TALENSIA. Brand Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TALENSIA. Brand Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen"

Transcriptie

1 TALENSIA Brand Specifieke bepalingen

2 De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - BASISDEKKINGEN HOOFDSTUK I - PRINCIPES HOOFDSTUK II - DEKKINGEN Artikel 1 - Brand en gelijkgestelde gevaren Artikel 2 - Aanslag, arbeidsconflict Artikel 3 - Inwerking van elektriciteit Artikel 4 - Schade door water en minerale olie Artikel 5 - De natuurrampen Artikel 6 - Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk Artikel 7 - Breken van glas Artikel 8 - Temperatuurwijziging Artikel 9 - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw HOOFDSTUK III - DEKKINGSUITBREIDINGEN Artikel 10 - Artikel 11 - De jaarbeurs of de tentoonstelling Uw nieuw adres

3 HOOFDSTUK IV - DEKKINGSUITBREIDINGEN BIJ DE VERZEKERING VAN WOONRUIMTEN Artikel 12 - Artikel 13 - Artikel 14 - Artikel 15 - Artikel 16 - Artikel 17 - De garage gelegen op een ander adres Het vervangverblijf Het vakantieverblijf De studentenkamer Het rusthuis Het lokaal dat wordt gebruikt naar aanleiding van een familiefeest TITEL II - KEUZEDEKKINGEN Artikel 1 - Artikel 2 - Onrechtstreekse verliezen Het gestalde voertuig TITEL III - BIJDEKKINGEN HOOFDSTUK I - PRINCIPE HOOFDSTUK II - DEKKINGEN Artikel 1 - De reddingskosten Artikel 2 - De andere kosten Artikel 3 - Het verhaal van derden Artikel 4 - Het voorschieten van geld

4 TITEL IV - GEMEENSCHAPPELIJK DEEL VOOR ALLE DEKKINGEN Artikel 1 - Raming van de schade Artikel 2 - Eigen risico Artikel 3 - Vergoedingsmodaliteiten Artikel 4 - Taksen Artikel 5 - Automatische aanpassing

5 TITEL I - BASISDEKKINGEN HOOFDSTUK I - PRINCIPES Als u eigenaar bent, vergoeden wij u voor alle schade die door uw gebouw en/of de inhoud ervan, in functie van de onderschreven dekking, wordt opgelopen, wanneer zij veroorzaakt wordt door een onzekere gebeurtenis die voortvloeit uit een gedekt gevaar en niet onder een uitsluiting valt. Als u huurder of bewoner bent van het gebouw dekken wij uw inhoud voor de schade veroorzaakt door een onzekere gebeurtenis die voortvloeit uit een gedekt gevaar en niet onder een uitsluiting valt. Naargelang de gevallen dekken wij eveneens uw aansprakelijkheid als huurder of verhuurder van het gebouw. Voor alle dekkingen, inclusief voor de keuzedekkingen, voorzien wij echter nooit in een dekking van schade : voortvloeiend uit collectieve gewelddaden, oproer, volksbeweging, sabotage of terrorisme, zonder afbreuk te doen aan de dekking Aanslag en Arbeidsconflict; voortvloeiend uit natuurrampen, grondverzakkingen en -bewegingen inbegrepen. Deze uitsluiting doet echter geen afbreuk aan de bepalingen van de basisdekking Natuurrampen; voortvloeiend uit een kernrisico zonder afbreuk van de bepaling in de dekking Aanslag wat terrorisme betreft; waarvan de oorzaak, die bij een vorig schadegeval aan het licht is gekomen, niet werd opgeheven; aan het verzekerd gebouw of gebouwdeel dat bouwvallig (d.w.z. wanneer de graad van slijtage hoger is dan 40 %) of voor afbraak bestemd is; voortvloeiend uit niet-accidentele vervuiling; van een verzekerde die een opzettelijke handeling heeft gedaan; voortvloeiend uit elke constructiefout of ander gebrek in het ontwerp van het gebouw of van de inhoud waarvan de verzekerde kennis moet hebben gehad en waarvoor hij niet de maatregelen genomen heeft die nodig waren om er te gepasten tijde aan te verhelpen of waarvan de verzekerde, zonder kennis van zaken, zelf de dader is; voortvloeiend uit slijtage van de verzekerde goederen; die voorzienbaar is (vlekken, deuken, schroeivlekken, krassen, enz.) of verbonden aan een "abnormaal" gebrek aan preventie door een verzekerde; om het even welke schade, veroorzaakt, verzwaard of beïnvloed door een ontploffing van springstoffen in het gebouw wanneer de aanwezigheid ervan de verzekerde redelijkerwijze bekend had moeten zijn; om het even welke schade, veroorzaakt, verzwaard of beïnvloed door een verplaatsbaar verwarmingssysteem of een verwarmingssysteem met open vlam; de schade aan de domotica-installatie die zich bevindt in de ruimten voor privé-gebruik voor het bedrag dat EUR overschrijdt, behoudens andersluidende vermelding in de bijzondere voorwaarden;

6 voortvloeiend uit de niet-overeenstemming van de technische of elektrische installaties met de reglementeringen die gelden voor de activiteiten van de onderneming (ARAB, AREI en de Codex over het welzijn op het werk) voor zover wij het oorzakelijk verband tussen de niet-overeenstemming van de installatie en het overkomen of de verergering van het schadegeval aantonen; veroorzaakt, verzwaard of beïnvloed door een lift of een goederenlift, tenzij deze door een erkend controleorganisme in overeenstemming met de geldende reglementering werd verklaard en het jaarlijks onderhoud door een erkende onderneming gebeurt; Eveneens uitgesloten is gevolgschade bij een schadegeval, zoals die welke voortvloeit uit de volgende situaties : verliezen, verzwaring van verliezen of diefstal van voorwerpen na het schadegeval als gevolg van een onvoldoende verzorging, beveiliging of onderhoud van de geredde goederen door de verzekerde; verliezen of meerkosten, in geval van wederopbouw, te wijten aan reglementaire bepalingen. Preventieverplichtingen Wij vestigen uw aandacht op het belang van de preventiemaatregelen vermeld in de onderhavige specifieke bepalingen en in uw bijzondere voorwaarden. De verzekerde verbindt zich ertoe: de contractueel voorziene maatregelen te plaatsen en alle preventiemiddelen te gebruiken met het oog op de beveiliging van de goederen; deze middelen en voorzieningen in goede staat te houden tijdens de volledige looptijd van de verzekering. Wij dekken nooit voor het geheel van de dekkingen, inclusief de keuzedekkingen, schade die het gevolg is van het niet-nakomen van een bepaalde preventieverplichting, voor zover dit niet-nakomen op welkemanier dan ook heeft bijgedragen tot het overkomen van het schadegeval of de gevolgen ervan heeft verergerd. HOOFDSTUK II - DEKKINGEN Wij verzekeren u op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden voor : Artikel 1 - BRAND EN GELIJKGESTELDE GEVAREN Verzekerde gevaren Wij dekken schade voortvloeiend uit: brand ontploffing implosie rook, roet bliksem

7 elektrocutie van dieren verstikking van dieren die rechtstreeks voortvloeit uit een door dit contract verzekerd gevaar botsing behalve : - de schade aan de inhoud veroorzaakt door een verzekerde; - de schade aan het goed of het dier dat de botsing heeft veroorzaakt; - schade die niet rechtstreeks voortvloeit uit een botsing tussen twee harde voorwerpen; - schade veroorzaakt aan serres voor privé-gebruik en hun inhoud voor het bedrag van de schade dat EUR per serre overschrijdt. schade aan onroerend goed, vandalisme en kwaad opzet wanneer zij veroorzaakt worden aan het gebouw, inclusief aan het alarmsysteem, behalve de schade veroorzaakt : - aan het gebouw wanneer het verlaten is; - aan het gebouw of het gebouwdeel dat wij verzekeren wanneer het gebouw of het gebouwdeel sedert meer dan 6 maanden voor het overkomen van het schadegeval leeg of niet geëxploiteerd is; - aan het materiaal op de bouwplaats dat bestemd is om verwerkt te worden in het gebouw en dat zich buiten het gebouw bevindt; - wanneer het gebouw niet definitief afgesloten en volledig overdekt is, voor zover deze omstandigheid enigszins heeft bijgedragen tot het overkomen van het schadegeval of de gevolgen ervan heeft verergerd; - door of met medeplichtigheid van : een verzekerde, een bloedverwant in neerdalende of opgaande lijn alsook hun echtgenoot of partner, elke persoon die in dienst is van een verzekerde buiten zijn diensturen, een huurder of bij hem inwonende personen. Schade aan onroerend goed (inclusief diefstal van delen van het gebouw) is enkel gedekt indien ze veroorzaakt wordt bij een diefstal of een poging tot diefstal, terwijl vandalisme en kwaad opzet ook gedekt zijn in andere omstandigheden. Voor de ruimte voor professioneel gebruik, is onze dekking beperkt tot EUR per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Wij vergoeden u zelfs als u huurder of bewoner van het gebouw bent. Wij behouden evenwel ons verhaal op de persoon die deze schade moet herstellen. Preventieverplichtingen De verzekerde die het gebouw bewoont, moet : bij afwezigheid, alle toegangen tot het gebouw afsluiten door alle sloten waarmee het uitgerust is te gebruiken; de verplichte antidiefstalvoorzieningen installeren, ze in goede staat van werking houden en ze gebruiken bij afwezigheid

8 Tijdens de periodes van niet-verhuring of niet-bewoning van het gebouw, komen deze verplichtingen toe aan de eigenaar. De dekking blijft evenwel verworven indien deze verplichting aan een derde toekomt. Wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is, komen deze verplichtingen toe aan de verzekerde die deze werken uitvoert of laat uitvoeren. Dekkingsuitbreiding Wij dekken alle gewassen die toebehoren aan de verzekerde, welke ook het rijpingsstadium is, hierin begrepen de oogsten en mijten op het veld. Wij dekken ze eveneens tijdens het transport. Uitsluiting Uitgesloten is de schade aan de inhoud van heteluchtdrogers, ovens, rookkamers, branders en couveuses indien het schadegeval er binnenin zijn oorsprong vindt. Artikel 2 - AANSLAG, ARBEIDSCONFLICT Verzekerde gevaren Aanslag Arbeidsconflict Wij dekken : de schade te wijten aan brand, ontploffing, implosie of glasbreuk : - rechtstreeks aan de verzekerde goederen veroorzaakt door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of een aanslag, - voortspruitend uit maatregelen die zijn genomen door een wettelijk gevormd gezag voor de beveiliging en de bescherming van de verzekerde goederen; de schade veroorzaakt door andere gevaren dan brand, ontploffing of implosie voor woningen, kantoren en landbouw-, tuinbouw-, fruitteelt- of fokbedrijven. Onze dekking is beperkt tot de verzekerde bedragen met een maximum van EUR. Ingeval van schade voortvloeiend uit terrorisme, is de schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijzinging van de atoomkern altijd uitgesloten. Wij kunnen deze dekking schorsen wanneer wij daartoe bij ministerieel besluit gemachtigd worden. De schorsing gaat in 7 dagen na de betekening ervan. Artikel 3 - INWERKING VAN ELEKTRICITEIT Verzekerde gevaren Dat wil zeggen de inwerking van elektriciteit op : elektrische installaties; elektrische of elektronische toestellen; die behoren tot de aangewezen goederen

9 In geval van een gedekt schadegeval kunnen bijdekkingen van toepassing zijn. Deze worden in detail beschreven in de titel met betrekking tot de bijdekkingen. Vergoedingsgrens Voor schade aan informaticamaterieel en aan elektronisch materieel is onze tegemoetkoming per schadegeval beperkt tot EUR, ongeacht het aantal beschadigde installaties of toestellen. Uitsluitingen Uitgesloten is schade : aan koopwaar; waarvoor de verzekerde een waarborg van de fabrikant of leverancier kan genieten; veroorzaakt wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is, voor zover deze omstandigheid enigszins heeft bijgedragen tot het overkomen van het schadegeval of de gevolgen ervan heeft verergerd. Artikel 4 - SCHADE DOOR WATER EN MINERALE OLIE Verzekerde gevaren Wij dekken schade voortvloeiend uit: het wegstromen van water van waterinstallaties buiten en binnen het gebouw en de naburige gebouwen, inclusief de automatische blusinstallaties; het ongewenst in werking treden van de automatische blusinstallaties van het gebouw, evenals het accidenteel wegvloeien van het water of van elke andere substantie die deze installaties bevatten; het accidenteel wegstromen van het water van vaste niet-automatische blusinstallaties (hydranten, muurhaspels met axiale voeding, brandkranen); het wegstromen van water van huishoudelijke of sanitaire toestellen, aquaria en waterbedden in het gebouw en de naburige gebouwen; infiltratie van water via het dak van het gebouw en de naburige gebouwen; de terugstroming of de niet-afvoering van water via de riolen, putten, tanks en zinkputten; het wegstromen van stookolie of een andere vloeibare brandstof van centrale verwarmingsinstallaties, leidingen, tanks van het gebouw en de naburige gebouwen. Naar aanleiding van een gedekt schadegeval vergoeden wij ook het verlies: van water geleden bij het schadegeval tot maximum EUR; van minerale olie geleden bij het schadegeval tot maximum EUR. In geval van een gedekt schadegeval kunnen bijdekkingen van toepassing zijn. Deze worden in detail beschreven in de titel met betrekking tot de bijdekkingen

10 Uitsluitingen Uitgesloten is schade veroorzaakt : aan leidingen. Wij nemen evenwel de kosten ten laste voor het herstellen, het vervangen van de leidingen (inclusief radiatoren en kranen) die aan de oorsprong van het schadegeval liggen; aan boilers, ketels, tanks en andere reservoirs die aan de oorsprong van het schadegeval liggen; aan de buitenkant van het dak van het gebouw en aan de bekledingen voor de waterdichtheid ervan; aan koopwaar die zich op minder dan 10 cm hoogte bevindt, evenals de gevolgen van die schade wanneer het niveau van de vloeistof die aan de oorsprong ligt van het schadegeval niet hoger was dan 10 cm. Wij dekken evenwel schade aan koopwaar op de grond zelf, met uitzondering van tapijten, ongeacht het peil bereikt door de vloeistof die aan de oorsprong ligt van het schadegeval maar enkel wanneer deze koopwaar zich in een verkoopruimte of etalage bevindt; door insijpeling van grondwater; door corrosie van de waterinstallaties van het gebouw als gevolg van een gebrek aan onderhoud; door de omgevingsvochtigheid daarin begrepen de ontwikkeling van schimmels (huiszwam, enz.) behalve als zij het rechtstreeks gevolg is van gedekte waterschade; door overstroming, het overlopen of opstuwen van openbare riolen; wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is voor zover deze omstandigheid enigszins heeft bijgedragen tot het overkomen van het schadegeval of de gevolgen ervan heeft verergerd; door zwembaden en hun leidingen; in geval van niet-naleving van de reglementering inzake controle van de tanks. Eveneens uitgesloten zijn de kosten verbonden : aan het saneren van de grond die door de weggelopen minerale olie verontreinigd is; aan het afgraven en aan het transport van de door de weggelopen minerale olie verontreinigde grond; aan het verwijderen, het vervangen of het vernieuwen van de substantie die de automatische blusinstallaties bevatten. Specifieke en gemeenschappelijke preventieverplichtingen van de schade door water en minerale olie. De verzekerde moet de water- en verwarmingsinstallaties van het gebouw onderhouden, herstellen of vervangen zodra hij vaststelt of weet dat ze slecht werken. De verzekerde die het gebouw bewoont of huurt moet de water- en verwarmingsinstallaties aflaten, indien het gebouw niet verwarmd wordt tijdens een periode van vorst en in de winter. Tijdens de periodes van niet-verhuring of niet-bewoning van het gebouw moet de eigenaar deze verplichtingen nakomen. De dekking blijft evenwel verworven indien deze verplichting aan een derde toekomt

11 Artikel 5 - DE NATUURRAMPEN Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een natuurramp valt uitsluitend onder het toepassingsgebied van deze basisdekking. A. Onze dekking Natuurrampen Indien de aangewezen goederen een eenvoudig risico vormen in de zin van artikel 5 van het KB van 24 december 1992 houdende de uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wordt deze dekking u verleend tenzij uw bijzondere voorwaarden vermelden dat de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau van toepassing is. Beantwoorden met name aan dit begrip van eenvoudig risico, voor zover de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan ,67 EUR, de kantoren en woningen (inclusief de appartements- of kantoorgebouwen voor zover de oppervlakte voor commerciële doeleinden niet meer bedraagt dan 20 % van de gecumuleerde oppervlakte van de benedenverdieping en van de andere verdiepingen). Indien de aangewezen goederen geen eenvoudig risico vormen in de zin van artikel 5 van het KB van 24 december 1992 houdende de uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, vermelden uw bijzondere voorwaarden of deze dekking u verleend wordt. Verzekerde gevaren Natuurrampen, dit wil zeggen : overstroming; aardbeving; het overlopen of opstuwen van openbare riolen; aardverschuiving of grondverzakking; daarin begrepen de gevaren die verzekerd zijn door de andere basisdekkingen en die rechtstreeks voortvloeien uit een natuurramp. Vergoedingsgrens Indien de aangewezen goederen een eenvoudig risico vormen in de zin van artikel 5 van het KB van 24 december 1992 houdende de uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is het totaal van de vergoedingen die wij verschuldigd zijn aan al onze verzekerden, ingeval zich een natuurramp voordoet, beperkt conform artikel en van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Indien de aangewezen goederen geen eenvoudig risico vormen in de zin van artikel 5 van het KB van 24 december 1992 houdende de uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is onze tussenkomst beperkt tot de verzekerde bedragen in de bijzondere voorwaarden met een maximum van EUR. Uitsluitingen Uitgesloten is de schade veroorzaakt : aan de voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden behalve indien ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn;

12 aan de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en de eventuele inhoud ervan, behalve indien deze constructies als hoofdverblijf van de verzekerde dienen; aan de toegangen en binnenplaatsen, terrassen wanneer ze te wijten is aan een inklinking van de bodem als gevolg van een aardverschuiving of grondverzakking die niet plotseling van aard is; aan de luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen wanneer ze te wijten is aan een inklinking van de bodem als gevolg van een aardverschuiving of grondverzakking die niet plotseling van aard is of wanneer ze worden gebruikt voor beroepsdoeleinden; aan het gebouw (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en de eventuele inhoud ervan, behalve indien het bewoond of normaal bewoonbaar is; aan de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen; aan de gemotoriseerde landvoertuigen, tenzij ze koopwaar zijn en voor zover ze zich in het verzekerde gebouw bevinden aan de goederen waarvan de herstelling van de schade georganiseerd wordt door bijzondere wetten of internationale overeenkomsten; aan de niet binnengehaalde oogsten, aan de levende veestapel buiten het gebouw, aan de bodem, aan de teelten en aan de bosaanplantingen. Als het gaat om een overstroming of het overlopen of opstuwen van openbare riolen, is uitgesloten, de schade veroorzaakt : aan de inhoud van de kelders geplaatst op minder dan 10 cm van de grond, als het waterniveau niet hoger was dan 10 cm. Zijn evenwel gedekt, ongeacht het bereikte waterniveau : - schade veroorzaakt aan de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd, - schade veroorzaakt aan de inhoud van de kelders geplaatst op meer dan 10 cm van de grond; aan het gebouw, een deel van het gebouw of de inhoud van het gebouw dat gebouwd werd meer dan 18 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit dat de zone waarin het gebouw zich bevindt, klasseert als risicozone. Eveneens de schade veroorzaakt aan de uitbreidingen op de grond van de goederen die bestonden vóór de datum van klassering als risicozone met uitzondering van de schade veroorzaakt aan de goederen of delen van goederen die heropgebouwd of wedersamengesteld werden na een schadegeval en die overeenstemmen met de waarde van wederopbouw of wedersamenstelling van de goederen vóór het schadegeval; aan volgende goederen : - aan koopwaar die zich op minder dan 10 cm van de grond bevindt, als het waterniveau niet hoger was dan 10 cm, in de lokalen andere dan deze die toegankelijk zijn voor het cliënteel, - aan de inhoud die zich in de lokalen in de onderbouw bevindt. Zijn evenwel gedekt de aangewezen goederen die een eenvoudig risico vormen in de zin van artikel 5 van het KB van 24 december 1992 houdende de uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Wij voorzien niet in dekking van diefstal en vandalisme aan de inhoud die mogelijk werden gemaakt of vergemakkelijkt door een gevaar dat gedekt is door deze dekking, onder voorbehoud van de toepassing van de dekking Diefstal en Vandalisme, indien u deze hebt afgesloten

13 Vergoedingsmodaliteiten Het eigen risico per schadegeval dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een natuurramp bedraagt 240,45 EUR tegen een basisindex 232,09 (basis 100 in 1981). Als het echter gaat om een aardbeving of een aardverschuiving of grondverzakking, wordt dit gebracht op 1.183,34 EUR tegen een basisindex 232,09 (basis 100 in 1981). B. De dekking Natuurrampen van het Tariferingsbureau Deze dekking wordt u verleend indien uw bijzondere voorwaarden vermelden dat de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau van toepassing is. Verzekerde gevaren Natuurrampen, dit wil zeggen : overstroming; aardbeving; het overlopen of opstuwen van openbare riolen; aardverschuiving of grondverzakking; daarin begrepen de gevaren die verzekerd zijn door de andere basisdekkingen en die rechtstreeks voortvloeien uit een natuurramp. Vergoedingsgrens Het totaal van de vergoedingen die wij verschuldigd zijn aan al onze verzekerden is, ingeval zich een natuurramp voordoet, beperkt conform artikel en van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Uitsluitingen Uitgesloten is de schade veroorzaakt : aan de voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden behalve indien ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn; aan de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en de eventuele inhoud ervan, behalve indien deze constructies als hoofdverblijf van de verzekerde dienen; aan tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en de eventuele inhoud ervan, aan de afsluitingen en hagen van welke aard ook, aan de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, evenals aan de luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen; aan het gebouw (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en de eventuele inhoud ervan, behalve indien het bewoond of normaal bewoonbaar is; aan de gemotoriseerde landvoertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen; aan de vervoerde goederen; aan de goederen waarvan de herstelling van de schade georganiseerd wordt door bijzondere wetten of internationale overeenkomsten; aan de niet binnengehaalde oogsten, aan de levende veestapel buiten het gebouw, aan de bodem, aan de teelten en aan de bosaanplantingen

14 Als het gaat om een overstroming of het overlopen of opstuwen van openbare riolen, is uitgesloten, de schade veroorzaakt : aan de inhoud van de kelders geplaatst op minder dan 10 cm van de grond met uitzondering van schade veroorzaakt aan de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd; aan het gebouw, of een deel van het gebouw of aan de inhoud van een gebouw dat gebouwd werd meer dan achttien maanden na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit dat de zone waarin dit gebouw zich bevindt, klasseert als risicozone. Eveneens de schade veroorzaakt aan de uitbreidingen op de grond van de goederen die bestaan vóór de datum van klassering van de risicozone met uitzondering van de schade veroorzaakt aan de goederen of delen van de goederen die heropgebouwd of wedersamengesteld werden na een schadegeval en die overeenstemmen met de waarde van wederopbouw of wedersamenstelling van de goederen vóór het schadegeval. Zelfs indien u deze dekking onderschreven hebt, voorzien wij niet in dekking van diefstal, vandalisme, schade aan onroerende en roerende goederen veroorzaakt tijdens een diefstal of poging tot diefstal, en daden van kwaadwilligheid die mogelijk werden gemaakt of vergemakkelijkt door een gevaar dat gedekt is door deze dekking. Wij dekken nooit de keuzedekkingen noch de bijdekkingen met uitzondering van : de reddingskosten; de kosten voor het opruimen en slopen; de bewaringskosten en kosten voor opslag; de kosten voor voorlopig logies tijdens de duur van onbewoonbaarheid van het gebouw, maximum tot 3 maanden na het schadegeval. In afwijking op de hoofdstukken III en IV Dekkingsuitbreidingen en Dekkingsuitbreidingen bij de verzekering van woonruimten van de Basisdekkingen, bent u uitsluitend verzekerd op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. Buiten deze lokalisering verzekeren wij u : voor de inhoud die verhuisd wordt naar het nieuwe adres van de verzekerde in België, zowel tijdens de verhuizing als op het nieuwe adres en dit tot 30 dagen nadat de verhuizing is voltooid; voor het meubilair dat een verzekerde in het kader van een tijdelijk verblijf in een gebouw in de Europese Unie onderbrengt. Dit meubilair is verzekerd tot een maximum van 5 % van de verzekerde inhoud. Vergoedingsmodaliteiten Het eigen risico per schadegeval dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een natuurramp bedraagt 1.183,34 EUR tegen basisindex 232,09 (basis 100 in 1981). Artikel 6 - STORM, HAGEL, SNEEUW- OF IJSDRUK Verzekerde gevaren Storm, dat wil zeggen : - de inwerking van wind waarvan een pieksnelheid van ten minste 80 km/uur werd gemeten door het station van het Koninklijk Meteorologisch Instituut dat het dichtst bij het gebouw is gelegen,

15 - de inwerking van wind die andere gebouwen beschadigt die binnen 10 km van het gebouw gelegen zijn en die verzekerbaar zijn tegen stormwind of een gelijkwaardige windweerstand vertonen. Hagel. Sneeuw- of ijsdruk, dat wil zeggen : - het gewicht van sneeuw, ijs, - het neervallen, verschuiven of zich verplaatsen van een compacte sneeuw- of ijsmassa. De botsing met voorwerpen die bij deze gebeurtenissen worden weggeslingerd of omgeworpen. Atmosferische neerslag zoals regen, sneeuw of hagel die binnendringt in het gebouw dat vooraf is beschadigd door één van voornoemde gevaren. Voor schadegevallen aan ruimten voor privé-gebruik Onze dekking strekt zich uit tot schade aan serres voor privé-gebruik en hun inhoud, tot EUR per serre. Uitsluitingen Uitgesloten is schade : aan enig voorwerp dat zich buiten bevindt; aan de voorwerpen en materialen die aan de buitenkant bevestigd zijn. Gedekt is echter schade veroorzaakt : - aan kroonlijsten met inbegrip van hun bekleding, - aan dakgoten en lijstgoten en hun afvoerpijpen, - aan alle soorten luiken, - aan de gevelbekleding, - aan airconditioning-, koelings- of verwarmingssystemen. Is eveneens gedekt, de schade veroorzaakt aan uithang- en reclameborden tot maximum EUR per schadegeval voor zover ze : - deel uitmaken van het gebouw, - of aan het gebouw vastgemaakt zijn, - of blijvend aan het terrein, aangrenzend aan het gebouw, verbonden zijn. De schade veroorzaakt aan thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en de bestanddelen ervan, met inbegrip van de fotovoltaïsche cellen, is ook gedekt voor zover deze panelen : - deel uitmaken van het gebouw, - of aan het gebouw vastgemaakt zijn, - of blijvend aan het terrein, aangrenzend aan het gebouw, verbonden zijn, - of verzwaard zijn met een gewicht van minimum 40 kg per m 2 ; aan de ruiten, met inbegrip van spiegelglas en doorschijnende onroerende plastieken materialen. Is evenwel gedekt ten belope van maximum EUR per schadegeval : de schade veroorzaakt aan onroerende doorschijnende plastieken materialen op de verzekerde gebouwen van het landbouwbedrijf; aan de inhoud wanneer het gebouw niet vooraf is beschadigd door storm, hagel, sneeuw of ijsdruk;

16 aan de volgende goederen en hun eventuele inhoud : - aan de bijgebouwen van het gebouw die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd of verplaatst, - aan de bijgebouwen van het gebouw waarvan de dakbedekking voor meer dan 20 % van de totale dakoppervlakte bestaat uit materialen waarvan het gewicht per m 2 lager is dan 6 kg (met uitzondering van kunstleien en kunstpannen, riet en roofing); - aan het gebouw dat niet volledig of definitief gesloten is of dat niet volledig of definitief overdekt is, voor zover deze omstandigheid enigszins heeft bijgedragen tot het overkomen van het schadegeval of de gevolgen ervan heeft verergerd. Deze uitsluiting is niet van toepassing wat betreft hagel; - aan torens, klokkentorens, uitkijktorens, watertorens, windmolens, windturbines, tribunes in open lucht, vergaarbakken in open lucht. Artikel 7 - BREKEN VAN GLAS Verzekerde gevaren Breken en barsten : van ruiten, spiegelglas, spiegels; doorzichtige of doorschijnende panelen van glas of kunststof beschouwd als roerend of onroerend wanneer zij deel uitmaken van de aangewezen goederen. Is eveneens gedekt : het breken van vitrokeramische kookplaten; het breken van kunstglaswerk; het breken van uithang- en reclameborden, hierin begrepen lampen, buizen en gelijkaardige materialen, tot maximum EUR per schadegeval voor zover ze : - deel uitmaken van het gebouw, - of aan het gebouw vastgemaakt zijn, - of blijvend aan het terrein, aangrenzend aan het gebouw, verbonden zijn; het breken van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen en de bestanddelen ervan, met inbegrip van de fotovoltaïsche cellen; het verlies van dichtheid van de isolerende beglazing behalve als ze onder waarborg zijn en de verzekerde niet de eigenaar van het gebouw is; het breken van sanitair (gootstenen, lavabo s, badkuipen, douchebakken, toiletten en bidets) aangesloten op de waterinstallatie, ten bedrage van maximum EUR per schadegeval; de schade aan de inhoud voortvloeiend uit atmosferische neerslag zoals regen, sneeuw of hagel die binnendringt in het gebouw dat vooraf is beschadigd door een van voornoemde verzekerde gevaren. Voor de schadegevallen aan de ruimten voor privé-gebruik Onze dekking strekt zich uit tot de schade veroorzaakt aan serres voor privé-gebruik en hun inhoud tot EUR per serre

17 In geval van een gedekt schadegeval kunnen bijdekkingen van toepassing zijn. Deze worden in detail beschreven in de titel met betrekking tot de bijdekkingen. Vergoedingsmodaliteiten voor de dekking glasbreuk Wij vergoeden u zelfs als u huurder of bewoner bent van het gebouw. Wij behouden evenwel ons verhaal op de persoon die deze schade moet herstellen. Vergoedingsmodaliteiten van het verlies aan dichtheid van de isolerende beglazing Voor de toepassing van het eigen risico wordt elke beglazing die aan dichtheid verliest, als een schadeverwekkend feit beschouwd. Uitsluitingen Zijn niet verzekerd : het breken van glas van de gemeenschappelijke delen van het gebouw wanneer de verzekerde deeleigenaar, deelhuurder of deelgebruiker is; krassen en afschilferingen; de schade overkomen : - aan glas dat nog niet is ingezet of dat men aan het inzetten is, - bij werken aan ruiten en hun omlijsting of steun, behalve in geval van reiniging zonder verplaatsing van het glaswerk, - aan serres voor professioneel gebruik en broeikassen, - aan optisch glas en glazen voorwerpen, - aan ruiten die koopwaar vormen, - wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is voor zover deze omstandigheid enigszins heeft bijgedragen tot het overkomen van het schadegeval of de gevolgen ervan heeft verergerd. Artikel 8 - TEMPERATUURWIJZIGING Wij dekken schade veroorzaakt aan: - de verzekerde koopwaar tot EUR per schadegeval; - voedingswaren die worden bewaard in ijskasten en diepvriezers voor privé-gebruik, door een temperatuursverandering na stilvallen van of een storing in de koudeproductie indien dit stilvallen of deze storing veroorzaakt wordt door het overkomen, in het gebouw, van een door de artikelen 1 tot 7 gedekt schadegeval

18 Artikel 9 - BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW Verzekerde gevaren De burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen op basis van de artikelen : 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek; 1721 van het Burgerlijk Wetboek; voor schade veroorzaakt aan derden door : het gebouw (inclusief schachten en antennes) met uitzondering van ruimten voor commercieel gebruik indien de verzekerde rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan de exploitatie in welke hoedanigheid ook; het meubilair; de belemmering van de voetpaden; het niet-verwijderen van sneeuw, ijs of ijzel; personenliften en goederenliften die in overeenstemming zijn met de geldende reglementering en die jaarlijks worden onderhouden; tuinen en gronden die in totaal 5 hectaren niet overschrijden. Onze dekking strekt zich uit : tot de letselschade veroorzaakt door een grondverschuiving; tot burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek als hij voortvloeit uit een plotselinge, voor de verzekerde onvoorzienbare gebeurtenis. De verzekerde bedragen zijn : EUR per schadegeval voor letselschade; EUR per schadegeval voor zaakschade. Uitsluitingen Wij dekken geen : zaakschade veroorzaakt door water, vuur, brand, ontploffing, implosie of rook ten gevolge van vuur of brand ontstaan in of overgeslagen uit het gebouw doch slechts in de mate dat deze verzekerbaar is in het kader van de dekking Verhaal van derden; schade veroorzaakt : - door het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing indien de stabiliteit ervan in gevaar wordt gebracht door de werken, - aan roerende en onroerende goederen die de verzekerde onder zijn bewaring heeft, - door de uitoefening van een beroep, - door uithang- en reclameborden, - door de verplaatsing van de bodem of het gebouw,

19 - door de aanwezigheid of de verstrooiing van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van het asbest, - in geval van niet-naleving van de reglementering inzake controle van de tanks. Worden niet ten laste genomen : dadingen met het Openbaar Ministerie; gerechtelijke, administratieve boetes; kosten van strafvervolging; burenhinder die de bewoners van het gebouw tegenover elkaar stelt. HOOFDSTUK III - DEKKINGSUITBREIDINGEN U bent dus verzekerd op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. Bovendien verzekeren wij u ook binnen de grenzen van de in uw Brandverzekering onderschreven dekkingen, op de volgende plaatsen : Artikel 10 - DE JAARBEURS OF DE TENTOONSTELLING Wij dekken de schade veroorzaakt aan het materieel en de koopwaar die een verzekerde verplaatst voor een periode van maximum 90 dagen per verzekeringsjaar, om deel te nemen aan een jaarbeurs of een tentoonstelling in een land van de Europese Unie. Dit materieel en deze koopwaar zijn eveneens verzekerd gedurende het vervoer ervan in een voertuig dat ter gelegenheid van deze verplaatsing in het bezit is van een verzekerde. Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot EUR, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. De Bedrijfsschade is niet gedekt. Artikel 11 - UW NIEUW ADRES Wanneer u in België verhuist, worden de dekkingen van uw Brandverzekering u voor uw oud en uw nieuw adres verleend gedurende ten hoogste 60 dagen vanaf het begin van uw verhuizing. Daarna wordt de verzekering nog slechts op de nieuwe ligging van het risico verleend. Wanneer u naar het buitenland verhuist, wordt de Brandverzekering u verworven voor uw oude adres gedurende maximum 30 dagen. Na die termijn is de verzekering niet meer verworven. Vergeet echter niet ons mee te delen dat u verhuist zoals wij u aanbevelen in artikel 5 van de gemeenschappelijke bepalingen. De inhoud is eveneens verzekerd gedurende het vervoer ervan in een voertuig dat ter gelegenheid van een verhuizing in België in het bezit is van een verzekerde. Per schadegeval, en gedurende maximum 60 dagen vanaf het begin van uw verhuizing, beperken wij onze tegemoetkoming tot de verzekerde bedragen, zonder toepassing van de evenredigheidsregel

20 HOOFDSTUK IV - DEKKINGSUITBREIDINGEN BIJ DE VERZEKERING VAN WOONRUIMTEN Indien u het deel van het gebouw, dat u als woning gebruikt, hebt laten verzekeren in onderhavige verzekering, verzekeren wij, binnen de grenzen van de in uw Brandverzekering onderschreven dekkingen, de volgende plaatsen. Artikel 12 - DE GARAGE GELEGEN OP EEN ANDER ADRES Voor zover er in de kapitalen rekening is mee gehouden, dekken wij de schade veroorzaakt aan de garage voor privé-gebruik waarvan u eigenaar of huurder bent en die op een ander adres dan dat van het hoofdrisico ligt. Wij dekken eveneens de schade veroorzaakt aan het meubilair dat een verzekerde er opslaat. Artikel 13 - HET VERVANGVERBLIJF Indien de ruimten die als woning worden gebruikt tijdelijk onbewoonbaar zijn geworden ten gevolge van een gedekt schadegeval, dekken wij gedurende ten hoogste 18 maanden de schade veroorzaakt door een verzekerde aan het gebouw dat hij in België als woonplaats huurt. Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot de vergoeding die verschuldigd kan zijn voor schade aan het gebouw gelegen op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Artikel 14 - HET VAKANTIEVERBLIJF Wij dekken de schade veroorzaakt door een verzekerde bij een tijdelijk verblijf waar ook ter wereld om privé- of beroepsredenen : aan een vakantiegebouw dat door een verzekerde wordt gehuurd; aan een hotel of gelijkaardig logement dat door een verzekerde wordt bewoond. Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot EUR zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Wij dekken eveneens de schade aan de inhoud dat een verzekerde meeneemt voor een tijdelijk verblijf - zowel privé als voor zijn beroep - in een gebouw waar dan ook ter wereld. Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot de verzekerde bedragen voor inhoud zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Artikel 15 - DE STUDENTENKAMER Wij dekken de schade veroorzaakt door de verzekerde kinderen aan het al dan niet gemeubelde logement, dat wil zeggen de studentenkamer of de studio, die zij waar ook ter wereld huren tijdens hun studie. Onze dekking wordt uitgebreid tot het meubilair dat hen toebehoort en dat zich in dit logement bevindt

21 Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming voor het logement en het meubilair tot de vergoeding die verschuldigd kan zijn voor schade aan het gebouw gelegen op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Onze tegemoetkoming kan evenwel slechts worden beperkt voor zover zij het bedrag van EUR overschrijdt. Artikel 16 - HET RUSTHUIS Wij dekken de schade veroorzaakt aan het meubilair : dat eigendom is van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of partner of hun bloedverwanten in opgaande lijn; dat zich bevindt in de kamer of het appartement waarin zij in het rusthuis wonen. Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot EUR, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Artikel 17 - HET LOKAAL DAT WORDT GEBRUIKT NAAR AANLEIDING VAN EEN FAMILIEFEEST Wij dekken de schade veroorzaakt door een verzekerde aan de lokalen waar ook ter wereld die hij naar aanleiding van een familiefeest gebruikt alsmede aan de inhoud ervan. Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot EUR, zonder toepassing van de evenredigheidsregel

22 TITEL II - KEUZEDEKKINGEN Dekking mits bijpremie en uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden. Artikel 1 - ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN Dit wil zeggen de kosten die gemaakt worden naar aanleiding van een in deze Brandverzekering gedekt schadegeval zoals telefoon-, port-, reiskosten, enz. Wij dekken deze kosten met een vermeerdering van 10 % tot maximum EUR, van de vergoeding die contractueel verschuldigd is naar aanleiding van dit schadegeval. Evenwel, als het totaalbedrag van de onrechtstreekse verliezen EUR overschrijdt, behouden wij ons het recht voor om onze vergoeding te beperken tot de op basis van de bewijsstukken aangetoonde onrechtstreekse verliezen. Wij dekken geen vermeerdering van de vergoedingen betreffende : de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid gebouw; de bijdekkingen; een schadegeval waarop de dekking Natuurrampen van het Tariferingsbureau van toepassing is. De schade voortvloeiend uit terrorisme is niet uitgesloten, echter met uitzondering van de schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern. Artikel 2 - HET GESTALDE VOERTUIG Wij vergoeden u voor alle schade aan het (de) hierna vermelde voertuig(en) voor privé-gebruik dat (die) geparkeerd is (zijn) in het gebouw of de onmiddellijke omgeving ervan en voortvloeit uit een in deze Brandverzekering gedekt schadegeval behalve Botsing, Natuurrampen en Terrorisme : motorrijtuig(en) met drie of meer wielen; motorfiets(en); trekcaravan(s); motorbo(o)t(en); jetski('s); waarvan het aantal vastgesteld is in de bijzondere voorwaarden. Vergoedingsmodaliteiten Deze voertuigen worden vergoed tegen handelswaarde

23 TITEL III - BIJDEKKINGEN HOOFDSTUK I - PRINCIPE Wij bieden u talrijke bijdekkingen bij een in deze Brandverzekering gedekt schadegeval. Deze dekkingen geven geen aanleiding tot de toepassing van een eventuele evenredigheidsregel. De kosten die u maakt, moeten als goed huisvader gemaakt zijn. HOOFDSTUK II - DEKKINGEN Artikel 1 - DE REDDINGSKOSTEN De reddingskosten, zoals omschreven in artikel 11. D. 1 van de gemeenschappelijke bepalingen, zijn eveneens gedekt. Artikel 2 - DE ANDERE KOSTEN Ten bedrage van 100 % van de verzekerde bedragen voor de aangewezen goederen : de kosten voor het opruimen en slopen van het gebouw en de inhoud daarin begrepen de kosten voor het wegnemen van de boom of de mast die de schade aan de aangewezen goederen heeft veroorzaakt in het kader van de dekking Botsing; de bewaringskosten en kosten voor opslag van de geredde goederen; de kosten verbonden aan de dekking Schade door water en minerale olie. Wij dekken de kosten : - voor het opsporen van de water- of verwarmingsleiding die aan de oorsprong ligt van het schadegeval wanneer zij ingemetseld of ondergronds is, - voor de herstelling, de vervanging van de leiding (radiatoren en kranen inbegrepen) die aan de oorsprong van het schadegeval ligt, - voor het wegpompen en afvoeren van water en vloeibare brandstoffen aan de oppervlakte inclusief de reinigingskosten met betrekking tot de aangewezen goederen, met uitzondering van de kosten voor het saneren van de bodem, - verbonden aan de herstelling na deze werken; de kosten verbonden aan de dekking Inwerking van elektriciteit. Wij dekken de kosten : - voor het opsporen van het defect in de elektrische installatie dat aan de oorsprong ligt van het schadegeval, - voor de herstelling of de vervanging van het defecte onderdeel dat aan de oorsprong ligt van het schadegeval, - voor de herstelling na deze werken;

24 de kosten verbonden aan de dekking Breken van glas. Wij dekken de kosten voor : - de herstelling van schade aan lijsten, ramen, drempels en steunen van de verzekerde beglazing, - de herstelling van schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door het wegspringen van scherven van de verzekerde beglazing, - de herstelling van schade veroorzaakt aan de beschermende films en diefstalbeveiliging op de verzekerde beglazing, - de herstelling van de opschriften, schilderijen, versieringen en gravures op de verzekerde beglazing, - voorlopige afsluiting en afscherming voor zover ze bedachtzaam zijn gemaakt, - de bewakingskosten tot EUR per schadegeval; de kosten voor het heraanleggen van de tuin en de aanplantingen die beschadigd werden bij een schadegeval. Wij dekken deze kosten : - wanneer zij veroorzaakt worden door de reddingsoperaties of wanneer de aangewezen goederen beschadigd werden, - indien de aangewezen goederen niet beschadigd werden, beperken wij onze tegemoetkoming tot EUR. De kosten voor het heraanleggen van de beplanting mogen nooit de kosten voor hun vervanging door jonge planten van dezelfde aard, overschrijden; de kosten voor voorlopig logies van de verzekerden wanneer de ruimten voor privé-gebruik onbewoonbaar zijn geworden ten gevolge van een gedekt schadegeval. Onze tegemoetkoming is beperkt tot de kosten die worden gemaakt als goede huisvader tijdens de normale duur van onbewoonbaarheid van deze ruimten; de expertisekosten; de gebruiksderving van onroerend goed; het verhaal van de huurders of bewoners; de begrafeniskosten. Indien een of meer verzekerden overlijden als gevolg van en binnen de 12 maanden die volgen op een ander gedekt schadegeval dan een aardbeving, aardverschuiving of grondverzakking, overkomen in het gebouw, betalen wij de begrafeniskosten terug aan de persoon die die kosten gemaakt heeft. Wij beperken onze tegemoetkoming tot EUR met een maximum van EUR per overleden verzekerde. Artikel 3 - HET VERHAAL VAN DERDEN Tot EUR per schadegeval. Deze dekking kan niet worden gecumuleerd met de basisdekking Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid gebouw

25 Artikel 4 - HET VOORSCHIETEN VAN GELD Op vertoon van bewijsstukken schieten wij u het nodige bedrag voor om de herstellingen te doen als gevolg van een gedekt schadegeval bij onbewoonbaarheid van de lokalen dienend tot privé-gebruik, tot maximum EUR. Dit voorschot wordt in mindering gebracht van de definitieve vergoeding. U dient ons een eventueel negatief saldo terug te betalen, en de betaling van het voorschot houdt geen enkele erkenning in omtrent de tenlasteneming van het schadegeval

26 TITEL IV - GEMEENSCHAPPELIJK DEEL VOOR ALLE DEKKINGEN Vergeet niet het verzekeringsvoorstel correct in te vullen. Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze verplichting. Bij verzwijging of onjuiste mededeling, zullen wij, afhankelijk van het geval, onze tegemoetkoming verminderen of weigeren volgens de wettelijke bepalingen. Indien u gebruik maakt van het afschaffingssysteem van de evenredigheidsregel dat wij u hebben voorgesteld, met inbegrip van het rooster, dan moet u ze correct toepassen. Voor het gebouw wordt de tegemoetkoming berekend op basis van de nieuwwaarde als u de eigenaar bent, op basis van de werkelijke waarde als u de huurder bent, en u vermijdt de evenredigheidsregel. Indien wij de te verzekeren bedragen bepalen : Indien wij de waarde van het gebouw evalueren en als u het ten minste op basis van deze evaluatie hebt laten verzekeren, geniet u de tegemoetkoming tegen de verzekerde bedragen en vermijdt u de evenredigheidsregel. Indien u zelf de te verzekeren bedragen bepaalt : Voor het gebouw en de inhoud moeten deze bedragen, om voldoende te zijn, overeenkomen met de waarden vermeld in de rubriek Raming van de schade hierna. Bij ontstentenis, als blijkt dat op het ogenblik van het schadegeval de verzekerde bedragen niet volstaan, zal, tenzij u een verzekering op het eerste risico hebt afgesloten, de evenredigheidsregel toegepast worden binnen de door de wet toegestane perken. Artikel 1 - RAMING VAN DE SCHADE Buiten de aansprakelijkheidsdekkingen waar de raming van de schade en het bedrag van de vergoeding bij wet worden bepaald en waar rekening wordt gehouden met de werkelijke waarde van het goed, zijn de volgende regels van toepassing : Grondslagen voor de raming Gebouw De nieuwwaarde, zonder aftrek van de slijtage van het beschadigde goed of van het beschadigde deel van het goed, behalve voor het deel van het percentage van de slijtage dat groter is dan : 20 % van de nieuwwaarde voor schadegevallen onder de dekking Storm, hagel, sneeuwof ijsdruk; 30 % van de nieuwwaarde voor schadegevallen onder de andere dekkingen. Wij dekken evenwel nooit de schade aan het gebouw of aan het deel van het gebouw waarvan de graad van slijtage hoger is dan 40 %

27 Inhoud De nieuwwaarde, zonder aftrek van de slijtage, behalve voor het deel van het percentage van de slijtage dat groter is dan de hierboven vermelde percentages. De volgende voorwerpen worden evenwel geraamd : tegen werkelijke waarde : - linnen en kledingstukken, - meubilair dat aan een verzekerde is toevertrouwd, - materieel behalve elektrisch, elektronisch en informaticamaterieel, - koopwaar die toebehoort aan het cliënteel; op basis van de hieronder vermelde vergoedingsmodaliteiten voor de schade veroorzaakt aan elektrische, elektronische en informaticatoestellen : - als het toestel herstelbaar is, nemen wij de herstelfactuur ten laste evenwel rekening houdend met het BTW-stelsel van de verzekerde, - als het toestel, dat deel uitmaakt van het materieel, niet herstelbaar is, passen wij geen enkele slijtage toe gedurende 3 jaar voor zover het vervangen wordt. Wanneer het meer dan 3 jaar oud is of wanneer het niet vervangen wordt, trekken wij een forfaitaire slijtage af van 5 % per jaar vanaf de aankoopdatum ervan. Dit slijtagepercentage mag niet meer bedragen dan 80 %, - indien het toestel dat deel uitmaakt van de inhoud, voor gedeeltelijk privé-gebruik, niet herstelbaar is, vergoeden wij het in nieuwwaarde, - indien het toestel dat deel uitmaakt van de koopwaar, niet herstelbaar is en behalve indien deze toebehoort aan het cliënteel, vergoeden wij in dagwaarde. De vergoeding vóór aftrek van het eigen risico mag niet meer bedragen dan de vervangingsprijs van een nieuw toestel met vergelijkbare prestatie; tegen dagwaarde : - de koopwaar behalve als die toebehoort aan het cliënteel, - landbouw-, wijnbouw-, tuinbouw- of fruitteeltproducten, - de oogsten op het veld ten belope van maximum 4 % van het totaal verzekerd bedrag voor gebouw en inhoud, - de mijten op het veld ten belope van maximum 2 % van het totaal verzekerd bedrag voor gebouw en inhoud, - waarden, - dieren zonder rekening te houden met hun wedstrijd- of competitiewaarde tegen handelswaarde : - motorrijtuigen en hun aanhangwagens, - zelfbewegende tuintoestellen, - motorrijtuigen met 2 of 3 wielen, - speciale voorwerpen en juwelen als het gaat om koopwaar, tenzij tussen u en ons uitdrukkelijk een andere waarde is overeengekomen

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Package AON Brand. Algemene Voorwaarden

Package AON Brand. Algemene Voorwaarden Package AON Brand Algemene Voorwaarden Bijkomende bepalingen betreffende de algemene voorwaarden Package Aon zijn ook hernomen in de volgende bladzijden : Gemeenschappelijke bepalingen Woordenlijst TITEL

Nadere informatie

Brand Eenvoudige Risico's. Brandverzekering. Algemene voorwaarden

Brand Eenvoudige Risico's. Brandverzekering. Algemene voorwaarden Brand Eenvoudige Risico's Brandverzekering Inhoudstafel Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 5 1 - Brand en gelijkgestelde gevaren 2 - Aanslag, arbeidsconflict 6 3 - Inwerking van elektriciteit

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Brand Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Brand Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Brand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

TALENSIA. Brand Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Brand Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Brand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brand. AXA - conditions générales - Ext. incendie - 4184375-04.05-1/23- 4184375-04.2005

Algemene voorwaarden. Brand. AXA - conditions générales - Ext. incendie - 4184375-04.05-1/23- 4184375-04.2005 Brand 4184375-04.2005-1/23- Brand - Overzicht Brand - Eerste Hulp 3 Uw verbintenissen 3 Onze verbintenissen 1 - Bijstand aan het verzekerde gebouw en de inhoud ervan 2 - Bijstand in geval van ernstig schadegeval

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 1. Principes 8 2. Dekkingen

Nadere informatie

Comfort Thuis. Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven. Algemene voorwaarden

Comfort Thuis. Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven. Algemene voorwaarden Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand als het gebouw

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 1. Principes 8 2. Dekkingen

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand als het gebouw

Nadere informatie

Comfort Thuis. Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven. Algemene voorwaarden

Comfort Thuis. Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven. Algemene voorwaarden Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering Info Line 6 Woonverzekering Eerste Hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand in geval van onbewoonbaarheid

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering Info Line 6 Woonverzekering Eerste Hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand in geval van onbewoonbaarheid

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 Principes 5 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 - Botsing

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

Comfort thuis speciaal Formule buildimo-buildimax Verzekering en hulpverlening Woning Gebouwen met meerdere appartementen

Comfort thuis speciaal Formule buildimo-buildimax Verzekering en hulpverlening Woning Gebouwen met meerdere appartementen Comfort thuis speciaal Formule buildimo-buildimax Verzekering en hulpverlening Woning Gebouwen met meerdere appartementen Overzicht Info Line 02/550 05 55 24u/24 5 Eerste hulp 24u/24 6 1. Bijstand in

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Comfort thuis Verzekering Woning en privé-leven Formule e@sycosy voor appartementen

Comfort thuis Verzekering Woning en privé-leven Formule e@sycosy voor appartementen Comfort thuis Verzekering Woning en privé-leven Formule e@sycosy voor appartementen Overzicht Woonverzekering Info Line 5 Woonverzekering Eerste Hulp 6 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 6 2. Bijstand

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

Comfort Thuis. Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis. Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven voorwaarden Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Brand Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Brand Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Brand Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven. Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven. Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven voorwaarden Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 Principes 5 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven voorwaarden Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

TALENSIA. Brand Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Brand Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Brand Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten Productfiche klant Ideal Woning Inhoudstafel BASISWAARBORGEN P2-5 OPTIONELE WAARBORGEN P6 PACKS P7-9 BIJSTAND WONING P10 Ideal Woning Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen?

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden SUPERHOME Algemene Verzekeringsvoorwaarden Superhome - 2012-07 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Ze

Nadere informatie

PATRIMONIUM WONING. blz 3. Ref PWN09.06. n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333

PATRIMONIUM WONING. blz 3. Ref PWN09.06. n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 PATRIMONIUM WONING n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 blz 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Wat zijn de gedekte gevaren?

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

Comfort thuis speciaal Formule buildimo-buildimax Verzekering en hulpverlening Woning Gebouwen met meerdere appartementen

Comfort thuis speciaal Formule buildimo-buildimax Verzekering en hulpverlening Woning Gebouwen met meerdere appartementen Comfort thuis speciaal Formule buildimo-buildimax Verzekering en hulpverlening Woning Gebouwen met meerdere appartementen Overzicht Info Line 02/550 05 55-24h/24 5 1. Informatie via Info Line 5 Eerste

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

OPTIMALIA PRO Brand Handelszaak

OPTIMALIA PRO Brand Handelszaak ALGEMENE VOORWAARDEN Brand Handelszaak VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INHOUDSOPGAVE DEEL I: HET VERZEKERINGSCONTRACT ARTIKEL 1: DE PARTIJEN ARTIKEL 2: ONDERDELEN VAN HET CONTRACT ARTIKEL 3: VOORWERP VAN HET

Nadere informatie

Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven COMFORT THUIS

Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven COMFORT THUIS cover home NL 26-06-2002 13:43 Page 1 Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven COMFORT THUIS HOME_NL 26-06-2002 13:44 Page 1 Overzicht Woonverzekering - Info Line 5 Woonverzekering - Eerste hulp

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1; A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

VIVIUM DOLPHIN. Algemene voorwaarden

VIVIUM DOLPHIN. Algemene voorwaarden VIVIUM DOLPHIN Algemene voorwaarden VIVIUM DOLPHIN Brandverzekering Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM DOLPHIN BRAND TITEL 1: OMVANG EN WAARBORGEN VAN HET CONTRACT HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN

Nadere informatie

Speciale Risico s. Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw

Speciale Risico s. Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw Speciale Risico s Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw Algemene Voorwaarden 2013 TITEL I Afdeling I - VERZEKERING MATERIËLE SCHADE - Waarborg Brand Artikel 1 - Voorwerp

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1 en A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home

ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home ALGEMENE VOORWAARDEN Vivaldi Home Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken

Nadere informatie

Allianz@) Biz Plan - Biz Solution. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Biz Plan - Biz Solution o. c.. Ln Ln

Allianz@) Biz Plan - Biz Solution. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Biz Plan - Biz Solution o. c.. Ln Ln Allianz@) Algemene Voorwaarden Biz Plan - Biz Solution VERZEKERING Biz Plan - Biz Solution o Ln Ln c.. Allianz@ INHOUDSTAFEL Blz. TITEL I INLEIDING TITEL 11 : UW CONTRACT (WAT U ZEKER MOET WETEN) Artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING - FIDEA WOONVERZEKERING De Woonverzekering van Fidea is de complete verzekering voor uw woning door de combinatie van verschillende waarborgen. Brand, elektriciteitsschade,

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ideal Trade

Algemene voorwaarden Ideal Trade P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. 151, Koningsstraat B-1210 BRUSSEL Tel. 02/250.91.11 Fax 02/250.95.67 www.pv.be Bank 877-7939404 -64 HR Brussel 2179 Algemene voorwaarden Ideal Trade Algemene voorwaarden onderworpen

Nadere informatie

OVERZICHT. Hoofdstuk I Omvang van de verzekering

OVERZICHT. Hoofdstuk I Omvang van de verzekering OVERZICHT Hoofdstuk I Omvang van de verzekering Artikel 1 Vooraf. blz. 3 Artikel 2 Biz Emergency & Assistance. blz. 3 Artikel 3 Wat verzekeren wij?. blz. 5 Artikel 4 Bijzondere bepalingen voor de motorrijtuigen*...

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Superior Home Editie 2012

Algemene voorwaarden. Superior Home Editie 2012 Algemene voorwaarden Superior Home Editie 2012 Amlin Europe N.V., Koning Albert II-laan, 9, B-1210 Bruxelles Tel. +32(0)2 894 70 00 Fax +32(0)2 894 70 50 e-mail : info@amlineurope.com Sociale zetel in

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering van VIVIUM Uw huis. Uw thuis. De plek waar u zich geborgen voelt. Hoe kunt u dit unieke thuisgevoel voor u en uw gezin beschermen? Maak kennis met de brand-en-zoveel-meerverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Superior Business Editie 2012

Algemene Voorwaarden. Superior Business Editie 2012 Algemene Voorwaarden Superior Business Editie 2012 Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan, 9, B-1210 Bruxelles Tel +32(0)2 894 70 00 Fax +32(0)2 894 70 50 e-mail : info@amlineuropecom Sociale zetel in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMALIA VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMALIA VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Met de wil en het karakter om anders te zijn. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ INHOUDSOPGAVE DEEL EEN: UW CONTRACT I. VOORWERP VAN HET CONTRACT 3 Artikel 1: De partijen 3 Artikel 2: Onderdelen van het contract 3 Artikel 3: Voorwerp van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 79470N / 0079-3300703N-01012013 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Superior Home Editie 2015 Referentie Fir001N

Algemene Voorwaarden. Verzekering Superior Home Editie 2015 Referentie Fir001N Editie 2015 Pagina 2 van 36 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen. De bijzondere

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

Een aantal raadgevingen

Een aantal raadgevingen Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis Cosy@home Addendum bij de algemene Comfort Thuis Dekkings «Cosy@home» Bij AXA bent u vanaf de leeftijd van 50 jaar een "Happy Generation"-klant. Dankzij de zorg die u besteedt aan het vermijden van schadegevallen

Nadere informatie

Comfort Thuis Flex - Start Verzekering Woning Basisdekkingen

Comfort Thuis Flex - Start Verzekering Woning Basisdekkingen Comfort Thuis Flex - Start Verzekering Woning Basisdekkingen Overzicht 1. Info Line 3 1.1. Informatie via Info Line 3 2. Eerste hulp 3 2.1. Hulp in verzekerd gebouw 3 2.2. Hulp in geval van onbewoonbaarheid

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering of Na Werken van Garages. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering of Na Werken van Garages. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering of Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER CONSTRUCT Artikel 1 VERZEKERINGSNEMER De bouwheer met name de VME, een mede-eigenaar, een huurder of iemand die bouwt voor hun rekening. Artikel 2 VERZEKERDEN - de verzekeringsnemer

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 HANDEL/KMO

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 HANDEL/KMO BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 HANDEL/KMO INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN

Nadere informatie

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE

DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE DOSSIER PHARMASAFE PACKAGE 201605 Verzekeringstussenpersoon erkend onder nummer 042573 A Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid., 1000 Brussel Tel: 02/735.80.55 Fax: 02/735.13.06 info@curalia.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

HOMEPROTECT VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN

HOMEPROTECT VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING HOMEPROTECT ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL is een merk van P&V verzekeringen Cvba (0058) 045/0019-04.2013 Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen

Nadere informatie

VIVIUM Vastgoed. Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015

VIVIUM Vastgoed. Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015 VIVIUM Vastgoed Algemene voorwaarden - VIV 293/05-2015 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322504N-18062011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art.

Bepalingen van toepassing op alle waarborgen Wie is verzekerd? art. 1 4 Algemene uitsluitingen art. 2 4 Preventiemaatregelen art. Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie