Vragenlijst inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW"

Transcriptie

1 Vragenlijst inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW VRAGENLIJST INZAKE HET ONBEPERKT UITSTEL VAN DE INVORDERING VAN DE BTW (artikel 84quinquies tot 84undecies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde artikel 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering ervan) Deze vragenlijst moet uiterlijk op (datum) volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend (door beide verzoekers indien er twee zijn) toegezonden worden aan de Ontvanger BTW te (Gegevens centraliserende ontvanger) I. VERMOGEN VERMELD HET TOTAAL VAN DE VERMOGENS VAN DE VERZOEKER(S), ONGEACHT OF HET EIGEN DAN WEL GEMEENSCHAPPELIJKE VERMOGENS BETREFT. GEBRUIK BIJ ONVOLDOENDE PLAATS STEEDS DE KEERZIJDE(S). 1. HUWELIJKSSTELSEL Bewijsstuk nummer Voeg, indien U gehuwd bent, een kopie van het eventuele huwelijkscontract bij Voeg, indien U feitelijk gescheiden leeft, een opgave van de nog niet vereffende gemeenschap bij Voeg, indien U uit de echt gescheiden bent, een kopie van de documenten houdende de vereffening verdeling van de huwelijksgemeenschap bij 2. ONROEREND(E) GOED(EREN) Geef een overzicht van de onroerende goederen waarvan U of uw minderjarige kinderen eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent (vermeld tevens de eigendommen in onverdeeldheid). Beschrijving 1 Eigenaar/Naakte Eigenaar/Vruchtgebruiker (Te vermelden naargelang het geval) Ligging Verzekerde waarde (volgens de brandverzekering) Bewijsstuk nummer(afschrift van de verzekeringspolis en de bijvoegsel(s) toevoegen) 3. VOERTUIG(EN) Geef een overzicht van de voertuigen (wagen, vrachtwagen, bestelwagen, moto, bromfiets, aanhangwagen, caravan, boot, ) waarvan U eigenaar bent. Beschrijving 2 Eigenaar Aankoopwaarde Huidige waarde Nummerplaat (Afschrift van de aankoopfactuur toevoegen) 1 Woning, appartement, onbebouwde grond, ander soort onroerend goed, zowel GELEGEN IN BELGIË ALS IN HET BUITENLAND. 2 Soort (auto, moto, caravan,...) merk, model, bouwjaar en/of jaar van aankoop.

2 4. BELEGGING(EN) EN EFFECTEN Geef een overzicht van de aandelen, obligaties, effecten, beleggingsfondsen, waarvan U of uw minderjarige kinderen eigenaar bent. Soort van belegging 3 Belegd bedrag Huidige waarde 5. BANKREKENING(EN) EN SPAARTEGOEDEN Geef een overzicht van ALLE (binnenlandse en buitenlandse) bank- en spaarrekeningen waarvan U of uw minderjarige kinderen houder bent. Rekeninghouder(s) Rekeningnummer Rekeningsaldo 4 Bewijsstuk nr. (Afschrift rekeninguittreksels van de laatste drie maanden voor het indienen van het verzoek bijvoegen 5 ) 6. PENSIOENSPAARFONDSEN EN AANVERWANTE Geef een overzicht van de pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen, groepsverzekeringen, die U of uw minderjarige kinderen heeft/hebben onderschreven. Vermeld tevens deze waarvan U als begunstigde van het kapitaal bent aangeduid. Aard/Soort 6 Houder Maatschappij Bewijsstuk nummer (afschrift contract + bijvoegsels bijvoegen) 3 Kasbons, obligaties, beveks,... ZOWEL VAN BINNENLANDSE ALS VAN BUITENLANDSE OORSPRONG. 4 Ongeacht het een credit- of debetsaldo betreft. 5 De ontvanger BTW kan voor het onderzoek de voorlegging van de rekeninguittreksels over een langere periode eisen. 6 Pensioenspaarfonds, pensioenspaarverzekering, levensverzekering, groepsverzekering, enz.

3 7. ANDERE ROERENDE BEZITTINGEN (= MEUBILAIR, KUNSTVOORWERPEN, ) Vermeld de verzekerde waarde van uw inboedel (brandverzekering), alsook de door uzelf geschatte waarde van die inboedel: Verzekerde waarde Verzekerde waarde Verzoeker 1 Verzoeker 2 Bewijsstuk nr. (Afschrift van de verzekeringspolis en de bijvoegsel(s) toevoegen) Geef een overzicht van de in de loop van de 12 maand voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift aangekochte luxe-goederen 7. Aard Verzoeker 1 Verzoeker 2 Aankoopwaarde Bewijsstuk nr. (Afschrift van de aankoopfactuur) 8. GOEDEREN WAARVAN IN DE LOOP VAN DE 12 MAANDEN VOOR HET INDIENEN VAN HET VERZOEKSCHRIFT AFSTAND WERD GEDAAN Geef een overzicht van de goederen die U in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift heeft verkocht of weggeschonken. Beschrijving van het goed waarvan afstand werd gedaan 8 Afgestaan door? Afgestaan door? Verkoopprijs (afschrift factuur of ander geschreven document toevoegen) 7 Juwelen, diverse elektrische apparaten (TV, computer, home cinema sound system,...), mountainbike, meubilair, enz. 8 Woning, appartement, grond, ander soort onroerend goed, meubilair, huishoudelijke apparaten, verlichtingsapparatuur, verwarmingsapparaten, doe-het-zelf- en tuingereedschap, telecommunicatieapparatuur, decoratieve voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, diverse elektrische apparaten, voertuigen, effecten, enz.

4 II. INKOMSTEN Indien uw inkomsten het voorwerp uitmaken van een loonoverdracht of beslag, mag hier geen rekening mee gehouden worden, m.a.w. de ingehouden bedragen mogen niet afgetrokken worden. Inkomsten uit beroepsactiviteit(en) 9 VERZOEKER 1 VERZOEKER 2 Bewijsstuk nummer - Gemiddeld maandelijks nettobedrag Onkostenvergoeding(en) - Gemiddeld maandelijks nettobedrag Vakantiegeld - Nettobedrag Voordelen in natura 10 - Vermeld de aard van het voordeel in natura Vervangingsinkomen 11 - Gemiddeld maandelijks nettobedrag Verzoeker 2: (Naam verzoeker 2 Referte van het dossier (referte 9 Het eigenlijke loon, premies, winsten en baten, enz. 10 Kosteloze woning, kosteloze verwarming, kosteloos gebruik wagen, maaltijdcheques, GSM, enz. 11 Werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, enz.

5 Andere uitkeringen 12 - Gemiddeld maandelijks nettobedrag Onroerende inkomstens 13 - Identiteit en adres van de huurder(s) - Bedrag van de maandelijks ontvangen huurgelden 14 Ontvangen onderhoudsuitkeringen 15 - Identiteit en adres van de schuldenaar(s) van de uitkeringen - Bedrag van de maandelijks ontvangen uitkeringen Bestaansminimum, integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, opzeggingsvergoedingen, weerverletzegels, eindejaarspremies, reconversiepremies, studiebeurzen en andere toelagen, enz. 13 Inkomsten uit de verhuring van een woning, een appartement, een stuk grond, een garagebox, studentenkamers, enz. 14 Worden de bedragen niet maandelijks betaald, dan moet een omdeling gebeuren. 15 Zowel deze ontvangen voor de verzoeker(s) zelf, als voor de kinderen.

6 III. UITGAVEN Vermeld enkel het bedrag dat effectief door U verschuldigd is. Indien voor bepaalde schuldvorderingen uitstel van betaling of betalingsfaciliteiten zijn verleend, moet dit in de desbetreffende kolom vermeld worden. SOORT Woonlasten Huur Water Gas Electriciteit (voorschotten regeling + definitieve afrekening) Verwarming Onderhoud van de woning Andere woonlasten 16 Persoonlijke kosten Voeding Kleding Medische, farmaceutische en paramedische kosten Verzorging Schoolkosten en kosten voor opvang Kosten voor vrijetijdsactiviteiten en sport Andere 17 Vervoerkosten Kosten openbaar vervoer Brandstof voertuig(en) Andere Communicatie Telefoon Fax GSM Aansluiting internet Kabeltelevisie/Kijk-en luistergeld/betaalzenders MAANDELIJKS BEDRAG BEWIJSSTUK NUMMER Uitstel van betaling/ betalingsfaciliteiten Verzoeker 2: (Naam verzoeker 2 16 Onder andere de belastingen verschuldigd aan de Gewesten, Provincies, Gemeenten ingevolge verblijf, milieu, huisvuilophaling, Kosten voor rookwaren, huisdieren, enz.

7 SOORT Verzekeringskosten Autoverzekering Brandverzekering Levensverzekering Andere 18 Bijdragen Sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen Andere 19 Betaalde onderhoudsuitkeringen Bedrag van de betaalde onderhoudsuitkeringen Financieringen/Leningen Kredieten 20 Woonkrediet/Hypothecaire leninge Autofinanciering Lening op afbetaling Consumentenkrediet Andere MAANDELIJKS BEDRAG BEWIJSSTUK NUMMER Uitstel van betaling/ betalingsfaciliteiten Bijkomende inlichtingen, nuttig in het kader van het onderzoek van uw verzoek (bewijsstukken toe te voegen zie tevens volgend blad i.v.m. de redenen) IV. VERKLARING 18 Schuldsaldoverzekering, familiale verzekering, verzekering lichamelijke ongevallen, hospitalisatieverzekering, enz. 19 Bijdragen ziekenfonds, bijdragen vakbond, enz. 20 Vermeld tevens de einddatum van de lening, financiering,...

8 Verzoeker/ Verzoekers, verklaart / verklaren Niet in staat te zijn om op duurzame wijze zijn/haar/hun opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen; Het onvermogen niet kennelijk te hebben bewerkstelligd; Geen beslissing tot onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW te hebben verkregen binnen de vijf jaar voorafgaand aan dit verzoek; Geen onjuiste of onvolledige informatie te hebben verstrekt om het voordeel van het onbeperkt uitstel van de invordering te verkrijgen; 21 Bewust te zijn dat de gunstmaatregel van het onbeperkt uitstel wettelijk slechts kan toegekend worden na betaling van een bepaald bedrag en dan ook bereid te zijn volgende betalingen te verrichten: en/of EUR éénmalig EUR op basis van.. (aantal) maandelijkse afbetalingen; Te aanvaarden dat de inlichtingen verstrekt in dit formulier in mijn invorderingsdossier worden gevoegd; Dat de volgende redenen hebben geleid tot zijn/haar/hun onmogelijkheid om zijn/haar/hun schulden terug te betalen (korte beschrijving van de omstandigheden die tot de huidige situatie van overmatige schuldenlast hebben geleid): Opgemaakt te Waar en oprecht verklaard. op Waar en oprecht verklaard Verzoeker 1 Verzoeker 2 21 Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie zal aanleiding geven tot het verwerpen van het verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW of het naderhand intrekken ervan en zal desgevallend aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke vervolgingen.