betrokken personen en prestaties mogen niet vermeld worden op kostenstaten en kwartaalstaten. 7 Het sluiten van een overeenkomst tussen de licentiehouder en de budgethouder De prijs van de ondersteuning wordt vastgelegd in onderhandeling tussen de licentiehouder en de budgethouder. Hierbij kan de budgethouder indien hij/zij dat wenst, worden ondersteund door een vertrouwenspersoon of een derde organisatie, bijvoorbeeld een budgethoudersvereniging. De budgethouder en de zorgaanbieder sluiten een dienstverleningsovereenkomst af. Deze overeenkomst dient een aantal minimale bepalingen, opgelegd door het VAPH, te bevatten. De budgethouder moet een afschrift van de getekende exemplaren overmaken aan het VAPH, zodat kan worden nagegaan of aan een aantal minimale eisen is voldaan. De voorziening en de budgethouder kunnen onderling de frequentie van facturering afspreken. Wel dient er minstens per kwartaal een factuur te worden opgemaakt. Indien de zorgaanbieder rechtstreeks door het VAPH wordt vergoed, dient hij zowel aan het VAPH als de budgethouder een exemplaar van de factuur te bezorgen. De gedetailleerde bewijzen van de zorggebonden personeelskosten dienen enkel aan het VAPH te worden overgemaakt. 8

9 8 Zorggarantie 8.1 PGB continueren in afwachting van veralgemening persoonsvolgende budgetten Het VAPH en de veranderingsmanager stelden eind september 2011 het projectplan perspectief 2020, nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap voor. In dit projectplan wordt o.a. aangegeven tegen wanneer een systeem van persoonsvolgende budgetten (PVB) voor alle personen met een handicap zal worden uitgewerkt. Tot het systeem van persoonsvolgende budgetten is uitgewerkt en ingevoerd, kunnen de huidige PGBbudgethouders hun PGB continueren. Het PGB-experiment wordt daarom met twee jaar verlengd, zodat de huidige PGB-budgethouders tot (minstens) 31 december 2013 met uw PGB kunnen blijven werken. Op het ogenblik dat het toekomstige systeem van persoonsvolgende budgetten in de praktijk wordt gebracht, zal het PGB in zijn huidige vorm ophouden te bestaan en krijgen de PGB-budgethouders een persoonsvolgend budget (PVB). Zolang de PGB-budgethouder de PGB-cel niet schriftelijk laat weten dat hij zijn PGB wenst stop te zetten of zal overstappen naar een andere ondersteuningsvorm, blijft het PGB-budget beschikbaar. 8.2 Overstappen naar PAB of ZIN PGB-budgethouders die vinden dat de PGB-formule niet (meer) aan hun ondersteuningsnoden tegemoet komt, kunnen overstappen naar zorg in natura (bijvoorbeeld dagcentrum, begeleid wonen, beschermd wonen, diensten inclusieve ondersteuning (DIO), tehuis, ) of een persoonlijke assistentiebudget (PAB). Hierbij krijgen ze geen voorrang op andere personen met een handicap en moeten ze de bestaande toewijzingsregelgeving (zorgregie en PAB-prioriteiten) volgen. Zolang de zorgvraag van een PGB-budgethouder niet wordt ingevuld, kan de PGB-budgethouder zijn huidige ondersteuning, namelijk het PGB, verderzetten. Aangezien men een PGB niet mag combineren met een andere VAPH-ondersteuningsvorm wordt het PGB stopgezet van zodra men ondersteuning krijgt vanuit zorg in natura of een PAB krijgt toegewezen. Bij een overstap naar PAB of zorg in natura, kan men geen aanspraak meer maken op een PGB en valt men volledig onder de regelgeving van zorg in natura of PAB. 8.3 Registratie van zorgvragen van PGB-budgehouders Op het ogenblik dat men met een PGB van start ging, werden de zorgvragen van de deelnemers aan het PGB-experiment van de CRZ en PAB-wachtlijst gehaald. Deze vragen kunnen vanaf oktober 2011 worden teruggeplaatst met de oorspronkelijke startdatum en urgentiecode. De contactpersonen van de CRZ werden door het VAPH aangeschreven met de vraag om actief na te gaan of de oorspronkelijke zorgvragen van de PGB-budgethouders op de CRZ nog actueel zijn en indien gewenst, zal de dienst zorgregie van het VAPH deze vragen opnieuw activeren. De contactpersonen kunnen eveneens zelf nieuwe zorgvragen registreren. Aangezien de PAB-vragers nog geen contactpersoon hebben, zal het VAPH alle oorspronkelijk PABvragen van PGB-budgethouders terugplaatsen op de PAB-wachtlijst met de oorspronkelijke aanvraagdatum. 9

10 9 Contactpersonen: De PGB-cel van het VAPH Indien u vragen heeft i.v.m. PGB kan u zich steeds wenden tot de PGB-cel. Dit kan zowel telefonisch, per , fax of brief. Gelieve steeds duidelijk uw naam door te geven alsook te vermelden welke informatie u precies wenst. adres: algemeen mailadres: algemeen faxnummer: Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel 02/ t.a.v. de PGB-cel contactpersonen: Mevr. Michèle Geeraerts Tel.: Mevr. Evelien Cierpial Tel.:

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment versie 30 april 2009 1 Inhoudstafel 1 Inleiding...3 2 Definities...3 2.1 Wat is het PGB?...3

Nadere informatie

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder,

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder, Brussel, 8/3/2007 Kenmerk: 50/wdp/mededeling18 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: - PAB en kortverblijf/logeerfunctie

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING Wat is een persoonsvolgende financiering (PVF)? 1 2 Voor mij, en alle andere personen met een handicap, is er een nieuw systeem van financiële ondersteuning: DE PERSOONSVOLGENDE

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 3. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016

NIEUWSFLASH 3. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016 NIEUWSFLASH 3 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016 Synthese van de infomomenten van het VAPH in samenwerking met KVG, VFG en FOVIG Hoe verloopt de overgang van het Flexibel

Nadere informatie

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) VEELGESTELDE VRAGEN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) 1. Hoe wordt bepaald of iemand een vermoeden van een handicap heeft om beroep te kunnen doen op RTH? Een

Nadere informatie

Wat betekent de overgang voor de budgethouders PAB of PGB? Wat betekent de overgang voor de mensen in de voorzieningen? Persoonsvolgend budget

Wat betekent de overgang voor de budgethouders PAB of PGB? Wat betekent de overgang voor de mensen in de voorzieningen? Persoonsvolgend budget Nu al in de zorg? Wat betekent de overgang voor de budgethouders PAB of PGB? Wat betekent de overgang voor de mensen in de voorzieningen? Persoonsvolgend budget Wat betekent de overgang voor de budgethouders

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Zorgaanbod in Vlaanderen Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap Publicatie B.S.

Nadere informatie

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF).

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF). SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 524 van TINE VAN DER VLOET datum: 12 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Infosessie voor gebruikers 10/03/2017

Persoonsvolgende financiering. Infosessie voor gebruikers 10/03/2017 Persoonsvolgende financiering Infosessie voor gebruikers 10/03/2017 Agenda WELKOM GILBERT VAN LAETHEM VOORZITTER ZONNESTRAAL VZW HAVINET ELS VRIJDAG COÖRDINATOR HAVINET VZW PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Nadere informatie

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN!

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN! BROCHURE BROCHURE BROCHURE WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal DE PERSOONSVOLGENDE Bijstandsorganisatie FINANCIERING (ENKEL MEERDERJARIGEN!) Inhoudstafel Absoluut vzw de bijstandsorganisatie

Nadere informatie

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten versie mei 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen persoonsvolgende convenanten en zorgregie... 4 2.1 Status prioritair te bemiddelen zorgvraag (status PTB)...

Nadere informatie

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder,

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder, Brussel, Aan de PAB-budgethouder Kenmerk: 50/wdp/mededeling16 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafo.be Bijlagen: / BETREFT:

Nadere informatie

1 Subsidiëring. Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap

1 Subsidiëring. Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap VRAGEN NAAR: Kurt ASSELMAN Julie BRACKX TELEFOON: 02 225 85 67 E-MAIL: dio@vaph.be BIJLAGE(N):

Nadere informatie

Het Persoonsvolgend (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget

Het Persoonsvolgend (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget Het Persoonsvolgend Budget (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget Voorwoord Ben je meerderjarig? Heb je nood aan intensieve zorg

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.990 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse

Nadere informatie

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

1 OVERGANG NAAR DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

1 OVERGANG NAAR DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel T 02 225 84 11 F 02 225 84 05 informatie@vaph.be www.vaph.be Transitie naar de Persoonsvolgende Financiering en communicatie naar gebruikers 15 december

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies Persoonsvolgende Financiering Vivo infosessies 17.11.2016 1 WELKOM & OPBOUW KADER: Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? Omzetting voor wie vandaag al ondersteuning heeft PRAKTISCH: Mijn ondersteuning

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: bijlage bij informatief 2016/065 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels

De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels 1 2 1 3 Invoer PVF langs 3 sporen Spoor 1 : nieuwe instroom via uitbreidingsbeleid Spoor 2 : omschakeling huidige gebruikers zorg

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

Starten met mijn persoonsvolgend budget

Starten met mijn persoonsvolgend budget Starten met mijn persoonsvolgend budget Editie september 2016 www.vaph.be Starten met mijn persoonsvolgend budget U hebt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een budget gekregen dat

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

WELKOM & OPBOUW. 6. Vragenronde

WELKOM & OPBOUW. 6. Vragenronde 1 WELKOM & OPBOUW 1. Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? 2. Hoe kan ik mijn budget besteden? 3. Welk gevolg heeft de stap naar een persoonsvolgend budget (PVB) voor mij? 4. Hoe regel ik de

Nadere informatie

1 Beheersovereenkomst - infomoment

1 Beheersovereenkomst - infomoment Omzendbrief FAM13.12.24 24 december 2013 gericht aan de voorzieningen die op 1/1/2014 overstappen naar FAM Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) (Versie december 2013) Op 1 januari 2014 schiet

Nadere informatie

VR DOC.0307/2

VR DOC.0307/2 VR 2016 2503 DOC.0307/2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die

Nadere informatie

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...)

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Editie september 2016 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) www.vaph.be 2 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder?

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8

DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8 DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8 Advies van het PGB-expertencomité omtrent het experiment Persoonsgebonden Budget Gericht aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 9 mei 2011 1. De persoonsgebonden

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige

Mijn assistent is een zelfstandige Mijn assistent is een zelfstandige 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Overeenkomst met een zelfstandige assistente...3 3. Vrijgesteld van BTW...4 4. Op de kostenstaat...4 Bijlage: Aannemingsovereenkomst tussen

Nadere informatie

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten versie februari 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen persoonsvolgende convenanten en zorgregie... 3 2.1 Status prioritair te bemiddelen zorgvraag (status

Nadere informatie

Brussel, 26 maart 03. Aan de PAB-gebruikers. BETREFT: PAB: vereenvoudiging van de bewijslast. Geachte budgethouder, Waarom bewijzen?

Brussel, 26 maart 03. Aan de PAB-gebruikers. BETREFT: PAB: vereenvoudiging van de bewijslast. Geachte budgethouder, Waarom bewijzen? 1/2 Brussel, 26 maart 03 Aan de PAB-gebruikers Kenmerk: 50/rxv/mededeling4 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen:

Nadere informatie

INFOAVOND PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WELKOM

INFOAVOND PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WELKOM INFOAVOND PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WELKOM INTRO Edwin Geysels Directeur Zorg B.C. Sint-Elisabeth 3 WELKOM & OPBOUW 1. Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? 2. Omzetting voor wie vandaag

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie oktober 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; VR 2017 2402 DOC.0185/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de invoering van persoonsvolgende financiering Gelet op het decreet

Nadere informatie

1 STAND VAN ZAKEN TRANSITIE ZORG IN NATURA

1 STAND VAN ZAKEN TRANSITIE ZORG IN NATURA Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel T 02 225 84 11 F 02 225 84 05 informatie@vaph.be www.vaph.be OMZENDBRIEF 23 september 2016 Stand van zaken transitie zorg in natura Opstart persoonsvolgend

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER?

Nadere informatie

Een persoonsvolgend budget besteden Bestedingsregels

Een persoonsvolgend budget besteden Bestedingsregels Een persoonsvolgend budget besteden Bestedingsregels 1 september 2016 1 WAT IS HET PERSOONSVOLGEND BUDGET? Het persoonsvolgende budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee u zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Een persoonsvolgend budget besteden Bestedingsregels

Een persoonsvolgend budget besteden Bestedingsregels Een persoonsvolgend budget besteden Bestedingsregels 1 september 2016 INHOUD Inhoud... 1 1 Wat is het persoonsvolgend budget?... 2 2 Hoe uw ondersteuning kiezen?... 3 2.1 Bepalen welke ondersteuning u

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP editie februari 2016 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT? RTH is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af

Nadere informatie

Eindafrekening PVB 1

Eindafrekening PVB 1 Eindafrekening PVB 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Algemeen... 3 2. Indien budgethouder werkte met een voucher... 4 3. Indien budgethouder met cash werkte... 4 3.1 Via een Sociaal Secretariaat...

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Infofiche over het systeem WERKKAPITAAL. Informatie over wat je moet weten over het systeem werkkapitaal

Infofiche over het systeem WERKKAPITAAL. Informatie over wat je moet weten over het systeem werkkapitaal Infofiche over het systeem WERKKAPITAAL Informatie over wat je moet weten over het systeem werkkapitaal Onafhankelijk Leven vzw - 7/11/2013 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Voornaam en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Rijksregisternummer: Telefoon (overdag): GSM: Rijksregisternummer:

Voornaam en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Rijksregisternummer: Telefoon (overdag): GSM: Rijksregisternummer: OVEREENKOMST VAN DIENSTVERLENING MET EEN VOORZIENING 1 1) De partijen Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder (of diens vertegenwoordiger) als opdrachtgever, de voorziening

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 3 juni 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen

Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen ZORGVERNIEUWING Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen TNW bezigheid 1 & 2 TNW Nursing 1 Dagcentrum 1 en 2 Dio Geïntegreerd

Nadere informatie

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen)

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Verslag Verslaggever Workshop Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Wat staat er in het plan Perspectief 2020 geschreven? Voor mensen met een verstandelijke beperking, Zaal Baekeland1, ICC,

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 5 februari 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

PAB herziening aanvragen

PAB herziening aanvragen PAB herziening aanvragen Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden PVF - 30 oktober 2014 - Vragen en Antwoorden 1. Wanneer wordt Persoonsvolgende financiering (PVF) praktijk? Op 25 april 2014 bekrachtigde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet PVF. Nu is het de bedoeling

Nadere informatie

Wat na de definitieve schaderegeling?

Wat na de definitieve schaderegeling? Wat na de definitieve schaderegeling? Het cumulverbod in al zijn facetten Sam Van Bastelaere Diensthoofd Juridische Dienst Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Cumulverbod Wettelijke subrogatie

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor PGB-budgethouders

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor PGB-budgethouders Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor PGB-budgethouders Versie januari 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 1 Definities... 5 1.1 Wat is het PGB?... 5 1.2 Wat is een budgethouder?...

Nadere informatie

2. Wat krijg je bij de start van PAB gestort?

2. Wat krijg je bij de start van PAB gestort? Werkkapitaal 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Wat krijg je bij de start van PAB gestort?...4 3. Restbudget volledig ontvangen, wat nu?...9 4. Overgang tussen 2 kalenderjaren... 11 5. Belangrijke weetjes over

Nadere informatie

Bart Sabbe Directeur kwaliteit en strategie Dominiek Savio Instituut vzw. Vlaams Welzijnsverbond, vzw

Bart Sabbe Directeur kwaliteit en strategie Dominiek Savio Instituut vzw. Vlaams Welzijnsverbond, vzw Bart Sabbe Directeur kwaliteit en strategie Dominiek Savio Instituut vzw Vlaams Welzijnsverbond, vzw 2 Vlaanderen aan de vooravond van de Persoonsgebonden financiering. Persoonsgebonden financiering, anno

Nadere informatie

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE?

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? Inhoud bijdrage Op een drafje door de zorginschalingen in De Okkernoot ifv de omschakeling naar een persoonsvolgend budget Transitie naar PVF De ondersteuning

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor PGB-budgethouders

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor PGB-budgethouders Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor PGB-budgethouders Versie november 2013 Inhoudstafel versie november 2013 Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 1 Definities... 4 1.1 Wat is het PGB?... 4 1.2 Wat

Nadere informatie

Ondersteuning voor jongvolwassenen

Ondersteuning voor jongvolwassenen Ondersteuning voor jongvolwassenen Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden waarover jongvolwassenen van 18 jaar of ouder beschikken, om verder ondersteund te worden. Hierna vindt u daarom nog

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 2: 12 juli 2013 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash

Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash Vak voor de administratie Naam van de dossierbeheerder: Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PAB en PGB p.3 Wetgeving rond vrijwilligerswerk p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 4: 13 maart 2015 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1 Persoon

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN doc_0_g.c_nl_kosten_v3.0_20081028.doc 28 oktober 2008 Algemene Procedures Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 OVERZICHT PROCEDURES... 3 3

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Project Implementatie PVF: stand van zaken, tijdspad en planning Toelichting Zorgbemiddelingsvergadering VBB 3 december 2015 Ann Van den Abbeele Projectleider

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw?

Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? Werkkapitaal Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat ze

Nadere informatie

INFOMAP voor OVERGANG naar WERKKAPITAAL. Handleiding voor omschakeling naar het systeem werkkapitaal

INFOMAP voor OVERGANG naar WERKKAPITAAL. Handleiding voor omschakeling naar het systeem werkkapitaal INFOMAP voor OVERGANG naar WERKKAPITAAL Handleiding voor omschakeling naar het systeem werkkapitaal Onafhankelijk Leven vzw - 11/01/2013 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is werkkapitaal? 2. Wat is nieuw

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

INFOSESSIE TRANSITIE NAAR PVF

INFOSESSIE TRANSITIE NAAR PVF INFOSESSIE TRANSITIE NAAR PVF OVERGANG NAAR DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING: bijsturing methodiek INITIËLE DOEL TRANSITIE Bepalen nrth versus RTH Bepalen budgetten, los van individuele situatie voorzieningen

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie