08UIT13767 DOORKIESNUMMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf DZ SCHIEDAM T F W UW BRIEF VAN ONS KENMERK 08UIT13767 DOORKIESNUMMER DATUM 22 oktober ONDERWERP Stand van zaken Parkweg Noord (Over Het Water) Geachte dames, heren, Tijdens het Stadserf van 13 oktober 2008 is door de kopersvereniging van het project 'Over het Water' (deelprojecten MEWS en Kadeblok) aandacht gevraagd voor het moeizame verloop van het bouwproces van dit project en de gevolgen die dit heeft voor de kopers van deze woningen. Ook heeft de kopersvereniging aandacht gevraagd voor de in haar ogen gebrekkige communicatie door de ontwikkelaar. Tenslotte is ook de levering van een energievoorziening op basis van warmte - koude opslag door GTI West Utility BV aan de orde geweest. Ik heb u toen toegezegd u nader te informeren over de stand van zaken van dit project en de rol van de gemeente hierin en over de stand van zaken van de energievoorziening in dit gebied. De bouw van de eerste 56 woningen van dit project is gestart op 9 juli Deze bouw is vertraagd van start gegaan, doordat in een eerder stadium de oorspronkelijke aannemer voor het project failliet is gegaan. In december 2007 werd een nieuwe aannemer gepresenteerd en heeft een feestelijke starthandeling plaatsgevonden. Daarna is de aangekondigde bouwstart op 19 mei 2008 uitgesteld omdat het palenplan voor de woningen niet tijdig was aangeleverd en vervolgens door gemeente Schiedam niet kon worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de opmerkingen van de afdeling Vergunningen en Handhaving is het palenplan aangepast en zijn uiteindelijk in juli 2008 de heiwerkzaamheden gestart In het goedgekeurde palenplan zijn diameters, lengtes en daardoor draagkracht van een aanzienlijk deel van de palen veranderd. Hierdoor moet de wapening in de funderingen en wanden ook aangepast worden. De oorspronkelijke stukken voor funderingen en wanden waren ook dit voorjaar ingediend, maar dit rekenwerk moest de afgelopen tijd worden aangepast. Dit is de reden dat na het heiwerk het werk wederom vertraging heeft opgelopen. Inmiddels heeft men voor enkele woningblokken de fundering kunnen storten. In de bijgevoegde notitie en tijdslijn wordt nader aangegeven hoe dit proces is verlopen en wat de rol van de gemeente in dit proces is. De kopers moeten er zeker van kunnen zijn dat zij een woning met een degelijke constructie krijgen, die voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. De gemeente ziet in haar rol als toezichthouder toe op de kwaliteit van de constructie van de woningen en laat daar waar nodig de constructies aanpassen. Voor dit project betekent dit helaas dat de uitvoering door de aanpassingen vertraging oploopt. In mijn

2 contacten met Woonplus breng ik dit project regelmatig aan de orde en dring ik er op aan alles te doen om voortgang in het bouwproces te bevorderen en de communicatie met kopers te verbeteren. Daarnaast is rond de naleving van de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' tussen ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV een geschil ontstaan. Dit geschil heeft geleid tot een kort geding, waarover inmiddels uitspraak is gedaan. Het vonnis komt er in het kort op neer dat de voorzieningenrechter GTI West Utiliteit BV niet veroordeelt tot het onverkort nakomen van de overeenkomst, maar dat deze overeenkomst ook niet kan worden ontbonden. Met andere woorden, partijen dienen in overleg te treden over de verdere uitvoering van het contract. Dit overleg is inmiddels op gang gekomen. In de bijgevoegde notitie wordt het verloop van dit proces, de posities van de betrokken partijen en de stand van zaken nader toegelicht De gemeente Schiedam heeft, vanuit haar maatschappelijke rol om de bewonersbelangen (kosten en tarieven) en milieubelangen (CO 2 -reductie) te waarborgen en vanwege de invloed die het energienet heeft op het toekomstig openbaar gebied, de overeenkomst mede ondertekend en is ook bij het overleg over het voortzetten van het contract betrokken. Ik ga er vanuit dat het project Parkweg Noord (Over Het Water) de energievoorziening met koude - warmte opslag zal krijgen, waarmee een aanzienlijke CO 2 -reductie behaald zal worden. Met vriendelijkegroet, Yorick Haan Bijlagen: \ A. Notitie Voortgang bouwproces Parkweg Noord (over het Water) d.d. 23 oktober 2008 B. Geactualiseerde tijdslijn project 'Over het Water" d.d. 23 oktober 2008 C. Notitie Informatie energievoorziening Parkweg Noord (Over Het Water) d.d. 23 oktober 2008 D Vonnis van de Rechtbank Rotterdam, sector Civiel recht, d.d. 4 september 2008, in kort geding in de zaak van Over Het Water BV en de gemeente Schiedam tegen GTI West Utiliteit BV.

3 gemeente Schiedam De gemeenteraad van Schiedam yan DOORKIESNUMMER DATUM Y Haan oktober 2008 ONDERWERP Voortgang bouwproces Parkweg Noord (Over het Water) Bijlage A Sinds 2001 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied Parkweg Noord (Over het Water) Voor dit gebied is in de periode een stedenbouwkundig plan voor 500 woningen ontwikkeld. In 2005 zijn in het gebied van de eerste fase 320 woningen gesloopt. In de zomer van 2006 zijn voor de eerste fase voor ruim 200 woningen bouwvergunningen verleend. In deze periode is ook een saneringsplan voor het gebied vastgesteld, nadat tijdens de sloop van de woningen restanten van een vroegere vuilstort zijn aangetroffen. In de periode december 2006 tot april 2007 is de locatie gesaneerd en bouwrijp gemaakt. De verkoop van de eerste 56 woningen is op 10 maart 2007 van start gegaan. De plannen voor deze woningen zijn na het verlenen van de oorspronkelijke vergunning aangepast. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken, zijn in de zomer van 2007 nieuwe bouwvergunningen verleend. De bouw van de woningen is sterk vertraagd van start gegaan, doordat in september 2007 de oorspronkelijke aannemer voor het project failliet is gegaan. In december 2007 werd een nieuwe aannemer gepresenteerd en heeft een feestelijke starthandeling plaatsgevonden. Daarna is de aangekondigde bouwstart op 19 mei 2008 uitgesteld omdat het palenplan voor de woningen niet tijdig was aangeleverd en vervolgens door gemeente Schiedam niet kon worden goedgekeurd. De raad is over deze stand van zaken op 30 juni 2008 per brief geïnformeerd. Dit werd veroorzaakt door onvoldoende onderzoek naar de bodemgesteldheid. Na het maken van een groot aantal extra sonderingen (onderzoek naar diepte en draagkracht van zandlagen in de bodem) en nieuwe berekeningen voor de heipalen, is het palenplan aangepast en zijn uiteindelijk op 9 juli 2008 de heiwerkzaamheden gestart. In het goedgekeurde palenplan zijn afmetingen en draagkracht van een aanzienlijk deel van de palen veranderd. Hierdoor moet de wapening in de funderingen en wanden ook aangepast worden. De oorspronkelijke stukken voor funderingen en wanden waren ook dit voorjaar ingediend, maar dit rekenwerk moet worden aangepast. Dit is de reden dat na het heiwerk het werk wederom vertraging heeft opgelopen. Inmiddels zijn de berekeningen deels aangepast en goedgekeurd en heeft men voor twee woningblokken de fundering kunnen storten. Er wordt hard aan gewerkt om alle stukken zo spoedig mogelijk te beoordelen.

4 Opdrachtgever voor dit werk is de ontwikkelingscombinatie 'Over het Water', waarin Woonplus en Proper Stok samenwerken. Voor deze 56 woningen hebben zij een opdracht verstrekt aan aannemer BVR uit Roosendaal, die een samenwerkingsverband met TBI Korteweg uit Breda is aangegaan voor de uitvoering van het werk. De aannemer is in dit project de opdrachtgever van de constructeur die de constructieberekeningen en tekeningen maakt voor dit bouwplan. De gemeente Schiedam heeft geen mogelijkheden om eisen te stellen aan de kwaliteit van de constructeur. Dit is een vrij beroep, dit betekent dat er geen specifieke opleidingseisen of examens zijn die behaald moeten worden, voordat men als constructeur mag werken. Enig middel dat de gemeente heeft om de kwaliteit van de constructie van bouwplannen te bewaken is de controle van de ingediende stukken en het eisen van aanpassingen als deze berekeningen niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen. Bij verlening van de bouwvergunning is het gebruikelijk om de aanvrager tot vier weken voor de start van de bouw de gelegenheid te geven de constructiegegevens aan te leveren. Dit omdat de vergunningen vaak ruim voor de start van de bouw verleend worden en de bouwvoorbereiding dan nog niet zover is dat de constructie al helemaal uitgerekend is. In het algemeen zijn de opmerkingen die op deze gegevens gemaakt worden niet zodanig dat zij leiden tot vertragingen van de omvang die zich nu in project 'Over het Water' voordoen. Het eerste uitstel van de start van de bouw van dit project is veroorzaakt doordat de stukken minder dan twee weken voor de start bij de gemeente ontvangen zijn. Om binnen 4 weken na ontvangst van de eerste stukken te kunnen reageren, is extern een constructeur voor een deel van de controle ingehuurd. Uit de eerste interne controle bleken het grondonderzoek en de bijbehorende berekeningen en palenplannen onvoldoende. Hierdoor moest de bouw wederom uitgesteld worden. De aanpassing van het palenplan veroorzaakte vervolgens ook een noodzakelijke aanpassing van de fundering en wanden. Deze aanpassingen worden momenteel nog gemaakt en beoordeeld. Dit proces veroorzaakt nu de stagnatie in de uitvoering. Over dit project vindt regelmatig overleg plaats (vergaderingen, telefonisch en per ) tussen gemeente, aannemer en constructeur. Ook is waar nodig gebruik gemaakt van het externe constructiebureau voor controleberekeningen. De afdeling Vergunningen en Handhaving heeft de beschikking over twee eigen constructeurs. Aan dit relatief kleine plan hebben zij sinds mei beurtelings een aanzienlijk deel van hun tijd besteed.

5 gemeente Schiedam I memo De gemeenteraad van Schiedam VAN DOORKIESNUMMER DATUM Y. Haan oktober 2008 ONDERWERP Chronologie ontwikkeling 'Over het Water' Bijlage B Geactualiseerde 'omgekeerde' Chronologie ontwikkeling Over Het Water d.d 23 oktober 2008 Vanaf 10 oktober 2008: Toestemming van Vergunning en Handhaving voor het storten van de fundering van het eerste blok (10 oktober) en het tweede blok (14 oktober). Voor overige blokken is op dit moment (23 oktober) nog geen goedkeuring voor het storten van de fundering mogelijk. 25 augustus 2008: Ontvangst eerste herziene berekeningen fundering 56 woningen naar aanleiding van de wijzigingen tijdens de uitvoering van de heiwerkzaamheden. In het verloop van dit proces worden diverse overleggen gepleegd met de aannemer en constructeur en worden meerdere herziene berekeningen ingediend. 4 september 2008: Vonnis Voorzieningenrechter inzake het kort geding. Kort samengevat wordt partijen aangegeven in overleg te treden over de uitvoering van de energieovereenkomst. 28 augustus 2008: Kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Sector Civiel Recht van de Rechtbank m Rotterdam van ontwikkelaar 'Over het Water' en gemeente Schiedam tegen energieleverancier GTI West Utiliteit BV over nakoming van de energieovereenkomst voor het gebied. 9 juli 2008: Start heiwerkzaamheden nadat het palenplan ingrijpend is aangepast op de opmerkingen van Vergunning en Handhaving. 19juni: GTI West Utility BV zegt schriftelijk de energie overeenkomst 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' op.

6 7 juni 2008: Bouwtoezicht gaat niet akkoord met het ingediende palenplan en de constructieve berekeningen. Aangekondigde start wordt wederom afgeblazen. 19 mei 2008: Aangekondigde start bouw l e fase, afgeblazen omdat Gemeente Schiedam geen akkoord heeft gegeven op constructieve stukken 7 mei 2008: Ontvangst constructieve stukken laagbouw l e fase Over Het Water (volgens voorwaarden vergunning moeten ten minste vier weken voor de start van de bouw de constructieve gegevens van het bouwwerk ter goedkeuring bij de Gemeente Schiedam ingediend zijn). 20 december 2007: Feestelijke starthandeling l e fase Parkweg Noord in aanwezigheid van nieuwe aannemer (BVR uit Roozendaal). Directie Over Het water geeft in haar toespraak aan te verwachten in maart te zullen kunnen starten. 6 oktober 2007: Voorinschrijving (geen verkoop) Watertoren gestart. 17 september 2007: Mededeling Woonplus in stuurgroep dat de aannemer van de bouw van de 1 fase Parkweg Noord (Roos Bouw uit Ridderkerk) failliet is. December april 2007: Oplevering Bouwrijp maken en bodemsanering l e fase Parkweg Noord (uitvoering december 2006 / april 2007) ~T He iene Bouwvergunningen 1 Ro n.vplan 40 sngezinswoningen MEWS 16 kadewoningen fase Aanvraagdatum Datum verleend maart 2007: Start verkoop laagbouw T fase Parkweg Noord. 12 februari 2007: Presentatie planwijzigingen l e fase parkweg Noord door 'Over het Water bij de welstandscommissie. De welstandscommissie reageert in principe positief Bouwvergunningen l e fase Bouwplan Aanvraagdatum Datum verleend ±.. 40 eengezinswoningen MEWS " 16 kadewoningen * 36 appartementen Watertoren " 112 appartementen Wintertuin * * Bouwplannen zijn aangehouden geweest i.v.m. vaststellen bodemsaneringsplan 15 maart 2006: Overleg eerdere constructeur en afdeling Vergunningen en Handhaving. In dit overleg heert V&H naar aanleiding van de eerste constructieve bestektekeningen aandachtspunten

7 meegegeven voor nadere constructieve uitwerking. Ook heeft V&H met nadruk erop gewezen dat het aantal gemaakte sonderingen te gering was. Deze sonderingen zijn later door de nieuwe constructeur toch als basis voor het palenplan gebruikt. 1 maart 2006: Ondertekening van de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' tussen de gemeente Schiedam, ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV voor de aanleg van een energienet op basis van Warmte - Koude opslag. Najaar voorjaar 2006: Onderzoek bodemvervuiling (geconstateerd tijdens de sloop) en vaststellen saneringsplan bodem Parkweg Noord. April september 2005: Sloop 320 woningen l e fase Parkweg Noord 31 maart 2005: Besluit gemeenteraad tot het opstarten van een marktselectie t.b.v. de aanleg van een energievoorziening in Parkweg Noord. Januari 2002-april 2005: Uitverhuizing oorspronkelijke bewoners Parkweg Noord l e fase, vanaf voorjaar 2004 waren alle woningen opgezegd, met uitzondering van één woning, de rechtsgang van deze laatste huurder heeft tot voorjaar 2005 gelopen.

8 gemeente Schiedam memo AAN De gemeenteraad van Schiedam VAN DOORKIESNUMMER DATUM Y. Haan oktober 2008 ONDERWERP Informatie energievoorziening Parkweg Noord (Over Het Water) Bijlage C Voor de locatie Parkweg Noord heeft de gemeenteraad van Schiedam op 31 maart 2005 besloten tot de aanleg van een energievoorziening op basis van warmte - koude opslag aangevuld met een collectieve gasvoorziening voor piekbelastingen. Met de aanleg van deze energie voorziening wordt voor de geplande 500 woningen op de locatie een reductie van de CO 2 -uitstoot van 25 procent gerealiseerd. Ter uitvoering van dit besluit heeft er een marktselectie onder verschillende energieleveranciers plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van deze selectie hebben de gemeente Schiedam en ontwikkelaar Over Het Water gekozen voor energieleverancier GTI West Utiliteit BV. Hiertoe is op 1 maart 2006 de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' gesloten. In deze overeenkomst tussen ontwikkelaar 'Over Het Water', energieleverancier GTI West Utiliteit BV en de gemeente Schiedam zijn de afspraken rond de aanleg en exploitatie van de energievoorziening vastgelegd. Hierbij is onder meer vastgelegd welke aansluitbijdrage de ontwikkelaar aan de energieleverancier per woning voor aansluiting op het energienet moet betalen en welke tarieven (vastrecht en verbruikskosten) de energieleverancier maximaal aan de bewoners in rekening mag brengen. Rond de naleving van deze overeenkomst is tussen ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV een geschil ontstaan. GTI West Utiliteit BV heeft in februari 2008 aan de ontwikkelaar aangegeven dat de vertraging die in het project Parkweg Noord is ontstaan, voor haar bedrijfsvoering tot schade geleid heeft. GTI West Utiliteit BV heeft toen bij Over Het Water een schadeclaim neergelegd. Tussen GTI West Utiliteit BV en Over Het Water is vervolgens een briefwisseling ontstaan en hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden. De gemeente is door beide partijen van deze briefwisseling op de hoogte gehouden en is bij twee gesprekken aanwezig geweest De gemeente Schiedam heeft in deze gesprekken aangegeven de overeengekomen tarieven voor bewoners en afgesproken maximale indexering van deze tarieven niet los te laten. Over Het Water heeft uiteindelijk het aanbod gedaan om de verschuldigde 50 procent van de bijdrage aansluitkosten van de eerste 56 woningen vooruitlopend op het slaan van de eerste paal te betalen. Voor het overige heeft Over Het Water vastgehouden aan de afspraken die in de overeenkomst opgenomen zijn rond vertragingslasten. Over Het Water heeft zich op

9 het standpunt gesteld dat de bij de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' horende planning indicatiefis en dat het uitlopen van deze planning geen reden is voor ontbinding van de overeenkomst. Hierop heeft GTI West Utiliteit BV op 6 juni 2008 al haar werkzaamheden rond de aanleg van de energievoorziening opgeschort en op 19 juni 2008 schriftelijk de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' opgezegd. Deze situatie heeft op 28 augustus 2008 geleid tot een kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Sector Civiel Recht van de Rechtbank in Rotterdam. Dit kort geding is aangespannen door de ontwikkelaar Over Het Water. De ontwikkelaar heeft in dit kort geding aan de voorzieningenrechter gevraagd GTI West Utiliteit BV te verplichten de overeenkomst onverkort na te komen. Verder heeft Over Het Watergevraagd GTI West Utiliteit BV te verplichten op korte termijn de gegevens van de sparingen in de fundering van de Kadewoningen en de MEWS woningen aan te leveren. De heiwerkzaamheden voor deze woningen zijn inmiddels afgerond en de funderingen worden momenteel aangelegd. Gemeente Schiedam heeft zich in dit kort geding gevoegd aan de zijde van de ontwikkelaar vanwege het belang van de aanleg van de energievoorziening voor de toekomstige bewoners van het gebied Parkweg Noord, vanwege de vergevorderde voorbereiding voor de aanleg van de kabels en leidingen en het toekomstig openbaar gebied en vanwege de uitvoering van uw besluit van 31 maart 2005 om deze energievoorziening aan te leggen. Op 4 september 2008 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in deze zaak. De rechter heeft GTI West Utiliteit BV veroordeeld tot het aanleveren van de gegevens van de sparingen in de funderingen binnen 48 uur na het vonnis. GTI West Utiliteit BV heeft op 5 september 2008 deze gegevens aan Over Het Water aangeleverd. De voorzieningenrechter heeft GTI West Utiliteit BV niet veroordeeld tot het onverkort nakomen van de overeenkomst. In de toelichting op het vonnis geeft de voorzieningenrechter aan dat hij er niet vanuit gaat dat de ontbinding terecht is. Echter hij geeft ook aan dat de bodemrechter naar alle waarschijnlijkheid niet zal oordelen dat de overeenkomst onverkort dient te worden nagekomen. Met andere woorden, partijen dienen in overleg te treden over de verdere uitvoering van het contract. Inmiddels heeft, naar aanleiding van de uitspraak, tussen alle betrokken partijen een eerste overleg plaatsgehad over op welke wijze het project weer op gang gebracht kan worden. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de ontwikkelaar Over het Water schriftelijk aan GTI West Utiliteit BV een aantal voorstellen gedaan om GTI West Utiliteit BV tegemoet te komen met het oog op de ontstane vertraging. GTI West Utiliteit BV heeft op 22 oktober schriftelijk aan Over het Water laten weten dat de voorstellen van Over het Water hen onvoldoende zekerheid geven over het project en een onderhandeling over aanpassing van de overeenkomst alleen aan te willen gaan als er door de ontwikkelaar een bankgarantie van enkele miljoenen wordt gegeven. De gemeente zal, vanuit haar maatschappelijke rol om de bewonersbelangen (kosten en tarieven) en milieubelangen (CO 2 -reductie) te waarborgen en vanwege de invloed die het energienet heeft op het toekomstig openbaar gebied, betrokken blijven bij deze onderhandelingen. De gemeente Schiedam blijft er vanuit gaan dat het project Parkweg Noord (Over Het Water) de energievoorziening met koude - warmte opslag zal krijgen, waarmee een aanzienlijke CO 2 -reductie behaald zal worden.

10 Bijlage D: Vonnis van de Rechtbank Rotterdam, sector Civiel recht, d.d. 4 september 2008, in kort geding in de zaak van Over Het Water BV en de gemeente Schiedam tegen GTI West Utiliteit BV.

11 IN NAAM DER KONINGIN onnis ROTTERDAM Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: / KG ZA Uitspraak: 4 september 2008 VONNIS in kort geding in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OVER HET WATER. B.V. gevestigd te Schiedam, eiseres. advocaat mr. A.J.N. Kolsters, en de GEMEENTE SCHIEDAM, zetelende te Schiedam, \gevoegde partij, iadvocaat mr. J.C.G. Franken, - tegen - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTI WEST UTILITEIT B.V. gevestigd te Capelle aan den Ussel, gedaagde, advocaat mr. F.II. Hulshof. Partijen worden hierna aangeduid als "OHW", "de Gemeente" en "GTI". 1 Het verloop van het geding De voorzieningenrechter heeft kennis genomen, van de volgende stukken: dagvaarding d.d. 16 juli 2008: incidentele conclusie tot voeging van de zijde van de Gemeente, pleitaantekeningen en producties van mr. Kolsters; pleitnota van mr. Franken; pleitnotities en producties van mr. Hulshof. De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 28 augustus Ter zitting is het de Gemeente toegestaan zich in dit kort geding te voegen aan de zijde van OHW. 2 De vaststaande feiten In dit kort geding wordt van de volgende vaststaande feiten uitgegaan. 2.1 OHW is opgericht ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 500 woningen in het project "Over het Water" aan de Parkweg-Noord te Schiedam. De betreffende

12 Zaak-Zrolnummer: /KGZA locatie wordt door OHW en de Gemeente tezamen ontwikkeld. De realisatie van de eerste twee deelplannen van het project, de woningtypes "Mews" en "Kadewoningen" is gestart in maart Thans zijn de funderingen aangelegd. 2.2 OHW en de Gemeente hebben zich ten doel gesteld om op de locatie een CO2-reductie van 25% te behalen, in de aanbestedingsprocedure die ten behoeve van de energievoorziening van het project is uitgeschreven, is de opdracht gegund aan GTI. De tussen OHW, de Gemeente en (TTl gemaakte afspraken met betrekking tot de energievoorziening van het project staan verwoord in de "'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord" d.d. 1 maart met als bijlagen A t/m O de stukken uit de aanbestedingsprocedure - (hierna: "de overeenkomst") en de (voor dit geschil verder niet relevante) "Aanvullende Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord" d.d. 4 juli In het Programma van Eisen (hierna PvE; bijlage II bij de overeenkomst) staat, voor zover van belang, het volgende: "4.4 Planning De tabel hieronder vermeldt indicatief enkele momenten uit de planning. Tabel 4.2: Enkele fasen uit de bouwplanning Fase \ Fase I Start bouwrijp maken septjokt Start bouw eerste woning/gebouw./* kwartaal 2006 Oplevering eerste woning/gebouw 1'kwartaal 200'/ 7 Fase 2 Medio De bouw start op vooiwaarde dat bouwvergunningen zijn verkend en dat 70% van de woningen van fase 1 is verkocht. De oplevering van de laatste woningen is voorzien voor eind 2007 / begin De planning is dat de gehele locatie medio 2011 gerealiseerd zal zijn. Het bouwietnpo is afhankelijk van marktomstandigheden, wetgeving en wijzigende plannen van de gemeente. De bouwtijd zal in totaal 5-6 jaar in beslag nemen. " In de overeenkomst zelf staat onder meer: "2.3 Energie-infrastructuur Partijen nemen deel in het Nutsoverleg dat door de Gemeente wordt geïnitieerd en waarin ook overige aanleggers c.q. beheerders van nutsvoorzieningen voor de Locatie, deelnemen. In hel Nutsoverleg informeren partijen elkaar over de uitvoering van de aanleg van leidingen en Opstallen ten behoeve van de Energievoorziening en worden besluiten hierover met unanimiteit genomen. Uitvoering dient zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, Aansluiting van de Woningen De Woningen wordt door het Energiebedrijf [Gl\: toevoeging voorzieningenrechter] met inachtneming van artikel en bijlage B ten minste vier weken voor oplevering aangesloten op de Energievoorziening tenzij sprake is van vertraging of omstandigheden die niet voor risico van het Energiebedrijf komen. 4.2 Planning 4.2. l De Ontwikkelaar [OHW; toevoeging voorzieningeurechter] en de Gemeente stellen planningen op voor het bouwrijp maken en voor de jaarlijkse wo-

13 Zaak -/rolnummer: /KG ZA ningbouwproductie en informeren het Energiebedrijf over wijzigingen van de planning via het Nutsoverleg zoals genoemd in artikel Het Energiebedrijf sluit met de realisatie van de Energievoorziening aan op deze planningen Indien Partijen schade ondervinden als gevolg van wijzigingen in de planning, treden Partijen in overleg, waarbij alle Partijen zich zullen inspannen de schade tot een minimum te beperken. " 2.3 Het project heeft een vertraging van circa 2 jaar opgelopen, onder meer door het faillissement van de eerste bouwkundig aannemer. 2.4 Per brief van 9 juni 2008 heeft GTI aan OHW geschreven (voor zover hier van belang): "In vervolg op onze bespreking van 6 juni 2008 bevestigen wij dat wij alle werkzaamheden irtsake het project Energievoorziening Parkweg-Noord vanaf 6 juni 2008 opschorten. Wij hebben goede grond te vrezen dat u uw contractuele verplichtingen niet zult nakomen. De redenen hiervoor zijn als volgt. Onze overeenkomst schrijft voor dat de bouw start op voorwaarde dat alle bouwvergunningen zijn verleend en dat 70%, van de woningen van fase 1 is verkocht. Voorts is in de overeenkomst gesteld dat de oplevering van de laatste woningen van fase l is voorzien voor eind 2007 / begin 2008 en dat de gehele locatie medio 2011 gerealiseerd zal zijn. Het contractuele uitgangspunt kent een minimum van 450 te realiseren woningen. U wilt in strijd met deze contractuele voorwaarden al starten met de bouw zonder dat de bouwvergunningen voor de realisatie van alle tot hei project behorende woningen verleend zijn. Tevens is het percentage verkochte woningen van fase 1 minder dan het contractuele minimum van 70%,. Sterker nog, er is pas 21% van het totale aantal woningen uil fase 1 verkocht. Daarnaast hebben wij meermaals moeten vernemen dat er kennelijk ook plannen van uw zijde bestaan om het oorspronkelijke ontwikkelingsplan volledig te herzien, hetgeen ook gevolgen heeft voor het totaal te realiseren aantal woningen, U kunt ons niet verzekeren dal de gehele locatie medio gerealiseerd zal zijn en dat het aantal te bouwen woningen niei minder dan 450 bedraagt. 2.5 Per brief van 10 juni 2008 heeft OHW aan GTI geschreven (voorzover hier relevant): Wij zijn van mening dat u niet gerechtigd bent om uw verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Anders dan u stelt, zijn er geen goede gronden om te vrezen dat wij de verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen nakomen. Bovendien hebben wij u een passend voorste/gedaan in onze brief van 9 juni 2008, naar aanleiding van ons gesprek op 6 juni Bouwvergunningen verleend / 70% van de woningen verkocht Allereerst merken wij op dat niet in de overeenkomst tussen Over het Water en GTI is bepaald dat de bouw pas start als alle bouwvergunningen zijn verleend en 70% van de woningen is verkocht. Deze opschortende vocu-waarden spelen in relatie met u geen rol en zijn zaken die alleen de ontwikkelaar aangaan. Wij vragen ons dan ook af hoe u hierbij komt. Wij starten op zeer korte termijn met fase 1 van het project en wel door het slaan van de eerste paal voor de deelprojecten "Mews " en ''Kadewoningen '\ Aansluitend volgen "Watertoren " en "Wintertuin ".

14 Zaak-/rolnummen 3)0381 / KG 7.A Planning en aantal woningen Uit de overeenkomst vloeit voort dat het project op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst nog niet volledig was uitontwikkeld. Daarnaast vereisen dergelijke lange termijn ontwikkelingen flexibiliteit in het bouwprogramma, welke flexibiliteit dan ook in de overeenkomst is opgenomen, zie artikel Verder is in artikel 4.2 van de overeenkomst voorzien in mogelijke wijzigingen op de planning. In de overeenkomst is niet anders te lezen dan dat u zich daaraan dient te confirmeren. Wij zijn dan ook niet gehouden te garanderen dat het project in 2011 volledig zal zijn afgerond. In de overeenkomst is voorzien van verschillende BAK's [bijdrage aansluitkosten; toevoeging voorzieningenrechter] al naar gelang het aantal woningen. Mochten er eventueel minder dan 450 woningen worden gerealiseerd - waarvan op dit moment geen sprake is - dan zal hierover gesproken moeten worden. Aangezien u de energievoorziening in eerste instantie via een tijdelijke voorziening zult oplossen, valt niet in te zien waarom op dit punt nadere afspraken zouden kunnen worden gemaakt. Als partners op dit project moeten wij daar toch uit kunnen komen als dat nodig zou zijn. 3. Alternatieve energievoorziening Eerder in het voorbereidingstraject heeft u sterk de indruk gewekt dat u niet bereid bent uw verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Helaas is dat door uw onterechte beroep op een opschortingsrecht waarheid geworden. Hiermee pleeg! u wanprestatie en niet Over het Water, waarvoor wij u aansprakelijk en schadeplichtig houden " 2.6 Per brief van 19 juni 2008 heeft GTI aan OHW geschreven (voor zover hier van belang): ''Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bouw en voortgang van het project wensen wij u formeel op de hoogte te brengen van het feit dal wij de tussen partijen op 1 maart 2006 gesloten overeenkomst (met aanvullende overeenkomst d.d. 4 juli 2006) ontbinden vanwege wanprestatie van de Gemeente en Over hel Water. Wij zullen de gronden voor de ontbinding hierna toelichten. Onze eerste grond voor het beroep op ontbinding komt voort uit het feit dat de Gemeente en Over het Water de contractueel tussen partijen overeengekomen planning niet naleven De vertraging is eveneens van een dusdanige omvang dat elke aansluiting bij de oorspronkelijke contractplanning volledig zoek is. Er kan simpelweg niet meer gesproken worden van een vertraging van de contractsplanning, maar van een wijziging van het contract. Het is u bekend dat wijzigingen schriftelijk tussen partijen overeengekomen moeten worden (..). Wij stemmen evenwel niet in met de thans aan de orde zijnde wijzigingen van het contract. De brengt ons meteen op de tweede grond voor het beroep op ontbinding, namelijk het aanvangen van de houw door de Gemeente en Over het Water zonder dat aan de contractuele uitgangspunten is voldaan. In liet Programma van Eisen (PvE) - dat deel uitmaakt van het contract tussen partijen (bijlage H) en op basis waarvan wij onze aanbieding hebben gedaan -... is bepaald dat de bouw van het gehele project pas start op voorwaarde dat de bouwvergunningen zijn verleend en 70% van alle woningen van Fase 1 is verkocht. Wij hebben reemi moeten vaststellen dat geen van de vergunningen voor Fase 11 zijn verleend en een gedeelte van de vergunningen voor Fase I evenmin zijn verleend. Daarnaast