Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)"

Transcriptie

1 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van uur. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept-agenda Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Vragenkwartier 4. Ingekomen stukken - Voorstel (1) Voorstel: - Lijst ingekomen Voor kennisgeving aannemen. stukken (1a)* 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 4 december Voorstel (2) Voorstel: - Concept verslag (2a)** Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 4 december HAMERSTUKKEN 6. Bestuur Zevende wijziging Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden - Voorstel (3) Voorstel: - Onderliggende 1. Kennisnemen van de tekst van de Gr Drechtsteden, versie 8.0 stukken (3a)** en de daarin opgenomen wijzigingen aanvaarden. 2. Het onder 1 genoemde besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. Dit is nodig voor de feitelijke inwerkingtreding van de wijziging. 7. Bestuur Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad Voorstel: Vaststellen van het gewijzigde Reglement van orde voor de Drechtraad. - Voorstel (4) - Wijzigingsbesluit (4a) - Verdere onderliggende stukken (4b)** BESPREEKSTUKKEN De kern van deze vergadering wordt gevormd door de algemene beschouwingen, inclusief de link met het rmjp. U wordt verzocht beide onderwerpen te betrekken bij uw algemene beschouwingen. 8.a Middelen Actualisering begroting GrD Voorstel (5) uur Eerste termijn (maximale spreektijd: 7 min.) Lokale partijen CU/SGP PvdA VVD CDA D66 Groen Links Overige fracties (gezamenlijk 7 min.) (mogelijkheid van sprekers namens gemeenteraden) - Onderliggend stuk (5a)** uur Schorsing uur Spreektijd portefeuillehouder(s)

2 concept-agenda Drechtraad d.d. 15 januari 2013 Pagina 2 Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) uur Tweede termijn (maximale spreektijd: 4 min.) uur Schorsing uur Spreektijd portefeuillehouder(s) uur Schorsing en beraad stemverklaringen en stemmingen uur Derde termijn: stemverklaringen, besluitvorming over amendementen en moties, stemming over complete Begroting 2013 Voorstel: Vaststellen van: 1. De actualisering begroting 2013 versie d.d. 13 november De begrotingswijzigingen voor de actualiseerde begroting De gemeentelijke bijdragen voor b Integraal Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden, actualisatie - Voorstel (6) Voorstel: - Onderliggende Het Regionaal meerjarenprogramma actualisatie als addendum op het Regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden vaststellen. stukken (6a)** 9. Rondvraag en sluiting * Zie de meest recente lijst van ingekomen stukken op ** U kunt betreffend onderliggende stuk vinden op Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels kunt u vragen voor agendapunten uiterlijk tot vrijdag om uur voor de vergadering van de Drechtraad via het adres bij de voorzitter van de Drechtraad indienen. Uw vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

3 Bijlage 1 VOORSTEL DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Telefoonnummer 12 december 2012 A.A. de Klerk-Faro Onderwerp Ingekomen stukken Voorstel Voor kennisgeving aannemen. Toelichting op het voorstel De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op de website geplaatst. Op de maandag vóór de Drechtraad wordt de lijst afgesloten om uur, waarna de lijst met andere na te zenden stukken op de maandag vóór de Drechtraad via de mail wordt toegezonden. Hiermee wordt bereikt dat stukken die tot kort voor de Drechtraad binnenkomen, nog ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Wel worden deze brieven in uitzondering op de andere ingekomen stukken meteen na ontvangst via de mail naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Ook de griffiers krijgen een mail, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren. Onderliggende stukken Lijst met ingekomen stukken (laatste versie is te vinden op stukken Drechtraad/2012).

4 Lijst ingekomen stukken Vergadering 15 januari 2013 (versie 14 januari) 13/008 (601 KB) 14 januari 2013 Brief d.d. 8 november 2012 van mevr. A.C. Rijsdijk inzake klacht over functioneren SDD. Deze brief is in behandeling genomen door de SDD. 13/007 (94 KB) 11 januari 2013 Toelichting op de tekst uit de 2e bestuursrapportage 2012 GrD, naar aanleiding van gestelde vragen in de Carrousel Middelen op 4 december /006 (24 KB) 10 januari 2013 Raadsbesluit Dordrecht d.d. 13 november 2012 inzake benoemen mevr. J. Heijmans tot plv. lid van de Drechtraad. 13/005 (845 KB) 10 januari 2013 Raadsinformatiebrief d.d. 8 januari 2013: Klantenbestand WWB per 1 januari 2013 i.r.t. begroting /004 (272 KB) 7 januari 2013 Raadsinformatiebrief d.d. 4 januari 2013: Betaling Provincie Zuid Holland - 10 miljoen euro aan ROM-D. 13/003 (331 KB) 3 januari 2013 Uitnodiging van het Platform tegen Armoede Drechtsteden voor een voorlichtingsbijeenkomst/debat op 12 januari 2013 om uur in Dordrecht (Merwedestraat 275). 13/002 (621 KB) 3 januari 2013 Conjunctuurnotitie OCD 3e kwartaal /001 (56 KB) 2 januari 2013 Brief Lijst Lammers d.d. 21 december 2012 inzake Voedselbank Cultuur Drechtsteden december (1643 KB) 2012 Raadsinformatiebrief: Provinciale groenagenda december (1168 KB) 2012 Raadsinformatiebrief: stand van zaken lobbydossiers mobiliteit december (501 KB) 2012 Raadsinformatiebrief: uitkomst AvA ROM over de uitname Noordoevers-Transformatiezone december (7699 KB) 2012 Raadsinformatiebrief: analyse integriteitbeleid GR Drechtsteden december (51 KB) 2012 Besluit raad van Dordrecht d,d, 18 december 2012 om mevr. J. van Dongen voor te dragen bij de Drechtraad ter opvolging van mevr. I. Koene als een van de voorzitters van de Carrouselvergaderingen december (235 KB) 2012 Brief gemeente Sliedrecht d.d. 12 december 2012 inzake vaststelling milieubeleidsplan Drechtsteden door de gemeenteraad op 28 november december (35 KB) 2012 Brief Lijst Lammers met aantal vragen ex artikel 33 van het Reglement van orde december (841 KB) 2012 Nieuwsbrief van Eneco, december 2012, nummer 10.

5 december (151 KB) 2012 Concept-verslag Carrousel Bestuur van 4 december december (444 KB) 2012 Besluit gemeentraad Papendrecht inzake wijziging GrD versie december (2099 KB) 2012 Vastgestelde besluitenlijst Drechtstedenbestuur van 10 oktober december (940 KB) 2012 Ter informatie op verzoek van de Raad van Dordrecht: bijeenkomsten Masterclass over Europa december (30 KB) 2012 Uitnodiging (30 KB) voor de themabijeenkomst 'waar wil en kan de gemeenteraad sturen op fysieke veiligheid' op 12 december 2012 in het Stadhuis Dordrecht. Aanmelden is mogelijk via Essey (229 KB) 'risico's in de polder', behorende bij de uitnodiging december (1286 KB) 2012 Uitnodiging voor 7e bijeenkomst voor metaalbedrijven op donderdag 13 december 2012.

6 Bijlage 2 VOORSTEL DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Telefoonnummer 12 december 2012 A.A. de Klerk-Faro Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 4 december 2012 Voorstel Vaststellen van het concept-verslag van de Drechtraad van 4 december Onderliggende stukken Concept-verslag van de Drechtraad op 4 december 2012.

7 Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 4 december 2012 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 15 januari Locatie: Stadhuis Dordrecht. 1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van verhindering: Alblasserdam: A.C. van 't Zelfde Dordrecht: J.E.T.M. van Dongen H.I.-Ambacht: B. van Ginkel, C.H. Don, M.C.G. Gommans Dane, J.C.W.H. Groos Papendrecht: Sliedrecht: L. van Rekom Zwijndrecht: H.W. Pasveer. De voorzitter de opent vergadering. De heer Cardon geeft een toelichting over het eerste exemplaar van het gedichtenbundeltje Drechtsteden toekomst, waarin de beste gedichten, korte verhalen en foto s zijn samengebracht die de wedstrijd Drechtsteden Toekomst hebben opgeleverd. Inwoners van de Drechtsteden konden hun visie, fantasie of wensdroom voor de toekomst van de regio insturen. Van de circa dertig inzendingen zijn er twaalf in het boekje terecht gekomen. Didi Korporaal, zijnde de winnares van de prijs jeugd, leest haar gedichtje voor. De heer Brok: Het is leuk dat je mee hebt gedaan aan het boekje en dat je de moeite hebt genomen om dit hier voor te dragen. Wij vinden cultuur en cultuurparticipatie voor jongeren heel belangrijk, voor nu en voor de toekomst. Ik hoop dat jij je blijft ontwikkelen met het schrijven van verhalen en gedichten. Als kleine ondersteuning krijg je voorbeelden mee van wat in het verleden hier uitgegeven is, in de hoop dat wij ook van jou nog eens een keer een boekje in deze vorm zullen uitgeven. Heel hartelijk dank. 2. Vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter heet de nieuwe burgemeester van Sliedrecht, de heer Van Hemmen en de interim burgemeester mevr. Wiebosch van Zwijndrecht welkom. Tevens welkom aan journalist mevrouw Yolanda de Koster van Binnenlands Bestuur, die aanwezig is om de Drechtstedendinsdag mee te maken. Mevrouw De Koster schrijft een artikel over het functioneren van de Drechtraad en heeft daarvoor vandaag al een aantal gesprekken gevoerd met een aantal functionarissen. Het Servicecentrum Drechtsteden heeft tijdens de conferentie Modernisering Bedrijfsvoering de tweede prijs gewonnen voor de Innovatie Bedrijfsvoeringsprijs. Dat is een voor en door de medewerkers zelf ontwikkeld idee voor digitale verzamelfacturen voor energieleveranciers en belastingaanslagen. Dit is een compliment voor de mensen die zich daarvoor ingezet hebben. Van harte gefeliciteerd. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in november, tijdens het jubileumcongres van de NVVK, een koepelorganisatie, de eerste prijs gewonnen voor haar innovatieve aanpak voor de Schuldhulpverlening. De workshop Schuldhulpverlening die de SDD medio 2011 introduceerde, werd door vakgenoten gekozen als het meest innovatieve idee om mensen met schuldenproblematiek efficiënt en adequaat te helpen. Onze complimenten aan onze SDD voor deze prijs. Ik meld u dat er een brief uitgegaan is over het "Seniorentreffen" voor 28 maart 2013 in de ochtend en de middag. Deze dag zal afgesloten worden met een gezamenlijk diner. Mensen die zich daarvoor nog niet hebben aangemeld, kunnen dit alsnog doen. Ik meld u ook dat nog niet alle partijen gehoor gegeven hebben aan de uitnodiging voor een informeel samenzijn met de voorzitter van de Drechtraad. Ik heb nog geen uitnodiging gekregen van GroenLinks en PvdA en de VVD. Ik heb u dat een paar keer gevraagd en ik verzoek u om daarvoor op korte termijn een datum te prikken, zodat wij ook met u over een aantal inhoudelijke thema's van gedachte kunnen wisselen. Ik zie uit naar deze bijeenkomsten. Ik ben vorige week bij de Locale Fracties geweest. Dat was buitengewoon constructief en goed georganiseerd. Ik hoop die lijn door te kunnen trekken. De heer Van Antwerpen: Meneer de voorzitter, u bent van harte uitgenodigd op 9 januari om uur in Dordrecht. In de Kamer Fysiek is vorige maand flink getornd aan de agenda. Een presentatie Kantorenvisie werd van het eerste naar het laatste agendapunt geschoven en uiteindelijk helemaal weggelaten. Wij steken daarbij ook de hand in eigen boezem. De ambtelijke ondersteuning die de hele avond aanwezig is geweest voor deze presentatie, is uiteindelijk onverrichter zake naar huis gestuurd. Wij vinden dat wij alerter moeten zijn en hier in de toekomst beter mee om moeten gaan. De agendapunten 7, 8 en 9 van deze vergadering. In de stukken staat dat de heer Kamsteeg de portefeuillehouder is. In de stukken van de vorige vergadering werd bij de Wmo gesproken over een coördinerend portefeuillehouder, de heer Nieuwstraten en een regionaal portefeuillehouder, de heer Kamsteeg. Kan het Drechtstedenbestuur bij de agendapunten 7, 8 en 9 straks aangeven hoe het precies zit en wie de eindverantwoordelijke is? Bij agendapunt 9 zullen wij een motie indienen.

8 pagina 2 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 4 december 2012 De voorzitter: U zult de portefeuillehouder treffen met wie afgesproken was dat hij dit punt zou doen. U weet dat in dit domein, zoals afgehecht is door het Drechtstedenbestuur, de onderlinge zaken verdeeld zijn. Dat kan in voorkomende gevallen ook in relatie tot participatie een verstandige keuze zijn. Ik neem kennis van uw eerste opmerking. Dat is een reflexie waar we allemaal van kunnen leren. De heer Van der Plaat: Afgelopen maand hebben raadsleden een bericht ontvangen van de heer Brok en de heer Loos om in een nieuw gremium bijeen te komen om allerhande ontwikkelingen en onderwerpen te bespreken over politieke lijnen met twee personen uit elke fractie, een seniorentreffen, naar analogie van het Seniorenconvent. De fractie van D66 vraagt wat u concreet tijdens het seniorentreffen wilt bespreken en waarom vindt u het noodzakelijk om deze onderwerpen in deze setting te bespreken? Waarom trekt u de conclusie dat huidige gremia niet voldoen? Mevrouw Kroes: Is het misschien een idee om dit te betrekken in het traject Toekomst op de Drechtsteden? Dit zou daar prima een onderdeel van kunnen zijn. Ik hoor graag hoe u daarover denkt. De voorzitter: Het bestuur en de voorzitter van de agendacommissie is tegen een aantal dingen aangelopen waarvan zij vinden dat het goed is om daar, in de opmaat naar de komende periode, in een informele setting wat langer bij stil te staan om gedachtes uit te wisselen om tot een bepaalde aanscherping te komen. U hebt de inventarisatie van aangedragen punten gezien. Deze lijst is niet volledig en kan worden aangevuld met de thema's die door de partijpolitieke groeperingen zelf nog geduid worden. Die kunnen op die bepaalde dag besproken worden. Het is de bedoeling dat wij op die dag, die een informele status heeft, nagaan of het punten zijn die in het formele traject ingezet moeten worden. Deze punten kunnen dan in de Carrousel of in de Drechtraad terecht om daar met elkaar over van gedachte te wisselen. Ik sta een transparant en open traject voor. Het doel is om onzer beide werkwijzen te verbeteren. Uw concrete vraag, mevrouw Kroes, om de werkgroep vanuit de Drechtraad een participatie daarin te geven, direct of indirect, vind ik prima. U bent ook bezig punten te agenderen die de werkwijze van uw Drechtraad kunnen bevorderen. Dus sluit die dingen kort en lever die punten aan en misschien kunnen er bij de afvaardiging vanuit de partijpolitieke families mensen vanuit die groepering op die dag aanwezig zijn. Het is altijd een noodzaak om dingen steeds aan te scherpen. Los van de winst die behaald is met het installeren en functioneren van de agendacommissie, is ook daar een aantal verbeteringen en aanscherpingen denkbaar. Het doel is om niet alleen het bewustwordingsproces van de Drechtraad, maar ook het functioneren te effectueren. Er is dus een aantal voorbeelden te geven waar het beter kan. Het treffen op 28 maart zou een hulpmiddel daartoe kunnen zijn. Ik ben kort en bondig van mening dat alles wat besproken wordt en wat naar de toekomst toe ook een formele status moet hebben, pas dan die formele status heeft of kan krijgen, nadat u in uw Drechtraad daadwerkelijk daar uw goedkeuring over uitgesproken heeft. De heer Van der Plaat: Kan ik daaruit afleiden dat dit een eenmalige bijeenkomst is? De voorzitter: Wat mij betreft niet, maar dat hangt ervan af hoe iedereen daar inzit. Dat bepaal ik niet. 3. Werkbezoek naar Brussel De voorzitter: Wie van degenen die mee geweest zijn, wil daar iets over zeggen? De heer De Jager: Wij vonden het een zeer informatieve dag, het was gezellig, hetgeen goed was voor de onderlinge betrokkenheid en communicatie. De dag was prima georganiseerd. De heer Lammers: Het was een leerzame dag. Het is absoluut iets dat regelmatig terug mag keren. Voor mij werden een aantal zaken helderder. Kijkend naar de situatie in Papendrecht, is het goed om ook eens informatie te krijgen over wat Europa allemaal kan betekenen voor de eigen gemeente en voor de regio. Ik heb de moeite genomen om een brief aan het college te sturen met daarin de vraag om ons als raad twee keer per jaar inzicht te geven in hoe het staat met alle Europese dossiers. Daardoor raak je als raad meer betrokken bij die Europese dossiers. Het is nu vaak nog onbekend terrein. Het is goed dat raadsleden meer begrip krijgen over Europa en de kansen die het de individuele gemeenten en de regio biedt. Hulde aan het initiatief en aan de organisatie. Het is voor herhaling vatbaar. De heer De Gier: Ook ik vond het een uiterst interessante dag die goed georganiseerd was. Mij is bijgebleven het regionale denken, gezien vanuit Brussel, hoe je als regio moet functioneren en hoe de regio's in elkaar overlopen. Dat was indrukwekkend. Het sluit een beetje aan op wat wij hier doen. Ik heb dit meegenomen naar ons Alblasserdam om daar het pleit te beslechten. Het was een informatieve dag en voor herhaling vatbaar, zeker voor die mensen die twijfels hebben over de regio. Mevrouw De Smoker: Ik heb het genoegen gehad om deze dag twee keer mee te maken, een keer vanuit de Dordtse gemeenteraad en nu vanuit de Drechtraad. Het voordeel is dat je een jaar later ziet dat wij als Drechtstedenregio al een paar slagen gemaakt hebben. Vorig jaar waren wij stil toen er in het huis van de Provincie gevraagd werd of wij een investeringsprogramma hadden. Nu stond onze directeur arbeidsmarktbeleid te vertellen wat wij doen aan investeringen en de verbindingen die gelegd zijn. Het is goed om dit soort kennis over elkaar mee te krijgen omdat blijkt dat niet iedereen over dezelfde informatie beschikt. De middag bij West-Brabant was een eye-opener. Ik verwacht daarover van het Drechtstedenbestuur daar nog wat actie. De presentatie over hoe zij de samenwerking naar het bedrijfsleven hebben uitgebouwd, daar kunnen wij jaloers op zijn. Ik zou graag het Drechtstedenbestuur op willen roepen, en dat zullen wij bij de algemene beschouwingen ook doen, om dat verder uit te bouwen. Het aanhaken met het bedrijfsleven is wat wij hard nodig hebben.

9 pagina 3 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 4 december 2012 De voorzitter: Mag ik hiermee dit punt als behandeld beschouwen? Voor de mensen die er niet bij waren. Wij zijn begonnen bij het Huis van de Nederlandse Provinciën, daarna hebben wij het Europese Parlement bezocht waar wij de Europarlementariër Jan Mulder hebben gesproken. Daarna zijn we naar het Parlementarium geweest. 's Middags hebben we een programma gehad waar mevrouw De Smoker naar verwees. Volgende week zullen portefeuillehouder Tanis, Blase en ondergetekende een overleg hebben met West-Brabant en met Zeeland om te praten over de gezamenlijke brief die wij namens het bedrijfsleven in deze drie regio's gaan sturen voor verder overleg met de drie Commissarissen van de Koningin over precies ditzelfde thema. Ook het bestuur was van mening dat het niet alleen een inhoudelijk boeiende dag was, maar dat ook onze medewerkers, waaronder met name de heer Van Boekhoven, deze dag op een perfecte manier hebben georganiseerd. De interactie tussen de gemeenten en alle mensen uit de Drechtraad was zeer positief. Wij hebben de belofte moeten doen om volgend jaar opnieuw een inhoudelijk programma op te stellen. Daar willen wij graag in voorzien. Dank aan de medewerkers die deze dag georganiseerd hebben. 4. Ingekomen stukken De voorzitter: Wie heeft daar een opmerking over? Niemand? Weet u het zeker? Nee. Goed. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 november 2012 Het concept-verslag wordt vastgesteld. 6. 2de Burap GrD 2012 De voorzitter: Er hebben zich vier sprekers aangemeld te weten mevrouw De Smoker D66 regiofractie, de heer Rietveld ChristenUnie/SGP, de heer Van Gameren PvdA en mevrouw De Klerk GroenLinks. Mevrouw De Smoker: Ik spreek namens de D66 regiofractie en de VSP. We hebben een interessante bespreking in de Carrousel gehad over de 2de Burap van de Drechtsteden dit jaar. Ik spreek mijn waardering uit voor het feit dat de Burap wat beknopter en overzichtelijker wordt. Ik was content met de lijst achterin met de besluiten van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad en met het overzicht van de moties en amendementen. Een punt van kritiek is dat ik heb moeten zoeken naar het bedrag dat de stand van zaken aangeeft bij deze Burap. Wat is ons positief geprognosticeerde resultaat? Over dat resultaat neemt het Drechtstedenbestuur alvast een voorschot bij de discussie. Dat stellen we nu nog niet vast. Maar als het Drechtstedenbestuur een voorschot neemt, dan nemen wij dat ook. Wij wenden het positieve resultaat aan om de kosten van het bovenformatieve personeel en de kosten van de ICT op te vangen. Op zich is dat geen gek uitgangspunt, maar het gaat wel voorbij aan de financiële regels en afspraken die wij met elkaar hebben. Drechtsteden is wat dat betreft net als Europa. Als wij wat over hebben binnen de Drechtsteden, dan gaat dat terug naar iedere gemeente. Bij tekorten haalt de Drechtsteden dat bij de gemeenten terug. En dat laatste onthouden wij altijd en dat is jammer. Als wij nu van dat uitgangspunt willen afstappen en het positief verwachte resultaat, dat nu op staat, anders willen besteden, dan moeten wij ons als Drechtraad ervan bewust zijn of wij onze spelregels gaan veranderen of dat dit een eenmalig iets is. In de Carrousel heeft de portefeuillehouder gepleit voor een verandering van de spelregels. Er is een causaal verband tussen alle uitvoeringsdochters waardoor wij meer een concern worden. Dat zien wij ook. Als het tijd is voor een verandering van de spelregels dan wil ik daar graag met het DSB maar ook met mijn collega Drechtraadsleden over discussiëren. De heer Rietveld: Ik heb er niet veel aan toe te voegen behalve dat ik blij ben met wat toezeggingen over notities en het ICT-transitieplan dat nu echt komt in het eerste kwartaal Ik heb ook gevraagd hoe het zit met de frictiekosten van de GRD die, dankzij het huidige sociale plan, een erg negatief effect hebben. De reactie die de portefeuillehouder daarop gegeven heeft, zou ik graag nog eens willen horen in deze Drechtraad. De heer Van Gameren: Dit is een soort tweede termijn. In de eerste termijn in de Carrousel heb ik een vraag gesteld over het financieel positieve resultaat van met name de Sociale Dienst, waarvan 1 miljoen euro wordt gebruikt voor de ICT, terwijl de andere 5,5 miljoen euro blijft hangen en gedeeltelijk naar de reserves gaat en waarvan er aan de gemeenten uitgekeerd wordt. Waarom zijn er positieve resultaten te boeken bij de SD en waarom wordt er nog altijd gewerkt met een vrij sober sociaal beleid? In de beantwoording in eerste termijn werd deels verwezen naar de portefeuillehouder die gaat over sociaal. Ik hoop dat hij kan vertellen waarom hij in die tussentijd geen aanvraag heeft gedaan bij de portefeuillehouder financiën zodanig dat hij wellicht een aantal verscherpingen in het sociaalbeleid had kunnen verminderen. Het tweede punt dat ik ingebracht heb was de extra impuls economie. Dat gaat over zeven punten en met name over Dit is een nieuw beleid. Wij hebben ooit besloten om geen nieuw beleid in de Burap te regelen. Misschien wel als het als voorstel in de Drechtraad geweest is. Dat is hierbij niet het geval. Dus waarom is dit ook niet gewoon neergelegd in de Drechtraad? Mevrouw De Smoker: Per interruptie. Meneer van Gameren, wij hebben het wel degelijk met elkaar over die gehad. Dat is in de raadsinformatiebrief van 29 juni naar ons toegekomen. Wij hebben er toen over gesproken want het heeft te maken met onze investeringsagenda. De heer Van Gameren: Wij gaan hier over de financiën. Als er een voorstel gedaan wordt in een raadsinformatiebrief is dat niet direct een voorstel dat bekrachtigd zou kunnen worden in een Drechtraad. Men had het gewoon op de agenda moeten zetten. Wij hadden die dan kunnen toekennen.

10 pagina 4 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 4 december 2012 Mevrouw De Smoker: Dat ben ik met de heer Van Gameren eens. Er zat geen kredietvoorstel achter. Maar de heer Van Gameren doet het nu al een paar keer voorkomen of het helemaal uit de lucht komt vallen en dat is niet het geval. De heer Van Gameren: Goed, het staat keurig beschreven wat het is, maar het budgetrecht is aan de Drechtraad en laten we dat zo houden. De frictiekosten en de transitiekosten baren ons nog steeds zorgen. Mevrouw De Smoker heeft ook al gezegd dat je wel kan beloven dat we straks uit een overschot proberen de niet gerealiseerde bezuinigingen op de formatie te dekken, maar dat is niet de bedoeling geweest toen wij die bezuinigingen ingevoerd hebben. Het doel daarvan was om die bezuinigingen ook te realiseren. Als ze niet gerealiseerd worden omdat de formaties niet zo snel ingekrompen kunnen worden dan moeten er nieuwe bezuinigingen komen. Dat mis ik een beetje in de Burap. Mevrouw De Klerk: De ICT is een hot item en een onderwerp waar met enige regelmaat veel geld naar toegaat. Uit de discussie in de Carrousel bleek dat dit altijd wel zo zal blijven. Mijn fractie hoopt dat de protefeuillehouder daar volgend jaar meer duidelijkheid over geeft, met name over het verdelen van de kosten, omdat het daar veel mee te maken heeft. Hetzelfde geldt voor de taakstelling van het bestuur. Daar was mee gemoeid waar niet aan voldaan kon worden. Er is een voorstel gekomen voor de dekking. Over het tweede gedeelte van het voorstel krijgen wij nog voorstellen. Ik heb namens GroenLinks laten weten dat, als het over de versobering van de minima gaat, wij daar niet blij van worden. Nog een opmerking waar we het in de Carrousel niet over gehad hebben, maar dat hier wel onder de Burap vermeld staat. Bij punt 1 staat: "Kennisnemen van het advies van de Cliëntenraad Wwb Drechtsteden en de beantwoording van het Drechtstedenbestuur". De fractie van GroenLinks vindt dat kinderen in dit soort situaties niet de dupe mogen worden van sancties. Sancties op een uitkering zijn altijd schrijnend. Wij vragen om creativiteit en compassie in het belang van het kind. De voorzitter: Dat waren de vier mensen die zich aangemeld hebben. Kunnen we het daarbij laten? Ja. Dan geef ik de portefeuillehouder de gelegenheid om hierop te reflecteren. Portefeuillehouder Korteland: Dank u wel voorzitter. Ook dank aan mevrouw De Smoker voor de complimenten over de opzet. Ik ben blij dat u daar content mee bent. Het is bedoeld om het leesbaar te maken en beslissingen helder en inzichtelijker te maken. Uiteindelijk beslist u bij de jaarrekening over het resultaat en de bestemming. Natuurlijk doet het bestuur daar een voorstel voor. U hebt gelijk dat voor het eerst genoemd staat in welke samenhang van dochters van het concern je dat doet. Daar heeft het bestuur een voorstel voor gedaan in deze rapportage. Dat is een richting en bij de jaarrekening zal blijken of u daar gelukkig van wordt. De SGP/ChristenUnie fractie is blij met de toezegging voor het transitieplan. Wij zijn er ook blij mee. Ook in de Carrousel kwam aan de orde dat wij niet eerder zo de realiteitszin hebben kunnen kwantificeren van het hele ICTproject voor de toekomst. De Drechtraad zal zelf moeten kiezen welke kant en met welke snelheid daarin gevolgd wordt. De fractie van GroenLinks wees er heel terecht op dat je eerst je huis op orde moet hebben voordat je aan de toekomst kunt werken. Voorzitter, volgens mij was dat mijn deel. Er blijft nog een stukje frictie hangen bij de heer Tanis. Portefeuillehouder Tanis: Een herhaling van het verhaal dat ik gemeld heb over het Regionaal Statuut. Op dit moment hebben wij een Regionaal Statuut voor de periode Met de bonden is vorig jaar afgesproken om geen nieuw statuut op te stellen in verband met de lopende CAO-onderhandelingen. Er is wel voor gekozen, en dat is een aanvulling op de tekst zoals die in de oplegnotitie staat, om met elkaar overeen te komen om een maximum termijn van 24 maanden vast te stellen met ingang van 1 januari Dat is met terugwerkende kracht vastgelegd in een formeel onderhandelingsakkoord wat wij met de bonden hebben afgesloten en voor de lopende gevallen bij de SDD per 1 april, met inspanningsverplichtingen van werk-naar-werk. Ik heb de Carrousel toegezegd u op de hoogte te houden van de voortgang van het nieuwe Sociaal Statuut. Daar zijn wij op dit moment over in gesprek met de bonden. De planning is om dat uiterlijk in het tweede kwartaal volgend jaar af te sluiten. De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat iemand op de tribune ook iets wil zeggen. Komt u naar voren. Ik geef vast in tweede termijn de gelegenheid aan de heer Van Gameren en daarna de heer Van Verk. De heer Van Gameren: Ik geloof wel dat mijn vraag nu beantwoord wordt. De voorzitter: Ja, portefeuillehouder Van der Burgt komt daarvoor. De heer Van Verk. De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Mevrouw De Klerk noemde al de brief van 14 november over de zomermotie. Daarin geeft u aan dat u moeite heeft om bezuinigingen in te vullen op het Bureau en de staf. U geeft daar een aantal suggesties voor. Dat is mooi. In de brief staat dat het betrokken moet worden bij de 2de Burap en de actualisatie Ik zie nergens in de agenda verder hoe dat moet, behalve door het nu al sprekend op te voeren. Ik verzoek u deze brief aan te houden en in een volgende Carrousel of raad nader inhoudelijk te bespreken. Portefeuillehouder Van der Burgt: De heer Van Gameren heeft gesproken over de budgetten bij de Sociale Dienst en ik interpreteer maar dat het over het participatiebudget gaat? De heer Van Gameren: Onder andere.

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. Aan de leden van de Drechtraad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 december 2013 van 21.30-22.30 uur in het Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Vastgesteld samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 4 oktober 2011 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 1 november 2011. Locatie: 1. Opening

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr. SBC/2008/934; besluit: Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008, Nr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. Het concept verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 vaststellen.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. Het concept verslag van de Drechtraad van 2 juli 2013 vaststellen. De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 september 2013 van 21.45-22.15 uur in het Energiehuis, kamer Ketel 2, Noordendijk 148 te

Nadere informatie

De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer.

De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok, is blij verrast met dit geschenk. Hij belooft met gepast respect gebruikt te maken van deze voorzittershamer. Samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 8 maart 2011 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 5 april 2011. Locatie: Cultureel Centru,Cascade, Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Werkprocessen gemeenteraad bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Vastgesteld op 10 juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene aspecten vergaderingen 1.1 raads informatie systeem (ris) 1.2 beeld- en geluidopnames

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Voorafgaand aan de raadsvergadering staat voor u vanaf uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee klaar.

Voorafgaand aan de raadsvergadering staat voor u vanaf uur in de raadsontmoetingsruimte een kop koffie/thee klaar. Aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht De voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht nodigt u uit voor de openbare raadsvergadering van dinsdag 10 december 2013. Aanvang 20.00 uur, raadzaal

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. stukken * Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 11 juni 2013.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) Voor kennisgeving aannemen. stukken * Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 11 juni 2013. De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van 18.00-23.30

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: uur).

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: uur). BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 29 februari 2016 (reguliere aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze informele bijeenkomst van deze raadscommissie

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010

Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010 Agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2010 De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 12 januari 2010 in

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007

Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007 College V200701161 Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u aan de concept-agenda s voor de Informatievergaderingen van

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis van Zwijndrecht 1. Opening De vice voorzitter, de heer Loos: Dames en heren, welkom vanavond bij de

Nadere informatie

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer :

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer : AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari 2015 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 15.01.11. Onderwerp : Goedkeuring begroting 2015 Stichting Westerwijs c.a. Marum : 27 januari 2015 Doel raadsvoorstel

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.45 uur : 21.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Afwezig: Dhr. R. van Lavieren Dhr. O. Yilmaz Dhr. J.H.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A.

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A. Verslag van de bijeenkomst van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op woensdag 1 juli 2015 in het Stadhuis van de gemeente Delft (opening 19.39 uur). Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser en Luca en de gemeentesecretaris wethouder Fluitman I.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie