ICT-leermiddelen voor statistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-leermiddelen voor statistiek"

Transcriptie

1 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 1 ICT-leermiddele voor statistiek Reé Nijs Ispecteur hoger oderwijs 1. Ileidig 2. Meerwaarde va ICT bij stapsgewijze statistische aalyse 2.1. Gegevesvergarig e -weergave 2.2. Gegevesbeschrijvig e grafische voorstellig 2.3. Gegevesaalyse 3. ICT-gerichte leermiddele voor statistiek 3.1. De weteschappelijke e grafische rekemachie 3.2. De pc met het elektroisch rekeblad als leermiddel bij statistiek 3.3. Statistische toepassigspakkette 3.4. Statistische iformatievergarig via ICT 3.5. Gebruik va Ope Source Software 4. Coclusies 5. Literatuur 6. Iteretsites met statistische ifo Note Cotactadres : ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 9

2 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 2 Krachtlije I dit artikel geve we ee overzicht va het mogelijke gebruik va ICT bij het oderricht i de statistiek. We toe aa hoe het gebruik va ICT ee meerwaarde beteket e we illustrere het zivol izette va verschillede ICT-gerichte leermiddele. De meerwaarde door ICT-gebruik wordt geïllustreerd voor alle deelgebiede va de statistiek : va de gegevesvergarig over de gegevesbeschrijvig e de grafische weergave tot de aalyse e de besluitvormig. Twee uitgewerkte voorbeelde odersteue deze didactische meerwaarde. Wat ICT-gerichte leermiddele betreft, ka de leerkracht vrij kieze tusse de grafische rekemachie (GRM) e de pc met aagepaste software. De aagepaste software ka het elektroische rekeblad zij (bv. MS-Excel) of ee meer professioeel statistisch toepassigspakket zoals SPSS (Statistical Package for Social Scietists). Wil me licetieprobleme omzeile, da ka me zij toevlucht eme tot vrije software -pakkette zoals OpeOffice, Gumeric e de programmeertaal R. Zowel de GRM als de pc hebbe hu specifieke voordele maar de mogelijkhede va de pc zij duidelijk ruimer e vlotter toepasbaar. De mogelijkhede va beide aalere e gebruike i de didactische praktijk is te verkieze, i het belag va de leerlige. De ischakelig va het iteret als ICT-leermiddel levert de beste resultate bij meer iovatieve werkvorme zoals zelfstadig werke i combiatie met PGO (ProbleemGestuurd Oderricht) e bij groepswerk, bijvoorbeeld bij de uitwerkig va equêtes. Dit artikel richt zich i de eerste plaats tot het secudair oderwijs, maar gaat i de aawedig va de beslissigsmethodieke verder da eidterme e leerplae voorschrijve. Op die maier richt het zich ook tot het hoger oderwijs. AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 10 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

3 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 3 & 1. Ileidig ruim toepassigsgebied Statistiek is ee disciplie die os i staat stelt uitsprake te doe over ee groot aatal gegeves, de populatie, aa de had va ee beperkte deelverzamelig va deze populatie, de steekproef. De techieke die hiervoor gehateerd worde, hebbe allemaal ee wiskudige basis. I het secudair oderwijs worde de fudamete va de statistiek aageleerd bie het vak wiskude. I het hoger oderwijs is de leerstof statistiek eerder gebode aa het specifieke studiegebied. Het toepassigsgebied va de statistiek is immers eorm. Buite de wiskude wordt zij toegepast bie ecoomische maagemets- e oderzoekstechieke, i de psycho- e sociologie, de weteschappe, de gezodheidszorg, de kwaliteitscotrole e vele adere domeie. Naar gelag va het uiteidelijke doel zulle de accete erg verschille, maar de oderliggede basistechieke blijve dezelfde. ICT : apparatuur e programmatuur Na het vak (Toegepaste) Iformatica zelf, is Statistiek wellicht hét (deel)vak bij uitstek om de veelzijdige mogelijkhede va ICT te implemetere. ICTleermiddele die we op ee efficiëte wijze didactisch kue aawede situere zich op twee iveaus : het apparatuuriveau e het programmatuuriveau. Op het vlak va apparatuur heeft de gebruiker de keuze tusse de elektroische rekemachie, beter geked als GRM (grafische rekemachie), e de itusse vertrouwde pc. Op het vlak va programmatuur heeft de gebruiker va de GRM gee keuze : hij is gebode aa de software va de rekemachie. Bij gebruik va de pc zij er meer mogelijkhede : het elektroische rekeblad : MS-Excel, Lotus 1-2-3,...; professioele statistische pakkette zoals SPSS, Statistica, SAS e adere StatGraph of Miitab; vrije software : vrij e gratis va het iteret te plukke programmatuur (OpeOffice, Gumeric, R,... ). Alvores de ICT-gerichte leermiddele te behadele, verkee we eerst de mogelijke meerwaarde die ee ICT-gerichte aapak voor statistiek ka betekee. & 2. Meerwaarde va ICT bij stapsgewijze statistische aalyse veratwoord ICTgebruik : meerwaarde aatoobaar Het is duidelijk dat het gebruik va ICT bie het oderwijs iet zo maar aavaard wordt. De tijd va het hatere va ICT om de ICT zelf is defiitief voorbij. Wil me ICT op ee veratwoorde wijze bie ee vakdisciplie gebruike, da zal me de meerwaarde erva moete aatoe. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 11

4 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 4 De meerwaarde va ICT-gebruik bie statistiek situeert zich bij elk va de opeevolgede stappe va de statistische aalyse : gegevesvergarig e -weergave; gegevesbeschrijvig e grafische datavoorstellig; gegevesaalyse Gegevesvergarig e -weergave eerste stap i het statistisch oderzoek De eerste stap i het statistisch oderzoek bestaat uit de datavergarig e de datavastleggig. Dit ka op verschillede maiere gebeure, afhakelijk va het probleem dat gesteld is of het oderzoek dat me west te voere. Ekele voorbeelde uit diverse domeie va het ruime toepassigsgebied illustrere dit. Voorbeelde va statistisch oderzoek Tijdreekse Equêtes zoals opiiepeilige Itelligetietests Effectiviteitsoderzoek va ee serum - Diagoseteste Keurig va gefabriceerde producte Statistische procescotrole Kwaliteitszorgtechieke Domei Ecoomie e fiacië Sociale e psychologische weteschappe Gezodheidszorg Kwaliteitsbeheer Idustriële techieke Maagemet e admiistratie kwatitatieve versus kwalitatieve data Het toepassigsgebied bepaalt zowel de aard va de steekproef als het datatype dat het oderwerp erva is. Kwatitatieve data hebbe ee rekekudige betekeis omdat ze behore tot ee (deel)verzamelig va de gehele of ratioale getalle. Ze zij va het discrete type (bv. opgooie va ee dobbelstee met zes mogelijke uitkomste) of va het cotiue (iterval)type (bv. leeftijdsverdelig). Kwalitatieve data geve ee kemerk weer e kue va het omiale of ordiale type zij. Nomiale data worde gekemerkt door ee gewoe opsommig, zoder mogelijke ordeig. Ordiale data hebbe wel ee ordeig maar iet op ee metrische schaal omdat de oderlige afstad iet gedefiieerd is. Ee voorbeeld hierva zij de scores die me ka aaduide bij ee equête. Het datatype beïvloedt i sterke mate de te hatere statistische beslissigsmethodiek. AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 12 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

5 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 5 zelf vergaarde data datasimulatie rechtstreeks beschikbare data voorbeeld De eevoudigste situatie bij datavergarig is vertrekke va iets, d.w.z. me bepaalt welk statistisch oderzoek me west te doe e gaat da over tot datavergarig. Hier start me dus va scratch e verzamelt me data. ICT-middele kue igeschakeld worde bij metige i laboratoria, bij het automatisch scae va igevulde equêteformuliere, bij de elektroische stemopame, ez. Vauit didactisch stadput is het simulere va data ee iteressat hulpmiddel i klasverbad. Datasimulatie geereert (meestal automatisch) data aa de had va ee geerator va lukrake getalle of adere software. Alle ICT-gerichte hulpmiddele voor statistiek beschikke over routies om zogeaamde lukrake getalle (radom umbers) te geerere. Op die maier kue zoveel data gegeereerd worde als me wil. Deze data kue voldoe aa bepaalde voorwaarde, bijvoorbeeld behored tot ee iterval (0; 1) als het gaat over toevals- of stochastische resultate, ee iterval (1; 42) als het gaat over Lotto-resultate, of gegeves uit ee kasdichtheids- of verdeligsfuctie zoals de biomiale of de ormale probabiliteitsfuctie ez. Eevoudige voorbeelde zij het simulere va het opgooie va ee mutstuk, het rolle va ee dobbelstee of eig ader kasspel. Ee ader voorbeeld is het geerere va de X- of Z-waarde uit ee ormaal verdeeld uiversum, waarbij me de leerlige ka late toetse of ze iderdaad ormaal verdeeld zij. Erg didactisch iteressat is het simulere va de cetrale limietstellig. Meer achtergrodiformatie over het geerere va lukrake getalle om data te simulere is op het iteret te vide. 1 Naast zelfverzamelde of gesimuleerde data, zij data dikwijls rechtstreeks beschikbaar, wat heel wat eergie e tijd ka bespare. Bij wijze va voorbeeld illustrere we gegeves uit de iteretdatabak e-atlas 2 va de Iteratioale Diabetes Orgaisatie. Diabetes of suikerziekte is ee typische aadoeig va oze westerse beschavig, veroorzaakt door jukfood, te vet ete, frisdrake, ez. Diabetes staat i de topvijf va dodelijkste ziektes i de wereld. Prevetie is oodzakelijk maar moeilijk omdat de ziekte i eerste istatie iet gevaarlijk lijkt... tot het te laat is. Da riskere we blid te worde of ee voet kwijt te rake. I de database e-atlas ka je alle ifo vide om relaties te legge tusse verschillede soorte data rod diabetes. Wij beperke os hier tot data i.v.m. de levesverwachtig va vrouwe e mae, maar de gegeves over diabetes kue we ook hatere om te bepale waarom mese sterve bij gebrek aa isulie, hoeveel diabetes kost aa de gezodheidszorg i 140 verschillede lade, ez. I Figuur 1 staat ee deel va de oorsprokelijke gegeves. Door de kop boveaa liks, aagegeve met export to xls, i te drukke ku je de gegeves exportere aar Excel (.xls is het dataformaat voor Excel-besta- ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 13

6 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 6 de). Zo krijg je Figuur 2, klaar voor verdere verwerkig i Excel. Dit illustreert het belag dat aa de compatibiliteit va datasets met Excel wordt gehecht. Dit is gee uitzoderigsgeval maar eerder de ormale praktijk. Figuur 1 : diabetesdata voor Europese lade AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 14 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

7 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 7 Figuur 2 : geëxporteerde data aar Excel De data zij afkomstig uit verschillede Europese lade e het resultaat va eerdere metige i die diverse lade. De gegeves weergegeve door ee zwart vierkatje duide otbrekede waarde aa, i het Egels aageduid als missig values. Merk ook op dat de variabele Coutry va het omiale type is Gegevesbeschrijvig e grafische voorstellig tweede stap i het statistisch oderzoek Zodra me over ee ICT-gestuurde dataset beschikt, ka me die verder beschrijve i de vorm die me west. Ee goede databeschrijvig met evetueel ee grafische voorstellig (histogram, polygoo, spreidigsdiagram,...) bereidt de statisticus voor op ee grodige data-aalyse, gebaseerd op erkede statistische beslissigsmethodieke. Ee typisch voorbeeld va grafische databeschrijvig met behulp va ICT is de diabetesdatabase. I Figuur 3 wordt eerst de levesverwachtig va mae e vrouwe i de Europese lade getood. Het is metee afleesbaar dat de vrouwe betere leveskase hebbe da de mae. Waeer we de maelijke e vrouwelijke levesverwachtig va de verschillede lade tegeover elkaar uitzette, krijge we i Figuur 4 ee spreidigsdiagram met alle data oder de bissectrice, gevolg va het feit dat de vrouwe lager leve. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 15

8 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 8 Figuur 3 : histogram va de levesverwachtig Figuur 4 : spreidigsdiagram va de levesverwachtig turve e sortere via de pc Idie odig kue gegeves i ee frequetietabel verzameld worde via het zogeaamde turve, ee tijdrovede bewerkig als die maueel uitgevoerd moet worde. Ook hier ka de computer helpe om dit turve op automatische wijze te late gebeure. Zo ka je met behulp va ee elektroisch rekeblad je gegeves late sortere, waardoor het bepale va de frequeties va elk iterval sterk vereevoudigd wordt. Door het itikke va de itervalgreze, ka je ook i Excel ee frequetietabel late gee- AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 16 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

9 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 9 rere vauit de oorsprokelijke dataset. Je kut da zelfs aavike of je ook ee grafiek wilt. We illustrere beide methode voor ee eevoudige dataset met 30 exameresultate voor wiskude (maximum is 20). Na het ibrege va de exameresultate i kolom A (met de aam Pute ), kopieer je deze kolom i kolom B. Na sorterig e bepalig va de itervalgreze is het vastlegge va de kolom met de absolute frequeties eevoudig. Bij de methode va Excel moet je de dataset e de itervalgreze igeve, waara je de routie Histogram activeert. Resultaat is het automatisch geerere va de frequetietabel, idie gewest met ee grafiek. De kegetalle gemiddelde e stadaarddeviatie e het betrouwbaarheidsiterval werde apart bereked, zoals we i de volgede paragraaf zulle zie. Door de itervalgreze te wijzige e de routie opieuw uit te voere, ka je het effect illustrere va de itervalbreedte op de steekproefverdelig. Figuur 5 : frequetietabel geerere i Excel ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 17

10 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & Gegevesaalyse derde stap i het statistisch oderzoek Data-aalyse is de volgede stap i het statistisch oderzoek. Ee eerste fase is het berekee va kegetalle va de steekproef zoals gemiddelde e variaties. I de figuur va de exameresultate werde deze steekproefstatistieke toegevoegd. Ze werde automatisch bereked uit de oorsprokelijke dataset a uitvoerig va de bijbehorede fucties. Kegetalle va de steekproef late os toe verdere aalyses uit te voere zoals : ormaliteitsteste; bepalig va betrouwbaarheidsitervalle; teste va ulhypotheses; variatieaalyses; correlatieaalyses; iet-parametrische tests. betrouwbaarheidsiterval Bij wijze va voorbeeld kue we uit de steekproef met de exameresultate het betrouwbaarheidsiterval voor het populatiegemiddelde berekee. Hier worde we metee gecofroteerd met ee groot gevaar bij automatische berekeig. Waakzaamheid is gebode opdat we steeds de correcte techiek toepasse. Het betrouwbaarheidsiterval ka i Excel eevoudig bereked worde door de fuctie Betrouwbaarheid( ) te activere. Deze fuctie veroderstelt echter dat de stadaarddeviatie va de populatie geked is e wordt igetikt. Als alteratief wordt da dikwijls de steekproefvariatie igevuld, wat resulteert i de oder- e bovegreze va de tweede rij i de tabel. Om correct te werke, moete we echter de Studet verdeligsfuctie toepasse. De resultate va beide beaderige zij weergegeve aa de rechterzijde va het werkblad met de resultate i de figuur 5. Hoewel de verschille iet groot zij, is metee duidelijk hoe verleidelijk het is bij automatische berekeige gegeves i te vulle die me ter beschikkig heeft zoder zich te bekommere om de theoretische achtergrod. Dergelijke praktijke moete vermede worde. Deze waarschuwig is oafhakelijk va de gebruikte drager of het statistisch pakket : kritische zi e relativerig zij essetieel om correct te werke. Statistiek heeft juist door ozorgvuldig gebruik e bewuste vervormig va de gegeves of de iterpretaties ee slechte reputatie. correlatie- e regressierekeig Het diabetesvoorbeeld kue we gebruike om de correlatie- e regressierekeig op automatische wijze toe te passe om het verbad tusse twee variabele umeriek vast te legge. De graad va samehag tusse de maelijke e vrouwelijke levesverwachtig wordt bereked via de correlatiecoëfficiët, het evetuele lieaire verbad door de regressierechte. Met ee rekeblad worde deze parameters bereked via de eevoudige oproep AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 18 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

11 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 11 va twee subrouties. De correcte iterpretaties kue echter zware probleme oplevere. De resultate voor het diabetesvoorbeeld zij (regressie va mae als X aar vrouwe als Y) : Correlatiecoëfficiët r 2 Richtigscoëfficiët Sijput met de as Weges de goede correlatie ka de regressielij fuctioere als schattig voor de levesverwachtig bie Europa. Als cotrole voor België : X = 74 geeft voor de vrouwelijke levesverwachtig : Y = * = 79.8 wat ee goede schattig is voor de Belgische vrouwelijke levesverwachtig va 81 jaar. De bovestaade voorbeelde toe zowel de meerwaarde als de tijdswist aa va ICT-odersteude statistiek. De aldus vrijgekome tijd ka besteed worde aa ee grodigere izichtelijke behadelig va de theoretische achtergrod. & 3. ICT-gerichte leermiddele voor statistiek 3.1. De weteschappelijke e grafische rekemachie voor- e adele De weteschappelijke e grafische rekemachie (GRM) is wellicht het eerste e meest voor de had liggede leermiddel dat i aamerkig komt voor toepassig bie het wiskudeoderwijs i het algemee e het deelgebied statistiek i het bijzoder. Het ut va ee rekemachie ka moeilijk betwijfeld worde. De vooraamste voordele zij de vrijwel obeperkte beschikbaarheid va het toestel, de eevoud i gebruik e de ruime rekemogelijkhede. Deze mogelijkhede worde trouwes steeds beter e de ispaige voor didactische odersteuig vawege de fabrikate zij opvalled. De fabrikate va de GRM s hebbe zich terdege igespae om zo goed mogelijk hu grote broers te beadere izake fuctioaliteit. Hierdoor zij ze eri geslaagd de meeste statistische voorstellige e berekeige te implemetere. Het voorbeeld va ee boxplot ka daarbij als richtiggeved diee. Mede daardoor blijft de grootste hadicap wellicht de beperkte displaymogelijkhede. Dit is i de eerste plaats erg beperked voor leerlige met gezichtsprobleme, maar ook adere ervare het miischermpje met zij grove pixels als de zwaarste hadicap. Ook de hakige grafische voorstellige odige iet uit tot goed izicht. Ee tweede adeel is de wirwar ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 19

12 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 12 va toetse, elk met soms wel drie fuctioaliteite, die bovedie og moeilijker te leze zij da de tekst op het schermpje. I midere mate, maar toch og behoorlijk adelig zij de volgede ohadighede : 1 beperkte opslagmogelijkhede va data, waardoor me de datasets moet beperke tot kleie, obeduidede e orealistische hoeveelhede getalle; 2 weiig overzicht bij gegevesivoer; 3 oodzaak aa mauele ivoer va de gegeves, wat erg tijdroved is voor grotere datasets; 4 beperkt aatal variabele (twee); 5 weiig compatibiliteit met statistische software; 6 te klei scherm voor duidelijke grafische voorstellige; 7 beperkte fuctioele mogelijkhede izake data-aalyse. uitrustig gemiddelde GRM Ee ader heikel put is de keuze va ee gepaste rekemachie doorhee de verschillede jare va het SO. Het ligt voor de had dat leerlige va de eerste graad het best af zij met ee eevoudig toestel. Dit beteket echter dat i de tweede e derde graad ee ieuw e duurder toestel met grafische (e programmeerbare?) mogelijkhede aagekocht moet worde. Bovedie is ee coectie met de pc ee supplemetaire mogelijkheid die eveees afgewoge moet worde, zeker i de sterk weteschappelijke studierichtige e het hoger oderwijs. Toch moge we iet voorbijgaa aa de steeds groeiede mogelijkhede, ook e vooral op het gebied va de waarschijlijkheidsrekeig e de statistiek. De middeklasse-grm s beschikke over de volgede mogelijkhede op het gebied va kasrekee e statistiek : Kasrekee Faculteit, toevalsgetalle Combiaties, permutaties Normaalverdelig Waarschijlijkheidsverdelige (biomiale, ormale,...) Statistiek (umerisch grafiek) Aatal variabele : 2 Gemiddelde, mediaa Stadaardafwijkig Regressie : lieaire, ex, macht, log/veelterm (2,3,4), sius Correlatie, beaderig Histogramme, ogief, putewolk, boxplot... Deze fuctioaliteite volstaa ruimschoots om de leerplae i al hu geledige te realisere. De ieuwste topmodelle hebbe bovedie og geavaceerde mogelijkhede, die echter meer tot het domei va het hoger oderwijs behore : AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 20 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

13 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 13 Geavaceerde statistieke Tests (z 3, t*, chi2*, F*, variatieaalyse) Itervalle (z, t) Verdelig (ormale*, studet-t*, chi2*, F*, biomiale, Poisso, geometrische) Siusoïdale regressie (mogelijkheid tot grafische voorstellig) Vergete we hierbij iet dat de topmodelle vlot i de prijsklasse va de pc s kome De pc met het elektroisch rekeblad als leermiddel bij statistiek lesse i gebruik elektroisch rekeblad Alle leerlige krijge tijdes hu opleidig i de tweede graad va het secudair oderwijs oderricht i het elektroisch rekeblad, l. i de lesse (toegepaste) iformatica. Aasluited op deze cursus i de lesse lijkt het gebruik va de pc i het algemee e va het elektroisch rekeblad i het bijzoder tijdes de lesse statistiek eve vazelfspreked tijdes de lesse statistiek. Vele lerare hatere trouwes dit didactisch leermiddel aast of same met de GRM. voor- e adele va rekeblad De voordele va het gebruik va het elektroisch rekeblad zij legio e kue afgeleid worde uit de adele va ee GRM. Die adele worde bij ee pc omgezet i eveveel voordele, hoewel het scherm va ee pc og te dikwijls als te klei wordt ervare, zeker bij grotere rekeblade. Het splitse va het scherm e het blokkere va titels zij hadighede om dit tekort aavaardbaar te make. fuctioaliteite va elektroisch rekeblad Als leermiddel bij uitstek voor het vak statistiek hebbe we ood aa ee pc met elektroisch rekeblad. Het meest gebruikte elektroische rekeblad is alleszis Excel va Microsoft, maar OpeOffice, Lotus of Gumeric oder Liux kue evegoed. Al de huidige pc s beschikke over voldoede krachtige processore e geheuges om statistische probleme op te losse. Hoewel Excel iet echt ee statistisch pakket is e ook ooit die pretetie had, beschikt het over zoveel statistische fuctioaliteite dat het i vele opzichte de vergelijkig ka doorstaa met de meer professioele, maar erg dure statistische pakkette. De statistische fuctioaliteite kue als volgt igedeeld worde : voorstellige va uitgebreide datasets; basisrekeoperaties e basisrekefucties; grafische voorstellige; statistische fucties; subrouties i VBA (= Visual Basic for Applicatios). ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 21

14 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 14 datasets voorstelle i lijststructuur Als je de aaeegeslote kolomvoorstellig va variabele respecteert, ku je i Excel uitgebreide gegevesverzamelige weergeve. Je moet allee oplette dat de gegeves i de zogeaamde lijststructuur staa. I de eerste rij vermelde we de ame va de variabele, terwijl i elke kolom de waarde worde geplaatst die de variabele met aam i de eerste rij aaeme. Rije e kolomme va ee lijststructuur moete ee aaeegeslote blok vorme. Bijkomede kolomme kue vlot gegeereerd worde. Mogelijkhede zoals splitse va werkbladdele e blokkere va titels late je toe, zelfs bij uitgebreide datasets, alle variabele bie schermbereik te houde. Het geerere va verschillede werkblade bie éé werkmap maakt het geheel va de toepassig og overzichtelijker. Bij voorkeur plaatse we de datalijst i het eerste werkblad, om aldus ee cosistete gebruikersomgevig te scheppe. rekemogelijkhede De celgeoriëteerde rekemogelijkhede va ee elektroisch rekeblad zij eorm, iet allee voor de toepassige bie kasrekeig e statistiek, maar evezeer voor adere disciplies (wiskude, ecoomie, biologie, chemie, fysica,...). Het betreft de klassieke rekeoperaties : optelle, aftrekke, vermeigvuldige, dele e machtsverheffe, die zowel op idividuele celle als op reekse va celle toegepast kue worde. Igewikkelder wiskudige berekeige kue uitgevoerd worde met behulp va de uitgebreide verzamelig wiskudige fucties (sommere, afrode, gehele waarde, vierkatswortel, lukrake getalle geerere,...). Het is wel aageweze dat deze algemee mogelijkhede afzoderlijk e vooraf worde aageleerd, bijvoorbeeld i het vak (toegepaste) iformatica. Specifiek voor statistiek bevat de deelgroep statistische fucties ee groot aatal fucties die hadig igezet kue worde om statistische berekeige uit te voere. grafieke Grafieke make va de variabele is eevoudig. De gagbare grafieke die me bij statistiek hateert, kue gemakkelijk aagemaakt worde : histogram, polygoo of ogief, spreidigsdiagram, cirkeldiagram,... Hier heeft Excel maar éé tekort voor het secudair oderwijs : het tekee va de welbekede boxplot is stadaard iet voorzie bie Excel, maar moet via ee omweg gebeure. De vidigrijkheid va de meeste leerkrachte moet he toelate gemakkelijk ee boxplot te geerere met behulp va het fiacieel gerichte grafiektype Hoog-laag-slot met vijf i te voere waarde. Ook op het iteret vid je trouwes hulp hiervoor. 4 statistische fucties Het aatal statistische fucties bie Excel is eorm. Zij situere zich op deelaspecte zoals gegevesvergarig e combiatieleer. AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 22 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

15 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 15 Aselect ( ) Aselecttusse ( ) Aatal ( ) Aataltusse ( ) Iterval ( ) Lukraak ( ) Fact ( ) Combi ( ) Permut ( ) Om i Excel fucties op te roepe, plaatst me de argumete tusse rode hake. Daarom liete we i de bovestaade voorbeelde de ame va de fucties symbolisch volge door ( ). beschrijvede statistieke Adere statistische fucties late toe beschrijvede statistieke te bepale (cetrale tedetie, spreidig e vorm va de verdelig). Kleiste ( ) Grootste ( ) Kwartiel ( ) Max ( ) Mi ( ) Mediaa ( ) Percetiel ( ) Gemiddelde ( ) Harm.gem ( ) Meetk.gem ( ) Stadaarddev ( ) Variatie ( ) Stad.fout ( ) Modus ( ) Kurtosis ( ) Scheefheid ( ) waarschijlijkheidsverdeligsfucties Ee groot aatal waarschijlijkheidsverdeligsfucties laat toe de waarschijlijkheid te berekee va bepaalde steekproefresultate (i het discotiue geval) of de kasdichtheid (bij cotiue verdeligsfucties). Omgekeerd zulle de iverse fucties de waarde geve overeekomstig bepaalde waarschijlijkhede. De ulhypothesetoetse zij vertegewoordigd i de vorm va de Z-toets, de T-toets, de chi-kwadraattoets e de F- toets voor twee steekproeve. Biomiale.verd ( ) Crit.biom ( ) Neg.biom.verd ( ) Hypergeo.verd ( ) Poisso ( ) Norm.verd ( ) Norm.iv ( ) Betrouwbaarheid ( ) Stad.orm.verd ( ) Stad.orm.iv ( ) T.verd ( ) e T.iv ( ) Expo.verd ( ) Chi.kwadraat ( ) Chi.kwadraat.iv ( ) Fisher ( ) Gamma ( ) Z.toets ( ) T.toets ( ) Chi.toets ( ) F.toets ( ) correlatie e regressie Ee volgede groep heeft te make met meerdere-variabeleoderzoek, meer bepaald de correlatie- e regressierekeig : ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 23

16 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 16 Correlatie ( ) Covariatie ( ) R.Kwadraat ( ) Richtig ( ) Sijput ( ) Tred ( ) Voorspelle ( ) subrouties Behalve over statistische e adere fucties beschikt Excel ook over ee aazielijke groep subrouties. Ee fuctie wordt gekemerkt door éé resultaat, de fuctiewaarde, die i de actieve cel wordt geplaatst. Bij ee subroutie bestaat het resultaat uit verschillede waarde die erges op het actieve werkblad worde geplaatst. Je moet zelf aageve waar. Subrouties zij stukjes software, geschreve i VBA e verzameld i ee module Gegevesaalyse va het afrolmeu Extra op de Excel meubalk. Vóór het eerste gebruik moet je deze software eerst activere. Ees geïstalleerd, zij deze subrouties bie Excel steeds bruikbaar. De volgede routies make er deel va uit. Lukrakegetallegeerator Rag e percetiele Histogram Beschrijvede statistieke Steekproeve Correlatie Z-test, T-test Regressie Over macro s e VBA-routies kue we kort zij. Het aamake erva verschilt i gee ekel opzicht va de algemee aamaakprocedure bie Excel. Hiervoor verwijze we da ook aar de cursus Excel. Zelfgeschreve macro s e subrouties voor statistiek kue aar eige believe toegevoegd worde i ee apart te istallere bibliotheek. Voordele va MS-Excel Excel is als oderdeel va de MS-Office-software op de meeste pc s geïstalleerd, same met het Widows-besturigssysteem. Echt gratis ku je het pakket iet oeme (zie verder bij 3.5). Toch heeft het ee aatal voordele : Excel is de stadaard om umerieke gegeves i ee rekeblad te plaatse; Excel is bruikbaar bie adere domeie da statistiek (wiskude/ weteschappe, ecoomie,...); het aabod aa fucties e subrouties overschrijdt ruimschoots de eidterme va het secudair oderwijs. Voor het hoger oderwijs otbreke o.m. de iet-parametrische toetse. AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 24 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

17 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 17 Nadele va MS-Excel Excel is gee statistisch pakket e heeft ook ooit gepretedeerd dat te zij. Het is e blijft ee elektroisch rekeblad dat iitieel voor admiistratieve e boekhoudkudige (reke)doeleide werd otworpe. Dat houdt i dat me rekeig moet houde met beperkige, foute e gebreke als me Excel wil hatere voor Statistiek. De vooraamste adele zij : Excel heeft gee routies om otbrekede gegeves, extreme waarde e.d. aa te pakke e reageert daar foutief op; boxplot wordt iet stadaard aagebode als grafiektype; grafieke worde iet steeds gebruiksvriedelijk getood, waardoor de gebruiker aapassige moet doe, bijvoorbeeld schaalaapassige va de asse e.a.; er zij gee routies voor iet-parametrische toetse; de statistische mogelijkhede zij veel beperkter da die va de professioele statistische pakkette; door gebrek aa structuur is Excel iet echt geschikt om te programmere i ee multi-useromgevig. Veel gebreke kue echter opgelost worde met behulp va iformerede iteretsites, via de aamaak va macro s of met behulp va eige programmatie i VBA. Bij wijze va voorbeeld toe we i Figuur 6 e Figuur 7 ee boxplot, iet stadaard aawezig i Excel, maar toch gegeereerd via de bestaade fuctioaliteite (voor ee werkwijze : zie Joh Peltier s site). Figuur 6 : horizotale boxplot ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 25

18 DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 18 Figuur 7 : verticale boxplot 3.3. Statistische toepassigspakkette SPSS e adere pakkette Er zij verschillede statistische computerpakkette op de markt zoals SPSS, Statistica e SAS. Het valt iet te betwijfele dat de statistische pakkette de beste e weteschappelijk meest veratwoorde resultate geve. Zij becocurrere elkaar op het gebied va volledigheid va statistische fucties e gebruiksvriedelijkheid. Ter illustratie gaa we i op ekele kemerke va SPSS (Statistical Package for Social Scietists). Het werkmateriaal va bijvoorbeeld SPSS bestaat uit : ee datamatrix, waarbij i de kolomme de variabele staa (met hu aam helemaal boveaa) e i de rije de waarde die deze variabele aaeme; drie stadaardvesters : applicatievester, outputvester e data-editorvester. stadaardvesters i SPSS Het data-editorvester bevat de gegeves va de datamatrix e bestaat uit ee aaeegeslote geheel va kolomme variabele geoemd e rije lije of gevalle geoemd. Zij stelle de steekproefresultate voor. Het applicatievester diet om de data te besture e om bewerkige op de waarde va de variabele af te sture. Afrolmeu s i dit vester ku je hiervoor gebruike. Het outputvester bevat de resultate. AFL. 7, SEPTEMBER 2004, 26 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie