KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014"

Transcriptie

1 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond

2 Inhoud 1. Inleiding Het nieuwe beleid in een notendop Totstandkoming van deze kadernota Het huidige armoedebeleid Armoede in Roermond Kaders en ontwikkelingen Visie en doelstelling Visie Doelen Hoe gaan we dit bereiken? Inleiding Het scheppen van gelijke kansen Signalering en preventie Gerichte inkomensondersteuning Bijlage 1. Evaluatie armoedebeleid Bijlage 2. Financieel kader Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

3 1. Inleiding 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop Voor u ligt het plan voor de bestrijding van armoede in Roermond in de periode Zoals in het coalitieakkoord Slagvaardig en spaarzaam al werd aangekondigd zal in de periode 2010 tot en met 2014 onverminderd worden ingezet op de bestrijding van (stille) armoede. De komende jaren kantelt Roermond het armoedebeleid. Met maatwerk gaat de gemeente de armoede terugdringen. We geven geen vis, maar een hengel. We realiseerden ons dat we het probleem niet oplossen door alleen maar geld te geven. Veel minima vragen elk jaar weer dezelfde vergoedingen aan. Veel van deze mensen kennen we onvoldoende. De komende jaren willen we daarom met hen in gesprek gaan en kijken of er iets in hun situatie veranderd kan worden, waardoor zij duurzaam de armoede ontvluchten. Inkomensondersteuning kan noodzakelijk blijken, maar dat is niet waar we het gesprek aan de keukentafel mee beginnen. Maatwerk is het sleutelwoord. Elk huishouden vraagt om een andere benadering. De ene persoon is gebaat bij ondersteuning, de ander is gebaat bij een schop onder de kont. De gemeente werkt daarbij nauw samen met het maatschappelijk middenveld. Tal van professionele- en vrijwilligersorganisaties en de gemeente zelf verrichten huisbezoeken en proberen met elkaar de juiste voorzieningen aan elkaar te koppelen. Uitgangspunt is één klant, één plan, één contactpersoon. Het armoedebeleid is zo vormgegeven dat werken loont. Voor mensen die vanwege bijvoorbeeld leeftijd of fysieke, sociale, psychische of verstandelijke beperkingen niet (fulltime) kunnen werken blijft een vangnet bestaan. Andere maatregelen zijn de bijstand voor tweedehands goederen, invoering van een drempelbedrag, online aanvragen van inkomensondersteuning en vergoeding van werkgerelateerde kosten. De langdurigheidstoeslag gaat gelden als voorliggende voorziening voor de witgoedregeling en wordt opengesteld voor minima die geen arbeidsplicht hebben in het kader van de bijstandsuitkering. Voor arbeidsplichtigen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt bekeken of een bonus voor vrijwilligerswerk kan worden verstrekt. Op deze manier maakt de gemeente het leveren van een tegenprestatie lonend en garandeert het voor mensen die niet kúnnen werken een inkomensvoorziening. We willen breken met de landelijke en Limburgse armoedecijfers. De kadernota armoedebeleid geeft het inhoudelijke en financiële kader voor het armoedebeleid, de bijzondere bijstand en op hoofdlijnen de schuldhulpverlening. Voor schuldhulpverlening wordt een apart beleidsplan aan de raad voorgelegd Totstandkoming van deze kadernota Het vorige plan van aanpak Van kwetsbaar naar weerbaar kende een looptijd tot en met 2010 en is in afwachting van meer duidelijkheid over de aangekondigde landelijke ontwikkelingen verlengd naar Inmiddels is de landelijke trend lijn die dit kabinet wil inzetten bekend en heeft de raad zich middels de kerntakendiscussie uitgesproken over de toekomstige rol als regisseur van de gemeente. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

4 De evaluatie 1 van het plan van aanpak Van kwetsbaar naar weerbaar is mede aanleiding voor de herijking van het beleid. Eén van de constateringen is dat het huidige armoedebeleid er niet in is geslaagd nieuwe doelgroepen te bereiken: veel aanvragers van inkomensondersteuning waren al bekend bij de gemeente. De doelstellingen en daarmee de evaluatie van het huidige beleid richtte zich op specifieke maatregelen. Een overall-doelstelling van het armoedebeleid ontbrak. Voor het nieuwe armoedebeleid zijn hieruit lessen getrokken. Roermond heeft in aansluiting op het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010 in december 2010 een Week van de Armoede georganiseerd. Wethouder Raja Moussaoui heeft tijdens deze week tal van instanties 2 bezocht die zich bezighouden met armoedebestrijding. Doel van deze bezoeken was enerzijds om aandacht te vragen voor armoedebestrijding en sociale uitsluiting, anderzijds om behoeften en signalen te inventariseren die meegenomen kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuw armoedebeleid. Naast de week van de armoede heeft de wethouder diverse andere werkbezoeken afgelegd aan verschillende professionele, maar ook vrijwilligersorganisaties. Bovendien heeft zij een aantal belangrijke sleutelfiguren gesproken. De Stuurgroep Armoedebeleid heeft evenals voorgaande jaren een belangrijke adviserende rol vervuld. De in te zetten lijn is met hen besproken en door hen omarmd. Afsluitend hebben in juni en oktober 2011 symposia plaatsgevonden waarbij het maatschappelijk middenveld is geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen, de keuzes van de raad en de voorgenomen nieuwe lijn. De bevindingen van de bezoeken, de consultaties met de stuurgroep en uitkomsten van het symposium zijn verwerkt in een startnotitie. De startnotitie met daarbij een aantal vragen - is tijdens een commissievergadering in september 2011 door de wethouder voorgelegd aan de raad. De uitkomsten van deze discussie en de antwoorden van de fracties zijn verder uitgewerkt in de voorliggende kadernota armoedebeleid Het huidige armoedebeleid Het huidige armoedebeleid van Roermond - zoals dat is vastgesteld in heeft veel minima in Roermond een extra financiële steun in de rug gegeven. Het doet qua ruimhartigheid niet onder voor de meeste andere gemeenten in Nederland. Op onderdelen zijn hele goede resultaten behaald. Maar we zien ook dat het beter kan. Het huidige armoedebeleid heeft voor veel doelgroepen nog teveel een pamperende uitwerking. Het uitgangspunt is nu veel meer activering en was voorheen meer inkomensondersteuning. Het gebruik van minimaregelingen is de afgelopen jaren door inzet van de gemeente vergroot. Daar zijn we natuurlijk erg tevreden mee. Maar we signaleren ook dat het gebruik vooral toeneemt doordat bestaande gebruikers vaker aanvragen. Nieuwe doelgroepen (denk aan werkende minima of ouderen in stille armoede ) blijken nog steeds erg lastig te bereiken. Daarnaast lijkt het erop dat we door de veelheid aan activiteiten en instrumenten het hoofddoel (volwaardig deelnemen aan de samenleving) wat uit het zicht zijn geraakt. De veelheid aan projecten en regelingen maakt het armoedebeleid lastig stuurbaar en communiceerbaar en draagt niet bij aan besparing op de uitvoeringskosten. 1 Zie bijlage 2 Cliëntenraad WWB en WIJ, Voedselbank, Vincentiusvereniging, MOV, Wel.kom, Vluchtelingenwerk Limburg, Humanitas thuisadministratie, Stichting Leerhulp, Bewonersgroep Kitskensberg/ Heide. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

5 1.4. Armoede in Roermond Het percentage minima in Roermond is al vele jaren hoger dan het landelijke en provinciale gemiddelde. In de afgelopen jaren had ruim 8% een inkomen op het sociaal minimum 3. Landelijk is dat bijna twee procentpunten lager, namelijk ruim 6%. De verklaring voor dit verschil is gelegen in de sociale structuur. Roermond is het enige stedelijke gebied met daaromheen relatief veel landelijke gemeenten. Van oudsher had Roermond veel productiewerk en veel sociale woningbouw. Daar is in de laatste decennia heel veel aan gedaan, waardoor al een enorme vooruitgang is te constateren, bijvoorbeeld in afname van het aantal bijstandsuitkeringen. De ontwikkeling van dit armoedecijfer volgt ongeveer de landelijke trend: na een daling zien we sinds 2008 een lichte stijging van het aantal minima. Vermoedelijk heeft dit te maken met de economische crisis. Huishoudens met een bijstandsuitkering, WW-uitkering en arbeidsongeschikten zijn onder de minima licht oververtegenwoordigd (vergeleken met andere gemeenten). Andere groepen zoals werkenden en pensioenontvangers zijn licht ondervertegenwoordigd. De ontwikkeling van het aantal bijstands- en WW-uitkeringen is de afgelopen jaren iets gunstiger dan het landelijke gemiddelde. De ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is juist iets minder gunstig. Figuur 1. Omvang en samenstelling doelgroep armoedebeleid Roermond (raming 2011) Aantal huishoudens met een inkomen tot % van het sociaal minimum 101% 4 105% 110% 115% 120% 125% Inkomen uit arbeid Inkomen uit eigen onderneming Uitkering werkloosheid Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt Uitkering ouderdom/nabestaanden Uitkering sociale voorzieningen (m.n. Wwb) Overig overdrachtsinkomen Totaal Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de landelijke politieke besluitvorming is vastgesteld. Om te kunnen beoordelen hoe het inkomen van een huishouden zich verhoudt tot het minimum, moet aan de hand van de regelgeving worden vastgesteld welke norm voor het desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend minderjarige kinderen is bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag aan AOWpensioen als norm gekozen. (definitie afkomstig van het CBS) 4 Het waargenomen inkomen van huishoudens die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan valt een deel van deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum. Daarom wordt door het CBS niet 100%, maar 101% van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

6 Figuur 2. Percentage huishoudens met inkomen tot 101% van het sociaal minimum % 9% 8,5% 8% 8,1% 8,2% 8% 7% 7% 6% 6,6% 6,3% 6,8% 6,5% 7,0% 6,7% Roermond Limburg Nederland 6% 5% Bron: CBS, cijfers bewerkt door Stimulansz. Het armoedebeleid van de gemeente Roermond richt zich met name op de huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum. Verschillende regelingen staan ook open voor huishoudens met een iets hoger inkomen, bijvoorbeeld 110% of 120% van het sociaal minimum Kaders en ontwikkelingen De rol van de gemeentelijke overheid bij de bestrijding van armoede is beperkt. Het Rijk voert een zogenaamd generiek inkomensbeleid en bepaalt de hoogte van bijvoorbeeld de bijstandsuitkering, zorg- en huurtoeslag, inkomstenbelasting en arbeidskorting. Gemeenten vullen dit generieke beleid aan vanuit een zorgplicht. Dat doen ze door middel van maatwerk en regie. Gemeenten doen dit door het voeren van algemeen preventief beleid zoals arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, het bestrijden van voortijdig schoolverlaten etc. én door het voeren van armoedebeleid. Armoedebeleid bestaat uit o.a. het aanbieden van diensten zoals re-integratie en schuldhulpverlening en het doen van concrete verstrekkingen zoals bijzondere bijstand en het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Landelijke ontwikkelingen Drie decentralisaties De gemeenten staan aan de vooravond van een operatie die zijn weerga niet kent. Drie grote decentralisaties staan op het programma. De Wet Werken naar vermogen (Wwnv), de begeleiding Awbz, invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg. Met het reeds bestaande takenpakket vanuit de Wet Werk en Bijstand (Wwb) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de leer- en kwalificatieplicht worden gemeenten de komende jaren verantwoordelijk voor vrijwel de volledige ondersteuning aan kwetsbare burgers. Alleen medische zorg en een gedeelte van het onderwijs vallen daar nog buiten. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

7 Wet werken naar vermogen Vanaf 1 januari 2013 is een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt voorzien: de Wet Werken naar vermogen. Dit zal betekenen dat er aan de gemeenten taken voor jonggehandicapten worden toebedeeld en dat de huidige Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet Sociale Werkvoorzieningen (Wsw) zal worden vervangen door de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet zorgt ervoor dat meer gekeken wordt naar mogelijkheden en verdiencapaciteiten van burgers. Het kabinet wil met minder geld meer mensen aan het werk helpen. De meningen lopen uiteen over de vraag of deze drastische wijziging van het sociale zekerheidsstelsel in combinatie met de economische crisis de komende jaren zal leiden tot meer of minder huishoudens met een minimuminkomen. Dit is voor het stellen van doelstellingen voor het Roermondse armoedebeleid een onzekere factor. Aanscherping Wwb De verplichtingen voor bijstandsgerechtigden om werk te zoeken worden aangescherpt. Ook wil het kabinet voorkomen dat de bijstand hoger wordt dan het minimumloon. De Eerste Kamer heeft op voorstel van staatsecretaris De Krom (SZW) ingestemd met aanscherping van de Wwb. Uitgangspunt is dat wie kan werken ook moet werken en dat werk moet lonen. De bijstand moet het laatste vangnet zijn. De belangrijkste maatregelen die per 1 januari 2012 worden ingevoerd, zijn: Het kabinet schaft de dubbele heffingskorting voor bijstandsgerechtigden af. Dit moet voorkomen dat de netto bijstand voor een stel dat niet werkt straks hoger is dan de netto inkomsten van een werkende kostwinner die het minimumloon verdient. Jongeren tot 27 jaar moeten eerst 4 weken zelf actief op zoek gaan naar werk en een opleiding voordat zij een uitkering of ondersteuning kunnen aanvragen. Gemeenten krijgen ruimere mogelijkheden om een tegenprestatie te vragen van mensen die een uitkering ontvangen. Ouders en inwonende kinderen moeten straks gezamenlijk één uitkering aanvragen. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders onderling, maar ook naar die van inwonende kinderen (het huishoudinkomen). Alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar blijven vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Nieuw voor hen is een scholingsplicht. Daarnaast mogen ze meer bijverdienen met werken in deeltijd zonder dat de uitkering wordt gekort. Het kabinet stelt één centrale inkomensgrens voor het armoedebeleid (110% van het sociaal minimum). Alleen op basis van individuele omstandigheden mogen gemeenten maatwerk leveren en extra inkomensondersteuning geven. Mensen met een bijstandsuitkering die tijdelijk geen werk hoeven te zoeken, mogen voortaan maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Nu is dat 13 weken. Voor 65-plussers wordt de termijn teruggebracht van 26 weken naar maximaal 8 weken per jaar. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening De Tweede Kamer heeft daarnaast het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. Voor gemeenten betekent dit, dat zij een beleidsplan moeten schrijven. Daarin moet worden ingegaan op de beoogde resultaten, kwaliteitsborging en de schuldhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen. Gemeenten mogen schuldhulpverlening weigeren aan personen die fraude hebben gepleegd of al eerder gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening. Het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld, moet binnen vier weken plaatsvinden. De gemeente moet de klant goed informeren over de verwachte doorlooptijden. Gemeenten kunnen de rechtbank verzoeken een moratorium 5 in te stellen. Voor een periode van maximaal zes maanden mogen schuldeisers dan geen (nieuwe) incassomaatregelen nemen. Zodra de wet in werking treedt vermoedelijk per 1 juli 2012 valt de schuldhulpverlening binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen dat kader is het belangrijk, dat de gemeente goed vastlegt hoe het schuldhulpverleningsaanbod eruit ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen. 5 Een juridisch rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

8 Het beleidsplan schuldhulpverlening zal tegelijk met de kadernota armoedebeleid worden ingediend. Stapeling Het rijk bezuinigt de komende jaren op diverse regelingen die van invloed zijn op het inkomen van burgers. In het najaar van 2011 is landelijk onderzocht wat het betekent als huishoudens door meerdere van deze bezuinigingen worden getroffen. Uit het onderzoek 6 blijkt, dat de grootste effecten zijn te verwachten bij huishoudens met lage inkomens die afhankelijk zijn van een of meerdere uitkeringen, bij huishoudens die te maken hebben met multiproblematiek en bij werkende minima met kinderen die ook gebruik moeten maken van zorgen welzijnsvoorzieningen. Bij bepaalde huishoudens dreigen inkomensdalingen van tientallen procenten. Huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering en daarnaast extra zorgkosten hebben, zijn extra kwetsbaar. Zij krijgen te maken met de wijzigingen in de Wajong, WSW, AWBZ, WMO en Jeugdzorg, hogere zorgpremies, met grotere eigen bijdragen, pakketversoberingen en lagere zorgtoeslagen. Ook zijn er stapelingseffecten te verwachten bij werkenden en met name werkende armen. Deze groep krijgt te maken met de bezuiniging op de kinderopvang, hogere premies en eigen risico s voor de ziektekostenverzekering en met een verlaging van de inkomensnormering tot 110%, waardoor minder gebruik kan worden gemaakt van lokale inkomensondersteunende regelingen. 6 Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein, Ecorys en Nicis in opdracht van G32, december Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

9 Naast de inkomenseffecten verwachten de onderzoekers ook gedragseffecten. Aan de ene kant worden mensen gestimuleerd tot het verrichten van betaald werk. Tegelijkertijd zijn andere belangrijke verwachte gedragseffecten het juist stoppen met werken (vooral part-time werk en bijbaantjes van jongeren) of het verhuizen van gezinsleden om zo als gezin geen uitkering te verliezen door de invoering van de huishoudtoets. Ook het verminderd afnemen van (de benodigde) zorg als reactie op hogere eigen bijdragen is een verwacht gedragseffect. Provinciale ontwikkelingen In het coalitieakkoord van de Provincie Limburg Meer Limburg, minder overheid stelt de Provincie dat armoedebeleid niet behoort niet tot de taken van de Provincie. De exacte consequenties van deze stelling zijn nog niet bekend, maar het is voor te stellen dat dit uitgangspunt gevolgen heeft voor Provinciale subsidies aan bijvoorbeeld de Kledingbank. Lokale ontwikkelingen Strategische visie Een van de strategische gebieden die de Gemeente Roermond onderscheidt in haar Strategische visie 2020 is Roermond: sociale stad. Roermond wil investeren in haar gemeenschap en de sociale samenhang en investeert daarom in de aanpak van de harde kern van de sociale probleemgevallen, meer samenhang tussen de samenwerkende partners en een nadrukkelijke focus op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Coalitieakkoord Ook in het eerder genoemde coalitieakkoord van de Gemeente Roermond is aandacht voor Roermond als sociale stad, waarbij onverminderd wordt ingezet op de bestrijding van (stille) armoede. Kerntakendiscussie In 2010 is in Roermond gestart met een kerntakendiscussie. De raad heeft eensgezind gekozen voor het scenario van de gemeente als regisseur. De raad heeft het college door middel van 24 moties opdracht gegeven tot het verder uitwerken van de bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot ouderenwerk, scholen, sport etc. Uitgangspunt met betrekking tot het armoedebeleid is dat sociaal zwakkeren worden ontzien en er geen versobering plaatsvindt. Arbeidsmarktbeleid Het vergroten van arbeidsparticipatie draagt bij aan het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting In januari 2011 hebben de vijf gemeenten Roermond, Echt-Susteren, Leudal, Roerdalen en Maasgouw een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een regionaal arbeidsmarktbeleid. Inmiddels hebben de gemeenten Weert en Nederweert aangegeven graag aan te haken bij het samenwerkingsverband. Bij deze samenwerking zijn de uitvoeringspartners UWV en Westrom nauw betrokken. Om social return te stimuleren is (met een provinciale subsidie) voor twee jaar een accountmanager aangesteld die de moeilijkst bemiddelbaren gaat helpen bij het vinden van werk. Welzijnsbeleid Armoedebeleid heeft ook raakvlakken met het welzijnsbeleid. De missie van het welzijnsbeleid is meedoen. De hiermee samenhangende visie is: De burger van Roermond is zelf verantwoordelijk om te participeren. Wanneer een burger niet in staat is om te participeren, wordt de burger gestimuleerd om de belemmeringen die participatie in de weg staan, weg te nemen. De burger krijgt waar nodig een springplank aangereikt om (weer) zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen en zo weer zelfredzaam te worden. Voor die burger die er niet in slaagt om, ondanks de springplank, zelf weer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leven, faciliteert de gemeente een vangnet. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

10 2. Visie en doelstelling 2.1. Visie In onze visie is armoede niet alleen een geldprobleem. Armoede is een complex van achterstanden die elkaar onderling versterken en een kloof slaan met de rest van de samenleving. Het gaat om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, sociale vaardigheden, politieke deelname en vrijetijdsbesteding. Armoede kan een persoon beperken in zijn welbevinden in lichamelijk en geestelijk opzicht en leiden tot sociale uitsluiting. Het armoedebeleid van de gemeente Roermond richt zich met name op de huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum. Verschillende regelingen staan ook open voor huishoudens met een iets hoger inkomen, bijvoorbeeld 110% of 120% van het sociaal minimum. Om een goede visie te kunnen hebben op welke aanpak het beste werkt moet je eerst weten wie je doelgroep is. Wie zijn de minima? Zijn ze zielig of slachtoffer, een product van gebrekkige opvoeding en ongelukkige omstandigheden en door onvermogen aangewezen op gemeentelijke inkomensondersteuning? Of zijn het calculerende en soms frauderende burgers die berekenend een afweging maken tussen werken of gebruikmaken van bijstand? Kunnen alle minima via werk volledig zelfstandig in een inkomen gaan voorzien? Is er een culture of poverty? Feit is, dat al deze vragen voor elk individu anders beantwoord worden. De doelgroep is niet homogeen. Daarom pleiten we in het nieuwe armoedebeleid voor maatwerk. De ene persoon is gebaat bij ondersteuning, de ander is onparlementair gezegd gebaat bij een schop onder de kont. Zo kan het ook zijn, dat iemand zich meer bewust moet worden gemaakt van zijn of haar eigen competenties. Of moet worden aangesproken op zijn of haar verantwoordelijkheid naar de kinderen of de samenleving. Het nieuwe armoedebeleid gaat een goede mix bieden van zorg en bemoeizorg, prikkelen en stimuleren, rechten en plichten en solidariteit en wederkerigheid. Maatwerk is de essentie van het nieuwe armoedebeleid. Maatwerk betekent dat we niet alleen vis geven, maar ook een hengel. We bieden niet alleen inkomensondersteuning, maar gaan in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn om de problematische financiële situatie van de klant duurzaam te verbeteren. Inkomensondersteuning koppelen we vanaf nu altijd aan activering en hulpverlening zoals maatschappelijke ondersteuning (Wmo), verslavingszorg, re-integratie en inburgering. We doorbreken hiermee de verkokering van het beleid. Deze visie op armoedebestrijding sluit naadloos aan op de visie in het Wmo-beleid van de gemeente. We worden minder aanbodgericht, en meer vraag- en probleemgericht. Met andere woorden: we kantelen beleid en organisatie. Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid. Dat betekent niet dat mensen aan hun lot worden overgelaten en zichzelf maar moeten redden. Het betekent dat de gemeente en hulpverleners niet meer automatisch de problemen van de klant overnemen en oplossen. Het beleid is erop gericht dat mensen ontdekken dat zij veel meer kunnen dan ze zelf misschien verwachtten. Dit gevoel van grip op de eigen situatie geeft mensen zelfvertrouwen en betekent een echte stap vooruit. Werk is de beste weg uit armoede. Waar nodig bieden we ondersteuning danwel lichte dwang om te zorgen dat iemand zelfstandig in zijn of haar onderhoud kan voorzien. We zorgen ervoor dat werken loont. Dit gebeurt echter in het volle besef dat werk niet voor iedereen is weggelegd! Bijvoorbeeld vanwege leeftijd of fysieke, sociale, psychische of verstandelijke beperkingen. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

11 Maatwerk betekent ook dat we geen generiek inkomensbeleid voeren. Inkomensondersteuning in het nieuwe armoedebeleid richt zich op vergoeding van noodzakelijke uitgaven die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden 7 en uitgaven voor sociale, culturele of sportieve activiteiten. Individueel maatwerk is ook de wettelijke taak van gemeenten. Generiek beleid is de verantwoordelijkheid van het rijk. Er zijn tal van goede initiatieven van vrijwilligers, fondsen en maatschappelijke organisaties in Roermond. De gemeente wil graag samen met dit maatschappelijk middenveld de armoede gaan bestrijden. Deze partijen weten vaak beter wat er speelt in de wijken en welke problemen minima ervaren. De ondersteuning die zij bieden is vaak ook laagdrempelig en op maat. Ze signaleren stille armoede achter voordeuren waar de gemeente niet komt. Zowel in de uitvoering als bij de totstandkoming van het beleid willen we heel graag vaker met deze partijen rond de tafel gaan zitten. Een bijkomend, maar niet onbelangrijk aandachtspunt in het nieuwe armoedebeleid betreft de efficiency en de uitvoeringskosten. Als we ten tijde van bezuinigingen het voorzieningenniveau op peil willen houden, zullen we efficiënter moeten werken. In de loop der jaren is een kerstboom van projecten en regelingen ontstaan (in aanvulling op een ruim palet van regelingen van de landelijke overheid). Dit maakt het armoedebeleid lastig stuurbaar. De effecten zijn moeilijker te meten en het leidt vooral ook tot hoge aansturings- en uitvoeringskosten. Bovendien zijn de regelingen zo divers en gecompliceerd geworden, dat de doelgroep (en hulpverleners) het spoor bijster raken en soms zelfs afzien van een aanvraag. Het nieuwe armoedebeleid wordt eenvoudiger. Goede voorlichting over minimaregelingen blijft belangrijk. Als het armoedebeleid eenvoudiger wordt, is communicatie daarover ook gemakkelijker. Tegelijkertijd vinden we, dat de doelgroep ook een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het vinden van informatie en het doen van een aanvraag. 7 Denk bijvoorbeeld aan vergoeding van kosten van budgetbeheer en bewindvoering. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

12 2.2. Doelen Met voorgaande visie in het achterhoofd formuleren we de volgende concrete doelen: Wat zijn de doelstellingen? Armoedebeleid Terugdringen armoede Terugdringen afhankelijkheid inkomensondersteuning Duurzame verbetering inkomenspositie Hoge klanttevredenheid. Doelmatige uitvoering Hoe gaan we het meten? Jaarlijkse monitoring op basis van CBS-cijfers Periodieke monitoring op basis van uitkeringenadministratie. Bij alle aanvragen inkomensondersteuning wordt een aantekening gemaakt van de ingezette acties Periodieke monitoring op basis van uitkeringenadministratie Wat is het beoogd resultaat De ontwikkeling van het percentage minima volgt niet meer de landelijke trend, maar breekt daarmee in positieve zin. De afhankelijkheid van inkomensondersteuning wordt jaarlijks met 3% teruggedrongen. Aantal aanvragen afgezet tegen aantal minima. Bij alle gebruikers van minimaregelingen wordt gekeken naar mogelijkheden om de situatie van de klant duurzaam te verbeteren. 93% van de aanvragen voor inkomensondersteuning wordt binnen de wettelijke (8 weken) of door de raad (5 dagen voor bepaalde kostensoorten) vastgestelde termijn afgehandeld. 84% van de aanvragen voor inkomensondersteuning wordt klaar terwijl u wacht/binnen 5 dagen afgehandeld. Realisatie per % huishoudens met inkomen tot 101% 8 respectievelijk 110% sociaal minimum in 2011: Roermond: 8,5% resp. 13,8% Nederland: 6,7%. Resp. 10,5% In de periode wordt het verschil steeds minder groot. Totaal aanvragen in 2011: Nader te bepalen. 9 Huishoudens met inkomen tot 101% sociaal minimum in 2011: Wordt momenteel niet systematisch bijgehouden. 93% van de aanvragen voor inkomens-ondersteuning wordt binnen de wettelijke (8 weken) of door de raad (5 dagen voor bepaalde kostensoorten) vastgestelde termijn afgehandeld. 84% van de aanvragen voor inkomens-ondersteuning wordt klaar terwijl u wacht/binnen 5 dagen afgehandeld. 8 Zie definitie sociaal minimum en absolute aantallen in Roermond, Limburg en Nederland in 1.4. Het waargenomen inkomen van huishoudens die uitsluitend op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, wijkt in veel gevallen in geringe mate af van de vastgestelde normbedragen. Zouden de normbedragen als inkomensgrens worden gehanteerd, dan valt een deel van deze huishoudens met hun inkomen net boven het sociale minimum. Daarom wordt door het CBS niet 100%, maar 101% van het sociaal minimum als inkomensgrens gehanteerd. 9 Op het moment van schrijven is het exacte aantal aanvragen nog niet bekend. Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond

13 3. Hoe gaan we dit bereiken? 3.1. Inleiding De maatregelen die de gemeente neemt, zijn in te delen in drie categorieën: 1. Het scheppen van gelijke kansen 2. Signalering en preventie 3. Gerichte inkomensondersteuning 3.2. Het scheppen van gelijke kansen Bij elke inwoner van Roermond die inkomensondersteuning aanvraagt, wordt gezocht naar mogelijkheden om zijn of haar situatie duurzaam te verbeteren. Daarbij wordt inkomensondersteuning gekoppeld aan bestaande vrijwillige of voorwaardelijke hulpverlening in de stad. Deze hulpverlening betreft bijvoorbeeld verslavingszorg, maatschappelijke opvang, re-integratie, inburgering, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), budgetcursussen en geestelijke gezondheidszorg. Deze hulpverlening is geen onderdeel van (de begroting van) het armoedebeleid, maar is daar in het nieuwe armoedebeleid wel nadrukkelijker aan gekoppeld. Ook de sociale recherche zal meer oog hebben voor armoedeproblematiek. Interdisciplinair overleg. De gemeente initieert en faciliteert interdisciplinaire overleggen waarin op casuïstiekniveau huishoudens worden besproken die behoren tot de doelgroep van de diverse hulpverleningsinstanties en gemeentelijke afdelingen. Het streven is om binnen de budgettaire kaders en beschikbare formatie (bijlage 1) zoveel mogelijk inwoners die een aanvraag doen voor inkomensondersteuning te bespreken in het overleg. De afdeling Sociale Zaken zal een voorselectie maken van aanvragers die in het overleg besproken worden. Te denken valt aan de langdurige minima en herhaalaanvragers. Ook kan bij de selectie worden gekeken naar de aard van de uitgaven waarvoor bijstand wordt gevraagd. Andersom geldt, dat bij alle huishoudens die worden besproken in het interdisciplinair overleg, wordt bekeken of inkomensondersteuning nodig is. De overlegpartners bepalen samen welke aanpak het beste werkt en wie verantwoordelijk is voor aansturing of uitvoering ervan. Waar nodig worden huisbezoeken verricht (zie elders in deze kadernota). Uitgangspunt is één klant, één plan, één contactpersoon. NB. de uitkomst van het overleg kan ook zijn dat de klant geen aanvullende hulpverlening nodig heeft en verder met rust wordt gelaten. De gemeente wil zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande interdisciplinaire overleggen en deze verder uitbouwen en faciliteren. Voorbeelden van bestaande overleggen: - Stuurgroep voorkomen uithuiszettingen ter voorkoming huurachterstand en uithuiszetting. Deelnemers naast de gemeente: woningcorporaties, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvangvoorzieningen, Kredietbank Limburg en energieleveranciers; - Vangnet overleg gericht op zorgwekkende zorgmijders (23 +). Deelnemers zijn onder andere woningbouwcorporaties, Riagg, AMW en gemeente; overleg gericht op zorgwekkende signalen bij jeugdigen tot 23 jaar. Deelnemers zijn onder andere AMW, BJZ, gemeente, Wel.kom en woningbouwcorporaties. De aanpak wordt afgestemd op de (gekantelde) loketstructuur en outreachende aanpak in het Wmo-beleid van de gemeente. Samengevat ziet die er als volgt uit (armoedebeleid zit in de pijler werk en inkomen): Kansarm? Kansrijk! Kadernota armoedebeleid Roermond