08UIT13767 DOORKIESNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf DZ SCHIEDAM T F W UW BRIEF VAN ONS KENMERK 08UIT13767 DOORKIESNUMMER DATUM 22 oktober ONDERWERP Stand van zaken Parkweg Noord (Over Het Water) Geachte dames, heren, Tijdens het Stadserf van 13 oktober 2008 is door de kopersvereniging van het project 'Over het Water' (deelprojecten MEWS en Kadeblok) aandacht gevraagd voor het moeizame verloop van het bouwproces van dit project en de gevolgen die dit heeft voor de kopers van deze woningen. Ook heeft de kopersvereniging aandacht gevraagd voor de in haar ogen gebrekkige communicatie door de ontwikkelaar. Tenslotte is ook de levering van een energievoorziening op basis van warmte - koude opslag door GTI West Utility BV aan de orde geweest. Ik heb u toen toegezegd u nader te informeren over de stand van zaken van dit project en de rol van de gemeente hierin en over de stand van zaken van de energievoorziening in dit gebied. De bouw van de eerste 56 woningen van dit project is gestart op 9 juli Deze bouw is vertraagd van start gegaan, doordat in een eerder stadium de oorspronkelijke aannemer voor het project failliet is gegaan. In december 2007 werd een nieuwe aannemer gepresenteerd en heeft een feestelijke starthandeling plaatsgevonden. Daarna is de aangekondigde bouwstart op 19 mei 2008 uitgesteld omdat het palenplan voor de woningen niet tijdig was aangeleverd en vervolgens door gemeente Schiedam niet kon worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de opmerkingen van de afdeling Vergunningen en Handhaving is het palenplan aangepast en zijn uiteindelijk in juli 2008 de heiwerkzaamheden gestart In het goedgekeurde palenplan zijn diameters, lengtes en daardoor draagkracht van een aanzienlijk deel van de palen veranderd. Hierdoor moet de wapening in de funderingen en wanden ook aangepast worden. De oorspronkelijke stukken voor funderingen en wanden waren ook dit voorjaar ingediend, maar dit rekenwerk moest de afgelopen tijd worden aangepast. Dit is de reden dat na het heiwerk het werk wederom vertraging heeft opgelopen. Inmiddels heeft men voor enkele woningblokken de fundering kunnen storten. In de bijgevoegde notitie en tijdslijn wordt nader aangegeven hoe dit proces is verlopen en wat de rol van de gemeente in dit proces is. De kopers moeten er zeker van kunnen zijn dat zij een woning met een degelijke constructie krijgen, die voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. De gemeente ziet in haar rol als toezichthouder toe op de kwaliteit van de constructie van de woningen en laat daar waar nodig de constructies aanpassen. Voor dit project betekent dit helaas dat de uitvoering door de aanpassingen vertraging oploopt. In mijn

2 contacten met Woonplus breng ik dit project regelmatig aan de orde en dring ik er op aan alles te doen om voortgang in het bouwproces te bevorderen en de communicatie met kopers te verbeteren. Daarnaast is rond de naleving van de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' tussen ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV een geschil ontstaan. Dit geschil heeft geleid tot een kort geding, waarover inmiddels uitspraak is gedaan. Het vonnis komt er in het kort op neer dat de voorzieningenrechter GTI West Utiliteit BV niet veroordeelt tot het onverkort nakomen van de overeenkomst, maar dat deze overeenkomst ook niet kan worden ontbonden. Met andere woorden, partijen dienen in overleg te treden over de verdere uitvoering van het contract. Dit overleg is inmiddels op gang gekomen. In de bijgevoegde notitie wordt het verloop van dit proces, de posities van de betrokken partijen en de stand van zaken nader toegelicht De gemeente Schiedam heeft, vanuit haar maatschappelijke rol om de bewonersbelangen (kosten en tarieven) en milieubelangen (CO 2 -reductie) te waarborgen en vanwege de invloed die het energienet heeft op het toekomstig openbaar gebied, de overeenkomst mede ondertekend en is ook bij het overleg over het voortzetten van het contract betrokken. Ik ga er vanuit dat het project Parkweg Noord (Over Het Water) de energievoorziening met koude - warmte opslag zal krijgen, waarmee een aanzienlijke CO 2 -reductie behaald zal worden. Met vriendelijkegroet, Yorick Haan Bijlagen: \ A. Notitie Voortgang bouwproces Parkweg Noord (over het Water) d.d. 23 oktober 2008 B. Geactualiseerde tijdslijn project 'Over het Water" d.d. 23 oktober 2008 C. Notitie Informatie energievoorziening Parkweg Noord (Over Het Water) d.d. 23 oktober 2008 D Vonnis van de Rechtbank Rotterdam, sector Civiel recht, d.d. 4 september 2008, in kort geding in de zaak van Over Het Water BV en de gemeente Schiedam tegen GTI West Utiliteit BV.

3 gemeente Schiedam De gemeenteraad van Schiedam yan DOORKIESNUMMER DATUM Y Haan oktober 2008 ONDERWERP Voortgang bouwproces Parkweg Noord (Over het Water) Bijlage A Sinds 2001 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied Parkweg Noord (Over het Water) Voor dit gebied is in de periode een stedenbouwkundig plan voor 500 woningen ontwikkeld. In 2005 zijn in het gebied van de eerste fase 320 woningen gesloopt. In de zomer van 2006 zijn voor de eerste fase voor ruim 200 woningen bouwvergunningen verleend. In deze periode is ook een saneringsplan voor het gebied vastgesteld, nadat tijdens de sloop van de woningen restanten van een vroegere vuilstort zijn aangetroffen. In de periode december 2006 tot april 2007 is de locatie gesaneerd en bouwrijp gemaakt. De verkoop van de eerste 56 woningen is op 10 maart 2007 van start gegaan. De plannen voor deze woningen zijn na het verlenen van de oorspronkelijke vergunning aangepast. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken, zijn in de zomer van 2007 nieuwe bouwvergunningen verleend. De bouw van de woningen is sterk vertraagd van start gegaan, doordat in september 2007 de oorspronkelijke aannemer voor het project failliet is gegaan. In december 2007 werd een nieuwe aannemer gepresenteerd en heeft een feestelijke starthandeling plaatsgevonden. Daarna is de aangekondigde bouwstart op 19 mei 2008 uitgesteld omdat het palenplan voor de woningen niet tijdig was aangeleverd en vervolgens door gemeente Schiedam niet kon worden goedgekeurd. De raad is over deze stand van zaken op 30 juni 2008 per brief geïnformeerd. Dit werd veroorzaakt door onvoldoende onderzoek naar de bodemgesteldheid. Na het maken van een groot aantal extra sonderingen (onderzoek naar diepte en draagkracht van zandlagen in de bodem) en nieuwe berekeningen voor de heipalen, is het palenplan aangepast en zijn uiteindelijk op 9 juli 2008 de heiwerkzaamheden gestart. In het goedgekeurde palenplan zijn afmetingen en draagkracht van een aanzienlijk deel van de palen veranderd. Hierdoor moet de wapening in de funderingen en wanden ook aangepast worden. De oorspronkelijke stukken voor funderingen en wanden waren ook dit voorjaar ingediend, maar dit rekenwerk moet worden aangepast. Dit is de reden dat na het heiwerk het werk wederom vertraging heeft opgelopen. Inmiddels zijn de berekeningen deels aangepast en goedgekeurd en heeft men voor twee woningblokken de fundering kunnen storten. Er wordt hard aan gewerkt om alle stukken zo spoedig mogelijk te beoordelen.

4 Opdrachtgever voor dit werk is de ontwikkelingscombinatie 'Over het Water', waarin Woonplus en Proper Stok samenwerken. Voor deze 56 woningen hebben zij een opdracht verstrekt aan aannemer BVR uit Roosendaal, die een samenwerkingsverband met TBI Korteweg uit Breda is aangegaan voor de uitvoering van het werk. De aannemer is in dit project de opdrachtgever van de constructeur die de constructieberekeningen en tekeningen maakt voor dit bouwplan. De gemeente Schiedam heeft geen mogelijkheden om eisen te stellen aan de kwaliteit van de constructeur. Dit is een vrij beroep, dit betekent dat er geen specifieke opleidingseisen of examens zijn die behaald moeten worden, voordat men als constructeur mag werken. Enig middel dat de gemeente heeft om de kwaliteit van de constructie van bouwplannen te bewaken is de controle van de ingediende stukken en het eisen van aanpassingen als deze berekeningen niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen. Bij verlening van de bouwvergunning is het gebruikelijk om de aanvrager tot vier weken voor de start van de bouw de gelegenheid te geven de constructiegegevens aan te leveren. Dit omdat de vergunningen vaak ruim voor de start van de bouw verleend worden en de bouwvoorbereiding dan nog niet zover is dat de constructie al helemaal uitgerekend is. In het algemeen zijn de opmerkingen die op deze gegevens gemaakt worden niet zodanig dat zij leiden tot vertragingen van de omvang die zich nu in project 'Over het Water' voordoen. Het eerste uitstel van de start van de bouw van dit project is veroorzaakt doordat de stukken minder dan twee weken voor de start bij de gemeente ontvangen zijn. Om binnen 4 weken na ontvangst van de eerste stukken te kunnen reageren, is extern een constructeur voor een deel van de controle ingehuurd. Uit de eerste interne controle bleken het grondonderzoek en de bijbehorende berekeningen en palenplannen onvoldoende. Hierdoor moest de bouw wederom uitgesteld worden. De aanpassing van het palenplan veroorzaakte vervolgens ook een noodzakelijke aanpassing van de fundering en wanden. Deze aanpassingen worden momenteel nog gemaakt en beoordeeld. Dit proces veroorzaakt nu de stagnatie in de uitvoering. Over dit project vindt regelmatig overleg plaats (vergaderingen, telefonisch en per ) tussen gemeente, aannemer en constructeur. Ook is waar nodig gebruik gemaakt van het externe constructiebureau voor controleberekeningen. De afdeling Vergunningen en Handhaving heeft de beschikking over twee eigen constructeurs. Aan dit relatief kleine plan hebben zij sinds mei beurtelings een aanzienlijk deel van hun tijd besteed.

5 gemeente Schiedam I memo De gemeenteraad van Schiedam VAN DOORKIESNUMMER DATUM Y. Haan oktober 2008 ONDERWERP Chronologie ontwikkeling 'Over het Water' Bijlage B Geactualiseerde 'omgekeerde' Chronologie ontwikkeling Over Het Water d.d 23 oktober 2008 Vanaf 10 oktober 2008: Toestemming van Vergunning en Handhaving voor het storten van de fundering van het eerste blok (10 oktober) en het tweede blok (14 oktober). Voor overige blokken is op dit moment (23 oktober) nog geen goedkeuring voor het storten van de fundering mogelijk. 25 augustus 2008: Ontvangst eerste herziene berekeningen fundering 56 woningen naar aanleiding van de wijzigingen tijdens de uitvoering van de heiwerkzaamheden. In het verloop van dit proces worden diverse overleggen gepleegd met de aannemer en constructeur en worden meerdere herziene berekeningen ingediend. 4 september 2008: Vonnis Voorzieningenrechter inzake het kort geding. Kort samengevat wordt partijen aangegeven in overleg te treden over de uitvoering van de energieovereenkomst. 28 augustus 2008: Kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Sector Civiel Recht van de Rechtbank m Rotterdam van ontwikkelaar 'Over het Water' en gemeente Schiedam tegen energieleverancier GTI West Utiliteit BV over nakoming van de energieovereenkomst voor het gebied. 9 juli 2008: Start heiwerkzaamheden nadat het palenplan ingrijpend is aangepast op de opmerkingen van Vergunning en Handhaving. 19juni: GTI West Utility BV zegt schriftelijk de energie overeenkomst 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' op.

6 7 juni 2008: Bouwtoezicht gaat niet akkoord met het ingediende palenplan en de constructieve berekeningen. Aangekondigde start wordt wederom afgeblazen. 19 mei 2008: Aangekondigde start bouw l e fase, afgeblazen omdat Gemeente Schiedam geen akkoord heeft gegeven op constructieve stukken 7 mei 2008: Ontvangst constructieve stukken laagbouw l e fase Over Het Water (volgens voorwaarden vergunning moeten ten minste vier weken voor de start van de bouw de constructieve gegevens van het bouwwerk ter goedkeuring bij de Gemeente Schiedam ingediend zijn). 20 december 2007: Feestelijke starthandeling l e fase Parkweg Noord in aanwezigheid van nieuwe aannemer (BVR uit Roozendaal). Directie Over Het water geeft in haar toespraak aan te verwachten in maart te zullen kunnen starten. 6 oktober 2007: Voorinschrijving (geen verkoop) Watertoren gestart. 17 september 2007: Mededeling Woonplus in stuurgroep dat de aannemer van de bouw van de 1 fase Parkweg Noord (Roos Bouw uit Ridderkerk) failliet is. December april 2007: Oplevering Bouwrijp maken en bodemsanering l e fase Parkweg Noord (uitvoering december 2006 / april 2007) ~T He iene Bouwvergunningen 1 Ro n.vplan 40 sngezinswoningen MEWS 16 kadewoningen fase Aanvraagdatum Datum verleend maart 2007: Start verkoop laagbouw T fase Parkweg Noord. 12 februari 2007: Presentatie planwijzigingen l e fase parkweg Noord door 'Over het Water bij de welstandscommissie. De welstandscommissie reageert in principe positief Bouwvergunningen l e fase Bouwplan Aanvraagdatum Datum verleend ±.. 40 eengezinswoningen MEWS " 16 kadewoningen * 36 appartementen Watertoren " 112 appartementen Wintertuin * * Bouwplannen zijn aangehouden geweest i.v.m. vaststellen bodemsaneringsplan 15 maart 2006: Overleg eerdere constructeur en afdeling Vergunningen en Handhaving. In dit overleg heert V&H naar aanleiding van de eerste constructieve bestektekeningen aandachtspunten

7 meegegeven voor nadere constructieve uitwerking. Ook heeft V&H met nadruk erop gewezen dat het aantal gemaakte sonderingen te gering was. Deze sonderingen zijn later door de nieuwe constructeur toch als basis voor het palenplan gebruikt. 1 maart 2006: Ondertekening van de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' tussen de gemeente Schiedam, ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV voor de aanleg van een energienet op basis van Warmte - Koude opslag. Najaar voorjaar 2006: Onderzoek bodemvervuiling (geconstateerd tijdens de sloop) en vaststellen saneringsplan bodem Parkweg Noord. April september 2005: Sloop 320 woningen l e fase Parkweg Noord 31 maart 2005: Besluit gemeenteraad tot het opstarten van een marktselectie t.b.v. de aanleg van een energievoorziening in Parkweg Noord. Januari 2002-april 2005: Uitverhuizing oorspronkelijke bewoners Parkweg Noord l e fase, vanaf voorjaar 2004 waren alle woningen opgezegd, met uitzondering van één woning, de rechtsgang van deze laatste huurder heeft tot voorjaar 2005 gelopen.

8 gemeente Schiedam memo AAN De gemeenteraad van Schiedam VAN DOORKIESNUMMER DATUM Y. Haan oktober 2008 ONDERWERP Informatie energievoorziening Parkweg Noord (Over Het Water) Bijlage C Voor de locatie Parkweg Noord heeft de gemeenteraad van Schiedam op 31 maart 2005 besloten tot de aanleg van een energievoorziening op basis van warmte - koude opslag aangevuld met een collectieve gasvoorziening voor piekbelastingen. Met de aanleg van deze energie voorziening wordt voor de geplande 500 woningen op de locatie een reductie van de CO 2 -uitstoot van 25 procent gerealiseerd. Ter uitvoering van dit besluit heeft er een marktselectie onder verschillende energieleveranciers plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van deze selectie hebben de gemeente Schiedam en ontwikkelaar Over Het Water gekozen voor energieleverancier GTI West Utiliteit BV. Hiertoe is op 1 maart 2006 de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' gesloten. In deze overeenkomst tussen ontwikkelaar 'Over Het Water', energieleverancier GTI West Utiliteit BV en de gemeente Schiedam zijn de afspraken rond de aanleg en exploitatie van de energievoorziening vastgelegd. Hierbij is onder meer vastgelegd welke aansluitbijdrage de ontwikkelaar aan de energieleverancier per woning voor aansluiting op het energienet moet betalen en welke tarieven (vastrecht en verbruikskosten) de energieleverancier maximaal aan de bewoners in rekening mag brengen. Rond de naleving van deze overeenkomst is tussen ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV een geschil ontstaan. GTI West Utiliteit BV heeft in februari 2008 aan de ontwikkelaar aangegeven dat de vertraging die in het project Parkweg Noord is ontstaan, voor haar bedrijfsvoering tot schade geleid heeft. GTI West Utiliteit BV heeft toen bij Over Het Water een schadeclaim neergelegd. Tussen GTI West Utiliteit BV en Over Het Water is vervolgens een briefwisseling ontstaan en hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden. De gemeente is door beide partijen van deze briefwisseling op de hoogte gehouden en is bij twee gesprekken aanwezig geweest De gemeente Schiedam heeft in deze gesprekken aangegeven de overeengekomen tarieven voor bewoners en afgesproken maximale indexering van deze tarieven niet los te laten. Over Het Water heeft uiteindelijk het aanbod gedaan om de verschuldigde 50 procent van de bijdrage aansluitkosten van de eerste 56 woningen vooruitlopend op het slaan van de eerste paal te betalen. Voor het overige heeft Over Het Water vastgehouden aan de afspraken die in de overeenkomst opgenomen zijn rond vertragingslasten. Over Het Water heeft zich op

9 het standpunt gesteld dat de bij de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' horende planning indicatiefis en dat het uitlopen van deze planning geen reden is voor ontbinding van de overeenkomst. Hierop heeft GTI West Utiliteit BV op 6 juni 2008 al haar werkzaamheden rond de aanleg van de energievoorziening opgeschort en op 19 juni 2008 schriftelijk de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' opgezegd. Deze situatie heeft op 28 augustus 2008 geleid tot een kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Sector Civiel Recht van de Rechtbank in Rotterdam. Dit kort geding is aangespannen door de ontwikkelaar Over Het Water. De ontwikkelaar heeft in dit kort geding aan de voorzieningenrechter gevraagd GTI West Utiliteit BV te verplichten de overeenkomst onverkort na te komen. Verder heeft Over Het Watergevraagd GTI West Utiliteit BV te verplichten op korte termijn de gegevens van de sparingen in de fundering van de Kadewoningen en de MEWS woningen aan te leveren. De heiwerkzaamheden voor deze woningen zijn inmiddels afgerond en de funderingen worden momenteel aangelegd. Gemeente Schiedam heeft zich in dit kort geding gevoegd aan de zijde van de ontwikkelaar vanwege het belang van de aanleg van de energievoorziening voor de toekomstige bewoners van het gebied Parkweg Noord, vanwege de vergevorderde voorbereiding voor de aanleg van de kabels en leidingen en het toekomstig openbaar gebied en vanwege de uitvoering van uw besluit van 31 maart 2005 om deze energievoorziening aan te leggen. Op 4 september 2008 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in deze zaak. De rechter heeft GTI West Utiliteit BV veroordeeld tot het aanleveren van de gegevens van de sparingen in de funderingen binnen 48 uur na het vonnis. GTI West Utiliteit BV heeft op 5 september 2008 deze gegevens aan Over Het Water aangeleverd. De voorzieningenrechter heeft GTI West Utiliteit BV niet veroordeeld tot het onverkort nakomen van de overeenkomst. In de toelichting op het vonnis geeft de voorzieningenrechter aan dat hij er niet vanuit gaat dat de ontbinding terecht is. Echter hij geeft ook aan dat de bodemrechter naar alle waarschijnlijkheid niet zal oordelen dat de overeenkomst onverkort dient te worden nagekomen. Met andere woorden, partijen dienen in overleg te treden over de verdere uitvoering van het contract. Inmiddels heeft, naar aanleiding van de uitspraak, tussen alle betrokken partijen een eerste overleg plaatsgehad over op welke wijze het project weer op gang gebracht kan worden. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de ontwikkelaar Over het Water schriftelijk aan GTI West Utiliteit BV een aantal voorstellen gedaan om GTI West Utiliteit BV tegemoet te komen met het oog op de ontstane vertraging. GTI West Utiliteit BV heeft op 22 oktober schriftelijk aan Over het Water laten weten dat de voorstellen van Over het Water hen onvoldoende zekerheid geven over het project en een onderhandeling over aanpassing van de overeenkomst alleen aan te willen gaan als er door de ontwikkelaar een bankgarantie van enkele miljoenen wordt gegeven. De gemeente zal, vanuit haar maatschappelijke rol om de bewonersbelangen (kosten en tarieven) en milieubelangen (CO 2 -reductie) te waarborgen en vanwege de invloed die het energienet heeft op het toekomstig openbaar gebied, betrokken blijven bij deze onderhandelingen. De gemeente Schiedam blijft er vanuit gaan dat het project Parkweg Noord (Over Het Water) de energievoorziening met koude - warmte opslag zal krijgen, waarmee een aanzienlijke CO 2 -reductie behaald zal worden.

10 Bijlage D: Vonnis van de Rechtbank Rotterdam, sector Civiel recht, d.d. 4 september 2008, in kort geding in de zaak van Over Het Water BV en de gemeente Schiedam tegen GTI West Utiliteit BV.

11 IN NAAM DER KONINGIN onnis ROTTERDAM Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: / KG ZA Uitspraak: 4 september 2008 VONNIS in kort geding in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OVER HET WATER. B.V. gevestigd te Schiedam, eiseres. advocaat mr. A.J.N. Kolsters, en de GEMEENTE SCHIEDAM, zetelende te Schiedam, \gevoegde partij, iadvocaat mr. J.C.G. Franken, - tegen - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTI WEST UTILITEIT B.V. gevestigd te Capelle aan den Ussel, gedaagde, advocaat mr. F.II. Hulshof. Partijen worden hierna aangeduid als "OHW", "de Gemeente" en "GTI". 1 Het verloop van het geding De voorzieningenrechter heeft kennis genomen, van de volgende stukken: dagvaarding d.d. 16 juli 2008: incidentele conclusie tot voeging van de zijde van de Gemeente, pleitaantekeningen en producties van mr. Kolsters; pleitnota van mr. Franken; pleitnotities en producties van mr. Hulshof. De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 28 augustus Ter zitting is het de Gemeente toegestaan zich in dit kort geding te voegen aan de zijde van OHW. 2 De vaststaande feiten In dit kort geding wordt van de volgende vaststaande feiten uitgegaan. 2.1 OHW is opgericht ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 500 woningen in het project "Over het Water" aan de Parkweg-Noord te Schiedam. De betreffende

12 Zaak-Zrolnummer: /KGZA locatie wordt door OHW en de Gemeente tezamen ontwikkeld. De realisatie van de eerste twee deelplannen van het project, de woningtypes "Mews" en "Kadewoningen" is gestart in maart Thans zijn de funderingen aangelegd. 2.2 OHW en de Gemeente hebben zich ten doel gesteld om op de locatie een CO2-reductie van 25% te behalen, in de aanbestedingsprocedure die ten behoeve van de energievoorziening van het project is uitgeschreven, is de opdracht gegund aan GTI. De tussen OHW, de Gemeente en (TTl gemaakte afspraken met betrekking tot de energievoorziening van het project staan verwoord in de "'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord" d.d. 1 maart met als bijlagen A t/m O de stukken uit de aanbestedingsprocedure - (hierna: "de overeenkomst") en de (voor dit geschil verder niet relevante) "Aanvullende Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord" d.d. 4 juli In het Programma van Eisen (hierna PvE; bijlage II bij de overeenkomst) staat, voor zover van belang, het volgende: "4.4 Planning De tabel hieronder vermeldt indicatief enkele momenten uit de planning. Tabel 4.2: Enkele fasen uit de bouwplanning Fase \ Fase I Start bouwrijp maken septjokt Start bouw eerste woning/gebouw./* kwartaal 2006 Oplevering eerste woning/gebouw 1'kwartaal 200'/ 7 Fase 2 Medio De bouw start op vooiwaarde dat bouwvergunningen zijn verkend en dat 70% van de woningen van fase 1 is verkocht. De oplevering van de laatste woningen is voorzien voor eind 2007 / begin De planning is dat de gehele locatie medio 2011 gerealiseerd zal zijn. Het bouwietnpo is afhankelijk van marktomstandigheden, wetgeving en wijzigende plannen van de gemeente. De bouwtijd zal in totaal 5-6 jaar in beslag nemen. " In de overeenkomst zelf staat onder meer: "2.3 Energie-infrastructuur Partijen nemen deel in het Nutsoverleg dat door de Gemeente wordt geïnitieerd en waarin ook overige aanleggers c.q. beheerders van nutsvoorzieningen voor de Locatie, deelnemen. In hel Nutsoverleg informeren partijen elkaar over de uitvoering van de aanleg van leidingen en Opstallen ten behoeve van de Energievoorziening en worden besluiten hierover met unanimiteit genomen. Uitvoering dient zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, Aansluiting van de Woningen De Woningen wordt door het Energiebedrijf [Gl\: toevoeging voorzieningenrechter] met inachtneming van artikel en bijlage B ten minste vier weken voor oplevering aangesloten op de Energievoorziening tenzij sprake is van vertraging of omstandigheden die niet voor risico van het Energiebedrijf komen. 4.2 Planning 4.2. l De Ontwikkelaar [OHW; toevoeging voorzieningeurechter] en de Gemeente stellen planningen op voor het bouwrijp maken en voor de jaarlijkse wo-

13 Zaak -/rolnummer: /KG ZA ningbouwproductie en informeren het Energiebedrijf over wijzigingen van de planning via het Nutsoverleg zoals genoemd in artikel Het Energiebedrijf sluit met de realisatie van de Energievoorziening aan op deze planningen Indien Partijen schade ondervinden als gevolg van wijzigingen in de planning, treden Partijen in overleg, waarbij alle Partijen zich zullen inspannen de schade tot een minimum te beperken. " 2.3 Het project heeft een vertraging van circa 2 jaar opgelopen, onder meer door het faillissement van de eerste bouwkundig aannemer. 2.4 Per brief van 9 juni 2008 heeft GTI aan OHW geschreven (voor zover hier van belang): "In vervolg op onze bespreking van 6 juni 2008 bevestigen wij dat wij alle werkzaamheden irtsake het project Energievoorziening Parkweg-Noord vanaf 6 juni 2008 opschorten. Wij hebben goede grond te vrezen dat u uw contractuele verplichtingen niet zult nakomen. De redenen hiervoor zijn als volgt. Onze overeenkomst schrijft voor dat de bouw start op voorwaarde dat alle bouwvergunningen zijn verleend en dat 70%, van de woningen van fase 1 is verkocht. Voorts is in de overeenkomst gesteld dat de oplevering van de laatste woningen van fase l is voorzien voor eind 2007 / begin 2008 en dat de gehele locatie medio 2011 gerealiseerd zal zijn. Het contractuele uitgangspunt kent een minimum van 450 te realiseren woningen. U wilt in strijd met deze contractuele voorwaarden al starten met de bouw zonder dat de bouwvergunningen voor de realisatie van alle tot hei project behorende woningen verleend zijn. Tevens is het percentage verkochte woningen van fase 1 minder dan het contractuele minimum van 70%,. Sterker nog, er is pas 21% van het totale aantal woningen uil fase 1 verkocht. Daarnaast hebben wij meermaals moeten vernemen dat er kennelijk ook plannen van uw zijde bestaan om het oorspronkelijke ontwikkelingsplan volledig te herzien, hetgeen ook gevolgen heeft voor het totaal te realiseren aantal woningen, U kunt ons niet verzekeren dal de gehele locatie medio gerealiseerd zal zijn en dat het aantal te bouwen woningen niei minder dan 450 bedraagt. 2.5 Per brief van 10 juni 2008 heeft OHW aan GTI geschreven (voorzover hier relevant): Wij zijn van mening dat u niet gerechtigd bent om uw verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Anders dan u stelt, zijn er geen goede gronden om te vrezen dat wij de verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen nakomen. Bovendien hebben wij u een passend voorste/gedaan in onze brief van 9 juni 2008, naar aanleiding van ons gesprek op 6 juni Bouwvergunningen verleend / 70% van de woningen verkocht Allereerst merken wij op dat niet in de overeenkomst tussen Over het Water en GTI is bepaald dat de bouw pas start als alle bouwvergunningen zijn verleend en 70% van de woningen is verkocht. Deze opschortende vocu-waarden spelen in relatie met u geen rol en zijn zaken die alleen de ontwikkelaar aangaan. Wij vragen ons dan ook af hoe u hierbij komt. Wij starten op zeer korte termijn met fase 1 van het project en wel door het slaan van de eerste paal voor de deelprojecten "Mews " en ''Kadewoningen '\ Aansluitend volgen "Watertoren " en "Wintertuin ".

14 Zaak-/rolnummen 3)0381 / KG 7.A Planning en aantal woningen Uit de overeenkomst vloeit voort dat het project op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst nog niet volledig was uitontwikkeld. Daarnaast vereisen dergelijke lange termijn ontwikkelingen flexibiliteit in het bouwprogramma, welke flexibiliteit dan ook in de overeenkomst is opgenomen, zie artikel Verder is in artikel 4.2 van de overeenkomst voorzien in mogelijke wijzigingen op de planning. In de overeenkomst is niet anders te lezen dan dat u zich daaraan dient te confirmeren. Wij zijn dan ook niet gehouden te garanderen dat het project in 2011 volledig zal zijn afgerond. In de overeenkomst is voorzien van verschillende BAK's [bijdrage aansluitkosten; toevoeging voorzieningenrechter] al naar gelang het aantal woningen. Mochten er eventueel minder dan 450 woningen worden gerealiseerd - waarvan op dit moment geen sprake is - dan zal hierover gesproken moeten worden. Aangezien u de energievoorziening in eerste instantie via een tijdelijke voorziening zult oplossen, valt niet in te zien waarom op dit punt nadere afspraken zouden kunnen worden gemaakt. Als partners op dit project moeten wij daar toch uit kunnen komen als dat nodig zou zijn. 3. Alternatieve energievoorziening Eerder in het voorbereidingstraject heeft u sterk de indruk gewekt dat u niet bereid bent uw verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Helaas is dat door uw onterechte beroep op een opschortingsrecht waarheid geworden. Hiermee pleeg! u wanprestatie en niet Over het Water, waarvoor wij u aansprakelijk en schadeplichtig houden " 2.6 Per brief van 19 juni 2008 heeft GTI aan OHW geschreven (voor zover hier van belang): ''Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bouw en voortgang van het project wensen wij u formeel op de hoogte te brengen van het feit dal wij de tussen partijen op 1 maart 2006 gesloten overeenkomst (met aanvullende overeenkomst d.d. 4 juli 2006) ontbinden vanwege wanprestatie van de Gemeente en Over hel Water. Wij zullen de gronden voor de ontbinding hierna toelichten. Onze eerste grond voor het beroep op ontbinding komt voort uit het feit dat de Gemeente en Over het Water de contractueel tussen partijen overeengekomen planning niet naleven De vertraging is eveneens van een dusdanige omvang dat elke aansluiting bij de oorspronkelijke contractplanning volledig zoek is. Er kan simpelweg niet meer gesproken worden van een vertraging van de contractsplanning, maar van een wijziging van het contract. Het is u bekend dat wijzigingen schriftelijk tussen partijen overeengekomen moeten worden (..). Wij stemmen evenwel niet in met de thans aan de orde zijnde wijzigingen van het contract. De brengt ons meteen op de tweede grond voor het beroep op ontbinding, namelijk het aanvangen van de houw door de Gemeente en Over het Water zonder dat aan de contractuele uitgangspunten is voldaan. In liet Programma van Eisen (PvE) - dat deel uitmaakt van het contract tussen partijen (bijlage H) en op basis waarvan wij onze aanbieding hebben gedaan -... is bepaald dat de bouw van het gehele project pas start op voorwaarde dat de bouwvergunningen zijn verleend en 70% van alle woningen van Fase 1 is verkocht. Wij hebben reemi moeten vaststellen dat geen van de vergunningen voor Fase 11 zijn verleend en een gedeelte van de vergunningen voor Fase I evenmin zijn verleend. Daarnaast

15 ZaaWrolnummer: / KG ZA 08-61' hebben wij vastgesteld dat evenmin 70% van alle woningen van Fase I (totaal 203 woningen) zijn verkocht. De derde grond voor ontbinding bestaat uit de constatering dat wij, gelei op de vele onduidelijkheden in en vertraging van de planning van het project, vreest dat evenmin zal worden voldaan aan het contractuele uitgangspunt (,.) dat de gehele locatie medio 2011 gerealiseerd zal zijn De vierde grond voor ontbinding bestaat uit de melding gedaan namens de Gemeente tijdens een overleg van 26 meijl. dat reeds gedurende lange tijd rekening wordt gehouden met de aanleg van gasleidingen en ketels ten behoeve van de warmtevoorzieningen van de woningen De vijfde en laatste grond is ingegeven door meldingen van de zijde van Over het Water respectievelijk de Gemeente dat er aanzienlijke wijzigingen in de contractueel voorziene bouw van het project plaats zullen vinden. Zo is sprake van het laten vervallen van meergezinswoningen en in plaats daarvan te bouwen grondgebonden woningen.... Daarmee wordt hei project onrendabel voor ons,... GTI heeft op 19 juni 2008 ook de Gemeente aangeschreven. De inhoud van die brief is inhoudelijk gelijk aan de hiervoor (gedeeltelijk) geciteerde brief van GÏI aan 0.HW. 2.7 Per brieven van 30 juni 2008 aan GTI hebben OHW en de Gemeente bezwaar aangetekend tegen de ontbinding. 3 Het geschil OHW vordert dat het de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: Primai n 1. GTI veroordeelt om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis schriftelijk aan OHW te bevestigen dat zij al haar verplichtingen uit de overeenkomst onverkort en tijdig zal nakomen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ,-- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat GTI nalaat dit te bevestigen; 2. GTI veroordeelt binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ter uitvoering van de overeenkomst de benodigde informatie te verschaffen met betrekking tot de in de funderingen van de woningen van het type "Mews" en "Kadewoningen" aan te brengen sparingen, zulks op strafte van een verbeurte van een dwangsom van ,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat GTI nalaat vorenbedoelde informatie te verstrekken; Subsidiair: 1. GTI veroordeelt binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ter uitvoering van de overeenkomst de benodigde informatie te verschaffen met betrekking tot de in de funderingen van de woningen van het type "Mews" en "Kadewoningen" aan te brengen sparingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ,-- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat GTI nalaat vorenbedoelde informatie te verstrekken; 2. GTI verbiedt haar werkzaamheden opnieuw op te schorten en/of de overeenkomst opnieuw te ontbinden op basis van de in randnummer 3.2 van de dagvaarding genoemde

16 Zaak-/rolnurnmer: /KG ZA argumenten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat GTI zich ter zake op een opschortingsrecht beroept en/of ontbinding van de overeenkomst inroept. Primair en subsidiair: GTI veroordeelt in de kosten van dit geding. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft OHW aan haar vordering ten grondslag gelegd dat GTI gehouden is to! nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en dat GTI noch gerechtigd was zich op een opschortingsrecht te beroepen, noch om de overeenkomst te ontbinden. Er was/is geen sprake was van een (toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van OHW en de Gemeente, althans geen (toerekenbare) tekortkoming die opschorting of ontbinding zou rechtvaardigen. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten en hetgeen namens OHW naar voren is gebracht heeft de Gemeente aangevoerd dat zij, althans de gemeenteraad, door het sluiten van de overeenkomst - ter uitvoering van haar publieke taak die voortvloeit aan het. Besluit aanleg energie-infrastructuur (Baei) - de eisen voor de energie-infrastructuur voor het betreffende gebied heeft vastgesteld (als bedoeld in artikel 4 en 5 Baei). Als zodanig heeft de Gemeente een eigen en rechtstreeks belang bij toewijzing van de door OHW jegens GTI ingestelde vorderingen. GTI heeft gemotiveerd verweer gevoerd, waarop in het kader van de beoordeling - voor zover nodig - zal worden ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 GTI heeft het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen bestreden, OHW heeft in dit verband aangevoerd dat de bouwkundig aannemer thans de (niet-conventlonele) sparingen ten behoeve van de leidingen dient aan te brengen en dat GTI daartoe in het kader van de uitvoering van de overeenkomst informatie dient te verstrekken. Het is volgens OHW weliswaar mogelijk de sparingen achteraf (na realisatie van de bovenbouw) aan te brengen, maar dit is bouwtechnisch meer gecompliceerd/gevaarlijk en brengt hogere kosten met zich, Een en ander is door GTI niet gemotiveerd betwist. Daarmee is het spoedeisend belang gegeven. 4.2 Het primair sub 1 en het subsidiair sub 2 gevorderde strekt tot nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een dergelijke vordering in het kader van een voorlopige voorziening in kort geding slechts dan kan worden toegewezen, indien voorshands aangenomen moet worden, dat ook de bodemrechter, indien geadïeerd, zal oordelen dat GTI de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen dient na komen. 4.3 GTI heeft: drie argumenten aangevoerd voor haar beroep op opschorting: a. niet nakomen planning: b. het niet voldoen aan de contractuele uitgangspunten dat de bouw van het gehele project pas zou starten op voorwaarde dat de bouwvergunningen zijn verleend en 70% van alle woningen van Fase 1 zou zijn verkocht; c. het naar verwachting niet zullen voldoen aan het contractuele uitgangspunt dat de gehele locatie medio 2011 gereed zal zijn.

17 Zaak-'roloumnier: ' KG ZA Aan haar beroep op ontbinding heeft GTI naast deze argumenten ook de volgende argumenten ten grondslag gelegd: d. de mededeling van de Gemeente dat reeds gedurende lange tijd rekening wordt gehouden met de aanleg van gasleidingen en ketels ten behoeve van de warmtevoorzieningen van de woningen; e. de meldingen van de zijde van OHW respectievelijk de Gemeente dat er aanzienlijke wijzigingen in de contractueel voorziene bouw van het project plaats zullen vinden, meer in het bijzonder dat sprake is van het laten vervallen van meergezinswoningen en in plaats daarvan te bouwen grondgebonden woningen, waardoor het project onrendabel wordt voor GTI. 4.4 Ten aanzien van argument sub a wordt vooropgesteld dat, ook al zou sprake zijn van een miniere vertraging dan waarmee GTI ten Lijde van het sluiten van de overeenkomst rekening diende te houden, dit niet zonder meer tot de conclusie leidt dat sprake is van een (toerekenbare) tekortkoming die opschorting en ontbinding rechtvaardigt. In de overeenkomst (artikel (zie 2.2)) is immers bepaald dat ingeval van schade als gevolg van wijzigingen in de planning overleg geboden is. Uit de bepalingen, van de overeenkomst en de bij die overeenkomst behorende bijlagen, in samenhang gelezen, blijkt dat het ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voor alle betrokkenen duidelijk moet zijn geweest dat het onmogelijk was het precieze verloop van het toekomstige ontwikkeltraject te voorspellen. Ook GTI moet zich hebben gerealiseerd dat zich wijzigingen van omstandigheden zouden kunnen voordoen die zouden kunnen nopen tot - mogelijk zelfs ingrijpende - aanpassing(en) van de planning. Door niettemin een overeenkomst zoals de onderhavige te willen aangaan hebben de contractspartijen zich gecommitteerd om in geval van zich wijzigende omstandigheden te trachten in goed overleg alsnog te geraken tot tenuitvoerlegging van de gemaakte afspraken. Voor GTI bestaat er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen reden op voorhand te oordelen dat OHW haar contractuele verplichtingen jegens GTI niet zal nakomen. 4.5 De voorzieningenrechter kan niet beoordelen waarom het overleg dat tussen partijen is gevoerd niet tot voor alle betrokkenen aanvaardbare resultaten heeft geleid. Over het (mislukken van het) overleg is niet meer bekend dan dat partijen elkaar over en weer verwijten niet in overeenstemming niet. artikel te hebben gehandeld. In dit kort geding - waarin voor nadere bewijsvoering geen plaats is - kan geen uitsluitsel op dit punt kan worden gegeven en kan derhalve geen (voorlopig) oordeel worden gegeven met betrekking tot de vraag of er in dit verband sprake is geweest van een (toerekenbare) tekortkoming die opschorting en ontbinding rechtvaardigt. Ter terechtzitting is wel aannemelijk is geworden dat partijen op initiatief van GTI tot betrekkelijk recent nog hebben gesproken over een tijdelijke voorziening ter zake van de energievoorziening voor de eerste te realiseren woningen (zie ook 2,5). De achtergrond daarvan is kennelijk dat de uiteindelijk te realiseren energievoorziening eerst in gebruik kan worden genomen en storingsvrij in gebruik kan blijven nadat een bepaald minimumaantal woningen (omstreeks 100) feitelijk energie afnemen. Ter terechtzitting is niet duidelijk is geworden waarom partijen uiteindelijk geen overeenstemming hebben kunnen bereiken omtrent het aanbrengen van een tijdelijke voorziening (bijvoorbeeld op kosten van de partij in wiens risicosfeer de vertraging is gelegen). Het treffen van een dergelijke maatregel zou in de visie van de voorzieningenrechter meer recht doen aan de contractuele verhoudingen danhet juridiseren van de verhoudingen, uiteindelijk resulterende in een beroep op opschorting en ontbinding. 4.6 GTI heeft naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter belang bij nakoming van de contractuele uitgangspunten dat de bouw van hel gehele project pas zou starten op voorwaarde dat de bouwvergunningen zijn verleend en 70% van alle woningen van Fase 1

18 Zaak-/rolnummer: /KG ZA zou zijn verkocht. GTI heeft er immers belang bij dat hetgeen uiteindelijk wordt gerealiseerd in zodanige male overeenkomt niet de oorsprotikelijke plannen dat exploitatie van de energievoorziening mogelijk zal zijn op de wijze zoals Gil ten tijde van de comractsluiting mocht veronderstellen. In dit, verband is van belang dat het PvE (zie 2.2) een bijlage bij de overeenkomst is en wei een waarop GTI haar aanbieding heeft gebaseerd. 4.7 Vast staat dat niet alle vergunningen zijn aangevraagd en dat met de bouw van Fase I is begonnen zonder dat 70% van de woningen is verkocht. Hoewel naar voorlopig oordeel niet valt in te zien welk belang van GTI gediend zou zijn bij het thans voorhanden zijn van (ook) de bouwvergunningen voor Fase 11, komt de stelling van GTI dat het voor de werking van de installatie en de terugverdiencapaciteit voor haar van belang is dat zij haar investeringen pas behoeft te doen op liet moment dat 70% van de woningen in Fase 1 zijn verkocht en aldus zekerheid bestaat omtrent het aantal op een bepaalde termijn in gebruik te stellen aantal aansluitingen de voorzieningenrechter voorshands niet onaannemelijk voor. 4.8 De voorzieningenrechter is op grond van het vorenstaande van oordeel dat de vordering ertoe strekkende dat CïTI de overeenkomst "onverkort" dient na te komen niet toewijsbaar is. De inhoud van de uit de contractuele verhouding voor GTI voortvloeiende verplichtingen wordt mede bepaald door de wijzigingen van omstandigheden. Immers, partijen hebben reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien dat zich - op dat moment nog onbekende - wijzigingen zouden (kunnen) voordoen en dat die wijzigingen partijen ertoe zouden nopen te goeder trouw met elkaar in overleg te treden. Waar het GTI niet vrijstaat zich in geval van een wijziging van omstandigheden van haar contractuele verplichtingen ontslagen te achten, dieoen OHW en de Gemeente zich te realiseren dat dergelijke gewijzigde omstandigheden invloed hebben op hetgeen op grond van de overeenkomst van GTI gevergd kan worden en dat overleg noodzakelijk is om de over en weer uit de contractuele verhouding voortvloeiende rechten en verplichtingen (wederom) nader te concretiseren. 4.9 Het voorgaande leidt reeds tot de slotsom dat in dit kon geding onvoldoende aannemelijk is geworden dat een bodemreehter, indien geadieerd, zal. oordelen dat GTI de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onverkort dient na komen. Gelet hierop zal de vordering strekkende tot onverkorte nakoming van de overeenkomst worden afgewezen. Datzelfde geldt voor de vordering om GTI te verbieden om haar werkzaamheden opnieuw op te schorten en/of de overeenkomst opnieuw te ontbinden op grond van eerder door GTI aangevoerde argumenten. Dat de sub e t/m e door GTI genoemde argumenten door OHW eiv'of de Gemeente gemotiveerd zijn weersproken en door GTI in het kader van dit kort gedmg vervolgens niet aannemelijk zijn gemaakt, leidt niet tot een ander oordeel In het kader van de belangenafweging wordt voorts het volgende overwogen. Dat OHW en de Gemeente een (spoedeisend) belang hebben bij de door GTI te verstekken informatie ten behoeve van de thans aan te brengen sparingen, is - zoals 'hiervoor reeds overwogen - voldoende aannemelijk gemaakt. Het belang van GTI is gelegen in het geen verdere uitvoering geven aan een overeenkomst die zij stelt rechtsgeldig te hebben opgeschort en ontbonden. Naar het oordeel van de vooraeningenrechter dient dit mogelijke belang van GTI te wijken voor het belang van OHW en de Gemeente om thans de bouw met de verlangde informatie te kunnen voortzetten en niet achteraf (mogelijk nodeloos) te worden geconfronteerd met bouwtechnische complicaties/risico's en hogere kosten. De vordering zal dan ook in zoverre worden toegewezen. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

19 ZaaWrolnummer: / KG ZA Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, 5 De beslissing De voorzieningenrechter, veroordeelt GTI om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie te verstrekken met betrekking tot de in de funderingen van de woningen van het type "Mews" en "Kadewoningen" aan te brengen sparingen; bepaalt dat GTI, indien zij nalaat aan voormelde veroordeling te voldoen, jegens OHW een dwangsom verbeurt van 2.500,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, met een maximum van 50,000, aan te verbeuren dwangsommen; compenseert de proceskosten in die zin dat alle partijen de eigen kosten dragen; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman, voorzieningenrechter, in. tegenwoordigheid van mr. A.M. van Kalmthout, griffier. Uitgesproken in het openbaar. 1775/1729 Voor EERSTE GROSSE uitgegeven aan De griffier,

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 28-07-2005 Datum publicatie 28-07-2005 Zaaknummer 242867/ KG ZA 05-645 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2013:8793

ECLI:NL:RBROT:2013:8793 ECLI:NL:RBROT:2013:8793 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08112013 Datum publicatie 08112013 Zaaknummer C/10/437497 / KG ZA 13/1214 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 05-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 204393 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 11-10-2011 Datum publicatie 26-10-2011 Zaaknummer 123234 / KG ZA 11-188 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079

ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079 ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Zaaknummer 93461 / KG ZA 08-415 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AO3027

ECLI:NL:RBUTR:2004:AO3027 ECLI:NL:RBUTR:2004:AO3027 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 05-02-2004 Datum publicatie 05-02-2004 Zaaknummer 171736/KG ZA 03-1244 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, / KG ZA Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, / KG ZA Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BN3986, Rechtbank Zutphen, 114431 / KG ZA 10-210 Datum uitspraak: 13-08-2010 Datum publicatie: 13-08-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Staken bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 Instantie Datum uitspraak 12-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5495640 / VV EXPL 16-224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-10-2008 Datum publicatie 03-11-2008 Zaaknummer 285436 / HA ZA 07-1418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10103

ECLI:NL:RBROT:2016:10103 ECLI:NL:RBROT:2016:10103 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 14112016 Datum publicatie 05012017 Zaaknummer 510412 KG ZA 161094 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 26-01-2010 Datum publicatie 25-02-2010 Zaaknummer 71324 / KG ZA 10-927 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2003:AN8905

ECLI:NL:RBUTR:2003:AN8905 ECLI:NL:RBUTR:2003:AN8905 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 25-11-2003 Datum publicatie 25-11-2003 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 168101/KGZA 03-969/EV Civiel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/ / KG ZA EJEA 17-034 ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 02-03-2017 Zaaknummer C/13/621166 / KG ZA 16-1540 Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BY8333

ECLI:NL:RBROT:2012:BY8333 ECLI:NL:RBROT:2012:BY8333 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-12-2012 Datum publicatie 14-01-2013 Zaaknummer 414752 / KG ZA 12-1022 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:4818

ECLI:NL:RBOVE:2014:4818 ECLI:NL:RBOVE:2014:4818 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 12092014 Datum publicatie 17092014 Zaaknummer C/08/161179 / KG ZA 14301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Aanbestedingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BB0648 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 31-07-2007 Zaaknummer 0600466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:3340

ECLI:NL:RBROT:2016:3340 ECLI:NL:RBROT:2016:3340 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20042016 Datum publicatie 03052016 Zaaknummer 4878125 VV EXPL 1612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ7504

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ7504 ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ7504 Instantie Datum uitspraak 08-06-2011 Datum publicatie 08-06-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 393890 - KG ZA 11-525 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2053 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-07-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 316131 / HA ZA 08-2408 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2009 Datum publicatie 25-06-2009 Zaaknummer 315275 / HA ZA 08-2278 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:131

ECLI:NL:RBNNE:2014:131 ECLI:NL:RBNNE:2014:131 Instantie Datum uitspraak 13-01-2014 Datum publicatie 04-02-2014 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 589197 - CV EXPL 13-6418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07042017 Datum publicatie 02052017 Zaaknummer C/05/315845/KG ZA 1789 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 348952 / KG ZA 09-1325 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJK INSTITUUT

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396

ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396 ECLI:NL:RBROT:2010:BP8396 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08-12-2010 Datum publicatie 21-03-2011 Zaaknummer 364739 / KG ZA 10-1018 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie