Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)"

Transcriptie

1 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van uur. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept-agenda Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Vragenkwartier 4. Ingekomen stukken - Voorstel (1) Voorstel: - Lijst ingekomen Voor kennisgeving aannemen. stukken (1a)* 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 4 december Voorstel (2) Voorstel: - Concept verslag (2a)** Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 4 december HAMERSTUKKEN 6. Bestuur Zevende wijziging Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden - Voorstel (3) Voorstel: - Onderliggende 1. Kennisnemen van de tekst van de Gr Drechtsteden, versie 8.0 stukken (3a)** en de daarin opgenomen wijzigingen aanvaarden. 2. Het onder 1 genoemde besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken. Dit is nodig voor de feitelijke inwerkingtreding van de wijziging. 7. Bestuur Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad Voorstel: Vaststellen van het gewijzigde Reglement van orde voor de Drechtraad. - Voorstel (4) - Wijzigingsbesluit (4a) - Verdere onderliggende stukken (4b)** BESPREEKSTUKKEN De kern van deze vergadering wordt gevormd door de algemene beschouwingen, inclusief de link met het rmjp. U wordt verzocht beide onderwerpen te betrekken bij uw algemene beschouwingen. 8.a Middelen Actualisering begroting GrD Voorstel (5) uur Eerste termijn (maximale spreektijd: 7 min.) Lokale partijen CU/SGP PvdA VVD CDA D66 Groen Links Overige fracties (gezamenlijk 7 min.) (mogelijkheid van sprekers namens gemeenteraden) - Onderliggend stuk (5a)** uur Schorsing uur Spreektijd portefeuillehouder(s)

2 concept-agenda Drechtraad d.d. 15 januari 2013 Pagina 2 Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) uur Tweede termijn (maximale spreektijd: 4 min.) uur Schorsing uur Spreektijd portefeuillehouder(s) uur Schorsing en beraad stemverklaringen en stemmingen uur Derde termijn: stemverklaringen, besluitvorming over amendementen en moties, stemming over complete Begroting 2013 Voorstel: Vaststellen van: 1. De actualisering begroting 2013 versie d.d. 13 november De begrotingswijzigingen voor de actualiseerde begroting De gemeentelijke bijdragen voor b Integraal Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden, actualisatie - Voorstel (6) Voorstel: - Onderliggende Het Regionaal meerjarenprogramma actualisatie als addendum op het Regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden vaststellen. stukken (6a)** 9. Rondvraag en sluiting * Zie de meest recente lijst van ingekomen stukken op ** U kunt betreffend onderliggende stuk vinden op Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Onder verwijzing naar de afgesproken spelregels kunt u vragen voor agendapunten uiterlijk tot vrijdag om uur voor de vergadering van de Drechtraad via het adres bij de voorzitter van de Drechtraad indienen. Uw vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

3 Bijlage 1 VOORSTEL DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Telefoonnummer 12 december 2012 A.A. de Klerk-Faro Onderwerp Ingekomen stukken Voorstel Voor kennisgeving aannemen. Toelichting op het voorstel De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op de website geplaatst. Op de maandag vóór de Drechtraad wordt de lijst afgesloten om uur, waarna de lijst met andere na te zenden stukken op de maandag vóór de Drechtraad via de mail wordt toegezonden. Hiermee wordt bereikt dat stukken die tot kort voor de Drechtraad binnenkomen, nog ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Wel worden deze brieven in uitzondering op de andere ingekomen stukken meteen na ontvangst via de mail naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Ook de griffiers krijgen een mail, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren. Onderliggende stukken Lijst met ingekomen stukken (laatste versie is te vinden op stukken Drechtraad/2012).

4 Lijst ingekomen stukken Vergadering 15 januari 2013 (versie 14 januari) 13/008 (601 KB) 14 januari 2013 Brief d.d. 8 november 2012 van mevr. A.C. Rijsdijk inzake klacht over functioneren SDD. Deze brief is in behandeling genomen door de SDD. 13/007 (94 KB) 11 januari 2013 Toelichting op de tekst uit de 2e bestuursrapportage 2012 GrD, naar aanleiding van gestelde vragen in de Carrousel Middelen op 4 december /006 (24 KB) 10 januari 2013 Raadsbesluit Dordrecht d.d. 13 november 2012 inzake benoemen mevr. J. Heijmans tot plv. lid van de Drechtraad. 13/005 (845 KB) 10 januari 2013 Raadsinformatiebrief d.d. 8 januari 2013: Klantenbestand WWB per 1 januari 2013 i.r.t. begroting /004 (272 KB) 7 januari 2013 Raadsinformatiebrief d.d. 4 januari 2013: Betaling Provincie Zuid Holland - 10 miljoen euro aan ROM-D. 13/003 (331 KB) 3 januari 2013 Uitnodiging van het Platform tegen Armoede Drechtsteden voor een voorlichtingsbijeenkomst/debat op 12 januari 2013 om uur in Dordrecht (Merwedestraat 275). 13/002 (621 KB) 3 januari 2013 Conjunctuurnotitie OCD 3e kwartaal /001 (56 KB) 2 januari 2013 Brief Lijst Lammers d.d. 21 december 2012 inzake Voedselbank Cultuur Drechtsteden december (1643 KB) 2012 Raadsinformatiebrief: Provinciale groenagenda december (1168 KB) 2012 Raadsinformatiebrief: stand van zaken lobbydossiers mobiliteit december (501 KB) 2012 Raadsinformatiebrief: uitkomst AvA ROM over de uitname Noordoevers-Transformatiezone december (7699 KB) 2012 Raadsinformatiebrief: analyse integriteitbeleid GR Drechtsteden december (51 KB) 2012 Besluit raad van Dordrecht d,d, 18 december 2012 om mevr. J. van Dongen voor te dragen bij de Drechtraad ter opvolging van mevr. I. Koene als een van de voorzitters van de Carrouselvergaderingen december (235 KB) 2012 Brief gemeente Sliedrecht d.d. 12 december 2012 inzake vaststelling milieubeleidsplan Drechtsteden door de gemeenteraad op 28 november december (35 KB) 2012 Brief Lijst Lammers met aantal vragen ex artikel 33 van het Reglement van orde december (841 KB) 2012 Nieuwsbrief van Eneco, december 2012, nummer 10.

5 december (151 KB) 2012 Concept-verslag Carrousel Bestuur van 4 december december (444 KB) 2012 Besluit gemeentraad Papendrecht inzake wijziging GrD versie december (2099 KB) 2012 Vastgestelde besluitenlijst Drechtstedenbestuur van 10 oktober december (940 KB) 2012 Ter informatie op verzoek van de Raad van Dordrecht: bijeenkomsten Masterclass over Europa december (30 KB) 2012 Uitnodiging (30 KB) voor de themabijeenkomst 'waar wil en kan de gemeenteraad sturen op fysieke veiligheid' op 12 december 2012 in het Stadhuis Dordrecht. Aanmelden is mogelijk via Essey (229 KB) 'risico's in de polder', behorende bij de uitnodiging december (1286 KB) 2012 Uitnodiging voor 7e bijeenkomst voor metaalbedrijven op donderdag 13 december 2012.

6 Bijlage 2 VOORSTEL DRECHTRAAD 15 januari 2013 Datum Steller Telefoonnummer 12 december 2012 A.A. de Klerk-Faro Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 4 december 2012 Voorstel Vaststellen van het concept-verslag van de Drechtraad van 4 december Onderliggende stukken Concept-verslag van de Drechtraad op 4 december 2012.

7 Concept verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 4 december 2012 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 15 januari Locatie: Stadhuis Dordrecht. 1. Opening De voorzitter, dhr. A.A.M. Brok opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van verhindering: Alblasserdam: A.C. van 't Zelfde Dordrecht: J.E.T.M. van Dongen H.I.-Ambacht: B. van Ginkel, C.H. Don, M.C.G. Gommans Dane, J.C.W.H. Groos Papendrecht: Sliedrecht: L. van Rekom Zwijndrecht: H.W. Pasveer. De voorzitter de opent vergadering. De heer Cardon geeft een toelichting over het eerste exemplaar van het gedichtenbundeltje Drechtsteden toekomst, waarin de beste gedichten, korte verhalen en foto s zijn samengebracht die de wedstrijd Drechtsteden Toekomst hebben opgeleverd. Inwoners van de Drechtsteden konden hun visie, fantasie of wensdroom voor de toekomst van de regio insturen. Van de circa dertig inzendingen zijn er twaalf in het boekje terecht gekomen. Didi Korporaal, zijnde de winnares van de prijs jeugd, leest haar gedichtje voor. De heer Brok: Het is leuk dat je mee hebt gedaan aan het boekje en dat je de moeite hebt genomen om dit hier voor te dragen. Wij vinden cultuur en cultuurparticipatie voor jongeren heel belangrijk, voor nu en voor de toekomst. Ik hoop dat jij je blijft ontwikkelen met het schrijven van verhalen en gedichten. Als kleine ondersteuning krijg je voorbeelden mee van wat in het verleden hier uitgegeven is, in de hoop dat wij ook van jou nog eens een keer een boekje in deze vorm zullen uitgeven. Heel hartelijk dank. 2. Vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter heet de nieuwe burgemeester van Sliedrecht, de heer Van Hemmen en de interim burgemeester mevr. Wiebosch van Zwijndrecht welkom. Tevens welkom aan journalist mevrouw Yolanda de Koster van Binnenlands Bestuur, die aanwezig is om de Drechtstedendinsdag mee te maken. Mevrouw De Koster schrijft een artikel over het functioneren van de Drechtraad en heeft daarvoor vandaag al een aantal gesprekken gevoerd met een aantal functionarissen. Het Servicecentrum Drechtsteden heeft tijdens de conferentie Modernisering Bedrijfsvoering de tweede prijs gewonnen voor de Innovatie Bedrijfsvoeringsprijs. Dat is een voor en door de medewerkers zelf ontwikkeld idee voor digitale verzamelfacturen voor energieleveranciers en belastingaanslagen. Dit is een compliment voor de mensen die zich daarvoor ingezet hebben. Van harte gefeliciteerd. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in november, tijdens het jubileumcongres van de NVVK, een koepelorganisatie, de eerste prijs gewonnen voor haar innovatieve aanpak voor de Schuldhulpverlening. De workshop Schuldhulpverlening die de SDD medio 2011 introduceerde, werd door vakgenoten gekozen als het meest innovatieve idee om mensen met schuldenproblematiek efficiënt en adequaat te helpen. Onze complimenten aan onze SDD voor deze prijs. Ik meld u dat er een brief uitgegaan is over het "Seniorentreffen" voor 28 maart 2013 in de ochtend en de middag. Deze dag zal afgesloten worden met een gezamenlijk diner. Mensen die zich daarvoor nog niet hebben aangemeld, kunnen dit alsnog doen. Ik meld u ook dat nog niet alle partijen gehoor gegeven hebben aan de uitnodiging voor een informeel samenzijn met de voorzitter van de Drechtraad. Ik heb nog geen uitnodiging gekregen van GroenLinks en PvdA en de VVD. Ik heb u dat een paar keer gevraagd en ik verzoek u om daarvoor op korte termijn een datum te prikken, zodat wij ook met u over een aantal inhoudelijke thema's van gedachte kunnen wisselen. Ik zie uit naar deze bijeenkomsten. Ik ben vorige week bij de Locale Fracties geweest. Dat was buitengewoon constructief en goed georganiseerd. Ik hoop die lijn door te kunnen trekken. De heer Van Antwerpen: Meneer de voorzitter, u bent van harte uitgenodigd op 9 januari om uur in Dordrecht. In de Kamer Fysiek is vorige maand flink getornd aan de agenda. Een presentatie Kantorenvisie werd van het eerste naar het laatste agendapunt geschoven en uiteindelijk helemaal weggelaten. Wij steken daarbij ook de hand in eigen boezem. De ambtelijke ondersteuning die de hele avond aanwezig is geweest voor deze presentatie, is uiteindelijk onverrichter zake naar huis gestuurd. Wij vinden dat wij alerter moeten zijn en hier in de toekomst beter mee om moeten gaan. De agendapunten 7, 8 en 9 van deze vergadering. In de stukken staat dat de heer Kamsteeg de portefeuillehouder is. In de stukken van de vorige vergadering werd bij de Wmo gesproken over een coördinerend portefeuillehouder, de heer Nieuwstraten en een regionaal portefeuillehouder, de heer Kamsteeg. Kan het Drechtstedenbestuur bij de agendapunten 7, 8 en 9 straks aangeven hoe het precies zit en wie de eindverantwoordelijke is? Bij agendapunt 9 zullen wij een motie indienen.

8 pagina 2 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 4 december 2012 De voorzitter: U zult de portefeuillehouder treffen met wie afgesproken was dat hij dit punt zou doen. U weet dat in dit domein, zoals afgehecht is door het Drechtstedenbestuur, de onderlinge zaken verdeeld zijn. Dat kan in voorkomende gevallen ook in relatie tot participatie een verstandige keuze zijn. Ik neem kennis van uw eerste opmerking. Dat is een reflexie waar we allemaal van kunnen leren. De heer Van der Plaat: Afgelopen maand hebben raadsleden een bericht ontvangen van de heer Brok en de heer Loos om in een nieuw gremium bijeen te komen om allerhande ontwikkelingen en onderwerpen te bespreken over politieke lijnen met twee personen uit elke fractie, een seniorentreffen, naar analogie van het Seniorenconvent. De fractie van D66 vraagt wat u concreet tijdens het seniorentreffen wilt bespreken en waarom vindt u het noodzakelijk om deze onderwerpen in deze setting te bespreken? Waarom trekt u de conclusie dat huidige gremia niet voldoen? Mevrouw Kroes: Is het misschien een idee om dit te betrekken in het traject Toekomst op de Drechtsteden? Dit zou daar prima een onderdeel van kunnen zijn. Ik hoor graag hoe u daarover denkt. De voorzitter: Het bestuur en de voorzitter van de agendacommissie is tegen een aantal dingen aangelopen waarvan zij vinden dat het goed is om daar, in de opmaat naar de komende periode, in een informele setting wat langer bij stil te staan om gedachtes uit te wisselen om tot een bepaalde aanscherping te komen. U hebt de inventarisatie van aangedragen punten gezien. Deze lijst is niet volledig en kan worden aangevuld met de thema's die door de partijpolitieke groeperingen zelf nog geduid worden. Die kunnen op die bepaalde dag besproken worden. Het is de bedoeling dat wij op die dag, die een informele status heeft, nagaan of het punten zijn die in het formele traject ingezet moeten worden. Deze punten kunnen dan in de Carrousel of in de Drechtraad terecht om daar met elkaar over van gedachte te wisselen. Ik sta een transparant en open traject voor. Het doel is om onzer beide werkwijzen te verbeteren. Uw concrete vraag, mevrouw Kroes, om de werkgroep vanuit de Drechtraad een participatie daarin te geven, direct of indirect, vind ik prima. U bent ook bezig punten te agenderen die de werkwijze van uw Drechtraad kunnen bevorderen. Dus sluit die dingen kort en lever die punten aan en misschien kunnen er bij de afvaardiging vanuit de partijpolitieke families mensen vanuit die groepering op die dag aanwezig zijn. Het is altijd een noodzaak om dingen steeds aan te scherpen. Los van de winst die behaald is met het installeren en functioneren van de agendacommissie, is ook daar een aantal verbeteringen en aanscherpingen denkbaar. Het doel is om niet alleen het bewustwordingsproces van de Drechtraad, maar ook het functioneren te effectueren. Er is dus een aantal voorbeelden te geven waar het beter kan. Het treffen op 28 maart zou een hulpmiddel daartoe kunnen zijn. Ik ben kort en bondig van mening dat alles wat besproken wordt en wat naar de toekomst toe ook een formele status moet hebben, pas dan die formele status heeft of kan krijgen, nadat u in uw Drechtraad daadwerkelijk daar uw goedkeuring over uitgesproken heeft. De heer Van der Plaat: Kan ik daaruit afleiden dat dit een eenmalige bijeenkomst is? De voorzitter: Wat mij betreft niet, maar dat hangt ervan af hoe iedereen daar inzit. Dat bepaal ik niet. 3. Werkbezoek naar Brussel De voorzitter: Wie van degenen die mee geweest zijn, wil daar iets over zeggen? De heer De Jager: Wij vonden het een zeer informatieve dag, het was gezellig, hetgeen goed was voor de onderlinge betrokkenheid en communicatie. De dag was prima georganiseerd. De heer Lammers: Het was een leerzame dag. Het is absoluut iets dat regelmatig terug mag keren. Voor mij werden een aantal zaken helderder. Kijkend naar de situatie in Papendrecht, is het goed om ook eens informatie te krijgen over wat Europa allemaal kan betekenen voor de eigen gemeente en voor de regio. Ik heb de moeite genomen om een brief aan het college te sturen met daarin de vraag om ons als raad twee keer per jaar inzicht te geven in hoe het staat met alle Europese dossiers. Daardoor raak je als raad meer betrokken bij die Europese dossiers. Het is nu vaak nog onbekend terrein. Het is goed dat raadsleden meer begrip krijgen over Europa en de kansen die het de individuele gemeenten en de regio biedt. Hulde aan het initiatief en aan de organisatie. Het is voor herhaling vatbaar. De heer De Gier: Ook ik vond het een uiterst interessante dag die goed georganiseerd was. Mij is bijgebleven het regionale denken, gezien vanuit Brussel, hoe je als regio moet functioneren en hoe de regio's in elkaar overlopen. Dat was indrukwekkend. Het sluit een beetje aan op wat wij hier doen. Ik heb dit meegenomen naar ons Alblasserdam om daar het pleit te beslechten. Het was een informatieve dag en voor herhaling vatbaar, zeker voor die mensen die twijfels hebben over de regio. Mevrouw De Smoker: Ik heb het genoegen gehad om deze dag twee keer mee te maken, een keer vanuit de Dordtse gemeenteraad en nu vanuit de Drechtraad. Het voordeel is dat je een jaar later ziet dat wij als Drechtstedenregio al een paar slagen gemaakt hebben. Vorig jaar waren wij stil toen er in het huis van de Provincie gevraagd werd of wij een investeringsprogramma hadden. Nu stond onze directeur arbeidsmarktbeleid te vertellen wat wij doen aan investeringen en de verbindingen die gelegd zijn. Het is goed om dit soort kennis over elkaar mee te krijgen omdat blijkt dat niet iedereen over dezelfde informatie beschikt. De middag bij West-Brabant was een eye-opener. Ik verwacht daarover van het Drechtstedenbestuur daar nog wat actie. De presentatie over hoe zij de samenwerking naar het bedrijfsleven hebben uitgebouwd, daar kunnen wij jaloers op zijn. Ik zou graag het Drechtstedenbestuur op willen roepen, en dat zullen wij bij de algemene beschouwingen ook doen, om dat verder uit te bouwen. Het aanhaken met het bedrijfsleven is wat wij hard nodig hebben.

9 pagina 3 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 4 december 2012 De voorzitter: Mag ik hiermee dit punt als behandeld beschouwen? Voor de mensen die er niet bij waren. Wij zijn begonnen bij het Huis van de Nederlandse Provinciën, daarna hebben wij het Europese Parlement bezocht waar wij de Europarlementariër Jan Mulder hebben gesproken. Daarna zijn we naar het Parlementarium geweest. 's Middags hebben we een programma gehad waar mevrouw De Smoker naar verwees. Volgende week zullen portefeuillehouder Tanis, Blase en ondergetekende een overleg hebben met West-Brabant en met Zeeland om te praten over de gezamenlijke brief die wij namens het bedrijfsleven in deze drie regio's gaan sturen voor verder overleg met de drie Commissarissen van de Koningin over precies ditzelfde thema. Ook het bestuur was van mening dat het niet alleen een inhoudelijk boeiende dag was, maar dat ook onze medewerkers, waaronder met name de heer Van Boekhoven, deze dag op een perfecte manier hebben georganiseerd. De interactie tussen de gemeenten en alle mensen uit de Drechtraad was zeer positief. Wij hebben de belofte moeten doen om volgend jaar opnieuw een inhoudelijk programma op te stellen. Daar willen wij graag in voorzien. Dank aan de medewerkers die deze dag georganiseerd hebben. 4. Ingekomen stukken De voorzitter: Wie heeft daar een opmerking over? Niemand? Weet u het zeker? Nee. Goed. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 november 2012 Het concept-verslag wordt vastgesteld. 6. 2de Burap GrD 2012 De voorzitter: Er hebben zich vier sprekers aangemeld te weten mevrouw De Smoker D66 regiofractie, de heer Rietveld ChristenUnie/SGP, de heer Van Gameren PvdA en mevrouw De Klerk GroenLinks. Mevrouw De Smoker: Ik spreek namens de D66 regiofractie en de VSP. We hebben een interessante bespreking in de Carrousel gehad over de 2de Burap van de Drechtsteden dit jaar. Ik spreek mijn waardering uit voor het feit dat de Burap wat beknopter en overzichtelijker wordt. Ik was content met de lijst achterin met de besluiten van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad en met het overzicht van de moties en amendementen. Een punt van kritiek is dat ik heb moeten zoeken naar het bedrag dat de stand van zaken aangeeft bij deze Burap. Wat is ons positief geprognosticeerde resultaat? Over dat resultaat neemt het Drechtstedenbestuur alvast een voorschot bij de discussie. Dat stellen we nu nog niet vast. Maar als het Drechtstedenbestuur een voorschot neemt, dan nemen wij dat ook. Wij wenden het positieve resultaat aan om de kosten van het bovenformatieve personeel en de kosten van de ICT op te vangen. Op zich is dat geen gek uitgangspunt, maar het gaat wel voorbij aan de financiële regels en afspraken die wij met elkaar hebben. Drechtsteden is wat dat betreft net als Europa. Als wij wat over hebben binnen de Drechtsteden, dan gaat dat terug naar iedere gemeente. Bij tekorten haalt de Drechtsteden dat bij de gemeenten terug. En dat laatste onthouden wij altijd en dat is jammer. Als wij nu van dat uitgangspunt willen afstappen en het positief verwachte resultaat, dat nu op staat, anders willen besteden, dan moeten wij ons als Drechtraad ervan bewust zijn of wij onze spelregels gaan veranderen of dat dit een eenmalig iets is. In de Carrousel heeft de portefeuillehouder gepleit voor een verandering van de spelregels. Er is een causaal verband tussen alle uitvoeringsdochters waardoor wij meer een concern worden. Dat zien wij ook. Als het tijd is voor een verandering van de spelregels dan wil ik daar graag met het DSB maar ook met mijn collega Drechtraadsleden over discussiëren. De heer Rietveld: Ik heb er niet veel aan toe te voegen behalve dat ik blij ben met wat toezeggingen over notities en het ICT-transitieplan dat nu echt komt in het eerste kwartaal Ik heb ook gevraagd hoe het zit met de frictiekosten van de GRD die, dankzij het huidige sociale plan, een erg negatief effect hebben. De reactie die de portefeuillehouder daarop gegeven heeft, zou ik graag nog eens willen horen in deze Drechtraad. De heer Van Gameren: Dit is een soort tweede termijn. In de eerste termijn in de Carrousel heb ik een vraag gesteld over het financieel positieve resultaat van met name de Sociale Dienst, waarvan 1 miljoen euro wordt gebruikt voor de ICT, terwijl de andere 5,5 miljoen euro blijft hangen en gedeeltelijk naar de reserves gaat en waarvan er aan de gemeenten uitgekeerd wordt. Waarom zijn er positieve resultaten te boeken bij de SD en waarom wordt er nog altijd gewerkt met een vrij sober sociaal beleid? In de beantwoording in eerste termijn werd deels verwezen naar de portefeuillehouder die gaat over sociaal. Ik hoop dat hij kan vertellen waarom hij in die tussentijd geen aanvraag heeft gedaan bij de portefeuillehouder financiën zodanig dat hij wellicht een aantal verscherpingen in het sociaalbeleid had kunnen verminderen. Het tweede punt dat ik ingebracht heb was de extra impuls economie. Dat gaat over zeven punten en met name over Dit is een nieuw beleid. Wij hebben ooit besloten om geen nieuw beleid in de Burap te regelen. Misschien wel als het als voorstel in de Drechtraad geweest is. Dat is hierbij niet het geval. Dus waarom is dit ook niet gewoon neergelegd in de Drechtraad? Mevrouw De Smoker: Per interruptie. Meneer van Gameren, wij hebben het wel degelijk met elkaar over die gehad. Dat is in de raadsinformatiebrief van 29 juni naar ons toegekomen. Wij hebben er toen over gesproken want het heeft te maken met onze investeringsagenda. De heer Van Gameren: Wij gaan hier over de financiën. Als er een voorstel gedaan wordt in een raadsinformatiebrief is dat niet direct een voorstel dat bekrachtigd zou kunnen worden in een Drechtraad. Men had het gewoon op de agenda moeten zetten. Wij hadden die dan kunnen toekennen.

10 pagina 4 van verslag plenaire vergadering Drechtraad d.d. 4 december 2012 Mevrouw De Smoker: Dat ben ik met de heer Van Gameren eens. Er zat geen kredietvoorstel achter. Maar de heer Van Gameren doet het nu al een paar keer voorkomen of het helemaal uit de lucht komt vallen en dat is niet het geval. De heer Van Gameren: Goed, het staat keurig beschreven wat het is, maar het budgetrecht is aan de Drechtraad en laten we dat zo houden. De frictiekosten en de transitiekosten baren ons nog steeds zorgen. Mevrouw De Smoker heeft ook al gezegd dat je wel kan beloven dat we straks uit een overschot proberen de niet gerealiseerde bezuinigingen op de formatie te dekken, maar dat is niet de bedoeling geweest toen wij die bezuinigingen ingevoerd hebben. Het doel daarvan was om die bezuinigingen ook te realiseren. Als ze niet gerealiseerd worden omdat de formaties niet zo snel ingekrompen kunnen worden dan moeten er nieuwe bezuinigingen komen. Dat mis ik een beetje in de Burap. Mevrouw De Klerk: De ICT is een hot item en een onderwerp waar met enige regelmaat veel geld naar toegaat. Uit de discussie in de Carrousel bleek dat dit altijd wel zo zal blijven. Mijn fractie hoopt dat de protefeuillehouder daar volgend jaar meer duidelijkheid over geeft, met name over het verdelen van de kosten, omdat het daar veel mee te maken heeft. Hetzelfde geldt voor de taakstelling van het bestuur. Daar was mee gemoeid waar niet aan voldaan kon worden. Er is een voorstel gekomen voor de dekking. Over het tweede gedeelte van het voorstel krijgen wij nog voorstellen. Ik heb namens GroenLinks laten weten dat, als het over de versobering van de minima gaat, wij daar niet blij van worden. Nog een opmerking waar we het in de Carrousel niet over gehad hebben, maar dat hier wel onder de Burap vermeld staat. Bij punt 1 staat: "Kennisnemen van het advies van de Cliëntenraad Wwb Drechtsteden en de beantwoording van het Drechtstedenbestuur". De fractie van GroenLinks vindt dat kinderen in dit soort situaties niet de dupe mogen worden van sancties. Sancties op een uitkering zijn altijd schrijnend. Wij vragen om creativiteit en compassie in het belang van het kind. De voorzitter: Dat waren de vier mensen die zich aangemeld hebben. Kunnen we het daarbij laten? Ja. Dan geef ik de portefeuillehouder de gelegenheid om hierop te reflecteren. Portefeuillehouder Korteland: Dank u wel voorzitter. Ook dank aan mevrouw De Smoker voor de complimenten over de opzet. Ik ben blij dat u daar content mee bent. Het is bedoeld om het leesbaar te maken en beslissingen helder en inzichtelijker te maken. Uiteindelijk beslist u bij de jaarrekening over het resultaat en de bestemming. Natuurlijk doet het bestuur daar een voorstel voor. U hebt gelijk dat voor het eerst genoemd staat in welke samenhang van dochters van het concern je dat doet. Daar heeft het bestuur een voorstel voor gedaan in deze rapportage. Dat is een richting en bij de jaarrekening zal blijken of u daar gelukkig van wordt. De SGP/ChristenUnie fractie is blij met de toezegging voor het transitieplan. Wij zijn er ook blij mee. Ook in de Carrousel kwam aan de orde dat wij niet eerder zo de realiteitszin hebben kunnen kwantificeren van het hele ICTproject voor de toekomst. De Drechtraad zal zelf moeten kiezen welke kant en met welke snelheid daarin gevolgd wordt. De fractie van GroenLinks wees er heel terecht op dat je eerst je huis op orde moet hebben voordat je aan de toekomst kunt werken. Voorzitter, volgens mij was dat mijn deel. Er blijft nog een stukje frictie hangen bij de heer Tanis. Portefeuillehouder Tanis: Een herhaling van het verhaal dat ik gemeld heb over het Regionaal Statuut. Op dit moment hebben wij een Regionaal Statuut voor de periode Met de bonden is vorig jaar afgesproken om geen nieuw statuut op te stellen in verband met de lopende CAO-onderhandelingen. Er is wel voor gekozen, en dat is een aanvulling op de tekst zoals die in de oplegnotitie staat, om met elkaar overeen te komen om een maximum termijn van 24 maanden vast te stellen met ingang van 1 januari Dat is met terugwerkende kracht vastgelegd in een formeel onderhandelingsakkoord wat wij met de bonden hebben afgesloten en voor de lopende gevallen bij de SDD per 1 april, met inspanningsverplichtingen van werk-naar-werk. Ik heb de Carrousel toegezegd u op de hoogte te houden van de voortgang van het nieuwe Sociaal Statuut. Daar zijn wij op dit moment over in gesprek met de bonden. De planning is om dat uiterlijk in het tweede kwartaal volgend jaar af te sluiten. De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat iemand op de tribune ook iets wil zeggen. Komt u naar voren. Ik geef vast in tweede termijn de gelegenheid aan de heer Van Gameren en daarna de heer Van Verk. De heer Van Gameren: Ik geloof wel dat mijn vraag nu beantwoord wordt. De voorzitter: Ja, portefeuillehouder Van der Burgt komt daarvoor. De heer Van Verk. De heer Van Verk: Dank u voorzitter. Mevrouw De Klerk noemde al de brief van 14 november over de zomermotie. Daarin geeft u aan dat u moeite heeft om bezuinigingen in te vullen op het Bureau en de staf. U geeft daar een aantal suggesties voor. Dat is mooi. In de brief staat dat het betrokken moet worden bij de 2de Burap en de actualisatie Ik zie nergens in de agenda verder hoe dat moet, behalve door het nu al sprekend op te voeren. Ik verzoek u deze brief aan te houden en in een volgende Carrousel of raad nader inhoudelijk te bespreken. Portefeuillehouder Van der Burgt: De heer Van Gameren heeft gesproken over de budgetten bij de Sociale Dienst en ik interpreteer maar dat het over het participatiebudget gaat? De heer Van Gameren: Onder andere.