KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014"

Transcriptie

1 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond

2 Inhoud 1. Inleiding Het nieuwe beleid in een notendop Totstandkoming van deze kadernota Het huidige armoedebeleid Armoede in Roermond Kaders en ontwikkelingen Visie en doelstelling Visie Doelen Hoe gaan we dit bereiken? Inleiding Het scheppen van gelijke kansen Signalering en preventie Gerichte inkomensondersteuning Bijlage 1. Evaluatie armoedebeleid Bijlage 2. Financieel kader Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

3 1. Inleiding 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop Voor u ligt het plan voor de bestrijding van armoede in Roermond in de periode Zoals in het coalitieakkoord Slagvaardig en spaarzaam al werd aangekondigd zal in de periode 2010 tot en met 2014 onverminderd worden ingezet op de bestrijding van (stille) armoede. De komende jaren kantelt Roermond het armoedebeleid. Met maatwerk gaat de gemeente de armoede terugdringen. We geven geen vis, maar een hengel. We realiseerden ons dat we het probleem niet oplossen door alleen maar geld te geven. Veel minima vragen elk jaar weer dezelfde vergoedingen aan. Veel van deze mensen kennen we onvoldoende. De komende jaren willen we daarom met hen in gesprek gaan en kijken of er iets in hun situatie veranderd kan worden, waardoor zij duurzaam de armoede ontvluchten. Inkomensondersteuning kan noodzakelijk blijken, maar dat is niet waar we het gesprek aan de keukentafel mee beginnen. Maatwerk is het sleutelwoord. Elk huishouden vraagt om een andere benadering. De ene persoon is gebaat bij ondersteuning, de ander is gebaat bij een schop onder de kont. De gemeente werkt daarbij nauw samen met het maatschappelijk middenveld. Tal van professionele- en vrijwilligersorganisaties en de gemeente zelf verrichten huisbezoeken en proberen met elkaar de juiste voorzieningen aan elkaar te koppelen. Uitgangspunt is één klant, één plan, één contactpersoon. Het armoedebeleid is zo vormgegeven dat werken loont. Voor mensen die vanwege bijvoorbeeld leeftijd of fysieke, sociale, psychische of verstandelijke beperkingen niet (fulltime) kunnen werken blijft een vangnet bestaan. Andere maatregelen zijn de bijstand voor tweedehands goederen, invoering van een drempelbedrag, online aanvragen van inkomensondersteuning en vergoeding van werkgerelateerde kosten. De langdurigheidstoeslag gaat gelden als voorliggende voorziening voor de witgoedregeling en wordt opengesteld voor minima die geen arbeidsplicht hebben in het kader van de bijstandsuitkering. Voor arbeidsplichtigen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt bekeken of een bonus voor vrijwilligerswerk kan worden verstrekt. Op deze manier maakt de gemeente het leveren van een tegenprestatie lonend en garandeert het voor mensen die niet kúnnen werken een inkomensvoorziening. We willen breken met de landelijke en Limburgse armoedecijfers. De kadernota armoedebeleid geeft het inhoudelijke en financiële kader voor het armoedebeleid, de bijzondere bijstand en op hoofdlijnen de schuldhulpverlening. Voor schuldhulpverlening wordt een apart beleidsplan aan de raad voorgelegd Totstandkoming van deze kadernota Het vorige plan van aanpak Van kwetsbaar naar weerbaar kende een looptijd tot en met 2010 en is in afwachting van meer duidelijkheid over de aangekondigde landelijke ontwikkelingen verlengd naar Inmiddels is de landelijke trend lijn die dit kabinet wil inzetten bekend en heeft de raad zich middels de kerntakendiscussie uitgesproken over de toekomstige rol als regisseur van de gemeente. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

4 De evaluatie 1 van het plan van aanpak Van kwetsbaar naar weerbaar is mede aanleiding voor de herijking van het beleid. Eén van de constateringen is dat het huidige armoedebeleid er niet in is geslaagd nieuwe doelgroepen te bereiken: veel aanvragers van inkomensondersteuning waren al bekend bij de gemeente. De doelstellingen en daarmee de evaluatie van het huidige beleid richtte zich op specifieke maatregelen. Een overall-doelstelling van het armoedebeleid ontbrak. Voor het nieuwe armoedebeleid zijn hieruit lessen getrokken. Roermond heeft in aansluiting op het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010 in december 2010 een Week van de Armoede georganiseerd. Wethouder Raja Moussaoui heeft tijdens deze week tal van instanties 2 bezocht die zich bezighouden met armoedebestrijding. Doel van deze bezoeken was enerzijds om aandacht te vragen voor armoedebestrijding en sociale uitsluiting, anderzijds om behoeften en signalen te inventariseren die meegenomen kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuw armoedebeleid. Naast de week van de armoede heeft de wethouder diverse andere werkbezoeken afgelegd aan verschillende professionele, maar ook vrijwilligersorganisaties. Bovendien heeft zij een aantal belangrijke sleutelfiguren gesproken. De Stuurgroep Armoedebeleid heeft evenals voorgaande jaren een belangrijke adviserende rol vervuld. De in te zetten lijn is met hen besproken en door hen omarmd. Afsluitend hebben in juni en oktober 2011 symposia plaatsgevonden waarbij het maatschappelijk middenveld is geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen, de keuzes van de raad en de voorgenomen nieuwe lijn. De bevindingen van de bezoeken, de consultaties met de stuurgroep en uitkomsten van het symposium zijn verwerkt in een startnotitie. De startnotitie met daarbij een aantal vragen - is tijdens een commissievergadering in september 2011 door de wethouder voorgelegd aan de raad. De uitkomsten van deze discussie en de antwoorden van de fracties zijn verder uitgewerkt in de voorliggende kadernota armoedebeleid Het huidige armoedebeleid Het huidige armoedebeleid van Roermond - zoals dat is vastgesteld in heeft veel minima in Roermond een extra financiële steun in de rug gegeven. Het doet qua ruimhartigheid niet onder voor de meeste andere gemeenten in Nederland. Op onderdelen zijn hele goede resultaten behaald. Maar we zien ook dat het beter kan. Het huidige armoedebeleid heeft voor veel doelgroepen nog teveel een pamperende uitwerking. Het uitgangspunt is nu veel meer activering en was voorheen meer inkomensondersteuning. Het gebruik van minimaregelingen is de afgelopen jaren door inzet van de gemeente vergroot. Daar zijn we natuurlijk erg tevreden mee. Maar we signaleren ook dat het gebruik vooral toeneemt doordat bestaande gebruikers vaker aanvragen. Nieuwe doelgroepen (denk aan werkende minima of ouderen in stille armoede ) blijken nog steeds erg lastig te bereiken. Daarnaast lijkt het erop dat we door de veelheid aan activiteiten en instrumenten het hoofddoel (volwaardig deelnemen aan de samenleving) wat uit het zicht zijn geraakt. De veelheid aan projecten en regelingen maakt het armoedebeleid lastig stuurbaar en communiceerbaar en draagt niet bij aan besparing op de uitvoeringskosten. 1 Zie bijlage 2 Cliëntenraad WWB en WIJ, Voedselbank, Vincentiusvereniging, MOV, Wel.kom, Vluchtelingenwerk Limburg, Humanitas thuisadministratie, Stichting Leerhulp, Bewonersgroep Kitskensberg/ Heide. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

5 1.4. Armoede in Roermond Het percentage minima in Roermond is al vele jaren hoger dan het landelijke en provinciale gemiddelde. In de afgelopen jaren had ruim 8% een inkomen op het sociaal minimum 3. Landelijk is dat bijna twee procentpunten lager, namelijk ruim 6%. De verklaring voor dit verschil is gelegen in de sociale structuur. Roermond is het enige stedelijke gebied met daaromheen relatief veel landelijke gemeenten. Van oudsher had Roermond veel productiewerk en veel sociale woningbouw. Daar is in de laatste decennia heel veel aan gedaan, waardoor al een enorme vooruitgang is te constateren, bijvoorbeeld in afname van het aantal bijstandsuitkeringen. De ontwikkeling van dit armoedecijfer volgt ongeveer de landelijke trend: na een daling zien we sinds 2008 een lichte stijging van het aantal minima. Vermoedelijk heeft dit te maken met de economische crisis. Huishoudens met een bijstandsuitkering, WW-uitkering en arbeidsongeschikten zijn onder de minima licht oververtegenwoordigd (vergeleken met andere gemeenten). Andere groepen zoals werkenden en pensioenontvangers zijn licht ondervertegenwoordigd. De ontwikkeling van het aantal bijstands- en WW-uitkeringen is de afgelopen jaren iets gunstiger dan het landelijke gemiddelde. De ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is juist iets minder gunstig. Figuur 1. Omvang en samenstelling doelgroep armoedebeleid Roermond (raming 2011) Aantal huishoudens met een inkomen tot % van het sociaal minimum 101% 4 105% 110% 115% 120% 125% Inkomen uit arbeid Inkomen uit eigen onderneming Uitkering werkloosheid Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt Uitkering ouderdom/nabestaanden Uitkering sociale voorzieningen (m.n. Wwb) Overig overdrachtsinkomen Totaal Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de landelijke politieke besluitvorming is vastgesteld. Om te kunnen beoordelen hoe het inkomen van een huishouden zich verhoudt tot het minimum, moet aan de hand van de regelgeving worden vastgesteld welke norm voor het desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend minderjarige kinderen is bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag aan AOWpensioen als norm gekozen. (definitie afkomstig van het CBS) 4 Het waargenomen inkomen van huishoudens die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan valt een deel van deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum. Daarom wordt door het CBS niet 100%, maar 101% van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

6 Figuur 2. Percentage huishoudens met inkomen tot 101% van het sociaal minimum % 9% 8,5% 8% 8,1% 8,2% 8% 7% 7% 6% 6,6% 6,3% 6,8% 6,5% 7,0% 6,7% Roermond Limburg Nederland 6% 5% Bron: CBS, cijfers bewerkt door Stimulansz. Het armoedebeleid van de gemeente Roermond richt zich met name op de huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum. Verschillende regelingen staan ook open voor huishoudens met een iets hoger inkomen, bijvoorbeeld 110% of 120% van het sociaal minimum Kaders en ontwikkelingen De rol van de gemeentelijke overheid bij de bestrijding van armoede is beperkt. Het Rijk voert een zogenaamd generiek inkomensbeleid en bepaalt de hoogte van bijvoorbeeld de bijstandsuitkering, zorg- en huurtoeslag, inkomstenbelasting en arbeidskorting. Gemeenten vullen dit generieke beleid aan vanuit een zorgplicht. Dat doen ze door middel van maatwerk en regie. Gemeenten doen dit door het voeren van algemeen preventief beleid zoals arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, het bestrijden van voortijdig schoolverlaten etc. én door het voeren van armoedebeleid. Armoedebeleid bestaat uit o.a. het aanbieden van diensten zoals re-integratie en schuldhulpverlening en het doen van concrete verstrekkingen zoals bijzondere bijstand en het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Landelijke ontwikkelingen Drie decentralisaties De gemeenten staan aan de vooravond van een operatie die zijn weerga niet kent. Drie grote decentralisaties staan op het programma. De Wet Werken naar vermogen (Wwnv), de begeleiding Awbz, invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg. Met het reeds bestaande takenpakket vanuit de Wet Werk en Bijstand (Wwb) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de leer- en kwalificatieplicht worden gemeenten de komende jaren verantwoordelijk voor vrijwel de volledige ondersteuning aan kwetsbare burgers. Alleen medische zorg en een gedeelte van het onderwijs vallen daar nog buiten. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

7 Wet werken naar vermogen Vanaf 1 januari 2013 is een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt voorzien: de Wet Werken naar vermogen. Dit zal betekenen dat er aan de gemeenten taken voor jonggehandicapten worden toebedeeld en dat de huidige Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet Sociale Werkvoorzieningen (Wsw) zal worden vervangen door de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet zorgt ervoor dat meer gekeken wordt naar mogelijkheden en verdiencapaciteiten van burgers. Het kabinet wil met minder geld meer mensen aan het werk helpen. De meningen lopen uiteen over de vraag of deze drastische wijziging van het sociale zekerheidsstelsel in combinatie met de economische crisis de komende jaren zal leiden tot meer of minder huishoudens met een minimuminkomen. Dit is voor het stellen van doelstellingen voor het Roermondse armoedebeleid een onzekere factor. Aanscherping Wwb De verplichtingen voor bijstandsgerechtigden om werk te zoeken worden aangescherpt. Ook wil het kabinet voorkomen dat de bijstand hoger wordt dan het minimumloon. De Eerste Kamer heeft op voorstel van staatsecretaris De Krom (SZW) ingestemd met aanscherping van de Wwb. Uitgangspunt is dat wie kan werken ook moet werken en dat werk moet lonen. De bijstand moet het laatste vangnet zijn. De belangrijkste maatregelen die per 1 januari 2012 worden ingevoerd, zijn: Het kabinet schaft de dubbele heffingskorting voor bijstandsgerechtigden af. Dit moet voorkomen dat de netto bijstand voor een stel dat niet werkt straks hoger is dan de netto inkomsten van een werkende kostwinner die het minimumloon verdient. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst 4 weken zelf actief op zoek gaan naar werk en een opleiding voordat zij een uitkering of ondersteuning kunnen aanvragen. Gemeenten krijgen ruimere mogelijkheden om een tegenprestatie te vragen van mensen die een uitkering ontvangen. Ouders en inwonende kinderen moeten straks gezamenlijk één uitkering aanvragen. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders onderling, maar ook naar die van inwonende kinderen (het huishoudinkomen). Alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar blijven vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Nieuw voor hen is een scholingsplicht. Daarnaast mogen ze meer bijverdienen met werken in deeltijd zonder dat de uitkering wordt gekort. Het kabinet stelt één centrale inkomensgrens voor het armoedebeleid (110% van het sociaal minimum). Alleen op basis van individuele omstandigheden mogen gemeenten maatwerk leveren en extra inkomensondersteuning geven. Mensen met een bijstandsuitkering die tijdelijk geen werk hoeven te zoeken, mogen voortaan maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Nu is dat 13 weken. Voor 65-plussers wordt de termijn teruggebracht van 26 weken naar maximaal 8 weken per jaar. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening De Tweede Kamer heeft daarnaast het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. Voor gemeenten betekent dit, dat zij een beleidsplan moeten schrijven. Daarin moet worden ingegaan op de beoogde resultaten, kwaliteitsborging en de schuldhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen. Gemeenten mogen schuldhulpverlening weigeren aan personen die fraude hebben gepleegd of al eerder gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening. Het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld, moet binnen vier weken plaatsvinden. De gemeente moet de klant goed informeren over de verwachte doorlooptijden. Gemeenten kunnen de rechtbank verzoeken een moratorium 5 in te stellen. Voor een periode van maximaal zes maanden mogen schuldeisers dan geen (nieuwe) incassomaatregelen nemen. Zodra de wet in werking treedt vermoedelijk per 1 juli 2012 valt de schuldhulpverlening binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen dat kader is het belangrijk, dat de gemeente goed vastlegt hoe het schuldhulpverleningsaanbod eruit ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen. 5 Een juridisch rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

8 Het beleidsplan schuldhulpverlening zal tegelijk met de kadernota armoedebeleid worden ingediend. Stapeling Het rijk bezuinigt de komende jaren op diverse regelingen die van invloed zijn op het inkomen van burgers. In het najaar van 2011 is landelijk onderzocht wat het betekent als huishoudens door meerdere van deze bezuinigingen worden getroffen. Uit het onderzoek 6 blijkt, dat de grootste effecten zijn te verwachten bij huishoudens met lage inkomens die afhankelijk zijn van een of meerdere uitkeringen, bij huishoudens die te maken hebben met multiproblematiek en bij werkende minima met kinderen die ook gebruik moeten maken van zorgen welzijnsvoorzieningen. Bij bepaalde huishoudens dreigen inkomensdalingen van tientallen procenten. Huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering en daarnaast extra zorgkosten hebben, zijn extra kwetsbaar. Zij krijgen te maken met de wijzigingen in de Wajong, WSW, AWBZ, WMO en Jeugdzorg, hogere zorgpremies, met grotere eigen bijdragen, pakketversoberingen en lagere zorgtoeslagen. Ook zijn er stapelingseffecten te verwachten bij werkenden en met name werkende armen. Deze groep krijgt te maken met de bezuiniging op de kinderopvang, hogere premies en eigen risico s voor de ziektekostenverzekering en met een verlaging van de inkomensnormering tot 110%, waardoor minder gebruik kan worden gemaakt van lokale inkomensondersteunende regelingen. 6 Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein, Ecorys en Nicis in opdracht van G32, december Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

9 Naast de inkomenseffecten verwachten de onderzoekers ook gedragseffecten. Aan de ene kant worden mensen gestimuleerd tot het verrichten van betaald werk. Tegelijkertijd zijn andere belangrijke verwachte gedragseffecten het juist stoppen met werken (vooral part-time werk en bijbaantjes van jongeren) of het verhuizen van gezinsleden om zo als gezin geen uitkering te verliezen door de invoering van de huishoudtoets. Ook het verminderd afnemen van (de benodigde) zorg als reactie op hogere eigen bijdragen is een verwacht gedragseffect. Provinciale ontwikkelingen In het coalitieakkoord van de Provincie Limburg Meer Limburg, minder overheid stelt de Provincie dat armoedebeleid niet behoort niet tot de taken van de Provincie. De exacte consequenties van deze stelling zijn nog niet bekend, maar het is voor te stellen dat dit uitgangspunt gevolgen heeft voor Provinciale subsidies aan bijvoorbeeld de Kledingbank. Lokale ontwikkelingen Strategische visie Een van de strategische gebieden die de Gemeente Roermond onderscheidt in haar Strategische visie 2020 is Roermond: sociale stad. Roermond wil investeren in haar gemeenschap en de sociale samenhang en investeert daarom in de aanpak van de harde kern van de sociale probleemgevallen, meer samenhang tussen de samenwerkende partners en een nadrukkelijke focus op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Coalitieakkoord Ook in het eerder genoemde coalitieakkoord van de Gemeente Roermond is aandacht voor Roermond als sociale stad, waarbij onverminderd wordt ingezet op de bestrijding van (stille) armoede. Kerntakendiscussie In 2010 is in Roermond gestart met een kerntakendiscussie. De raad heeft eensgezind gekozen voor het scenario van de gemeente als regisseur. De raad heeft het college door middel van 24 moties opdracht gegeven tot het verder uitwerken van de bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot ouderenwerk, scholen, sport etc. Uitgangspunt met betrekking tot het armoedebeleid is dat sociaal zwakkeren worden ontzien en er geen versobering plaatsvindt. Arbeidsmarktbeleid Het vergroten van arbeidsparticipatie draagt bij aan het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting In januari 2011 hebben de vijf gemeenten Roermond, Echt-Susteren, Leudal, Roerdalen en Maasgouw een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een regionaal arbeidsmarktbeleid. Inmiddels hebben de gemeenten Weert en Nederweert aangegeven graag aan te haken bij het samenwerkingsverband. Bij deze samenwerking zijn de uitvoeringspartners UWV en Westrom nauw betrokken. Om social return te stimuleren is (met een provinciale subsidie) voor twee jaar een accountmanager aangesteld die de moeilijkst bemiddelbaren gaat helpen bij het vinden van werk. Welzijnsbeleid Armoedebeleid heeft ook raakvlakken met het welzijnsbeleid. De missie van het welzijnsbeleid is meedoen. De hiermee samenhangende visie is: De burger van Roermond is zelf verantwoordelijk om te participeren. Wanneer een burger niet in staat is om te participeren, wordt de burger gestimuleerd om de belemmeringen die participatie in de weg staan, weg te nemen. De burger krijgt waar nodig een springplank aangereikt om (weer) zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen en zo weer zelfredzaam te worden. Voor die burger die er niet in slaagt om, ondanks de springplank, zelf weer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leven, faciliteert de gemeente een vangnet. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

10 2. Visie en doelstelling 2.1. Visie In onze visie is armoede niet alleen een geldprobleem. Armoede is een complex van achterstanden die elkaar onderling versterken en een kloof slaan met de rest van de samenleving. Het gaat om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, sociale vaardigheden, politieke deelname en vrijetijdsbesteding. Armoede kan een persoon beperken in zijn welbevinden in lichamelijk en geestelijk opzicht en leiden tot sociale uitsluiting. Het armoedebeleid van de gemeente Roermond richt zich met name op de huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum. Verschillende regelingen staan ook open voor huishoudens met een iets hoger inkomen, bijvoorbeeld 110% of 120% van het sociaal minimum. Om een goede visie te kunnen hebben op welke aanpak het beste werkt moet je eerst weten wie je doelgroep is. Wie zijn de minima? Zijn ze zielig of slachtoffer, een product van gebrekkige opvoeding en ongelukkige omstandigheden en door onvermogen aangewezen op gemeentelijke inkomensondersteuning? Of zijn het calculerende en soms frauderende burgers die berekenend een afweging maken tussen werken of gebruikmaken van bijstand? Kunnen alle minima via werk volledig zelfstandig in een inkomen gaan voorzien? Is er een culture of poverty? Feit is, dat al deze vragen voor elk individu anders beantwoord worden. De doelgroep is niet homogeen. Daarom pleiten we in het nieuwe armoedebeleid voor maatwerk. De ene persoon is gebaat bij ondersteuning, de ander is onparlementair gezegd gebaat bij een schop onder de kont. Zo kan het ook zijn, dat iemand zich meer bewust moet worden gemaakt van zijn of haar eigen competenties. Of moet worden aangesproken op zijn of haar verantwoordelijkheid naar de kinderen of de samenleving. Het nieuwe armoedebeleid gaat een goede mix bieden van zorg en bemoeizorg, prikkelen en stimuleren, rechten en plichten en solidariteit en wederkerigheid. Maatwerk is de essentie van het nieuwe armoedebeleid. Maatwerk betekent dat we niet alleen vis geven, maar ook een hengel. We bieden niet alleen inkomensondersteuning, maar gaan in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn om de problematische financiële situatie van de klant duurzaam te verbeteren. Inkomensondersteuning koppelen we vanaf nu altijd aan activering en hulpverlening zoals maatschappelijke ondersteuning (Wmo), verslavingszorg, re-integratie en inburgering. We doorbreken hiermee de verkokering van het beleid. Deze visie op armoedebestrijding sluit naadloos aan op de visie in het Wmo-beleid van de gemeente. We worden minder aanbodgericht, en meer vraag- en probleemgericht. Met andere woorden: we kantelen beleid en organisatie. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid. Dat betekent niet dat mensen aan hun lot worden overgelaten en zichzelf maar moeten redden. Het betekent dat de gemeente en hulpverleners niet meer automatisch de problemen van de klant overnemen en oplossen. Het beleid is erop gericht dat mensen ontdekken dat zij veel meer kunnen dan ze zelf misschien verwachtten. Dit gevoel van grip op de eigen situatie geeft mensen zelfvertrouwen en betekent een echte stap vooruit. Werk is de beste weg uit armoede. Waar nodig bieden we ondersteuning danwel lichte dwang om te zorgen dat iemand zelfstandig in zijn of haar onderhoud kan voorzien. We zorgen ervoor dat werken loont. Dit gebeurt echter in het volle besef dat werk niet voor iedereen is weggelegd! Bijvoorbeeld vanwege leeftijd of fysieke, sociale, psychische of verstandelijke beperkingen. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

11 Maatwerk betekent ook dat we geen generiek inkomensbeleid voeren. Inkomensondersteuning in het nieuwe armoedebeleid richt zich op vergoeding van noodzakelijke uitgaven die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden 7 en uitgaven voor sociale, culturele of sportieve activiteiten. Individueel maatwerk is ook de wettelijke taak van gemeenten. Generiek beleid is de verantwoordelijkheid van het rijk. Er zijn tal van goede initiatieven van vrijwilligers, fondsen en maatschappelijke organisaties in Roermond. De gemeente wil graag samen met dit maatschappelijk middenveld de armoede gaan bestrijden. Deze partijen weten vaak beter wat er speelt in de wijken en welke problemen minima ervaren. De ondersteuning die zij bieden is vaak ook laagdrempelig en op maat. Ze signaleren stille armoede achter voordeuren waar de gemeente niet komt. Zowel in de uitvoering als bij de totstandkoming van het beleid willen we heel graag vaker met deze partijen rond de tafel gaan zitten. Een bijkomend, maar niet onbelangrijk aandachtspunt in het nieuwe armoedebeleid betreft de efficiency en de uitvoeringskosten. Als we ten tijde van bezuinigingen het voorzieningenniveau op peil willen houden, zullen we efficiënter moeten werken. In de loop der jaren is een kerstboom van projecten en regelingen ontstaan (in aanvulling op een ruim palet van regelingen van de landelijke overheid). Dit maakt het armoedebeleid lastig stuurbaar. De effecten zijn moeilijker te meten en het leidt vooral ook tot hoge aansturings- en uitvoeringskosten. Bovendien zijn de regelingen zo divers en gecompliceerd geworden, dat de doelgroep (en hulpverleners) het spoor bijster raken en soms zelfs afzien van een aanvraag. Het nieuwe armoedebeleid wordt eenvoudiger. Goede voorlichting over minimaregelingen blijft belangrijk. Als het armoedebeleid eenvoudiger wordt, is communicatie daarover ook gemakkelijker. Tegelijkertijd vinden we, dat de doelgroep ook een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het vinden van informatie en het doen van een aanvraag. 7 Denk bijvoorbeeld aan vergoeding van kosten van budgetbeheer en bewindvoering. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

12 2.2. Doelen Met voorgaande visie in het achterhoofd formuleren we de volgende concrete doelen: Wat zijn de doelstellingen? Armoedebeleid Terugdringen armoede Terugdringen afhankelijkheid inkomensondersteuning Duurzame verbetering inkomenspositie Hoge klanttevredenheid. Doelmatige uitvoering Hoe gaan we het meten? Jaarlijkse monitoring op basis van CBS-cijfers Periodieke monitoring op basis van uitkeringenadministratie. Bij alle aanvragen inkomensondersteuning wordt een aantekening gemaakt van de ingezette acties Periodieke monitoring op basis van uitkeringenadministratie Wat is het beoogd resultaat De ontwikkeling van het percentage minima volgt niet meer de landelijke trend, maar breekt daarmee in positieve zin. De afhankelijkheid van inkomensondersteuning wordt jaarlijks met 3% teruggedrongen. Aantal aanvragen afgezet tegen aantal minima. Bij alle gebruikers van minimaregelingen wordt gekeken naar mogelijkheden om de situatie van de klant duurzaam te verbeteren. 93% van de aanvragen voor inkomensondersteuning wordt binnen de wettelijke (8 weken) of door de raad (5 dagen voor bepaalde kostensoorten) vastgestelde termijn afgehandeld. 84% van de aanvragen voor inkomensondersteuning wordt klaar terwijl u wacht/binnen 5 dagen afgehandeld. Realisatie per % huishoudens met inkomen tot 101% 8 respectievelijk 110% sociaal minimum in 2011: Roermond: 8,5% resp. 13,8% Nederland: 6,7%. Resp. 10,5% In de periode wordt het verschil steeds minder groot. Totaal aanvragen in 2011: Nader te bepalen. 9 Huishoudens met inkomen tot 101% sociaal minimum in 2011: Wordt momenteel niet systematisch bijgehouden. 93% van de aanvragen voor inkomens-ondersteuning wordt binnen de wettelijke (8 weken) of door de raad (5 dagen voor bepaalde kostensoorten) vastgestelde termijn afgehandeld. 84% van de aanvragen voor inkomens-ondersteuning wordt klaar terwijl u wacht/binnen 5 dagen afgehandeld. 8 Zie definitie sociaal minimum en absolute aantallen in Roermond, Limburg en Nederland in 1.4. Het waargenomen inkomen van huishoudens die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan valt een deel van deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum. Daarom wordt door het CBS niet 100%, maar 101% van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd. 9 Op het moment van schrijven is het exacte aantal aanvragen nog niet bekend. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

13 3. Hoe gaan we dit bereiken? 3.1. Inleiding De maatregelen die de gemeente neemt, zijn in te delen in drie categorieën: 1. Het scheppen van gelijke kansen 2. Signalering en preventie 3. Gerichte inkomensondersteuning 3.2. Het scheppen van gelijke kansen Bij elke inwoner van Roermond die inkomensondersteuning aanvraagt, wordt gezocht naar mogelijkheden om zijn of haar situatie duurzaam te verbeteren. Daarbij wordt inkomensondersteuning gekoppeld aan bestaande vrijwillige of voorwaardelijke hulpverlening in de stad. Deze hulpverlening betreft bijvoorbeeld verslavingszorg, maatschappelijke opvang, re-integratie, inburgering, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), budgetcursussen en geestelijke gezondheidszorg. Deze hulpverlening is geen onderdeel van (de begroting van) het armoedebeleid, maar is daar in het nieuwe armoedebeleid wel nadrukkelijker aan gekoppeld. Ook de sociale recherche zal meer oog hebben voor armoedeproblematiek. Interdisciplinair overleg. De gemeente initieert en faciliteert interdisciplinaire overleggen waarin op casuïstiekniveau huishoudens worden besproken die behoren tot de doelgroep van de diverse hulpverleningsinstanties en gemeentelijke afdelingen. Het streven is om binnen de budgettaire kaders en beschikbare formatie (bijlage 1) zoveel mogelijk inwoners die een aanvraag doen voor inkomensondersteuning te bespreken in het overleg. De afdeling Sociale Zaken zal een voorselectie maken van aanvragers die in het overleg besproken worden. Te denken valt aan de langdurige minima en herhaalaanvragers. Ook kan bij de selectie worden gekeken naar de aard van de uitgaven waarvoor bijstand wordt gevraagd. Andersom geldt, dat bij alle huishoudens die worden besproken in het interdisciplinair overleg, wordt bekeken of inkomensondersteuning nodig is. De overlegpartners bepalen samen welke aanpak het beste werkt en wie verantwoordelijk is voor aansturing of uitvoering ervan. Waar nodig worden huisbezoeken verricht (zie elders in deze kadernota). Uitgangspunt is één klant, één plan, één contactpersoon. NB. de uitkomst van het overleg kan ook zijn dat de klant geen aanvullende hulpverlening nodig heeft en verder met rust wordt gelaten. De gemeente wil zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande interdisciplinaire overleggen en deze verder uitbouwen en faciliteren. Voorbeelden van bestaande overleggen: - Stuurgroep voorkomen uithuiszettingen ter voorkoming huurachterstand en uithuiszetting. Deelnemers naast de gemeente: woningcorporaties, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvangvoorzieningen, Kredietbank Limburg en energieleveranciers; - Vangnet overleg gericht op zorgwekkende zorgmijders (23 +). Deelnemers zijn onder andere woningbouwcorporaties, Riagg, AMW en gemeente; overleg gericht op zorgwekkende signalen bij jeugdigen tot 23 jaar. Deelnemers zijn onder andere AMW, BJZ, gemeente, Wel.kom en woningbouwcorporaties. De aanpak wordt afgestemd op de (gekantelde) loketstructuur en outreachende aanpak in het Wmo-beleid van de gemeente. Samengevat ziet die er als volgt uit (armoedebeleid zit in de pijler werk en inkomen): Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

KANSARM? KANSRIJK! Beleidsplan armoedebeleid Roermond

KANSARM? KANSRIJK! Beleidsplan armoedebeleid Roermond KANSARM? KANSRIJK! Beleidsplan armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van dit beleidsplan... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland Martijnschut.wordpress.com Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014

Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Nog te bepalen Datum 22 oktober 2014 Project Sociaal huis Opdrachtgever Hans Killaars i.o.v. het college van B&W Trekker Datum 22 oktober 2014 Doel Waarvoor doen we het? In december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota minimabeleid

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel

Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand de belangrijkste punten op een rij. Letterlijke teksten uit het wetsvoorstel 1. inleiding Het wetsvoorstel omvat een aantal maatregelen die de vangnetfunctie van de WWB en van de Wet

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Verwey- Jonker Instituut Samenvatting

Nadere informatie

Startnotitie Integraal armoedebeleid

Startnotitie Integraal armoedebeleid Startnotitie Integraal armoedebeleid Doel presentatie: o Raad informeren over onderzoek armoedebeleid o Voorlopige planning om te komen tot kadernota armoedebeleid o Rol van de gemeenteraad Aanleiding

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 17 januari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Wijzigingen WWB per 01-01-2012 Portefeuillehouder :Janina Luttik-Swart Inlichtingen bij : Eline van Braak

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen

Verkenning probleemstelling. armoedebeleid Heerenveen. Rekenkamercommissie Heerenveen Verkenning probleemstelling armoedebeleid Heerenveen Rekenkamercommissie Heerenveen April 2011 Inhoud. INLEIDING..2 ARMOEDEBELEID IN HEERENVEEN 3 AFBAKENING PROBLEEMSTELLING...4 3.1 AFBAKENING 4 3.2 OVERZICHT

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

startnotitie Armoedebeleid

startnotitie Armoedebeleid startnotitie Armoedebeleid 2012-2014 Augustus 2011 INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Totstandl

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Beleidsregels minimabeleid 2015 Datum 16 december 2014 Naam steller Sanne Bloemen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 24 februari 2015

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 24 februari 2015 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 februari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00155 Onderwerp: Raadsmededeling over: motie armoedebeleid - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij de behandeling van de

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de. commissievergadering van 14 juni 2017 Nummer Directie Dienst BD2017-007547 directie sb rve participatie Raadscommissie voor Werk, Participatie en Inkomen, Armoede, Coördinatie 3d, Economie, voor de commissievergadering van 14 juni 2017 Portefeuille

Nadere informatie

Mededeling B&W. Raadsvergadering : 08 september 2005 Agendapunt : A5. Toelichting

Mededeling B&W. Raadsvergadering : 08 september 2005 Agendapunt : A5. Toelichting Mededeling B&W Raadsvergadering : 08 september 2005 Agendapunt : 080905-05A5 Onderwerp : Armoedebeleid Toelichting Aanleiding De Provincie Noord-Brabant heeft op 13 juni 2005 een brief met een rapport

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 12 januari 2012 Onderwerp: Aanpassen W&I verordeningen in verband met de wijziging van de Wwb per 1 januari 2012

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 12 januari 2012 Onderwerp: Aanpassen W&I verordeningen in verband met de wijziging van de Wwb per 1 januari 2012 Raadsvergadering van: 12 januari 2012 Onderwerp: Datum: 30 december 2011 1. Voorstel: 1. De bijgevoegde verordeningen vaststellen. Toeslagenverordening gemeente Assen 2012. Afstemmingsverordening gemeente

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Minimabeleid 't Hoogeland

Minimabeleid 't Hoogeland Beleidskader BMWE- gemeenten Minimabeleid 't Hoogeland 3 september 2013 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...4 1.2 Het algemeen landelijk kader...5 1.3 Huidig kader Wet werk en bijstand

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Programma Cijfers, regelingen en maatregelen Eindhoven Landelijk kader en wetsvoorstellen Voorgenomen maatregelen Overige

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten)

Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) Stichting OBD (Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten) Secretariaat Stichting OBD Braspenning 26, 8253 BB Dronten T: 0321-338155 M: 0613785451 E: secretaris@clientenraadobd.nl Het College van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : Agendapunt : Voorstelnummer : Portefeuillehouder : J. Vos Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie