Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerwaarde. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Meerwaarde Jaarverslag 2012

2 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten Kerncijfers Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong Financieel resultaat 7 4 Jaarrekening Bijlage: CertiQ werkt samen met Adresgegevens en colofon 23 (inhoudsopgave aanklikbaar) 2 CertiQ jaarverslag 2012

3 Meerwaarde De meerwaarde van energiecertificaten is betrouwbaarheid en transparantie over de herkomst van energie. Dat waren in 2012 de sleutelwoorden bij CertiQ s inzet voor energiecertificaten in Nederland en daarbuiten. Een aantal kenmerkende ontwikkelingen in 2012: -- Het aantal aangemaakte certificaten voor in Nederland geproduceerde groene stroom is met 15% gestegen ten opzichte van De grootste stijging kwam van biomassa. -- Er zijn ruim 4% meer certificaten afgeboekt dan in het jaar ervoor. Dat betekent dat in 2012 de vraag naar duurzame stroom opnieuw is toegenomen. -- Het aantal zonne-installaties dat bij CertiQ geregistreerd is, is gestegen met ruim stuks; het totale productievermogen is hierdoor toegenomen tot meer dan 70 MW. -- Er zijn in 2012 tientallen aanmeldingen binnengekomen bij CertiQ voor hernieuwbare warmte; wij ondersteunen Agentschap NL bij de registratie en technische beoordeling van de installaties die ook in aanmerking komen voor de SDE( + )-regeling. Nederland is altijd een grote importeur van certificaten voor groene stroom geweest. Steeds meer Europese landen introduceren nu Garanties van Oorsprong als bewijs dat de elektriciteit duurzaam is opgewekt. Dat is het gevolg van Europese afspraken. CertiQ is blij met deze ontwikkeling omdat deze bijdraagt aan de betrouwbaarheid van informatie over groene stroom en omdat deze de uitwisseling met de ons omringende landen stroomlijnt. Dat zijn cruciale voorwaarden voor een goed werkende Europese markt voor duurzame elektriciteit. Nu het aantal landen dat dezelfde regels hanteert bij de uitgifte van en handel in certificaten toeneemt, zijn certificaten binnen een steeds groter gebied uit te wisselen. Het is interessant om te bezien welk effect dat heeft op de internationale vraag naar certificaten. In 2012 heeft CertiQ hard gewerkt aan mycertiq, een nieuw elektronisch registratiesysteem. Sinds september is dit nieuwe systeem beschikbaar voor handelaren en netbeheerders. Gebruikers kunnen nu meer taken zelf uitvoeren en hebben eenvoudiger toegang via het web. Het grootste voordeel is dat het nu mogelijk is voor de eindgebruiker om via ons systeem direct de informatie te raadplegen over de herkomst van de certificaten die een handelaar voor hem heeft afgeboekt. Een eindgebruiker kan op die manier bijvoorbeeld zelf zien in welk land de certificaten zijn uitgegeven en met welke bron de energie is opgewekt. Het systeem is bovendien geschikt om certificaten uit te geven voor hernieuwbare warmte. In 2013 wordt de applicatie verder geoptimaliseerd. Eind 2012 heeft de Minister van Economische Zaken een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is om de verantwoordelijkheid als garantiebeheerinstantie vanaf 2014 via een mandaat te regelen, nu gebeurt dat met een wettelijke aanwijzing. In 2013 volgt hiervoor aanvullende regelgeving. Het is de bedoeling dat het doel en de uitvoering van deze regeling in de praktijk niet veranderen. Het jaar 2013 zal weer veel ontwikkelingen laten zien in Nederland en in Europa op het gebied van energie en certificaten. Het creëren van meerwaarde door de betrouwbaarheid en transparantie te versterken zal ook dit jaar voorop staan. Ir. J. van der Lee Ir. B.G.M. Voorhorst Manager CertiQ B.V. Operationeel Directeur TenneT TSO B.V. 3 CertiQ jaarverslag 2012

4 Corporate Governance Code CertiQ kiest ervoor om net als TenneT enig aandeelhouder en bestuurder van CertiQ de Corporate Governance Code na te leven op de punten waar toepassing mogelijk is, ondanks het feit dat zij daartoe niet verplicht is. De principes en best practice-bepalingen uit de code vormen naar de mening van CertiQ een leidraad voor het handelen van de onderneming. Management Het management van CertiQ is verantwoordelijk voor het strategisch en organisatorisch beleid en voor het uitgeven en registreren van energiecertificaten. Hierover legt CertiQ verantwoording af aan TenneT. TenneT stelt het kader vast voor de beleidsvorming voor de interne risicobeheersingsen controlesystemen. Binnen dit kader is het management van CertiQ verantwoordelijk voor het beheer van deze systemen. CertiQ stelt een jaarplan op, inclusief het exploitatiebudget, het investeringsbudget en de financieringsbehoefte. Dit jaarplan wordt goedgekeurd door de aandeelhouder en vormt het mandaat voor het management. CertiQ rapporteert ten minste elk kwartaal aan de aandeelhouder over de uitvoering van het jaarplan. Periodiek wordt er over de financiële resultaten en operationele ontwikkelingen gerapporteerd. Financiële verslaggeving Het management is van mening dat de jaarrekening 2012 geen onjuistheden van materieel belang bevat. Het management meent, naar beste weten en overtuiging, dat er geen verdere indicaties zijn dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen van CertiQ ten aanzien van de financiële verslaggevingsrisico s in het verslagjaar niet naar behoren hebben gewerkt en geen redelijke mate van zekerheid zouden geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat. Externe accountant De externe accountant van CertiQ, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., is belast met de controle van de jaarrekening en rapporteert aan het management van CertiQ. De externe accountant geeft de controleverklaring bij de jaarrekening. Voor meer informatie over de Corporate Governance Code van TenneT verwijzen wij u naar 4 CertiQ jaarverslag 2012

5 Resultaten Kerncijfers Eind 2012 waren er bij CertiQ in totaal productie-installaties voor duurzame elektriciteit ingeschreven, 14,5 procent meer dan in Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal deelnemers in ons E-certificatensysteem. De certificatenaanmaak was in 2012 vijftien procent groter dan in Het volume biomassa nam met bijna achttien procent toe ten opzichte van Het volume wind nam toe met 10,8 procent. In grafiek 1 wordt de certificatenaanmaak per maand per energiebron weergegeven. Tabel 1 Deelnemers systeem Garanties van Oorsprong (GvO) Grafiek 1 Aanmaak van certificaten over Nederlandse duurzame elektriciteit 31 december december x MWh Aantal productie-installaties Aantal handelaren CertiQ maakte in 2012 voor in totaal 12,8 terrawattuur in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit Garanties van Oorsprong aan. Dit betrof een certificering van hoofdzakelijk productie uit 2012 en voor een kleiner deel productie uit daaraan 900 voorafgaande jaren. De verdeling naar energiebron is in tabel 2 weergegeven Tabel 2 Uitgegeven Garanties van Oorsprong in 2011 en 2012 per MWh Garanties van Oorsprong voor Biomassa Wind Water Zon Totaal Wind Zon Water Biomassa 5 CertiQ jaarverslag 2012

6 Het aantal afboekingen van certificaten bij CertiQ (oftewel het totale verbruik aan duurzame elektriciteit in Nederland door particuliere en industriële afnemers) groeide afgelopen jaar van 33,5 terrawattuur in 2011 naar 35,0 terrawattuur in Dit is een toename van 4,4 procent. 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong De import van duurzame elektriciteit nam vorig jaar toe met ruim 7 terrawattuur naar in totaal megawattuur. De export groeide in 2012 naar megawattuur. Onduidelijk is of er een eenduidige oorzaak is te benoemen voor de toegenomen export. Anders dan bij import is het voor ons niet zichtbaar of en wanneer geëxporteerde Garanties van Oorsprong in het land van bestemming worden afgeboekt, of dat zij verder worden verhandeld. Grafiek Import van duurzame elektriciteit x MWh Tabel 3 Overzicht import en export Import / Export in MWh Import Export Grafiek 2 laat zien dat de import van certificaten ook in 2012 hoofdzakelijk betrekking had op elektriciteit opgewekt uit waterkracht. In Europa is waterkracht veruit de belangrijkste bron van duurzame elektriciteit Wind Water Biomassa 6 CertiQ jaarverslag 2012

7 Grafiek 3 Import van Garanties van Oorsprong naar herkomst 3.3 Financieel resultaat De kosten en opbrengsten over 2012 (in EUR duizend) zijn als volgt samen te vatten: Tabel 5 Financieel resultaat Gefactureerde omzet % 8 % 4 % 69 % 12 % 3 % Denemarken Finland Nederland Noorwegen Zweden Overig Te verrekenen in tarieven Vrijval investeringsbijdrage MyCertiQ I 37 - Overige opbrengsten Bedrijfslasten Tabel 4 Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit kunnen binnen Europa worden verhandeld. Grafiek 3 geeft aan in welk land de door Nederland in 2012 geïmporteerde GvO s oorspronkelijk zijn uitgegeven. De vier procent GvO s afkomstig uit Nederland zijn in eerste instantie geëxporteerd en op een later moment weer geïmporteerd. Mutaties in de certificatenvoorraad in MWh Uitgifte Import Toename certificatenvoorraad Binnenlandse overboeking Afgeboekt Certificaten uitgegeven voor eigen verbruik Export Verlopen Afname certificatenvoorraad Mutatie certificatenvoorraad Bedrijfsresultaat 0-15 Financiële baten en lasten 0 15 Resultaat - - De gefactureerde omzet in 2012 is 7,9 procent lager dan in Dat komt doordat er in 2012 maatregelen zijn genomen om omzetdaling te kunnen realiseren. Deze maatregelen zijn reeds in 2011 met de Raad van Bestuur van TenneT en de Deelnemersraad overeengekomen. De positie inzake te verrekenen in tarieven wordt verlaagd door: -- de tijdelijke korting op tarieven definitief te maken; -- het volledig afschaffen van de lidmaatschapskosten van zonne-installaties; -- het gelijkstellen en verlagen van de lidmaatschapskosten voor alle handelaren; -- de structurele invoering van een nacalculatiemethodiek (restitutie naar rato) over 2012, 2013 en Hierbij zal een verrekening met deelnemers plaatsvinden indien aan het einde van het jaar de werkelijke positie te verrekenen in tarieven met meer dan EUR 100 duizend afwijkt van de geprognosticeerde positie. Dit was voor 2012 niet het geval. 7 CertiQ jaarverslag 2012

8 Als deze maatregelen niet waren doorgevoerd, had CertiQ ook in 2012 een omzetstijging gehad, vanwege een toename in zowel het aantal deelnemers als de aangemaakte en verhandelde certificaten. Ten opzichte van 2011 zijn de bedrijfslasten met 43,6 procent gestegen door: -- hogere personeelskosten. Er worden door CertiQ-medewerkers geen bijdragen meer geleverd aan TenneT-projecten, waardoor er in 2012 geen dekking is ontvangen. -- hogere kosten procesautomatisering. Deze kosten zijn voornamelijk toegenomen vanwege de voorbereidingskosten en begeleidingskosten van het project mycertiq I. -- hogere afschrijvingslasten, veroorzaakt door de activering van project mycertiq I in 2012 (september 2012 in gebruik genomen). CertiQ werkt tegen kostendekkende tarieven. Het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de bedrijfslasten van CertiQ wordt in de toekomstige tarieven verrekend. Dit verschil is voor 2012 EUR 435 duizend en zal aan de positie inzake te verrekenen in tarieven worden onttrokken. Eind 2012 bedraagt het saldo te verrekenen in tarieven : EUR duizend. In 2012 heeft, in overleg met de Deelnemersraad in 2011, hieraan EUR 750 duizend onttrekking plaatsgevonden ten gunste van de post investeringsbijdragen. De investeringsbijdragen zijn gebruikt voor de vernieuwing van het E-certificatensysteem (mycertiq I). Daarnaast heeft CertiQ in 2012 EUR 70 duizend subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken voor het voorbereiden van het systeem voor het certificeren van duurzame warmte (mycertiq II). Voor een uitgebreide toelichting op het financieel resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 8 CertiQ jaarverslag 2012

9 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 10 Winst-en-verliesrekening over het jaar Algemene toelichting 11 Toelichting op de balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 14 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het jaar Overige gegevens 19 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19 9 CertiQ jaarverslag 2012

10 Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming (in EUR duizend) Activa Ref. 31 december december 2011 Passiva Ref. 31 december december 2011 Vaste activa 1 Immateriële vaste activa Vlottende activa Vorderingen 2 Debiteuren Groepsmaatschappijen Liquide middelen Eigen vermogen 4 Gestort kapitaal Langlopende schulden 5 Investeringsbijdragen Overheidssubsidies Kortlopende schulden 6 Crediteuren - 10 Groepsmaatschappijen Vooruitontvangen bedragen Overlopende passiva CertiQ jaarverslag 2012

11 Winst-en-verliesrekening over het jaar 2012 (in EUR duizend) Ref Omzet 7 Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten 8 Lonen, salarissen en sociale lasten Afschrijving op immateriële vaste activa Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat 0-15 Financiële baten en lasten 9 Rentebaten 0 15 Resultaat na belasting - - CertiQ heeft als doel de handel in duurzaam opgewekte energie te faciliteren door het uitgeven en beheren van productiecertificaten. Productiecertificaten, zoals Garanties van Oorsprong (GvO s), worden gecreëerd bij de productie van energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind, biomassa. Garanties van Oorsprong, die wij elektronisch verstrekken, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. De certificaten voor duurzame elektriciteit komen onder de wettelijke regelingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE( + )) en Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP) in aanmerking voor subsidie. Ze zijn bovendien nationaal en internationaal verhandelbaar. Alle aandelen van CertiQ worden gehouden door TenneT. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van CertiQ B.V. zich diverse oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362, lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Algemene toelichting Aard van de bedrijfsactiviteiten TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), de Nederlandse Transmission System Operator en de landelijke elektriciteitstransporteur, is door de minister van Economische Zaken in een ministeriële beschikking aangewezen om een E-certificatensysteem in te richten. TenneT heeft CertiQ B.V. opgericht om dit systeem in te richten en de bijbehorende activiteiten uit te voeren. 11 CertiQ jaarverslag 2012

12 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsof vervaardigingspijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen die worden bepaald op basis van de economische levensduur. Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. CertiQ B.V. beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Vlottende activa Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Langlopende schulden De langlopende schulden bestaan uit investeringsbijdragen en overheidssubsidies. Investeringsbijdragen zijn na toestemming van de Deelnemersraad ontrokken aan de post te verrekenen in tarieven en zijn aangewend voor investeringen in (immateriële) vaste activa. Jaarlijks valt een bedrag gelijk aan de afschrijvingslasten vrij, ten gunste van de overige opbrengsten. Het kortlopend deel van de investeringsbijdragen is opgenomen onder de kortlopende schulden. 12 CertiQ jaarverslag 2012

13 Ontvangen overheidssubsidies worden opgenomen op de balans. Simultaan aan de economische levensduur van het actief waar de subsidie betrekking op heeft, valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de overige opbrengsten. Bedrijfslasten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De kortlopende schulden bevat de posten te verrekenen in tarieven en het kortlopend deel van de investeringsbijdragen en overheidssubsidies. De post te verrekenen in tarieven betreft het verschil tussen de gefactureerde omzet en de bedrijfslasten, welke via toekomstige tarieven verrekend wordt met de marktpartijen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Omzet Conform artikel 6, lid 6 van de ministeriële regeling Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit mag de landelijke elektriciteitstransporteur de kosten voor het beheer van de productiecertificaten in rekening brengen bij de producent, afnemer, leverancier en handelaar. Hierbij geldt een uitzondering voor een aantal categorieën, waarvoor de minister van Economische Zaken de kosten voor zijn rekening neemt (art. 6, lid 7 van de ministeriële regeling Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit). Jaarlijks worden door de directie van TenneT de tarieven vastgesteld na advisering door de Deelnemersraad. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de gefactureerde omzet wordt in de toekomstige tarieven verwerkt. Overige opbrengsten bestaan uit de jaarlijkse vrijval van de investeringsbijdragen en de overheidssubsidies. Afschrijvingen op immateriële vaste activa De afschrijvingen op de immateriële vaste activa geschieden volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Belastingen Doordat CertiQ het verschil tussen de gefactureerde bedragen en de bedrijfslasten verrekent in de toekomstige tarieven, is er geen sprake van een fiscaal resultaat. Derhalve is de belastinglast te allen tijde nihil. Financiële instrumenten en risicobeheersing Prijsrisico CertiQ loopt geen prijsrisico s. Kredietrisico CertiQ heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Het kredietrisico is zeer beperkt, doordat betaling van facturen een voorwaarde is om te mogen handelen in certificaten. Er is vrijwel geen sprake van afboekingen van vorderingen op debiteuren. Liquiditeit Het liquiditeitsrisico is voor CertiQ gering. CertiQ beschikt over een rekening-courant faciliteit bij TenneT Holding B.V. 13 CertiQ jaarverslag 2012

14 Toelichting op de balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming (in EUR duizend) De boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt te specificeren (in EUR duizend): 1 Vaste activa Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa is de website en het E-certificatensysteem opgenomen (mycertiq I). Voor de website geldt een afschrijvingstermijn van drie jaar. Voor mycertiq I geldt een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Onder de immateriële vaste activa in uitvoering is de voorbereiding van ons nieuwe E-certificatensysteem (mycertiq II) voor het certificeren van duurzame warmte opgenomen. Vanaf het moment van ingebruikname van mycertiq II zal worden begonnen met afschrijven. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa in uitvoering Totaal Aanschafwaarde Per 1 januari Activeringen Ingebruikname Per 31 december Activeringen Ingebruikname Per 31 december Afschrijvingen Per 1 januari Afschrijvingen voor het jaar 5-5 Per 31 december Afschrijvingen voor het jaar Per 31 december Boekwaarden Per 1 januari Per 31 december Per 31 december CertiQ jaarverslag 2012

15 2 Vorderingen 5 Langlopende schulden Debiteuren De debiteuren bestaan enkel uit vorderingen met een resterende looptijd korter dan een jaar. Daar het kredietrisico op nihil is ingeschat is op deze post geen voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. De debiteuren in 2012 bevatten voor EUR 762 duizend aan nog te versturen facturen, dit betreft facturen over september tot en met december. Groepsmaatschappijen Deze post betreft de rekening-courant bij TenneT. Ultimo 2012 betrof het rekeningcourant tegoed een negatief saldo. Daardoor is de 2012 rekening-courant positie onder de kortlopende schulden gepresenteerd. Over het saldo op de rekening-courant bij TenneT wordt rente berekend. 3 Liquide middelen Investeringsbijdragen In 2010 is met de Deelnemersraad overeengekomen hiervoor EUR 750 duizend te onttrekken aan de hieronder benoemde post te verrekenen in tarieven. Het saldo hiervan is benut voor het nieuwe certificatensysteem. Jaarlijks valt een bedrag gelijk aan de afschrijvingslasten vrij, ten gunste van de opbrengsten. Het kortlopend deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De resterende looptijd van de investeringsbijdragen is tussen één en vijf jaar. Overheidssubsidies In 2012 heeft CertiQ EUR 70 duizend subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken voor het voorbereiden van het systeem voor het certificeren van duurzame warmte (mycertiq II). Jaarlijks valt een bedrag vrij, ten gunste van de opbrengsten. Het kortlopend deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De resterende looptijd van de overheidssubsidies is tussen één en vijf jaar. De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden middels cash pool dagelijks automatisch afgeroomd naar de rekening-courant bij TenneT. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 4 Eigen vermogen Gestort kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 90 duizend, verdeeld in 900 aandelen van elk EUR 100. Hiervan zijn 180 aandelen geplaatst en gestort. 6 Kortlopende schulden Crediteuren De crediteuren bestaan enkel uit schulden met een resterende looptijd korter dan een jaar. Groepsmaatschappijen Deze post betreft de rekening-courant bij TenneT. Over het saldo op de rekeningcourant bij TenneT wordt rente berekend. 15 CertiQ jaarverslag 2012

16 Vooruitontvangen bedragen Dit betreft het verschil tussen de gefactureerde omzet en de bedrijfslasten van CertiQ (EUR duizend), welke via toekomstige tarieven verrekend worden met de marktpartijen. Tariefvaststelling vindt jaarlijks plaats in overleg met de Deelnemersraad en de directie van TenneT. Bovendien bestaan de Vooruitontvangen bedragen uit het kortlopend deel van de investeringsbijdragen en de overheidssubsidies. De uitsplitsing van het saldo Vooruitontvangen bedragen, inclusief het deel dat te verrekenen is in toekomstige tarieven, is als volgt weer te geven (in EUR duizend): Te verrekenen in tarieven Investeringsbijdragen Overheidssubsidies Saldo per 31 december Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen CertiQ maakt met TenneT en zijn dochtermaatschappijen deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zoals die bij het aangaan van de fiscale eenheid zijn afgegeven door de fiscus, is CertiQ hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting- en omzetbelastingschulden van de gehele fiscale eenheid. CertiQ heeft drie detacheringovereenkomsten afgesloten. Het betreft een overeenkomst voor de inhuur van structureel juridisch advies (looptijd januari - december 2013), een overeenkomst voor de inhuur van technisch inhoudelijk advies (looptijd januari - december 2013) en een overeenkomst voor de inhuur van een relatiebeheerder binnendienst (looptijd januari - juni 2013). In deze detacheringovereenkomsten zijn vaste uurtarieven overeengekomen voor de afname van deze diensten. Aan deze uren zit geen minimum. Overlopende passiva Dit betreft verplichtingen met betrekking tot te betalen vakantiedagen en nog te betalen kosten, met name bestaande uit reserveringen voor accountantskosten, kosten voor het jaarverslag en kosten voor inhuur van personeel. 16 CertiQ jaarverslag 2012

17 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over het jaar 2012 (in EUR duizend) 7 Omzet In de verslagperiode is op basis van vastgestelde tarieven gefactureerd. Voor dekking van de kosten is EUR duizend nodig. Dit wordt voor EUR 435 duizend gedekt door onttrekking aan de (passieve) balanspost te verrekenen in tarieven. Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit te verrekenen met de investeringsbijdrage mycertiq I en overige opbrengsten. De overige opbrengsten bestaan enerzijds uit een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken voor onze operationele werkzaamheden inzake certificering van duurzame warmte. Daarnaast ontvangt CertiQ een vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden voor de Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive (CA-RES) van Agentschap NL. Omzet Het volledig afschaffen van de lidmaatschapskosten van zonne-installaties en het gelijkstellen en verlagen van de lidmaatschapskosten van de handelaren zorgen voor een omzetdaling. De omzetstijging bij aanmaak, transfers en afboeken van certificaten komt hoofdzakelijk door een groter aantal uitgevoerde transacties. Deze groei was voorzien. Het nadelige verschil met de gefactureerde omzet zal verrekend worden met de verschillen uit voorgaande jaren. Overige bedrijfsopbrengsten worden als volgt gespecificeerd (in EUR duizend): Vrijval investeringsbijdrage mycertiq I 37 - Overige opbrengsten Totaal Bedrijfslasten Omzet kan als volgt worden gespecificeerd (in EUR duizend): Lidmaatschappen Aanmaak van certificaten Transfers van certificaten Afboeken van certificaten Te verrekenen in tarieven Totaal Lonen, salarissen en sociale lasten De vennootschap heeft geen medewerkers in dienst. In 2012 bedroeg het gemiddeld aantal ingehuurde medewerkers 12 fte (2011: 11,6 fte). Deze medewerkers zijn allen ingeleend bij TenneT. Het aantal medewerkers bedraagt eind ,4 fte (2011: 11,7 fte). De personeelskosten zijn gestegen doordat een geringe dekking in mindering is gebracht, doordat er vrijwel geen bijdrage geleverd is door CertiQ-medewerkers aan TenneT-projecten en/of projecten voor derden. 17 CertiQ jaarverslag 2012

18 De personeelskosten zijn als volgt te specificeren (in EUR duizend): 9 Financiële baten en lasten Inhuur bij TenneT Inhuur bij derden Totaal Rentebaten Deze post betreft de ontvangen rente over het saldo op de rekening-courant bij TenneT. De daling van de rentebaten wordt veroorzaakt door een lagere gemiddelde rente ten opzichte van Afschrijving immateriële vaste activa De toename van de afschrijving vaste activa wordt veroorzaakt doordat het nieuwe E-certificatensysteem mycertiq I in september 2012 in gebruik is genomen en vanaf oktober 2012 de afschrijving gestart is. mycertiq II, met daarin de aanpassingen voor het certificeren van duurzame warmte, is nog niet in gebruik genomen (verwacht in januari 2013). Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten bestaan uit kosten van systemen voor procesautomatisering en diverse kosten. De diverse kosten betreffen alle kosten gerekend voor huisvesting, advisering, reizen en verblijf. De kosten van systemen en procesautomatisering zijn gestegen, voornamelijk vanwege de voorbereidingskosten en indirecte begeleidingskosten van het project mycertiq I. Aan de andere kant zijn minder uren besteed aan het bestaande E-certificatensysteem. De uren van de afdeling Information Technology Supply werden voornamelijk besteed aan ons nieuwe E-certificatensysteem (mycertiq) en niet aan de bestaande applicatie. Arnhem, 27 juni 2013 CertiQ B.V. Ir. J. van der Lee Manager TenneT TSO B.V. Namens deze Ir. B.G.M. Voorhorst Operationeel Directeur 18 CertiQ jaarverslag 2012