September 2004 Jaargang 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "September 2004 Jaargang 6"

Transcriptie

1 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

2 TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat. Het resultaat is een overzichtelijke en goed geplaveide weg, voor fietsers en automobilisten duidelijk ingericht. Uiteindelijk is door de Provincie Gelderland gekozen voor de smalste variant, om vertraging die de grondverwerving met zich meebracht te vermijden. Dit leidt bij tegemoetkomend verkeer duidelijk tot snelheidsvermindering. Aan de andere kant zijn de eerste opmerkingen over het 'racebaan' effect ook gehoord. Automobilisten rijden hard wanner zij alleen zijn en geen geparkeerde auto's tegenkomen. Een heel moeilijk punt blijft de bocht naar de Twelloseweg vanaf de Dorpsstraat. Met name voor fietsers richting Deventer is het vreselijk uitkijken geblazen op dit punt. Ook voor automobilisten vanuit de Deventerweg is het uitzicht zeer beperkt. Aan de noordzijde van Terwolde is de Vaassenseweg voor het verkeer gedeeltelijk gereed op de fietspaden na. Zoals u misschien wel weet, heeft de politiek via een motie bewerkstelligd dat de kruising Broekhuizerstraat met de Vaassenseweg wordt aangelegd zoals oorspronkelijk in de plannen was opgenomen. Het wordt een gewoon kruispunt met iets verhoogd plateau waardoor het uitzicht met name vanuit de Broekhuizerstraat verbeterd wordt. Wanneer de weg richting Twello verder afgemaakt zal worden is niet duidelijk. Door de gemeente is een planning aangegeven dat dit na de verbetering van de Rijksstraatweg in Twello zal gebeuren. Laten we het hopen, want de weg wordt erg slecht en een stuk zonder fietssuggestie stroken is extra gevaarlijk voor fietsers, omdat automobilisten minder geattendeerd worden op de ruimte voor fietsers. Nieuwbouw Everwijnstraat/Kolkweg. Hierover kunnen wij niets meer melden dan hetgeen u tot nu toe in de kranten heeft kunnen lezen. We hebben in de zomer van 2003 getracht een voorlichtingsavond te organiseren in samenwerking met de gemeente en de projectontwikkelaar. Er waren op dat moment veel vragen van belangstellenden en omwonenden over het nieuwbouwproject. Dit is niet gelukt en het is nooit duidelijk geworden waarom de gemeente toen geen informatie wilde verstrekken over het plan. Wel kunnen we zeggen dat de uitbreiding van het oorspronkelijke plan is samengegaan met het verhogen van het aantal woningen in de sociale sector naar 13, dat is 46.5% van het totaal aantal woningen. Geen slecht resultaat en het doet recht aan de vraag van het bestuur van de Ned. Herv. Kerk, bij de verkoop van de grond, om aandacht te hebben voor startende kopers en jongeren. Inmiddels zijn de kavels van de 2 onder 1 kap woningne en wordt er druk gebouwd. Ook heeft zojuist de toewijzing van de woningen in de sociale sector ('goedkopere' koopwoningnen en huurwoningen plaats gevonden. Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief is alleen bekend dat er vier keer zo veel gegadigden waren als er woningen beschikbaar zijn. We gaan er van uit dat toezegging belangstellenden met een sociaaleconomische binding aan de kem(terwolde, Nijbroek, de Vecht) inderdaad de voorkeur hebben, gestand is gedaan. Consultatiebureau. Het management (bestuur) van de thuiszorg Oost-Veluwe heeft met haar beslissing het Groene Kruisgebouw per 1 april 2003 te verlaten veel beroering teweeg gebracht. De daarop volgende handtekeningenactie als protest tegen dat besluit leverde 275 handtekeningen op! De Vereniging Dorpsbelangen heeft aan het bestuur van de thuiszorg duidelijk laten blijken dit geen fatsoenlijk bestuur te vinden. Wij hebben aangedrongen op een spoedige terugkeer naar Terwolde, bijvoorbeeld in het Dorpshuis. Ook bij de gemeente Voorst, die een groot deel van de jeugdgezondheidszorg financiert, hebben we gevraagd te bemiddelen bij een terugkeer van de Thuiszorg. Inmiddels zijn er contacten geweest tussen de Accommodatie Stichting Terwolde (Dorpshuis) en de Thuiszorg om te onderzoeken of het dorpshuis geschikt is voor het consultatiebureau. Dit lijkt mogelijk indien er enkele _nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

3 aanpassingen plaatsvinden en het dorpshuis vrij is van huur op het moment dat het consultatiebureau zitting heeft. In juni 2004 heeft het bestuur van Dorpsbelangen een poging gedaan een oplossing te zoeken. In overleg met de stichting Thuiszorg, de gemeente Voorst en een gebruiker van het dorpshuis d'olde Schole zijn er ideeën geopperd die nu verder onderzocht worden. Daarnaast lijken er andere mogelijkheden te ontstaan nu de stichting Zorgzaam het Groene Kruisgebouw te koop heeft gezet. Over deze situatie is overleg op gang gekomen tussen de stichting Goed Wonen, de gemeente Voorst, de stichting Els van zorgverzekeraar Salland, de Accommodatie Stichting Terwolde en Zorgzaam en de huidige gebruiker, de huisartsenpraktijk. Gekeken wordt of het gebouw, al dan niet in aangepaste vorm, voor meerdere doeleinden te gebruiken is. Er wordt gedacht aan een (para) medische invulling. ACTUEEL. Afgelopen zomer is er veel beroering ontstaan over het voorgenomen besluit van de gemeente Deventer om een beweegbare paal bij de Worp te plaatsen. U heeft hierover in de krant kunnen lezen. Wij hebben reacties ontvangen van bewoners van de Twelloseweg, die zich zorgen maken over de veiligheid a.g.v. de te verwachten toename van het aantal passerende auto's, en van Terwoldenaren die per fiets over de bandijk naar Deventer gaan en zich in toenemende mate onveilig voelen, vooral door veel en hard rijdende automobilisten. Verder is er contact geweest met bewoners van de Worp die tegen het voorstel van de paal en met de taakgroep van de Worp, die dit idee heeft voorgesteld aan de wethouder van de gemeente Deventer. Het bestuur heeft daarop een brief geschreven aan de verantwoordelijke wethouder in de gemeente Voorst, mevrouw A. Vos en aan de raadsleden van de gemeente Voorst. In deze brief hebben wij wederom gepleit voor veiligheid, zowel op de Bandijk als op de Twelloseweg en het standpunt ingenomen dat het voornemen van de gemeente Deventer neerkomt op het verplaatsen van het probleem naar Terwolde, met name naar de Twelloseweg. Tevens hebben wij aangedrongen op een nieuwe telling van het aantal auto's op meerdere plaatsen in Terwolde. Aan de wethouder is de vraag gesteld of de gemeente Voorst op de hoogte was van dit voornemen van Deventer en wat het standpunt van de geemeente Voorst eigenlijk is. Wij vinden dat zij moet opkomen voor de veiligheid van de inwoners van haar eigen gemeente, in dit geval van Terwolde. Op 13 september is een delegatie van bewoners van de Twelloseweg, verenigd in het "Comité Paal NEE!" samen met het bestuur van Dorpsbelangen naar de commissievergadering SF van de gemeente Voorst geweest. Wijk hebben daar de vraag gesteld wat het echte doel van deze paal is (verhogen van verkeersveiligheid of gewoon last van auto's?). Ook hebben wij gewezen op het feit dat de weg naar Deventer al eeuwen oud is en op historische gronden recht van overpad moet geven op de Worp. Verder is nogmaals gewezen op de veiligheidsaspecten en gesteld dat een dergelijke maatregel veel te éénzijdig is. Samenwerking tussen beide gemeentes is hier noodzakelijk en besturen met de rug naar elkaar toe is niet van deze tijd. Veel duidelijkheid hebben we niet gekregen, de brief van Dorpsbelangen zal worden beantwoord. Wél is de toezegging gedaan dat op korte termijn telling van het aantal auto's zal plaatsvinden op de Bandijk, de Twelloseweg en de Vaassenseweg. Van de fracties in deze commissie hebben wij meer steunbetuigingen gekregen dan tegengeluiden te horen gekregen. DORPSFILM. Met trots kunnen we melden dat de dorpsfilm voltooid en inmiddels vertoond is. Door het gebruik van oude beelden in te passen in hedendaagse opnames is er een bijzondere film nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,

4 ontstaan. De leden van de werkgroep hebben met plezier vele uren gestoken in het selecteren van de oude beelden en in het overleg om er een film van te maken. De montage is vervolgens in 1 week in een professionele studio gedaan met als eindproduct een film van 48 minuten. Afgelopen voorjaar vond de premiere plaats in het eerste weekend van maart. Ongeveer 400 mensen hebben toen de film gezien en daar zeer enthousiast op gereageerd. Op de vele verzoeken om de film nogmaals te vertonen willen wij positief reageren. We denken aan een weekend in het najaar van De datum moet nog worden vastgesteld, maar daar wordt voldoende ruchtbaarheid aan gegeven. Zowel de werkgroep als het bestuur vinden dat de film uniek moet blijven. De kosten zijn uiteindelijk van dien aard dat verkoop niet nodig is. Op de algemene ledenvergadering heeft een discussie over het beheer van de film plaatsgevonden. De uitkomst was: niet verkopen, wel beschikbaar stellen aan belangstellenden. U kunt dit uitgebreid lezen in de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 april Rest ons nog de leden van de werkgroep, Johan Zweers, Henk Lubberts, Jan Willem Kleiboer, Willem Spijker, Johan Kleiboer, Eddie Gerrits, Herman Wolters en Jan Lubberts in ieder geval via deze weg even onder uw aandacht te brengen en hen te bedanken voor de enorme klus. ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE, 26 APRIL Ook dit jaar is uiteraard weer een algemene ledenvergadering gehouden. Ondanks het feit dat er iets minder aanwezigen waren dan in 2003, was de levendigheid van de discussies en de betrokkenheid van de leden bij de onderwerpen dit jaar merkbaar hoger. Henk Wassink werd unaniem herkozen als bestuurslid. Gerard Leenders werd gekozen als nieuw bestuurslid. Gerard zal de taken van het secretariaat overnemen van Henk, die zich meer zal gaan richten op praktische zaken. Na de pauze werd er druk gediscussieerd over de volgende onderwerpen: Wel of niet verkopen van de Dorpsfilm Tijdens de jaarvergadering in 2003 is vastgesteld dat de copyrights van de film bij DB liggen. Uitgangspunt van de werkgroep die de dorpsfilm gemaakt heeft is: niet verkopen. Hun argumentatie hiervoor is: er is met 6 man in een periode van 4 jaar gewerkt aan het maken van deze film. Die hoeveelheid werk is niet in geld uit te drukken. Het verkopen van de film zou de werkzaamheden van de werkgroep tot een aanfluiting maken. Het bestuur van DB steunt dit standpunt: niet verkopen. De originele band gaat naar het gemeentearchief. Dit archief heeft ook een bewaarfunctie (blijft zorgen voor juiste conditie van film). De film moet wel toegankelijk blijven voor Terwolde. Een van de functies van dorpsfilm is: het vormen van een samenbindende factor in het dorp en binnen verenigingen bij vertoning tijdens bijeenkomsten. Een tweede functie van de film omvat de historische waarde. Als alternatief voor het niet verkopen wordt voorgesteld: verhuren (aan particulieren of aan verenigingen). Probleem: kopiëren van film. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt wórden met de huurder. Het voorstel van de werkgroep hierbij luidt: vertonen tijdens gezelligheidsbijeenkomsten. Stappenplan: 1. Juridische aspecten betreffende de auteursrechten moeten goed bekeken worden (+ voorwaarden onderzoeken voor verhuur); 2. Werkgroep moet schriftelijk hun wensen dienaangaande kenbaar maken en de rechten overdragen aan DB (n.a.v. resultaten stap 1); 3. De conclusies van stap 1 en 2 tijdens de jaarvergadering 2005 in de notulen vastleggen. De hoogte van de huurprijs zal in overleg met de werkgroep vastgesteld moeten worden. _nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

5 Conclusie: staande de vergadering wordt besloten de dorpsfilm niet te verkopen. Volgens het stappenplan zullen i.o.m. de werkgroep de voorwaarden voor verhuur worden opgesteld en zullen de wensen van de werkgroep schriftelijk worden vastgelegd. Leefbaarheid Volgens de statuten moet de vereniging Dorpsbelangen zich richten op het optimaal houden van de leefbaarheid in en om Terwolde. De discussie aangaande het begrip "leefbaarheid" in relatie tot onze vereniging wordt gevoed door aspecten zoals: - onvermogen van Dorpsbelangen op gelijkwaardig niveau te communiceren met de gemeente Voorst; - vertegenwoordigen wij als het bestuur van DB eigenlijk wel alle inwoners van Terwolde e.o.? - de streek staat onder druk (IJsselsprong, Stedendriehoek, Reconstructiewet Veluwe). - klein bestuur: te weinig capaciteit om alle gewenste acties uit te voeren. Dit alles leidt tot de vragen: - Wat kunnen we als DB concreet doen in het kader van leefbaarheid? - Welke steun is voor DB te verwachten vanuit achterban? (Werkgroepen, meer discussie met inwoners) Ervaringen van overeenkomstige verenigingen in andere dorpen zijn vergelijkbaar moeizaam communiceren met gemeente. De huidige manier van overleg met de gemeente gaat in de richting van actievoeren. Het samenbundelen van krachten met andere belangenverenigingen is wellicht zinvol voor belangrijke overkoepelende zaken binnen de gemeente Voorst. Het heeft als nadeel dat dit al snel "over het dorp heen gaat". DB vervult meer en meer een loketfunctie vanuit de overheid naar het dorp. Onze invloed op grootschaliger zaken (infrastructuur, e.d.) wordt steeds kleiner. Conclusie: Het bestuur van DB zal zich niet richten op grootschalige onderwerpen zoals infrastructuur (uiteraard wel de ontwikkelingen hierin blijven volgen), maar meer op realiseerbare items die van belang zijn voor Terwolde en de directe omgeving. Communicatie DB heeft een duidelijke communicatieplicht naar de leden toe. De Nieuwsbrief en onze website zijn hiertoe de meest geschikte middelen (naast de bestuursvergaderingen). Er wordt oproep gedaan om een werkgroep samen te stellen die zich wil bezig houden met het beheer van onze website. Zorgen dat deze actueel blijft en dat mailtjes beantwoord worden. Het bestuur ziet, evenals velen van de aanwezige leden, dat deze nieuwe communicatievorm in de toekomst steeds belangrijker zal worden. (Zie: Ook wordt er gevraagd of er belangstellenden zijn voor een werkgroep wandelpaden. Deze kan zich bezighouden om bestaande (al dan niet verdwenen) wandelpaden weer "op de kaart te krijgen" en om mogelijkheden te onderzoeken voor het samenstellen van nieuwe wandelpaden. De voorzitter sluit de vergadering om u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Aansluitend wordt voor een groep belangstellenden de dorpsfilm nogmaals vertoond. Nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

6 WERKGROEPEN. Als bestuur vinden wij het belangrijk om over leefbaarheid en communicatie wensen te horen van de inwoners van Terwolde e.o. Nog veel belangrijker is het dat er daadwerkelijke ondersteuning is en initiatieven genomen worden. Op deze manier sta je er samen voor en kan een ieder zich bezig houden naar eigen interesse. Op het ogenblik zijn er drie werkgroepen, de werkgroep Dorpsfilm heeft haar werkzaamheden beëindigd, die zich bezig houden met: zwerfvuil, website en wandelpaden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van banken, plantenbakken, kerstboom e.d. En dan niet te vergeten het bestuur en de daarbij behorende vrijwilligers die de speeltuin "De Driehoek 1 " bij de Twelloseweg/Kuiperstraat draaiende houden. Heeft u ideeën over zaken die beter kunnen of van belang kunnen zijn voor Terwolde e.o? Laat deze eens horen, wie weet kunnen we daar dan ook vorm aan geven. Het bestuur is nog op zoek naar mensen die er voor voelen in de redactie van de Nieuwsbrief mee te draaien. Wandelpaden Tijdens de algemene ledenvergadering heeft een aantal leden zich aangemeld om een werkgroep wandelpaden op te richten. Wij vinden het zeer positief dat Gery Leurink, Ruud Schimmel, Pieter Nijhof en Jos Swennenhuis zich willen inspannen om in de directe omgeving van Terwolde naar wandelmogelijkheden te zoeken. We zien ons hiermee gesteund in de opvatting dat er rondom Terwolde weinig goede wandelmogelijkheden zijn, het asfalt niet meegerekend, terwijl de behoefte wel aanwezig is. Het bestuur zal de werkgroep ondersteunen daar waar het mogelijk of gewenst is. De werkgroep zal tijdens de algemene ledenvergadering steeds de vorderingen laten zien aan de leden. We wensen de leden van de werkgroep veel succes! Heeft u ook interesse of ideeën, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de werkgroep. Website. Tijdens de laatste jaarvergadering is ook aandacht besteed aan onze website. Deze heeft momenteel last van veel "achterstallig onderhoud". Concreet betekent dit dat er de laatste twee jaar niets mee / aan gedaan is. Tijdens de jaarvergadering hebben zich twee leden gemeld, Helma Huisman en Esther Kerkvliet om dit aan te pakken.. Op 14 juni is hierover een eerste overleg gevoerd en beiden zijn zeer enthousiast om te starten. Zo zal een ingekomen brief of bericht in de toekomst snel beantwoord worden; zal de actualiteit van de gegevens verhoogd worden, zullen er nieuwe foto's en teksten toegevoegd worden en zal het geheel een uitstraling gaan krijgen die ons dorp waard is. Uiteraard is ook dit weer een stukje vrijwilligerswerk. Als bestuur kunnen en willen we dan ook geen tijdsdruk op deze werkzaamheden uitoefenen, maar hebben we wel het idee gekregen dat binnen niet al te lange tijd dit middel om te communiceren weer geheel up to date zal zijn. Bent u, als lezer van dit stukje, ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken, neemt u dan contact op met een van de leden van de werkgroep of met het bestuur van Dorpsbelangen. Doet u dit via het gastenboek op de website, dan zult u zeker antwoord hierop krijgen. Zwerfvuilaktie De afgelopen jaren is de zwerfvuilaktie in Terwolde langzamerhand een traditie geworden. Echter, bij elke regel hoort een uitzondering. Dit jaar is er geen zwerfvuilaktie gehouden. Als bestuur van de vereniging Dorpsbelangen vonden we het dit jaar niet verantwoord. Doordat diverse wegen in en om Terwolde geheel of gedeeltelijk voor langere tijd afgesloten zijn (geweest), is het op de andere wegen veel drukker geweest. Er onstonden hierdoor een _nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

7 aantal gevaarlijke verkeerssituaties, waaraan we de "toekomst van Terwolde" niet wilden blootstellen. In het kader van "Nederland schoon" ondernemen wij volgend jaar opnieuw een zwerfvuilaktie in nauwe samenwerking met basischool "De Bongerd" en de gemeente Voorst. We hopen dat u, als bewoners van ons mooie dorp, dan ook wilt meehelpen om Terwolde schoon te houden. Trouwens, ligt er ergens langs de weg veel rommel, dan kunt u hierop reageren door dit zelf op te ruimen of dit te melden bij de gemeente die het dan ophaalt. ERVARINGEN VAN EEN NIEUWE BEWONER. We wonen nu bijna twee jaar in Terwolde. Wat valt ons het meeste op als je het wonen in Terwolde vergelijkt met het wonen in Apeldoorn? Allereerst de rust, Rust is natuurlijk een relatief begrip, daarom een verduidelijking. Waaruit blijkt die rust? Een paar voorbeelden: het feit dat we nu kunnen slapen met de ramen open, dat we in de tuin kunnen staan praten met de buren zonder te moeten liplezen is sinds kort een hele ervaring. Het horen van het gekwaak van de ganzen; het koeren van een duif; het gekraai van een haan. Allemaal geluiden die nu weer hoorbaar zijn, dit in tegenstelling tot het continue geraas van auto's en motoren. Deze ervaringen worden merkbaar vanaf het moment dat je deautoweg verlaat en tussen de weilanden en langs de sloten rijdt. Een gevoel van vakantie, van ontspanning wordt direct merkbaar. Een ander aspect is het niet voorkomen van stoplichten, het ontbreken van sirenes van ziekenauto's en politie. Geen aggressieve bestuurders van stilstaande auto's in de file. Het leven in Terwolde lijkt dan ook een voortdurend vakantiegevoel op te roepen.een ander verschil betreft de bewoners. Je bent hier als "nieuweling" in dit dorp niet anoniem. Iedereen heeft tijd voor een praatje, wil weten waar je vandaan komt en toont interesse. Een eenvoudig werkje in de tuin kan hier al gauw een paar uur duren, maar heeft wel tot gevolg dat je vele medebewoners hebt gesproken en je tot de ontdekking bent gekomen dat je hier welkom bent. Niemand laat je als nieuwe bewoner links liggen. Ook al is Terwolde een klein dorp, veel is aanwezig: van bibliotheek tot supermarkt, van tankstationm tot restaurant, van bakker tot arts. We ontdekken nog steeds nieuwe dingen waarvan we ons niet hadden kunnen voorstellen die in dit dorp aan te treffen. Kortom: leven in Terwolde is een waar genoegen. We hopen dan ook nog vele jaren hier te mogen doorbrengen. nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

8 BESTUURSVERGADERINGEN De vergaderingen van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde staan gepland op iedere eerste maandagavond van iedere maand. Alle vergaderingen zijn in het dorpshuis d'olde Schole, aanvang uur. Heeft u de behoefte met ons te praten over Terwoldse zaken of anderszins iets kenbaar wilt maken, dan bent u altijd welkom. U kunt ook contact opnemen met één van de bestuursleden. Wij stellen contacten met u zeer op prijs. Het bestuur bestaat uit: Marietje Bosman penningmeester tel Gerard Leenders secretaris tel Henk Wassink lid tel Ineke Zwijnenberg lid tel Andries Kuipers voorzitter tel Henk Panhuis ondersteunt het bestuur met o.a. de ledenadministratie Secretariaat: Vereniging Dorpsbelangen Terwolde Verzetsstraat CG Terwolde _nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Openbare dorpsraadvergadering op 24 juni 2015. Aanwezig: wethouder

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 januari 2011

Nieuwsbrief 15 januari 2011 Nieuwsbrief 15 januari 2011 In deze nieuwsbrief zullen de gebeurtenissen van het jaar 2010 de revue passeren, voor zover ze betrekking hebben op ons dorp. Projecten Van de grote projecten, die op stapel

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 SAMEN STERKER NAAR DE TOEKOMST

JAARVERSLAG 2013 SAMEN STERKER NAAR DE TOEKOMST JAARVERSLAG 2013 SAMEN STERKER NAAR DE TOEKOMST Dit jaarverslag is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2013 Pagina 2 Jaarverslag HVO 2013 Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten.

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. 3e jaargang, nr. 1 Verkeersbulletin Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. De samenstelling van de werkgroep Verkeer is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leefbaar Balgoij, januari 2013

Nieuwsbrief Leefbaar Balgoij, januari 2013 Nieuwsbrief Leefbaar Balgoij, januari 2013 27 januari 2013: carnavalsconcert van de Harmonie. Tevens kunt u dan kennismaken met de nieuwe burgemeester de heer Hans Verheijen. Beste inwoners, Het nieuwe

Nadere informatie

Welkom op de 6 e Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering

Welkom op de 6 e Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Welkom op de 6 e Algemene Leden Vergadering 3-12-2015 Algemene Leden Vergadering Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen van 19-5-2015 3. Mededelingen 4. Bestuursverkiezing 5. Financiële begroting

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezig: Afwezig: Gast: Anita Gerritsen, Rene Derksen, Hans Hofs, Marian Trommelen Ellen van Hierden,

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief 11-03-2010 Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief De afgelopen maanden is gemeente druk bezig geweest met omvormingsplannen voor de Meridiaan en

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE NIEUWSBRIEF VOOR DE WIJK HANZELAND - EDITIE 2012-01

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE NIEUWSBRIEF VOOR DE WIJK HANZELAND - EDITIE 2012-01 NIEUWSBRIEF VOOR DE WIJK HANZELAND - EDITIE 2012-01 Vereniging Bewoners Hanzeland zoekt nieuwe bestuursleden! door: Carry Premsela Als bewoner van Hanzeland heeft u te maken met van alles wat er in uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Nog even en het jaar is weer voorbij. Een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en u op de hoogte te stellen van het laatste nieuws. Nieuwjaarsborrel De nieuwjaarsborrel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Rijnoevers. 2 december 2015

Bewonersbijeenkomst Rijnoevers. 2 december 2015 Bewonersbijeenkomst Rijnoevers Agenda: 2 december 2015 1. Opening en welkom door de voorzitter, Claire van der Kraats 2. Voorstellen bestuur 3. Toelichting door wethouder Stolk 4. Wat beoogt Dorpsplatform

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2014 Pagina 2 Jaarplan HVO 2014 Inhoud Voorblad 1 Inhoud...

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de definitieve Dorpsagenda Ottoland "Samen investeren in een leefbaar Ottoland". De uitwerking van de thema's in deze Dorpsagenda willen wij "Samen" met bewoners,verenigingen

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005 INHOUDSOPGAVE: Kerstgroet. Vuurwerk. Bedankt. Leefbaarheidactie. Bedrijven Batadorp. Inspraakmoment. Wat in de buurt is opgevallen. Volgende vergadering en oproep. Contactpersonen. Uit de oude doos. Kerstgroet:

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezig: Harry Jansen (voorzitter), Anita Gerritsen, Carlo Heuveling, Anita Derksen, José Miedema,

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 HUURDERSNETWERK MITROS ACTIVITEITENPLAN 2017 Januari 2017 1 - Inleiding In 2016 heeft HNM zich nadrukkelijk gepresenteerd. Op diverse manieren. Dat doen we ook in 2017, maar we zetten er wel wat tandjes

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Werkplan LC Heerlen

Werkplan LC Heerlen Werkplan 2015 Secretariaat: Dautzenbergstraat 20 F 6411 LC Heerlen 1 Inleiding Het Bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum, binnen het kader en opdrachten van het Buurtgericht Werken in Heerlen, heeft

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans.

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Notulen vergadering 1 oktober 2008 Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Afwezig: Theo van Gasteren, Leonie Willemssen. 1. Opening

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Jaarverslag Dorpsraad 2015

Jaarverslag Dorpsraad 2015 Jaarverslag Dorpsraad 2015 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 2 Organisatie dorpsraad Sint Tunnis blz. 4 Activiteiten in 2015 blz. 6 Aandachtsvelden blz. 8 Financieel verslag blz. 9 1 Voorwoord Beste Dorpsgenoten,

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Bestuursvergadering Stichting Boomberg, d.d

Bestuursvergadering Stichting Boomberg, d.d Bestuursvergadering Stichting Boomberg, d.d. 19-12-2016 1. Opening door de voorzitter: Helmi opent de vergadering en geeft aan trots te zijn op het feit dat er zoveel (potentiële) nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 3 SEPTEMBER 2009.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 3 SEPTEMBER 2009. Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten Website: www. dorpsraadcallantsoog.tk Email: dorpsraadcgk@quicknet.nl secretariaat: Jewelweg 1 1759 HA Callantsoog Girorekening: P 606575 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009.

KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. KORT VERSLAG VAN DE INFORMATIEMIDDAG VOOR DE BEWONERS VAN LUGTEN- STEIJN VER HET PROJECT MELKWEG, D.D. 22 SEPTEMBER 2009. AANWEZIG: Peter van der Velpen (extern projectleider SSW) Reinout Keesmaat (stedenbouwkundige

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2012 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Het jaar 2011 eindigde voor de bestuursleden met de vrees of de bibliotheek voor Niekerk kan worden behouden. Helaas wordt de bibliotheek,

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg.

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg. De Bergerhof Renkum Verantwoording: Deze fotocollage van het gebied De Bergerhof heeft niet de pretentie een volledig historisch overzicht te geven van de ontwikkelingen van dit gebied. Het doel van dit

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012.

Nieuwsbrief oktober 2012. Nieuwsbrief oktober 2012. Uitbreiding Dorpshuis Us Gebou. Een subsidieverlening van de gemeente Littenseradiel voor de uitbreiding van ons dorpshuis met een oefenruimte voor de fanfare Oranje en de brassband

Nadere informatie

Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen

Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen Datum: 25 maart 2014 Tijd: 20:00 22:00 uur Plaats: Dorpshuis t Bynt in Boornbergum Aanwezig bestuur: Wim van Loon Anne

Nadere informatie

3 december december Aanvang 19:30 uur

3 december december Aanvang 19:30 uur Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek Aanvang 19:30 uur Onderwerpen Dorpsraad Galder-Strijbeek Servicepunt Buurtpreventie gastspreker Frie van Rijsbergen, wijkagent Galder en Paul Sintnicolaas,

Nadere informatie

Uitnodiging 6 oktober Zin in werk

Uitnodiging 6 oktober Zin in werk September 2014 Roodspraak Uitnodiging 6 oktober 2014 Zin in werk Locatie: Bastion (Promens Care, begane grond) Aanvang: 19.30, zaal open 19.10 uur Op 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking.

Nadere informatie

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Fiets Filevrij 3e bijeenkomst 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Agenda vanavond Welkom Proces tot nu toe (Oranjewoud) Onafhankelijk advies (Oranjewoud) ---------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig?

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? D o r p s b e l a n g Exmorra sinds 1957 NIEUWS van het DORPSBELANG EXMORRA Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig? Nieuw bestuurslid

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

Een terugblik ter inspiratie voor de toekomst

Een terugblik ter inspiratie voor de toekomst Een terugblik ter inspiratie voor de toekomst Geïnteresseerde inwoners van Nieuwpoort en Langerak konden donderdag 18 juni 2015 in Het Arsenaal meepraten en -denken over de nieuwe wijk Langerak- Zuid.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016 Algemene aspecten: Aanvragen indienen: eind 2015. Voorlopige gunning voor 1 november 2016. Uitvoering 2016/2017 Aanvragen in 2015 De Draai - Van Veenweg - Voetpad naast Van Veenweg - Knip Van Veenweg (afhankelijk

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 N65 Ondergronds bij Helvoirt Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 Feiten V&W praat al jaren over een 100 km/h weg (A65) met ongelijkvloerse kruisingen Er is tot heden alleen (groot) onderhoud, minder

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Er wordt weer teruggekeken naar het voorgaande jaar. Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt.

Er wordt weer teruggekeken naar het voorgaande jaar. Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt. Hellendoorn 15 Maart2012. JAAROVERZICHT 2011 Het is weer de tijd van het Jaar. Er wordt weer teruggekeken naar het voorgaande jaar. Wat hebben we gedaan en wat is er bereikt. Allereerst het jaarverslag

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002

Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE Jaargang 5 Nieuwsbrief 9 Geachte inwoner van Terwolde en omgeving, we zijn verheugd om u de volgende zaken mede te delen: In dit

Nadere informatie