September 2004 Jaargang 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "September 2004 Jaargang 6"

Transcriptie

1 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

2 TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat. Het resultaat is een overzichtelijke en goed geplaveide weg, voor fietsers en automobilisten duidelijk ingericht. Uiteindelijk is door de Provincie Gelderland gekozen voor de smalste variant, om vertraging die de grondverwerving met zich meebracht te vermijden. Dit leidt bij tegemoetkomend verkeer duidelijk tot snelheidsvermindering. Aan de andere kant zijn de eerste opmerkingen over het 'racebaan' effect ook gehoord. Automobilisten rijden hard wanner zij alleen zijn en geen geparkeerde auto's tegenkomen. Een heel moeilijk punt blijft de bocht naar de Twelloseweg vanaf de Dorpsstraat. Met name voor fietsers richting Deventer is het vreselijk uitkijken geblazen op dit punt. Ook voor automobilisten vanuit de Deventerweg is het uitzicht zeer beperkt. Aan de noordzijde van Terwolde is de Vaassenseweg voor het verkeer gedeeltelijk gereed op de fietspaden na. Zoals u misschien wel weet, heeft de politiek via een motie bewerkstelligd dat de kruising Broekhuizerstraat met de Vaassenseweg wordt aangelegd zoals oorspronkelijk in de plannen was opgenomen. Het wordt een gewoon kruispunt met iets verhoogd plateau waardoor het uitzicht met name vanuit de Broekhuizerstraat verbeterd wordt. Wanneer de weg richting Twello verder afgemaakt zal worden is niet duidelijk. Door de gemeente is een planning aangegeven dat dit na de verbetering van de Rijksstraatweg in Twello zal gebeuren. Laten we het hopen, want de weg wordt erg slecht en een stuk zonder fietssuggestie stroken is extra gevaarlijk voor fietsers, omdat automobilisten minder geattendeerd worden op de ruimte voor fietsers. Nieuwbouw Everwijnstraat/Kolkweg. Hierover kunnen wij niets meer melden dan hetgeen u tot nu toe in de kranten heeft kunnen lezen. We hebben in de zomer van 2003 getracht een voorlichtingsavond te organiseren in samenwerking met de gemeente en de projectontwikkelaar. Er waren op dat moment veel vragen van belangstellenden en omwonenden over het nieuwbouwproject. Dit is niet gelukt en het is nooit duidelijk geworden waarom de gemeente toen geen informatie wilde verstrekken over het plan. Wel kunnen we zeggen dat de uitbreiding van het oorspronkelijke plan is samengegaan met het verhogen van het aantal woningen in de sociale sector naar 13, dat is 46.5% van het totaal aantal woningen. Geen slecht resultaat en het doet recht aan de vraag van het bestuur van de Ned. Herv. Kerk, bij de verkoop van de grond, om aandacht te hebben voor startende kopers en jongeren. Inmiddels zijn de kavels van de 2 onder 1 kap woningne en wordt er druk gebouwd. Ook heeft zojuist de toewijzing van de woningen in de sociale sector ('goedkopere' koopwoningnen en huurwoningen plaats gevonden. Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief is alleen bekend dat er vier keer zo veel gegadigden waren als er woningen beschikbaar zijn. We gaan er van uit dat toezegging belangstellenden met een sociaaleconomische binding aan de kem(terwolde, Nijbroek, de Vecht) inderdaad de voorkeur hebben, gestand is gedaan. Consultatiebureau. Het management (bestuur) van de thuiszorg Oost-Veluwe heeft met haar beslissing het Groene Kruisgebouw per 1 april 2003 te verlaten veel beroering teweeg gebracht. De daarop volgende handtekeningenactie als protest tegen dat besluit leverde 275 handtekeningen op! De Vereniging Dorpsbelangen heeft aan het bestuur van de thuiszorg duidelijk laten blijken dit geen fatsoenlijk bestuur te vinden. Wij hebben aangedrongen op een spoedige terugkeer naar Terwolde, bijvoorbeeld in het Dorpshuis. Ook bij de gemeente Voorst, die een groot deel van de jeugdgezondheidszorg financiert, hebben we gevraagd te bemiddelen bij een terugkeer van de Thuiszorg. Inmiddels zijn er contacten geweest tussen de Accommodatie Stichting Terwolde (Dorpshuis) en de Thuiszorg om te onderzoeken of het dorpshuis geschikt is voor het consultatiebureau. Dit lijkt mogelijk indien er enkele _nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

3 aanpassingen plaatsvinden en het dorpshuis vrij is van huur op het moment dat het consultatiebureau zitting heeft. In juni 2004 heeft het bestuur van Dorpsbelangen een poging gedaan een oplossing te zoeken. In overleg met de stichting Thuiszorg, de gemeente Voorst en een gebruiker van het dorpshuis d'olde Schole zijn er ideeën geopperd die nu verder onderzocht worden. Daarnaast lijken er andere mogelijkheden te ontstaan nu de stichting Zorgzaam het Groene Kruisgebouw te koop heeft gezet. Over deze situatie is overleg op gang gekomen tussen de stichting Goed Wonen, de gemeente Voorst, de stichting Els van zorgverzekeraar Salland, de Accommodatie Stichting Terwolde en Zorgzaam en de huidige gebruiker, de huisartsenpraktijk. Gekeken wordt of het gebouw, al dan niet in aangepaste vorm, voor meerdere doeleinden te gebruiken is. Er wordt gedacht aan een (para) medische invulling. ACTUEEL. Afgelopen zomer is er veel beroering ontstaan over het voorgenomen besluit van de gemeente Deventer om een beweegbare paal bij de Worp te plaatsen. U heeft hierover in de krant kunnen lezen. Wij hebben reacties ontvangen van bewoners van de Twelloseweg, die zich zorgen maken over de veiligheid a.g.v. de te verwachten toename van het aantal passerende auto's, en van Terwoldenaren die per fiets over de bandijk naar Deventer gaan en zich in toenemende mate onveilig voelen, vooral door veel en hard rijdende automobilisten. Verder is er contact geweest met bewoners van de Worp die tegen het voorstel van de paal en met de taakgroep van de Worp, die dit idee heeft voorgesteld aan de wethouder van de gemeente Deventer. Het bestuur heeft daarop een brief geschreven aan de verantwoordelijke wethouder in de gemeente Voorst, mevrouw A. Vos en aan de raadsleden van de gemeente Voorst. In deze brief hebben wij wederom gepleit voor veiligheid, zowel op de Bandijk als op de Twelloseweg en het standpunt ingenomen dat het voornemen van de gemeente Deventer neerkomt op het verplaatsen van het probleem naar Terwolde, met name naar de Twelloseweg. Tevens hebben wij aangedrongen op een nieuwe telling van het aantal auto's op meerdere plaatsen in Terwolde. Aan de wethouder is de vraag gesteld of de gemeente Voorst op de hoogte was van dit voornemen van Deventer en wat het standpunt van de geemeente Voorst eigenlijk is. Wij vinden dat zij moet opkomen voor de veiligheid van de inwoners van haar eigen gemeente, in dit geval van Terwolde. Op 13 september is een delegatie van bewoners van de Twelloseweg, verenigd in het "Comité Paal NEE!" samen met het bestuur van Dorpsbelangen naar de commissievergadering SF van de gemeente Voorst geweest. Wijk hebben daar de vraag gesteld wat het echte doel van deze paal is (verhogen van verkeersveiligheid of gewoon last van auto's?). Ook hebben wij gewezen op het feit dat de weg naar Deventer al eeuwen oud is en op historische gronden recht van overpad moet geven op de Worp. Verder is nogmaals gewezen op de veiligheidsaspecten en gesteld dat een dergelijke maatregel veel te éénzijdig is. Samenwerking tussen beide gemeentes is hier noodzakelijk en besturen met de rug naar elkaar toe is niet van deze tijd. Veel duidelijkheid hebben we niet gekregen, de brief van Dorpsbelangen zal worden beantwoord. Wél is de toezegging gedaan dat op korte termijn telling van het aantal auto's zal plaatsvinden op de Bandijk, de Twelloseweg en de Vaassenseweg. Van de fracties in deze commissie hebben wij meer steunbetuigingen gekregen dan tegengeluiden te horen gekregen. DORPSFILM. Met trots kunnen we melden dat de dorpsfilm voltooid en inmiddels vertoond is. Door het gebruik van oude beelden in te passen in hedendaagse opnames is er een bijzondere film nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde,

4 ontstaan. De leden van de werkgroep hebben met plezier vele uren gestoken in het selecteren van de oude beelden en in het overleg om er een film van te maken. De montage is vervolgens in 1 week in een professionele studio gedaan met als eindproduct een film van 48 minuten. Afgelopen voorjaar vond de premiere plaats in het eerste weekend van maart. Ongeveer 400 mensen hebben toen de film gezien en daar zeer enthousiast op gereageerd. Op de vele verzoeken om de film nogmaals te vertonen willen wij positief reageren. We denken aan een weekend in het najaar van De datum moet nog worden vastgesteld, maar daar wordt voldoende ruchtbaarheid aan gegeven. Zowel de werkgroep als het bestuur vinden dat de film uniek moet blijven. De kosten zijn uiteindelijk van dien aard dat verkoop niet nodig is. Op de algemene ledenvergadering heeft een discussie over het beheer van de film plaatsgevonden. De uitkomst was: niet verkopen, wel beschikbaar stellen aan belangstellenden. U kunt dit uitgebreid lezen in de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 april Rest ons nog de leden van de werkgroep, Johan Zweers, Henk Lubberts, Jan Willem Kleiboer, Willem Spijker, Johan Kleiboer, Eddie Gerrits, Herman Wolters en Jan Lubberts in ieder geval via deze weg even onder uw aandacht te brengen en hen te bedanken voor de enorme klus. ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE, 26 APRIL Ook dit jaar is uiteraard weer een algemene ledenvergadering gehouden. Ondanks het feit dat er iets minder aanwezigen waren dan in 2003, was de levendigheid van de discussies en de betrokkenheid van de leden bij de onderwerpen dit jaar merkbaar hoger. Henk Wassink werd unaniem herkozen als bestuurslid. Gerard Leenders werd gekozen als nieuw bestuurslid. Gerard zal de taken van het secretariaat overnemen van Henk, die zich meer zal gaan richten op praktische zaken. Na de pauze werd er druk gediscussieerd over de volgende onderwerpen: Wel of niet verkopen van de Dorpsfilm Tijdens de jaarvergadering in 2003 is vastgesteld dat de copyrights van de film bij DB liggen. Uitgangspunt van de werkgroep die de dorpsfilm gemaakt heeft is: niet verkopen. Hun argumentatie hiervoor is: er is met 6 man in een periode van 4 jaar gewerkt aan het maken van deze film. Die hoeveelheid werk is niet in geld uit te drukken. Het verkopen van de film zou de werkzaamheden van de werkgroep tot een aanfluiting maken. Het bestuur van DB steunt dit standpunt: niet verkopen. De originele band gaat naar het gemeentearchief. Dit archief heeft ook een bewaarfunctie (blijft zorgen voor juiste conditie van film). De film moet wel toegankelijk blijven voor Terwolde. Een van de functies van dorpsfilm is: het vormen van een samenbindende factor in het dorp en binnen verenigingen bij vertoning tijdens bijeenkomsten. Een tweede functie van de film omvat de historische waarde. Als alternatief voor het niet verkopen wordt voorgesteld: verhuren (aan particulieren of aan verenigingen). Probleem: kopiëren van film. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt wórden met de huurder. Het voorstel van de werkgroep hierbij luidt: vertonen tijdens gezelligheidsbijeenkomsten. Stappenplan: 1. Juridische aspecten betreffende de auteursrechten moeten goed bekeken worden (+ voorwaarden onderzoeken voor verhuur); 2. Werkgroep moet schriftelijk hun wensen dienaangaande kenbaar maken en de rechten overdragen aan DB (n.a.v. resultaten stap 1); 3. De conclusies van stap 1 en 2 tijdens de jaarvergadering 2005 in de notulen vastleggen. De hoogte van de huurprijs zal in overleg met de werkgroep vastgesteld moeten worden. _nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

5 Conclusie: staande de vergadering wordt besloten de dorpsfilm niet te verkopen. Volgens het stappenplan zullen i.o.m. de werkgroep de voorwaarden voor verhuur worden opgesteld en zullen de wensen van de werkgroep schriftelijk worden vastgelegd. Leefbaarheid Volgens de statuten moet de vereniging Dorpsbelangen zich richten op het optimaal houden van de leefbaarheid in en om Terwolde. De discussie aangaande het begrip "leefbaarheid" in relatie tot onze vereniging wordt gevoed door aspecten zoals: - onvermogen van Dorpsbelangen op gelijkwaardig niveau te communiceren met de gemeente Voorst; - vertegenwoordigen wij als het bestuur van DB eigenlijk wel alle inwoners van Terwolde e.o.? - de streek staat onder druk (IJsselsprong, Stedendriehoek, Reconstructiewet Veluwe). - klein bestuur: te weinig capaciteit om alle gewenste acties uit te voeren. Dit alles leidt tot de vragen: - Wat kunnen we als DB concreet doen in het kader van leefbaarheid? - Welke steun is voor DB te verwachten vanuit achterban? (Werkgroepen, meer discussie met inwoners) Ervaringen van overeenkomstige verenigingen in andere dorpen zijn vergelijkbaar moeizaam communiceren met gemeente. De huidige manier van overleg met de gemeente gaat in de richting van actievoeren. Het samenbundelen van krachten met andere belangenverenigingen is wellicht zinvol voor belangrijke overkoepelende zaken binnen de gemeente Voorst. Het heeft als nadeel dat dit al snel "over het dorp heen gaat". DB vervult meer en meer een loketfunctie vanuit de overheid naar het dorp. Onze invloed op grootschaliger zaken (infrastructuur, e.d.) wordt steeds kleiner. Conclusie: Het bestuur van DB zal zich niet richten op grootschalige onderwerpen zoals infrastructuur (uiteraard wel de ontwikkelingen hierin blijven volgen), maar meer op realiseerbare items die van belang zijn voor Terwolde en de directe omgeving. Communicatie DB heeft een duidelijke communicatieplicht naar de leden toe. De Nieuwsbrief en onze website zijn hiertoe de meest geschikte middelen (naast de bestuursvergaderingen). Er wordt oproep gedaan om een werkgroep samen te stellen die zich wil bezig houden met het beheer van onze website. Zorgen dat deze actueel blijft en dat mailtjes beantwoord worden. Het bestuur ziet, evenals velen van de aanwezige leden, dat deze nieuwe communicatievorm in de toekomst steeds belangrijker zal worden. (Zie: Ook wordt er gevraagd of er belangstellenden zijn voor een werkgroep wandelpaden. Deze kan zich bezighouden om bestaande (al dan niet verdwenen) wandelpaden weer "op de kaart te krijgen" en om mogelijkheden te onderzoeken voor het samenstellen van nieuwe wandelpaden. De voorzitter sluit de vergadering om u. en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Aansluitend wordt voor een groep belangstellenden de dorpsfilm nogmaals vertoond. Nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

6 WERKGROEPEN. Als bestuur vinden wij het belangrijk om over leefbaarheid en communicatie wensen te horen van de inwoners van Terwolde e.o. Nog veel belangrijker is het dat er daadwerkelijke ondersteuning is en initiatieven genomen worden. Op deze manier sta je er samen voor en kan een ieder zich bezig houden naar eigen interesse. Op het ogenblik zijn er drie werkgroepen, de werkgroep Dorpsfilm heeft haar werkzaamheden beëindigd, die zich bezig houden met: zwerfvuil, website en wandelpaden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van banken, plantenbakken, kerstboom e.d. En dan niet te vergeten het bestuur en de daarbij behorende vrijwilligers die de speeltuin "De Driehoek 1 " bij de Twelloseweg/Kuiperstraat draaiende houden. Heeft u ideeën over zaken die beter kunnen of van belang kunnen zijn voor Terwolde e.o? Laat deze eens horen, wie weet kunnen we daar dan ook vorm aan geven. Het bestuur is nog op zoek naar mensen die er voor voelen in de redactie van de Nieuwsbrief mee te draaien. Wandelpaden Tijdens de algemene ledenvergadering heeft een aantal leden zich aangemeld om een werkgroep wandelpaden op te richten. Wij vinden het zeer positief dat Gery Leurink, Ruud Schimmel, Pieter Nijhof en Jos Swennenhuis zich willen inspannen om in de directe omgeving van Terwolde naar wandelmogelijkheden te zoeken. We zien ons hiermee gesteund in de opvatting dat er rondom Terwolde weinig goede wandelmogelijkheden zijn, het asfalt niet meegerekend, terwijl de behoefte wel aanwezig is. Het bestuur zal de werkgroep ondersteunen daar waar het mogelijk of gewenst is. De werkgroep zal tijdens de algemene ledenvergadering steeds de vorderingen laten zien aan de leden. We wensen de leden van de werkgroep veel succes! Heeft u ook interesse of ideeën, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de werkgroep. Website. Tijdens de laatste jaarvergadering is ook aandacht besteed aan onze website. Deze heeft momenteel last van veel "achterstallig onderhoud". Concreet betekent dit dat er de laatste twee jaar niets mee / aan gedaan is. Tijdens de jaarvergadering hebben zich twee leden gemeld, Helma Huisman en Esther Kerkvliet om dit aan te pakken.. Op 14 juni is hierover een eerste overleg gevoerd en beiden zijn zeer enthousiast om te starten. Zo zal een ingekomen brief of bericht in de toekomst snel beantwoord worden; zal de actualiteit van de gegevens verhoogd worden, zullen er nieuwe foto's en teksten toegevoegd worden en zal het geheel een uitstraling gaan krijgen die ons dorp waard is. Uiteraard is ook dit weer een stukje vrijwilligerswerk. Als bestuur kunnen en willen we dan ook geen tijdsdruk op deze werkzaamheden uitoefenen, maar hebben we wel het idee gekregen dat binnen niet al te lange tijd dit middel om te communiceren weer geheel up to date zal zijn. Bent u, als lezer van dit stukje, ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken, neemt u dan contact op met een van de leden van de werkgroep of met het bestuur van Dorpsbelangen. Doet u dit via het gastenboek op de website, dan zult u zeker antwoord hierop krijgen. Zwerfvuilaktie De afgelopen jaren is de zwerfvuilaktie in Terwolde langzamerhand een traditie geworden. Echter, bij elke regel hoort een uitzondering. Dit jaar is er geen zwerfvuilaktie gehouden. Als bestuur van de vereniging Dorpsbelangen vonden we het dit jaar niet verantwoord. Doordat diverse wegen in en om Terwolde geheel of gedeeltelijk voor langere tijd afgesloten zijn (geweest), is het op de andere wegen veel drukker geweest. Er onstonden hierdoor een _nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

7 aantal gevaarlijke verkeerssituaties, waaraan we de "toekomst van Terwolde" niet wilden blootstellen. In het kader van "Nederland schoon" ondernemen wij volgend jaar opnieuw een zwerfvuilaktie in nauwe samenwerking met basischool "De Bongerd" en de gemeente Voorst. We hopen dat u, als bewoners van ons mooie dorp, dan ook wilt meehelpen om Terwolde schoon te houden. Trouwens, ligt er ergens langs de weg veel rommel, dan kunt u hierop reageren door dit zelf op te ruimen of dit te melden bij de gemeente die het dan ophaalt. ERVARINGEN VAN EEN NIEUWE BEWONER. We wonen nu bijna twee jaar in Terwolde. Wat valt ons het meeste op als je het wonen in Terwolde vergelijkt met het wonen in Apeldoorn? Allereerst de rust, Rust is natuurlijk een relatief begrip, daarom een verduidelijking. Waaruit blijkt die rust? Een paar voorbeelden: het feit dat we nu kunnen slapen met de ramen open, dat we in de tuin kunnen staan praten met de buren zonder te moeten liplezen is sinds kort een hele ervaring. Het horen van het gekwaak van de ganzen; het koeren van een duif; het gekraai van een haan. Allemaal geluiden die nu weer hoorbaar zijn, dit in tegenstelling tot het continue geraas van auto's en motoren. Deze ervaringen worden merkbaar vanaf het moment dat je deautoweg verlaat en tussen de weilanden en langs de sloten rijdt. Een gevoel van vakantie, van ontspanning wordt direct merkbaar. Een ander aspect is het niet voorkomen van stoplichten, het ontbreken van sirenes van ziekenauto's en politie. Geen aggressieve bestuurders van stilstaande auto's in de file. Het leven in Terwolde lijkt dan ook een voortdurend vakantiegevoel op te roepen.een ander verschil betreft de bewoners. Je bent hier als "nieuweling" in dit dorp niet anoniem. Iedereen heeft tijd voor een praatje, wil weten waar je vandaan komt en toont interesse. Een eenvoudig werkje in de tuin kan hier al gauw een paar uur duren, maar heeft wel tot gevolg dat je vele medebewoners hebt gesproken en je tot de ontdekking bent gekomen dat je hier welkom bent. Niemand laat je als nieuwe bewoner links liggen. Ook al is Terwolde een klein dorp, veel is aanwezig: van bibliotheek tot supermarkt, van tankstationm tot restaurant, van bakker tot arts. We ontdekken nog steeds nieuwe dingen waarvan we ons niet hadden kunnen voorstellen die in dit dorp aan te treffen. Kortom: leven in Terwolde is een waar genoegen. We hopen dan ook nog vele jaren hier te mogen doorbrengen. nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

8 BESTUURSVERGADERINGEN De vergaderingen van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde staan gepland op iedere eerste maandagavond van iedere maand. Alle vergaderingen zijn in het dorpshuis d'olde Schole, aanvang uur. Heeft u de behoefte met ons te praten over Terwoldse zaken of anderszins iets kenbaar wilt maken, dan bent u altijd welkom. U kunt ook contact opnemen met één van de bestuursleden. Wij stellen contacten met u zeer op prijs. Het bestuur bestaat uit: Marietje Bosman penningmeester tel Gerard Leenders secretaris tel Henk Wassink lid tel Ineke Zwijnenberg lid tel Andries Kuipers voorzitter tel Henk Panhuis ondersteunt het bestuur met o.a. de ledenadministratie Secretariaat: Vereniging Dorpsbelangen Terwolde Verzetsstraat CG Terwolde _nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie