Boersma Adviseurs - Tiede Boersma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boersma Adviseurs - Tiede Boersma"

Transcriptie

1 Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Van: Boersma Adviseurs - Irma Alkema Verzonden: zaterdag 9 juli :34 Aan: Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Onderwerp: nieuwsmail juli 2011 Afzender: Nieuwsmail juli juli 2011 Boersma Adviseurs Sint Nicolaasga Inhoudsopgave Pensioenafspraken op een rij AOW-partnertoeslag per 1 augustus 10 procent omlaag Aanmaningskosten boetes omhoog Wettelijke rente handelstransacties per 1 juli 8,25% Nieuwe btw-regels privégebruik zakelijke auto per 1 juli Deze maand teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet over 2010 Overzicht onbelaste vrijwilligersvergoeding en giftenaftrek Belastingdienst stopt navordering vrijwilligersaftrek Vanaf 2012 AOW vanaf verjaardag Besluit tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting Afmelden Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier Geachte relatie, Dit is de 11e nieuwsmail en de 7e van het jaar Via deze nieuwsmail willen wij u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen houden. Pensioenafspraken op een rij Werkgevers, vakbeweging en kabinet zijn het vrijdag eens geworden over het nieuwe pensioenstelsel. Zo gaat de pensioenleeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar. Ook wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In dit bericht staan de belangrijkste punten op een rij. Het volgende is afgesproken: De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd gaan in 2020 van 65 naar 66 jaar. De pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt daardoor in 2025 naar 67 jaar. Het blijft mogelijk eerder te stoppen met werken, maar dan wordt de AOW-uitkering met 6,5 procent gekort voor ieder jaar dat iemand eerder stopt. Als mensen langer doorwerken dan de vastgestelde AOWleeftijd, krijgen ze juist een toeslag van 6,5 procent op de uitkering. De AOW gaat vanaf 2013 bovenop de inflatie 0,6 procent extra omhoog. Dat moet ook mensen met een laag inkomen in staat stellen ervoor te kiezen eerder met pensioen te gaan. Vanaf 2020 komt er voor lagere inkomens een extra ouderenkorting van maximaal 300 euro per jaar. De hoogte van het pensioen bij het beëindigen van de loopbaan wordt minder gegarandeerd en meer afhankelijk van de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen. De pensioenpremies worden gestabiliseerd. Ze zullen in principe niet meer verder stijgen, maar blijven ook gelijk in vette tijden voor de pensioenfondsen. Vanaf 2013 worden de belastingvoordelen voor het sparen voor extra pensioen beperkt. Afspraken die ouderen stimuleren langer door te werken. Zo komt er een bonus voor werkgevers als zij oudere werknemers in dienst nemen. De verlengde WW-uitkering voor oudere werklozen (IOW) blijft tot 2020 open als een bruggetje naar hun pensioen, omdat de kansen voor oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt nog altijd klein zijn. 1

2 AOW-partnertoeslag per 1 augustus 10 procent omlaag De AOW-partnertoeslag gaat met ingang van 1 augustus 2011 met 10 procent omlaag. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot circa vallen buiten deze maatregel. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat dit regelt. De AOW-maatregel bespaart jaarlijks ruim 100 miljoen. De maatregel is onderdeel van een breder pakket van het kabinet om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De AOW-uitgaven stijgen de komende jaren fors door de gestegen levensverwachting. Het ligt daarom voor de hand om binnen de AOW op zoek te gaan naar een oplossing, aldus minister Kamp. De partnertoeslag is een inkomensaanvulling voor AOW-gerechtigden met een partner jonger dan 65 jaar. De toeslag bedraagt maximaal vijftig procent van het nettominimumloon en is afhankelijk van de inkomsten van de jongere partner. De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 afgeschaft voor mensen die na die datum 65 jaar worden. Het kabinet Kok-I besloot dit al in 1995 vanwege de verdergaande individualisering, de emancipatie van vrouwen en het grotere belang van aanvullende pensioenen naast de AOW. Aanmaningskosten boetes omhoog Mensen die traag zijn met het betalen van bijvoorbeeld verkeersboetes, zijn vanaf vrijdag meer geld kwijt. Het extra bedrag dat ze bij een aanmaning moeten betalen, gaat flink omhoog. Wie niet op tijd is, moet anderhalf keer zo veel betalen. Tot nu toen kwam er een kwart van het boetebedrag bij. De procentuele opslag bij de eerste en tweede aanmaning gaat op 1 juli 2011 omhoog. De maatregel is vorig jaar aangekondigd. Als de boete niet binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt de opgelegde boete verhoogd met 50% (was 25%). Blijft betaling binnen de nieuw gestelde termijn achterwege wordt het inmiddels verschuldigde bedrag verder verhoogd met 100% (was 50%). Burgers kunnen vanaf vandaag ook vaker naar de kantonrechter stappen. Tot 1 juli kon dit bij zaken tot 5000 euro; dat wordt nu euro. De kantonrechter wordt ook bevoegd in geschillen over consumentenkrediet (leningen tot euro) en aankopen door consumenten. Wettelijke rente handelstransacties per 1 juli 8,25% Vanaf vandaag mogen bedrijven elkaar of aan overheidsinstellingen een rente van 8,25% berekenen wanneer zij te laat zijn met het betalen van facturen. Aan consumenten (niet-handelstransacties) mag 4% worden berekend. Let op: Advieskantoor ACMO tipte de redactie dat op de website van de Rijksoverheid nog steeds het oude percentage (8%) voor handelstransacties staat vermeld. De Nederlandsche Bank heeft wel een betrouwbare lijst gepubliceerd die ook de historische percentages bevat. Nieuwe btw-regels privégebruik zakelijke auto per 1 juli 2

3 De regels voor de btw en de auto zijn op 1 juli gewijzigd. Dit heeft consequenties voor de manier waarop een bedrijf btw moet berekenen als het een zakelijke auto heeft die ook privé wordt gebruikt. Een bedrijf dat een zakelijke personenauto of bestelauto heeft, die door de eigenaar of het personeel ook privé wordt gebruikt, is verplicht over het werkelijke privégebruik btw te betalen. De btw over het werkelijke privégebruik kan worden berekend door een sluitende kilometeradministratie bij te houden. Let op: ook het woon-werkverkeer valt onder privé gereden kilometers. Wie opziet tegen een kilometeradministratie, mag voor de btw-heffing voor het privégebruik ook een vast bedrag nemen van de autocatalogusprijs, inclusief btw en BPM. Dit percentage is 2,7 procent. Deze maand teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet over 2010 In juli 2011 betaalt de Belastingdienst de in 2010 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) terug. Om in aanmerking te komen voor zo'n teruggaaf moet voldaan worden aan twee voorwaarden: In 2010 tegelijkertijd inkomsten bij meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie. De inkomsten bij de werkgevers of uitkeringsinstanties waren in dat jaar in totaal hoger dan Wie volgens de gegevens van de fiscus voldoet aan deze voorwaarden, krijgt bericht over de teruggaaf. Krijgt u AOW, (pre)pensioen, VUT of lijfrenten? Dan hebt u van uw werkgevers of uitkeringsinstanties geen verplichte vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op uw loon of uitkering. In dat geval betalen wij de teruggaaf rechtstreeks aan u. Hebt u van uw werkgevers of uitkeringsinstanties een verplichte vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op uw loon of uitkering? Dan betalen wij de teruggaaf aan uw werkgevers of uitkeringsinstanties. Zij verwerken deze teruggaaf zodat u (een deel van) de teruggaaf ontvangt, aldus de Belastingdienst. Overzicht onbelaste vrijwilligersvergoeding en giftenaftrek Een kort overzicht van de mogelijkheden voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding en de zaken waarop men moet letten bij afzien van de vrijwilligersvergoeding en de mogelijkheid hiervoor giftenaftrek te claimen. De voorwaarden voor een vrijwilliger zijn: de vrijwilliger verricht werkzaamheden voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), zoals een sportvereniging, een sportstichting of voor een organisatie zonder winstoogmerk (dus niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting). De vrijwilliger is niet in dienst bij de organisatie waarvoor hij vrijwilligerswerk doet; de vrijwilliger doet het vrijwilligerswerk niet voor zijn beroep; 3

4 de vergoeding voor het werk is een vrijwilligersvergoeding en geen marktconforme beloning. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die ermee gemoeid is. Voorwaarden onbelaste vrijwilligersvergoeding Het is mogelijk om de voornoemde vrijwilliger een onbelaste vrijwilligersvergoeding te geven. De voorwaarden voor een dergelijke vergoeding zijn: de vergoeding voor verrichte werkzaamheden plus de eventueel werkelijk gemaakte kosten bedraagt maximaal 150 per maand en per jaar (deze bedragen gelden voor ); het is ook mogelijk in plaats van de hiervoor genoemde maximumbedragen een belastingvrije uurvergoeding uit te betalen. Zonder voorafgaande toetsing door de Belastingdienst is een belastingvrije uurvergoeding tot een bedrag van maximaal 4,50 per uur (voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder) of maximaal 2,50 per uur (voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar) met een maximum van 150 per maand en per jaar mogelijk. Deze maximumbedragen gelden voor de totale vergoeding voor de verrichte werkzaamheden plus de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. Het is onder omstandigheden mogelijk om hogere belastingvrije uurvergoedingen toe te kennen, voor zover deze hogere vergoeding maar geen marktconforme beloning is. Het is evenwel zeer aan te bevelen om dit eerst aan de inspecteur voor te leggen. Bij een hogere (belastingvrije) uurvergoeding is het belangrijk dat aannemelijk gemaakt wordt dat geen sprake is van een marktconforme beloning. Indien de werkelijk gemaakte kosten van de vrijwilliger meer zijn dan 150 per maand of per jaar, dan kan dit meerdere belastingvrij worden vergoed indien deze hogere kosten kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld door bonnen. Afzien van vrijwilligersvergoeding en giftenaftrek Hierover bestaat in de praktijk nog wel eens onduidelijkheid. Met name ook over de bruikbaarheid van de zogenaamde vrijwilligersverklaring voor de giftenaftrek. De staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk (12 januari 2011) op Tweede Kamervragen geantwoord dat een vrijwilligersverklaring alleen niet voldoende is om een giftenaftrek te kunnen claimen. Hij heeft daarbij aangegeven dat de belastingdienst vijf toetscriteria zal toepassen voor het toekennen van de giftenaftrek. De staatssecretaris geeft in zijn vorenvermelde brief aan dat het recht op giftenaftrek niet louter geëffectueerd kan worden door het afgeven van een vrijwilligersverklaring. Hij geeft aan dat als dat wel het geval zou zijn, binnen de kortste keren alle vrijwilligers die zich inzetten voor een ANBI een giftenaftrek krijgen. Hij geeft aan dat een giftenaftrek echter pas in beeld komt als de vrijwilliger daadwerkelijk afziet van de vergoeding. De Belastingdienst dient te toetsen aan de volgende vijf elementen: 1) of er sprake is van vrijwilligerswerk; 2) of er sprake is van een reëel recht op vergoeding; 3) of de ANBI de bedoeling heeft de vergoeding uit te betalen; 4) of de ANBI de middelen ter beschikking heeft om de vergoeding uit te kennen betalen; 5) of de vrijwilliger de volledige vrijheid heeft om over de vergoeding te beschikken. 4

5 Punt 4, de financiële situatie van de ANBI is zodanig dat de vergoeding ook kan worden uitbetaald, zou wel eens in strijd kunnen zijn met de jurisprudentie. Immers, de Hoge Raad heeft in een arrest uit 1978 overwogen dat met giften gelijk te stellen zijn uitgaven die naar maatschappelijk opvattingen vergoed behoren te worden (zoals autokosten, porto, e.d.), maar waarbij door de slechte financiële situatie van de ANBI geen vergoedingsregeling is getroffen óf door de schenker bij voorbaat van vergoeding is afgezien. Het mag dan toch merkwaardig genoemd worden dat als het dan gaat om vrijwilligersvergoedingen die om dezelfde redenen niet zijn gedeclareerd, dan ineens de slechte financiële situatie van de ANBI opeens een belemmering op gaat leveren voor de giftenaftrek. [Drs. A.T. Valkenburg, PKF Wallast Amsterdam.] Belastingdienst stopt navordering vrijwilligersaftrek De Belastingdienst gaat over de afgelopen drie jaren geen navorderingsaanslagen bij vrijwilligers opleggen, behalve als er een zwaar vermoeden van misbruik is. Staatssecretaris Weekers van Financiën komt daarmee tegemoet aan een in de Tweede Kamer aangenomen motie van het CDA. Volgens de Kamerleden hebben de meeste vrijwilligers te goeder trouw gehandeld. De fiscus kan daarom niet meer eisen dat de vrijwilligers als bewijs nog bonnetjes of een kilometerregistratie laten zien. Vanaf 2012 AOW vanaf verjaardag Het AOW-ouderdomspensioen gaat met ingang van 1 januari 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar met ingang van de dag waarop die leeftijd bereikt wordt. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft hiervoor vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. In het regeerakkoord is dit afgesproken om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het kabinet om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is er nu nog verschil tussen de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen volgens die wet ontstaat (de pensioengerechtigde leeftijd) en de datum waarop het AOWouderdomspensioen ingaat (de ingangsdatum). Nu ontstaat recht op ouderdomspensioen nog bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en gaat het ouderdomspensioen in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Dit is bij de totstandkoming van de wet in 1957 bepaald. Dit is toen alleen om administratieve redenen zo geregeld. Besluit tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting In het persbericht van 1 juli 2011 is aangekondigd dat het tarief overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen tijdelijk wordt verlaagd tot 1 juli De maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2012 in werking en werkt terug tot en met 15 juni Het is niet wenselijk dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot 1 januari Daarom wordt vooruitlopend op wetswijziging in dit besluit van Staatssecretaris Weekers van Financiën goedgekeurd dat een tarief overdrachtsbelasting van 2 procent wordt 5

6 toegepast voor de verkrijging op of na 15 juni 2011 van een woning. Deze tijdelijke verlaging geldt overigens alleen voor woningen en niet voor bijvoorbeeld bedrijfspanden. Deze nieuwsmail ontvangt u periodiek 1 keer in de maand. Heeft u naar aanleiding van deze mail vragen, dan neemt u gewoon maar contact op. Deze nieuwsmail wordt in samenwerking met de nieuwsladder van de NOAB gemaakt. We kunnen helaas niet in staan voor onvolkomenheden of onjuistheden en u mag er geen rechten aan ontlenen. Met vriendelijke groeten, Irma Alkema en Tiede Boersma, tel In samenwerking met: Met vriendelijke groet, Irma Alkema Boersma Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus AA Sint Nicolaasga tel fax De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken 6278 ( ) Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus. Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken 6278 ( ) 6

7 Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus. Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken 6280 ( ) Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus. 7

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief ACTUALITEITEN september 2011 In deze nieuwsbrief Vitaliteitspakket - Naheffing privégebruik auto - Onzakelijke winstverdeling vof Ondernemerschap commanditaire vennoot - Ter beschikking stelling Overstappen

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief februari 2015

bericht Nieuwsbrief februari 2015 1 van 6 Nieuwsbrief februari 2015 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date.

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Vitaliteitspakket Ter beschikking stelling Overstappen hypotheek Uitbetaling vakantiedagen Korting AOW-toeslag Loonsanctie Schade werknemer Fiscale

Vitaliteitspakket Ter beschikking stelling Overstappen hypotheek Uitbetaling vakantiedagen Korting AOW-toeslag Loonsanctie Schade werknemer Fiscale accountants adviseurs september 2011 Vitaliteitspakket Ter beschikking stelling Overstappen hypotheek Uitbetaling vakantiedagen Korting AOW-toeslag Loonsanctie Schade werknemer Fiscale eenheid LOONBELASTING

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013 In dit nummer Jaargang 23 nr. 5-2013 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie