Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerwaarde. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Meerwaarde Jaarverslag 2012

2 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten Kerncijfers Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong Financieel resultaat 7 4 Jaarrekening Bijlage: CertiQ werkt samen met Adresgegevens en colofon 23 (inhoudsopgave aanklikbaar) 2 CertiQ jaarverslag 2012

3 Meerwaarde De meerwaarde van energiecertificaten is betrouwbaarheid en transparantie over de herkomst van energie. Dat waren in 2012 de sleutelwoorden bij CertiQ s inzet voor energiecertificaten in Nederland en daarbuiten. Een aantal kenmerkende ontwikkelingen in 2012: -- Het aantal aangemaakte certificaten voor in Nederland geproduceerde groene stroom is met 15% gestegen ten opzichte van De grootste stijging kwam van biomassa. -- Er zijn ruim 4% meer certificaten afgeboekt dan in het jaar ervoor. Dat betekent dat in 2012 de vraag naar duurzame stroom opnieuw is toegenomen. -- Het aantal zonne-installaties dat bij CertiQ geregistreerd is, is gestegen met ruim stuks; het totale productievermogen is hierdoor toegenomen tot meer dan 70 MW. -- Er zijn in 2012 tientallen aanmeldingen binnengekomen bij CertiQ voor hernieuwbare warmte; wij ondersteunen Agentschap NL bij de registratie en technische beoordeling van de installaties die ook in aanmerking komen voor de SDE( + )-regeling. Nederland is altijd een grote importeur van certificaten voor groene stroom geweest. Steeds meer Europese landen introduceren nu Garanties van Oorsprong als bewijs dat de elektriciteit duurzaam is opgewekt. Dat is het gevolg van Europese afspraken. CertiQ is blij met deze ontwikkeling omdat deze bijdraagt aan de betrouwbaarheid van informatie over groene stroom en omdat deze de uitwisseling met de ons omringende landen stroomlijnt. Dat zijn cruciale voorwaarden voor een goed werkende Europese markt voor duurzame elektriciteit. Nu het aantal landen dat dezelfde regels hanteert bij de uitgifte van en handel in certificaten toeneemt, zijn certificaten binnen een steeds groter gebied uit te wisselen. Het is interessant om te bezien welk effect dat heeft op de internationale vraag naar certificaten. In 2012 heeft CertiQ hard gewerkt aan mycertiq, een nieuw elektronisch registratiesysteem. Sinds september is dit nieuwe systeem beschikbaar voor handelaren en netbeheerders. Gebruikers kunnen nu meer taken zelf uitvoeren en hebben eenvoudiger toegang via het web. Het grootste voordeel is dat het nu mogelijk is voor de eindgebruiker om via ons systeem direct de informatie te raadplegen over de herkomst van de certificaten die een handelaar voor hem heeft afgeboekt. Een eindgebruiker kan op die manier bijvoorbeeld zelf zien in welk land de certificaten zijn uitgegeven en met welke bron de energie is opgewekt. Het systeem is bovendien geschikt om certificaten uit te geven voor hernieuwbare warmte. In 2013 wordt de applicatie verder geoptimaliseerd. Eind 2012 heeft de Minister van Economische Zaken een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is om de verantwoordelijkheid als garantiebeheerinstantie vanaf 2014 via een mandaat te regelen, nu gebeurt dat met een wettelijke aanwijzing. In 2013 volgt hiervoor aanvullende regelgeving. Het is de bedoeling dat het doel en de uitvoering van deze regeling in de praktijk niet veranderen. Het jaar 2013 zal weer veel ontwikkelingen laten zien in Nederland en in Europa op het gebied van energie en certificaten. Het creëren van meerwaarde door de betrouwbaarheid en transparantie te versterken zal ook dit jaar voorop staan. Ir. J. van der Lee Ir. B.G.M. Voorhorst Manager CertiQ B.V. Operationeel Directeur TenneT TSO B.V. 3 CertiQ jaarverslag 2012

4 Corporate Governance Code CertiQ kiest ervoor om net als TenneT enig aandeelhouder en bestuurder van CertiQ de Corporate Governance Code na te leven op de punten waar toepassing mogelijk is, ondanks het feit dat zij daartoe niet verplicht is. De principes en best practice-bepalingen uit de code vormen naar de mening van CertiQ een leidraad voor het handelen van de onderneming. Management Het management van CertiQ is verantwoordelijk voor het strategisch en organisatorisch beleid en voor het uitgeven en registreren van energiecertificaten. Hierover legt CertiQ verantwoording af aan TenneT. TenneT stelt het kader vast voor de beleidsvorming voor de interne risicobeheersingsen controlesystemen. Binnen dit kader is het management van CertiQ verantwoordelijk voor het beheer van deze systemen. CertiQ stelt een jaarplan op, inclusief het exploitatiebudget, het investeringsbudget en de financieringsbehoefte. Dit jaarplan wordt goedgekeurd door de aandeelhouder en vormt het mandaat voor het management. CertiQ rapporteert ten minste elk kwartaal aan de aandeelhouder over de uitvoering van het jaarplan. Periodiek wordt er over de financiële resultaten en operationele ontwikkelingen gerapporteerd. Financiële verslaggeving Het management is van mening dat de jaarrekening 2012 geen onjuistheden van materieel belang bevat. Het management meent, naar beste weten en overtuiging, dat er geen verdere indicaties zijn dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen van CertiQ ten aanzien van de financiële verslaggevingsrisico s in het verslagjaar niet naar behoren hebben gewerkt en geen redelijke mate van zekerheid zouden geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat. Externe accountant De externe accountant van CertiQ, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., is belast met de controle van de jaarrekening en rapporteert aan het management van CertiQ. De externe accountant geeft de controleverklaring bij de jaarrekening. Voor meer informatie over de Corporate Governance Code van TenneT verwijzen wij u naar 4 CertiQ jaarverslag 2012

5 Resultaten Kerncijfers Eind 2012 waren er bij CertiQ in totaal productie-installaties voor duurzame elektriciteit ingeschreven, 14,5 procent meer dan in Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal deelnemers in ons E-certificatensysteem. De certificatenaanmaak was in 2012 vijftien procent groter dan in Het volume biomassa nam met bijna achttien procent toe ten opzichte van Het volume wind nam toe met 10,8 procent. In grafiek 1 wordt de certificatenaanmaak per maand per energiebron weergegeven. Tabel 1 Deelnemers systeem Garanties van Oorsprong (GvO) Grafiek 1 Aanmaak van certificaten over Nederlandse duurzame elektriciteit 31 december december x MWh Aantal productie-installaties Aantal handelaren CertiQ maakte in 2012 voor in totaal 12,8 terrawattuur in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit Garanties van Oorsprong aan. Dit betrof een certificering van hoofdzakelijk productie uit 2012 en voor een kleiner deel productie uit daaraan 900 voorafgaande jaren. De verdeling naar energiebron is in tabel 2 weergegeven Tabel 2 Uitgegeven Garanties van Oorsprong in 2011 en 2012 per MWh Garanties van Oorsprong voor Biomassa Wind Water Zon Totaal Wind Zon Water Biomassa 5 CertiQ jaarverslag 2012

6 Het aantal afboekingen van certificaten bij CertiQ (oftewel het totale verbruik aan duurzame elektriciteit in Nederland door particuliere en industriële afnemers) groeide afgelopen jaar van 33,5 terrawattuur in 2011 naar 35,0 terrawattuur in Dit is een toename van 4,4 procent. 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong De import van duurzame elektriciteit nam vorig jaar toe met ruim 7 terrawattuur naar in totaal megawattuur. De export groeide in 2012 naar megawattuur. Onduidelijk is of er een eenduidige oorzaak is te benoemen voor de toegenomen export. Anders dan bij import is het voor ons niet zichtbaar of en wanneer geëxporteerde Garanties van Oorsprong in het land van bestemming worden afgeboekt, of dat zij verder worden verhandeld. Grafiek Import van duurzame elektriciteit x MWh Tabel 3 Overzicht import en export Import / Export in MWh Import Export Grafiek 2 laat zien dat de import van certificaten ook in 2012 hoofdzakelijk betrekking had op elektriciteit opgewekt uit waterkracht. In Europa is waterkracht veruit de belangrijkste bron van duurzame elektriciteit Wind Water Biomassa 6 CertiQ jaarverslag 2012

7 Grafiek 3 Import van Garanties van Oorsprong naar herkomst 3.3 Financieel resultaat De kosten en opbrengsten over 2012 (in EUR duizend) zijn als volgt samen te vatten: Tabel 5 Financieel resultaat Gefactureerde omzet % 8 % 4 % 69 % 12 % 3 % Denemarken Finland Nederland Noorwegen Zweden Overig Te verrekenen in tarieven Vrijval investeringsbijdrage MyCertiQ I 37 - Overige opbrengsten Bedrijfslasten Tabel 4 Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit kunnen binnen Europa worden verhandeld. Grafiek 3 geeft aan in welk land de door Nederland in 2012 geïmporteerde GvO s oorspronkelijk zijn uitgegeven. De vier procent GvO s afkomstig uit Nederland zijn in eerste instantie geëxporteerd en op een later moment weer geïmporteerd. Mutaties in de certificatenvoorraad in MWh Uitgifte Import Toename certificatenvoorraad Binnenlandse overboeking Afgeboekt Certificaten uitgegeven voor eigen verbruik Export Verlopen Afname certificatenvoorraad Mutatie certificatenvoorraad Bedrijfsresultaat 0-15 Financiële baten en lasten 0 15 Resultaat - - De gefactureerde omzet in 2012 is 7,9 procent lager dan in Dat komt doordat er in 2012 maatregelen zijn genomen om omzetdaling te kunnen realiseren. Deze maatregelen zijn reeds in 2011 met de Raad van Bestuur van TenneT en de Deelnemersraad overeengekomen. De positie inzake te verrekenen in tarieven wordt verlaagd door: -- de tijdelijke korting op tarieven definitief te maken; -- het volledig afschaffen van de lidmaatschapskosten van zonne-installaties; -- het gelijkstellen en verlagen van de lidmaatschapskosten voor alle handelaren; -- de structurele invoering van een nacalculatiemethodiek (restitutie naar rato) over 2012, 2013 en Hierbij zal een verrekening met deelnemers plaatsvinden indien aan het einde van het jaar de werkelijke positie te verrekenen in tarieven met meer dan EUR 100 duizend afwijkt van de geprognosticeerde positie. Dit was voor 2012 niet het geval. 7 CertiQ jaarverslag 2012

8 Als deze maatregelen niet waren doorgevoerd, had CertiQ ook in 2012 een omzetstijging gehad, vanwege een toename in zowel het aantal deelnemers als de aangemaakte en verhandelde certificaten. Ten opzichte van 2011 zijn de bedrijfslasten met 43,6 procent gestegen door: -- hogere personeelskosten. Er worden door CertiQ-medewerkers geen bijdragen meer geleverd aan TenneT-projecten, waardoor er in 2012 geen dekking is ontvangen. -- hogere kosten procesautomatisering. Deze kosten zijn voornamelijk toegenomen vanwege de voorbereidingskosten en begeleidingskosten van het project mycertiq I. -- hogere afschrijvingslasten, veroorzaakt door de activering van project mycertiq I in 2012 (september 2012 in gebruik genomen). CertiQ werkt tegen kostendekkende tarieven. Het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de bedrijfslasten van CertiQ wordt in de toekomstige tarieven verrekend. Dit verschil is voor 2012 EUR 435 duizend en zal aan de positie inzake te verrekenen in tarieven worden onttrokken. Eind 2012 bedraagt het saldo te verrekenen in tarieven : EUR duizend. In 2012 heeft, in overleg met de Deelnemersraad in 2011, hieraan EUR 750 duizend onttrekking plaatsgevonden ten gunste van de post investeringsbijdragen. De investeringsbijdragen zijn gebruikt voor de vernieuwing van het E-certificatensysteem (mycertiq I). Daarnaast heeft CertiQ in 2012 EUR 70 duizend subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken voor het voorbereiden van het systeem voor het certificeren van duurzame warmte (mycertiq II). Voor een uitgebreide toelichting op het financieel resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 8 CertiQ jaarverslag 2012

9 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 10 Winst-en-verliesrekening over het jaar Algemene toelichting 11 Toelichting op de balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 14 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het jaar Overige gegevens 19 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19 9 CertiQ jaarverslag 2012

10 Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming (in EUR duizend) Activa Ref. 31 december december 2011 Passiva Ref. 31 december december 2011 Vaste activa 1 Immateriële vaste activa Vlottende activa Vorderingen 2 Debiteuren Groepsmaatschappijen Liquide middelen Eigen vermogen 4 Gestort kapitaal Langlopende schulden 5 Investeringsbijdragen Overheidssubsidies Kortlopende schulden 6 Crediteuren - 10 Groepsmaatschappijen Vooruitontvangen bedragen Overlopende passiva CertiQ jaarverslag 2012

11 Winst-en-verliesrekening over het jaar 2012 (in EUR duizend) Ref Omzet 7 Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten 8 Lonen, salarissen en sociale lasten Afschrijving op immateriële vaste activa Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat 0-15 Financiële baten en lasten 9 Rentebaten 0 15 Resultaat na belasting - - CertiQ heeft als doel de handel in duurzaam opgewekte energie te faciliteren door het uitgeven en beheren van productiecertificaten. Productiecertificaten, zoals Garanties van Oorsprong (GvO s), worden gecreëerd bij de productie van energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind, biomassa. Garanties van Oorsprong, die wij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. De certificaten voor duurzame elektriciteit komen onder de wettelijke regelingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE( + )) en Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP) in aanmerking voor subsidie. Ze zijn bovendien nationaal en internationaal verhandelbaar. Alle aandelen van CertiQ worden gehouden door TenneT. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van CertiQ B.V. zich diverse oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362, lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Algemene toelichting Aard van de bedrijfsactiviteiten TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), de Nederlandse Transmission System Operator en de landelijke elektriciteitstransporteur, is door de minister van Economische Zaken in een ministeriële beschikking aangewezen om een E-certificatensysteem in te richten. TenneT heeft CertiQ B.V. opgericht om dit systeem in te richten en de bijbehorende activiteiten uit te voeren. 11 CertiQ jaarverslag 2012

12 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsof vervaardigingspijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen die worden bepaald op basis van de economische levensduur. Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. CertiQ B.V. beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Vlottende activa Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Langlopende schulden De langlopende schulden bestaan uit investeringsbijdragen en overheidssubsidies. Investeringsbijdragen zijn na toestemming van de Deelnemersraad ontrokken aan de post te verrekenen in tarieven en zijn aangewend voor investeringen in (immateriële) vaste activa. Jaarlijks valt een bedrag gelijk aan de afschrijvingslasten vrij, ten gunste van de overige opbrengsten. Het kortlopend deel van de investeringsbijdragen is opgenomen onder de kortlopende schulden. 12 CertiQ jaarverslag 2012

13 Ontvangen overheidssubsidies worden opgenomen op de balans. Simultaan aan de economische levensduur van het actief waar de subsidie betrekking op heeft, valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de overige opbrengsten. Bedrijfslasten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De kortlopende schulden bevat de posten te verrekenen in tarieven en het kortlopend deel van de investeringsbijdragen en overheidssubsidies. De post te verrekenen in tarieven betreft het verschil tussen de gefactureerde omzet en de bedrijfslasten, welke via toekomstige tarieven verrekend wordt met de marktpartijen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Omzet Conform artikel 6, lid 6 van de ministeriële regeling Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit mag de landelijke elektriciteitstransporteur de kosten voor het beheer van de productiecertificaten in rekening brengen bij de producent, afnemer, leverancier en handelaar. Hierbij geldt een uitzondering voor een aantal categorieën, waarvoor de minister van Economische Zaken de kosten voor zijn rekening neemt (art. 6, lid 7 van de ministeriële regeling Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit). Jaarlijks worden door de directie van TenneT de tarieven vastgesteld na advisering door de Deelnemersraad. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de gefactureerde omzet wordt in de toekomstige tarieven verwerkt. Overige opbrengsten bestaan uit de jaarlijkse vrijval van de investeringsbijdragen en de overheidssubsidies. Afschrijvingen op immateriële vaste activa De afschrijvingen op de immateriële vaste activa geschieden volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Belastingen Doordat CertiQ het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de bedrijfslasten verrekent in de toekomstige tarieven, is er geen sprake van een fiscaal resultaat. Derhalve is de belastinglast te allen tijde nihil. Financiële instrumenten en risicobeheersing Prijsrisico CertiQ loopt geen prijsrisico s. Kredietrisico CertiQ heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Het kredietrisico is zeer beperkt, doordat betaling van facturen een voorwaarde is om te mogen handelen in certificaten. Er is vrijwel geen sprake van afboekingen van vorderingen op debiteuren. Liquiditeit Het liquiditeitsrisico is voor CertiQ gering. CertiQ beschikt over een rekening-courant faciliteit bij TenneT Holding B.V. 13 CertiQ jaarverslag 2012

14 Toelichting op de balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming (in EUR duizend) De boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt te specificeren (in EUR duizend): 1 Vaste activa Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa is de website en het E-certificatensysteem opgenomen (mycertiq I). Voor de website geldt een afschrijvingstermijn van drie jaar. Voor mycertiq I geldt een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Onder de immateriële vaste activa in uitvoering is de voorbereiding van ons nieuwe E-certificatensysteem (mycertiq II) voor het certificeren van duurzame warmte opgenomen. Vanaf het moment van ingebruikname van mycertiq II zal worden begonnen met afschrijven. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa in uitvoering Totaal Aanschafwaarde Per 1 januari Activeringen Ingebruikname Per 31 december Activeringen Ingebruikname Per 31 december Afschrijvingen Per 1 januari Afschrijvingen voor het jaar 5-5 Per 31 december Afschrijvingen voor het jaar Per 31 december Boekwaarden Per 1 januari Per 31 december Per 31 december CertiQ jaarverslag 2012

15 2 Vorderingen 5 Langlopende schulden Debiteuren De debiteuren bestaan enkel uit vorderingen met een resterende looptijd korter dan een jaar. Daar het kredietrisico op nihil is ingeschat is op deze post geen voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. De debiteuren in 2012 bevatten voor EUR 762 duizend aan nog te versturen facturen, dit betreft facturen over september tot en met december. Groepsmaatschappijen Deze post betreft de rekening-courant bij TenneT. Ultimo 2012 betrof het rekeningcourant tegoed een negatief saldo. Daardoor is de 2012 rekening-courant positie onder de kortlopende schulden gepresenteerd. Over het saldo op de rekening-courant bij TenneT wordt rente berekend. 3 Liquide middelen Investeringsbijdragen In 2010 is met de Deelnemersraad overeengekomen hiervoor EUR 750 duizend te onttrekken aan de hieronder benoemde post te verrekenen in tarieven. Het saldo hiervan is benut voor het nieuwe certificatensysteem. Jaarlijks valt een bedrag gelijk aan de afschrijvingslasten vrij, ten gunste van de opbrengsten. Het kortlopend deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De resterende looptijd van de investeringsbijdragen is tussen één en vijf jaar. Overheidssubsidies In 2012 heeft CertiQ EUR 70 duizend subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken voor het voorbereiden van het systeem voor het certificeren van duurzame warmte (mycertiq II). Jaarlijks valt een bedrag vrij, ten gunste van de opbrengsten. Het kortlopend deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De resterende looptijd van de overheidssubsidies is tussen één en vijf jaar. De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden middels cash pool dagelijks automatisch afgeroomd naar de rekening-courant bij TenneT. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 4 Eigen vermogen Gestort kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 90 duizend, verdeeld in 900 aandelen van elk EUR 100. Hiervan zijn 180 aandelen geplaatst en gestort. 6 Kortlopende schulden Crediteuren De crediteuren bestaan enkel uit schulden met een resterende looptijd korter dan een jaar. Groepsmaatschappijen Deze post betreft de rekening-courant bij TenneT. Over het saldo op de rekeningcourant bij TenneT wordt rente berekend. 15 CertiQ jaarverslag 2012

16 Vooruitontvangen bedragen Dit betreft het verschil tussen de gefactureerde omzet en de bedrijfslasten van CertiQ (EUR duizend), welke via toekomstige tarieven verrekend worden met de marktpartijen. Tariefvaststelling vindt jaarlijks plaats in overleg met de Deelnemersraad en de directie van TenneT. Bovendien bestaan de Vooruitontvangen bedragen uit het kortlopend deel van de investeringsbijdragen en de overheidssubsidies. De uitsplitsing van het saldo Vooruitontvangen bedragen, inclusief het deel dat te verrekenen is in toekomstige tarieven, is als volgt weer te geven (in EUR duizend): Te verrekenen in tarieven Investeringsbijdragen Overheidssubsidies Saldo per 31 december Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen CertiQ maakt met TenneT en zijn dochtermaatschappijen deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zoals die bij het aangaan van de fiscale eenheid zijn afgegeven door de fiscus, is CertiQ hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting- en omzetbelastingschulden van de gehele fiscale eenheid. CertiQ heeft drie detacheringovereenkomsten afgesloten. Het betreft een overeenkomst voor de inhuur van structureel juridisch advies (looptijd januari - december 2013), een overeenkomst voor de inhuur van technisch inhoudelijk advies (looptijd januari - december 2013) en een overeenkomst voor de inhuur van een relatiebeheerder binnendienst (looptijd januari - juni 2013). In deze detacheringovereenkomsten zijn vaste uurtarieven overeengekomen voor de afname van deze diensten. Aan deze uren zit geen minimum. Overlopende passiva Dit betreft verplichtingen met betrekking tot te betalen vakantiedagen en nog te betalen kosten, met name bestaande uit reserveringen voor accountantskosten, kosten voor het jaarverslag en kosten voor inhuur van personeel. 16 CertiQ jaarverslag 2012

17 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het jaar 2012 (in EUR duizend) 7 Omzet In de verslagperiode is op basis van vastgestelde tarieven gefactureerd. Voor dekking van de kosten is EUR duizend nodig. Dit wordt voor EUR 435 duizend gedekt door onttrekking aan de (passieve) balanspost te verrekenen in tarieven. Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit te verrekenen met de investeringsbijdrage mycertiq I en overige opbrengsten. De overige opbrengsten bestaan enerzijds uit een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken voor onze operationele werkzaamheden inzake certificering van duurzame warmte. Daarnaast ontvangt CertiQ een vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden voor de Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive (CA-RES) van Agentschap NL. Omzet Het volledig afschaffen van de lidmaatschapskosten van zonne-installaties en het gelijkstellen en verlagen van de lidmaatschapskosten van de handelaren zorgen voor een omzetdaling. De omzetstijging bij aanmaak, transfers en afboeken van certificaten komt hoofdzakelijk door een groter aantal uitgevoerde transacties. Deze groei was voorzien. Het nadelige verschil met de gefactureerde omzet zal verrekend worden met de verschillen uit voorgaande jaren. Overige bedrijfsopbrengsten worden als volgt gespecificeerd (in EUR duizend): Vrijval investeringsbijdrage mycertiq I 37 - Overige opbrengsten Totaal Bedrijfslasten Omzet kan als volgt worden gespecificeerd (in EUR duizend): Lidmaatschappen Aanmaak van certificaten Transfers van certificaten Afboeken van certificaten Te verrekenen in tarieven Totaal Lonen, salarissen en sociale lasten De vennootschap heeft geen medewerkers in dienst. In 2012 bedroeg het gemiddeld aantal ingehuurde medewerkers 12 fte (2011: 11,6 fte). Deze medewerkers zijn allen ingeleend bij TenneT. Het aantal medewerkers bedraagt eind ,4 fte (2011: 11,7 fte). De personeelskosten zijn gestegen doordat een geringe dekking in mindering is gebracht, doordat er vrijwel geen bijdrage geleverd is door CertiQ-medewerkers aan TenneT-projecten en/of projecten voor derden. 17 CertiQ jaarverslag 2012

18 De personeelskosten zijn als volgt te specificeren (in EUR duizend): 9 Financiële baten en lasten Inhuur bij TenneT Inhuur bij derden Totaal Rentebaten Deze post betreft de ontvangen rente over het saldo op de rekening-courant bij TenneT. De daling van de rentebaten wordt veroorzaakt door een lagere gemiddelde rente ten opzichte van Afschrijving immateriële vaste activa De toename van de afschrijving vaste activa wordt veroorzaakt doordat het nieuwe E-certificatensysteem mycertiq I in september 2012 in gebruik is genomen en vanaf oktober 2012 de afschrijving gestart is. mycertiq II, met daarin de aanpassingen voor het certificeren van duurzame warmte, is nog niet in gebruik genomen (verwacht in januari 2013). Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten bestaan uit kosten van systemen voor procesautomatisering en diverse kosten. De diverse kosten betreffen alle kosten gerekend voor huisvesting, advisering, reizen en verblijf. De kosten van systemen en procesautomatisering zijn gestegen, voornamelijk vanwege de voorbereidingskosten en indirecte begeleidingskosten van het project mycertiq I. Aan de andere kant zijn minder uren besteed aan het bestaande E-certificatensysteem. De uren van de afdeling Information Technology Supply werden voornamelijk besteed aan ons nieuwe E-certificatensysteem (mycertiq) en niet aan de bestaande applicatie. Arnhem, 27 juni 2013 CertiQ B.V. Ir. J. van der Lee Manager TenneT TSO B.V. Namens deze Ir. B.G.M. Voorhorst Operationeel Directeur 18 CertiQ jaarverslag 2012

19 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Winstbestemming De winstbestemming zoals opgenomen in artikel 29 van de statuten luidt: 1 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 2 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 3 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden uitgehouden. 4 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CertiQ B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 9 tot en met 18 opgenomen jaarrekening 2012 van CertiQ B.V. te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken, zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 19 CertiQ jaarverslag 2012

20 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Arnhem, 27 juni 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door drs. C.J.A.M. Romme RA Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van CertiQ B.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 20 CertiQ jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2013 CertiQ B.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Corporate Governance Code 5 3 Resultaten 2013 6 3.1 Kerncijfers 6 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 8 3.3 Financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 ONZICHTBARE VERANDERINGEN

Jaarverslag 2014 ONZICHTBARE VERANDERINGEN Jaarverslag 2014 ONZICHTBARE VERANDERINGEN Jaarverslag 2014 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Corporate Governance 5 3 Resultaten 2014 7 3.1 Kerncijfers 7 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC!

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC! Financiële Verantwoording 2014 Stichting OOK- OC! Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving 1 P agina Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM

JAARVERSLAG Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein XV AMSTERDAM JAARVERSLAG 2012 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5 Inrichtingseisen jaarrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie