Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr Datum verantwoordelijken datum paraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf"

Transcriptie

1 Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft de Tweede Kamer het actieplan Nederland Open in Verbinding vastgesteld. Doel van deze notitie is het vergroten van de onafhankelijkheid van overheidsorganisaties ten opzichte van leveranciers en het vergemakkelijken van de uitwisseling van gegevens door gebruik van open standaarden en open source software. Voor onze gemeente schrijft de notitie het verplicht gebruik van bepaalde open standaarden voor en verder wordt van de gemeente verwacht dat er een strategie is geformuleerd voor de manier waarop met open source software wordt omgegaan. Een nadere toelichting is opgenomen in bijgevoegd collegevoorstel (nr ). Het college besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport van Twijnstra Gudde (bijlage 1); 2. in te stemmen met scenario 3 van dit rapport; 3. de directeur Dia opdracht te geven deze strategie nader uit te werken en te borgen in het Realisatieplan Informatiebeleid 2010 en de zogeheten Amersfoortse Architectuur. Reg.nr Datum verantwoordelijken datum paraaf.. sectorcontroller directeur sector directeur sector juridisch advies gemeentecontroller staf IBO d.d Collegebehandeling agendastuk hamerstuk geheim embargo datum: tijd: vergadering datum agd.pnt paraaf secretaris Hamerstuk akkoord secretaris burgemeester weth. Luchtenveld weth. Hekman weth. Van Daalen weth. Kruyt weth. Boeve weth. Van t Erve Advies De Raad De Ronde Het Besluit Raadsinformatiebrief geen Peiling Voorbereiding besluit Collegebesluit d.d.: conform aangehouden vervallen

2 Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : DIA Reg.nr. : Opsteller : Corrine Veldhuisen Telefoon : (033) Datum : 20 november 2009 User-id : VEL3 Onderwerp Toepassingen van open standaarden en open source software. Voorstel: Aan het college van Burgemeester en wethouders wordt voorgesteld om: 1) kennis te nemen van het rapport van Twynstra en Gudde (bijlage 1); 2) in te stemmen met scenario 3 van dit rapport, waarin wordt voorgesteld om ervaring op te doen met open source oplossingen in de ICT-infrastructuur op het moment dat vervanging van de bestaande oplossingen aan de orde is en de keuze voor de open source oplossing bedrijfseconomisch verantwoord is; 3) de directeur Dia opdracht te geven deze strategie nader uit te werken en te borgen in het Realisatieplan Informatiebeleid 2010 en de zogeheten Amersfoortse Architectuur 1. AANLEIDING In 2007 heeft de Tweede Kamer het actieplan Nederland Open in Verbinding vastgesteld. Doel van deze notitie is het vergroten van de onafhankelijkheid van (overheids)organisaties ten opzichte van leveranciers en het vergemakkelijken van de uitwisseling van gegevens door gebruik van open standaarden 2 en open source software 3. Deze notitie heeft ook gevolgen voor de gemeente Amersfoort, namelijk: vanaf december 2008 moeten we open standaarden toepassen, zoals vastgelegd in de basislijst van het College Standaardisatie 4 ; Per januari 2010 moeten we een strategie hebben voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van open source software. Om deze reden heeft de gemeente Amersfoort Twynstra en Gudde (TG) gevraagd om de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen voor de toepassing van open standaarden en/of open source software. De bevindingen van TG zijn vastgelegd in een rapport dat is bijgevoegd als bijlage 1. OPEN STANDAARDEN In het rapport staat dat de gemeente voldoet aan alle landelijk verplichte open standaarden. Verdere actie is hier niet nodig. Wel is van belang dat toevoegingen aan de basislijst van open standaarden in het oog worden gehouden en dat hiermee rekening gehouden wordt bij inkoop en gebruik van software. De directeur DIA is hiervoor primair verantwoordelijk. OPEN SOURCE SOFTWARE In het rapport staat dat de gemeente in beperkte mate gebruik maakt van open source software. Verder is de conclusie in het rapport dat in het verleden bewust en op goede gronden keuzes zijn gemaakt voor applicaties van een beperkt aantal leveranciers, die de toepassingsmogelijkheden voor open source software in de toekomst kunnen beperken. Voor een strategie ten behoeve van het gebruik van open source software zijn het rapport zes scenario s geformuleerd. Deze scenario s verschillen van zeer behoudend (geen open source software) tot het meest vooruitstrevend (alles vervangen door open source software). Twynstra en Gudde adviseert de - 1 -

3 Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : Datum : 5 augustus 2009 Gemeente Amersfoort gemeente om scenario 4 te kiezen, wat inhoudt dat we actief onze architectuur aanpassen en bij gelijke geschiktheid overstappen naar open source software. Een randvoorwaarde daarbij is dat dit tegen redelijke kosten kan gebeuren. Wij stellen voor te kiezen voor het gematigdere scenario 3. In dit scenario doen we eerst ervaring op met open source software. We vervangen de bestaande oplossingen op het moment dat dit aan de orde is en wanneer de keuze voor open source software bedrijfseconomisch verantwoord is. Bedrijfseconomisch verantwoord wil zeggen dat er een businesscase is waaruit blijkt dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten (kwalitatief en financieel). We passen daarmee onze architectuur niet actief aan maar we kiezen voor een geleidelijker pad. Twynstra en Gudde geeft zijn advies aan dat dit een goed alternatief is voor hun voorkeursscenario 4. ARGUMENTEN Voor zowel scenario 3 als scenario 4 gelden de volgende argumenten: 1) We voldoen aan het kabinetsbeleid. Na invoering voldoen we aan de voorwaarden van het kabinetsbeleid voor open source software. 2) Minder leveranciersafhankelijkheid. Invoering van deze scenario s maakt dat we op termijn wat minder afhankelijk worden van een beperkt aantal leveranciers. Dit biedt ons meer vrijheid op de markt en kansen op kostenreductie. Doordat systemen nauw aan elkaar gekoppeld moeten blijven, zal de leveranciersafhankelijkheid overigens deels blijven bestaan. Argumenten om te kiezen voor scenario 3 in plaats van scenario 4 zijn: 1) Geen onnodige kapitaalvernietiging. Met de keuze voor scenario 4 zou een pas op de plaats gemaakt moeten worden met de implementatie van de Midoffice en de vervanging van het huidige Document management systeem. Door te kiezen voor een meer geleidelijke invoer is het niet nodig om deze strategische projecten stil te leggen tot de architectuur is aangepast. Dit voorkomt onnodige kapitaalvernietiging. 2) Minder risico s. Doordat we gematigd invoeren, vinden wijzigingen vooral in de toekomst plaats en zijn deze behapbaar voor de gemeentelijke organisatie. Daardoor blijft de continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering geborgd KANTTEKENINGEN Bij de keuze voor scenario 3 blijven we afhankelijk van de snelheid waarmee een van onze huidige leveranciers haar applicaties geschikt maakt voor open source toepassingen. Wij vinden echter dat de voordelen van scenario 3 opwegen tegen dit nadeel, te meer omdat ook bij leveranciers een (verder te stimuleren) ontwikkeling naar meer openheid van systemen plaatsvindt. Verder is de kans groot dat bij vervanging van delen van de infrastructuur een meer gemengde ICT omgeving zal ontstaan. Dit kan leiden tot toename van beheerlasten en, afhankelijk van welke systemen worden vervangen, tot toename van complexiteit van onze infrastructuur. Uiteraard zal van vervanging van delen van de infrastructuur uitsluitend sprake kunnen zijn als alle kosten en baten leiden tot een positieve businesscase

4 Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : Datum : 5 augustus 2009 Gemeente Amersfoort VERVOLG De implementatie van het voorgestelde scenario wordt geïntegreerd in het Realisatieplan 2010 van het Informatiebeleidsplan Bijlage: Onderzoeksrapport Twynstra en Gudde: het actieplan NOiV in perspectief. Een onderzoek naar de toepasbaarheid van open standaarden en open source software in de gemeente Amersfoort 1) Architectuur is een ontwerp dat de samenhang duidelijk maakt tussen de gemeentelijke, organisatie-inrichting, processen en diensten, informatievoorziening, en technische infrastructuur. Dit ontwerp is gebaseerd op de visie, uitgangspunten en voorkeuren van het college van B&W en het GMT. Met andere woorden is architectuur een uitwerking van het informatiebeleid van de gemeente Amersfoort, biedt de kaders en richtlijnen voor de informatievoorziening en beperkt zich daarmee niet tot enkel ICT. 2)Open source software is software die vrij beschikbaar is zonder licentiekosten. Daarnaast is in het licentiemodel het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren. Een en ander betekent dat een partij die de software aanpast deze in principe weer vrij beschikbaar stelt. 3) Open standaarden zijn standaarden die er voor zorgen dat computer programma s eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen. Standaarden kunnen 'open' zijn of 'gesloten'. Door open standaarden te gebruiken in plaats van standaarden die leveranciersgebonden zijn (door intellectueel eigendomsrecht) kan de gebruiker informatie vastleggen in een toekomstvast formaat 4) Het College en Forum Standaardisatie is ingesteld door het kabinet in Deze adviesorganen bevorderen de digitale samenwerking (interoperabiliteit) tussen bedrijven, burgers en overheden, met de nadruk op standaardisatie

5 Gemeente Amersfoort Het actieplan NOiV in Amersfoorts perspectief. Een onderzoek naar de toepasbaarheid van open standaarden en open source-software in de gemeente Amersfoort 25 juni 2009

6 Gemeente Amersfoort Stationsplein 1 Postbus AX Amersfoort Telefoon Het actieplan NOiV in Amersfoorts perspectief. Een onderzoek naar de toepasbaarheid van open standaarden en open source-software in de gemeente Amersfoort Dr. R. van Wendel de Joode Ing. R. Vink Amersfoort, 25 juni /RVN/AKQ

7 Samenvatting De gemeente Amersfoort heeft Twynstra Gudde gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van toepassing van open standaarden (hierna OS) en open source-software (hierna OSS). De scope van het onderzoek is daarbij beperkt tot de ICT-infrastructuur. Bij het stellen van de vraag realiseert de gemeente zich dat OSS geen alles of niets keuze is. Het is goed denkbaar dat alleen op bepaalde plaatsen in het ICTlandschap van de gemeente OS en OSS worden toegepast. Dit onderzoek bestaat uit vier stappen. De eerste stap in het onderzoek is het in kaart brengen van de huidige situatie van de infrastructuur. De tweede stap is het opstellen van een toetsingskader. Stap drie wordt gevormd door een beschrijving van een aantal scenario s met de daarbij behorende eindsituatie. Stap vier is de conclusie en een advies. De onderzoeksaanpak is grafisch weergegeven in onderstaande figuur. Figuur 1. Onderzoeksaanpak Huidige situatie De adoptie van OS en OSS kan niet los gezien worden van de huidige situatie van de gemeente Amersfoort. Er zijn in het verleden keuzes gemaakt en systemen aangeschaft die aan de ene kant mogelijkheden bieden ten aanzien van OSS, maar aan de andere kant beperkingen opleggen. Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat de

8 gemeente voldoet aan alle OS van de basislijst van het College en Forum Standaardisatie. Daarnaast blijken vooral de database en het besturingssysteem van de databaseserver aanknopingspunten te bieden voor toepassing van OSS. Tot slot is de afhankelijkheid van een beperkt aantal leveranciers zeer groot en zijn er grote afhankelijkheden ontstaan tussen de verschillende onderdelen van de architectuur. Gegeven het voorgaande ligt de nadruk van ons onderzoek op de toepassing van OSS. Toetsingskader Tijdens interviews en tijdens twee workshops met belanghebbenden van de gemeente Amersfoort is een toetsingskader opgesteld. Het toetsingskader wordt gebruikt om de scenario s te toetsen. Het kader bestaat uit twee onderdelen: beleidsmatige criteria en inhoudelijke criteria. Scenario s Op basis van de huidige situatie zijn zes scenario s geformuleerd. De scenario s verschillen in de mate waarin ze OSS nastreven. Scenario 1 is het meest behoudende scenario en scenario 6 het meest vooruitstrevend ten aanzien van OSS. Onderstaande figuur geeft de onderlinge samenhang en de gelaagdheid tussen de scenario s weer. Figuur 2. Overzicht gelaagdheid scenario's

9 Conclusie en advies De scenario s zijn vervolgens getoetst aan de criteria. Uit de toetsing blijkt dat scenario s 1 en 6 afvallen. Scenario s 2 t/m 5 liggen dicht bij elkaar. Ons advies is om scenario 4 te kiezen. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de scenariokeuze weer. Tabel 1. Samenvatting scenariokeuze Scenario Kern van de motivatie Conclusie 1 Niets doen, leidt tot onnodige publicitaire Valt af risico s 2 Ervaring opdoen, erg voorzichtig Goed alternatief 3 Ervaring opdoen, gematigd voorzichtig Goed alternatief 4 Actief drempel verlagen, met redelijke kosten Voorkeur 5 Actief drempel verlagen, met substantiële Goed alternatief kosten 6 Proactief vervangen, leidt tot kapitaalvernietiging Valt af Advies 1: Volg scenario 4 Stip aan de horizon In dit scenario gaat de gemeente Amersfoort actief werken aan een architectuur die leidt tot minder afhankelijkheid tussen systemen, waardoor ook minder afhankelijkheid wordt gecreëerd van leveranciers. Deze strategie past daarmee in het beleid van het NOiV. In dit scenario wordt op natuurlijke momenten overgestapt naar nieuwe systemen. Bij gelijke geschiktheid wordt gekozen voor OSS. De elementen van deze gelijke geschiktheid zijn terug te vinden in het toetsingskader (hoofdstuk 4). Overigens dient het begrip bij gelijke geschiktheid verder te worden geëxpliciteerd (zie hoofdstuk 7). Advies 2: Geef invulling aan scenario 4 In dit rapport zijn de scenario s in enigszins abstracte en algemene termen beschreven. Ons advies is om scenario 4 daarom eerst verder uit te werken en concreet te maken. Advies 3: Herziening van rol MS Sharepoint en Biztalk De Microsoft-afhankelijkheid wordt sterk vergroot door de integratie van Sharepoint met andere specifieke Microsoft functionaliteit. Advies is om Sharepoint zodanig in te zetten dat alleen op OS-gebaseerde webservices geïntegreerd worden en de integratie met specifieke Microsoft- functionaliteit zoveel mogelijk vermeden wordt. Voor documentmanagement zou vervolgens gezocht kunnen worden naar een alternatieve oplossing.

10 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond Opdrachtgever De onderzoeksvraag Scope van het onderzoek Leeswijzer 4 2 Aanpak onderzoek Analyse huidige situatie Opstellen toetsingskader Opstellen scenario s Kwaliteit van advies 8 3 Huidige situatie Beschrijving Bevindingen Samenvatting 14 4 Toetsingskader 16 5 Scenario s en toetsing 20 6 Conclusie en advies Conclusie Ranking van de scenario s Advies 1: Volg scenario 4 Stip aan de horizon 34 7 Aanbevelingen en aandachtspunten voor vervolg 38 Bijlagen 1. Geïnterviewde medewerkers 2. Totale overzicht toetsingskader 3. Lijst met open standaarden

11 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Het Kabinet wil in deze kabinetsperiode een aantal doelen bereiken, zoals een goede participatie van burgers, duurzaamheid van informatie en innovatie, en een administratieve lastenvermindering (onder andere door eenmalige gegevensverstrekking). Ten einde deze doelen ook op een efficiënte wijze te realiseren, spoort het Kabinet partijen door middel van concurrentiestelling aan om de genoemde doelen te (helpen) verwezenlijken. Interoperabiliteit tussen bedrijven en overheden,burgers en overheden en overheden onderling is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van deze maatschappelijke doelen. Het Kabinet definieert interoperabiliteit als het vermogen van (informatie)systemen om op elektronische wijze gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties. Interoperabiliteit is een essentiële randvoorwaarde voor een toekomstvaste ontwikkeling van diensten en toepassingen die door en met ICT in brede zin mogelijk worden gemaakt. De Tweede Kamer heeft aangegeven met het oog op deze maatschappelijke doelen het gebruik van OS en OSS door de overheid en de (semi-) publieke sectoren belangrijk te vinden. Actieplan NOiV Eind 2007 is met het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) een stap gezet in de bekendheid en toepassing van OS en OSS binnen de Nederlandse overheid. In dit actieplan worden acties geformuleerd rondom OS en OSS. Hoewel het hier gaat om twee verschillende onderwerpen worden ze in het actieplan samen genoemd, omdat ze (zo valt te lezen in het actieplan): belangrijk zijn voor het realiseren van meer openheid van ICT-systemen. In het actieplan worden drie doelstellingen geformuleerd 1 ): - vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de e-overheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van OS; - verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van OS en OSS; 1 ) Uit het actieplan Nederland Open in Verbinding, (NOiV), Ministerie van Economische Zaken

12 - bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts het bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van OSS krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan OSS bij gelijke geschiktheid. Om de genoemde doelstellingen te bereiken zet het Kabinet actief in op de volgende beleidsaccenten: - voor brede toepassing van OS wordt het comply-or-explain and commit principe ingevoerd bij opdrachten van Rijksdiensten vanaf april 2008 en vanaf december 2008 voor de overige overheden en instellingen. Daarvoor wordt een basislijst (januari 2008) en een interoperabiliteitsraamwerk (basisversie juni 2008) door het College Standaardisatie opgesteld met richtinggevende keuzes voor interoperabiliteit en de ontwikkeling en het gebruik van standaarden; - implementatiestrategieën voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van OSS worden gerealiseerd door alle ministeries (januari 2009) en door medeoverheden en instellingen in semi-publieke sectoren (onderwijs, zorg, sociale zekerheid) in januari 2010; - de open standaard ODF wordt stapsgewijs ingevoerd voor het lezen, schrijven, uitwisselen, publiceren en ontvangen van documenten (uiterlijk januari 2009 door alle ministeries en mede-overheden ondersteund) op weg naar grootschalig gebruik van open document formats voor overheidstoepassingen. Kader 1: Wat is open source? In de basis is OSS een juridisch construct: een licentie die stelt dat de broncode, het voor de mens leesbare deel van software, beschikbaar gesteld moet worden aan (eind-) gebruikers. De broncode stelt eindgebruikers in staat om de software zelf aan te passen. Hierdoor ontstaat een grotere vrijheid in het gebruik van de software. Ook leidt het in potentie tot minder leveranciersafhankelijkheid. Een groot deel van de OSS wordt ontwikkeld in internet communities, maar dat hoeft niet. De communities bestaan vaak uit een interessante mix van softwareleveranciers, freelancers, hobbyisten, studenten en gebruikers. Bekende voorbeelden van OSS zijn Linux, Apache en OpenOffice.org. Consequenties voor de gemeente Amersfoort Kort samengevat betekent het kabinetsbeleid voor de gemeente Amersfoort het volgende: - vanaf december 2008 dient de gemeente de OS zoals genoemd onder punt 1 breed toe te passen; - vanaf januari 2009 dient de gemeente de open standaard ODF voor het lezen, schrijven, uitwisselen, publiceren en ontvangen van documenten te ondersteunen zoals beschreven onder punt 3; - per januari 2010 dient de gemeente een implementatiestrategie te hebben voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van OSS zoals bedoelt onder punt 2. 2

13 Kader 2: Wat is ODF? ODF staat voor Open Document Format en is een door ISO gepubliceerde open standaard voor het bewaren en uitwisselen van tekstbestanden, rekenbladen, grafieken en presentaties. Bron: Actieplan NOiV 1.2 Opdrachtgever De opdrachtgever voor dit onderzoek is de heer G.W. Vreeman, hoofd ICT van de gemeente Amersfoort. 1.3 De onderzoeksvraag De ICT-infrastructuur van de gemeente (zie Figuur 3) is gestandaardiseerd op de producten van Microsoft. Volgens het Actieplan NOiV dienen medeoverheden per januari 2010 een implementatiestrategie voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van OSS gereed te hebben. OSS is op veel vlakken een reëel alternatief voor gesloten source-producten zoals die van Microsoft. De gemeente Amersfoort heeft ons gevraagd een advies uit te brengen of gegeven haar huidige ICT-omgeving de keuze voor OSS een optie is en in kaart te brengen wat de consequenties zijn van een dergelijke overstap. De centrale onderzoeksvraag luidt: Met NOiV als kader, breng de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart om de infrastructuur van de gemeente Amersfoort te ontwikkelen naar een infrastructuur gebaseerd op OS en/of OSS. 1.4 Scope van het onderzoek De scope van het onderzoek is de ICT-infrastructuur van de gemeente. Onder infrastructuur wordt gemakshalve verstaan alle ICT-faciliteiten die standaard aan elke gebruiker worden geboden. Hieronder vallen dus ook toepassingen als kantoorautomatisering en de internet browser. Figuur 3 is afgestemd met de opdrachtgever en geeft aan op welke componenten van de ICT- infrastructuur van de gemeente Amersfoort het onderzoek betrekking heeft en wat de onderlinge samenhang is van de componenten in de infrastructuur. 3

14 Figuur 3. Referentiekader ICT-infrastructuur 1.5 Leeswijzer Dit rapport bevat zeven hoofdstukken en een samenvatting. Voor beslissers is het raadzaam de samenvatting, evenals de hoofdstukken zes en zeven te lezen. De andere hoofdstukken bevatten voornamelijk de achterliggende argumentatie en vormen samen de verantwoording van het onderzoek. 0. Samenvatting 1. Onderzoeksvraag 2. Uitleg aanpak 3. Schets huidige situatie Gemeente Amersfoort 4. Toetsingskader 5. Migratie scenario s 6. Conclusies en advies argumentatie 7. Aanbevelingen en essentie aandachtspunten voor vervolg Figuur 4. Opbouw van dit rapport 4

15 Dit rapport bestaat uit 7 hoofdstukken: - hoofdstuk 1: inleiding met daarin de onderzoeksvraag; - hoofdstuk 2: uitleg van de onderzoeksaanpak. Wat zijn de stappen in dit onderzoek en hoe zijn deze stappen genomen; - hoofdstuk 3: huidige situatie. Een keuze voor of tegen OSS kan niet genomen worden zonder inzicht in de huidige situatie. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie van de ICT binnen de gemeente Amersfoort. Hierbij is vooral ingegaan op de infrastructuur; - hoofdstuk 4: toetsingskader. Voor de beoordeling van migratiescenario s richting OSS is gebruik gemaakt van een toetsingskader. Het toetsingskader is in dit hoofdstuk weergegeven; - hoofdstuk 5: migratiescenario s. In dit hoofdstuk worden een zestal migratiescenario s gepresenteerd. Ook vindt een ranking van de scenario s plaats: welke scenario s passen binnen de gemeente Amersfoort; - hoofdstuk 6: conclusie en advies. In hoofdstuk 6 staat de conclusie te lezen en worden een aantal concrete adviezen gegeven; - hoofdstuk 7: aandachtspunten. In het laatste hoofdstuk geven wij een aantal concrete aandachtspunten die voortkomen uit het actieplan NOiV en die betrekking hebben op aanbestedingen en OSS. 5

16 2 Aanpak onderzoek De aanpak van dit onderzoek is opgebouwd uit de volgende stappen: Stap 1: Analyse huidige situatie Stap 2: Opstellen toetsingskader Stap 3: Opstellen mogelijke scenario s inclusief een beschrijving van de verwachte eindsituatie Stap 4: Toetsing scenario s en opstellen advies. Figuur 5: Onderzoeksaanpak De vier stappen staan hieronder in meer detail beschreven. 2.1 Analyse huidige situatie Als eerste wordt de huidige infrastructuur geanalyseerd. De analyse is op de volgende wijze tot stand gekomen: - deskresearch van aanwezige documentatie binnen de gemeente Amersfoort 2 ); 2 ) De gemeente Amersfoort werkt aan een nieuw ICT-beleidsplan, dit plan is niet in ons onderzoek meegenomen. De uitkomsten van ons onderzoek kunnen wel dienen als input voor het nieuwe ICT-beleidsplan. 6

17 - een workshop met ICT-beheerders waarin op hoofdlijnen de huidige situatie van de infrastructuur van de gemeente Amersfoort in kaart is gebracht; - contacten met andere partijen waaronder de belangrijkste applicatieleverancier om de (on)mogelijkheden van open source genuanceerder en in meer detail in beeld te krijgen. 2.2 Opstellen toetsingskader In deze stap zijn de criteria opgesteld om mogelijke scenario s voor het toepassen van OSS door de gemeente te toetsen. De criteria zijn op de volgende wijze tot stand gekomen: - interviews met vertegenwoordigers van de klantenorganisatie 3 ); - workshop. Tijdens een workshop met ICT-beheerders, de technisch architect en de gemeente architect zijn de criteria verder uitgewerkt; - clustering en aanvulling. Na afloop van de workshop zijn de criteria verder uitgediept. Vervolgens heeft een clustering plaatsgevonden in een aantal hoofdcategorieën. De hoofdcategorieën zijn aangevuld met beleidsmatige criteria die gebaseerd zijn op onder meer het actieplan NOiV. 2.3 Opstellen scenario s Op basis van de huidige situatie en de ervaringen bij andere Nederlandse overheidorganisatie 4 ) zijn een aantal scenario s opgesteld die van toepassing kunnen zijn op de gemeente Amersfoort. 2.4 Kwaliteit van advies Workshops In een workshop zijn de mogelijke scenario s getoetst aan de toetsingscriteria. Vervolgens heeft Twynstra Gudde op basis van de uitkomst van de workshop een voorkeurscenario bepaald en is een conclusie en advies opgesteld. Tegen lezen Conceptversies van het rapport hebben we laten tegenlezen door: - collega s bij Twynstra Gudde. De collega s zijn geselecteerd op hun kennis en kunde van OS en OSS en/of ICT-infrastructuur; - Paul Mak en Wim Vreeman van de gemeente Amersfoort. Zij hebben zich vooral gericht op de controle op onjuistheden bij de beschrijving van de huidige situatie binnen de gemeente Amersfoort. 3 ) In het algemeen vaak aangeduid als de gebruikersorganisatie 4 ) Deskresearch 8

18 3 Huidige situatie Dit hoofdstuk geeft de situatie weer van de huidige ICT-infrastructuur. De beoordeling van de scenario s zoals beschreven in hoofdstuk 5 gebeurd vanuit de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huidige situatie. Een mogelijke aanvliegroute voor de beschrijving van de huidige situatie zou kunnen zijn om elke applicatie apart te beoordelen. Dit had een genuanceerd en gedetailleerd beeld opgeleverd van het huidige applicatielandschap. We hadden daarbij onder meer de volgende criteria kunnen gebruiken: - maakt de applicatie gebruik van OS; - is het een open source-applicatie; - is er een open source-alternatief op de markt? Wij hebben er echter voor gekozen om niet elke applicatie apart te beoordelen. De hoeveelheid tijd die met de bovenstaande exercitie gemoeid zou zijn, staat niet in verhouding tot de opbrengsten van een dergelijke analyse. In plaats daarvan hebben wij ervoor gekozen om in een workshop met de systeembeheerders, adviseur ICT en de technisch architect per onderwerpsgebied (zoals afgebeeld in Figuur 3) een beoordeling te doen. Tijdens de workshop is ingegaan op het toepassen van OS en OSS. Bij OSS is specifiek ingegaan op de volgende gebieden: - kantoorautomatisering, met als voorbeeld het toepassen van OpenOffice.org 5 ); - browsersoftware; - webserversoftware (middleware); - desktop besturingssystemen; - server besturingssystemen; - databases; - mid-office (middleware inclusief Portal functie en Document Management Systeem). Voor elk toepassingsgebied is gekeken naar de gevolgen op de volgende gebieden: architectuur, ondersteuning, opleiding, hardware, applicaties, koppelingen en risico s. De onderwerpen komen niet op elk gebied volledig aan bod. Alleen als sprake is van een duidelijk effect wordt dat effect beschreven. 5 ) Een Open Source kantoorautomatiseringpakket. Zie 9

19 Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Eerst een feitelijke beschrijving van de huidige situatie. Vervolgens geven we op basis van de feitelijke beschrijving een aantal bevindingen ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het derde deel bevat een korte samenvatting. 3.1 Beschrijving Kantoorautomatisering De gemeente Amersfoort maakt voor de kantoorautomatisering gebruik van de nieuwste versie van de Microsoft producten. Er is sprake van een sterke integratie met andere toepassingen zoals het huidige DMS en op termijn met Microsoft Sharepoint. Verder zijn er veel macro s in gebruik waaronder ook macro s die behoren bij de gemeentelijke huisstijl. Browser software De gemeente maakt momenteel gebruik van Internet Explorer (IE) als standaard browser voor de klantenorganisatie. Webserver software De gemeente heeft in de afgelopen 3 jaar veel geïnvesteerd in Deze website is voornamelijk gebaseerd op het contentmanagementsysteem Smartsite. Smartsite draait alleen op het Microsoft platform. De investeringen betreffen naast de inhoud ook koppelingen naar achterliggende systemen. Het e-loket waar momenteel 21 producten beschikbaar zijn is gebaseerd op Microsoft SharePoint. Daarnaast zijn er ook interne webbased applicaties in gebruik, een belangrijk voorbeeld is het Klant Contact Centrum. Deze toepassing vereist Windows Server als platform. Het onlangs via een Europese Aanbesteding aangeschafte mid-office (leverancier Centric) is gebaseerd op het Microsoft platform. Het mid-office zal ingezet worden om de verbinding te maken tussen burgers en bedrijven met de gemeentelijke processen. Het maakt het mogelijk om zaakgericht te werken. Desktop besturingssystemen De huidige bij de gemeente in gebruik zijnde thin clients, 80% van het aantal werkplekken, zijn gebaseerd op het Linux-besturingssysteem. Deze thin clients zijn voorzien van een Citrix-client. De overige 20% van de werkplekken zijn zogenaamde fat clients waarop rekenintensieve applicaties draaien. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor application virtualisation en application streaming op de desktop. Hierin zijn nog geen keuzes gemaakt. Met deze techniek is het mogelijk om Windows applicaties te draaien op een desk- of laptop met een Linux-besturingssysteem. Daarnaast heeft er onlangs een openbare aanbesteding plaatsgevonden voor de levering van desk- en laptops. Hiervoor is gekozen voor apparatuur van de fabrikant Dell. 10

20 De aanschafkosten voor een Dell desk- of laptop met Windows-licentie zijn even hoog als die voor apparatuur met een Linux-licentie (OSS). Bij ICTbeheer is slechts beperkte kennis van Linux aanwezig. Server besturingssystemen Alle gemeentelijke servergebaseerde applicaties draaien op het Windowsplatform. De Oracle databases (voor de Centric-applicaties) draaien op HP/UX. Centric ondersteunt de combinatie Linux en Oracle op een beperkt aantal hardwareplatformen die zij in combinatie met hun applicaties hebben getest en vrijgegeven. Overigens ondersteunt Oracle het Linux-platform op een groot aantal hardwareplatformen en claimt zij het grootste marktaandeel te hebben voor databases op het Linux-platform. Een andere mogelijkheid voor de inzet van Linux is die voor file- en printservices. Databases Hierover kunnen we kort zijn. De applicaties van Centric ondersteunen geen OSS-databases. Wel heeft Centric aangegeven dat ze voornemens is haar applicaties in de loop der jaren te migreren en een bepaalde mate van database onafhankelijkheid te realiseren. Welke databases dit zijn en of dit OSS databases zijn daar doet Centric geen uitspraak over. Middleware Onlangs heeft de gemeente de aanbesteding van het mid-office aan Centric gegund. Deze mid-office is zoals al eerder aangegeven volledig op het Microsoft-platform gebaseerd (Onder andere BizTalk en SharePoint). Zowel BizTalk als SharePoint ondersteunen OS maar bezitten ook specifieke functionaliteiten die makkelijk leiden tot grotere leveranciersafhankelijkheid. Kader 4: Rol Microsoft Sharepoint in de ICT-architectuur Sharepoint vormt de spil van de gemeentelijke ICT-architectuur. Het wordt gebruikt in de volgende toepassingen: - E-formulieren voor de burgers: opslag en ontsluiting; - DigiD authenticatie; - Ogone elektronische betalingen; - Ontsluiting van P&O informatie voor leidinggevenden, koppelingen met en Fucom; - Mid-office, onder andere opslag van zaken ; - Klant Contact Centre is volledig op Sharepoint gebaseerd. Open standaarden Een onderdeel van het actieplan NOiV is het toepassen van OS. Het College en Forum Standaardisatie houdt een lijst met OS bij. 11

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Onderstaande wensen, eisen en teksten hebben tot doel de leveranciersonafhankelijkheid, flexibiliteit en interoperabiliteit te bevorderen

Nadere informatie

Inleiding. Strekking van de eisen

Inleiding. Strekking van de eisen Eisen voor de programmatuur die door de centrale stembureaus wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de uitslag van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, de leden van het Europees parlement,

Nadere informatie

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet Datum 9 april 2008 Ons kenmerk BPR2008/U52926 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Onderdeel DGKB/BPR Inlichtingen T F Uw kenmerk Onderwerp eisen voor

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Programma DWR Contactpersonen Jan Arnoud ten Cate Stephan Wildeboer infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Datum 3 februari 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3000316 Datum 16-02-2009 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3000316 Datum 16-02-2009 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: WSO/MO/ZI I.M. Hooijschuur User-id: HOOI Tel: 4697 Onderwerp: BEANTWOORDING VRAGEN GROENLINKS OVER VOG'S VAN VRIJWILLIGERS Toelichting: De

Nadere informatie

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV-IM-IT aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport Open Source 1- Notagegevens Notanummer 61385 Datum 6-2-2008 Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Toetsingskader NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Versie 0.3 27/08/2010

Toetsingskader NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Versie 0.3 27/08/2010 Toetsingskader NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Versie 0.3 27/08/2010 1. Inleiding 1.1 Status NORA De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur is inmiddels een bekend en erkend

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Notitie College Standaardisatie CS B. Agendapunt: 06 Standaarden open Bijlagen: Rapport Expertgroep PDF v1.7 Aan: College Standaardisatie Van:

Notitie College Standaardisatie CS B. Agendapunt: 06 Standaarden open Bijlagen: Rapport Expertgroep PDF v1.7 Aan: College Standaardisatie Van: Agendapunt: 06 Standaarden open Bijlagen: Rapport Expertgroep PDF v1.7 Aan: College Standaardisatie Van: Forum Standaardisatie Datum: oktober 2009 Versie 1.0 Betreft: Toevoeging PDF versie 1.7 aan lijst

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Mark Bressers, programmamanagement programma Open Standaarden en Open Source Software voor de Overheid Inhoud Open Standaarden en Open Source Software

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: G.A.J. van Gulik User-id: DIE2 Tel: 4960 Onderw erp: OPRICHTEN VAN EN DEELNEMING IN GEBRUIKERSCOÖPERATIE EEMHUIS Toelichting: Bij de multifunctionele

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase O.D.T. Sessink Sr. Innovatiemanager CDC / IVENT / Research en Innovatiecentrum 15 maart 2010 Inhoud Een uitstapje naar de Defensie Veilig Internet

Nadere informatie

Ons kenmerk C620/04.0048552. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C620/04.0048552. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Personeel, Organisatie en Informatie Planning en Control I&O Ingekomen stuk D7 Aan de leden van de Raad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Twan Vermunt

Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Twan Vermunt Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Open source volgens Wikipedia: Er valt nog veel meer te kiezen! Open source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang

Nadere informatie

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004.

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004. 2004. Nr. : 04.0185. Dnst. : ID Krediet ICT Infrastructuurplan 2004-2006. Leiden, 7 december 2004. De ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) infrastructuur van de gemeente Leiden is sterk verouderd,

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1.

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1. Programma DWR Contactpersoon Jan Arnoud ten Cate infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld Datum 31 maart 2010 1. Inleiding 1.0 Doel DWR Het programma

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software. Versie 1

LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software. Versie 1 LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software Versie 1 2 Gelijkegeschiktheid Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Toetsing gelijke geschiktheid 5 2.1 Total Cost of Ownership

Nadere informatie

B en W-voorstel. Gemeente Amersfoort. Beleidsterrein: Org. onderdeel: Opsteller:

B en W-voorstel. Gemeente Amersfoort. Beleidsterrein: Org. onderdeel: Opsteller: B en W-voorstel Beleidsterrein: Org. onderdeel: Opsteller: Dienstverlening DIA/IBO/GAP J. Dorrestijn User-id: DORJ Tel: 4738 Onderwerp: FORMALISERINGSBESLUIT TER VASTSTELLING VAN WOONPLAATSEN IN VERBAND

Nadere informatie

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI.

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI. FS 141216.5D FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de OSI open source licenties

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Jaap Korpel, 24 maart 2010 Eind december 2009 is de tweede Monitor NOiV verschenen, gebaseerd op een enquête onder de ICTverantwoordelijken

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de aangemelde standaard Kerberos niet in behandeling te nemen voor opname op de lijst.

Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de aangemelde standaard Kerberos niet in behandeling te nemen voor opname op de lijst. FS 150610.2E FORUM STANDAARDISATIE 10 juni 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuk 2E Intake-advies voor Kerberos, versie 5 Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de aangemelde

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Centric Productbeleid Lokale Overheid 2017 2018 ALGEMEEN BELEID Technologische ontwikkelingen Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1. Kerkdriel, 23 april 2013

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1. Kerkdriel, 23 april 2013 Gemeenteraad 30 mei 2013 6.1 Kerkdriel, 23 april 2013 Onderwerp Vervangen deel ICT-infra (serverpark) gezamenlijk met Zaltbommel en de SDB Beslispunten 1. Instemmen met de noodzakelijke vervanging van

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

'1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg'

'1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg' '1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg' open standaarden en open source software in de zorg 2 december 2009 Regardz Zilveren Toren Amsterdam drs. Nanja Appel / drs. Mike Kortekaas Introductie 'OSOSS in

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Open en closed source software in een win win model. een intensieve verkenning!

Open en closed source software in een win win model. een intensieve verkenning! Open en closed source software in een win win model een intensieve verkenning! Probleemstelling Open en closed source software hebben beiden bestaansrecht en daarom is de vraag hoe met respect voor de

Nadere informatie

Cotask en Open Source Software. Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik

Cotask en Open Source Software. Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik Cotask en Open Source Software Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik Wat gaan we doen? Inleidende presentatie 30 min Vragen 10 min Demonstratie 30 min Linux Client Linux Server Samenwerking met

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel .NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel Robert Jan Elias & Maarten Gribnau robertjan.elias@mavim.com & maarten.gribnau@mavim.com http://www.mavim.com 1/15 Inhoud Mavim het bedrijf Mavim

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Toepassing van standaarden in het domein ( vanzelfsprekend dat standaarden worden gebruikt )

Toepassing van standaarden in het domein ( vanzelfsprekend dat standaarden worden gebruikt ) Notitie Aan Forum Standaardisatie Van Matthijs Punter, Jasper Roes Onderwerp Referentielijst Informatietechnologie Colosseum 27 7521 PV Enschede www.tno.nl T +31 53 483 52 00 F +31 53 483 52 22 info-ict@tno.nl

Nadere informatie

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving Aansluiten op de CVDR. Inhoudsopgave Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving...1 Introductie...2 De wettelijke standaard...2 Twee invoeropties...2 Invoeroptie

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Webapplicaties

Factsheet Penetratietest Webapplicaties Factsheet Penetratietest Webapplicaties Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering

Nadere informatie

Collegebesluit. 2. Geen aanvullende maatregelen te nemen om het financiële risico, geraamd op maximaal 0,8 mln, te compenseren;

Collegebesluit. 2. Geen aanvullende maatregelen te nemen om het financiële risico, geraamd op maximaal 0,8 mln, te compenseren; Collegebesluit Org. onderdeel: MO/ZCS Opsteller: M.J.J.M. Zuiderwijk User-id: ZUIM1 Tel: 5038 Onderwerp: WMO-BETREKKEN FINANCIËLE DRAAGKRACHT Toelichting: Bij het verstrekken van hulp bij het huishouden,

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, zonder beperkingen Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 09-06-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Bestuur en Publieke Dienstverlening DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

Bureau Forum Standaardisatie Datum: Maart 2011 Versie 0.2 Verplicht stellen van open standaarden

Bureau Forum Standaardisatie Datum: Maart 2011 Versie 0.2 Verplicht stellen van open standaarden Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS31-04-03 Agendapunt: 03 Collegestukken Bijlagen: Aan:

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie