DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014"

Transcriptie

1 DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014 SELECTIE VAN OPLEIDINGEN De Beste Studies 2014 vergelijkt geaccrediteerde voltijd opleidingen in het hoger onderwijs. In de selectie zijn bekostigde opleidingen opgenomen waaraan in daadwerkelijk studenten zijn ingeschreven. Opleidingen waaraan geen instroom meer mogelijk is, zijn buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is dit jaar een aantal niet-bekostigde opleidingen geselecteerd die voldoende respons hebben op de Nationale Studenten Enquête (NSE). INDELING VAN OPLEIDINGEN NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in drie niveaus: WO-bachelor, WO-master en HBO-bachelor. OPLEIDING, CLUSTER, SECTOR De opleidingsnaam is gebaseerd op de naam van de opleiding in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Een aantal verwante opleidingen is samengenomen onder dezelfde noemer. Bij de indeling van de opleidingen is gebruik gemaakt van de sectorindeling van het CROHO en de indeling in Studies van de Studiekeuzedatabase. De gegevens van de joint degree opleidingen en een aantal andere samenwerkingen zijn samengevoegd. De gegevens van Liberal Arts and Sciences opleidingen zijn gesplitst voor regulier en University College voor de Universiteiten Leiden, Maastricht en Utrecht. De benodigde gegevens hiervoor zijn aangeleverd door de instellingen. De opleidingen zijn ingedeeld in 147 clusters en 10 sectoren. De volgende sectoren zijn opgenomen: INSTELLING Onderwijs Kunst, Taal & Cultuur (wo) Kunst & Cultuur (hbo) Economie & Recht Gedrag & Maatschappij Gezondheidszorg Sport, Voeding & Lifestyle Natuur, Techniek, Landbouw & Milieu Media, Communicatie & Taal (hbo) Sectoroverstijgend (wo) De instellingsnamen zijn gebaseerd op de instellingen uit het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Samenwerkingsverbanden tussen instellingen zijn als aparte instelling opgenomen, zoals ACTA (samenwerking tandheelkunde UvA en VU) en het Amsterdam University College (AUC): een samenwerking tussen UvA en VU. 1

2 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1-Cijfer-Hoger-Onderwijs (1CHO) zijn verricht, zijn gebaseerd op de voltijdstudenten. Het 1CHO is een (geanonimiseerd) register van inschrijvingen in het hoger onderwijs dat benut kan worden voor het genereren van beleidsinformatie. De instellingen voor hoger onderwijs verstrekken informatie over inschrijvingen van studenten aan het CRIHO, beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO registreert deze gegevens en vult deze aan met informatie afkomstig uit het GBA. Het 1CHO is een extract uit het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO). Hierin staan alle inschrijvingen en examens van studenten in het bekostigd hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten). De gegevens uit het studiejaar zijn van peildatum 1 oktober. In het 1CHO zijn attributen aan de gegevens van het CRIHO toegevoegd volgens een eenduidige definitie. Voor alle berekeningen is uitgegaan van het domein hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat een student in de gegevens slechts eenmaal meetelt, namelijk voor de hoofdinschrijving in het domein hoger onderwijs. STUDENTENAANTAL Betreft het aantal hoofdinschrijvingen in (peildatum 1 oktober) van voltijdstudenten onderscheiden naar opleiding en instelling. TOENAME INSCHRIJVINGEN Per opleiding is berekend hoe het aantal inschrijvingen zich tussen 2011 en 2013 heeft ontwikkeld. Hiertoe zijn alleen hoofdinschrijvingen meegerekend. Op basis van de procentuele ontwikkeling is bepaald of een opleiding tot de twintig procent grootste stijgers (1) of grootste dalers (-1) behoort. Dit is gedaan door het aantal inschrijvingen in 2013 te delen door het aantal inschrijvingen in Hierbij zijn de opleidingen met minder dan tien studenten in 2011 buiten beschouwing gelaten. Vervolgens zijn binnen de onderscheiden typen (wo-bachelor, wo-master en hbo-bachelor) percentielen berekend. Steeds zijn de twee bovenste percentielen getypeerd als sterkste stijgers en de twee onderste als sterkste dalers. SWITCHERS NA 1 JAAR De uitval is berekend op basis van het 1CHO; definities zijn afgestemd met DUO. Allereerst zijn de eerstejaarscohorten gedefinieerd: ten aanzien van het soort inschrijving in het hoger onderwijs zijn alleen de hoofdinschrijvingen meegenomen (in het hbo de code 1; in het wo de code 1 of A); type hoger onderwijs is bachelor; het eerste jaar in het hoger onderwijs is gelijk aan het inschrijvingsjaar. De hoogste vooropleiding van de student is gelijk aan de hoogste vooropleiding vóór het HO: dat betekent dat de student nog geen enkel diploma in het hoger onderwijs heeft behaald en dus echte eerstejaars ho zijn); associate degrees zijn achterwege gelaten; voor de berekening van de uitval zijn alleen de voltijdstudenten meegenomen. Aan deze cohorten (alleen voltijdstudenten) zijn de inschrijfgegevens van jaar 2 gekoppeld. Verder is bepaald wat het eerste diplomajaar is waarin de student uit het cohort aan de betreffende instelling een bachelordiploma behaalt (indien de student een bachelordiploma aan de instelling heeft behaald). Als de student in het betreffende jaar aan een andere opleiding binnen dezelfde instelling een bachelordiploma heeft behaald, wordt de student niet beschouwd als switcher of uitvaller. 2

3 Een student uit het cohort is vervolgens na 1 jaar uitgevallen uit de instelling als de actuele instelling van de inschrijving in het instroomjaar ongelijk is aan de actuele instelling in (instroomjaar + 1) én de student géén HO-einddiploma gedurende het instroomjaar heeft behaald. Voor switch binnen een joint degree is gecorrigeerd. Een student is een switcher binnen de instelling na 1 jaar wanneer de actuele instelling in instroomjaar gelijk is aan de actuele instelling in (instroomjaar + 1), de opleiding in instroomjaar niet gelijk is aan de opleiding in (instroomjaar + 1), wanneer de student géén bachelordiploma aan de actuele instelling heeft behaald waarvan diplomajaar gelijk is aan het instroomjaar. Hierbij wordt een opleiding als volgt gedefinieerd: als opleiding historisch equivalent gevuld is, dan is de opleiding historisch equivalent gebruikt; indien dit niet gevuld is, is de opleiding actueel equivalent gebruikt. De volgende drie groepen zijn als switch getypeerd: uitval uit het hoger onderwijs: de student heeft in instroomjaar 2013 geen inschrijving in het hoger onderwijs; uitval uit instelling: de student studeert in instroomjaar 2013 niet meer aan dezelfde instelling; switch binnen instelling: de student studeert in instroomjaar 2013 nog wel aan dezelfde instelling, maar heeft gekozen voor een andere opleiding. DOORSTROOM NAAR UNIVERSITEIT Van alle gediplomeerde hbo-bachelors uit 2012 is nagegaan welk deel is doorgestroomd naar de universiteit. PERCENTAGE MANNELIJKE STUDENTEN Het aandeel mannen dat staat ingeschreven aan een opleiding in 2013 gedeeld door het totaal aantal ingeschrevenen. PERCENTAGE BUITENLANDSE STUDENTEN Voor de vaststelling van buitenlandse studenten is gebruikgemaakt van de definities van VSNU/CBS. De buitenlandse studenten zijn studenten met een vooropleiding in de categorie overig of in de categorie onbekend en een niet-nederlandse nationaliteit. Het aantal buitenlandse studenten is gedeeld door het totaal aantal ingeschreven studenten. GEMIDDELD CIJFER CSE HAVO EN VWO Dit veld betreft het gemiddeld eindcijfer in het voortgezet onderwijs voor degenen met havo of vwo als hoogste vooropleiding vóór het hoger onderwijs. Het gemiddelde eindcijfer van het vo-diploma behorende bij deze hoogste vooropleiding vóór het hoger onderwijs. Deze variabele is gevuld voor de jaren 2006 t/m 2013 van het diplomajaar van de hoogste vooropleiding vóór het hoger onderwijs voor zover het een VO-diploma betreft dat is geregistreerd in de Basisregistratie Onderwijsnummer. Voor zover eenduidig in het ExamenResultatenRegister bepaald kon worden, is ook op basis van die vakgegevens het gemiddelde eindcijfer berekend (jaren 1998 t/m 2005, alleen regulier VO (dus geen VAVO)). De berekening van het gemiddelde eindcijfer in het 1CHO heeft plaatsgevonden op basis van vastgestelde routines binnen 1 Cijfer VO Examens. Voor het hbo zijn de gemiddelde cijfers berekend voor studenten met een havo- of vwo-diploma. In alle gevallen betreft het de hoogste opleiding in het voortgezet onderwijs. In het wo is deze berekening gedaan op basis van de studenten met een vwo-diploma. De examencijfers zijn berekend voor alle in 2013 ingeschreven studenten. 3

4 VOOROPLEIDING VWO Het percentage van alle ingeschreven studenten in het hbo waarvan de hoogste vooropleiding in het voortgezet onderwijs vwo is. VERVOLGOPLEIDINGEN BACHELORS De drie meest gekozen masteropleidingen van studenten die een bacheloropleiding in 2012 hebben afgerond. STUDIEKEUZEDATABASE/CROHO ONVOLDOENDES EN EXCELLENTE SCORES IN HET ACCREDITATIERAPPORT Opleidingen van instellingen met een instellingsaccreditatie, krijgen een beperkte accreditatie. Deze opleidingen worden beoordeeld op drie onderdelen (doelstellingen, programma, toetsing) en ze ontvangen een totaaloordeel. Opleidingen van instellingen zonder instellingsaccreditatie ondergaan de uitgebreide accreditatie. Deze opleidingen worden beoordeeld op beoogde eindkwalificaties oriëntatie van het programma inhoud van het programma vormgeving van het programma instroom studeerbaarheid duur personeelsbeleid kwaliteit van het personeel kwantiteit van het personeel materiële voorzieningen studiebegeleiding evaluatie resultaten verbetermaatregelen betrokkenheid bij kwaliteitszorg toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Voor het overzicht van Beste Studies 2014 zijn de facetten genoemd waarop een onvoldoende is gescoord of juist een excellente score is behaald. SELECTIE, NUMERUS FIXUS EN AANVULLENDE EISEN Opleidingen met een numerus fixus (NF), decentrale selectie (DC) of indicatie aanvullende eisen (AE). Deze informatie wordt gepubliceerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (indicatie aanvullende eisen) en op de website van DUO (numerus fixus en decentrale selectie). WETTELIJKE VOOROPLEIDINGSEISEN De bron van de wettelijke vooropleidingseisen is de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt bij ministeriële regeling vastgesteld welke profielen, eventueel aangevuld met vakeisen, toegang verlenen tot een bepaalde hbo-opleiding dan wel universitaire opleiding. In de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs zijn alle wettelijke vooropleidingseisen opgenomen. 4

5 AANVULLENDE EISEN In de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs zijn de wettelijke aanvullende eisen opgenomen voor een aantal opleidingen zoals kunstopleidingen, sportopleidingen en verloskunde. OPLEIDINGSBESCHRIJVING De opleidingsbeschrijvingen zijn ontleend aan de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. VESTIGINGSADRESSEN De vestigingsadressen en webadressen voor alle vestigingen van een opleiding zijn overgenomen uit de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Eén adres is aangewezen als hoofdvestiging, de overige adressen als nevenvestigingen. Als de hoofdvestiging niet bekend was, is de vestiging met de meeste inschrijvingen als hoofdvestiging aangeduid. TOELATINGSKANS (WO) De toelatingskans voor opleidingen met een decentrale selectie of numerus fixus. De toelatingskans wordt berekend door het aantal beschikbare plaatsen te delen door het aantal vooraanmeldingen. HODEX/STUDIEKEUZE WEBFORMULIER Niet alle informatie is beschikbaar uit registers en officiële bronnen. Voor de Studiekeuzedatabase worden ook opleidingsgegevens opgevraagd bij de opleidingen. Daarvoor zijn door Studiekeuze123 online formulieren ingericht (het zogeheten Studiekeuze Webformulier). Met behulp van deze formulieren leveren instellingen aanvullende informatie aan over de opleidingen. Een aantal instituten maakt geen gebruik van de online formulieren, maar stelt online informatie beschikbaar volgens een voorgedefinieerd format van de Hoger Onderwijs Data EXchange (HODEX). Dit is openbare informatie die beschikbaar wordt gesteld via xml-files. De vulling is niet 100 procent maar afhankelijk van de bereidheid van instellingen om gegevens aan te leveren. Deze informatie wordt samen met de informatie uit de opleidingsformulieren maandelijks in de Studiekeuzedatabase ververst. Een aantal velden dat aldus door de instellingen is aangeleverd, is verwerkt voor de Beste Studies. COLLEGEGELD (UITZONDERINGEN) Bekostigde voltijdopleidingen hebben in het studiejaar een collegegeld van euro. Een aantal opleidingen mag bij uitzondering een hoger collegegeld vragen. De bedragen die instellingen hebben opgegeven én die afwijken van het wettelijk bedrag van euro zijn opgenomen. Instellingen leveren deze informatie aan via HODEX of het Studiekeuze Webformulier. De vulling is daarmee niet 100 procent. COLLEGEGELD TWEEDE STUDIE Voor een tweede studie (na afronding van een bachelor of master opleiding) betalen studenten (onder bepaalde voorwaarden) het instellingscollegegeld. De hoogte van het instellingscollegegeld verschilt per instelling en soms per opleiding. Deze instellingscollegegelden zijn opgenomen. Instellingen leveren deze informatie aan via HODEX of het Studiekeuze Webformulier. De vulling is daarmee niet 100 procent. ANDERSTALIG ONDERWIJS Opleidingen die verzorgd worden in het Engels of in het Duits, aan te geven met EN of DU. Instellingen leveren deze informatie aan via HODEX of het Studiekeuze Webformulier. De vulling is daarmee niet 100 procent. 5

6 BINDEND STUDIEADVIES (ECTS) De norm (in ECTS) voor het bindend studieadvies in Instellingen leveren deze informatie aan via HODEX of het Studiekeuze Webformulier van Studiekeuze123. De vulling is daarmee niet 100 procent. PERCENTAGE STUDENTEN NAAR HET BUITENLAND Dit betreft het percentage studenten per opleiding dat onderwijs in het buitenland volgt voor meer dan 7,5 ECTS. Instellingen leveren deze informatie aan via HODEX of het Studiekeuze Webformulier. De vulling is daarmee niet 100 procent. TITEL De titulatuur die de opleiding aan de afgestudeerde verleent (bv. Bachelor of Science, Master of Arts). Instellingen leveren deze informatie aan via HODEX of het Studiekeuze Webformulier. De vulling is daarmee niet 100 procent. STUDIERENDEMENT: % AFGESTUDEERD BINNEN 4 EN 5 JAAR Het betreft het aandeel studenten dat binnen respectievelijk vier of vijf jaar een diploma heeft behaald. In het wo betreft dit het percentage behaalde bachelordiploma s na vier jaar van het cohort eerstejaars voltijd bachelor hoofdinschrijvingen uit 2008 met een vooropleiding vwo, en een rechtstreekse instroom in het wo. Deze cijfers worden binnenkort vervangen door de rendementen van het instroomcohort In het hbo betreft dit het percentage behaalde hbo-diploma s na vijf jaar van het cohort eerstejaars voltijd bachelor hoofdinschrijvingen uit De bestanden worden beschikbaar gesteld door de VSNU (wo) en de Vereniging Hogescholen (hbo). NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2014 VERWERKING VAN DE GEGEVENS De Nationale Studentenenquête (NSE) is een groot tevredenheidsonderzoek onder studenten over hun beoordeling van de opleidingen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. Alle NVAOgeaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek. Vanuit de data van de NSE is voor elke combinatie van instelling, opleiding en locatie, alsmede voor elke opleiding landelijk (het gemiddelde van alle combinaties van instelling en locatie waar de betreffende opleiding wordt aangeboden) een aantal tevredenheids-oordelen samengesteld. Hiervoor heeft Elsevier een selectie gemaakt van relevante vragen. Op basis hiervan is een indeling gemaakt in clusters van vragen. Per vraag is berekend of een student tevreden is (score 4 of 5) door deze studenten een score van 100 te geven. Vulde een student een waarde van 1, 2 of 3 in, dan is een score van 0 toegekend. Deze scores zijn per croho*brin gemiddeld. Om te kunnen bepalen of deze gemiddelden significant afwijken van de landelijke referenties, zijn op basis van de geobserveerde scores [croho*brin], de standaarddeviaties, de ongewogen responsaantallen en de populatieaantallen, betrouwbaarheidsintervallen berekend volgens de formule: marge=1,96*std/ wortel(n). De betrouwbaarheidsmarges zijn vermenigvuldigd met een eindigheidscorrectie-factor: (N-n)/(N-1). Door deze eindigheidscorrectie toe te passen, wordt de betrouwbaarheidsmarge kleiner en de schatting preciezer. Verschillen in het percentage tevreden studenten zijn als significant aangeduid wanneer de betrouwbaarheidsintervallen elkaar helemaal niet overlappen. De rangorde is bepaald op basis van totaaloordeel (%) waarbij 'significant +' voorrang heeft boven 'niet significant' en 'niet significant' voorrang heeft boven 'significant -'. 6

7 Organisatie & communicatie Toetsing Docenten Onderwijs Inrichting opleiding Faciliteiten DATASTRUCTUUR NSE De vragen uit de NSE zijn als volgt gerubriceerd: HOGER BEROEPSONDERWIJS Zitplaatsen, computers, practica De geschiktheid van de onderwijsruimten De geschiktheid van werkplekken De beschikbaarheid van werkplekken De ict-faciliteiten Beschikbaarheid studiemateriaal Aansluiting bij verwachting Voorbereiding op de praktijk De bibliotheek/mediatheek De digitale leeromgeving De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk De praktijkgerichtheid van je opleiding Keuzemogelijkheden Samenhang tussen onderdelen programma Kennismaking met beroepspraktijk Voorbereiding stages in studieprogramma Aansluiting vooropleiding Spreiding van de studielast Haalbaarheid van de deadlines Kritische houding De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding Het contact met de beroepspraktijk De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding De spreiding van de studielast over het studiejaar De haalbaarheid van deadlines Een kritische houding Kennis en vaardigheden Werkvormen Kwaliteit studiemateriaal Bekwaamheid en inzet Communicatieve vaardigheden Probleemoplossend vermogen Het onderbouwen van conclusies Het samenwerken met anderen De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal De inhoudelijke deskundigheid van docenten De didactische kwaliteit van docenten De betrokkenheid van de docenten bij de studenten Bereikbaarheid Begeleiding bij stages Aansluiting toetsing bij inhoud studie De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit je opleiding De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding Duidelijkheid beoordelingscriteria Uitslag binnen termijn De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt Het tijdig bekend maken van resultaten en beoordelingen Communicatie met student Informatie over studievoortgang Rooster colleges en tentamens De informatie over regels en procedures De informatie over jouw studievoortgang Het tijdig bekendmaken van de roosters Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in de roosters 7

8 Organisatie & communicatie Toetsing Docenten Onderwijs Inrichting opleiding Faciliteiten WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Zitplaatsen, computers, practica De geschiktheid van de onderwijsruimten De geschiktheid van werkplekken De beschikbaarheid van werkplekken De ict-faciliteiten Beschikbaarheid studiemateriaal Aansluiting bij verwachting De bibliotheek/mediatheek De digitale leeromgeving De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had Keuzemogelijkheden Stages en contact met de beroepspraktijk Samenhang tussen onderdelen programma Aansluiting vooropleiding Spreiding van de studielast Haalbaarheid van de deadlines Academische attitude en vaardigheden De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen Het contact met de beroepspraktijk De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit je opleiding De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding De spreiding van de studielast over het studiejaar De haalbaarheid van deadlines Een kritische houding Argumenteren/redeneren Analytisch denken Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk Onderzoeksvaardigheden Schriftelijke vaardigheden Mondelinge vaardigheden Werkvormen Kwaliteit studiemateriaal Voorbereiding op arbeidsmarkt Bekwaamheid en inzet Het ontwikkelen van wetenschappelijke theorieën Het doen van onderzoek Methoden en technieken van onderzoek Het schrijven van wetenschappelijke artikelen Communicatieve vaardigheden De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk De inhoudelijke deskundigheid van docenten De didactische kwaliteit van docenten De betrokkenheid van de docenten bij de studenten Bereikbaarheid Begeleiding Aansluiting toetsing bij inhoud studie De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen De kwaliteit van de begeleiding door docenten De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding Duidelijkheid beoordelingscriteria Uitslag binnen termijn De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt Het tijdig bekend maken van resultaten en beoordelingen Communicatie met student Informatie over studievoortgang Rooster colleges en tentamens De informatie over regels en procedures De informatie over jouw studievoortgang Het tijdig bekendmaken van de roosters Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in de roosters 8

9 CONTACTTIJD EERSTEJAARS < 12 UUR % Het percentage eerstejaarsstudenten met twaalf of minder contacturen; antwoordcategorieën 1 (minder dan 6 klokuren per week) en 2 (6 tot 12 klokuren per week) samengenomen. CONTACTTIJD (VEEL) TE WEINIG Het percentage studenten dat de contacttijd te weinig of veel te weinig vindt (zowel eerstejaars als ouderejaars); antwoordcategorieën 1 (veel te weinig) en 2 (te weinig) samengenomen. PERCENTAGE STUDENTEN DAT OPLEIDING AANRAADT AAN VRIENDEN, FAMILIE, COLLEGA'S Het percentage studenten dat aan vrienden, familie, collega's de opleiding aanraadt (antwoordcategorieën 5: ja, zeker wel en 4: ja, ik denk het wel samengenomen) of juist niet aanraadt (antwoordcategorieën 1: nee, zeker niet en 2: nee, ik denk het niet-) samengenomen. LESSEN VALLEN MEESTAL/ALTIJD UIT Antwoord op de vraag 'Bij mijn opleiding vallen. lessen uit'; antwoordcategorieën 4 (meestal) en 5 (altijd) samengenomen. DE BESTE UNIVERSITEIT EN HOGESCHOOL Als basis voor de beoordeling van de beste universiteit en hogeschool is gekeken naar de antwoorden op de algemene vraag in de NSE: geef aan hoe tevreden je bent over je opleiding in het algemeen. Deze vraag is gesteld op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden). Er is gebruikgemaakt van de gemiddelde score van alle voltijdstudenten van een opleiding op deze vijfpuntschaal. Vervolgens is gekeken of een opleiding significant beter of slechter scoort dan het gemiddelde van het hbo of wo (soort hoger onderwijs). Zo is bijvoorbeeld een hbo-opleiding vergeleken met het gemiddelde van de hele hbo. Een wo-opleiding is vergeleken met het totaalgemiddelde in het wo. Hier is dus een andere werkwijze gehanteerd dan bij de berekening van de percentages op de rubrieken in de gepubliceerde tabellen per opleiding. Voor de bepaling van de beste universiteit of hogeschool zijn alle opleidingen meegenomen, ongeacht het aantal respondenten voor zover het op basis van de cijfers mogelijk was om betrouwbaarheidsintervallen te berekenen. Van alle resultaten is per instelling een lijst gemaakt van het aantal beoordeelde opleidingen, het aantal opleidingen dat significant beter scoort en het aantal opleidingen dat significant slechter scoort dan het gemiddelde binnen het soort hoger onderwijs. De score per instelling is berekend door het aantal slecht scorende opleidingen in mindering te brengen op het aantal goed scorende opleidingen: een opleiding krijgt een score van - 1 als deze slechter scoort dan het landelijk sectorgemiddelde, een score van 1 als deze beter scoort dan het landelijk sectorgemiddelde en een score van 0 als deze op het landelijk sectorgemiddelde scoort. Het totaal aantal punten per instelling is gedeeld door het totaal aantal beoordeelde opleidingen van de instelling. Omdat niet alle universiteiten even groot zijn, of dezelfde mix van opleidingen aanbieden, is onderscheid gemaakt naar drie typen universiteiten: brede, specialistische en technische universiteiten. In het hbo is onderscheid gemaakt tussen specialistische hogescholen (minder dan 20 beoordeelde opleidingen), middelgrote hogescholen (tussen 20 en 55 beoordeelde opleidingen) en grote hogescholen (meer dan 55 beoordeelde opleidingen) met een breder en gevarieerder aanbod. Op deze wijze ontstaat een genuanceerd beeld van de kwaliteit van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs. 9

10 Twee universiteiten hebben hierin een aparte positie. Ten eerste de Wageningen Universiteit. Dit is een monosectorale universiteit met nagenoeg unieke opleidingen en dus lastig vergelijkbaar met de andere universiteiten. De Open Universiteit is helemaal buiten beschouwing gelaten omdat het hier vooral gaat om cursorisch aanbod of deeltijdaanbod en deze universiteit een specifieke populatie kent. Ook omdat het formele CROHO-geregistreerde opleidingenaanbod uit deeltijdopleidingen bestaat, werd het niet verantwoord geacht om de OU te vergelijken met reguliere universiteiten. ELSEVIER FACULTY RATING 2014 Het hooglerarenonderzoek ofwel Elsevier Faculty Rating (EFR) van Elsevier en ResearchNed is een belangrijk onderdeel van de beoordeling van de universitaire bacheloropleidingen. Voor dit onderzoek gaven ruim 2000 hoogleraren en universitair hoofddocenten aan de hand van vier indicatoren aan welke universiteit de beste is binnen hun vakgebied. Zij mogen hierbij niet op hun eigen universiteit stemmen. Om mee te doen aan de verkiezing moet een opleiding aan minstens drie universiteiten worden aangeboden. Anders zouden twee universiteiten elkaar, of zou één universiteit zichzelf beoordelen. Waar de studenten vooral een oordeel over hun eigen opleiding kunnen geven, hebben hoogleraren in de regel genoeg kennis van hun vakgebied om aan te geven hoe de kwaliteit van opleidingen aan andere universiteiten is. Zij kunnen daarom een vergelijking maken. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn met elkaar verweven. De hoogleraren beoordelen de opleidingen daarom aan de hand van de volgende vier indicatoren: de kwaliteit van het bachelorprogramma; het aanbod van masteropleidingen; de kwaliteit van de docenten; de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties van de staf. Hoogleraren geven aan welke universiteit de beste is op deze vier indicatoren. De eigen universiteit wordt buiten beschouwing gelaten en is in de internetvragenlijst niet selecteerbaar. STEMMEN EERSTE PLAATS De universiteit die de hoogste score haalt op de vier genoemde punten (het aantal eerste plaatsen over de vier onderdelen opgeteld), heeft de beste opleiding in huis. Althans, volgens de hoogleraren. Om de rangorde vast te stellen, is telkens per opleiding het aantal ontvangen stemmen voor een eerste plaats of som van eerste plaatsen (in het geval van het totaaloordeel) gedeeld door het aantal maximaal te ontvangen stemmen. Dit maximum is het totaal aantal uitgebrachte stemmen, minus de zelf uitgebrachte stemmen. Niet stemmen, in de hoop dat de eigen universiteit naar verhouding meer stemmen ontvangt, levert geen voordeel op. RANG HOOGLERARENOORDEEL De beste opleiding is de opleiding met het hoogste totaalpercentage stemmen voor een eerste plaats. Dit is berekend door alle eerste plaatsen op te tellen voor de vier indicatoren en daarna te delen door het maximaal te verkrijgen aantal stemmen: de som van het aantal uitgebrachte stemmen op de opleiding, verminderd met de som van de zelf uitgebracht stemmen. Het totaal percentage stemmen bepaalt dus de positie op de ranglijst. 10

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015 DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015 Voor u ligt de onderzoeksverantwoording voor de verzameling, bewerking, consolidatie en definities van alle gegevens die zijn opgenomen op de website bestestudies.elsevier.nl.

Nadere informatie

NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: hbo-bachelor, wo-bachelor, wo-master en woresearchmaster.

NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: hbo-bachelor, wo-bachelor, wo-master en woresearchmaster. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2016 Voor u ligt de onderzoeksverantwoording voor de verzameling, bewerking, consolidatie en definities van alle gegevens die zijn opgenomen op de website bestestudies.elsevier.nl.

Nadere informatie

NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: hbo-bachelor, wo-bachelor, wo-master en woresearchmaster.

NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: hbo-bachelor, wo-bachelor, wo-master en woresearchmaster. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2017 Voor u ligt de onderzoeksverantwoording voor de verzameling, bewerking, consolidatie en definities van alle gegevens die zijn opgenomen op de website elsevierweekblad.nl/bestestudies.

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Databronnen en definities... 4 3. Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen per 1 oktober 2013...

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Nationale Studentenenquête 2014

Nationale Studentenenquête 2014 Nationale Studentenenquête 2014 Fontys Academy for Creative Industries Dimphy Hooijmaijers Renate Smits Petra Szczerba Dienst Onderwijs en Onderzoek mei 2014 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken:

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Sectoren ho vergeleken profiel 2016 Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Aanbod Sectoren ho vergeleken: aantal opleidingsvarianten (brin-isat, naar voltijd en deeltijd/duaal) in het hoger onderwijs,

Nadere informatie

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123 EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS Studiekeuze123 27-10-2016 AGENDA o Welkom en introductie o Evaluatie Studie in Cijfers (aanleiding, algemene uitgangspunten, opzet, proces) o Stand van zaken herziening (per

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 Achtergrond Eind september heeft Studiekeuze123 de opleidingspagina s op haar website vernieuwd. Naast

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Nationale Studenten enquête 2015

Nationale Studenten enquête 2015 projectnr Title Subtitle Afdeling-Instituut Nationale Studenten enquête 2015 Fontys Academy for Creative Industries Dienst Onderwijs en Onderzoek Dimphy Hooijmaijers, Renate Smits, Eindhoven, 1 juni 2015

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij

Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij Het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij geeft de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken weer binnen alle opleidingen in deze sector. Dan kunt u denken

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Veranderen van opleiding Veel hbo-psychologie studenten door naar een wo-opleiding... 2 Havisten in Gedrag & Maatschappij stappen vaker over naar wo... 3 Mbo ers en havisten in psychologie-opleidingen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Oordeel over de opleiding

Oordeel over de opleiding Steeds meer studenten raden hun opleiding aan... 2 Niet-bekostigd: studenten tweedegraads hbo raden studie vaker aan... 3 Minder ulo-studenten raden opleiding aan... 5 Uitkomsten inspectie onderzoek vergelijkbaar

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Samenvatting en conclusies... 3 Inleiding... 4 De eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding... 8 Inschrijvingen aan de eerstegraads

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Onderwijs de grootste sector... 2 Minder tweedegraads- en universitaire lerarenopleidingen... 4 Ruim 900 opleidingsvarianten... 5 Nieuwe opleidingsvarianten in sector Onderwijs... 7 Ontwikkelingen in voltijd-

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 Het landelijke tevredenheidsonderzoek Figuur X.x Ontwikkeling themascore onder studenten in het hoger onderwijs inhoud naar studieniveau (2013 t/m 2017), waarbij 1 is zeer

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor?

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Presentatie Wolvega, 24 mrt 2016 Frank Steenkamp, Keuzegids Outline: 1. Aanpak C.H.O.I.

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen

Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen De hoofdlijnen Na een jarenlange daling stabiliseert de totale doorstroom vanuit

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool. Leer- en Innovatiecentrum. Together we make a difference! You learn.

Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool. Leer- en Innovatiecentrum. Together we make a difference! You learn. Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Inleiding De aanleiding voor deze NSE special is het verschijnen

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_2015 Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO

HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_2015 Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_ Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO 200_ofdinschrijvingen Hoofdinschrijvingen HBO 301 instroom_ba

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Olga Boekhoorn MSc Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welkeonderwijsbevoegdheden-zijn-er

informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welkeonderwijsbevoegdheden-zijn-er Pabo Samenvatting en conclusies... 2 De... 4 Inschrijvingen aan de... 6 Ontwikkelingen binnen de... 7 Onderwijskwaliteit: accreditaties... 9 Onderwijskwaliteit: conclusies van de NVAO...10 Tevredenheid:

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Databronnen en definities. Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6

Databronnen en definities. Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6 Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6 Databestanden 1. BRON-HO (Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs) BRON-HO (voormalig CRI-HO) wordt door

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs

Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs versie 1.0 31-10-2013 Inhoudsopgave Rapport 1: Omvang en samenstelling van de instroom in een bacheloropleiding (aantallen)... 4 Rapport 2: Omvang en

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master Samenvattingen en conclusies... 2 De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master... 4 Inschrijvingen... 6 Onderwijskwaliteit: accreditaties... 7 Tevredenheid: studie aanraden... 8 Tevredenheid: over docenten...

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2016-2017 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Je diploma.. en dan??

Je diploma.. en dan?? Je diploma.. en dan?? Dan begint de studententijd, de mooiste tijd van je leven!! geen PTA s, profielwerkstukken, absentieregistratie in magister meer meer vrijheid en zelf je tijd indelen beschikken over

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

1. Wetenschappers in Nederland M/V

1. Wetenschappers in Nederland M/V 1. Wetenschappers in Nederland M/V 14,8 procent vrouwelijke hoogleraren in 2011 In 2011 studeerden meer vrouwen (53,6%) dan mannen af aan de Nederlandse universiteiten. Het aandeel vrouwen in wetenschappelijke

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit

Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit De conclusies hebben uitsluitend betrekking op de masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. De conclusies over selectie van de masters zijn

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats:

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats: BLAD 1 Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO q WO Naam opleiding: Plaats: Naam: q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL Website van de opleiding: Datum: AANMELDING EN PLAATSING Ben je toelaatbaar met je

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie