EEN OPENBARE VERKOOP. Van +/- 34 voertuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN OPENBARE VERKOOP. Van +/- 34 voertuigen"

Transcriptie

1 De NMBS Organiseert op 2 juni 2008 EEN OPENBARE VERKOOP Van +/- 34 voertuigen PLAATS VAN VERKOOP Tractie Werkplaats Schaarbeek Princess Elisabeth Plein, BRUSSEL VOORAFGAANDELIJKE BEZICHTIGING : Op hierboven vermeld adres de dag van de verkoop van 9.30 uur tot 11 uur AANVANGSUUR VAN DE VERKOOP : uur stipt in de Eetzaal van de werkplaats N.B. : inschrijving verplicht vanaf uur Inlichtingen : Menu : Verkoop Lopende verkopen Auto s

2

3 ADMINISTRATIEVE CLAUSULES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE OPENBARE VERKOPEN VAN NMBS 1. ALGEMEEN Art Art De verkoop geschiedt in loten (1 lot = 1 voertuig) en verloopt per openbaar opbod. De NMBS behoudt zich het recht om een bepaald lot of bepaalde loten niet toe te wijzen: bovendien kan een bod van kandidaat-kopers worden afgewezen die ter gelegenheid van een vorige verkoop hun verplichtingen niet nakwamen. 2. VERLOOP VAN DE OPENBARE VERKOOP Art Art Art Art Art Art De loten worden op een bondige manier beschreven. De basisprijs voor elk lot wordt bepaald door de NMBS. Het bedrag van het opbod wordt bepaald volgens de geschatte waarde van het lot. De NMBS zal definitief elk geschil, dat zich tijdens de verkoop zou voordoen, beslechten. Na toewijzing aan de hoogste bieder is geen enkele klacht of betwisting nog ontvankelijk. De hoogste bieder aan wie het lot toegewezen wordt, geeft schriftelijk zijn naam en adres op en desgevallend, de naam en het adres van de maatschappij waarvoor hij optreedt, alsook zijn mandaat om deze te vertegenwoordigen. Hij ontvangt dan een formulier van voorlopige toewijzing. 3. BETALINGEN Art Er zullen geen oproep kosten aangerekend worden, alleen de BTW (21%) moet betaald worden. Deze is ten laste van de opkoper. Een factuur zal opgesteld worden en naar de koper verzonden worden. Art De betaling gebeurt of : a) Er zal ter plaatse geen betaling aanvaard worden. b) De betaling kan alleen gebeuren via overschrijving op de bankrekening die hem op de dag van de verkoop zal worden meegedeeld, met opgave van de referenties van de verkoop en het betrokken lot, ten laatste de dag na de verkoop. 1

4 Art Indien de betaling niet zou gebeurd zijn zoals aangegeven in Art worden de in Art. 6. omschreven maatregelen van ambtswege toegepast. 4. AFHALING Art Art Art Art Art Art Bij ontvangst van de betaling zoals beschreven in artikel 3.2 hierboven, zal NMBS aan de koper een afleveringsbevel overhandigen dat hij moet kunnen voorleggen bij controle door een de NMBS-agent bij de afhaling van het voertuig; Ingeval van betaling via overschrijving volgens artikel 3.2 hierboven, zal het afleveringsbewijs slechts worden afgeleverd na voorlegging van een origineel door de bank afgeleverd en ondertekend bewijs van overschrijving op de rekening van NMBS; De afhaling moet uitgevoerd worden binnen de 15 dagen volgend op de datum van het afleveringsbevel. De kopers moeten ervoor zorgen de nodige middelen aan te wenden voor afhaling rekening houdend met het volume van de aangekochte loten. Na het verstrijken van de in Art. 4.2 vermelde termijn, treedt het stelsel van boetes en maatregelen van ambtswege in werking, zoals hierna beschreven in Art. 6. Op de afhaalplaats zal door de NMBS noch personeel noch materieel ter beschikking gesteld worden. De afhaling moet gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 9 u en 16 u na contact met de plaatselijke verantwoordelijken. Art Tenzij bij een opzettelijke fout te wijten aan de NMBS, draagt alleen de koper, tot volle ontlasting van de NMBS, die hij tegen alle verhaal vrijwaart, alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de ongevallen of bij elke andere oorzaak, die naar aanleiding van de koopovereenkomst mochten overkomen : hetzij aan de koper zelf; hetzij aan zijn aangestelden; hetzij aan derden, daaronder begrepen de personeelsleden van de NMBS ; hetzij aan de NMBS, zowel inzake de goederen die haar toebehoren als die waarvan zij het genot heeft. De koper of zijn aangestelden mogen het domein van de spoorweg slechts betreden, binnen de grenzen en volgens een wegwijzer die bepaald is door de leidende ambtenaar van de dienst. Een toelating tot vrij verkeer op naam van de opkoper zal eventueel afgeleverd worden. Art De koper is aansprakelijk voor het personeel aan wie hij de afhaling toevertrouwt en in het bijzonder met betrekking tot het afhalen van materieel dat geen deel uitmaakt van het hem toegewezen lot maar gegund werd aan een andere koper. 2

5 5. WAARBORG Art Het materieel wordt verkocht zonder enige waarborg noch wat de verborgen of koopvernietigende gebreken aangaat, noch wat de kwaliteit van het verkochte materieel betreft. Alle aanduidingen van de hierbijgelegde lijst zijn gewoonweg inlichtingen, die ter informatie werden verstrekt en die de NMBS in geen geval binden. Art Het materieel wordt te koop aangeboden in de staat waarin het zich bevindt, welbekend door de kandidaat-kopers. 6. BOETES EN MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE ART LAATTIJDIGE BETALING Vanaf de vijfde werkdag te tellen vanaf de dag van de aanbesteding, wordt een forfaitaire boete van 15 % van de te factureren basisprijs ambtshalve en zonder aanmaning aangerekend Na een termijn van 10 kalenderdagen te tellen vanaf de dag van de verkoop en onverminderd de toepassing van de boete voorzien in , zal de verkoop van rechtswege ontbonden worden en zal er een herverkoop van ambtswege gebeuren zoals beschreven in De beslissing wordt genomen zonder ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst of enige andere formaliteit dan de kennisgeving van deze beslissing aan de koper per aangetekende brief. Bovendien wordt de koper het recht ontzegd nog deel te nemen aan verkopen van NMBS en dit voor een periode van twaalf (12) maanden Verkoop van ambtswege In geval van verkoop van ambtswege kan deze uitgevoerd worden bij openbare aanbesteding of bij beperkt beroep op de mededinging. De nalatige aannemer mag op de verkoop van ambtswege niet inschrijven. Bedraagt de opbrengst van de verkoop van ambtswege minder dan die welke de niet uitgevoerde overeenkomst moest opleveren, dan valt het verschil ten laste van de nalatige oorspronkelijke koper; in het tegenovergesteld geval, komt elk overschot van opbrengst ten goede aan NMBS. De nalatige koper draagt bovendien de kosten van de verkoop van ambtswege, ongeacht de wijze van verkoop ; die worden geschat op één % van het bedrag van de nieuwe overeenkomst, met een minimum van 25. ART LAATTIJDIGE AFHALING Vanaf de zestiende (16de) dag te tellen vanaf de datum van het afleveringsbevel, wordt een forfaitaire boete van 15 % van de te factureren prijs ambtshalve en zonder aanmaning aangerekend. 3

6 Na een termijn van 21 kalenderdagen te tellen vanaf de datum van het afleveringsbevel en onverminderd de toepassing van de boete voorzien in , zal de verkoop van rechtswege ontbonden worden volgens de bepalingen voorzien in en ART OVERMACHT De termijnen voor de betaling en voor de afhaling kunnen worden aangepast indien de partijen omstandigheden kunnen inroepen die zij redelijkerwijze niet konden voorzien of die zij niet konden vermijden alhoewel ze daartoe alle nodige voorzorgen hadden genomen. Om ontvankelijk te zijn, moet deze aanvraag door de andere partij worden ingediend ten laatste binnen de vijf (5) kalenderdagen na de voorvallen die de normale uitvoering van het kontrakt belemmeren. 7. TECHNISCHE CONTROLE BELANGRIJK!!! De reglementering aangaande tweedehandsvoertuigen is sinds 01/09/20004 aangepast. Daar door de NMBS de kentekenplaat (nummerplaat) van de verkochte wagen niet wordt bijgeleverd voor aanbieding bij de technische controle, moet de koper de wagen op eigen kosten aanbieden met een handelaarsplaat of een proefrittenplaat. 4

7 Vente du 02/06/08 Verkoop van 02/06/08 LOT Nr / N PLAAT PLAQUE GGG B RRB878 TYPE MERK MARQUE KM Date mise circulation BASIS PRIJS PRIX BASE PEUGEOT /07/ OPEL VECTRA /03/ FORD MONDEO /06/ ELV353 BREAK FORD ESCORT /06/ AHU409 BREAK FORD ESCORT /04/ SFS253 BREAK PEUGEOT /10/ PFS SFJ GLM PFS585 PEUGEOT /08/ RENAULT KANGOO /10/ AUDI A /05/ PEUGEOT /08/ AHU239 BREAK FORD ESCORT /04/ GSE909 BREAK PEUGEOT /09/ SFS305 BREAK PEUGEOT /10/ SFK080 RENAULT KANGOO /10/ SFJ824 RENAULT KANGOO /10/ FCI P HRS HNG882 BESTELWAGEN CAMIONNETTE CITROEN BERLINGO /01/ AUDI A /03/ C /02/ CITROEN JUMPER /02/ RNN320 BREAK FORD ESCORT /06/ AHU313 BREAK FORD ESCORT /04/

8 Vente du 02/06/08 Verkoop van 02/06/08 LOT Nr / N PLAAT PLAQUE TYPE MERK MARQUE KM Date mise circulation BASIS PRIJS PRIX BASE HYI564 CITROEN BERLINGO /11/ EEU AHX EFK RDN BQK059 PEUGEOT /06/ RENAULT KANGOO /04/ CITROEN BERLINGO /02/ RENAULT KANGOO /03/ RENAULT KANGOO /01/ SFS217 BREAK PEUGEOT /10/ P JXN CWP FHE RVQ RVQ931 VRACHTWAGEN CAMION VRACHTWAGEN CAMION VRACHTWAGEN CAMION VOLVO S /01/ RENAULT KANGOO /10/ VOLKSWAGEN PASSAT /05/ NISSAN ECO T /06/ IVECO IVECO ML 130 E 18 ML 150 E /02/ /02/

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VIO BVBA - Krijgsbaan 241-2070 Zwijndrecht - Tel: 03/253 20 10 - Fax: 03/253 20 19 BTW BE 0828.941.412 RPR ANTWERPEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ARTIKEL 1: STAAT VAN HET VOERTUIG OVERHANDIGING EN TERUGGAVE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen Versie Dec 2007 Artikel 1. Definities Licentienemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de onderliggende overeenkomst wordt gesloten. Registry: de rechtspersoon die het domein aan de top beheert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Verhuurder EN, Rijbewijs nr. Identiteitskaart nr Huurder Verhuurder en Huurder, samen de Partijen. WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

verkoopvoorwaarden Jo van Aarle auto s

verkoopvoorwaarden Jo van Aarle auto s 1. Inleiding Jo van Aarle Auto s BV, is belast met het verzamelen, opslaan, verkopen, veilen, leveren van voertuigen. 2. Definities In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling inzake de algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector Brussel, 12 mei 1998 De Commissie voor onrechtmatige bedingen, Gelet op de wet van 14

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Netherlands Car Trading, gevestigd te (3543 AA) Utrecht, aan de Meijewetering 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten

Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten 1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst 1.1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen, voorwaarden en beschermingsmodaliteiten die van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten op voertuigen van Defensie

BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten op voertuigen van Defensie DEFENSIE De Nr : MRMP-L- 11 Bijlagen : 7 Algemene Directie Material Resources Divisie Overheidsopdrachten BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie