1/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Atrias - Diensten inzake technische analyse en ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1/ 15 BE001 2/12/2011 - BDA nummer: 2011-527681 Standaardformulier 5 - NL Atrias - Diensten inzake technische analyse en ondersteuning"

Transcriptie

1 1/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Atrias scrl Postadres: Galerie Ravenstein 4 bte 2 Plaats: Bruxelles Postcode: 1000 Land: België Contactpunt(en): Tel T.a.v.: Catherine Mola (Service Achats Marchés - Dienst Aankopen Opdrachten) Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): Adres van het kopersprofiel (URL): Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Ander: bijlage A.I invullen Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Ander: bijlage A.II invullen Inschrijvingen of deelnemingsaanvragen moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Ander: bijlage A.III invullen I.2) HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST Productie, vervoer en distributie van gas en warmte Elektriciteit Opsporing en winning van aardolie en aardgas Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen Water Postdiensten Vervoersdiensten per spoor Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten Havenactiviteiten Luchthavenactiviteiten

2 2/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) BESCHRIJVING II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten (Kies slechts 1 categorie werken, leveringen of diensten die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen) a) Werken Uitvoering Ontwerp en uitvoering Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht b) Leveringen Aankoop Leasing Huur Huurkoop Een combinatie daarvan Belangrijkste plaats van levering De instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) De opstelling van een raamovereenkomst II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst (indien van toepassing) Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen Aantal OF, indien van toepassing, maximumaantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst Looptijd van de raamovereenkomst (indien van toepassing) Periode in ren: c) Diensten Categorie diensten: nr. 22 (Voor de dienstencategorieën 1-27, zie de bijlagen XVIIA en XVIIB bij Richtlijn 2004/17/EG) Belangrijkste plaats van dienstverlening Brussel NUTS-code: BE1 Raamovereenkomst met 1 onderneming OF maand(en): Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst (indien van toepassing; alleen cijfers geven): Geraamde waarde zonder btw ,00 OF tussen en Munt: Frequentie van de te gunnen opdrachten (indien bekend) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Munt: EUR Context: Atrias is een Belgische onderneming, opgericht in mei 2011, dochter van EANDIS, ORES, INFRAX en SIBELGA: bedrijven die de operationele verantwoordelijkheden van meerdere distributienetbeheerder groeperen (samen +-95 % van de Belgische markt). In een eerste fase zal Atrias zowel ondersteuning bieden bij de creatie van een nieuwe set van marktprocessen voor de energiesector (interacties tussen energieleveranciers,distributienetbeheerders en

3 3/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL transportnetbeheerders) als een nieuw IT platform dat deze marktprocessen ondersteunt (Clearing House diensten). In een tweede fase zal Atrias de nieuwe toepassing zowel onderhouden en opereren als verder gaan met het faciliteren van de discussies in de energiemarkt.

4 4/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdcategorieën Hoofdopdracht Subcategorieën(indien van toepassing) II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, per perceel 1 exemplaar van bijlage B gebruiken) Zo, moeten inschrijvingen worden ingediend voor 1 perceel 1 of meerdere percelen alle percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties) Indien bekend, geraamde waarde zonder btw (indien van toepassing; alleen cijfers geven): ,00 OF tussen en Munt: II.2.2) Opties (indien van toepassing) Zo, beschrijving van deze opties: Indien bekend, voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties: in maanden: Aantal mogelijke verlengingen (indien van toepassing): Munt: EUR OF dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) OF tussen en Indien bekend, in geval van verlengbare opdrachten, geraamd tijdsbestek voor latere oproepen tot mededinging: in maanden: OF dagen: (vanaf de gunning van de opdracht) II.3) DUUR VAN OF UITERSTE TERMIJN VOOR DE VOLTOOIING VAN DE OPDRACHT Periode in maanden: 72 OF Aanvang Voltooiing _ (dd/mm/jjjj) _ (dd/mm/jjjj) of Aanvang (vanaf de gunning van de opdracht)

5 5/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing) Cfr VI.3. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande (indien van toepassing) Cfr VI.3. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund (indien van toepassing) Cfr VI.3. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (indien van toepassing) Zo, beschrijving van de bijzondere voorwaarden: III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: (indien van toepassing): Cfr VI.3. III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing): Cfr VI.3. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing): Cfr VI.3. III.2.4) Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing) De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma s voor beschermde arbeid III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden Zo,verwijzen naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast

6 6/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING IV: PROCEDURE IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure Openbaar Niet-openbaar Onderhandeling De gegadigden zijn reeds geselecteerd Zo, naam en adres opgeven van ondernemers die reeds zijn geselecteerd overeenkomstig afdeling VI.3) Nadere inlichtingen IV.2) GUNNINGSCRITERIA IV.2.1) Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen) Laagste prijs OF Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria Criteria Weging Criteria Weging IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling Zo, (indien van toepassing)

7 7/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst(indien van toepassing) ATR11DS004 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Periodieke indicatieve aankondiging Aankondiging door middel van een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het PB: van _ (dd/mm/jjjj) IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum: _ (dd/mm/jjjj) Tijdstip: Tegen betaling verkrijgbare documenten Zo, prijs (alleen cijfers): Munt: Betalingstermijnen en -methode: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum: 19/12/2011 (dd/mm/jjjj) Tijdstip: 12:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Ander:

8 8/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT (indien van toepassing) Zo, tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD Zo, verwijzen naar project(en) en/of programma('s): VI.3) NADERE INLICHTINGEN(indien van 1. Om ontvankelijk te zijn, is het noodzakelijk dat de deelnemingsaanvragen UITSLUITEND ingevuld worden volgens het model van het identificatiedossier van de Aanbestedende Overheid. Dit identificatiedossier kan worden aangevraagd bij: Mevrouw Catherine Mola, of via of via fax op het nummer De referentie, ATR11DS004, van het betrokken dossier moet op elke deelnemingsaanvraag worden vermeld. 2BEPALINGEN VERBONDEN AAN DE KWALITATIEVE SELECTIEPROCEDURE 2.1Wijze van indiening van het identificatiedossier De Kandidaat moet zijn deelnemingsaanvraag voor deze opdracht formuleren aan de hand van een dossier dat voldoet aan de volgende vormvereisten: Het moet worden ingediend op papier, exclusief opgemaakt met behulp van dit document. De Kandidaat kan bij dit dossier ook bijlagen voegen (organogram, attesten,.). In dat geval worden deze bijlagen in het dossier gevoegd op de plaats van de hiertoe voorziene pagina's; Het moet volledig zijn en alle documenten bevatten overeenkomstig de voorschriften van dit document; Het moet worden opgesteld in het Nederlands (NL) of het Frans (FR). Officiële documenten die niet in het NL of FR beschikbaar zijn, moeten vergezeld zijn van een eensluidend verklaarde vertaling. Het naar behoren ingevulde identificatiedossier moet worden opgestuurd per aangetekende brief (met ontvangstbewijs) of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Sibelga Aankoopdienst Catherine Mola Werkhuizenkaai Brussel vr 19/12//2011 om 12.00u. Indien deze vormvereisten niet worden nageleefd, kan de kandidatuur worden verworpen. Belangrijke opmerkingen: Indieningsadres van het dossier: De omslag met het identificatiedossier mag uitsluitend worden neergelegd bij het onthaal, Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel, en niet op het bureau van het magazijn, waar het risico bestaat dat de omslag als een levering zou worden behandeld. Kosten verbonden aan de procedure: De Aanbestedende Overheid vestigt de aandacht van de Kandidaat op het feit dat hij op eigen kosten aan deze procedure deelneemt. Dat betekent dat de Aanbestedende Overheid geen enkele vergoeding zal betalen voor de samenstelling van het identificatiedossier en de offerte. Verkrijgen van bepaalde attesten: De Aanbestedende Overheid vestigt de aandacht van de Kandidaat op het feit dat de termijn voor het verkrijgen van bepaalde attesten bij de bevoegde administratie betrekkelijk lang kan zijn. De Aanbestedende Overheid raadt de Kandidaat dan ook aan om deze attesten aan te vragen zodra hij dit dossier heeft ontvangen. Het betreft met name de attesten (zie 3.8) met betrekking tot: ode toestand inzake de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen; ode toestand inzake de betaling van taksen en belastingen; ode verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

9 9/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL 2.2Voorwaarden voor deelname aan deze opdracht 2.2.1Regelmatigheidscriteria van de kandidatuur Een kandidatuur kan onregelmatig worden verklaard als: de Kandidaat zich niet heeft gehouden aan het voorliggend document van de vragenlijst (identificatiedossier van de Aanbestedende Overheid); de documenten niet tijdig zijn teruggestuurd; de vragenlijst niet is ondertekend door een bevoegd personeelslid van de Kandidaat; de Kandidaat in zijn antwoorden op de vragenlijst en in de correspondentie in het kader van de selectie geen gebruik maakt van een van de opgelegde talen (Nederlands of Frans). Alleen de kandidaten die voldoen aan de volgende voorwaarden, mogen deelnemen aan deze opdracht: 2.2.2Uitsluitingscriteria De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om niet te selecteren of om van deelneming aan de opdracht uit te sluiten, in welk stadium van de procedure ook, elke kandidaat die zich in één van de reglementaire uitsluitingsgevallen bevindt zoals vermeld in artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 nuari De hierna genoemde attesten moeten door de kandidaat voorgelegd worden om zeker te zijn dat hij zich niet in één van deze uitsluitingsgevallen bevindt: )Het meest recente socialezekerheidsattest, dat minstens slaat op het voorlaatste verstreken kwartaal; elke niet-betwiste schuld van meer dan 2.500,00 EUR en waarbij het aanzuiveringsplan niet stipt nageleefd wordt, zal niet aanvaard worden; )BTW-attest van minder dan drie maanden oud; elke niet-betwiste schuld en waarbij het aanzuiveringsplan niet stipt nageleefd wordt, zal niet aanvaard worden; )Bewijs van betaling van belasting van minder dan twaalf maanden oud; elke niet-betwiste schuld en waarbij het aanzuiveringsplan niet stipt nageleefd wordt, zal niet aanvaard worden. Deze 3 voorwaarden gelden voor de Belgische kandidaten. Kandidaten uit een ander land moeten het gelijkwaardige document voorleggen )Attest van niet-faling van minder dan 6 maanden oud; de kandidaat voegt het bewijs bij dat hij: niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijk akkoord heeft verkregen, dan wel niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement of dat voor hem geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is of dat hij niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; Opmerking voor de punten tot : wanneer een dergelijk document door het land in kwestie niet uitgereikt wordt, mag het vervangen worden door een verklaring onder ede door betrokkene voor een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie, een notaris of elke andere gekwalificeerde instantie van de Lidstaat in kwestie. In de Lidstaten waar zulke eed niet bestaat, mag deze vervangen worden door een plechtige verklaring. De bevoegde instantie of de notaris levert een attest af dat de echtheid van zijn verklaring onder ede of zijn plechtige verklaring bevestigt )De kandidaat voegt een recent uittreksel uit het strafregister van de firma bij (hoogstens 6 maanden). Dit document kan aangevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Centraal Strafregister, Waterloolaan 80 of 115 indien de aanvraag via de post ingediend wordt, BE BRUSSEL (Tel: 02/ Fax: 02/ ). De niet-belgische kandidaten voegen een gelijkwaardig document bij, afgeleverd door een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie van hun land. Dit uittreksel/document moet uitsluitsel geven over het feit dat de kandidaat niet het voorwerp geweest is van een veroordeling uitgesproken door een vonnis dat in kracht van gewijsde gegaan is voor enig misdrijf dat zijn beroepsmoraal aantast, of een ernstige professionele fout gemaakt heeft. Bovendien, kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, iedere Kandidaat die een regelmatige kandidatuur heeft ingediend maar in welk stadium van de procedure ook: op professioneel gebied een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op welke wijze ook die de Aanbestedende Overheid kan rechtvaardigen; zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van invorderbare inlichtingen; niet minstens 3 referenties van klanten kan voorleggen aan wie hij prestaties verstrekt heeft die vergelijkbaar zijn met de prestaties die Aanbestedende Overheid vraagt. Deze klanten moeten spelers zijn op de Belgische of internationale energiemarkt, met name distributienetbeheerders, transmissienetbeheerders of energieleveranciers; geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor een bedrag van minstens Euro heeft afgesloten; geen arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten;

10 10/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL weigert om aan de vertegenwoordigers van de Aanbestedende Overheid de documenten te overhandigen die deze nodig achten om de juistheid van de gegeven antwoorden te controleren; geen toegang geeft tot zijn lokalen aan de vertegenwoordigers van de Aanbestedende Overheid; over een kwaliteitszorgsysteem beschikt dat ernstige tekortkomingen vertoont; niet gecertificeerd is volgens ISO of een gelijkwaardige norm; het voorwerp uitmaakt van een vaststelling van kwaliteitsgebrek en/of een negatieve beoordeling door de Aanbestedende Overheid bij de controle van de aangewende middelen Kwalitatieve selectiecriteria Niet van toepassing in het kader van deze opdracht. De volgende inlichtingen zijn noodzakelijk om de gelijkvormigheid aan te tonen van de kandidatuur ten opzichte van de voornoemde criteria. Wij herinneren de kandidaat-inschrijver eraan dat de gevraagde elementen UITSLUITEND via het antwoordformulier van het identificatiedossier aan ons kunnen worden bezorgd. De opgegeven cijfers verwijzen enerzijds naar het nummer van een en anderzijds naar de pagina van dit formulier. 3ANTWOORDFORMULIER8 3.1Identificatie van de onderneming8 3.2Voorwerp van de kandidatuur9 3.3Identificatie van diensten van de onderneming Specialisatie van de onderneming Omzet Referenties11 3.4Identificatie van de structuur van de onderneming Houders van het kapitaal Organogram12 3.5Identificatie van het kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitscertificaat13 3.6Andere toe te voegen documenten13 3.7Attesten Attest van niet-faillissement Attest van betaling van de socialezekerheidsbijdragen Verzekeringsattest(en)13 3.8Handtekening14 VI.4) BEROEPSPROCEDURES VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Officiële benaming: De Raad van State Postadres: Wetenschapstraat 33 Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België Tel. Fax Internetadres (URL): Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. Fax Internetadres (URL): VI.4.2) Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 invullen OF, indien nodig, rubriek VI.4.3) Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

11 11/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Officiële benaming: Postadres: Plaats: Postcode: Land: Tel. Fax Internetadres (URL): VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2011

12 12/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL BIJLAGE B (1) INLICHTINGEN OVER PERCELEN PERCEEL NR. 1 TITEL Expert/Strategy 1) KORTE BESCHRIJVING Profielen : Expert Tweetalig Nederlands/Frans en noties Engels, belangrijke (internationale) ervaring in de nutsvoorzieningen, expertise in het metier van distributienetbeheerder en/of energieleverancier (gas en elektriciteit), in de marktprocessen en de deregulering van de energiemarkt. 2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN) Hoofdcategorieën Hoofdopdracht Subcategorieën(indien van toepassing) 3) HOEVEELHEID OF OMVANG Indien bekend, geraamde waarde zonder btw (indien van toepassing; alleen cijfers geven): Munt: OF tussen en Munt: 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING (indien van toepassing) Periode in maanden: OF Aanvang Voltooiing _ (dd/mm/jjjj) _ (dd/mm/jjjj) 5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht)

13 13/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL BIJLAGE B (2) INLICHTINGEN OVER PERCELEN PERCEEL NR. 2 TITEL Business & Functional Analysis 1) KORTE BESCHRIJVING Profielen : Analist Confirmed, Analist Advanced, Project Mgr Junior, Project Mgr Expert. Tweetalig Nederlands/Frans en noties Engels, ervaring in de nutsvoorzieningen, kennis van het metier van distributienetbeheerder en/of energieleverancier (gas en elektriciteit) en meerbepaald in de marktprocessen en de deregulering van de energiemarkt. 2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN) Hoofdcategorieën Hoofdopdracht Subcategorieën(indien van toepassing) 3) HOEVEELHEID OF OMVANG Indien bekend, geraamde waarde zonder btw (indien van toepassing; alleen cijfers geven): Munt: OF tussen en Munt: 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING (indien van toepassing) Periode in maanden: OF Aanvang Voltooiing _ (dd/mm/jjjj) _ (dd/mm/jjjj) 5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht)

14 14/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL BIJLAGE B (3) INLICHTINGEN OVER PERCELEN PERCEEL NR. 3 TITEL Application Integration 1) KORTE BESCHRIJVING Profielen : Architect Expert, Data Modeler, Tester. Tweetalig Nederlands/Frans en noties Engels, tewerkgesteld in een bedrijf dat ervaring heeft in de systemen die gebruikt worden door de nutsector: SAP-ISU, emeter, Oracle Utilities,. of soortgelijke ervaring 2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN) Hoofdcategorieën Hoofdopdracht Subcategorieën(indien van toepassing) 3) HOEVEELHEID OF OMVANG Indien bekend, geraamde waarde zonder btw (indien van toepassing; alleen cijfers geven): Munt: OF tussen en Munt: 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING (indien van toepassing) Periode in maanden: OF Aanvang Voltooiing _ (dd/mm/jjjj) _ (dd/mm/jjjj) 5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht)

15 15/ 15 BE001 2/12/ BDA nummer: Standaardformulier 5 - NL BIJLAGE B (4) INLICHTINGEN OVER PERCELEN PERCEEL NR. 4 TITEL Technical Systems and Network 1) KORTE BESCHRIJVING Profielen: DBA Confirmed, Network Engineer Confirmed,S ystem Engineer Confirmed. Tweetalig Nederlands/Frans en noties Engels, tewerkgesteld in een bedrijf dat ervaring heeft in de systemen die gebruikt worden door de nutsector: SAP-ISU, emeter, Oracle Utilities,. of soortgelijke ervaring 2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN) Hoofdcategorieën Hoofdopdracht Subcategorieën(indien van toepassing) 3) HOEVEELHEID OF OMVANG Indien bekend, geraamde waarde zonder btw (indien van toepassing; alleen cijfers geven): Munt: OF tussen en Munt: 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING (indien van toepassing) Periode in maanden: OF Aanvang Voltooiing _ (dd/mm/jjjj) _ (dd/mm/jjjj) 5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht)