08UIT13767 DOORKIESNUMMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08UIT13767 DOORKIESNUMMER 010-2191787"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Y.J. Haan Wethouder voor Bouwen, Wonen, Milieu, Dierenwelzijn, Verkeer en Vervoer Postbus EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf DZ SCHIEDAM T F W UW BRIEF VAN ONS KENMERK 08UIT13767 DOORKIESNUMMER DATUM 22 oktober ONDERWERP Stand van zaken Parkweg Noord (Over Het Water) Geachte dames, heren, Tijdens het Stadserf van 13 oktober 2008 is door de kopersvereniging van het project 'Over het Water' (deelprojecten MEWS en Kadeblok) aandacht gevraagd voor het moeizame verloop van het bouwproces van dit project en de gevolgen die dit heeft voor de kopers van deze woningen. Ook heeft de kopersvereniging aandacht gevraagd voor de in haar ogen gebrekkige communicatie door de ontwikkelaar. Tenslotte is ook de levering van een energievoorziening op basis van warmte - koude opslag door GTI West Utility BV aan de orde geweest. Ik heb u toen toegezegd u nader te informeren over de stand van zaken van dit project en de rol van de gemeente hierin en over de stand van zaken van de energievoorziening in dit gebied. De bouw van de eerste 56 woningen van dit project is gestart op 9 juli Deze bouw is vertraagd van start gegaan, doordat in een eerder stadium de oorspronkelijke aannemer voor het project failliet is gegaan. In december 2007 werd een nieuwe aannemer gepresenteerd en heeft een feestelijke starthandeling plaatsgevonden. Daarna is de aangekondigde bouwstart op 19 mei 2008 uitgesteld omdat het palenplan voor de woningen niet tijdig was aangeleverd en vervolgens door gemeente Schiedam niet kon worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de opmerkingen van de afdeling Vergunningen en Handhaving is het palenplan aangepast en zijn uiteindelijk in juli 2008 de heiwerkzaamheden gestart In het goedgekeurde palenplan zijn diameters, lengtes en daardoor draagkracht van een aanzienlijk deel van de palen veranderd. Hierdoor moet de wapening in de funderingen en wanden ook aangepast worden. De oorspronkelijke stukken voor funderingen en wanden waren ook dit voorjaar ingediend, maar dit rekenwerk moest de afgelopen tijd worden aangepast. Dit is de reden dat na het heiwerk het werk wederom vertraging heeft opgelopen. Inmiddels heeft men voor enkele woningblokken de fundering kunnen storten. In de bijgevoegde notitie en tijdslijn wordt nader aangegeven hoe dit proces is verlopen en wat de rol van de gemeente in dit proces is. De kopers moeten er zeker van kunnen zijn dat zij een woning met een degelijke constructie krijgen, die voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. De gemeente ziet in haar rol als toezichthouder toe op de kwaliteit van de constructie van de woningen en laat daar waar nodig de constructies aanpassen. Voor dit project betekent dit helaas dat de uitvoering door de aanpassingen vertraging oploopt. In mijn

2 contacten met Woonplus breng ik dit project regelmatig aan de orde en dring ik er op aan alles te doen om voortgang in het bouwproces te bevorderen en de communicatie met kopers te verbeteren. Daarnaast is rond de naleving van de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' tussen ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV een geschil ontstaan. Dit geschil heeft geleid tot een kort geding, waarover inmiddels uitspraak is gedaan. Het vonnis komt er in het kort op neer dat de voorzieningenrechter GTI West Utiliteit BV niet veroordeelt tot het onverkort nakomen van de overeenkomst, maar dat deze overeenkomst ook niet kan worden ontbonden. Met andere woorden, partijen dienen in overleg te treden over de verdere uitvoering van het contract. Dit overleg is inmiddels op gang gekomen. In de bijgevoegde notitie wordt het verloop van dit proces, de posities van de betrokken partijen en de stand van zaken nader toegelicht De gemeente Schiedam heeft, vanuit haar maatschappelijke rol om de bewonersbelangen (kosten en tarieven) en milieubelangen (CO 2 -reductie) te waarborgen en vanwege de invloed die het energienet heeft op het toekomstig openbaar gebied, de overeenkomst mede ondertekend en is ook bij het overleg over het voortzetten van het contract betrokken. Ik ga er vanuit dat het project Parkweg Noord (Over Het Water) de energievoorziening met koude - warmte opslag zal krijgen, waarmee een aanzienlijke CO 2 -reductie behaald zal worden. Met vriendelijkegroet, Yorick Haan Bijlagen: \ A. Notitie Voortgang bouwproces Parkweg Noord (over het Water) d.d. 23 oktober 2008 B. Geactualiseerde tijdslijn project 'Over het Water" d.d. 23 oktober 2008 C. Notitie Informatie energievoorziening Parkweg Noord (Over Het Water) d.d. 23 oktober 2008 D Vonnis van de Rechtbank Rotterdam, sector Civiel recht, d.d. 4 september 2008, in kort geding in de zaak van Over Het Water BV en de gemeente Schiedam tegen GTI West Utiliteit BV.

3 gemeente Schiedam De gemeenteraad van Schiedam yan DOORKIESNUMMER DATUM Y Haan oktober 2008 ONDERWERP Voortgang bouwproces Parkweg Noord (Over het Water) Bijlage A Sinds 2001 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied Parkweg Noord (Over het Water) Voor dit gebied is in de periode een stedenbouwkundig plan voor 500 woningen ontwikkeld. In 2005 zijn in het gebied van de eerste fase 320 woningen gesloopt. In de zomer van 2006 zijn voor de eerste fase voor ruim 200 woningen bouwvergunningen verleend. In deze periode is ook een saneringsplan voor het gebied vastgesteld, nadat tijdens de sloop van de woningen restanten van een vroegere vuilstort zijn aangetroffen. In de periode december 2006 tot april 2007 is de locatie gesaneerd en bouwrijp gemaakt. De verkoop van de eerste 56 woningen is op 10 maart 2007 van start gegaan. De plannen voor deze woningen zijn na het verlenen van de oorspronkelijke vergunning aangepast. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken, zijn in de zomer van 2007 nieuwe bouwvergunningen verleend. De bouw van de woningen is sterk vertraagd van start gegaan, doordat in september 2007 de oorspronkelijke aannemer voor het project failliet is gegaan. In december 2007 werd een nieuwe aannemer gepresenteerd en heeft een feestelijke starthandeling plaatsgevonden. Daarna is de aangekondigde bouwstart op 19 mei 2008 uitgesteld omdat het palenplan voor de woningen niet tijdig was aangeleverd en vervolgens door gemeente Schiedam niet kon worden goedgekeurd. De raad is over deze stand van zaken op 30 juni 2008 per brief geïnformeerd. Dit werd veroorzaakt door onvoldoende onderzoek naar de bodemgesteldheid. Na het maken van een groot aantal extra sonderingen (onderzoek naar diepte en draagkracht van zandlagen in de bodem) en nieuwe berekeningen voor de heipalen, is het palenplan aangepast en zijn uiteindelijk op 9 juli 2008 de heiwerkzaamheden gestart. In het goedgekeurde palenplan zijn afmetingen en draagkracht van een aanzienlijk deel van de palen veranderd. Hierdoor moet de wapening in de funderingen en wanden ook aangepast worden. De oorspronkelijke stukken voor funderingen en wanden waren ook dit voorjaar ingediend, maar dit rekenwerk moet worden aangepast. Dit is de reden dat na het heiwerk het werk wederom vertraging heeft opgelopen. Inmiddels zijn de berekeningen deels aangepast en goedgekeurd en heeft men voor twee woningblokken de fundering kunnen storten. Er wordt hard aan gewerkt om alle stukken zo spoedig mogelijk te beoordelen.

4 Opdrachtgever voor dit werk is de ontwikkelingscombinatie 'Over het Water', waarin Woonplus en Proper Stok samenwerken. Voor deze 56 woningen hebben zij een opdracht verstrekt aan aannemer BVR uit Roosendaal, die een samenwerkingsverband met TBI Korteweg uit Breda is aangegaan voor de uitvoering van het werk. De aannemer is in dit project de opdrachtgever van de constructeur die de constructieberekeningen en tekeningen maakt voor dit bouwplan. De gemeente Schiedam heeft geen mogelijkheden om eisen te stellen aan de kwaliteit van de constructeur. Dit is een vrij beroep, dit betekent dat er geen specifieke opleidingseisen of examens zijn die behaald moeten worden, voordat men als constructeur mag werken. Enig middel dat de gemeente heeft om de kwaliteit van de constructie van bouwplannen te bewaken is de controle van de ingediende stukken en het eisen van aanpassingen als deze berekeningen niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen. Bij verlening van de bouwvergunning is het gebruikelijk om de aanvrager tot vier weken voor de start van de bouw de gelegenheid te geven de constructiegegevens aan te leveren. Dit omdat de vergunningen vaak ruim voor de start van de bouw verleend worden en de bouwvoorbereiding dan nog niet zover is dat de constructie al helemaal uitgerekend is. In het algemeen zijn de opmerkingen die op deze gegevens gemaakt worden niet zodanig dat zij leiden tot vertragingen van de omvang die zich nu in project 'Over het Water' voordoen. Het eerste uitstel van de start van de bouw van dit project is veroorzaakt doordat de stukken minder dan twee weken voor de start bij de gemeente ontvangen zijn. Om binnen 4 weken na ontvangst van de eerste stukken te kunnen reageren, is extern een constructeur voor een deel van de controle ingehuurd. Uit de eerste interne controle bleken het grondonderzoek en de bijbehorende berekeningen en palenplannen onvoldoende. Hierdoor moest de bouw wederom uitgesteld worden. De aanpassing van het palenplan veroorzaakte vervolgens ook een noodzakelijke aanpassing van de fundering en wanden. Deze aanpassingen worden momenteel nog gemaakt en beoordeeld. Dit proces veroorzaakt nu de stagnatie in de uitvoering. Over dit project vindt regelmatig overleg plaats (vergaderingen, telefonisch en per ) tussen gemeente, aannemer en constructeur. Ook is waar nodig gebruik gemaakt van het externe constructiebureau voor controleberekeningen. De afdeling Vergunningen en Handhaving heeft de beschikking over twee eigen constructeurs. Aan dit relatief kleine plan hebben zij sinds mei beurtelings een aanzienlijk deel van hun tijd besteed.

5 gemeente Schiedam I memo De gemeenteraad van Schiedam VAN DOORKIESNUMMER DATUM Y. Haan oktober 2008 ONDERWERP Chronologie ontwikkeling 'Over het Water' Bijlage B Geactualiseerde 'omgekeerde' Chronologie ontwikkeling Over Het Water d.d 23 oktober 2008 Vanaf 10 oktober 2008: Toestemming van Vergunning en Handhaving voor het storten van de fundering van het eerste blok (10 oktober) en het tweede blok (14 oktober). Voor overige blokken is op dit moment (23 oktober) nog geen goedkeuring voor het storten van de fundering mogelijk. 25 augustus 2008: Ontvangst eerste herziene berekeningen fundering 56 woningen naar aanleiding van de wijzigingen tijdens de uitvoering van de heiwerkzaamheden. In het verloop van dit proces worden diverse overleggen gepleegd met de aannemer en constructeur en worden meerdere herziene berekeningen ingediend. 4 september 2008: Vonnis Voorzieningenrechter inzake het kort geding. Kort samengevat wordt partijen aangegeven in overleg te treden over de uitvoering van de energieovereenkomst. 28 augustus 2008: Kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Sector Civiel Recht van de Rechtbank m Rotterdam van ontwikkelaar 'Over het Water' en gemeente Schiedam tegen energieleverancier GTI West Utiliteit BV over nakoming van de energieovereenkomst voor het gebied. 9 juli 2008: Start heiwerkzaamheden nadat het palenplan ingrijpend is aangepast op de opmerkingen van Vergunning en Handhaving. 19juni: GTI West Utility BV zegt schriftelijk de energie overeenkomst 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' op.

6 7 juni 2008: Bouwtoezicht gaat niet akkoord met het ingediende palenplan en de constructieve berekeningen. Aangekondigde start wordt wederom afgeblazen. 19 mei 2008: Aangekondigde start bouw l e fase, afgeblazen omdat Gemeente Schiedam geen akkoord heeft gegeven op constructieve stukken 7 mei 2008: Ontvangst constructieve stukken laagbouw l e fase Over Het Water (volgens voorwaarden vergunning moeten ten minste vier weken voor de start van de bouw de constructieve gegevens van het bouwwerk ter goedkeuring bij de Gemeente Schiedam ingediend zijn). 20 december 2007: Feestelijke starthandeling l e fase Parkweg Noord in aanwezigheid van nieuwe aannemer (BVR uit Roozendaal). Directie Over Het water geeft in haar toespraak aan te verwachten in maart te zullen kunnen starten. 6 oktober 2007: Voorinschrijving (geen verkoop) Watertoren gestart. 17 september 2007: Mededeling Woonplus in stuurgroep dat de aannemer van de bouw van de 1 fase Parkweg Noord (Roos Bouw uit Ridderkerk) failliet is. December april 2007: Oplevering Bouwrijp maken en bodemsanering l e fase Parkweg Noord (uitvoering december 2006 / april 2007) ~T He iene Bouwvergunningen 1 Ro n.vplan 40 sngezinswoningen MEWS 16 kadewoningen fase Aanvraagdatum Datum verleend maart 2007: Start verkoop laagbouw T fase Parkweg Noord. 12 februari 2007: Presentatie planwijzigingen l e fase parkweg Noord door 'Over het Water bij de welstandscommissie. De welstandscommissie reageert in principe positief Bouwvergunningen l e fase Bouwplan Aanvraagdatum Datum verleend ±.. 40 eengezinswoningen MEWS " 16 kadewoningen * 36 appartementen Watertoren " 112 appartementen Wintertuin * * Bouwplannen zijn aangehouden geweest i.v.m. vaststellen bodemsaneringsplan 15 maart 2006: Overleg eerdere constructeur en afdeling Vergunningen en Handhaving. In dit overleg heert V&H naar aanleiding van de eerste constructieve bestektekeningen aandachtspunten

7 meegegeven voor nadere constructieve uitwerking. Ook heeft V&H met nadruk erop gewezen dat het aantal gemaakte sonderingen te gering was. Deze sonderingen zijn later door de nieuwe constructeur toch als basis voor het palenplan gebruikt. 1 maart 2006: Ondertekening van de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' tussen de gemeente Schiedam, ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV voor de aanleg van een energienet op basis van Warmte - Koude opslag. Najaar voorjaar 2006: Onderzoek bodemvervuiling (geconstateerd tijdens de sloop) en vaststellen saneringsplan bodem Parkweg Noord. April september 2005: Sloop 320 woningen l e fase Parkweg Noord 31 maart 2005: Besluit gemeenteraad tot het opstarten van een marktselectie t.b.v. de aanleg van een energievoorziening in Parkweg Noord. Januari 2002-april 2005: Uitverhuizing oorspronkelijke bewoners Parkweg Noord l e fase, vanaf voorjaar 2004 waren alle woningen opgezegd, met uitzondering van één woning, de rechtsgang van deze laatste huurder heeft tot voorjaar 2005 gelopen.

8 gemeente Schiedam memo AAN De gemeenteraad van Schiedam VAN DOORKIESNUMMER DATUM Y. Haan oktober 2008 ONDERWERP Informatie energievoorziening Parkweg Noord (Over Het Water) Bijlage C Voor de locatie Parkweg Noord heeft de gemeenteraad van Schiedam op 31 maart 2005 besloten tot de aanleg van een energievoorziening op basis van warmte - koude opslag aangevuld met een collectieve gasvoorziening voor piekbelastingen. Met de aanleg van deze energie voorziening wordt voor de geplande 500 woningen op de locatie een reductie van de CO 2 -uitstoot van 25 procent gerealiseerd. Ter uitvoering van dit besluit heeft er een marktselectie onder verschillende energieleveranciers plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van deze selectie hebben de gemeente Schiedam en ontwikkelaar Over Het Water gekozen voor energieleverancier GTI West Utiliteit BV. Hiertoe is op 1 maart 2006 de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' gesloten. In deze overeenkomst tussen ontwikkelaar 'Over Het Water', energieleverancier GTI West Utiliteit BV en de gemeente Schiedam zijn de afspraken rond de aanleg en exploitatie van de energievoorziening vastgelegd. Hierbij is onder meer vastgelegd welke aansluitbijdrage de ontwikkelaar aan de energieleverancier per woning voor aansluiting op het energienet moet betalen en welke tarieven (vastrecht en verbruikskosten) de energieleverancier maximaal aan de bewoners in rekening mag brengen. Rond de naleving van deze overeenkomst is tussen ontwikkelaar Over Het Water en energieleverancier GTI West Utiliteit BV een geschil ontstaan. GTI West Utiliteit BV heeft in februari 2008 aan de ontwikkelaar aangegeven dat de vertraging die in het project Parkweg Noord is ontstaan, voor haar bedrijfsvoering tot schade geleid heeft. GTI West Utiliteit BV heeft toen bij Over Het Water een schadeclaim neergelegd. Tussen GTI West Utiliteit BV en Over Het Water is vervolgens een briefwisseling ontstaan en hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden. De gemeente is door beide partijen van deze briefwisseling op de hoogte gehouden en is bij twee gesprekken aanwezig geweest De gemeente Schiedam heeft in deze gesprekken aangegeven de overeengekomen tarieven voor bewoners en afgesproken maximale indexering van deze tarieven niet los te laten. Over Het Water heeft uiteindelijk het aanbod gedaan om de verschuldigde 50 procent van de bijdrage aansluitkosten van de eerste 56 woningen vooruitlopend op het slaan van de eerste paal te betalen. Voor het overige heeft Over Het Water vastgehouden aan de afspraken die in de overeenkomst opgenomen zijn rond vertragingslasten. Over Het Water heeft zich op

9 het standpunt gesteld dat de bij de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' horende planning indicatiefis en dat het uitlopen van deze planning geen reden is voor ontbinding van de overeenkomst. Hierop heeft GTI West Utiliteit BV op 6 juni 2008 al haar werkzaamheden rond de aanleg van de energievoorziening opgeschort en op 19 juni 2008 schriftelijk de 'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord' opgezegd. Deze situatie heeft op 28 augustus 2008 geleid tot een kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Sector Civiel Recht van de Rechtbank in Rotterdam. Dit kort geding is aangespannen door de ontwikkelaar Over Het Water. De ontwikkelaar heeft in dit kort geding aan de voorzieningenrechter gevraagd GTI West Utiliteit BV te verplichten de overeenkomst onverkort na te komen. Verder heeft Over Het Watergevraagd GTI West Utiliteit BV te verplichten op korte termijn de gegevens van de sparingen in de fundering van de Kadewoningen en de MEWS woningen aan te leveren. De heiwerkzaamheden voor deze woningen zijn inmiddels afgerond en de funderingen worden momenteel aangelegd. Gemeente Schiedam heeft zich in dit kort geding gevoegd aan de zijde van de ontwikkelaar vanwege het belang van de aanleg van de energievoorziening voor de toekomstige bewoners van het gebied Parkweg Noord, vanwege de vergevorderde voorbereiding voor de aanleg van de kabels en leidingen en het toekomstig openbaar gebied en vanwege de uitvoering van uw besluit van 31 maart 2005 om deze energievoorziening aan te leggen. Op 4 september 2008 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in deze zaak. De rechter heeft GTI West Utiliteit BV veroordeeld tot het aanleveren van de gegevens van de sparingen in de funderingen binnen 48 uur na het vonnis. GTI West Utiliteit BV heeft op 5 september 2008 deze gegevens aan Over Het Water aangeleverd. De voorzieningenrechter heeft GTI West Utiliteit BV niet veroordeeld tot het onverkort nakomen van de overeenkomst. In de toelichting op het vonnis geeft de voorzieningenrechter aan dat hij er niet vanuit gaat dat de ontbinding terecht is. Echter hij geeft ook aan dat de bodemrechter naar alle waarschijnlijkheid niet zal oordelen dat de overeenkomst onverkort dient te worden nagekomen. Met andere woorden, partijen dienen in overleg te treden over de verdere uitvoering van het contract. Inmiddels heeft, naar aanleiding van de uitspraak, tussen alle betrokken partijen een eerste overleg plaatsgehad over op welke wijze het project weer op gang gebracht kan worden. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de ontwikkelaar Over het Water schriftelijk aan GTI West Utiliteit BV een aantal voorstellen gedaan om GTI West Utiliteit BV tegemoet te komen met het oog op de ontstane vertraging. GTI West Utiliteit BV heeft op 22 oktober schriftelijk aan Over het Water laten weten dat de voorstellen van Over het Water hen onvoldoende zekerheid geven over het project en een onderhandeling over aanpassing van de overeenkomst alleen aan te willen gaan als er door de ontwikkelaar een bankgarantie van enkele miljoenen wordt gegeven. De gemeente zal, vanuit haar maatschappelijke rol om de bewonersbelangen (kosten en tarieven) en milieubelangen (CO 2 -reductie) te waarborgen en vanwege de invloed die het energienet heeft op het toekomstig openbaar gebied, betrokken blijven bij deze onderhandelingen. De gemeente Schiedam blijft er vanuit gaan dat het project Parkweg Noord (Over Het Water) de energievoorziening met koude - warmte opslag zal krijgen, waarmee een aanzienlijke CO 2 -reductie behaald zal worden.

10 Bijlage D: Vonnis van de Rechtbank Rotterdam, sector Civiel recht, d.d. 4 september 2008, in kort geding in de zaak van Over Het Water BV en de gemeente Schiedam tegen GTI West Utiliteit BV.

11 IN NAAM DER KONINGIN onnis ROTTERDAM Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: / KG ZA Uitspraak: 4 september 2008 VONNIS in kort geding in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OVER HET WATER. B.V. gevestigd te Schiedam, eiseres. advocaat mr. A.J.N. Kolsters, en de GEMEENTE SCHIEDAM, zetelende te Schiedam, \gevoegde partij, iadvocaat mr. J.C.G. Franken, - tegen - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTI WEST UTILITEIT B.V. gevestigd te Capelle aan den Ussel, gedaagde, advocaat mr. F.II. Hulshof. Partijen worden hierna aangeduid als "OHW", "de Gemeente" en "GTI". 1 Het verloop van het geding De voorzieningenrechter heeft kennis genomen, van de volgende stukken: dagvaarding d.d. 16 juli 2008: incidentele conclusie tot voeging van de zijde van de Gemeente, pleitaantekeningen en producties van mr. Kolsters; pleitnota van mr. Franken; pleitnotities en producties van mr. Hulshof. De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 28 augustus Ter zitting is het de Gemeente toegestaan zich in dit kort geding te voegen aan de zijde van OHW. 2 De vaststaande feiten In dit kort geding wordt van de volgende vaststaande feiten uitgegaan. 2.1 OHW is opgericht ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 500 woningen in het project "Over het Water" aan de Parkweg-Noord te Schiedam. De betreffende

12 Zaak-Zrolnummer: /KGZA locatie wordt door OHW en de Gemeente tezamen ontwikkeld. De realisatie van de eerste twee deelplannen van het project, de woningtypes "Mews" en "Kadewoningen" is gestart in maart Thans zijn de funderingen aangelegd. 2.2 OHW en de Gemeente hebben zich ten doel gesteld om op de locatie een CO2-reductie van 25% te behalen, in de aanbestedingsprocedure die ten behoeve van de energievoorziening van het project is uitgeschreven, is de opdracht gegund aan GTI. De tussen OHW, de Gemeente en (TTl gemaakte afspraken met betrekking tot de energievoorziening van het project staan verwoord in de "'Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord" d.d. 1 maart met als bijlagen A t/m O de stukken uit de aanbestedingsprocedure - (hierna: "de overeenkomst") en de (voor dit geschil verder niet relevante) "Aanvullende Overeenkomst Energievoorziening Parkweg-Noord" d.d. 4 juli In het Programma van Eisen (hierna PvE; bijlage II bij de overeenkomst) staat, voor zover van belang, het volgende: "4.4 Planning De tabel hieronder vermeldt indicatief enkele momenten uit de planning. Tabel 4.2: Enkele fasen uit de bouwplanning Fase \ Fase I Start bouwrijp maken septjokt Start bouw eerste woning/gebouw./* kwartaal 2006 Oplevering eerste woning/gebouw 1'kwartaal 200'/ 7 Fase 2 Medio De bouw start op vooiwaarde dat bouwvergunningen zijn verkend en dat 70% van de woningen van fase 1 is verkocht. De oplevering van de laatste woningen is voorzien voor eind 2007 / begin De planning is dat de gehele locatie medio 2011 gerealiseerd zal zijn. Het bouwietnpo is afhankelijk van marktomstandigheden, wetgeving en wijzigende plannen van de gemeente. De bouwtijd zal in totaal 5-6 jaar in beslag nemen. " In de overeenkomst zelf staat onder meer: "2.3 Energie-infrastructuur Partijen nemen deel in het Nutsoverleg dat door de Gemeente wordt geïnitieerd en waarin ook overige aanleggers c.q. beheerders van nutsvoorzieningen voor de Locatie, deelnemen. In hel Nutsoverleg informeren partijen elkaar over de uitvoering van de aanleg van leidingen en Opstallen ten behoeve van de Energievoorziening en worden besluiten hierover met unanimiteit genomen. Uitvoering dient zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, Aansluiting van de Woningen De Woningen wordt door het Energiebedrijf [Gl\: toevoeging voorzieningenrechter] met inachtneming van artikel en bijlage B ten minste vier weken voor oplevering aangesloten op de Energievoorziening tenzij sprake is van vertraging of omstandigheden die niet voor risico van het Energiebedrijf komen. 4.2 Planning 4.2. l De Ontwikkelaar [OHW; toevoeging voorzieningeurechter] en de Gemeente stellen planningen op voor het bouwrijp maken en voor de jaarlijkse wo-

13 Zaak -/rolnummer: /KG ZA ningbouwproductie en informeren het Energiebedrijf over wijzigingen van de planning via het Nutsoverleg zoals genoemd in artikel Het Energiebedrijf sluit met de realisatie van de Energievoorziening aan op deze planningen Indien Partijen schade ondervinden als gevolg van wijzigingen in de planning, treden Partijen in overleg, waarbij alle Partijen zich zullen inspannen de schade tot een minimum te beperken. " 2.3 Het project heeft een vertraging van circa 2 jaar opgelopen, onder meer door het faillissement van de eerste bouwkundig aannemer. 2.4 Per brief van 9 juni 2008 heeft GTI aan OHW geschreven (voor zover hier van belang): "In vervolg op onze bespreking van 6 juni 2008 bevestigen wij dat wij alle werkzaamheden irtsake het project Energievoorziening Parkweg-Noord vanaf 6 juni 2008 opschorten. Wij hebben goede grond te vrezen dat u uw contractuele verplichtingen niet zult nakomen. De redenen hiervoor zijn als volgt. Onze overeenkomst schrijft voor dat de bouw start op voorwaarde dat alle bouwvergunningen zijn verleend en dat 70%, van de woningen van fase 1 is verkocht. Voorts is in de overeenkomst gesteld dat de oplevering van de laatste woningen van fase l is voorzien voor eind 2007 / begin 2008 en dat de gehele locatie medio 2011 gerealiseerd zal zijn. Het contractuele uitgangspunt kent een minimum van 450 te realiseren woningen. U wilt in strijd met deze contractuele voorwaarden al starten met de bouw zonder dat de bouwvergunningen voor de realisatie van alle tot hei project behorende woningen verleend zijn. Tevens is het percentage verkochte woningen van fase 1 minder dan het contractuele minimum van 70%,. Sterker nog, er is pas 21% van het totale aantal woningen uil fase 1 verkocht. Daarnaast hebben wij meermaals moeten vernemen dat er kennelijk ook plannen van uw zijde bestaan om het oorspronkelijke ontwikkelingsplan volledig te herzien, hetgeen ook gevolgen heeft voor het totaal te realiseren aantal woningen, U kunt ons niet verzekeren dal de gehele locatie medio gerealiseerd zal zijn en dat het aantal te bouwen woningen niei minder dan 450 bedraagt. 2.5 Per brief van 10 juni 2008 heeft OHW aan GTI geschreven (voorzover hier relevant): Wij zijn van mening dat u niet gerechtigd bent om uw verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Anders dan u stelt, zijn er geen goede gronden om te vrezen dat wij de verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen nakomen. Bovendien hebben wij u een passend voorste/gedaan in onze brief van 9 juni 2008, naar aanleiding van ons gesprek op 6 juni Bouwvergunningen verleend / 70% van de woningen verkocht Allereerst merken wij op dat niet in de overeenkomst tussen Over het Water en GTI is bepaald dat de bouw pas start als alle bouwvergunningen zijn verleend en 70% van de woningen is verkocht. Deze opschortende vocu-waarden spelen in relatie met u geen rol en zijn zaken die alleen de ontwikkelaar aangaan. Wij vragen ons dan ook af hoe u hierbij komt. Wij starten op zeer korte termijn met fase 1 van het project en wel door het slaan van de eerste paal voor de deelprojecten "Mews " en ''Kadewoningen '\ Aansluitend volgen "Watertoren " en "Wintertuin ".

14 Zaak-/rolnummen 3)0381 / KG 7.A Planning en aantal woningen Uit de overeenkomst vloeit voort dat het project op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst nog niet volledig was uitontwikkeld. Daarnaast vereisen dergelijke lange termijn ontwikkelingen flexibiliteit in het bouwprogramma, welke flexibiliteit dan ook in de overeenkomst is opgenomen, zie artikel Verder is in artikel 4.2 van de overeenkomst voorzien in mogelijke wijzigingen op de planning. In de overeenkomst is niet anders te lezen dan dat u zich daaraan dient te confirmeren. Wij zijn dan ook niet gehouden te garanderen dat het project in 2011 volledig zal zijn afgerond. In de overeenkomst is voorzien van verschillende BAK's [bijdrage aansluitkosten; toevoeging voorzieningenrechter] al naar gelang het aantal woningen. Mochten er eventueel minder dan 450 woningen worden gerealiseerd - waarvan op dit moment geen sprake is - dan zal hierover gesproken moeten worden. Aangezien u de energievoorziening in eerste instantie via een tijdelijke voorziening zult oplossen, valt niet in te zien waarom op dit punt nadere afspraken zouden kunnen worden gemaakt. Als partners op dit project moeten wij daar toch uit kunnen komen als dat nodig zou zijn. 3. Alternatieve energievoorziening Eerder in het voorbereidingstraject heeft u sterk de indruk gewekt dat u niet bereid bent uw verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Helaas is dat door uw onterechte beroep op een opschortingsrecht waarheid geworden. Hiermee pleeg! u wanprestatie en niet Over het Water, waarvoor wij u aansprakelijk en schadeplichtig houden " 2.6 Per brief van 19 juni 2008 heeft GTI aan OHW geschreven (voor zover hier van belang): ''Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bouw en voortgang van het project wensen wij u formeel op de hoogte te brengen van het feit dal wij de tussen partijen op 1 maart 2006 gesloten overeenkomst (met aanvullende overeenkomst d.d. 4 juli 2006) ontbinden vanwege wanprestatie van de Gemeente en Over hel Water. Wij zullen de gronden voor de ontbinding hierna toelichten. Onze eerste grond voor het beroep op ontbinding komt voort uit het feit dat de Gemeente en Over het Water de contractueel tussen partijen overeengekomen planning niet naleven De vertraging is eveneens van een dusdanige omvang dat elke aansluiting bij de oorspronkelijke contractplanning volledig zoek is. Er kan simpelweg niet meer gesproken worden van een vertraging van de contractsplanning, maar van een wijziging van het contract. Het is u bekend dat wijzigingen schriftelijk tussen partijen overeengekomen moeten worden (..). Wij stemmen evenwel niet in met de thans aan de orde zijnde wijzigingen van het contract. De brengt ons meteen op de tweede grond voor het beroep op ontbinding, namelijk het aanvangen van de houw door de Gemeente en Over het Water zonder dat aan de contractuele uitgangspunten is voldaan. In liet Programma van Eisen (PvE) - dat deel uitmaakt van het contract tussen partijen (bijlage H) en op basis waarvan wij onze aanbieding hebben gedaan -... is bepaald dat de bouw van het gehele project pas start op voorwaarde dat de bouwvergunningen zijn verleend en 70% van alle woningen van Fase 1 is verkocht. Wij hebben reemi moeten vaststellen dat geen van de vergunningen voor Fase 11 zijn verleend en een gedeelte van de vergunningen voor Fase I evenmin zijn verleend. Daarnaast

15 ZaaWrolnummer: / KG ZA 08-61' hebben wij vastgesteld dat evenmin 70% van alle woningen van Fase I (totaal 203 woningen) zijn verkocht. De derde grond voor ontbinding bestaat uit de constatering dat wij, gelei op de vele onduidelijkheden in en vertraging van de planning van het project, vreest dat evenmin zal worden voldaan aan het contractuele uitgangspunt (,.) dat de gehele locatie medio 2011 gerealiseerd zal zijn De vierde grond voor ontbinding bestaat uit de melding gedaan namens de Gemeente tijdens een overleg van 26 meijl. dat reeds gedurende lange tijd rekening wordt gehouden met de aanleg van gasleidingen en ketels ten behoeve van de warmtevoorzieningen van de woningen De vijfde en laatste grond is ingegeven door meldingen van de zijde van Over het Water respectievelijk de Gemeente dat er aanzienlijke wijzigingen in de contractueel voorziene bouw van het project plaats zullen vinden. Zo is sprake van het laten vervallen van meergezinswoningen en in plaats daarvan te bouwen grondgebonden woningen.... Daarmee wordt hei project onrendabel voor ons,... GTI heeft op 19 juni 2008 ook de Gemeente aangeschreven. De inhoud van die brief is inhoudelijk gelijk aan de hiervoor (gedeeltelijk) geciteerde brief van GÏI aan 0.HW. 2.7 Per brieven van 30 juni 2008 aan GTI hebben OHW en de Gemeente bezwaar aangetekend tegen de ontbinding. 3 Het geschil OHW vordert dat het de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: Primai n 1. GTI veroordeelt om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis schriftelijk aan OHW te bevestigen dat zij al haar verplichtingen uit de overeenkomst onverkort en tijdig zal nakomen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ,-- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat GTI nalaat dit te bevestigen; 2. GTI veroordeelt binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ter uitvoering van de overeenkomst de benodigde informatie te verschaffen met betrekking tot de in de funderingen van de woningen van het type "Mews" en "Kadewoningen" aan te brengen sparingen, zulks op strafte van een verbeurte van een dwangsom van ,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat GTI nalaat vorenbedoelde informatie te verstrekken; Subsidiair: 1. GTI veroordeelt binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ter uitvoering van de overeenkomst de benodigde informatie te verschaffen met betrekking tot de in de funderingen van de woningen van het type "Mews" en "Kadewoningen" aan te brengen sparingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ,-- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat GTI nalaat vorenbedoelde informatie te verstrekken; 2. GTI verbiedt haar werkzaamheden opnieuw op te schorten en/of de overeenkomst opnieuw te ontbinden op basis van de in randnummer 3.2 van de dagvaarding genoemde

16 Zaak-/rolnurnmer: /KG ZA argumenten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat GTI zich ter zake op een opschortingsrecht beroept en/of ontbinding van de overeenkomst inroept. Primair en subsidiair: GTI veroordeelt in de kosten van dit geding. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft OHW aan haar vordering ten grondslag gelegd dat GTI gehouden is to! nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en dat GTI noch gerechtigd was zich op een opschortingsrecht te beroepen, noch om de overeenkomst te ontbinden. Er was/is geen sprake was van een (toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van OHW en de Gemeente, althans geen (toerekenbare) tekortkoming die opschorting of ontbinding zou rechtvaardigen. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten en hetgeen namens OHW naar voren is gebracht heeft de Gemeente aangevoerd dat zij, althans de gemeenteraad, door het sluiten van de overeenkomst - ter uitvoering van haar publieke taak die voortvloeit aan het. Besluit aanleg energie-infrastructuur (Baei) - de eisen voor de energie-infrastructuur voor het betreffende gebied heeft vastgesteld (als bedoeld in artikel 4 en 5 Baei). Als zodanig heeft de Gemeente een eigen en rechtstreeks belang bij toewijzing van de door OHW jegens GTI ingestelde vorderingen. GTI heeft gemotiveerd verweer gevoerd, waarop in het kader van de beoordeling - voor zover nodig - zal worden ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 GTI heeft het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen bestreden, OHW heeft in dit verband aangevoerd dat de bouwkundig aannemer thans de (niet-conventlonele) sparingen ten behoeve van de leidingen dient aan te brengen en dat GTI daartoe in het kader van de uitvoering van de overeenkomst informatie dient te verstrekken. Het is volgens OHW weliswaar mogelijk de sparingen achteraf (na realisatie van de bovenbouw) aan te brengen, maar dit is bouwtechnisch meer gecompliceerd/gevaarlijk en brengt hogere kosten met zich, Een en ander is door GTI niet gemotiveerd betwist. Daarmee is het spoedeisend belang gegeven. 4.2 Het primair sub 1 en het subsidiair sub 2 gevorderde strekt tot nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een dergelijke vordering in het kader van een voorlopige voorziening in kort geding slechts dan kan worden toegewezen, indien voorshands aangenomen moet worden, dat ook de bodemrechter, indien geadïeerd, zal oordelen dat GTI de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen dient na komen. 4.3 GTI heeft: drie argumenten aangevoerd voor haar beroep op opschorting: a. niet nakomen planning: b. het niet voldoen aan de contractuele uitgangspunten dat de bouw van het gehele project pas zou starten op voorwaarde dat de bouwvergunningen zijn verleend en 70% van alle woningen van Fase 1 zou zijn verkocht; c. het naar verwachting niet zullen voldoen aan het contractuele uitgangspunt dat de gehele locatie medio 2011 gereed zal zijn.

17 Zaak-'roloumnier: ' KG ZA Aan haar beroep op ontbinding heeft GTI naast deze argumenten ook de volgende argumenten ten grondslag gelegd: d. de mededeling van de Gemeente dat reeds gedurende lange tijd rekening wordt gehouden met de aanleg van gasleidingen en ketels ten behoeve van de warmtevoorzieningen van de woningen; e. de meldingen van de zijde van OHW respectievelijk de Gemeente dat er aanzienlijke wijzigingen in de contractueel voorziene bouw van het project plaats zullen vinden, meer in het bijzonder dat sprake is van het laten vervallen van meergezinswoningen en in plaats daarvan te bouwen grondgebonden woningen, waardoor het project onrendabel wordt voor GTI. 4.4 Ten aanzien van argument sub a wordt vooropgesteld dat, ook al zou sprake zijn van een miniere vertraging dan waarmee GTI ten Lijde van het sluiten van de overeenkomst rekening diende te houden, dit niet zonder meer tot de conclusie leidt dat sprake is van een (toerekenbare) tekortkoming die opschorting en ontbinding rechtvaardigt. In de overeenkomst (artikel (zie 2.2)) is immers bepaald dat ingeval van schade als gevolg van wijzigingen in de planning overleg geboden is. Uit de bepalingen, van de overeenkomst en de bij die overeenkomst behorende bijlagen, in samenhang gelezen, blijkt dat het ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voor alle betrokkenen duidelijk moet zijn geweest dat het onmogelijk was het precieze verloop van het toekomstige ontwikkeltraject te voorspellen. Ook GTI moet zich hebben gerealiseerd dat zich wijzigingen van omstandigheden zouden kunnen voordoen die zouden kunnen nopen tot - mogelijk zelfs ingrijpende - aanpassing(en) van de planning. Door niettemin een overeenkomst zoals de onderhavige te willen aangaan hebben de contractspartijen zich gecommitteerd om in geval van zich wijzigende omstandigheden te trachten in goed overleg alsnog te geraken tot tenuitvoerlegging van de gemaakte afspraken. Voor GTI bestaat er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen reden op voorhand te oordelen dat OHW haar contractuele verplichtingen jegens GTI niet zal nakomen. 4.5 De voorzieningenrechter kan niet beoordelen waarom het overleg dat tussen partijen is gevoerd niet tot voor alle betrokkenen aanvaardbare resultaten heeft geleid. Over het (mislukken van het) overleg is niet meer bekend dan dat partijen elkaar over en weer verwijten niet in overeenstemming niet. artikel te hebben gehandeld. In dit kort geding - waarin voor nadere bewijsvoering geen plaats is - kan geen uitsluitsel op dit punt kan worden gegeven en kan derhalve geen (voorlopig) oordeel worden gegeven met betrekking tot de vraag of er in dit verband sprake is geweest van een (toerekenbare) tekortkoming die opschorting en ontbinding rechtvaardigt. Ter terechtzitting is wel aannemelijk is geworden dat partijen op initiatief van GTI tot betrekkelijk recent nog hebben gesproken over een tijdelijke voorziening ter zake van de energievoorziening voor de eerste te realiseren woningen (zie ook 2,5). De achtergrond daarvan is kennelijk dat de uiteindelijk te realiseren energievoorziening eerst in gebruik kan worden genomen en storingsvrij in gebruik kan blijven nadat een bepaald minimumaantal woningen (omstreeks 100) feitelijk energie afnemen. Ter terechtzitting is niet duidelijk is geworden waarom partijen uiteindelijk geen overeenstemming hebben kunnen bereiken omtrent het aanbrengen van een tijdelijke voorziening (bijvoorbeeld op kosten van de partij in wiens risicosfeer de vertraging is gelegen). Het treffen van een dergelijke maatregel zou in de visie van de voorzieningenrechter meer recht doen aan de contractuele verhoudingen danhet juridiseren van de verhoudingen, uiteindelijk resulterende in een beroep op opschorting en ontbinding. 4.6 GTI heeft naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter belang bij nakoming van de contractuele uitgangspunten dat de bouw van hel gehele project pas zou starten op voorwaarde dat de bouwvergunningen zijn verleend en 70% van alle woningen van Fase 1

18 Zaak-/rolnummer: /KG ZA zou zijn verkocht. GTI heeft er immers belang bij dat hetgeen uiteindelijk wordt gerealiseerd in zodanige male overeenkomt niet de oorsprotikelijke plannen dat exploitatie van de energievoorziening mogelijk zal zijn op de wijze zoals Gil ten tijde van de comractsluiting mocht veronderstellen. In dit, verband is van belang dat het PvE (zie 2.2) een bijlage bij de overeenkomst is en wei een waarop GTI haar aanbieding heeft gebaseerd. 4.7 Vast staat dat niet alle vergunningen zijn aangevraagd en dat met de bouw van Fase I is begonnen zonder dat 70% van de woningen is verkocht. Hoewel naar voorlopig oordeel niet valt in te zien welk belang van GTI gediend zou zijn bij het thans voorhanden zijn van (ook) de bouwvergunningen voor Fase 11, komt de stelling van GTI dat het voor de werking van de installatie en de terugverdiencapaciteit voor haar van belang is dat zij haar investeringen pas behoeft te doen op liet moment dat 70% van de woningen in Fase 1 zijn verkocht en aldus zekerheid bestaat omtrent het aantal op een bepaalde termijn in gebruik te stellen aantal aansluitingen de voorzieningenrechter voorshands niet onaannemelijk voor. 4.8 De voorzieningenrechter is op grond van het vorenstaande van oordeel dat de vordering ertoe strekkende dat CïTI de overeenkomst "onverkort" dient na te komen niet toewijsbaar is. De inhoud van de uit de contractuele verhouding voor GTI voortvloeiende verplichtingen wordt mede bepaald door de wijzigingen van omstandigheden. Immers, partijen hebben reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien dat zich - op dat moment nog onbekende - wijzigingen zouden (kunnen) voordoen en dat die wijzigingen partijen ertoe zouden nopen te goeder trouw met elkaar in overleg te treden. Waar het GTI niet vrijstaat zich in geval van een wijziging van omstandigheden van haar contractuele verplichtingen ontslagen te achten, dieoen OHW en de Gemeente zich te realiseren dat dergelijke gewijzigde omstandigheden invloed hebben op hetgeen op grond van de overeenkomst van GTI gevergd kan worden en dat overleg noodzakelijk is om de over en weer uit de contractuele verhouding voortvloeiende rechten en verplichtingen (wederom) nader te concretiseren. 4.9 Het voorgaande leidt reeds tot de slotsom dat in dit kon geding onvoldoende aannemelijk is geworden dat een bodemreehter, indien geadieerd, zal. oordelen dat GTI de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onverkort dient na komen. Gelet hierop zal de vordering strekkende tot onverkorte nakoming van de overeenkomst worden afgewezen. Datzelfde geldt voor de vordering om GTI te verbieden om haar werkzaamheden opnieuw op te schorten en/of de overeenkomst opnieuw te ontbinden op grond van eerder door GTI aangevoerde argumenten. Dat de sub e t/m e door GTI genoemde argumenten door OHW eiv'of de Gemeente gemotiveerd zijn weersproken en door GTI in het kader van dit kort gedmg vervolgens niet aannemelijk zijn gemaakt, leidt niet tot een ander oordeel In het kader van de belangenafweging wordt voorts het volgende overwogen. Dat OHW en de Gemeente een (spoedeisend) belang hebben bij de door GTI te verstekken informatie ten behoeve van de thans aan te brengen sparingen, is - zoals 'hiervoor reeds overwogen - voldoende aannemelijk gemaakt. Het belang van GTI is gelegen in het geen verdere uitvoering geven aan een overeenkomst die zij stelt rechtsgeldig te hebben opgeschort en ontbonden. Naar het oordeel van de vooraeningenrechter dient dit mogelijke belang van GTI te wijken voor het belang van OHW en de Gemeente om thans de bouw met de verlangde informatie te kunnen voortzetten en niet achteraf (mogelijk nodeloos) te worden geconfronteerd met bouwtechnische complicaties/risico's en hogere kosten. De vordering zal dan ook in zoverre worden toegewezen. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

19 ZaaWrolnummer: / KG ZA Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, 5 De beslissing De voorzieningenrechter, veroordeelt GTI om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie te verstrekken met betrekking tot de in de funderingen van de woningen van het type "Mews" en "Kadewoningen" aan te brengen sparingen; bepaalt dat GTI, indien zij nalaat aan voormelde veroordeling te voldoen, jegens OHW een dwangsom verbeurt van 2.500,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, met een maximum van 50,000, aan te verbeuren dwangsommen; compenseert de proceskosten in die zin dat alle partijen de eigen kosten dragen; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman, voorzieningenrechter, in. tegenwoordigheid van mr. A.M. van Kalmthout, griffier. Uitgesproken in het openbaar. 1775/1729 Voor EERSTE GROSSE uitgegeven aan De griffier,

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506

LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506 LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506 Datum uitspraak: 12-11-2004 Datum publicatie: 12-11-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. LPF LPF DomJur 2004-207 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 04/1134 Datum: 5-10-2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak, aanhangig tussen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Politieke

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 12/32 KG De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan door mr. J.A.I. Wendt, griffier, heeft op 23 oktober

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA 15/1545

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA 15/1545 EJEA 16-006 ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak03-11-2015 Datum publicatie08-01-2016 ZaaknummerC/09/497838 / KG ZA 15/1545 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:3629

ECLI:NL:RBNNE:2016:3629 ECLI:NL:RBNNE:2016:3629 Instantie Datum uitspraak 20-07-2016 Datum publicatie 29-07-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 5164243 VV EXPL 16-58 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt:

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt: vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag es Rolnummer: 3539017/14-~2233 11 juni 2015 Vonnis in de zaak van: de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2009:BI3821

ECLI:NL:RBALK:2009:BI3821 ECLI:NL:RBALK:2009:BI3821 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 14-05-2009 Datum publicatie 14-05-2009 Zaaknummer 109618 / KG ZA 09-121 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis.

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis. Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

ter zake van een spoedgeschil tussen J.J., hierna te noemen: opdrachtgever, e i s e r, L.H., H.O.D.N. BOUWBEDRIJF H., hierna te noemen: aannemer,

ter zake van een spoedgeschil tussen J.J., hierna te noemen: opdrachtgever, e i s e r, L.H., H.O.D.N. BOUWBEDRIJF H., hierna te noemen: aannemer, No. 29.804 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een spoedgeschil tussen J.J., hierna te noemen: opdrachtgever, e i s e r, gemachtigde: mr. J.M.S. Salomons, advocaat te Amsterdam, en L.H., H.O.D.N. BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2016:130 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer KG 80280/2016

ECLI:NL:OGEAC:2016:130 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer KG 80280/2016 ECLI:NL:OGEAC:2016:130 Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak 08-12-2016 Datum publicatie 09-01-2017 Zaaknummer KG 80280/2016 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2010 Datum publicatie: 12-05-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Financiële gegoedheid wederpartij, onderzoek naar. 12-72 RvT Eindhoven/Maastricht Datum: 22 november 2012 DE RAAD VAN TOEZICHT EINDHOVEN/MAASTRICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOED DESKUNDIGEN N.V.M. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007

Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347. Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Stübbe - Stübbe DomJur 2008-347 Rechtbank Arnhem Zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504 Datum 19 september 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap naar Duits recht ASV STÜBBE

Nadere informatie

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis

Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 31 december 2015, houdende mondeling vonnis EJEA 16037 ECLI:NL:RBNHO:2015:12033 Rechtbank NoordHolland Datum uitspraak31122015 Datum publicatie15032016 ZaaknummerC/15/237023 / KG ZA 151031 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-252 d.d. 30 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting De Commissie stelt vast dat de verzekering

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA EJEA 16-045 ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak30-03-2016 Datum publicatie31-03-2016 ZaaknummerC/09/504705 / KG ZA 16-131 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak

LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak LJN: AV7838,Sector kanton Rechtbank Haarlem, 304202/ VV EXPL 06-72 Print uitspraak Datum uitspraak: 29-03-2006 Datum publicatie: 03-04-2006 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van:

CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT. in de zaak van: Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer: 406064 C/16 2015/1013 Zitting: 30 december 2015 CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN INCIDENT in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPERTIZE

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Brondatum: 07-07-2015 Een bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen van een

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6 12. AGG. 20' 5 '5: 44 In naam van de Koning vonnis NR.489 0 P. 2; 6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht~ voomeningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: Cl13/589920 I KG ZA 15-825 MvW IJWR Vonnis

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAM:2016:86

ECLI:NL:OGEAM:2016:86 ECLI:NL:OGEAM:2016:86 Instantie Datum uitspraak 19-12-2016 Datum publicatie 12-01-2017 Zaaknummer Lar 78/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

[Eiser] - Prostelko DomJur

[Eiser] - Prostelko DomJur [Eiser] - Prostelko DomJur 2015-1101 Rechtbank Limburg ECLI:NL:RBLIM:2014:9038 Zaak-/rolnummer: 194135 / KG ZA 14-405 Datum: 23 oktober 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonend [adres],

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van

vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap ATOOMSTROOM B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Beëindiging verkoop LPG. Het college had moeten beoordelen welke schade aan de juridische beëindiging van de activiteit was toe te schrijven. In het thans bestreden besluit heeft het

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie